Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä. Ismo Nousiainen ja Hannu Tikkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä. Ismo Nousiainen ja Hannu Tikkanen"

Transkriptio

1 Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä Ismo Nousiainen ja Hannu Tikkanen

2 Johdanto Pohjanmaan rannikkoa pidetään linnuille tärkeänä muuttoväylänä ja pesimäalueena. Selkämeren ja Merenkurkun merkitys linnuille Itämeren altaan tai Fennoskandian mittakaavassa on kuitenkin harvemmin esillä. Tällä hetkellä Pohjanmaan rannikon linnut ovat erityisen mielenkiinnon kohteena, koska alueella on suunnitteilla useita laajoja tuulivoimalahankkeita. Lisäksi Pohjanmaan maakunnassa laaditaan tuulivoimaloihin keskittyvää maakuntakaavan täydennystä. Itämerellä talvehtineiden lintujen määristä on kohtuullisen hyvä käsitys, mutta lintujen jakaantuminen itäiselle (Baltia, Suomenlahti, Luoteis-Venäjä) ja läntiselle (Pohjanlahti) muuttoreitille ei ole tuoreita ja kattavia yleiskuvauksia (kts. Pöyhönen 1995). Lintujen liikkeistä on kertynyt paljon uusia havaintoaineistoja esimerkiksi Pohjanlahdelle suunniteltujen tuulivoimalahankkeiden yva-arvioinneissa (esim. PPLY 2009, Tuohimaa ja Tikkanen 2010). Lisäksi tuulivoimaan keskittyviä maakuntatason kaavoitushankkeita on meneillään useissa maakunnissa. Tämän yhteenvedon tavoitteena on hahmottaa Selkämeren ja Pohjanmaan rannikon kansainvälistä merkitystä lintujen muuttoreittinä. Kyse on yleispiirteisestä katsauksesta, missä hahmotellaan muuttovirtojen sijoittumista ja suuruusluokkia Itämeren ja erityisesti Itämeren pohjoisosien alueella. Yhteenvedossa tarkastellaan lajeittain pääasiassa isoja ja tuulivoiman kannalta kriittisiä lajeja. Päähuomio on lintujen muuton ja muun liikkumisen kuvaamisessa Pohjanlahden ja Itämeren mittakaavassa. Selkämeren ja eteläisen Perämeren lintumuuttoa selvitettiin yhteistyössä lintutieteellisten yhdistysten kanssa. Yhdistysten asiantuntijat arvioivat Pohjanmaan liiton toimeksiannosta havaintoaineistoihinsa perustuen lajeittain muuttomääriä sekä muuton sijoittumista Selkämerellä (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys), Merenkurkussa (Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys) sekä eteläisellä Perämerellä (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys) (Ramboll 2012). Kunkin lajin kohdalla on arvioitu Selkämeren merkitystä muuttoväylänä neljä portaisella asteikolla (I-IV). Missä luokka I on erittäin merkittävä (Kansainvälisesti arvoka), luokka II merkittävä (Kansallisesti arvokas), luokka III melko merkittävä (maakunnallisesti arvokas) ja luokka IV ei erityistä merkitystä. Luokitus on kirjoittajien oma näkemys merkityksestä, käytössä ei ole valtakunnallisesti sovittuja kriteereitä, kuten esim. arvokkaista pesimis- ja kerääntymisaluiesta (IBA- ja FINIBA-alueet). Luokitus perustuu muuttavien lintujen määriin verrattuna maamme Pohjois-Euroopassa talvehtivien ja/tai Suomessa pesiviin määriin. Mikäli lajia muuttaa Selkämeren rannikon kautta enemmän kuin on Suomessa pesivän kannan koko, niin luokka on kansainvälisesti merkittävä. Poikkeuksena tähän sääntöön arktisten vesilintujen (kuten alli, mustalintu ja kuikka) osalta Selkämeri arvioitiin vain kansallisesti merkittäväksi, vaikka lajien muuttokanta on selvästi Suomen pesivää kantaa suurempi. Perusteena on se, että Selkämeren yksilömäärät on hyvin pienet verrattuna Itämeren itäosan päämuuttoreittiin. Kansallisesti merkittäväksi muuttoreitiksi alue on määritelty, mikäli muuttokanta on vähintään puolet Suomen pesivän kannan koosta, pohtimatta kuinka sitä, kuinka suuri osa linnuista on lähtöisin Suomen rajojen ulkopuolelta. Maakunnallisesti merkittäväksi alue määriteltiin mikäli alueen kautta muuttaa vähintään neljäsosa Suomen pesivän kannan koosta. Lintumuuton yleiskuvaus Suomalaisen saaristolinnuston tärkeimmät pesimäalueet sijoittuvat laajoille ja rikkonaisille saaristoalueille (Hilden ja Hario 1993, Rassi ym. 2010, Valkama ym. 2011). Pohjanlahden eteläosissa Saaristomeri ja Ahvenmaan ympäristö sekä Pohjanlahden keskiosissa Merenkurkun saaristo muodostavat laajimmat kokonaisuudet. Näiden alueiden välillä saaristovyöhykkeet jäävät monin paikoin huomattavan vaatimattomiksi kuten 2

3 Pohjanmaan eteläosien edustalla. Pesimälinnustolle saariston kapeus voi merkitä pesäpaikkojen niukkuutta, mikä voi osaltaan lisätä herkkyyttä häiriöille. Monet Pohjanlahden saaristosta tutut linnut talvehtivat eteläisen Itämeren ja Pohjanmeren maisemissa (Birdlife International 2012). Itämeren eteläosissa talvehtii runsaasti vesilintuja, joiden määrää on kartoitettu laajoissa laskennoissa (Skov 2011). Erityisesti lauhoina talvina linnut voivat liikkua laajalla alueella. Esimerkiksi Ruotsin eteläosissa ja Tanskassa talvehtii runsaasti hanhia ja joutsenia. Monien saaristolintujen merkittävä talvehtimisalue sijaitsee Pohjanmeren rannoilla, jossa on vesilintujen lisäksi runsaasti kahlaajia. Itämeren oman pesimäkannan lisäksi samoilla alueilla talvehtivaan linnustoon kuuluu myös Venäjän länsiosien arktisilla alueilla pesiviä lintuja. Keväällä linnut siirtyvät talvehtimisalueilta pesimäpaikoilleen melko lyhyen ajanjakson aikana. Pohjanmeren rannoilla talvehtivilla linnuilla on kolme pääväylää pohjoiseen. Läntisin reitti seuraa Atlantin rantoja Norjan rannikon suuntaisesti. Itämeren puolella valtaväylä vie erityisesti arktisia lajeja Baltian maiden ja Suomenlahden kautta pohjoiseen. Toinen Itämeren pääväylistä ohjaa muuttolintuja pohjoiseen Pohjanlahden kautta. Syksyllä etelään palaavat pesineet linnut poikasineen, joten onnistuneen pesintäkauden jälkeen muuttajien määrä on huomattavan suuri. Monen lajin syysmuutto ei ole kuitenkaan yhtä helposti seurattavissa kuin kevätmuutto. Viime vuosina erityistä huomiota ovat saaneet esimerkiksi itäisen Suomen ja Suomenlahden kautta muuttavat hanhiparvet, jotka ovat alkaneet myös ruokailla Suomen pelloilla (esim. Kontiokorpi 2012). Arktisten lintujen syysmuutosta on julkaistu tietoa huomattavasti kevätmuuttoa vähemmän (esim. Ellermaa ja Pettay 2005, Ellermaa ym. 2010). Selvityksen mukaan Pohjanlahden rannikko on kansallisesti erittäin merkittävä muuttokäytävä useille lintulajeille. Meri pakkaa monien maalintulajien muuton rannikon läheisyyteen ja manner vastaavasti vesilintujen muuton rantaviivan läheisyyteen. Lintuvirtojen tiheys on suurimmillaan avoimilla rannikko-osuuksilla. Saaristot hajauttavat muuton laajemmalle alueelle. Mantereella linnustotiheydet ovat merkittävästi pienempiä jo muutamien kymmenien kilometrien etäisyydellä rannasta. Muuttolintutiheydet ovat selvästi keskimääräistä suurempia maakunnan eteläosassa Suupohjan rannikolla. Lintumäärät ovat suuret myös Merenkurkussa, mutta johtuen laajasta saaristosta ja rannikon kaareutumisesta kohti Perämerta, lintutiheydet ovat useimpien lajien kohdalla alhaisempia kuin Suupohjassa. Poikkeuksena tästä ovat lajit, jotka muuttavat laajana rintamana mantereen yllä ja ylittävät Pohjanlahden Merenkurkun kohdalla. Tällaisia lajeja ovat mm. kurki ja piekana. Useimmilla tarkastelluilla lajeilla muutto keskittyy selkeästi rannikon läheisyyteen, mutta kullakin lajilla on kuitenkin hieman toisistaan poikkeavat päämuuttoreitit. Selkämerellä muuttavan lajiston kansainväliset kannanarviot ja muuttoreitit on kuvattu keskeisten metalähteiden mukaisesti, sillä niiden kuvaukset perustuvat laajoihin aineistoihin ja analyyseihin (esim. WOW 2010, Birdlife International 2012, Wetlands International 2012). Näitä lähteitä ei ole mainittu jokaisen lajin kohdalla, koska tietoja on käytetty kaikkien lajien kuvauksissa. Osalla lajeista edellä mainittujen lähteiden tiedot ovat vanhentuneita tai muuten puutteellisia, joten tietoja on täydennetty mahdollisuuksien mukaan muista lähteistä. Lajikohtainen tarkastelu Kyhmyjoutsen on levittäytynyt pohjoiseen Perämeren eteläosia myöten, vaikka vahvimmat pesimäseudut sijoittuvat Saaristomerelle (Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011). Tällä hetkellä Suomessa pesii paria. Lajilla ei ole Pohjanlahdella laajempaa läpimuuttoa, vaan muutto muodostuu merialueen pesimä- 3

4 kannasta ja vielä pesimättömistä nuorista linnuista. Luoteis-Euroopan talvehtivan kyhmyjoutsenkanta on kasvanut voimakkaasti 1990-luvun jälkeen lähelle yksilöä (Skov ym. 2011). Itämeren talvikannaksi on laskettu yksilöä tärkeimpien talvehtimisalueiden sijaitessa Kaakkois-Tanskassa. Pohjanmaan rannikolla muuttavat kyhmyjoutsenet pesivät pääasiassa maakunnan omilla rannoilla, sillä Keski- ja Pohjois- Pohjanmaalla laji vielä melko vähälukuinen pesimälaji. Kristiinankaupungissa rannikolla muuttavien kokonaismäärät ovan keväisin arviolta noin yksilöä ja syksyisin noin Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka III, maakunnallisesti merkittävä. Kuva 1. Kyhmyjoutsenen muutto Suupohjan rannikolla. Laulujoutsen suomalainen pesimäkanta on vahvistunut useiden vuosikymmenien ajan, ollen nykyisin noin paria (Lehtiniemi 2006, Valkama ym. 2011). Pesivien lintujen lisäksi Suomessa liikkuu runsaasti pesimättömiä lintuja. Fennoskandia ja Venäjä muodostavat lajin levinneisyyden ydinalueen, mikä ohjaa pohjoiseen muuttavia lintuja myös Pohjanlahden kautta. Laulujoutsenen kansainvälinen kannanarvio on vanha ( vuodelta 1995), joten se on esimerkiksi Suomen osalta huomattava aliarvio (Wetlands International 2012). Laulujoutsenten talvehtimisalueet keskittyvät Tanskan ympäristöön. Laulujoutsenen muutto seuraa osittain metsähanhien reittiä eteläisen Ruotsin läpi ja Selkämeren yli. Reitin muuttajamääristä ei ole kovin tarkkoja arvioita, mutta reitti tuo Pohjanmaan keväisille pelloille tuhansia laulujoutsenia. Syksyllä lajin muuttajamäärä on vielä suurempi poikastuoton myötä. Esimerkiksi valtakunnallisessa joutsenlaskennassa lokakuussa 2012 koko maan joutsenmääräksi saatiin yksilöä (Birdlife Suomi 2012). Syksyllä Pohjanlahti muodostaa merkittävän muuttoreitin lajille, sillä Liminganlahdella, Hailuodossa ja muilla pohjoisilla merenlahdilla lepäilevät joutsenet muuttavat etelään rannikkoa seurailleen. Pohjanlahden kautta arvioidaan muuttavan syksyisin noin laulujoutsenta (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys). Muuttoväylän leveys vaihtelee rannikon suuntautuneisuuden ja rikkonaisuuden mukaan ollen kapeimmillaan vähäsaarisilla rantaosuuksilla Kalajoen ja Siikajoen seuduilla Perämerellä sekä Kristiinankaupungissa Selkämerellä. 4

5 Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka I: Kansainvälisesti merkittävä. Kuva 2. Laulujoutsenen muutto Suupohjan rannikolla. Metsähanhi voidaan jakaa Itämeren alueen tarkastelussa läntiseen taigametsähanheen (Anser fabalis fabalis) ja itäiseen tundrametsähanheen (Anser fabalis rossicus). Taigametsähanhi on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina ja taigametsähanhen tuore kannanarvio on (Wetlands International 2012). Suomessa metsähanhi on arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). Lajin vähenemiseen on kiinnitetty viime aikoina huomiota myös kansainvälisesti ja lajille ollaan suunnittelemassa kansainvälistä ja suomalaista kannanhoitosuunnitelmaa (esim. AEWA 2012). Taigametsähanhi pesii pohjoisella havumetsävyöhykkeellä Fennoskandiassa (Suomessa paria) ja Venäjällä (SLU 2011, Valkama ym. 2012, Birdlife International 2012). Fennoskandiassa pesivän taigametsähanhen tärkeimmät talvehtimisalueet sijaitsevat eteläisessä Ruotsissa ja Tanskassa (esim. Lindholm ja Tolvanen 2003, Pessa ym. 2004, Nilsson 2011). Metsähanhien päämuutto kulkee Ruotsien eteläosien läpi ja edelleen Selkämeren yli. Vain pieni osa kannasta muuttaa pesimäseuduilleen Pohjanlahden länsipuolta (esim. Skyllberg ym. 2009). Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kautta on arvioitu muuttavan keväisin metsähanhea (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys, Keskipohjanmaan lintutieteellinen yhdistys). Suomen puolella hanhien ensimmäinen tärkeä ruokailualue sijoittuu Satakunnan ja eteläisen Pohjanmaan pelloille. Pääosa Ruotsista Selkämeren yli muuttavista linnuista jatkaa matkaa melko laajana rintamana Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan viljelysalueiden kautta pohjoiseen kohti maan merkittävintä hanhien kerääntymisalueetta Oulun Limingan seutua. Muuttovirta tiivistyy rannikon läheisyyteen Selkämeren keskiosissa sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan vähäsaarisilla rannikko-osuuksilla. Taigametsähanhelle Selkämeren ylittävä muuttoväylä sekä Pohjanmaan peltojen keväiset ruokailualueet ovat hyvin tärkeitä. Tundrametsähanhen (Anser fabalis rossicus) kannaksi on arvioitu , joten se on yksi Euroopan runsaslukuisimmista hanhista. Tundrametsähanhen talvehtimisalueet sijoittuvat Hollannista ja 5

6 Saksasta aina Balkaniin asti ulottuvalle alueelle. Tundrametsähanhen läntisimmän pesimäkannan muutto sijoittuu Itämerellä Baltian ja läntisen Venäjän kautta kulkevalle reitille, josta muutto ulottuu myös itäiselle Suomenlahdelle. Samaa reittiä muuttavat luoteisimmat tundrahanhet. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka I: Kansainvälisesti merkittävä. Kuva 3. Metsähanhen muutto Suupohjan rannikolla. Lyhytnokkahanhen itäiset pesimäseudut ovat Huippuvuorilla (läntiset Islannissa ja Grönlannissa), jossa pesimäkanta on vahvistunut yksilöön (Madsen ym. 1999, Fox ym. 2010, Wetlands Intermational 2012). Laji talvehtii pääasiassa Pohjanmeren ympäristössä ja muuttaa talvehtimisseudulleen Norjan perinteisten lepäilyalueiden kautta (esim. Madsen ja Williams 2012). Lajille ollaan laatimassa kansainvälistä hoitosuunnitelmaa. Pieni, joskin kasvava, osa kannasta ( yksilöä) muuttaa metsähanhien reittiä Pohjanlahdelle ja edelleen länsirannikon ruokailupeltojen kautta Huippuvuorten suuntaan. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II. Kansallisesti merkittävä. Tundrahanhien määrä on lisääntynyt nopeasti ja Itämeren kautta muuttavaksi läntisen kannan kooksi arvioidaan jo 1,2 miljoonaa lintua (Wetlands International 2012). Tundrahanhet muuttavat Itämerellä itäistä reittiä, eikä niitä juurikaan nähdä Pohjanlahdella. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka IV, Ei erityistä merkitystä. Merihanhen Luoteis-Euroopan nopeasti kasvaneen merihanhikannaksi kooksi arvioidaan yksilöä (Wetlands International 2012). Suomessa merialueilla pesii paria (Valkama ym. 2011). Pohjan- 6

7 lahdella laji pesii Perämerta myöten, mutta läpimuuttoa Pohjanlahden ulkopuolelle lajilla ei ole. Selkämeren kautta muuttava kanta, ( yks. keväällä, yks. syksyllä), seurailee melko tiiviisti Selkämeren ja Perämeren rannikkolinjaa. Muuttoväylä on kapeimmillaan Selkämeren vähäsaarisilla rannikkoosuuksilla. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II. Kansallisesti merkittävä. Kuva 4. Merihanhen muutto Pohjanmaan rannikolla. Valkoposkihanhi on menestynyt hyvin, sillä Hollannissa ja Saksassa talvehtivan kannan kooksi arvioidaan jo (Wetlands International 2012). Suurin osa kannasta muuttaa Baltian, itäisen Suomenlahden ja läntisen Venäjän kautta. Pohjanlahdella nähdään arktisia valkoposkihanhia vain satunnaisesti. Sen sijaan Itämeren oma pesimäkanta on vahvistunut nopeasti ja 2000-luvun lopulla Itämerellä arvioitiin pesivän valkoposkihanhea (Väänänen ym. 2010). Lisäksi Itämerellä liikkuu runsaasti pesimättömiä nuoria lintuja. Suomessa pesimäkanta on tuoreimman arvion mukaan paria (Valkama ym. 2011). Syyslaskennoissa Suomesta on löytynyt valkoposkea (Suomen ympäristökeskus 2012b). Lintujen määrä kasvaa nopeimmin Pohjanlahdella, jossa tavattiin puolet syyslaskennan hanhista. Pohjanmaalla syyslaskennoissa havaittiin lintuja varsin vähän, mutta aiemmin syksyllä valkoposkihanhia oli alueella parhaimmillaan pari tuhatta. Syksyisin arktiset valkoposkihanhet ovat itäisessä Suomessa hyvin näkyvä laji (esim. Kontiokorpi 2012). Pohjanmaan rannikon (Suupohja) merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II. Kansallisesti merkittävä. 7

8 Kuva 5. Valkoposkihanhen muutto Suupohjan rannikolla. Sepelhanhen Venäjän kannaksi arvioidaan yksilöä, mutta lajin muutto kulkee Itämerellä pääosin Baltian reitin kautta (Wetlands International 2012). Pohjanlahdella laji on hyvin vähälukuinen muuttaja. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka IV: Ei erityistä merkitystä. Tukkasotka on haahkan jälkeen Itämeren toiseksi runsain vesilintu (lähes paria). Suomessa pesii paria ja laji on arvioitu vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym. 2010, Helcom 2011, Valkama ym. 2011). Luoteis-Euroopan talvehtivaksi tukkasotkakannaksi on arvioitu 1,2 miljoonaa lintua, joista Itämeren osuudeksi lähes 0,5 miljoonaa yksilöä (Skov ym. 2011). Tärkeät talvehtimisalueet sijaitsevat Kaakkois- Tanskassa ja Ruotsin itärannikolla. Pohjanlahden saaristossa laji on runsas ja tärkeä pesimälaji, mutta lajilla ei ole merkittävää näkyvää läpimuuttoa Pohjanlahdella. Tämä voi johtua siitäkin että merkittävä osa yksilöistä voi muuttaa öiseen aikaan. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka III, Maakunnallisesti merkittävä. Lapasotkalla on pieni pesimäkanta Itämerellä ja tärkeimmät pesimäalueet sijoittuvat Merenkurkun ympäristöön (SLU 2011, Valkama ym. 2011). Suomen parimäärä paria. Itämerellä talvehtii arktisia lintuja, joiden tuorein kannanarvio on (Wetlands International 2012). Laji on Suomessa ja Euroopassa uhanalainen (EN) ja sille on laadittu suojeluohjelma (European Commission 2009). Euroopan pesimäkannaksi on arvioitu paria, joista talvehtii Euroopassa. Laji muuttaa Itämerellä pääasiassa Baltian reittiä, joten Pohjanlahdella määrät jäävät hyvin pieniksi. 8

9 Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka IV: Ei erityistä merkitystä. Haahka on merellinen sorsalaji, jonka pesimäkanta ulottuu Itämerellä Merenkurkkuun asti. Pohjanmaalla haahkamuutto näkyy lähinnä maakunnan eteläisissä osissa, jossa on laskettu parhaina päivinä yli muuttajaa (Nousiainen 2008). Nykyisin muuttajien kokonaismäärä jää alueella noin lintuun. Suomen eteläisillä saaristoalueilla haahka on linnuston valtalajeja, jonka pesimäkannaksi on arvioitu Suomessa yli paria (Valkama ym. 2011). Lajin pesimäkanta on pienentynyt Suomessa ja Ruotsissa yli puolet 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana ja ennusteet viittaavat laskusuuntauksen jatkuvan (SLU 2011, Ekroos ym. 2012). Luoteis-Euroopan talvehtivaksi haahkakannaksi on arvioitu 1,82-2,38 miljoonaa yksilöä, joista sijoittuu Itämeren alueelle (Skov ym. 2011). Itämeren talvehtijamäärä on kutistunut puoleen, mikä vastaa myös pesimäkannan kutistumista. Pääasiassa Itämerellä pesivän kannanosan kooksi on arvioitu nykyisin paria (Ekroos ym. 2012). Pesimättömät ja sulkivat haahkat kerääntyvät kesällä suurin parviin tärkeille sulkimisalueille. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka III: Maakunnallisesti merkittävä. Kuva 6. Haahkan muutto Suupohjan rannikolla. Allin Luoteis-Euroopassa talvehtivaksi kannaksi on arvioitu 4,7 miljoonaa lintua, mutta määrät ovat vähentyneet voimakkaasti arvion tekemisen jälkeen (Skov ym. 2011). Itämerellä talvehtivien allien määrän on arvioitu vähentyneen 65 prosenttia 1,48 miljoonaan yksilöön 1990-luvun alkupuolen ja 2000-luvun jälkipuolen välillä. Alli on kuitenkin Itämeren runsaslukuisin talvehtija ja Itämeri on lajin tärkein talvehtimisalue. Suomessa alli on pääasiassa läpimuuttaja, sillä pohjoisimmassa Suomessa pesii vain pieni kanta ( paria) (Valkama ym. 2011). Myös Ruotsin pohjoisosissa pesii vähäinen kanta (SLU 2011). Allin päämuutto pohjoisille 9

10 pesimäalueille kulkee Itämerellä Baltian reitin kautta. Pohjanlahden puolella muuttajien määrät jäävät selvästi vaatimattomammiksi, vaikka lajia voidaankin havaita kevätmuutolla useampi kymmenentuhatta yksilöä. Pohjanlahdella laji muuttaa melko leveänä rintamana, mutta Suomen rannikolla muutto on tiivistyneintä Selkämerellä. Merenkurkussa laaja saaristo levittää muuttoa ja osa linnuista siirtynee Ruotsin puolelle. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II: Kansallisesti merkittävä. Kuva 7. Allin muutto Suupohjan rannikolla. Mustalintuja talvehtii Luoteis-Euroopassa arviolta 1,6 miljoonaa yksilöä, kun Itämerellä talvehtivien lintujen määräksi on laskettu (Skov ym. 2011). Itämerellä talvehtivien mustalintujen määrä on vähentynyt lähes puoleen noin viidentoista vuoden aikana. Itämerellä laji pesii vain satunnaisesti, mutta laji on varsin näkyvä koko avovesikauden aikana. Keväällä suurin muuttovirta pohjoisen pesimäseuduille suuntautuu Itämerellä Baltian reitin kautta. Mustalintuja muuttaa kuitenkin merkittäviä määriä myös Pohjanlahden kautta, sillä Pohjanmaan maakuntaliiton selvityksessä Selkämeren kautta arvioitiin muuttavan mustalintua ja pilkkasiipeä (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys). Laji muuttaa tyypillisesti ulkomerellä rannikkolinjaa seuraillen. Merenkurkussa osa linnuista siirtynee Ruotsin puolelle. Kesällä Itämerellä tavataan runsaasti pesimättömiä ja sulkivia mustalintuja. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II, Kansallisesti merkittävä. 10

11 Kuva 8. Mustalinnun ja pilkkasiiven muutto Suupohjan rannikolla. Pilkkasiiven on arvioitu vähentyneen voimakkaasti ja se on kirjattu maailmalaajuisesti uhanalaiseksi (EN). Suomessa pilkkasiipi on silmälläpidettävä (NT) ja pesimäkanta paria (Rassi ym. 2010, Valkama ym. 2012). Euroopan pesimäkanta on , josta Itämeren osuus on neljännes ( ) (Helcom 2011). Luoteis-Euroopan talvehtivaksi pilkkasiipikannaksi on arvioitu miljoona lintua, mutta arvion jälkeen Itämerellä talvehtiva kanta on kutistunut 60 prosenttia yksilöön (Skov ym. 2011). Itämeri on Luoteis-Euroopan kannan tärkein talvehtimisalue (European Commission 2009). Suomenlahdella ja Saaremaan ympäristössä laskettiin 1990-luvulla pilkkasiiven parvia sulkimassa. Venäjän pohjoisosissa pesivät pilkkasiivet ovat tärkeä osa Baltian ja Itäisen Suomenlahden toukokuista arktikaa, mutta merkittävä osa Itämeren talvehtijoista muuttaa pohjoiseen myös Pohjanlahden kautta. Esimerkiksi keväällä 2010 Pohjanmaan rannikolla laskettiin noin pohjoiseen matkannutta pilkkasiipeä (Nousiainen 2010). Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II: Kansallisesti merkittävä. Kuikkalinnut (kaakkuri ja kuikka) ovat kansainvälisesti arvioiden elinvoimaisia lajeja. Luoteis-Euroopan talvikannaksi on kaakkurilla arvioitu ja kuikalla yksilöä, mutta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Itämerellä talvehti vain kaakkuria ja kuikkaa (Skov ym. 2011). Määrän väheneminen johtunee ainakin osittain talvehtimispaikkojen muuttumisesta. Arviolta puolet Luoteis-Euroopan kannasta on aiemmin talvehtinut Itämerellä. Kuikkalintuja muuttaa runsaimmin pohjoisen pesimäalueille Baltian reittiä pitkin, mutta myös Pohjanlahdella nähdään merkittävää kuikkalintujen muuttoa. Pohjanmaan maakuntaliiton selvityksessä Suomenpuoleisen Selkämeren kautta arvioitiin muuttavan kuikkalintua, joista kaksi kolmesta on kuikkia (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys). Merenkurkun laaja saaristo jakaa ja hajaannuttaa muuttoa Suomen ja Ruotsin puolelle (Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry). 11

12 Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II: Kansallisesti merkittävä. Kuva 9. Kuikan ja kaakkurin muutto Pohjanmaan rannikolla. Merimetso (Phalacrocorax carbo sinensis) on vahvistanut pesimäkantaansa nopeasti Itämerellä ja Suomessa (Herrmann ym. 2011a, Suomen ympäristökeskus 2012a). Tuoreimman arvion mukaan Itämeren pesimäkanta on paria, joista Suomen nopeasti kasvanut pesimäkanta edustaa runsasta kymmentä prosenttia (Suomen ympäristökeskus 2012a). Kaksi kolmasosaa suomalaisista merimetsoista pesii Pohjanlahdella ja niistä yli kolmasosa Selkämerellä. Merimetsojen talvehtimisalueet painottuvat läntiseen ja eteläiseen Eurooppaan. Lisäksi Itämeren kautta muuttaa Jäämerellä, Fennoskandian pohjoisrannoilla pesiviä merimetsoja (Phalacrocorax carbo carbo), joiden kannan kooksi on arvioitu (Wetlands International 2012). Suomen puoleisen Pohjanlahden kautta arvioitiin muuttavan merimetsoa, joista suurin osa lienee arktisia lintuja. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II: Kansallisesti merkittävä. 12

13 Kuva 10. Merimetson muutto Pohjanmaan rannikolla. Merikotkan pesimäkanta on vahvistunut Itämerellä erityisesti 1990-luvulta lähtien. Pesimäkannan kehitys noudattaa Itämeren eri osissa hyvin samanlaista kaavaa (Herrman ym. 2011b). Itämeren rantavaltioiden parimääräksi arvioitiin noin vuonna 2007, minkä jälkeen pesimäparien määrä on jatkanut kasvua. Suomessa todettiin vuonna 2010 lähes 370 pesimäreviiriä, kun kolme vuotta aiemmin jäätiin alle 300 reviirin (Stjernberg ym. 2011). Tärkeimmät pesimäalueet sijoittuvat Suomen länsirannikolle, sillä suurin osa reviireistä sijoittuu Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Merenkurkun alueelle. Satakuntaan ja Suomenlahdelle merikotka on vasta asettumassa pesimälajistoon. Suomessa laji luetaan uhanalaisten lajien arvioinnissa edelleen vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym. 2010). Itämeren rantavaltioista eniten pesimäreviirejä on Puolassa ( , vuonna 2007) ja Ruotsissa (455) sekä Saksassa (295) (Herrmann ym. 2011b). Vuonna 2011 Ruotsin tutkituista pesistä (506) yli puolet sijaitsi Itämeren rannoilla (309). Pohjanlahdella tutkittuja pesiä oli 104, joista 67 onnistui (Helander ja Bignert 2012). Myös Suomi on merikotkalle varsin merkittävä pesimäalue, sillä Itämeren rantavaltioiden pesimäreviireistä noin 13 prosenttia sijoittuu pääosin länsirannikolle. Itämeren rantavaltioissa ja Norjassa (3500 paria) pesivät linnut muodostavat valtaosan Euroopan populaatiosta ja noin puolet koko maailmankannasta (Herrman ym. 2011b). Nuoret merikotkat liikkuvat laajasti niin merellä kuin sisämaan vesistöillä (esim. Saurola ym. 2010, Luonnontieteellinen keskusmuseo 2012). Sen sijaan pesivät parit pysyvät ravintotilanteen salliessa pesimäreviireillään ympäri vuoden. Itämerellä on myös vahvaa merikotkamuuttoa, sillä esimerkiksi Lapissa ja Venäjän koillisosissa pesivät kotkat muuttavat talveksi etelään. Muuttavien, kiertelevien ja paikallisten kotkien erottelu vaikeuttaa lintumäärien arviointia. Esimerkiksi Suomessa talvehtivien ja muuttavien merikotkien karkeaksi määräksi on arvioitu yksilöä. Kotkien lentoliikenne on runsainta tiheimmillä pesimiskeskittymillä 13

14 kuten Merenkurkussa ja Saaristomerellä sekä Selkämeren avoimilla rantaosuuksilla, joilla ei ole muuttoa jakavaa saaristoa. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II: Kansallisesti merkittävä. Kuva 11. Merikotkan muutto Pohjanmaan rannikolla. Petolinnuista merikotkan lisäksi merkittäviä muuttajia voivat olla isot haukat. Pohjanlahdella suurimmat muuttajamäärät muodostuvat piekanoista. Pohjanmaalla piekanoiden muutto suuntautuu pohjoiseen ja luoteeseen. Merkittävä osa piekanoista ylittää Pohjanlahden Merenkurkun yli luoteeseen, jolloin Raippaluodon ympäristö muodostaa piekanoiden muuttoväylän keskeisen kapeikon (pullonkaulan). Pohjanmaan kautta muuttavien lintujen määräksi on arvioitu nykyisin yksilöä (Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys). Aiempina vuosikymmeninä muuttavia piekanoita on havaittu Merenkurkussa parhaimmillaan yksilöä (esim. Lahti ym. 1990). Merenkurkun ylittävien piekanoiden määrän on arvioitu vähentyneen pohjoisen Ruotsin pesimäkannan kutistumisen myötä (esim. Ottvall ym. 2008, SLU 2011). Syksyllä piekanoita nähdään Pohjanmaalla vähemmän, eikä Merenkurkun yli kulje vastaa muuttoväylää. Piekana pesii maailmanlaajuisesti pohjoisilla alueilla ja pesivien lintujen määrä vaihtelee ravintotilanteen mukaan, joten esimerkiksi Suomen pesimäkanta on keskimäärin paria ( ) (Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011). Ruotsin pesimäkannaksi on arvioitu keskimäärin paria ja Norjan paria (Birdlife International 2004). Suurin osa Euroopan piekanoista pesii Venäjällä ( ). Pohjanmaan rannikon (Merenkurkku) merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II: Kansallisesti merkittävä. 14

15 Kurki on vahvistanut pesimäkantaansa viime vuosina, joten tuorein arvio Suomessa pesivien kurkien määrästä on paria (Valkama ym. 2011). Suomen kurkikannan arvioidaan kuusinkertaistuneen 1980-luvun puolivälistä. Ruotsin ja Norjan kurkikannaksi arvioidaan noin kurkea ja koko Luoteis- Euroopan kannaksi noin kurkea (WOW 2012). Kevään suurimmat kurkimuutot ajoittuvat huhtikuun puolivälin aikoihin, jolloin etelärannikolla on nähty parhaina päivinä muuttavaa kurkea. Keväällä 2012 Pohjanmaalla nähtiin poikkeuksellisen näyttävää kevätmuuttoa, kun parhaana päivänä laskettiin yli 2200 kurkea. Aiempina vuosina kevään parhaiden muuttopäivien lintumäärät ovat jääneet selvästi pienemmiksi. Syksyisin kurjet kerääntyvät Vaasan Söderfjärdenin tapaisille perinteisille ruokailualueille, jossa on tavattu parhaina päivinä ruokailemassa kurkea. Kurjet suosivat mantereen yllä olevia nostoja, joten Pohjanlahti ohjaa kurjet vesilintuja itäisemmälle reitille. Selkämeren yllä nähdään lähinnä yöpymissaarilta muutolle nousseita kurkia sekä Merenkurkusta Pohjanmaan kerääntymisalueille saapuvia lintuja. Maakuntaliiton selvityksessä Selkämeren rannikon kautta arvioitiin muuttavan noin kurkea (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys). Kurkien syysmuutto ylittää Suomen melko laajalla rintamalla, mutta joinakin vuosina idänpuoleiset tuulet voivat tiivistää muuttoa länsirannikon tuntumaan. Meren kurjet joutuvat ylittämään Suomenlahdella siirtyessään Baltiaan. Syksyllä 2011 Suomessa havaittiin merkittävä osa Suomenlahden yli muuttavasta kurjista, sillä havaintojen summaksi kertyi yli kurkea ja muuttajien kokonaismäärän arvioitiin ylittäneen yksilöä (Lehikoinen 2011). Arvioitu muuttajien määrä sopii hyvin Suomen pesimäkannan kokoon ja Ruotsista saapuvien kurkien määrään ( kurkea). Baltiasta kurkien muuttoreitti hajaantuu Itämeren eteläosissa Balkanin tai Saksan suuntaan. Varsinaiset talvehtimisalueet löytyvät Israelista, Unkarista, Ranskasta, Espanjasta tai Afrikan puolelta. Pohjanmaan rannikon merkitys lajin muuttoväylänä: Luokka II: Kansallisesti merkittävä. Kuva 12. Kurjen kevätmuutto Pohjanmaan rannikolla. 15

16 Kuva 13. Kurjen syysmuutto Pohjanmaan rannikolla. Lähteet AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) Report on the conservation status of migratory waterbirds in the agreement area. 90 s. < BirdLife International Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. <www.birdlife.org> BirdLife International BirdLife Data Zone. Species factsheet. <www.birdlife.org/datazone/species> Birdlife Suomi Suomessa lepäilee lähes laulujoutsenta. <http://www.birdlife.fi/yhdistys/arkisto/lehdistotiedotteet-2012.shtml# > Ellermaa, M. & Pettay, T Põõsaspean niemen arktinen muutto syksyllä Linnut-vuosikirja 2005: Ellermaa, M., Pettay, T. & Könönen, J Sügisränne Põõsaspeal Aastal. Summary: Autumn migration in Põõsaspea Cape in Hirundo 23: <http://www.eoy.ee/hirundo/sisukorrad/2010_1/ellermaa_etal_23_1.pdf> 16

17 Ekroos, J., Fox, A.D., Christensen, T.K., Petersen, I.K., Kilpi, M., Jónsson, J.E., Green, M., Laursen, K., Cervencl, A. de Boer, P., Nilsson, L, Meissner, W., Garthe, S. & Öst, M Declines amongst breeding Eider Somateria mollissima numbers in the Baltic/Wadden Sea flyway. Ornis Fennica 89(2): European Commission Management plan for Velvet Scoter (Melanitta fusca) Technical Report s. <http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/velvet_scoter.pdf> European Commission European Union management plan for Scaup Aythya marila Technical Report <http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/scaup%20eu_mp.pdf> Fox, A.D., Ebbinge, B.S., Mitchell, C., Heinicke, T., Aarvak, T., Colhoun, K., Clausen, P., Dereliev, S., Farago, S., Koffijberg, K., Kruckenberg, H., Loonen, M.J. J. E., Madsen, J., Mooij, J., Musil, P., Nilsson, L., Pihl, S., & van der Jeugd, H Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. Ornis Svecica 20: , <http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/hollviken.pdf> Helander, B. & Bignert, A Havsörn. Havet 2012: <http://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalassets/1391/ _havet_2012_ pdf> Helcom Red List of Baltic Breeding Birds.128 s. < %20List%20of%20Baltic%20Sea%20Breeding%20Birds.pdf> Herrmann, C., Bregnballe, T., Larsson, K., Ojaste, I. & Rattiste, K. 2011a. Population Development of Baltic Bird Species: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis). <http://www.helcom.fi/bsap_assessment/ifs/ifs2011/en_gb/cormorant/> Herrmann, C., Krone, O., Stjernberg, T. & Helander, B. 2011b. Population Development of Baltic Bird Species: Whitetailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla). HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets <http://www.helcom.fi/bsap_assessment/ifs/ifs2011/en_gb/white-tailedseaeagle/> Hilden, O., & Hario, M Muuttuva saaristolinnusto. 317 s. Kontiokorpi, J Poskellista menoa. Linnut 47(4):4-5. Lahti, T., Keskinen, A., Lukkarinen, T., Pahtamaa, T. & Seppälä, H Merenkurkun linnusto Lehikoinen, A Kaikkien aikojen kurkisyksy! Linnut 46(4): Lehtiniemi, T. 2006: Ne tulivat takaisin. Linnut 41(3): Lindholm, A. & Tolvanen, P. 2003: Tundrametsähanhi (Anser fabalis rossicus) Suomessa. Esiintyminen ja määritys. Linnut 38 (1): Luonnontieteellinen keskusmuseo Suomen merikotkien satelliittiseuranta. Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, T Goose populations of the Western Palearctic. Wetlands Internationa Publication No s. <http://bios.au.dk/en/knowledge-exchange/about-our-research-topics/animals-and-plants/mammalsand-birds/goose-populations-of-the-western-palearctic/> Madsen J. ja & Williams, J. H. (toim.) Draft International Species Management Plan for the Svalbard Population of the Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus. AEWA. Luonnos. < Nilsson, L The migrations of Finnish Bean Geese Anser fabalis in Ornis Svecica 21: < 17

18 Nousiainen, I Suupohjan haahkat Vuosi haahkan siivillä. Hippiäinen 38 (1): Nousiainen, I Kevätmuutto 2010 Kristiinankaupungissa. <http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/k2010_krs_muutto.htm> Ottvall, R., Edenius, L., Elmberg, J., Engström, H. Green, M., Holmqvist, N., Lindström, Å., Tjernberg, M. & Pärt, T Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige. Naturvårdsverket. Rapport s. < > Pessa, J., Väyrynen, E. & Timonen, S Metsähanhitutkimuksen ja seurannan tuloksia kolmen vuosikymmen ajalta. Linnut-Vuosikirja: PPLY (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistys) Suurhiekan merituulipuisto - Suurhiekan linnusto ja arvio suunnitellun tuulipuiston linnustovaikutuksista. Osaraportti Suurhiekan tuulipuiston YVA-selostusta varten. Wpd Finland Oy. 176 s. <http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=101693&lan=fi> Pöyhönen, M Muuttolintujen matkassa. 255 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s. <http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=123017&lan=fi> Saurola, P., Koivusaari, J., Lumme, T., Nuuja, I. & Stjernberg, T Minne menet, merikotka? Satelliittimerikotkien ensimmäinen vuosi. Linnut (3): Skov, H., Heinänen,S, Žydelis,R., Bellebaum,J., Bzoma,S., Dagys,M., Durinck,J., Garthe S.,, Grishanov,G., Hario,M., Kieckbusch,J.J., Kube,J., Kuresoo,A., Larsson,K., Luigujoe,L., Meissner,W., Nehls, H.W., Nilsson,L., Petersen, I.K., Mikkola Roos,M., Pihl,S., Sonntag, N., Stock, A., Stipniece, A. & Wahl. J Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. Nordic Council of Ministers. TemaNord 2011: s. <http://www.norden.org/en/publications/publikationer/ > Skyllberg, U. Nousiainen, I., Hansson, P., Bernhardtson, P., Andersson, Ö.& Nordlund, M Spring migration of the Taiga Bean Goose Anser f. fabalis along the Western Flyway in northern Sweden: numbers in and timing in comparison with the Central Flyway in Finland. Ornis Svecica 19: SLU ArtDatabanken. Swedish Species Information Center. <http://www.artdatabanken.se> Stjernberg, T., Koivusaari, J., Högmander, J., Nuuja, I. & Lokki, H Suomen merikotkat Linnutvuosikirja 2010: Suomen ympäristökeskus 2012a. Merimetsoseuranta. <http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=416427&lan=fi&clan=fi> Suomen ympäristökeskus 2012b. Valkoposkihanhien syyskannan kasvu jatkuu länsirannikolla ja sisämaassa. <http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=418696&lan=fi> Tuohimaa, H. & Tikkanen, H Maanahkiaisen merituulipuiston linnustoselvitys. Ramboll. 83 s. <http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=123821&lan=fi> Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A Suomen III Lintuatlas.<http://atlas3.lintuatlas.fi> Väisänen, R.A., Lammi, E. & Koskimies, P Muuttuva pesimälinnusto. 567 s. Väänänen, V-M., Laine, J., Lammi, E., Lehtiniemi, T, Luostarinen, V-M. & Mikkola-Roos, M Suomen valkoposkihanhikanta jatkaa kasvuaan. Linnut-vuosikirja 2009: Wetlands International Waterbird Population Estimates. <wpe.wetlands.org> 18

19 WOW (Wings Over Wetlands Project) The Critical Site Network Tool. <http://csntool.wingsoverwetlands.org/csn/default.html#state=home> 19

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 1 Jari Kontiokorpi/Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 16.4.213 Raportti on toteutettu osana Etelä-Karjalan lintutieteellisen

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto NATURA-ARVIOINNIT 16UEC0146 27.10.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, täydennetty Natura-arviointi 17.10.2014 Rimpineva-Matilanneva, täydennetty Natura-arviointi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa (Kaikki artikkelin kuvat on otettu Lapin ympäristökeskuksen erikoisluvalla.) Noin 50 vrk:n ikäinen, juuri pesästä lähtenyt ja auttavasti lentokykyinen tunturihaukan Falco rusticolus maastopoikanen. Kuva:

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen LAUSUNTO 5.12.2014 Dnro EPOEL Y/37/07.04/2013 Kristiinankaupungin kaupunki PL13 64100 KRISTIINANKAUPUNKI Viite Asia: Mikonkeitaan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot