Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin"

Transkriptio

1 Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin YRJÖ PALTTILA Tilastokeskus Seuraavassa artikkelissa on pyritty selvittämään, miten kansalaiset suhtautuvat maaseutuun, ja miten merkittävä ilmiö maallemuutto on Suomessa. Maallemuuttoon kytkeytyvistä ilmiöistä on tarkasteltu lähemmin pendelöintiä, etätyötä ja kakkosasumista. Suomessa väestön muuttovirtojen pääsuunta on ollut kohti suurimpia keskuksia, ja muutto maaseudulle on ollut marginaalista. Muuttoliike aiheuttaa ongelmia sekä väestötappio- että muuttovoittoalueilla. Useilla muuttotappiosta kärsineillä paikkakunnilla tyhjät aravavuokra-asunnot koetaan ongelmaksi (Lehtinen 2001, 5). Kuntien ja valtion viranomaisten mielipiteitä kartoittavassa Sosiaalibarometrissä vastaajat arvioivat muuttoliikkeen vaikutukset sitä kielteisemmiksi mitä suurempi kunnan muuttotappio tai -voitto oli. Muuttotappiollisissa kunnissa palvelujen tarve painottuu vanhushuoltoon, ja samanaikaisesti taloudelliset mahdollisuudet tuottaa palveluja kaventuvat maksukykyisen väestön poismuuton myötä (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2001, 59). Muuttotappioalueilla kouluja joudutaan sulkemaan ja muukin rakennettu infrastruktuuri jää käyttämättömäksi. Kasvukeskuksissa puolestaan vuokra-asuntojonot ovat pidentyneet (Lehtinen 2001, 4). Sosiaalibarometrin vastaajien mukaan muuttovoitollisissa kunnissa lapsiperheiden palvelujen tarve kasvaa nopeasti (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2001, 59). Uusien koulutilojen tarve, liikenneruuhkat, saasteet, melu ja rikollisuus ovat myös kasvukeskuksien ongelmia. Kaupunkilaisten haaveena onkin usein omistaa kesämökki maaseudulla. Suomen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän järjestyksessään kolmannen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteena on maaseudun vetovoimaisuuden vahvistaminen asumisen ja yrittämisen sijaintipaikkana. Maaltamuuton hillitsemisen keinoja olisivat maatilojen monitoimisuuden lisäämisen ja maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamisen lisäksi muun muassa etätyötä käyttävien yrityksien tukeminen ja tiedonsiirtoverkkojen rakentaminen koko maahan, pendelöinnin ja kakkosasumisen edistäminen sekä kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen lisääminen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000b, 12-13, 32-36, 57-58, 105, , ja 158). Nämä periaatteet on kirjattu myös valtioneuvoston periaatepäätökseen (Valtioneuvosto 2001) ja kansalliseen aluepoliittiseen tavoiteohjelmaan (Valtioneuvosto 2000). Kaupunkipolitiikan ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmien asettaman Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmän mukaan pendelöinnin kasvu hidastaisi maaseutualueiden tyhjentymistä ja helpottaisi kaupunkien infrastruktuurin rakentamispaineita. Pendelöinnin lisääntymisen kielteisinä vaikutuksina pidetään yhdyskuntarakenteen hajautumista ja lisääntynyttä liikennesuoritetta taajamissa. Etätyöllä voitaisiin vuorovaikutustyöryhmän mukaan vähentää kaupunkien liikenneruuhkia ja purkaa kaupunkien asunto-ongelmia. Mökeillä vietetään yhä suurempi osa vuodesta, ja monet vapaa-ajan asunnot ovat käytännössä muuttuneet kakkosasunnoiksi (Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä 2001, ja 33-36). Maaseutu- ja kaupunkipolitiikan yhteensovittamisen tulisi perustua maaseudun ja kaupunkien vahvuuksien hyödyntämiseen. Maaseutu tarjoaa kaupunkilaisille muun muassa mahdollisuuden vapaa-aikatoimintoihin, ja toisaalta kaupungeille tyypillistä osaamispääomaa voitaisiin pyrkiä siirtämään maaseudulle. Tärkeä vuorovaikutuksen perusta on koko maan kattava toimiva liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuri (Aronen & Fagerlund 1999, 8-9; Aulaskari 1999, 42). Kaupunkikeskusten vaikutusten ulottamiseksi ympäröiville alueille voitaisiin siirtää esimerkiksi teknologiaa ja osaamista sekä työtä ja toimintoja (esim. etätyö) maaseutualueille (Malinen 2001, 289). Pohjois-Norjassa väestön poismuuttoa on pyritty hillitsemään muun muassa alueellisilla verohelpotuksilla. Itä- ja Pohjois-Suomen toimijat tekivät Suomen hallitukselle kesällä 2000 asiasta virallisen esityksen vastaavien tukien käyttöön otosta eniten poismuutosta kärsineissä Itä- ja Pohjois-Suomen seutukunnissa (Palttila 2001, ja 32). Suomen harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuusongelman ratkaisuksi on

2 esitetty syrjäseutuvähennystä, jota sovellettaisiin pahiten väestökadosta kärsineissä 90 kunnassa eri puolilla maata (Kuhmonen 2000). Ainakaan toistaiseksi alueellisten verohelpotusten käyttö ei ole Suomessa saanut laajempaa kannatusta. Myös EU:ssa ja OECD:ssä on kiinnitetty huomiota harvaan asuttujen alueiden ongelmiin. EU:n aluepolitiikan yhdeksi elementiksi on tullut harvaan asuttujen alueiden kehitys (EU 2001, 29-34). EU:n Leaderyhteisöaloiteohjelman hallinnon marraskuussa 1999 Ranskassa järjestämän seminaarin aiheena oli erityisesti maaseudulle muutto (Legrand 2000, 1-5). OECD:ssä perinteisen maatalouskeskeisen ajattelun rinnalle on tullut maaseutualueiden kulttuuristen ja luontoon liittyvien vetovoimatekijöiden tarkastelu osana politiikan kenttää (OECD 1999, 5-6). Toisaalta ratkaisuja vaativat myös kaupunkiseutujen ongelmat (OECD 1998, 11-12). Muuttovirrat maaseudulle Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopassa on kasvukeskuksiin muuton rinnalla tapahtunut ns. vastakaupungistumista, jossa taloudellinen toiminta ja asutus siirtyvät keskuksista maaseutumaisille alueille. Skotlantilaisten tutkijoiden mukaan tähän on osaltaan vaikuttanut EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa omaksuttu maaseutuelinkeinojen monipuolistamisen tukeminen sekä maiden hallituksien panostukset maaseutualueiden asuinolojen, liikenneverkoston ja tietoliikenneyhteyksien parantamiseen. Myös maaseutumaisen elämäntyylin arvostuksen kasvulla on ollut vaikutusta (Stockdale & al. 2000, ). Tarkasteltaessa Suomen väestönkehitystä vuoden 1990 lopusta vuoden 1999 loppuun tilastollisen kuntaryhmityksen1) puitteissa menettivät maaseutumaiset kunnat väestöstään henkilöä eli 5 prosenttia. Kaupunkimaisten kuntien lisäksi myös taajaan asutut kunnat lisäsivät tänä aikana väkilukuaan, tosin vain vuoden 1993 loppuun saakka, minkä jälkeen taajaan asuttujen kuntien väkiluku kääntyi laskuun (Tilastokeskus 2000b, 56). Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen (syntyneisyyden ja kuolleisuuden sekä muuttoliikkeen sisältävä laskelma) toteutuminen merkitsisi, että maaseutumaiset kunnat menettäisivät väestömääräänsä vuoteen 2010 mennessä henkilöä eli 6 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä henkilöä eli 14 prosenttia. Ennusteen mukaan myös taajaan asuttujen kuntien väkiluvun aleneminen jatkuisi. Näin keskittymiskehitys näyttäisi edelleen jatkuvan (Tilastokeskus 2001d). Muuttoliikkeen tarkasteluja, joissa olisi selvitetty maaseutumaisten ja kaupunkimaisten kuntien välisiä muuttovirtoja siten, että sekä lähtö- ja tulokunnan tyyppi olisi huomioitu ei ole juurikaan tehty. Yleensä tarkastellaan vain nettomuuttoa eli alueelle muuttaneiden ja sieltä poismuuttaneiden määrien erotusta. Suomen Kuntaliiton vuodelta 1997 peräisin olevaan tutkimukseen sisältyy kuitenkin vuosien 1995 ja 1996 tilanteiden tarkastelu, jossa sekä muuton lähtökunta että tulokunta on luokiteltu tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan. Vuonna 1995 kotikuntaansa vaihtoi Suomessa kaikkiaan henkilöä ja vuonna henkilöä. Suurin osa muutoista suuntautui kaupunkimaisiin tai taajaan asuttuihin kuntiin. Kaupunkimaisista kunnista tai taajaan asutuista kunnista maaseutumaisiin kuntiin muuttaneita oli kuitenkin kumpanakin vuonna noin henkilöä. (Suomen Kuntaliitto 1997, 16 ja liitetaulu 1). Vuoden 1994 kotikuntalain muutos kasvatti opiskelijoiden tilastoitujen muuttojen määrää vuosina vuosittain noin :lla (Tilastokeskus 2000a, 1). Maaseutumaisiin kuntiin muuttaneiden määriin tällä ei liene vuosina 1995 ja 1996 ollut suurta merkitystä. Kauppisen tutkimuksessa on tarkasteltu Suomen muuttoliikettä vuosina paikkatietoaineiston avulla käyttäen neliökilometrin karttaruutuja, ja ottaen huomioon muuttojen lähtö- ja tuloruutujen tyyppi ja 1990-lukujen taitteessa muuttovirrat suuntautuivat pääasiallisesti taajamoituneisiin ruutuihin (yli 100 asukasta per neliökilometri). Vuonna 1994 taajamoituneista ruuduista maaseutumaisiin ruutuihin (korkeintaan 100 asukasta per neliökilometri) muuttaneita oli runsaat henkilöä, kun kaikkiaan muuttaneita oli tällöin noin henkilöä (kuntien välinen ja kunnan sisäinen muutto yhteensä). Tutkimuksessa kunnat on luokiteltu suurimman muuttovirran mukaan kunnan sisäisessä muutossa. Vastakaupungistumisen kunniksi on luettu ne, joissa suurin muuttovirta kunnan sisäisessä muutossa on kaikkein tiheimmin asutuista ruuduista (yli asukasta per neliökilometri) harvemman asutuksen ruutuihin tai taajamoituneista ruuduista ( asukasta per neliökilometri) maaseutumaisiin ruutuihin. Vastakaupungistumista tapahtui tutkimuksen mukaan vuonna kunnassa ja vuonna kunnassa. Kumpanakin vuonna suurimmassa osassa kuntia kunnan sisäisen muuton päämuuttovirrat olivat kohti taajamoituneita ruutuja (Kauppinen 2000, 73-82).

3 Ruotsin "Haja-asutusvirasto" on selvittänyt maan muuttovirtoja vuosina Tarkastelut on tehty pendelöintiaikaan perustuvaa kuntajakoa tiheämpää aluejakoa käyttäen. Maa on jaettu taajamiin (yli asukasta ja pendelöintiaika korkeintaan 5 minuuttia), taajamien läheiseen maaseutuun (5-45 minuutin pendelöintiaika taajamaan) ja harvaan asuttuun alueeseen (yli 45 minuutin pendelöintiaika taajamaan). Vuonna 2000 Ruotsin yli asukkaan taajamissa asui asukasta, taajamien läheisellä maaseudulla ja harvaan asutulla alueella asukasta (Glesbygdsverket 2000, del 1, 13). Vuosina valtaosa Ruotsin muuttovirroista suuntautui taajamasta taajamaan ( muuttoa). Taajamista taajamien läheiselle maaseudulle muuttoja ( ) oli jonkin verran enemmän kuin taajamien läheiseltä maaseudulta taajamiin muuttoja ( ). Taajamista tai taajamien läheiseltä maaseudulta muutti harvaan asutulle alueelle henkilöä näiden viiden vuoden aikana (Glesbygdsverket 2000, del 3, 36). Ruotsin "Haja-asutusvirasto" on kartoittanut myös maaseutualueita ja harvaan asuttuja alueita yli asukkaan taajamien ulkopuolella, joiden suhteellinen muuttovoitto vuotiaiden ikäryhmässä oli vuosina korkea. Alueet rajattiin kuntarajoista riippumatta GIS-järjestelmällä käyttäen neliökilometrin karttaruutuja. Alueita, joiden muuttovoitto johtui taajamista läheiselle maaseudulle pendelöimään siirtyneistä, ei otettu mukaan. Tukholman, Göteborgin ja Malmön paikalliset työmarkkina-alueet rajattiin kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Näin pyrittiin etsimään nimenomaan väestömäärältään pienempiä muuttovoitollisia maaseudun tai harvan asutuksen alueita vuotiaiden ikäryhmä valittiin, koska siihen kuuluvien katsottiin olevan eniten kiinnostuneita maallemuutosta. Eri puolilta Ruotsia suurten taajamien ulkopuolelta löytyi kaikkiaan 184 muuttovoitollista maaseutualuetta. Näillä alueilla asui yhteensä noin henkilöä ja muuttovoittoa kertyi niille viidessä vuodessa kaikkiaan 450 henkilöä. (Glesbygdsverket 2001, ). Kuudella tällaisella maaseudun muuttovoittoalueella suoritettiin lisäksi haastattelut, joiden perusteella maalle muuton motiiveiksi osoittautuivat rauhallisen elämänlaadun ja turvallisuuden etsintä, kaipuu kotiseudulle sekä väljä asuinympäristö ja suhteellisen halpa asuminen (Glesbygdsverket 2001, 118). Maaseudun nuorten muuttopäätökset Maaseudulta poismuuttavat ovat usein nuoria. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maaseutualueilla asuvien nuorten mielipiteitä kartoittaneessa tutkimuksessa vastaajat pitivät maalla asumisen huonoina puolina heikkoja kulkuyhteyksiä, kauppa- ja vapaa-ajanviettopalvelujen vähäisyyttä sekä työmarkkinoiden suppeutta ja kaupunkeja alhaisempaa palkkatasoa. Positiivisinta oli luonnon läheisyys, oma rauha ja turvallisuus. Tulevan asuinpaikan valinnassa painoivat eniten mahdollisuudet uralla etenemiseen. Myös kohtuuhintaisen asunnon saamisella sekä jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksilla oli merkitystä (Paunikallio 1997, ). Kaupunkilaisten kiinnostus maallemuuttoon Haliseva-Soilan 1990-luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin kaupunkilaisten asenteita ja odotuksia maalle muutosta. Kaupungeissa olevaa maallemuuttopotentiaalia pidettiin tutkimuksessa yhtenä aluerakenteen muutostekijänä ja maaseudun kehittämisen mahdollisuutena vuotiaille kaupunkilaisille suunnatussa kyselyssä vastauksia saatiin reilut Vastaajista 5 prosenttia ilmoitti olevansa suunnittelemassa muuttoa maalaiskuntaan ja heistä puolet haja-asutusalueelle. Erityisesti nuoret ja kaupungista alunperin kotoisin olevat kokivat keskuksen läheisyyden tärkeäksi. Mitä korkeampi koulutus, sitä rajallisempina työllistymismahdollisuuksia maaseudulla pidettiin (Haliseva-Soila 1993, 33, 47-48, ja 110). Vuonna 1997 valmistuneessa tutkimuksessa haastateltiin Hämeenlinnan seudun haja-asutusalueille ja kaupungista irrallisille kyläalueille muuttaneita kaupunkilaisia, jotka olivat rakentaneet talon tai ostaneet vanhan talon. Laajat tontit ja luonnonympäristö maaseudulla tarjoavat tutkimuksessa haastateltujen mukaan paremmat mahdollisuudet yksilölliseen, yksityisyyteen ja virikkeiseen ympäristöön kuin taajamien tiiviisti kaavoitetut omakotialueet (Pekkanen & al. 1997, ja ). Myös toisessa kaupunkien läheistä maaseutua tarkastelevassa tutkimuksessa on maallemuuton syiksi saatu hyvä sijainti suhteessa kaupunkiin ja työpaikkoihin, sopiva ja suhteellisen edullinen tontti sekä luonnonläheinen ympäristö (Viinikainen & Puustinen 2000, 111). Maaseutuyrittäjyyden edistämiskeskuksen teettämä kyselytutkimus kohdistettiin 14:ään yli asukkaan kaupunkiin, ja siinä selvitettiin näiden kaupunkien vuotiaiden asukkaiden kiinnostusta muuttaa maalle joko yrittäjiksi tai muuhun työhön. Tutkimuksen mukaan viidesosa vastanneista noin kaupunkilaisesta

4 olisi kiinnostunut maaseudulla työskentelystä tai yrittämisestä. Tämä merkitsisi isoissa kaupungeissa asuvaa, joista tutkimuksen mukaan olisi todennäköisesti siirtymässä maaseudulle taloudellisten ja sosiaalisten esteiden poistuessa. Merkittävimmät esteet olivat työpaikan sijaitseminen kaupungissa, huoli toimeentulosta, sopivan työpaikan saaminen, lasten koulutilanne ja puolison työpaikka. Eniten maalle muutosta kiinnostuneita oli korkean koulutustason omaavien kaupunkilaisten joukossa, mutta he kokivat myös muuton esteet suurimmiksi (Heinonen 2000, 33-38). Valmistumassa olevassa Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipisteen tekemässä tutkimuksessa on selvitetty suurten ikäluokkien, vuosina syntyneiden vuotiaiden kaupunkilaisten kiinnostusta maallemuuttoon. Vastanneista vajaasta henkilöstä 16 prosenttia suunnitteli eläkkeelle jäätyään muuttoa maaseudulle. Em. ikäluokkiin kuuluvista kaupungeissa asuu noin henkilöä, mistä 16 prosenttia on noin Muuttohalukkaat eivät välttämättä halunneet muuttaa synnyinseudulleen, vaan keskusten lähialueet koettiin houkuttelevimmiksi (Hunnakko 2001). Myös paluumuutosta kiinnostuneita löytyy. Parikkalan seudulta vuosina poismuuttaneista oli Kantasen kyselytutkimuksessa mukana kaikkiaan noin henkilöä. Näistä 230 eli yksi kymmenestä oli muuttanut vuoden 1965 jälkeen takaisin kotiseudulleen. Ratkaisevimmiksi paluunsa syiksi paluumuuttajat ilmoittivat työpaikan, asuinympäristön ja perhesyyt. Näin ollen taloudelliset syyt eivät olleet ainoita paluumuuton syitä (Kantanen 1991, 11 ja 112). Kainuusta 1980-luvulla poismuuttaneiden vuotiaiden paluumuuttohalukkuutta selvittäneessä tutkimuksessa vastanneista yli puolet oli kiinnostunut paluumuutosta. Suurin osa tosin suunnitteli muuttoa Kainuun keskuksiin (Korhonen 1994, ja 80). Maaseudun asukkaiden suhtautuminen tulomuuttajiin Maaseudun asukkaat sekä kuntien ja kylien vaikuttajat kokevat usein uusien asukkaiden tulon paikkakunnalle positiivisena ilmiönä. Uudet asukkaat merkitsevät oppilaita kyläkouluille ja asiakkaita kyläkaupoille. Osa kyläläisistä voi kuitenkin suhtautua maallemuuttajiin myös kielteisesti. Vuodelta 1997 peräisin olevan tutkimuksen mukaan maaseudun kylien asukkaat saattavat kokea kaupungista maalle muuttajat uhkana sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja turvallisuuden tunteelle. Maaseudulla myyntiin tulevat tontit ja talot lienevätkin tutkimuksen mukaan maanomistajille tuotannon kannalta hyödyttömiä ja omista asuinsijoista mahdollisimman etäällä olevia kiinteistöjä. Tämä ei tutkimuksen mukaan tue muuttajien kannalta vetovoimaisten rakennuspaikkojen syntyä (Pekkanen & al. 1997, 105). Myös skotlantilaiset tutkijat ovat arvioineet, että maaseudun tulomuuttajien asuntomarkkinoille aiheuttama kilpailutilanne johtui pääasiassa asuntojen tarjonnan niukkuudesta (Stockdale & al. 2000, 254). Susiluoma, joka perusti Etelä-Pohjanmaan maaseudulle yhdistetyn baarin ja kyläläisten kokoontumistilan, on omiin kokemuksiinsa ja tekemiinsä haastatteluihin perustuen päätellyt, että mitä perinteikkäämmästä kylästä on kyse ja mitä vanhemmilla sukujuurilla kyläläiset asuvat, sitä vaikeampi tulokkaan on päästä sisään kyläyhteisöön. Kehitystä etsivät kylät pyrkivät taas uusien asukkaiden houkuttelemiseen (Susiluoma 1998, 84-87). Suomen itärajan pinnassa sijaitsevaan Ilomantsin kuntaan muuttaneiden naisten kokemuksia tarkastelevan tutkimuksen mukaan muuttajien ja kantaväestön väliset kulttuuriset erot saattavat hankaloittaa muuttajien sopeutumista. Toisaalta luonnonympäristöä ja asuinympäristön rauhallisuutta sekä maaseutumaista elämäntapaa arvostavat naiset ovat viihtyneet maaseudulla hyvin (Turunen 2000). Kantasen tutkimuksen mukaan kuntien tavoitteiden ja potentiaalisten paluumuuttajien odotuksien välillä vallitsee ristiriita. Juurilleen kaipaavat paluumuuttajat eivät niinkään halua kunnan odotusten mukaisesti yrittäjiksi tai työvoimaksi, vaan he pikemminkin hakevat maaseudun rauhaa ja puhdasta luontoa. Usein tämä ristiriita on ratkennut siten, että työpaikka säilyy kaupungissa ja lomat vietetään synnyinseuduilla (Kantanen 1991, 112). Pendelöinti Pendelöinti voidaan määritellä jonkin alueen rajojen yli suuntautuvaksi työssäkäynniksi (Sipola1989). Vuoden 1993 lopussa maaseudulta (haja-asutusalue ja asukkaan taajamat) taaja-asutusalueilla (yli 500 asukaan taajamat) työssäkäyviä oli Suomessa henkilöä eli 40 prosenttia maaseudulla asuvista työssäkäyvistä. Kolme vuotta myöhemmin, vuoden 1996 lopussa, tällaisia pendelöijiä oli jo henkilöä eli 45 prosenttia maaseudulla asuvista työssäkäyvästä. Eniten pendelöintiä esiintyi suurten keskusten ympäristössä (Palttila & Niemi 2000, 85-88).

5 Pendelöinti liittyy läheisesti muuttoon keskuksista läheisille maaseutualueille. Pääkaupunkiseudun pendelöintiä selvittäneessä tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien välistä työssäkäyntiä. Tutkimuksessa haastatelluista pääkaupunkiseudulle pendelöivistä vastaajista yli puolet oli pääkaupunkiseudulta muuttaneita, joiden työpaikka oli edelleen pääkaupunkiseudulla. Heidän muuttonsa syy oli useimmiten vapaaehtoinen asunnonvaihto. Asuinpaikan valinnan perusteina olivat asuinympäristö ja asumisen hinta (Lehtonen & al. 1996, 26). Etätyö ja kakkosasuminen Etätyö mahdollistaisi vakinaisen asumisen kauempana keskuksista. Etätyöhön soveltuvat parhaiten tietoammatit (esim. tutkimus, ohjelmointi, rahoitus jne.). Suomalaisen etätyöpotentiaalin määräksi on arvioitu työntekijää eli prosenttia työssäkäyvistä. Eniten etätyöhön soveltuvia ihmisiä asuu suurilla kaupunkiseuduilla (Heinonen 1998, 51 ja 66-67). Työolobarometrin ennakkotietojen mukaan vuonna 1997 etätyöntekijöitä, kun etätyö käsitetään laajasti, arvioitiin olleen noin (Hanhike & al. 1998, 7). Haliseva-Soilan tutkimuksen kaupunkilaisista vastaajista 60 prosenttia oli kiinnostunut etätyöstä (Haliseva- Soila 1993, 113). Vuoden 1997 työolotutkimuksessa joka kolmas palkansaaja ilmoitti olevansa kiinnostunut etätyöstä. Tosin vain 4 prosenttia ilmoitti tekevänsä etätyötä (Lehto & Sutela 1998, 53). Etätyön tekeminen koetaankin etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella vaikeaksi toteuttaa. Kuitenkin ne joilla on mahdollisuus etätyön tekemiseen, ovat siitä myös kiinnostuneita (Nurmela & al. 2000, 54). Maanviljelijöistä ja heidän puolisoistaan vajaa neljäsosa olisi kiinnostunut etätyöstä (Tietovarsta Oy 2000). Etätyön laajempi käyttöönotto edellyttäisi etä- ja tiimityötä tukevia muutoksia organisaatiokulttuurissa. Vanhat hierarkiset rakenteet eivät tue etätyön käyttöönottoa. Uusien työmuotojen soveltamisen lisäksi olisi kehitettävä laatujärjestelmiä ja selvitettävä palkkausjärjestelmän ja etätyön suhde. Etätyö edellyttää jatkuvaan oppimiseen panostavia organisaatioita (Hanhike & al. 1998: 102ja 119). Maaseutuyrittäjyyden edistämiskeskuksen tutkimuksessa etätyön lisäämistä pidetään mahdollisena keinona helpottaa suuryritysten rekrytointiongelmia (Heinonen 2000, 74). Riittävien tiedonsiirtoverkkojen puute voi kuitenkin asettaa maaseutualueet taajamia huonompaan asemaan etätyön suhteen (Heinonen 1998, 76). Vuoden 1995 lopussa kesämökkejä oli Suomessa ja kesämökin omistaviin asuntokuntiin kuuluvia henkilöitä oli noin Vuoden 2000 lopussa kesämökkejä oli ja kesämökin omistaviin asuntokuntiin kuuluvia henkilöitä lähes Viidessä vuodessa kesämökkien määrä kasvoi mökillä ja kesämökin omistaviin asuntokuntiin kuuluvien henkilöiden määrä henkilöllä. Vuoden 2000 lopussa kaksi kolmesta mökinomistajasta omisti kesämökin asuinkuntansa ulkopuolelta (Tilastokeskus 1996, 7 ja 11; Tilastokeskus 2001c, 7-8). Vuonna 1995 arviolta joka kymmenes eli noin kesämökkiä soveltui kokonsa (vähintään 60 neliömetriä) ja varustetasonsa puolesta ympärivuotiseen käyttöön, ja vuonna 2010 määrä olisi eli 16 prosenttia kesämökeistä. Erityisesti yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden työssäkäynti vapaa-ajan asunnolta on yleistynyt (Mäntylä & al. 1998, 68 ja ). Tarkasteltaessa pelkästään varustetasoa talviasuttavia mökkejä oli vuoden 1995 lopussa eli yli puolet (Tilastokeskus 1996, 10). Kesämökkiläisten oleskeluaikaa kakkosasunnollaan mökkipaikkakunnilla on pyritty pidentämään myös etätyön avulla (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000a, 9). Harjoitettu politiikka ja muuttoliike Muuttoliikkeen valtavirta on Suomessa ollut kohti kasvukeskuksia. Erityisesti nuoret ja koulutetut ovat muuttaneet kasvukeskuksiin opiskelu- tai työpaikan perässä. Sekä kuntatasolla että sitä tarkemmalla aluetasolla tarkasteltuna muuttovirrat ovat kulkeneet kohti taajaan asuttuja alueita. Ruotsissa väestön keskittyminen suurempiin keskuksiin on ollut vielä Suomeakin voimakkaampaa. Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa tapahtuneesta vastakaupungistumisesta on alkanut näkyä merkkejä myös Suomessa. Vaikka maallemuuton volyymit ovat olleet pieniä, voi muuton kohteena oleville maaseutukunnille ja -kylille olla kyse merkittävästä asiasta. Tulomuuttajat saattaisivat paikallisesti tukea esimerkiksi kyläkoulujen tai kyläkauppojen toiminnan jatkumista. Paikallisella tasolla kylien vaikuttajien asennoituminen tulomuuttajiin voi olla eräs merkittävä tekijä kylän kehitykselle.

6 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA on mitannut 1980-luvulta lähtien suomalaisten yleisiä asenteita joka toinen vuosi. Verrattuna vuoden 1995 asennemittaukseen on viimeisessä vuoden 2001 asennemittauksessa kansalaisten huoli kaupunki- ja maaseutualueiden suhteesta kasvanut. Vuoden 2001 asennemittauksen mukaan eniten suomalaisia huolestuttavia asioita ovat aluepolitiikka ja muuttoliike. Yhä suurempi osa pitää kasvukeskuksiin suuntautuvan muuttovirran hillitsemistä tärkeänä (EVA 1995, 13; EVA 2001, 13). Kuntien virka- ja luottamushenkilöiden tulevaisuuden odotukset ovat synkimmät maaseutukunnissa ja valoisimmat keskuksissa sekä maaseudun pendelikunnissa (Tilastokeskus 2001a, 3). Kansalaiset ja yritykset päättävät viimekädessä itse asuin- ja sijoittumispaikkansa valinnasta. Politiikan ja elinkeinoelämän päättäjillä on kuitenkin välillinen mahdollisuus vaikuttaa muuttopäätöksiin. Menneinä vuosikymmeninä synnytettiin kehitysaluepolitiikalla yrityksiä valtion tuella maaseutualueille ja tuettiin maaseudun vähittäiskauppatoimintaa. Yritykset tarvitsivat toimitiloja ja työntekijät asuntoja. Tämän päivän aluepolitiikassa painottuu enemmän kaupunkiseutujen kehittäminen, ja maaseutua pyritään kehittämään kaupunkikeskeisten verkostojen osana. Monet aiemmin maaseudulle rakennetut teollisuushallit ja asunnot ovat jääneet tyhjilleen. Tekijöistä, jotka voisivat houkutella kansalaisia valitsemaan kasvukeskuksen sijasta asuinpaikakseen maaseudun, ollaan eri tutkimuksissa melko yksimielisiä. Työpaikan sijaintia vähintään kohtuullisen työssäkäyntietäisyyden päässä asuinpaikasta pidetään usein edellytyksenä maalle muutolle. Mieluisin asuinpaikka löytyykin usein pendelöintietäisyydeltä keskuksesta, ja suurten kaupunkien ympäryskunnat ovat siksi usein muuttovoittokuntia. Lapsiperheet asettavat usein maaseudun edullisemmat asuntojen hinnat sekä turvallisen ja väljän asuinympäristön etusijalle. Verotuksen työmatkavähennyksiä on esitetty keinoiksi pendelöinnin ja maallemuuton edistämiseen. Kasvukeskuksissa on toisaalta oltu huolissaan lisääntyvän pendelöinnin aiheuttamista liikenneruuhkista. Kireä kilpailutilanne ja ammattitaitoisen työvoiman saanti ovat olleet pk-yrittäjien päällimmäisiä huolenaiheita (Suomen Yrittäjät 2000, 22-23). Yritysten sijoittumista maaseudulle rajoittavat lisäksi pitkät etäisyydet keskuksiin ja palvelujen heikompi saatavuus. Esimerkiksi IT-alan uudet yritykset ovat Salon seutua lukuun ottamatta syntyneet pääasiassa suuriin kasvukeskuksiin. Etätyö mahdollistaisi periaatteessa asumisen kauempanakin keskuksista. Etätyö vähentäisi myös kaupunkien liikenneruuhkia. Käytännössä etätyöntekijöiden määrät ovat kuitenkin ainakin toistaiseksi jääneet Suomessa verraten vähäisiksi. Etätyön käyttöönotto edellyttäisi laajoja muutoksia organisaatiokulttuureihin. Maaseutualueilla myös tiedonsiirtoverkkojen kapasiteetin riittämättömyys voi asettaa esteitä etätyön käyttöön otolle. Yritysten kiinnostusta etätyön teettämiseen voitaisiin pyrkiä lisäämään esim. verotuksellisin keinoin. Etätyö voitaisiin myös nähdä yritysten rekrytointiongelmia helpottavana tekijänä. Vuosittain vapaa-ajan asunnolla vietetty keskimääräinen aika on pidentynyt ja työssäkäynti vapaa-ajan asunnolta lisääntynyt. Näin on pyritty yhdistämään maaseudun luonnonläheinen asuinympäristö ja kaupunkien tarjoama työympäristö. Joka kymmenes kesämökki soveltuisi jo nyt kakkosasunnoksi kokovuotiseen käyttöön. Kakkosasumisen edistämiskeinoksi on esitetty mm. kesämökkien korjausrakentamisen edistämistä (Saaristoasiain neuvottelukunta 2001, 17). Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin (Tilastokeskus 2001b) mukaan lokakuussa 2001 rahankäyttöä vapaa-ajan asuntoon seuraavien 6 kuukauden aikana suunnitteli koko maassa kotitaloutta. Osa näistä kotitalouksista suunnitellee myös vapaa-ajanasunnon hankintaa tai sen varustetason nostamista. Suuret ikäluokat on potentiaalinen maallemuuttajien ryhmä. Eläkeläisille maaseudun turvallinen ja rauhallinen elinympäristö voi olla mieluisampi kuin kaupunkien stressaava elämäntyyli. Myös maaseutumaista elämäntapaa sinänsä arvostavat saattaisivat valita asuinpaikakseen mieluummin maaseudun. Toistaiseksi elämäntapamuuttajien määrät ovat Suomessa olleet vähäisiä. Artikkeli perustuu kirjoittajan elokuussa 2001 Rovaniemellä järjestetyssä Kohti pohjoista - valtakunnallisessa maaseutututkijatapaamisessa pitämään esitelmään. 1) Kaupunkimaisissa kunnissa väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään Taajaan asutuissa kunnissa väestöstä % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on Maaseutumaisissa kunnissa alle 60 % väestöstä asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle tai % väestöstä asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4000.

7 Lähteet: Aronen, Kauko & Markku Fagerlund (1999). Maaseutu- ja kaupunkipolitiikan yhteensovitus. Taustaraportti Suomen Kuntaliiton hallituksen maaseutu- ja kaupunkipolitiikan yhteensovituksen periaatteita käsittelevälle päätökselle Suomen Kuntaliitto. 59 s. Helsinki. Aulaskari, Olli (1999). Eri tyyppisten kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseudun välinen vuorovaikutus. Politiikkatarkastelu. Suomen Aluetutkimus FAR, Selvityksiä s. Sonkajärvi. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA (1995). Epävarmuuden aika. Matkalla uuteen. Raportti suomalaisten asenteista s. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA (2001). Erilaisuuksien Suomi. Raportti suomalaisten asenteista s. EU (2001). Euroopan yhtenäisyys, kansojen solidaarisuus, alueiden monimuotoisuus. Toinen taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus. 156 s. Glesbygdsverket (2000). Årsbok Glesbygdsverket (2001). Årsbok Haliseva-Soila, Merja (1993). Maaseudun uudet asukkaat. Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimusja koulutuskeskus Seinäjoki. Julkaisusarja A: s. Seinäjoki. Hanhike, Tiina, Jouni Immonen, Leena Kanerva & Ari Luukinen (1998). Etätyö muutoksen välineenä. Euroopan sosiaalirahasto, Suomen tavoite 4 ohjelma. ESR-julkaisut 29/ s. Helsinki. Heinonen, Jarna (2000). Mistä uusia yrittäjiä maaseudulle? Puheenvuoro maaseutuyrittäjyydestä. Turun kauppakorkeakoulu. Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, tutkimusraportteja B 12 / s. Heinonen, Sirkka (1998). Suomalaisen etätyöpotentiaalin analyysi. Toteutumisen edellytyksiä ja vaikutuksia. Euroopan sosiaalirahasto, Suomen tavoite 4 ohjelma. ESR-julkaisu 34/ s. Helsinki. Hunnakko, Pekka (2001). Suurten ikäluokkien eläkeläisten maallemuuttopotentiaali. Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste. (valmistumassa oleva tutkimus; lähteet: Ilkka , Maaseudun Tulevaisuus ja Verkkouutiset ) Kantanen, Keijo (1991). Takaisin kotiseudulle. Tutkimus paluumuuton merkityksestä ja mahdollisuuksista maaseudun erilaistumisprosessissa. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o s. Joensuu. Kauppinen, Jarkko (2000). Muuttoliike Suomessa vuosina koordinaattipohjaisten paikkatietojen perusteella. Siirtolaisinstituutin tutkimuksia A s. Turku. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmä (2001). Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus. Raportti, syksy s. Saarijärvi. Korhonen, Sirpa (1994). Paluumuuttohalukkuus Kainuuseen. Tutkimus Kainuusta muuttaneista henkilöistä. Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, tutkimusraportteja s. Oulu. Kuhmonen, Tuomas (2000). Syrjäseutuvähennys: tutkimus verotuksen käyttömahdollisuuksista syrjäisen maaseudun työllisyyden ja asutuksen ylläpitämisessä. Fin-Auguuri. Legrand, Corinne (2000). New inhabitants in rural areas: Helping people make to move. Leader Magazine nr Spring, The (re)population of rural areas. Lehtinen, Olavi (2001). Asuntomarkkinoiden eriytyminen tuo haasteita asuntotuotannolle ja asuntopolitiikalle. Kuntapuntari 2/2001. ss Lehto, Anna-Maija & Hanna Sutela (1998). Tehokas, tehokkaampi, uupunut. Työolotutkimusten tuloksia Tilastokeskus. Työmarkkinat 1998: s. Helsinki. Lehtonen, Hilkka, Jukka Hirvonen & Esko Eerola (1996). Asumisen ja työn kytkennät II. Pendelöinti ja sen ohjauskeinot. Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus, julkaisu B s. Espoo. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2000a). Mökkiläisten etätyökampanja. Loppuraportti. Saaristoasiain neuvottelukunta, Etätyön teemaryhmä, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 1/ s. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2000b). Ihmisten maaseutu - tahdon maaseutupolitiikka. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 8/ s. + liitteet. Malinen, Pentti (2001). Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus - uusi mahdollisuus? Teoksessa: Heikkilä, Elli (toim.). Muuttoliikkeet vuosituhannen vaihtuessa - halutaanko niitä ohjata? Muuttoliikesymposium Siirtolaisinstituutti. Siirtolaisuustutkimuksia A 24. ss Turku.

Asuinmaaseutu 2007 2010

Asuinmaaseutu 2007 2010 Asuinmaaseutu 2007 2010 Maaseutuasumisen kehittämisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2/2007 Toimitus: Mia Saloranta Taitto: Keltainen toukokuu / Ben Rydman Kuvat: Jussi Jansson Maa-

Lisätiedot

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Tarja Mikkanen 129329 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI 3 Pekka Hunnakko & Jarmo Palm SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI Vaasan yliopisto Seinäjoen toimipiste Julkaisuja No. 100 Vaasa 2002 4 5 ESIPUHE Lähivuosina niin sanottuihin suuriin

Lisätiedot

Viimeinen sammuttaa valot?

Viimeinen sammuttaa valot? Reeta Södergren Viimeinen sammuttaa valot? Suomussalmi elämän näyttämönä kunnasta muuttaneiden ja siellä asuvien näkökulmasta Södergren, Reeta Pro gradu tutkielma Turun Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA Pro gradu -tutkielma Taloustiede Maaliskuu 214 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kari Leinamo PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kokemuksia etätyöstä ja alueellistamisesta eri vuosikymmeninä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 ESIPUHE Maaseutu tarvitsee uusia asukkaita ja työpaikkoja.

Lisätiedot

Oulun kuntaliitoksen ja Kainuun hallintomallikokeilun vaikutukset maaseutuasumiseen ja -alueisiin

Oulun kuntaliitoksen ja Kainuun hallintomallikokeilun vaikutukset maaseutuasumiseen ja -alueisiin Nordia Tiedonantoja Numero 3/2013 Oulun kuntaliitoksen ja Kainuun hallintomallikokeilun vaikutukset maaseutuasumiseen ja -alueisiin Toivo Muilu, Niina Kotavaara, Jouni Ponnikas, Sirpa Korhonen, Henna Hintsala

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 3/2004

Tulevaisuuden näkymiä 3/2004 Tulevaisuuden näkymiä 3/2004 Sisältää mm. Maallemuuton syyt ja esteet Ajokorttien määrän kehitys Katsaukset: Maa- ja vesirakennusalan näkymät Maa- ja vesirakennusalan markkinatilanne Tiehallinto Marraskuu

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Terhi Niittylahti Ohjaaja: Hannu Tervo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede MUUTTOLIIKE JA VETOVOIMATEKIJÄT HELSINGISSÄ KYSELYAINEISTON ANALYYSI MATS STJERNBERG 2010 Ohjaaja: MARI VAATTOVAARA HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA

Lisätiedot

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA XLIX - L 2009-2010 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK XLIX - L

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA XLIX - L 2009-2010 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK XLIX - L LAPIN TUTKIMUSSEURA 2009-2010 LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA XLIX - L 2009-2010 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK XLIX - L Rovaniemi 2011 Toimittajat - Editors: Pertti Sarala & Leena Suopajärvi

Lisätiedot

SAMAAN AIKAAN TOISAALLA...

SAMAAN AIKAAN TOISAALLA... SAMAAN AIKAAN TOISAALLA... NUORET, ALUEELLISUUS JA HYVINVOINTI NUORTEN ELINOLOT VUOSIKIRJA IV PETRI PAJU (TOIM.) NUORISTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS-

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot