1. Tietosuojavaltuutetun katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3"

Transkriptio

1 Katsaus toimintaan vuodelta 2010

2 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus Tietosuojan vuosi Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Tietosuojaa koskevia ratkaisuja ja kannanottoja Tietosuojalautakunnan vuosi Katsaus vuoden 2010 toimintaan 6.2 Vuonna 2010 käsitellyt lupa-asiat 6.3 Vuonna 2010 käsitellyt määräysasiat 6.4 Vuonna 2010 annetut lausunnot 6.5 Lautakunnan kokoonpano 6. Dataombudsmannens översikt Tämä katsaus tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaan 2010 on laadittu perinteisen vuosikertomuksen sijasta. Katsaus sekä vuoden 2010 toimintakertomus ovat luettavissa toimiston kotisivuilla osoitteessa

3 3 1. TIETOSUOJAVALTUUTETUN KATSAUS Tietosuojavaltuutetun toimiston 23. toimintavuonna käynnistyi yleisen tietosuojadirektiivin 95/46/EY kokonaisuudistus. Tämä lienee syynä siihen, ettei oikeusministeriön julkiseen hankerekisteriin ilmoittamaa henkilötietolain (523/1999) kokonaisuudistusta viety eteenpäin. Sen sijaan ns. Veropörssi-asian aiheuttama muutos toteutettiin henkilötietolakiin kumoamalla sen soveltamisalasäännöksessä ollut jo julkaistuja henkilötietoja koskenut poikkeus. Merkillepantavaa on, että samalla kun yleinen direktiivi ja sen nojalla voimaansaatettu henkilötietolaki ovat pitäneet pintansa niin hyvin, on sähköisen viestinnän tietosuojalakeja jouduttu uudistamaan samaan aikaan useita kertoja. Asian ongelmallisuus tuli ilmi muun muassa sähköisen viestinnän tietosuojalain seurantaryhmän julkaisemassa väliraportissa; muutamat kyselytutkimukseen vastanneet yhteisötilaajat kun ilmoittivat ottaneensa tuohon lakiin perustuvat yhteisötilaajille suodut oikeudet käyttöönsä huolehtimatta kuitenkaan esimerkiksi lakiin perustuvasta ennakkoilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisi useita tietosuojan kannalta merkittäviä tiedonantoja. Toimintavuoden lopulla annetussa tiedonannossaan Kattava lähestymistapa tietosuojaan se jopa esitti kokonaan uuden oikeuden lanseeraamista, nimittäin oikeutta unohtaa. Tämä ehdotus liittyi kuitenkin lähinnä suostumuksen käyttöön sosiaalisessa mediassa. Kansalaisten tiedollinen itsemääräämisoikeus kun ei oikein näyttäisi toimivan riittävän hyvin heidän peruuttaessaan suostumuksensa. Uuteen direktiiviin, tai muuhun sen korvaavaan instrumenttiin, tullaan komission mukaan kirjaamaan velvoitteet noudattaa Privacy by Design ja Privacy by Default periaatteita. Suuri haaste, mutta samalla myös mahdollisuus rekisterinpitäjille tulee olemaan ns. todennettavuuden vaatimus (accountability). Komissio pohti myös tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen tekemistä pakolliseksi. Yhteisen eurooppalaisen toimintamallin luomista identiteettivarkauksien varalle esitettiin. Tämä kysymys nousi esille sisäministeriön asettamassa identiteetinhallintaohjelma-työryhmän työssä. Keskeinen komission kiinnostuksen kohde on kansallisten tietosuojaviranomaisten rooli ja asema. Jo Lissabonin sopimus edellyttää meiltä itsenäisyyttä, mutta myös tosiasiallisia mahdollisuuksia toimia oikeusvaltioperiaatteen mukaan aktiivisesti perusoikeuksien käyttöä edistäen. Tähän toimintakykyymme kiinnitti myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies huomionsa tehdessään toimintavuonna tarkastuksen toimistoomme. Tietosuojavaltuutetun toimisto pyrki reagoimaan ennakoivasti tähän toimintaympäristömme rajuun muutokseen. Suoritimme laajakantoisen toimistomme ohjausjärjestelmän uudistuksen. Yhdessä koko henkilöstön kanssa myös sitoutumisen varmistamiseksi uusimme toimintavuonna tahtotilaamme kuvaavan visiomme, aktiivista toimintaamme määrittävän toiminta-ajatuksemme, päätöksentekoamme varten vahvistetut arvot ja keinojamme osoittavat strategiamme. Toimintavuoteen mahtui monia uutiskynnyksen ylittäneitä tapahtumia, isoja tietomurtoja, valelääkäreitä ja myrkkyhoitajia, julkisen tiedon parempaan saatavuuteen tähtääviä hankkeita, mutta myös tietoturvan parantamista näinä Wikileaksin aikoina. Uusi tietoturva-

4 4 asetus neliportaisine luokitteluineen ohjaa hallinnon yksiköitä kohti parempaa tiedonhallintatapaa. Me koetimme osaltamme auttaa myös yksityisen sektorin toimijoita. Kiitän jälleen toimistomme henkilöstöä hyvin sujuneesta vuodesta. Helsingissä 27. päivänä kesäkuuta 2011 Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

5 5 2. TIETOSUOJAN VUOSI Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnan tulostavoitteet on vahvistettu oikeusministeriön tulosohjauksessa laaditussa tulossopimuksessa. Osa tavoitteista on määritelty sidosryhmittäin tärkeimpien yhteistyökumppanien ja hallinnonalakohtaisen yhteistyön mukaisesti. Keskeisimmät palvelukohtaiset tavoitteet koskivat oikeusturvapalveluita, kansainvälisiä asioita ja tarkastustoimintaa. Tietosuojavaltuutetun toimiston henkilötietolain soveltamiseen liittyvä ohjaus- ja valvontatehtävä on valtakunnallinen ja kattaa sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin rekisterinpitäjät ja rekisteröidyt. Valtuutetun ohjaus- ja valvontatoimivalta ulottuu henkilötietolain lisäksi erityislainsäädännön perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Tulostavoitteiden mukaan tehtävien pääpaino oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Vaikuttavuutta pyrittiin lisäämään yleisohjauksen oikealla kohdentamisella ja integroitumalla toiminnallisesti erilaisiin ryhmiin, toimikuntiin jne. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistui yhteensä noin 80 neuvottelukuntaan, työryhmään tai muuhun yhteistyöryhmään. Tietosuojavaltuutettu on kuulunut jäsenenä tai asiantuntijajäsenenä Arjen tietoyhteiskuntaohjelman tietoturvaryhmään, jonka mandaatti päättyi , sekä valtion tietoturvallisuusasiain johtoryhmään. Toimiston edustajia on osallistunut useisiin valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän alaisiin työryhmiin. Kansainvälisenä tietosuojapäivänä keskusteltiin tietoturvalain tarpeellisuudesta Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) järjestivät kansainvälisenä tietosuojapäivänä IT-foorumin eduskunnan Pikkuparlamentin Auditoriossa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. IT-foorumin aiheita olivat tietotilinpäätöksen kehittäminen ja sen tarkastaminen sekä ITtoiminnan ohjauksen tehostaminen ja sen vaikutukset tarkastustoimintaan. Alustajina foorumissa toimivat pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, ylijohtaja Marjatta Kimmonen ja johtava tuloksellisuustarkastaja, HTT Tomi Voutilainen Valtiontalouden tarkastusvirastosta, erityisasiantuntija Jari Råman tietosuojavaltuutetun toimistosta, puheenjohtaja Tapani Tarvainen Effi ry:stä ja Oulun kaupungin vs. tietohallintojohtaja Juhani Heikka. Foorumissa ehdotettiin siirtymistä nykyaikaiseen tietojohtamiseen ja valtion vanhojen virastorakenteiden radikaalia muuttamista. Tämä tapahtuisi siten, että koottaisiin perusrekistereiden ja perustietovarantojen hallinta yhdelle viranomaiselle yhdistämällä useita nykyisiä valtion virastoja. Tilaisuuden lopuksi järjestettiin paneelikeskustelu aiheesta "Tarvitaanko Suomeen tietoturvalakia?" Paneelikeskusteluun osallistuivat toimitusjohtaja Ilkka Kananen Huoltovarmuuskeskuksesta, johtaja Timo Lehtimäki Viestintävirastosta sekä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja pääjohtaja Tuomas Pöysti. Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi ylijohtaja Vesa Jatkola Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

6 6 IT-foorumin johdosta annetussa lehdistötiedotteessa pääjohtaja Pöysti sanoi, että Suomi tarvitsee selkeän tietoturvallisuuslain ollakseen kilpailukykyinen. Tällä hetkellä käytössä on liian paljon ja liian hajanaista erityislainsäädäntöä. Sekavan mutta runsaan lainsäädännön ja ohjeistuksen opetteluun menee aikaa, ja aika maksaa. Esimerkiksi valtionhallinnon käytössä oleva VAHTI -ohjeistus on niin laaja, että organisaation yleisjohtaja ei voi sitä hallita, Pöysti painotti. Pääjohtajan mukaan tietoturvallisuussääntely olisi koottava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja virtaviivaistettava kilpailukyvyn tarpeisiin. Liiallista sääntelyä on varottava, koska se voi tukahduttaa teknologista kehitystä ja innovaatioita. Tietoturvaviikolla puhuttiin kuvista netissä ja nettikiusaamisesta Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui myös kansallisen tietoturvapäivän viettoon ja tietoturvaviikon toteutukseen Seitsemännen kerran järjestetty Tietoturvapäivä on osa kansallista tietoturvallisuusstrategiaa. Tietoturvapäivä-hankkeen keskeisenä päämääränä on viestinnän keinoin kohentaa kansalaisten tietoisuutta internetin mahdollisuuksista sekä tietoturvauhista ja keinoista, joilla näiltä uhilta voidaan suojautua ja välttyä. Kaudella 2010 hankkeessa oli mukana 33 toimijaa ja sitä johti Viestintävirasto. Viime kaudella keskityttiin koulujen ja kotien tietoturvatietoisuuden edistämiseen. Tietoturvaviikon pääteemaksi otettiin Insafe-verkoston valitsema teema eli kuvien julkaisu netissä. Aiheesta teetettiin myös kyselytutkimus, jonka tulokset julkaistiin Tietoturvaviikolla. Tietoturvapäivä-hanke teetti kyselyn 9-15-vuotiaille lapsille ja nuorille heidän kuvienkäyttöja julkaisutottumuksistaan internetissä. Kyselyn tulosten perusteella vastaajista noin 10 % oli joskus katunut julkaisemaansa kuvaa ja samoin 10 % oli löytänyt itsestään ikäviä kuvia netistä. Myös nettikiusaamista käsiteltiin erityisesti syksyn 2009 aikana. Verkkosivujen kävijämäärät Tietoturvakoulu.fi:ssä olivat ajalla eri kävijöitä ja samalla aikavälillä tietoturvaopas.fi:ssä Tietoturvakoulu.fi:ssä oli ajanjaksolla ollut keskimäärin eri kävijää ja tietoturvaopas.fi:ssä Sivulatauksia tietoturvaopas.fi:ssä oli samalla aikavälillä tehty noin ja tietoturvakoulu.fi:ssä Tämä kertoo siitä, että käyttäjiä oli todellisuudessa tilastotietoja enemmän. Tilastot eivät kerro todellisia kävijämääriä, sillä usein yhden ip-osoitteen takaa löytyy monta käyttäjää, etenkin kouluissa. Karkeasti arvioiden molemmilla sivustoilla on käynyt kauden aikana henkilöä. TELLU:ssa käsiteltiin terveydenhuollon tietosuoja-asioita Tietosuojavaltuutetun johdolla toimii terveydenhuollon tietosuoja-asioiden asiantuntijaviranomaisten yhteistyöryhmä (TELLU). Ryhmään kuuluvat tietosuojavaltuutetun toimiston edustajien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kelan, Suomen Lääkäriliiton, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Helsingin ja Tampereen kaupungin terveydenhuollon edustajat. Ohjausryhmä kuulee lisäksi tarvittaessa asiantuntijoita. TELLUN tarkoituksena on seurata ja käsitellä terveydenhuollon ajankohtaisia tietosuojakysymyksiä ja ongelmia. Keskeinen tavoite on kartoittaa, koordinoida, kommentoida ja ohjeistaa terveydenhuollon valtakunnallisiin ja muihin hankkeisiin liittyviä

7 7 tietosuojakysymyksiä sekä varmistaa viranomaisten ja muiden toimijoiden ohjauksen ja neuvonnan yhdenmukaisuus. Ryhmä toimii myös jäsentensä keskustelufoorumina ja tuottaa tarpeen mukaan omaa ohjausmateriaalia ja malleja. Kertomusvuonna TELLU kokoontui 5 kertaa. Käsiteltävinä asioina olivat mm. poliisin virkaapupyyntö lääkärille, valelääkäritoiminta, eresepti ja Reseptikeskuksen käyttöönotto, tietosuojavaltuutetun kesällä tekemä tarkastus (webropol-selvitys) noin 1700 terveydenhuollon organisaatiolle, tietosuojavastaavien järjestäytyminen ja yhteistyö (TIEVA ry:n pj Kirsi-Marja Remes), tunnistaminen terveydenhuollon sähköisissä ajanvarausjärjestelmissä, ns. "läheltä piti" -tilanteet, vaikuttavuusarviot, terveydenhuoltolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisestä käsittelystä sekä STM:n muut lainsäädäntökatsaukset joka kokouksessa. Tietosuojavaltuutettu teki (Dnro 1820/452/2006) aloitteen STM:lle tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi koskien potilasrekisteritietojen säilyttämistä ammatinharjoittajan kuolintapauksessa tai kun toimintayksikkö lopettaa toimintansa. Asiaa käsiteltiin ensin TELLU:ssa, jonka seurannassa oli myös tietosuojavaltuutetun (Dnro 1777/02/2009) tekemä lakialoite STM:lle sosiaalihuollon asiakas- ja potilastietojen käytön selkeyttämiseksi ja mahdollisiin tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin ryhtymiseksi. TELLUn kokouksessa päätettiin, että tietosuojavaltuutettu tekee aloitteen STM:lle ja THL:lle tietosuojasäännösten selkeyttämiseksi terveydenhuollossa. Tavoitteena oli, että STM, THL, TSV ja TELLU laativat yhdessä Terveydenhuollon tietosuojan parhaat käytännöt listan. Sen avulla olisi tarkoitus pyrkiä toimintojen yhdenmukaisuuteen, potilasturvallisuuden parantamiseen, terveydenhuollon toimintayksiköiden henkilökunnan oikeusturvan parantamiseen ja terveydenhuollon tietosuojan laadun parantamiseen. Tämä aloite tehtiinkin seuraavana vuonna (TSV , Dnro243/44/2011). TELLU oli myös järjestämässä seminaareja, joissa käsiteltiin ajankohtaisia terveydenhuollon asioita kuten sähköistä lääkemääräystä eli ereseptiä ja Reseptikeskusta, Kelan tulevaisuudessa teknisesti ylläpitämää sähköistä potilasarkistoa eli earkistoa, kansalaisen oikeutta selata näyttöpäätteensä kautta em. sähköisiä palveluja eli kansalaisen ekatselua sekä tietosuojavastaavan asemaa, tehtäviä ja toimenkuvaa: - Lääkäripäivät , Helsinki - Terveydenhuollon valtakunnalliset ATK-päivät , Tampere - Kuntamarkkinat , Helsinki - TELLU-seminaari (16.11.) ja , Lahti SOHVI keskittyi sosiaalihuollon tietosuojakysymyksiin Tietosuojavaltuutetun johdolla kokoontuvaan Sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmään (SOHVI) kuuluu asiantuntijoita Suomen Kuntaliitosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Sosiaaliturvan Keskusliitosta ja eri viranomaistahoilta sekä kunnista. Ryhmässä kuultiin ja keskusteltiin lainsäädännön uudistushankkeista, sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (www.tikesos.fi) piirissä esiin nousseista tietosuojakysymyksistä ja hankkeen etenemisestä sekä muista ajankohtaisista sosiaalihuollon tietosuojakysymyksistä. Esillä oli mm. pakolaisten henkilötietojen käsittely, ennakolliseen lastensuojeluilmoitukseen liittyvä henkilötietojen käsittely ja teknisen käyttöyhteyden

8 8 avaamisen edellytykset. Ryhmä myös järjesti yksipäiväisen sosiaalihuollon tietosuojaseminaarin tietosuojavaltuutetun toimiston ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Seminaariin osallistui noin 160 henkilöä, joista parikymmentä videoneuvotteluyhteyden avulla. TERTUSSA puhutti teletoiminnan kehittäminen Teletoiminnan tietosuojaryhmä (TERTTU) on toiminut vuodesta 2003 lähtien tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n johdolla. Ryhmän kokoonpanoon kuuluu teletoimialan yritysten ja toimialajärjestön edustajia. TERTTU käsittelee toimialalla kulloinkin ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä seuraa tietoyhteiskuntakehitystä myös yleisemmällä tasolla. Lisäksi ryhmän kokoukset mahdollistavat tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja neuvontatyön. Kertomusvuonna TERTUSSA käsiteltiin ja seurattiin erityisesti teleyritysten tarjoaman mobiilivarmennepalvelun kehitystyötä. Vuoden lopulla lanseerattu mobiilivarmenne mahdollistaa tunnistautumisen ja allekirjoittamisen erilaisissa sähköisissä palveluissa. Tunnistautumisen ohella myös asiakasrekisteritietojen käsittelyn ns. lokittaminen oli keskeisesti esillä TERTUN kokouksissa. Luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden osalta kokouksissa käsiteltiin tietosuojavaltuutetun toimistoon tulleisiin kansalaisyhteydenottoihin perustuneita teemoja, joilla oli yleistä merkitystä koko toimialan kannalta. Muuttuneiden oppimisympäristöjen luomat uudet haasteet lisäsivät OTON merkitystä Tietosuojavaltuutetun toimistossa kokoontui opetustoimen tietosuojan ohjausryhmä (OTTO), jonka työskentelyyn osallistuu viranomaisten ja järjestöjen ohella käytännön toimijoita erilaisista oppilaitoksista. Ryhmän toiminnan merkitys on korostunut vuosi vuodelta, koska oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn oppilaitoksissa on tullut uusia haasteita oppimisympäristöjen muuttuessa. Oppilaitoksissahan käytetään yhä enenevässä määrin erilaisia sähköisiä käyttöliittymiä ja oppimisalustoja, jotka asettavat uudenlaisia haasteita myös henkilötietojen käsittelyn suunnittelulle. Yhtenä esimerkkinä ovat sähköiset reissuvihot, joihin kertomusvuonna tutustuttiin tarkemmin ryhmän kokouksissa. Henkilötietojen käsittelystä vastaa opetuksen järjestäjä rekisterinpitäjänä. Esimerkiksi perusopetuksessa rekisterinpitäjänä on kuntalain mukainen opetustoimen hallinnosta vastaava lautakunta. Oppilaitokset voivat käsitellä opetuksen järjestämiseksi tarpeellisia tietoja oppilaistaan ja opiskelijoistaan, mutta henkilötiedot tulee suojata ulkopuolisilta, joita ovat myös ne, jotka eivät tarvitse tietoja työtehtävissään. Arkaluonteisten ja salassa pidettävien tietojen suojaaminen on erityisen tärkeää. Henkilötietolain tarpeellisuus- ja asianmukaisuusvaatimus vaikuttavat henkilötietojen säilyttämiseen operatiivisessa toiminnassa. Arkistonmuodostamissuunnitelmassa määritellään, kuinka kauan tietoja säilytetään sen jälkeen, kun oppilas on päättänyt koulunkäyntinsä. OTON kokouksissa keskusteltiin henkilötietojen käsittelyn ohjaustarpeesta ja ohjauksen antamisesta esimerkiksi valtakunnallisina suositusten muodossa. Näin varmistettaisiin sekä hyvän tietojenkäsittelytavan toteutuminen että yhdenmukaisen käytännön aikaansaaminen ja siten oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus henkilötietojen käsittelyssä.

9 9 Kun OTOSSA keskusteltiin sosiaalisen median käytöstä opetuksessa, pidettiin tärkeänä, että palvelun käyttöönottoa harkitseva tutustuu yhteisöpalvelun käyttöehtoihin, joissa kerrotaan, mihin käyttäjä sitoutuu. Suomalaisessa palvelussa olevasta rekisteriselosteesta ilmenee palvelussa kerättävien henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva taho, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja mahdolliset säännönmukaiset luovutukset (henkilötietolaki HTL 24 ). Palvelun käyttäjän asemaan vaikuttaa se, minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan (HTL 4 ) ja luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolelle (HTL 5 luku). Esimerkiksi tietojen poistaminen palvelusta voi tuottaa ongelmia ja tietoja saatetaan käyttää käyttöehdoissa kerrotulla tavalla palvelun tuottajan omiin tarkoituksiin. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan koulutuksen järjestäjä ei voi velvoittaa opiskelijoita käyttämään sellaisia välineitä, joiden käyttöön liittyvä henkilötietojen käsittely ei täytä lain vaatimuksia. Opiskelijoille tulee laatia oppimisympäristön käytöstä pelisäännöt ja työnantajan tulee opastaa työntekijät hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamiseen. Kertomusvuonna muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutui henkilötietojen käsittelyn ohjaustarvetta. Perusopetuslakia muutettiin (642/2010) tavalla, joka selkeyttää muun muassa oppilashuoltotyön kirjaamista kouluissa, kun oppilashuoltoryhmissä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa. Keskusteluissa oli laajemminkin esillä oppilaiden henkilötietojen käsittely erilaisissa oppilashuoltopalveluissa, joihin sisältyvät kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Lisäksi kertomusvuonna muutettiin nuorisolakia siten, että siinä säädetään etsivästä nuorisotyöstä (693/2010), jossa käsitellään tuen tarpeessa olevan nuoren henkilötietoja. OTON tavoitteena onkin omalta osaltaan tukea oppilaitoksia osallistumalla asiantuntemuksellaan koulujen ja oppilaitosten käyttöön suunnattujen tietosuoja-aiheisten materiaalien valmisteluun. Tietosuojavaltuutettu ja elinkeinoelämä tiivistivät yhteistyötä Kertomusvuonna syntyi myös uusi tietosuojaryhmä (MAISA), kun tietosuojavaltuutettu ja elinkeinoelämä tiivistivät yhteistyötä ja perustivat ryhmän käsittelemään ajankohtaisia markkinoinnin ja asiakkuuden tietosuojakysymyksiä. Digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media ja yhä tietointensiivisempi asiakkuudenhallinta saavat koko ajan uusia kaupallisia muotoja. Yhä useammin niihin liittyy myös vahva tietosuojanäkökulma. MAISA -ryhmän perustivat Tietosuojavaltuutetun toimisto, Asiakkuusmarkkinointiliitto, IAB Finland ja Teleforum. Ryhmän tarkoitus on edistää hyvien tietosuojakäytäntöjen syntymistä ja tukea kaupallisen sektorin itsesääntelyä sekä parantaa tiedonvaihtoa eri sektoreiden välillä. Ryhmä tulee käsittelemään laajaa asiakirjoa. Käsiteltävien asioiden joukkoon mahtuvat mm. sosiaalisen median ilmiöt, asiakastietojen hyödyntäminen, sähköinen suoramarkkinointi, cloud computing, yksityisyyden suoja ja lähiteknologiat sekä paikkatiedon hyödyntäminen. Kaikkien itsenäisten toimijoiden yhteistyö tulee tehostamaan parhaiden ja samalla markkinoinnin kohteiden oikeusturvan huomioivien käytäntöjen luomiseen tähtäävää työtä. Tässä on toimialan etujärjestöjen tuhannen taalan paikka osoittaa tehokkuutensa totesi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio asiaa koskeneessa lehdistötiedotteessa.

10 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui aktiivisesti pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin, mm. tietosuojadirektiivin 29 art. tietosuojaryhmän, Europolin yhteisen valvontaelimen ja muutoksenhakuelimen, Schengenin tietojärjestelmän yhteisen valvontaelimen ja tullitietojärjestelmän kokouksiin. EU:n tietosuojadirektiivin artikla 29:n tietosuojatyöryhmä Tietosuojadirektiivin (95/46/EC) 29 artiklaan perustuva EU:n jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisista koostuva tietosuojatyöryhmä kokoontui vuoden 2010 aikana 5 kertaa. Tietosuojatyöryhmä on riippumaton neuvoa antava asiantuntijaelin tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja se on toiminnassaan itsenäinen. Työryhmän tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Se antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle. Tietosuojatyöryhmän alatyöryhmistä tietosuojavaltuutetun toimistolla oli vuonna 2010 edustaja ryhmässä Technology Subgroup. Vuonna 2010 tietosuojatyöryhmä käsitteli ja/tai antoi lausuntonsa seuraavista aiheista: Lausunto 1/2010 rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän käsitteistä (WP 169, ) Työohjelma (WP 170, ) Lausunto 2/2010 käyttötottumuksia seuraavasta internetmainonnasta (WP 171, ) Report 01/2010 on the second joint enforcement action: Compliance at national level of Telecom Providers and ISPs with the obligations required from national traffic data retention legislation on the legal basis of articles 6 and 9 of the e-privacy Directive 2002/58/EC and the Data Retention Directive 2006/24/EC amending the e-privacy Directive (WP 172, ), ei julkaistu suomeksi) Lausunto 3/2010 tilivelvollisuuden periaatteesta (WP 173, ) Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä (WP 174, ) Lausunto 5/2010 elinkeinoelämän ehdottamasta kehyksestä RFID sovellusten yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskeville vaikutusten arvioinneille (WP 175, ) FAQs in order to address some issues raised by the entry into force of the EU Commission Decision 2010/87/EU of 5 February 2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive 95/46/EC (WP 176, , ei julkaistu suomeksi) Lausunto 6/2010 henkilötietojen suojan tasosta Uruguayn itäisessä tasavallassa (WP 177, ) Lausunto 7/2010 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta annetusta komission tiedonannosta (WP 178, )

11 11 Opinion 8/2010 on applicable law (WP 179, , ei julkaistu suomeksi) Artikla 29 työryhmän kokouksiin osallistuu myös Euroopan tietosuojavaltuutettu, jona toimii Peter Hustinx. Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaelin, jonka tehtävänä on valvoa luonnollisten henkilöiden suojelemista henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön säädösten soveltamista yhteisön toimielimiin. Europolin yhteinen valvontaelin Euroopan poliisivirasto (jäljempänä Europol) on Euroopan unionin lainvalvontaorganisaatio. Europolin tavoite on parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta ja yhteistyötä vakavan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemisessä ja torjunnassa. Euroopan unionin neuvoston 6 päivänä huhtikuuta 2009 tekemä päätös Europolin perustamisesta (2009/371/YOS), korvaa Europolin oikeusperustana aikaisemmin olleen Europol-yleissopimuksen. Europol-päätöksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa Europolin säädöskehystä, rahoittaa Europol unionin yleisestä talousarviosta ja luoda mahdollisuuksia muuttaa päätöstä tarvittaessa joustavasti. Europol-päätös tuli voimaan 2010 lukien. Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu Europolin mukaisen yhteisen valvontaelimen toimintaan. Yhteisen valvontaelimen tehtävänä on valvoa Europolin toimintaa sen varmistamiseksi, että Europolin elinten käytössä olevien tietojen tallentaminen, käsittely ja käyttö eivät vaaranna rekisteröidyn oikeuksia. Vuonna 2010 valvontaelin valvontaelin toimeenpani mm. vuosittaisen laajan tarkastuksen Europolissa. Valvontaelin käsitteli lukuisia Europolin toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. mm. kolmansien maiden kanssa tehtävään tietojenvaihtoon liittyviä kysymyksiä, analyysitietokantojen toiminnassa noudatettavia menettelytapoja sekä tietojen hankintaan liittyviä asioita. Europolin yhteisen valvontaelimen muutoksenhakukomitea tutkii Europol-päätöksessä tarkoitetut rekisteröityjen oikeuksia koskevat asiat ja antaa asioissa lopullisen päätöksen. Komiteassa on yksi jäsen kustakin valtuuskunnasta. Muutoksenhakukomitean toimintaan vaikutti keskeisesti se, että kansalaisten vireille panemien muutoksenhakuasioiden määrä on lisääntynyt. Schengenin tietojärjestelmän yhteinen valvontaelin Schengenin säännöstön tarkoituksena on helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista unionin jäsenmaissa, tästä syystä rajatarkastukset Euroopan unionin sisärajoilla on poistettu. Rajamuodollisuuksien sijaan viranomaisvalvonnan tukena on Schengenvaltioiden yhteinen tietojärjestelmä (SIS). Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja

12 12 osallistuu Schengen-yleissopimuksen mukaisen tietojärjestelmän yhteisen valvontaelimen toimintaan. Yhteisen valvontaelimen tehtävänä on mm. tutkia tietojärjestelmän käyttöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Valvontaelin käsitteli Schengenin tietojärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä, keskeisenä asiana oli mm. Schengenin tietojärjestelmän eri kuulutusluokkiin tehdyt yhteiset tarkastuksen ja niiden jatkotoimenpiteet. Tullitietojärjestelmän yhteinen valvontaelin Euroopan Unionin tullitietojärjestelmää koskevan säännöstön perusteella tullitietojärjestelmää valvoo yhteinen valvontaviranomainen, jossa tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja on jäsenenä. Keskeisenä asiaryhmänä oli mm. yhteisen kattavan tarkastuksen valmistelu ja kansallisen ohjeistuksen selvittäminen ja arvioiminen. EURODAC-järjestelmän yhteinen valvonta Järjestelmä on perustettu Dublinin yleissopimuksen soveltamista varten. EURODACjärjestelmän avulla jäsenvaltiot voivat tunnistaa turvapaikanhakijat ja henkilöt, jotka on pidätetty heidän ylittäessään yhteisön ulkorajan luvatta. Sormenjälkiä vertaamalla jäsenvaltiot voivat tarkistaa, onko turvapaikanhakija tai jäsenvaltion alueella luvattomasti oleskeleva ulkomaalainen tehnyt jo hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa tai onko turvapaikanhakija tullut unionin alueelle laittomasti. Järjestelmä koostuu Euroopan komission hallinnoimasta keskusyksiköstä, sähköisestä sormenjälkien keskustietokannasta sekä välineistä, joilla siirretään tietoja sähköisessä muodossa jäsenvaltioiden ja keskustietokannan välillä. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistui EURODAC-sormenjälkirekisterin valvontaan liittyvään yhteistyöhön. Yhteistyössä arvioidaan järjestelmän käyttöön liittyviä tietosuojakysymyksiä. Yhteistyössä valmisteltiin mm. yhteistä ns. tietojen poistoaikojen noudattamista koskevaa tarkastusta, joka toteutetaan jäsenmaiden tietosuojaviranomaisten toimesta vuoden 2011 aikana. Yhteistyö poliisi- ja oikeusasioissa WPPJ Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui poliisi- ja oikeusasioiden työryhmän toimintaan (Working Party on Police and Justice-WPPJ). Työryhmä käsittelee laaja-alaisesti poliisi- ja oikeusasioihin liittyviä tietosuojakysymyksiä. Työryhmän toiminta perustuu Euroopan tietosuojaviranomaisten kokouksessaan antamaan toimeksiantoon. Työryhmä käsitteli mm. poliisi- ja oikeusasioiden tietosuojan puitepäätöksen toimeenpanoon ja lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihtoon liittyviä asioita.

13 13 Euroopan unionin tietosuojaviranomaisten esittelijäkokous Vuonna 2010 järjestettiin kaksi EU-esittelijäkokousta, ensimmäinen Brysselissä ja toinen Manchesterissä Brysselin kokouksen asialistalla olivat tieteellinen tutkimus, suoramarkkinointia koskevat kansalliset käytännesäännöt sekä liikenneasiat (kuten tietullit). Manchesterissä keskityttiin puolestaan tietosuojaviranomaisten omiin prosesseihin ja menettelytapoihin asioiden käsittelyssä. Tavoitteena oli jakaa hyviä käytäntöjä sekä tehostaa toimintatapoja esim. valitusten käsittelyssä ja tarkastusten tekemisessä. Tieteellisen tutkimuksen kokous Brysselissä Brysselissä järjestettiin kansainvälinen konferenssi Privacy Scientific Research: from Obstruction to Construction, johon tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat osallistuivat. Konferenssin tavoitteena oli luoda tietosuojaviranomaisten, lakiasiantuntijoiden, akateemikoiden sekä tutkijoiden välille dialogi, jonka pohjalta pyrittiin hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen parhaat käytännöt yksityisyyden suojan näkökulmasta. Konferenssin teemana oli selvittää, kuinka tieteellistä tutkimusta voidaan toteuttaa tehokkaasti ottaen asianmukaisesti huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Euroopan tietosuojavaltuutettujen kevätkokokous Euroopan tietosuojavaltuutettujen kevätkokous pidettiin Prahassa Kokous antoi seuraavat julkilausumat: Resolution on the use of body scanners for airport security purposes Resolution on the envisaged agreement between the European Union and the United States of America on data protection standarts in the area of police and judical co-operation in criminal matters Resolution on future development of data protection and privacy Resolution on set up of joint actions of awareness and education of youngsters at an European and international level Tietosuojan 31. maailmankokous 32. kansainvälinen tietosuojaviranomaisten maailmankokous pidettiin Jerusalemissa, Israelissa Kokousta edelsi OECD:n tietosuojakonferenssi The Evolving Role of the Individual in Privacy Protection: 30 years after the OECD Privacy Guidelines. Maailmankokous antoi 5 julkilausumaa: Accreditation Resolution Administrative Resolutions Resolution on International Conference Resolution on Improvement of the Conference Organizational Setup Resolution on Privacy by Design

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 28.1.2010 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat 28.1.2010 sopineet 4.12.2009 ja 7.1.2010 käytyjen neuvottelujen pohjalta Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot