1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10."

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Aika klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen loppuraportti 5 4 Väli-Suomen Parempi arki -kehittämishanke 7 5 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Terveyskeskuslääkäreiden virkavalinnat 16 7 Terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lääkäripalvelujen hankinta 18 8 Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta 21 9 TAYS-piirin asiakaskysely Palveluasumisen hinnankorotusesitys alkaen / Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo 11 Asumispalveluiden hinnantarkistus alkaen / Mikeva Oy / Palvelukoti Myllytupa Ilmoitusasiat Muut asiat 27 Liite Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus sekä oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Aika klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Päätöksentekijät Kangas Matti puheenjohtaja Unkuri Nuppu varapuheenjohtaja Gray Jenni jäsen Hietala Marianne jäsen Laine Kari jäsen Nyrhilä Jaakko jäsen Rajala Lasse jäsen Saikkonen-Mahne jäsen Ul la-mai ja Vuorenmaa Kalle varajäsen Poissa Siipola Maria jäsen Kaitalahti Emilia nuorisovaltuuston edustaja Muut osallistujat Eväsoja Sirkka vs. perusturvajohtaja, esit te li jä Luhtala-Sipilä Päivi talouspäällikkö, sihteeri Luomala Martti johtava ylilääkäri Lahdensuo Panu kaupunginhallituksen edus ta ja Liljamo Carita osastonhoitaja paikalla klo :t 3-4 Allekirjoitukset Matti Kangas puheenjohtaja Päivi Luhtala-Sipilä sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-13 Pöytäkirjan tarkastus Jaakko Nyrhilä Lasse Rajala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä , klo :00, Lapuan kaupungin hallintokeskus, Val tuus ton tie 8 Todistaa Päivi Luhtala-Sipilä, talouspäällikkö

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perla 1 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää ko kouk sen sa päättämänään aikana ja paikassa. Toimielin kokoontuu myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityk sen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara pu heen joh ta ja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin Carita Liljamolle kokouksessa läsnäolo-oikeus asian tun tija na 3 ja 4.

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastus Perla 2 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jaakko Nyrhilä ja Las se Rajala.

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen loppuraportti 73/ /2012 Perla 3 Valmistelija: vs.perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja puh , Potku-hankkeen tavoitteena on ollut parantaa pitkäaikaissairauksien en nal ta eh käi syä, terveyshyötyä tuottavia palveluja pit kä ai kais sai rail le ja hoitoa terveyshyötymallin mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on ollut potilaiden mukaan ottaminen oman hoi ton sa suunnitteluun ja hoidon toteutukseen kehittämällä oma hoi toa tu ke via palveluja terveyskeskuksissa. Potku II hanketta tarvittiin terveyshyötymallin vakiinnuttamiseen ja sisäis tä mi seen. Terveyshyötymallin käyttöönotto on hyvin mittava teh tävä ja se vaatii pitkähkön ajan, koska kyse on toimintaprosessien, toimin ta ta po jen ja vastuualueiden muuttamisesta. Lisäksi toiminta vaa tii asen tei den ja ajattelutapojen muutosta sekä henkilöstöltä että po ti lailta. Pohjanmaan Potkun II:n aikana yhteistyötä on laajennettu pe rus ter veyden huol lon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä yksityisen ja kolman nen sektorin kanssa. Yhteistyö Aksilan eli pe rus ter vey den huol lonja terveyden edistämisen yksikön kanssa on ollut he del mäl lis tä ja sään nöl lis tä koko hankkeen ajan. Kokemusasiantuntijoita ja ver tais tu kitoi min taa on otettu osaksi palveluvalikoimaa. Perusturvan en sim mäi set asia kas foo ru mi-il lat järjestettiin poikkihallinnollisena yh teis työ nä. Asiakaslähtöistä valmisteltua vastaanottoa on kehitetty Potku II:n ai kana, tästä potilaan ovat antaneet myönteistä palautetta. Val mis tel lus sa vas taan otos sa on saatu taloudellisia säästöjä, saatu po ti las vir taus ta toi mi vam mak si ja vastaanotot ovat suunnitelmallisia. Asiakkaan /potilaan osallistumista oman hoidon suunnitteluun ja sen to teut ta mi seen on lisätty tekemällä mm. 924 terveys- ja hoi to suun ni telmaa. Terveyshyötymalli on huomioitu Lapuan kaupungin strategiassa ja terveys kes kuk sen toimintasuunnitelmassa. Johto on sitoutunut ter veyshyö ty mal lin jalkauttamiseen ja hankkeen mukaisten käytäntöjen juurrut ta mi seen. Liitteenä Pohjanmaan Potku -hankkeen väli-/loppuraportti Lapuan osalta.

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Projektipäällikkö Carita Liljamo ja hankkeen kehittäjätyöntekijä Kati Kar jan lah ti esittelevät kokouksessa hankkeen vaikutuksia Lapuan osalta. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Potku II -hankkeen lop pu rapor tin sekä hankkeen vaikutukset käytännön työhön. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Carita Liljamo esitteli lautakunnalle Potku II -hankkeen loppuraportin ja oli asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , Liitteet 1 Loppuraportti / Pohjanmaan Potku II -hanke, Lapua

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Väli-Suomen Parempi arki -kehittämishanke 735/ /2010 Perla 4 Valmistelija: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , Väli-Suomen Kaste-alueen Parempi arki -hankehakemus on jätetty sosi aa li- ja terveysministeriön päättyneeseen Kas te-oh jel man mu kai seen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden val tionavus tus ha kuun. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee val tion avus tus päätök set tammikuun 2015 loppuun mennessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kotona asuvat paljon palveluja käyt tä vät so si aa li huol lon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yh teisasiak kaat. Paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat muo dos ta vat suurim man osan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Eri tut kimuk sis sa on todettu, että keskimäärin noin 10 % käyttäjistä syn nyt tää noin 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon ko ko nais kus tan nuk sis ta. Hanke toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista in teg raa tio ta. Hankkeen tavoitteena on: 1. Tukea paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäviä yh teisasiak kai ta tuottamalla palvelut asiakaslähtöisesti siten, että ne muo dos ta vat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. 2. Parantaa asiakkaiden kokemusta arjen hallinnasta ja lisätä elä män laatua ja tyytyväisyyttä palveluihin. 3. Linkittää kunnan muut toimijat ja järjestöt kiinteästi sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen järjestämiseen ja palveluihin. 4. Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yh teistyö tä, viestintää sekä ymmärrystä ja osaamista asia kas läh töisis sä kokonaisprosesseissa. Tavoitteisiin pyritään seuraavilla toimenpiteillä: 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille määritellään paljon palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden tunnistamiseen toimin ta mal li ja kriteerit, joiden pohjalta voidaan kehittää tun nista mi sen työkalu ja ennakoida palveluiden suurkulutuksen synty mis tä.

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Kehitetään eri organisaatioiden yhteinen asiakaslähtöinen yhteis suun ni tel ma (asiakaslähtöinen terveys-, hoito-, kun tou tusja palvelusuunnitelma) ja toimintamalli sen yhteiseen te ke miseen ja päivittämiseen. 3. Kunnan muiden toimijoiden ja järjestöjen palvelut kar toi te taan yh teis työs sä eri toimijoiden kanssa ja liitetään ne ko ko nais proses siin osana palveluvalikoimaa. 4. Määritellään toimintatapoja yhteisasiakkaiden palvelujen koordi noin tiin. 5. Ammattilaisten ymmärrysmassaa asiakaslähtöisestä ajat te luta vas ta kasvatetaan uudenlaisen toiminnanohjauksen mahdol lis tu mi sek si. Hankkeen toteutusaika on Väli-Suomen Kaste-alu eel ta mukana on 61 kuntaa sekä Länsi-Suomen Kas te-alu eel ta Poh jan maan maakunta kokonaisuutena. Hankkeen ko ko nais bud jet ti on , josta haettava valtionavustus on Lapuan kaupungin rahoitusosuus koko hankkeen aikana olisi yht ja vuositasolla Liitteenä yhteenveto Parempi arki -hankkeesta. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1. päättää osallistua Väli-Suomen ja Pohjanmaan alueen yh teiseen Parempi arki -hankkeeseen, mikäli sosiaali- ja ter veys minis te riö myöntää hankkeelle Kaste-ohjelman perusteella valtion avus tus ta 2. päättää osallistua hankkeen rahoitukseen enintään :n kun ta osuu del la koko hankkeen keston aikana Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Carita Liljamo esitteli lautakunnalle Parempi arki -ke hit tä mis hank keen ja oli asiantuntijana paikalla kokouksessa tämän asian esittelyn ajan. Ca ri ta Liljamo poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh ,

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Liitteet 2 Yhteenveto / Väli-Suomen Parempi arki -hanke

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille / /2014 Perla Valmistelija: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , ja talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 ta lous ar vion laa din nas sa noudatettavat pääperiaatteet ja hallintokunnille an net ta vat ta lous ar vion 2015 ja taloussuunnitelman laa din ta oh jeet. Vuo den 2015 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä nou dat taa edel leen tiukkaa taloudenpitoa seuraavien pää pe ri aat tei den mu kai sesti: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla. 2. Toimielinten tulee talousarvioesityksessään noudattaa kau pun ginval tuus ton hyväksymää talouden ta sa pai not ta mis ohjel maa ja sen mukaisia sopeutustoimia ja rakenneuudistuksia sekä vuon na 2014 laaditun tasapainottamissuunnitelman toi men pi de ohjel maa. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintamenot ovat - 2 % vuoden 2014 talousarvion toimintamenojen tasosta. Toimielimen on tehtävä selvitys, millä toimenpiteillä tämä tavoite saa vu te taan. Toimielintasolla menojen vähennys tulee olla todellista pois lukien toi min nal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat toiselle hal lin to kunnal le tai toiminta-alueelle siirtyvät menot. Asetettuun tavoitteeseen pää se mi sek si hallintokuntien tulee kehittää ja tehostaa toiminnan tuot ta vuut ta ja tehokkuutta tarkastelemalla palvelutuotannon tasoa ja laajuutta sekä vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja, os to palve lu ja ja avustuksiin käytettäviä määrärahoja. Merkittävä osa eli noin puolet toimintamenoista muodostuu hen kilös tö ku luis ta. Henkilöstösuunnitelmalla tulee ennakoida hen ki löstön eläköityminen ja vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mah dol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla siten, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä talouden ta sa pai notta mis oh jel mas sa asetettu 5 henkilötyövuoden vuosittainen pois tuma saavutetaan.

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan kustannustason nou sua vastaavasti. 4. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väk symäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä strategioista. Val tuus ton nähden sitovat tavoitteet esitetään ulkoasultaan yh tenäi ses ti ja selkeästi erillisen teknisen laadintaohjeen mukaisesti. 5. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat laadintaperusteista. esi tykset palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 6. Vuoden 2015 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle mennessä. Kaupunginhallitus on ohjeessaan ja kaupunginvaltuusto jo ai kai sem min il ta kou lus sa määritellyt vuoden 2015 talousarvion käyt tö talou den raamin lähtökohdaksi - 2 % kuluvan vuoden ta lous ar vion toimin ta me no jen tasosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan (pl. eri kois sai raan hoi to) me not vuoden 2014 talousarviossa ovat , tästä 2 %:n vähennys on Perusturvalautakunnan oman toi min nan osal ta vuoden 2015 talousarvioraami on kaupunginhallituksen oh jei den mu kaan Lisäksi on huomioitava, että vuoden 2014 talous ar vio mää rä ra has sa on huomioitu henkilöstön tal koo va pai den ja lomau tus ten kautta saatava henkilöstömenojen vähennys, jo ka pe rus turvan osalta on Koska ilmeisesti lomautuksia ei vuonna 2015 to teu te ta (talkoovapaat todennäköisesti mah dol li sia), tosiasiassa so siaa li- ja terveyspalvelujen säästövaatimus tämän vuo den toimintaan ver rat tu na on Erikoissairaanhoidon osalta määrärahaan ei ole tehty 2 %:n vä hen nystä vaan talousarvioesitys on samalla tasolla kuin vuoden 2014 ta lousar vio. Perusturvan eri yksikköjen esimiehille on pidetty vuoden 2015 ta lous arvio ta koskeva infotilaisuus ja talousarvioesitykset pe rus tur van osal ta on pyydetty kesäkuun loppuun mennessä. Talousarvioesityksiä koskevat neuvottelut on käyty vastuualueiden johta vien viranhaltijoiden kanssa ja lisäksi talousarvio on ollut kä sit te lys sä pe rus tur van johtoryhmässä. Perusturvan toiminnassa vuoden 2015 aikana suurin muutos on uu den 60-paik kai sen tehostetun asumispalveluyksikön valmistuminen elokuus sa Uudessa yksikössä palvelut tuotetaan omana toi min ta na. Ter veys kes kuk sen hoivaosasto ja Liuhtarin hoivaosasto lak kau te taan ja niiden potilaat siirtyvät asumispalvelujen piiriin, li säk si os to pal ve lu yksi köi hin sijoitettuja asukkaita siirtyy uuteen yk sik köön. Uuden yksikön

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta kaut ta saatava lisäresurssi mahdollistaa toi min nan järjestelyjä ja kustan nus sääs tö jä myös muissa kuin ikä ih mis ten asumispalveluissa. Tarkempi selvitys talousarvioesitykseen sisältyvistä toiminnallisista muu tok sis ta on liitteenä 4. Samassa liitteessä myös on selvitys, mitä toi men pi tei tä on suunniteltu, jotta menojen osalta saavutettaisiin kaupun gin hal li tuk sen asettama talousarvioraami. Toiminnalliset muutokset toteutetaan pääsääntöisesti nykyisillä mää rära hoil la ja muutoksilla pyritään toiminnan tehostamiseen ja kus tan nuske hi tyk sen hillitsemiseen tulevien vuosien osalta. Liitteessä on selvitetty ne toimenpiteet, joilla perusturvan on tar koi tus saa vut taa ensi vuotta koskevia säästöjä. Säästöjen eu ro mää räi nen sum ma on Näiden esitettyjen säästöjen jälkeen toi min ta kulut oman toiminnan osalta ovat eli enem män kuin kaupunginhallituksen asettama talousarvioraami. Yksi mahdollinen säästökohde, jota talousarvioesityksessä ei ole huomioi tu, on luopuminen viikonlopun lääkärivastaanotoista. Vii kon lo pun lää kä ri pal ve lut on hankittu ostopalveluna ja siinä tapauksessa näis tä os to pal ve luis ta voidaan luopua ja näin lähes saavuttaa vaa dit tu sääs töta voi te. Joskin todettakoon, että järjestely vaikuttaa ko rot ta vas ti sairaan hoi to pii rin hoitaman terveyskeskuspäivystyksen me noi hin. Alus tavien suunnitelmien perusteella sairaanhoitopiirillä ei ole valmiuttakaan vii kon lop pui sin hoitaa muita kuin varsinaisia päi vys tys ta pauk sia. Uutena menoeränä talousarviossa vuodesta 2015 lähtien on uuden tehos te tun palveluasumisyksikön vuokrakustannukset, toisaalta myös asuk kail ta perittävät vuokrat näkyvät perusturvan tulona. En sim mäi sen vuo den osalta kustannukset rasittavat erityisesti pe rus tur van ta lous arvio ta, koska arvion mukaan rakennus vuokrataan hei nä kuun alusta lukien ja asukkailta peritään vuokria vasta elo-syys kuus sa. Vuok ra menoik si vuonna 2015 on arvioitu ja vuok ra tu loik si Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesitykseen ei sisälly sääs tö velvoi tet ta - 2 % vaan määräraha on vuoden 2014 tasolla.

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Talousarvioesitys Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Talousarvioesitys 2015 Sosiaali- ja terveys pal ve lut toimintatuotot toimintamenot toimintakate Erikoissairaanhoito toimintatuotot toimintamenot toimintakate Perusturvalautakunta yhteensä toimintatuotot toimintamenot netto Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot ovat 5,0 milj., ne ovat samal la tasolla kuin vuoden 2014 talousarviossa. Pääosa tuotoista koostuu maksuista, joita säätelee sosiaali- ja terveydenhuollon asia kas maksu la ki. Oman toiminnan toimintamenot ovat 28,4 milj.. Toimintamenojen jakau tu mi nen vastuualueittain selviää liitteestä 3. Talousarvio on laadittu todella tiukaksi ja näin pyritty saavuttamaan kau pun gin hal li tuk sen edellyttämä talousarvioraami siinä kuitenkaan täy sin onnistumatta. Koska menojen nousupaineita edelleen on vammais pal ve luis sa ja lastensuojelussa, talousarviomäärärahassa py sy minen ensi vuonna tulee olemaan todella haasteellista. Rakenteellisilla muutoksilla pystytään säästöjä saamaan aikaan, mut ta sääs tö vel voit teen toteutuminen tässäkin laajuudessa, mitä ta lous ar vioesi tyk ses sä on, tarkoittaa väistämättä heikennyksiä pal ve lu ta soon eikä ny kyis tä palvelutasoa pystytä turvaamaan. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys, tekstiosa. Liite 1 / Perla

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys, numero-osa, Liite 2 / Perla Yhteenveto talousarvion numero-osasta, Liite 3 / Perla Talousarvioesitykseen 2015 sisältyvät muutokset, Liite 4 / Perla Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2015 ja ta lous suun ni tel ma esi tyk sen vuosille liitteiden mu kai se na se kä esittää talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen edelleen kaupun gin hal li tuk sel le. Perusturvalautakunta toteaa, että perusturvan osalta liitteen mu kai set sääs tö esi tyk set ovat ja esittää kaupunginhallitukselle, et tä esi te tyt säästöt perusturvan osalta ovat riittävät. Päätös: Vs. perusturvajohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan siten, et tä edellä ehdotuksessa oleva toinen kappale poistetaan ja lisätään, et tä perusturvalautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyt lisäsäästöt yh teen sä , jolloin kaupunginhallituksen asettama sääs tö velvoi te saadaan toteutettua. Perusturvalautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana saapuivat kokoukseen Jaak ko Nyrhilä klo ja Maria Siipola klo Tämän asian esittelyn ajan klo kokouksessa olivat läsnä so si aa li pal ve lu joh ta ja Johanna Lamminen, vs. vanhustyön johtaja Päivi Nii ra nen ja vs. hoitotyön johtaja Kristiina Niemelä. Talousarvion esittelyn jälkeen perusturvalautakunta piti tauon klo Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , ja talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh ,

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perla 5 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kaupungin johtoryhmän talousarvion 2015 käsittelyssä todettiin, että hal lin to kun tien talousarvioesityksiin sisältyy runsaasti valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Kokouksessa päädyttiin siihen, että py ri tään vähen tä mään talousarvioon sisältyviä valtuustoon nähden si to via ta voittei ta sekä kiinnittämään huomiota niiden mer ki tyk sel li syy teen sekä kau pun gin strategian mukaisuuteen. Myös tulee huo mioi da mää rä ra hojen leikkausten mahdolliset vaikutukset tavoitetasoon. Perusturvan johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt uudel leen lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyvät tavoit teet. Tavoitteita on karsittu, poistettu on mm. sellaisia ta voit tei ta, jot ka on määritelty lainsäädännössä ja tulee joka tapauksessa toi minnas sa huomioida sekä joitakin sellaisia tavoitteita, jota ovat jo tä män vuo den puolella toteutuneet tai toteutumassa. Liitteenä muokattu talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman sanallinen osa. Muutoksia on tehty pääasiallisesti Tavoitteet -ot sikon alla oleviin taulukoihin. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion 2015 ja ta lous suun ni tel man sanallisen osan sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Liitteet 3 Muokattu talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman sanallinen osa / perusturvalautakunta

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Terveyskeskuslääkäreiden virkavalinnat 463/ /2014 Perla 6 Valmistelija: Johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Lapuan terveyskeskuksessa on ollut haettavana men nes sä kak si terveyskeskuslääkärin virkaa. Virkojen pä te vyys vaa ti muk se na on lail lis te tun lääkärin pätevyys ja hyvän suomenkielen taito. Virat täy tetään alkaen. Liitteenä viranhakuilmoitus. Kahteen terveyskeskuslääkärin virkaan on tullut kolme hakemusta. Virko ja ovat hakeneet lääketieteen lisensiaatti Anu-Maria Fabritius, lail listet tu lääkäri Olga Jankovskaja ja laillistettu lääkäri Juri Wii de baum. Kaik ki hakijat täyttävät viran pätevyysvaatimukset. Olga Jan kovs ka ja on suorittanut Virossa akuuttilääketieteen eri kois lää kä ri tut kin non. Kaikki hakijat ovat työskennelleet Lapuan terveyskeskuksessa. Hakijoiden haastattelut on pidetty Haastattelijoina toi mi vat pe rus tur va joh ta ja, johtava ylilääkäri, perusturvalautakunnan pu heenjoh ta ja ja varapuheenjohtaja. Johtavan ylilääkäri esittää, että terveyskeskuslääkärin virkoihin va li taan lää ke tie teen lisensiaatti Anu-Maria Fabritius ja laillistettu lääkäri Ol ga Jan kovs ka ja alkaen sekä heidän varalleen laillistettu lää kä ri Ju ri Wiidebaum. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1 valitsee terveyskeskuslääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti Anu-Ma ria Fabritiuksen alkaen. Valinnan perusteluina ovat työkokemus sekä haastattelussa esiin tulleet hen ki lö kohtai set ominaisuudet. 2 valitsee terveyskeskuslääkärin virkaan laillistettu lääkäri Olga Jan kovs ka jan alkaen. Valinnan perusteluina ovat työko ke mus sekä haastattelussa esiin tulleet henkilökohtaiset ominai suu det. 3 päättää, että virkojen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koe ai kaa

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta edellyttää, että virkoihin valittujen tulee ennen vaalin vah vis tamis ta toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti las taan mennessä 5 valitsee laillistettu lääkäri Juri Wiidebaumin edellä valittujen kiel täy ty mi sen varalle. Päätös: Käydyssä keskustelussa jäsen Nuppu Unkuri esitti, että pää tös eh dotuk sen kohta 5 poistetaan eikä varalle valita ketään. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että jäsen Nuppu Unkuri te ki vs. perusturvajohtajan ehdotuksesta poikkeavan esityksen, joka kannat ta mat to ma na raukeaa. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Liitteet 4 Viranhakuilmoitus / kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lääkäripalvelujen hankinta 359/ /2014 Perla Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , ja johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Lapuan kaupungilla on voimassa ostopalvelusopimus viikonlopun ja arki py hien lääkäripäivystyksestä vuoden 2014 loppuun saakka. Vuoden 2015 alusta lähtien päivystysasetus muuttuu siten, että kiireellistä hoitoa (päivystys) voidaan antaa vain siinä tapauksessa, että käy tet tä vissä ovat röntgen- ja laboratoriopalvelut. Näin ollen Lapualla vii kon loppui sin ja arkipyhinä toteutetaan kiireettömän hoidon lää kä ri vas taan ottoa. Kiireettömän lääkärivastaanoton toteuttaminen viikonloppuisin ja ar kipy hi sin ei käytännössä ole mahdollista virkalääkärien toimesta vaan edel leen on tarpeen hankkia nämä lääkäripalvelut ostopalveluna yk sityi sel tä palveluntuottajalta. Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa seuraavilla periaatteilla: - lääkäripalvelut perjantaina klo sekä lauantaisin, sun nun tai sin ja arkipyhinä klo (tai klo 10-18) - hankintakausi lääkärin oltava koulutukseltaan yleislääkärin oikeudet omaa va, Suomessa laillistettu lääkäri - lääkärillä tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kir jalli nen taito - tarjoushinta annetaan tuntihintana /h (alv 0 %), tun ti hinnan lisäksi ei suoriteta toimenpidepalkkiota, matkakulujen kor vauk sia tai muita korvauksia - mikäli valittu toimittaja ei pysty järjestämään palvelua sovi tul la tavalla, sopimukseen sisällytetään sopimussakko - valintakriteerinä kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hin nan painoarvo on 65 % ja laatutekijöiden 35 % - laatutekijöinä otetaan huomioon mm. toimintavarmuus ja ko ke mus - hankintamenettelynä avoin menettely, kyseessä EU-kynnys ar von ylittävä ns. toissijainen palveluhankinta

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta - päättää hankkia ostopalveluna terveyskeskuksen vii konlo pun ja arkipyhien kiireettömän hoidon lääkäripalvelut - hyväksyy tekstissä esitetyt periaatteet tarjouspyynnön poh jak si. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , ja johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Perla 7 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Hankintailmoitus terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lää kä ripal ve luis ta on julkaistu Hilmassa Hankinnassa käytetään avoin ta menettelyä ja kyseessä on hankintalain B-liitteen mukainen tois si jai nen palveluhankinta. Tarjouspyyntö koskee terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lääkä ri pal ve lu ja ajalla Lääkäripalvelut han ki taan ajoil le: perjantai klo sekä lauantai, sunnuntai ja arkipyhä klo Tarjouspyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Tarjoukset tuli toimittaa klo 15 mennessä. Tarjoukset on avat tu Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti Attendo Ter veys pal ve lut Oy. Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnössä tar joajal le ja tarjoukselle asetetut edellytykset. Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen mukaiset hinnat (alv 0 %): Lääkäripalvelut, viikonloppu laillistettu lääkäri (yleislääkärin oikeus) Lääkäripalvelut, arkipyhät/juhlapäivät laillistettu lääkäri (yleislääkärin oikeus) 108,50 /h 108,50 /h

20 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Koska tarjouksia on vain yksi, kokonaistaloudellisen edullisuuden vertai lua ei ole tehty. Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjoama palvelu täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja on sekä laadullisesti et tä ta lou del li ses ti hyväksyttävissä. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: 1 hyväksyy Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen ter veyskes kuk sen viikonlopun ja arkipyhien lääkäripalvelujen toi mitta mi ses ta ajalla Palvelusta mak set tava korvaus on 108,50 /h (alv 0 %). 2 valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen vii kon lo pun ja arkipyhien lääkäripalvelujen toimittamisesta At ten do Terveyspalvelut Oy:n kanssa ja toteaa han kin ta so pimuk sen syntyvän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh ,

21 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta 484/ /2014 Perla 8 Valmistelija: Vs.perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , Hammaslääkäri Sirpa Nukala irtisanoutuu hammaslääkärin virasta kirjatulla kirjeellään lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy hammaslääkäri Sirpa Nukalan ir ti sanou tu mi sen hammaslääkärin virasta alkaen. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh ,

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax nen ja -ai ka

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax nen ja -ai ka Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä 29.8.2017 1-9 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin 31-35, 39-40 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oi kai su vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksiin 15, 17, 24 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot