1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10."

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Aika klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen loppuraportti 5 4 Väli-Suomen Parempi arki -kehittämishanke 7 5 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Terveyskeskuslääkäreiden virkavalinnat 16 7 Terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lääkäripalvelujen hankinta 18 8 Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta 21 9 TAYS-piirin asiakaskysely Palveluasumisen hinnankorotusesitys alkaen / Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo 11 Asumispalveluiden hinnantarkistus alkaen / Mikeva Oy / Palvelukoti Myllytupa Ilmoitusasiat Muut asiat 27 Liite Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus sekä oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Aika klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Päätöksentekijät Kangas Matti puheenjohtaja Unkuri Nuppu varapuheenjohtaja Gray Jenni jäsen Hietala Marianne jäsen Laine Kari jäsen Nyrhilä Jaakko jäsen Rajala Lasse jäsen Saikkonen-Mahne jäsen Ul la-mai ja Vuorenmaa Kalle varajäsen Poissa Siipola Maria jäsen Kaitalahti Emilia nuorisovaltuuston edustaja Muut osallistujat Eväsoja Sirkka vs. perusturvajohtaja, esit te li jä Luhtala-Sipilä Päivi talouspäällikkö, sihteeri Luomala Martti johtava ylilääkäri Lahdensuo Panu kaupunginhallituksen edus ta ja Liljamo Carita osastonhoitaja paikalla klo :t 3-4 Allekirjoitukset Matti Kangas puheenjohtaja Päivi Luhtala-Sipilä sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-13 Pöytäkirjan tarkastus Jaakko Nyrhilä Lasse Rajala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä , klo :00, Lapuan kaupungin hallintokeskus, Val tuus ton tie 8 Todistaa Päivi Luhtala-Sipilä, talouspäällikkö

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perla 1 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää ko kouk sen sa päättämänään aikana ja paikassa. Toimielin kokoontuu myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityk sen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara pu heen joh ta ja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin Carita Liljamolle kokouksessa läsnäolo-oikeus asian tun tija na 3 ja 4.

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastus Perla 2 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jaakko Nyrhilä ja Las se Rajala.

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen loppuraportti 73/ /2012 Perla 3 Valmistelija: vs.perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja puh , Potku-hankkeen tavoitteena on ollut parantaa pitkäaikaissairauksien en nal ta eh käi syä, terveyshyötyä tuottavia palveluja pit kä ai kais sai rail le ja hoitoa terveyshyötymallin mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on ollut potilaiden mukaan ottaminen oman hoi ton sa suunnitteluun ja hoidon toteutukseen kehittämällä oma hoi toa tu ke via palveluja terveyskeskuksissa. Potku II hanketta tarvittiin terveyshyötymallin vakiinnuttamiseen ja sisäis tä mi seen. Terveyshyötymallin käyttöönotto on hyvin mittava teh tävä ja se vaatii pitkähkön ajan, koska kyse on toimintaprosessien, toimin ta ta po jen ja vastuualueiden muuttamisesta. Lisäksi toiminta vaa tii asen tei den ja ajattelutapojen muutosta sekä henkilöstöltä että po ti lailta. Pohjanmaan Potkun II:n aikana yhteistyötä on laajennettu pe rus ter veyden huol lon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä yksityisen ja kolman nen sektorin kanssa. Yhteistyö Aksilan eli pe rus ter vey den huol lonja terveyden edistämisen yksikön kanssa on ollut he del mäl lis tä ja sään nöl lis tä koko hankkeen ajan. Kokemusasiantuntijoita ja ver tais tu kitoi min taa on otettu osaksi palveluvalikoimaa. Perusturvan en sim mäi set asia kas foo ru mi-il lat järjestettiin poikkihallinnollisena yh teis työ nä. Asiakaslähtöistä valmisteltua vastaanottoa on kehitetty Potku II:n ai kana, tästä potilaan ovat antaneet myönteistä palautetta. Val mis tel lus sa vas taan otos sa on saatu taloudellisia säästöjä, saatu po ti las vir taus ta toi mi vam mak si ja vastaanotot ovat suunnitelmallisia. Asiakkaan /potilaan osallistumista oman hoidon suunnitteluun ja sen to teut ta mi seen on lisätty tekemällä mm. 924 terveys- ja hoi to suun ni telmaa. Terveyshyötymalli on huomioitu Lapuan kaupungin strategiassa ja terveys kes kuk sen toimintasuunnitelmassa. Johto on sitoutunut ter veyshyö ty mal lin jalkauttamiseen ja hankkeen mukaisten käytäntöjen juurrut ta mi seen. Liitteenä Pohjanmaan Potku -hankkeen väli-/loppuraportti Lapuan osalta.

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Projektipäällikkö Carita Liljamo ja hankkeen kehittäjätyöntekijä Kati Kar jan lah ti esittelevät kokouksessa hankkeen vaikutuksia Lapuan osalta. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Potku II -hankkeen lop pu rapor tin sekä hankkeen vaikutukset käytännön työhön. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Carita Liljamo esitteli lautakunnalle Potku II -hankkeen loppuraportin ja oli asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , Liitteet 1 Loppuraportti / Pohjanmaan Potku II -hanke, Lapua

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Väli-Suomen Parempi arki -kehittämishanke 735/ /2010 Perla 4 Valmistelija: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , Väli-Suomen Kaste-alueen Parempi arki -hankehakemus on jätetty sosi aa li- ja terveysministeriön päättyneeseen Kas te-oh jel man mu kai seen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden val tionavus tus ha kuun. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee val tion avus tus päätök set tammikuun 2015 loppuun mennessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kotona asuvat paljon palveluja käyt tä vät so si aa li huol lon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yh teisasiak kaat. Paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat muo dos ta vat suurim man osan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Eri tut kimuk sis sa on todettu, että keskimäärin noin 10 % käyttäjistä syn nyt tää noin 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon ko ko nais kus tan nuk sis ta. Hanke toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista in teg raa tio ta. Hankkeen tavoitteena on: 1. Tukea paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäviä yh teisasiak kai ta tuottamalla palvelut asiakaslähtöisesti siten, että ne muo dos ta vat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. 2. Parantaa asiakkaiden kokemusta arjen hallinnasta ja lisätä elä män laatua ja tyytyväisyyttä palveluihin. 3. Linkittää kunnan muut toimijat ja järjestöt kiinteästi sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen järjestämiseen ja palveluihin. 4. Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yh teistyö tä, viestintää sekä ymmärrystä ja osaamista asia kas läh töisis sä kokonaisprosesseissa. Tavoitteisiin pyritään seuraavilla toimenpiteillä: 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille määritellään paljon palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden tunnistamiseen toimin ta mal li ja kriteerit, joiden pohjalta voidaan kehittää tun nista mi sen työkalu ja ennakoida palveluiden suurkulutuksen synty mis tä.

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Kehitetään eri organisaatioiden yhteinen asiakaslähtöinen yhteis suun ni tel ma (asiakaslähtöinen terveys-, hoito-, kun tou tusja palvelusuunnitelma) ja toimintamalli sen yhteiseen te ke miseen ja päivittämiseen. 3. Kunnan muiden toimijoiden ja järjestöjen palvelut kar toi te taan yh teis työs sä eri toimijoiden kanssa ja liitetään ne ko ko nais proses siin osana palveluvalikoimaa. 4. Määritellään toimintatapoja yhteisasiakkaiden palvelujen koordi noin tiin. 5. Ammattilaisten ymmärrysmassaa asiakaslähtöisestä ajat te luta vas ta kasvatetaan uudenlaisen toiminnanohjauksen mahdol lis tu mi sek si. Hankkeen toteutusaika on Väli-Suomen Kaste-alu eel ta mukana on 61 kuntaa sekä Länsi-Suomen Kas te-alu eel ta Poh jan maan maakunta kokonaisuutena. Hankkeen ko ko nais bud jet ti on , josta haettava valtionavustus on Lapuan kaupungin rahoitusosuus koko hankkeen aikana olisi yht ja vuositasolla Liitteenä yhteenveto Parempi arki -hankkeesta. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1. päättää osallistua Väli-Suomen ja Pohjanmaan alueen yh teiseen Parempi arki -hankkeeseen, mikäli sosiaali- ja ter veys minis te riö myöntää hankkeelle Kaste-ohjelman perusteella valtion avus tus ta 2. päättää osallistua hankkeen rahoitukseen enintään :n kun ta osuu del la koko hankkeen keston aikana Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Carita Liljamo esitteli lautakunnalle Parempi arki -ke hit tä mis hank keen ja oli asiantuntijana paikalla kokouksessa tämän asian esittelyn ajan. Ca ri ta Liljamo poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh ,

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Liitteet 2 Yhteenveto / Väli-Suomen Parempi arki -hanke

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille / /2014 Perla Valmistelija: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , ja talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 ta lous ar vion laa din nas sa noudatettavat pääperiaatteet ja hallintokunnille an net ta vat ta lous ar vion 2015 ja taloussuunnitelman laa din ta oh jeet. Vuo den 2015 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä nou dat taa edel leen tiukkaa taloudenpitoa seuraavien pää pe ri aat tei den mu kai sesti: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla. 2. Toimielinten tulee talousarvioesityksessään noudattaa kau pun ginval tuus ton hyväksymää talouden ta sa pai not ta mis ohjel maa ja sen mukaisia sopeutustoimia ja rakenneuudistuksia sekä vuon na 2014 laaditun tasapainottamissuunnitelman toi men pi de ohjel maa. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintamenot ovat - 2 % vuoden 2014 talousarvion toimintamenojen tasosta. Toimielimen on tehtävä selvitys, millä toimenpiteillä tämä tavoite saa vu te taan. Toimielintasolla menojen vähennys tulee olla todellista pois lukien toi min nal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat toiselle hal lin to kunnal le tai toiminta-alueelle siirtyvät menot. Asetettuun tavoitteeseen pää se mi sek si hallintokuntien tulee kehittää ja tehostaa toiminnan tuot ta vuut ta ja tehokkuutta tarkastelemalla palvelutuotannon tasoa ja laajuutta sekä vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja, os to palve lu ja ja avustuksiin käytettäviä määrärahoja. Merkittävä osa eli noin puolet toimintamenoista muodostuu hen kilös tö ku luis ta. Henkilöstösuunnitelmalla tulee ennakoida hen ki löstön eläköityminen ja vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mah dol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla siten, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä talouden ta sa pai notta mis oh jel mas sa asetettu 5 henkilötyövuoden vuosittainen pois tuma saavutetaan.

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan kustannustason nou sua vastaavasti. 4. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väk symäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä strategioista. Val tuus ton nähden sitovat tavoitteet esitetään ulkoasultaan yh tenäi ses ti ja selkeästi erillisen teknisen laadintaohjeen mukaisesti. 5. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat laadintaperusteista. esi tykset palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 6. Vuoden 2015 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle mennessä. Kaupunginhallitus on ohjeessaan ja kaupunginvaltuusto jo ai kai sem min il ta kou lus sa määritellyt vuoden 2015 talousarvion käyt tö talou den raamin lähtökohdaksi - 2 % kuluvan vuoden ta lous ar vion toimin ta me no jen tasosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan (pl. eri kois sai raan hoi to) me not vuoden 2014 talousarviossa ovat , tästä 2 %:n vähennys on Perusturvalautakunnan oman toi min nan osal ta vuoden 2015 talousarvioraami on kaupunginhallituksen oh jei den mu kaan Lisäksi on huomioitava, että vuoden 2014 talous ar vio mää rä ra has sa on huomioitu henkilöstön tal koo va pai den ja lomau tus ten kautta saatava henkilöstömenojen vähennys, jo ka pe rus turvan osalta on Koska ilmeisesti lomautuksia ei vuonna 2015 to teu te ta (talkoovapaat todennäköisesti mah dol li sia), tosiasiassa so siaa li- ja terveyspalvelujen säästövaatimus tämän vuo den toimintaan ver rat tu na on Erikoissairaanhoidon osalta määrärahaan ei ole tehty 2 %:n vä hen nystä vaan talousarvioesitys on samalla tasolla kuin vuoden 2014 ta lousar vio. Perusturvan eri yksikköjen esimiehille on pidetty vuoden 2015 ta lous arvio ta koskeva infotilaisuus ja talousarvioesitykset pe rus tur van osal ta on pyydetty kesäkuun loppuun mennessä. Talousarvioesityksiä koskevat neuvottelut on käyty vastuualueiden johta vien viranhaltijoiden kanssa ja lisäksi talousarvio on ollut kä sit te lys sä pe rus tur van johtoryhmässä. Perusturvan toiminnassa vuoden 2015 aikana suurin muutos on uu den 60-paik kai sen tehostetun asumispalveluyksikön valmistuminen elokuus sa Uudessa yksikössä palvelut tuotetaan omana toi min ta na. Ter veys kes kuk sen hoivaosasto ja Liuhtarin hoivaosasto lak kau te taan ja niiden potilaat siirtyvät asumispalvelujen piiriin, li säk si os to pal ve lu yksi köi hin sijoitettuja asukkaita siirtyy uuteen yk sik köön. Uuden yksikön

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta kaut ta saatava lisäresurssi mahdollistaa toi min nan järjestelyjä ja kustan nus sääs tö jä myös muissa kuin ikä ih mis ten asumispalveluissa. Tarkempi selvitys talousarvioesitykseen sisältyvistä toiminnallisista muu tok sis ta on liitteenä 4. Samassa liitteessä myös on selvitys, mitä toi men pi tei tä on suunniteltu, jotta menojen osalta saavutettaisiin kaupun gin hal li tuk sen asettama talousarvioraami. Toiminnalliset muutokset toteutetaan pääsääntöisesti nykyisillä mää rära hoil la ja muutoksilla pyritään toiminnan tehostamiseen ja kus tan nuske hi tyk sen hillitsemiseen tulevien vuosien osalta. Liitteessä on selvitetty ne toimenpiteet, joilla perusturvan on tar koi tus saa vut taa ensi vuotta koskevia säästöjä. Säästöjen eu ro mää räi nen sum ma on Näiden esitettyjen säästöjen jälkeen toi min ta kulut oman toiminnan osalta ovat eli enem män kuin kaupunginhallituksen asettama talousarvioraami. Yksi mahdollinen säästökohde, jota talousarvioesityksessä ei ole huomioi tu, on luopuminen viikonlopun lääkärivastaanotoista. Vii kon lo pun lää kä ri pal ve lut on hankittu ostopalveluna ja siinä tapauksessa näis tä os to pal ve luis ta voidaan luopua ja näin lähes saavuttaa vaa dit tu sääs töta voi te. Joskin todettakoon, että järjestely vaikuttaa ko rot ta vas ti sairaan hoi to pii rin hoitaman terveyskeskuspäivystyksen me noi hin. Alus tavien suunnitelmien perusteella sairaanhoitopiirillä ei ole valmiuttakaan vii kon lop pui sin hoitaa muita kuin varsinaisia päi vys tys ta pauk sia. Uutena menoeränä talousarviossa vuodesta 2015 lähtien on uuden tehos te tun palveluasumisyksikön vuokrakustannukset, toisaalta myös asuk kail ta perittävät vuokrat näkyvät perusturvan tulona. En sim mäi sen vuo den osalta kustannukset rasittavat erityisesti pe rus tur van ta lous arvio ta, koska arvion mukaan rakennus vuokrataan hei nä kuun alusta lukien ja asukkailta peritään vuokria vasta elo-syys kuus sa. Vuok ra menoik si vuonna 2015 on arvioitu ja vuok ra tu loik si Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesitykseen ei sisälly sääs tö velvoi tet ta - 2 % vaan määräraha on vuoden 2014 tasolla.

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Talousarvioesitys Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Talousarvioesitys 2015 Sosiaali- ja terveys pal ve lut toimintatuotot toimintamenot toimintakate Erikoissairaanhoito toimintatuotot toimintamenot toimintakate Perusturvalautakunta yhteensä toimintatuotot toimintamenot netto Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot ovat 5,0 milj., ne ovat samal la tasolla kuin vuoden 2014 talousarviossa. Pääosa tuotoista koostuu maksuista, joita säätelee sosiaali- ja terveydenhuollon asia kas maksu la ki. Oman toiminnan toimintamenot ovat 28,4 milj.. Toimintamenojen jakau tu mi nen vastuualueittain selviää liitteestä 3. Talousarvio on laadittu todella tiukaksi ja näin pyritty saavuttamaan kau pun gin hal li tuk sen edellyttämä talousarvioraami siinä kuitenkaan täy sin onnistumatta. Koska menojen nousupaineita edelleen on vammais pal ve luis sa ja lastensuojelussa, talousarviomäärärahassa py sy minen ensi vuonna tulee olemaan todella haasteellista. Rakenteellisilla muutoksilla pystytään säästöjä saamaan aikaan, mut ta sääs tö vel voit teen toteutuminen tässäkin laajuudessa, mitä ta lous ar vioesi tyk ses sä on, tarkoittaa väistämättä heikennyksiä pal ve lu ta soon eikä ny kyis tä palvelutasoa pystytä turvaamaan. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys, tekstiosa. Liite 1 / Perla

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys, numero-osa, Liite 2 / Perla Yhteenveto talousarvion numero-osasta, Liite 3 / Perla Talousarvioesitykseen 2015 sisältyvät muutokset, Liite 4 / Perla Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2015 ja ta lous suun ni tel ma esi tyk sen vuosille liitteiden mu kai se na se kä esittää talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen edelleen kaupun gin hal li tuk sel le. Perusturvalautakunta toteaa, että perusturvan osalta liitteen mu kai set sääs tö esi tyk set ovat ja esittää kaupunginhallitukselle, et tä esi te tyt säästöt perusturvan osalta ovat riittävät. Päätös: Vs. perusturvajohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan siten, et tä edellä ehdotuksessa oleva toinen kappale poistetaan ja lisätään, et tä perusturvalautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyt lisäsäästöt yh teen sä , jolloin kaupunginhallituksen asettama sääs tö velvoi te saadaan toteutettua. Perusturvalautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana saapuivat kokoukseen Jaak ko Nyrhilä klo ja Maria Siipola klo Tämän asian esittelyn ajan klo kokouksessa olivat läsnä so si aa li pal ve lu joh ta ja Johanna Lamminen, vs. vanhustyön johtaja Päivi Nii ra nen ja vs. hoitotyön johtaja Kristiina Niemelä. Talousarvion esittelyn jälkeen perusturvalautakunta piti tauon klo Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , ja talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh ,

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perla 5 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kaupungin johtoryhmän talousarvion 2015 käsittelyssä todettiin, että hal lin to kun tien talousarvioesityksiin sisältyy runsaasti valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Kokouksessa päädyttiin siihen, että py ri tään vähen tä mään talousarvioon sisältyviä valtuustoon nähden si to via ta voittei ta sekä kiinnittämään huomiota niiden mer ki tyk sel li syy teen sekä kau pun gin strategian mukaisuuteen. Myös tulee huo mioi da mää rä ra hojen leikkausten mahdolliset vaikutukset tavoitetasoon. Perusturvan johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt uudel leen lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyvät tavoit teet. Tavoitteita on karsittu, poistettu on mm. sellaisia ta voit tei ta, jot ka on määritelty lainsäädännössä ja tulee joka tapauksessa toi minnas sa huomioida sekä joitakin sellaisia tavoitteita, jota ovat jo tä män vuo den puolella toteutuneet tai toteutumassa. Liitteenä muokattu talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman sanallinen osa. Muutoksia on tehty pääasiallisesti Tavoitteet -ot sikon alla oleviin taulukoihin. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion 2015 ja ta lous suun ni tel man sanallisen osan sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Liitteet 3 Muokattu talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman sanallinen osa / perusturvalautakunta

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Terveyskeskuslääkäreiden virkavalinnat 463/ /2014 Perla 6 Valmistelija: Johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Lapuan terveyskeskuksessa on ollut haettavana men nes sä kak si terveyskeskuslääkärin virkaa. Virkojen pä te vyys vaa ti muk se na on lail lis te tun lääkärin pätevyys ja hyvän suomenkielen taito. Virat täy tetään alkaen. Liitteenä viranhakuilmoitus. Kahteen terveyskeskuslääkärin virkaan on tullut kolme hakemusta. Virko ja ovat hakeneet lääketieteen lisensiaatti Anu-Maria Fabritius, lail listet tu lääkäri Olga Jankovskaja ja laillistettu lääkäri Juri Wii de baum. Kaik ki hakijat täyttävät viran pätevyysvaatimukset. Olga Jan kovs ka ja on suorittanut Virossa akuuttilääketieteen eri kois lää kä ri tut kin non. Kaikki hakijat ovat työskennelleet Lapuan terveyskeskuksessa. Hakijoiden haastattelut on pidetty Haastattelijoina toi mi vat pe rus tur va joh ta ja, johtava ylilääkäri, perusturvalautakunnan pu heenjoh ta ja ja varapuheenjohtaja. Johtavan ylilääkäri esittää, että terveyskeskuslääkärin virkoihin va li taan lää ke tie teen lisensiaatti Anu-Maria Fabritius ja laillistettu lääkäri Ol ga Jan kovs ka ja alkaen sekä heidän varalleen laillistettu lää kä ri Ju ri Wiidebaum. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1 valitsee terveyskeskuslääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti Anu-Ma ria Fabritiuksen alkaen. Valinnan perusteluina ovat työkokemus sekä haastattelussa esiin tulleet hen ki lö kohtai set ominaisuudet. 2 valitsee terveyskeskuslääkärin virkaan laillistettu lääkäri Olga Jan kovs ka jan alkaen. Valinnan perusteluina ovat työko ke mus sekä haastattelussa esiin tulleet henkilökohtaiset ominai suu det. 3 päättää, että virkojen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koe ai kaa

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta edellyttää, että virkoihin valittujen tulee ennen vaalin vah vis tamis ta toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti las taan mennessä 5 valitsee laillistettu lääkäri Juri Wiidebaumin edellä valittujen kiel täy ty mi sen varalle. Päätös: Käydyssä keskustelussa jäsen Nuppu Unkuri esitti, että pää tös eh dotuk sen kohta 5 poistetaan eikä varalle valita ketään. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että jäsen Nuppu Unkuri te ki vs. perusturvajohtajan ehdotuksesta poikkeavan esityksen, joka kannat ta mat to ma na raukeaa. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Liitteet 4 Viranhakuilmoitus / kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lääkäripalvelujen hankinta 359/ /2014 Perla Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , ja johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Lapuan kaupungilla on voimassa ostopalvelusopimus viikonlopun ja arki py hien lääkäripäivystyksestä vuoden 2014 loppuun saakka. Vuoden 2015 alusta lähtien päivystysasetus muuttuu siten, että kiireellistä hoitoa (päivystys) voidaan antaa vain siinä tapauksessa, että käy tet tä vissä ovat röntgen- ja laboratoriopalvelut. Näin ollen Lapualla vii kon loppui sin ja arkipyhinä toteutetaan kiireettömän hoidon lää kä ri vas taan ottoa. Kiireettömän lääkärivastaanoton toteuttaminen viikonloppuisin ja ar kipy hi sin ei käytännössä ole mahdollista virkalääkärien toimesta vaan edel leen on tarpeen hankkia nämä lääkäripalvelut ostopalveluna yk sityi sel tä palveluntuottajalta. Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa seuraavilla periaatteilla: - lääkäripalvelut perjantaina klo sekä lauantaisin, sun nun tai sin ja arkipyhinä klo (tai klo 10-18) - hankintakausi lääkärin oltava koulutukseltaan yleislääkärin oikeudet omaa va, Suomessa laillistettu lääkäri - lääkärillä tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kir jalli nen taito - tarjoushinta annetaan tuntihintana /h (alv 0 %), tun ti hinnan lisäksi ei suoriteta toimenpidepalkkiota, matkakulujen kor vauk sia tai muita korvauksia - mikäli valittu toimittaja ei pysty järjestämään palvelua sovi tul la tavalla, sopimukseen sisällytetään sopimussakko - valintakriteerinä kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hin nan painoarvo on 65 % ja laatutekijöiden 35 % - laatutekijöinä otetaan huomioon mm. toimintavarmuus ja ko ke mus - hankintamenettelynä avoin menettely, kyseessä EU-kynnys ar von ylittävä ns. toissijainen palveluhankinta

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta - päättää hankkia ostopalveluna terveyskeskuksen vii konlo pun ja arkipyhien kiireettömän hoidon lääkäripalvelut - hyväksyy tekstissä esitetyt periaatteet tarjouspyynnön poh jak si. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , ja johtava ylilääkäri Martti Luomala, puh Perla 7 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Hankintailmoitus terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lää kä ripal ve luis ta on julkaistu Hilmassa Hankinnassa käytetään avoin ta menettelyä ja kyseessä on hankintalain B-liitteen mukainen tois si jai nen palveluhankinta. Tarjouspyyntö koskee terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien lääkä ri pal ve lu ja ajalla Lääkäripalvelut han ki taan ajoil le: perjantai klo sekä lauantai, sunnuntai ja arkipyhä klo Tarjouspyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Tarjoukset tuli toimittaa klo 15 mennessä. Tarjoukset on avat tu Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti Attendo Ter veys pal ve lut Oy. Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnössä tar joajal le ja tarjoukselle asetetut edellytykset. Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen mukaiset hinnat (alv 0 %): Lääkäripalvelut, viikonloppu laillistettu lääkäri (yleislääkärin oikeus) Lääkäripalvelut, arkipyhät/juhlapäivät laillistettu lääkäri (yleislääkärin oikeus) 108,50 /h 108,50 /h

20 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Koska tarjouksia on vain yksi, kokonaistaloudellisen edullisuuden vertai lua ei ole tehty. Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjoama palvelu täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja on sekä laadullisesti et tä ta lou del li ses ti hyväksyttävissä. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: 1 hyväksyy Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen ter veyskes kuk sen viikonlopun ja arkipyhien lääkäripalvelujen toi mitta mi ses ta ajalla Palvelusta mak set tava korvaus on 108,50 /h (alv 0 %). 2 valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen vii kon lo pun ja arkipyhien lääkäripalvelujen toimittamisesta At ten do Terveyspalvelut Oy:n kanssa ja toteaa han kin ta so pimuk sen syntyvän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh ,

21 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (32) Perusturvalautakunta Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta 484/ /2014 Perla 8 Valmistelija: Vs.perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh , Hammaslääkäri Sirpa Nukala irtisanoutuu hammaslääkärin virasta kirjatulla kirjeellään lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy hammaslääkäri Sirpa Nukalan ir ti sanou tu mi sen hammaslääkärin virasta alkaen. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sirkka Eväsoja, puh ,

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot