VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51 Pärnänen Raimo varapuheenjohtaja Poissa :t Jämsén Reijo jäsen Koskela Jyrki jäsen Kuntsi Arto jäsen Kuusela Miia jäsen Saastamoinen Tapio jäsen Salonpää Pauli jäsen Poissa 46 Tiainen Irja jäsen Muut Laurila Marja esittelijä, vt.toimialajohtaja Poissa 51 Urpilainen Arja pöytäkirjanpitäjä Haiko Leila Viitasaaren khall edustaja Nurmivaara Sari vastaanottopalvelujohtaja, vs. perusturvan toimial Läsnä 51 Poissa Rekonen Arja jäsen Laitala Sampo Kinnulan khall edustaja Jämsén Teppo Pihtiputaan khall edustaja Hakkarainen Anitta Kinnulan khall pj Ylälehto Jani Pihtiputaan khall pj Minkkinen Tiina Viitasaaren khall pj Kanervio Pekka Kinnulan kunnanjohtaja Kinnunen Ari Pihtiputaan kunnanjohtaja Kinnunen Janne Viitasaaren kaupunginjohtaja Asiat Allekirjoitukset Tuija Tuikkanen :t ja Puheenjohtaja Arja Urpilainen Pöytäkirjanpitäjä Reijo Jämsén 51 Puheenjohtaja

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Arto Kuntsi Jyrki Koskela Pöytäkirjan nähtävilläolo Kinnulan ja Pihtiputaan sosiaalitoimistot aukioloaikana. Viitasaaren kaupungintalon perusturvaosaston toimisto klo Pöytäkirjanpitäjä Arja Urpilainen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 42 Esityslistan hyväksyminen 6 43 Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Hoivakoti Rantakoti, valvonta-asia 44 Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Palvelutalo Lehtola, kantelu- ja valvonta-asia 45 Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Ryhmäkoti Helmiina, valvonta-asia 46 Aloite ravitsemusterapeutin vakanssin perustamiseksi Wiitaunionin alueelle 47 Yöhoito Viitasaaren kotihoito, palvelukeskus, Palvelutalo Lehtola, Wiitalinna ja Helmiina Selvitys työtoiminnan järjestämisestä Wiitaunionissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä 50 Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alueen perusturvan toimialan sisäinen tarkastus 2015 / Sosiaalityö 51 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selityspyyntö LSSAVI/775/ /2015 koskien kantelua Ilmoitusasiat Muut ajankohtaiset ja valmisteilla olevat asiat 34

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on läsnä. Kokouskutsuna toimiva esityslista on lähetetty säh kö pos til la viikko ennen kokousajankohtaa. Hallintosäännön mukaan puheen joh ta ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Ehdotus Päätös Perusturvalautakunnan puheenjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin. Merkitään, että lautakunta tutustui kokouksen aluksi Mie len ter veys kun toutu mis kes kus Miekkuun.

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Perusturvalautakunta Ehdotus Päätös Lautakunta valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Kuntsi ja Jyrki Koskela.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Esityslistan hyväksyminen Perusturvalautakunta Ehdotus Vt. perusturvan toimialajohtaja: Hyväksytään kokouksen julkisten asioiden esityslista. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja esitti, että pykälät 50 ja 51 kä si tel täisiin pykälän 53 jälkeen. Lautakunta hyväksyi esitetyn käsittelyjärjestyksen yk si mie li ses ti. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin julkisten asioiden esityslista ja pykälien käsittelyjärjestys. Muutoksenhakukielto. Toimenpiteet -

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Hoivakoti Rantakoti, valvonta-asia 341/310/2014 Perusturvalautakunta Valvira on siirtänyt vanhustenhuollon valtakunnalliseen sel vi tykseen 2010 perustuvan valvonta-asian Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to viras ton käsiteltäväksi. Tätä toimeksiantoa edeltäen Valvira on jo omalta osal taan valvonta-asiana käsitellyt kyselyyn annetut vastaukset ja antanut nii den perusteella valvontapäätöksen Valvontapäätöksellä on jatko val von ta päätetty siirtää aluehallintovirastolle kirjeellä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt val von ta tarkas tuk sen Hoivakoti Rantakotiin. Valvontatarkastuksella tehtiin havaintoja, joista oli tarpeen pyytää li sä sel vitys tä. Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen, päivätty Hoivakoti Rantakodin toiminta on päättynyt Ryhmäkoti Helmii nan toiminta on laajentunut vapaaksi jääneisiin tiloihin. Helmiinan sisäilmaongelmien selvitysten, henkilöstön ja asukkaiden oi reilun sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisen ja suunnittelun vuoksi Alue hal lin to vi ras ton ylitarkastaja Aila Peltoniemen kanssa on neuvoteltu jat ko ajan saamista selvitysten antamiselle useaan kertaan v ja 2015 ai ka na. Hänen kanssaan on sovittu, että vaikka Helmiinan sisäilmatilanteen sel vit tä mi nen on edelleen kesken, pyydetyt selvitykset annetaan men nes sä siltä osin, kuin ne voidaan antaa. Oheismateriaali: - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö ja yhteenveto ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnistä, Hoivakoti Rantakoti Lisätiedot: koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, p Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä oheisen asiaselostuksen ja antaa sen edel leen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Ote + asiatekstissä oleva selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Jyväskylä. Tie dok si koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, vs. van-

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta hus pal ve lu joh ta ja Anni Sa gu lin-raa ti kai nen.

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Palvelutalo Lehtola, kantelu- ja valvonta-asia 342/310/2014 Perusturvalautakunta Yksityishenkilö on lähettänyt Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin tovi ras toon valvontapyynnön koskien vanhusten hoitokoti Lehtolaa Vii ta saarel la. Tämän asian käsittely on aloitettu kantelukäsittelynä, mutta siirretty sit tem min Valviran siirtämän vanhustenhuollon val ta kun nal liseen selvitykseen 2010 perustuvan valvonta-asian yhteydessä käsiteltäväksi. Tä tä toimeksiantoa Valvira on täydentänyt vielä kirjeellään toimit ta mal la Palvelutalo Lehtolan henkilökunnan kirjoituksen alue hal lin to viras ton käsiteltäväksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt val von ta tarkas tuk sen Palvelutalo Lehtolaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Viitasaaren kaupungin perus tur va lau ta kun nal ta selvitystä asiassa ja varaa sille myös hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuuden tulla kuulluksi ja antaa asiassa kirjallinen se li tyk sen sä ennen sen ratkaisemista. Selvitystä ja selitystä pyydetään tarkastuksella tehdyistä havainnoista seuraa vas ti: 1. Hoitohenkilöstön mitoituksesta suhteessa Palvelutalo Lehtolan asuk kai den hoivan tarpeisiin (henkilöstöluettelo ja heidän koulutuksensa, tieto ko ko- ja osa-aikaisuudesta 0-100%), selvitys asukkaiden hoi va tar ve ar viois ta (asukaskohtaiset Rava/Rai-arvot). Henkilöstöluettelo, koulutus, työaika, asukkaiden Rava ja MMSE tiedot ovat selvityksen liitteenä. 2. Muun avustavan henkilöstön määrä ja arvio ostopalveluna hankituista henki lö työ vuo sis ta. Henkilöstöluettelossa eriteltyavustava henkilökunta. Ostopalveluna Leh tolaan hankitaan yöhoitopalvelu = 1 yöhoitaja ja puh taa na pi to pal ve lua n. 0,4 työntekijää. 3. Hoitohenkilöstön ensiapuvalmiudet selvityksen antohetkellä.

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Asumispalvelujen henkilöstön ensiapu-koulutusta ollaan pyritty jär jes tämään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yrityksistä huolimatta kou lutuk sen toteutuminen on viivästynyt toistuvasti. Perusturvan joh to ryh mäs sä on keskusteltu henkilöstön en si apu val miuk sis ta ja niiden vaa ti mus ta sos ta. Työterveyshuolto suunnittelee hen ki lös töl le en si apu kou lu tuk set yhteistyössä yksiköiden ja niiden tarpeiden kans sa. PPE-koulutusta on järjestetty henkilöstölle noin joka toinen vuosi. Kou lutus ta pystytään toteuttamaan silloin, kun Pohjoisen Keski-Suomen yh tei nen elvytysnukke on käytettävissä Viitasaarella. Tänä vuonna ko. kou lu tuk set toteutuu toukokuussa. Henkilöstöluettelossa selvitys en si apu val miuk sis ta. 4. Palvelutalo Lehtolan tilojen rakenteelliset muutokset apuvälinein liik ku vien tarpeisiin, wc-tilojen invamitoitukset; muutosten toteutusaikataulu. Lehtolan päätalon huoneistojen remontti päättyi 07/2014, saunan re mont ti 03/2015, keittiön ja piha-alueen muutostyöt ovat tulossa tämän ke vään ja alkukesän aikana. Päätalon muutoksista kiin teis tö ra ken nus mes ta rin selvitys liitteenä. B- ja C rivitalojen wc-tiloihin ei ole suun nit teil la muutosta. 5. Aterioinnin aikataulutus lähtien asukkaiden tarpeista ja ottaen huo mi oon ravinnon ja nesteen saanti ja sen seuranta, miten järjestelyt on to teu tet tu käytännössä. Pääsääntöisesti asukkaat ruokailevat yhteisessä ruokasalissa, vuoteessa vain asukkaan terveydentilan niin vaatiessa. Ruokailuun pyritään va raa maan riittävästi aikaa asukkaiden toimintakyky huomioiden. Ter veys kes kuk sen keittiöstä toimitetaan Lehtolan asukkaiden ruuat (Sty rox-laa ti kois sa). Aamupala on n. klo 8 ja iltapala n Myös yöllä on mahdollisuus saada välipalaa, esim. kiisseliä, jugurttia, leipää, maitoa yms. Valviran pää töksen mukainen enintään 11 tunnin yöpaaston toteuttaminen on Leh to lan olosuhteissa erittäin haastavaa sekä asukkaiden normaalia vuo ro kau si ryt miä ja valveillaoloaikaa häiritsevää. Esim. em. päätöksen to teu tu mi sek si 90-vuotiaan vanhuksen pitäisi tulla rivitalolta erikseen il ta pa lal le päätaloon klo Ajantasaisen, pelastusviranomaisen tarkistaman ja hyväksymän, pe las tussuun ni tel man ja poistumisturvallisuusselvityksen kopio pyydetään toi mit tamaan aluehallintovirastoon.

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys ovat selvityksen liittee nä. Riskeille kirjatut toimenpiteet lomakkeisto (v. 2012, päi vi te tään v. 2015) on selvityksen liitteenä. 7. Päivitetty lääkehoitosuunnitelma ja tiedot hoitohenkilöstön lääkeluvista (kenel lä ja milloin lupa myönnetty) pyydetään toimittamaan alue hal lin to vi rastoon. Asumispalvelujen/Helmiina ja Lehtola, henkilöstö on suorittanut Keski-Suo men sairaanhoitopiirin ohjeistaman LOVE-verkkokurssin ja sii hen liittyvät näytöt. Lääkäreiden kanssa käytäviä keskusteluja ei ole pys tyt ty järjestämään lääkäreiden ajanpuutteen vuoksi. Lää ke hoi to suun ni tel ma selvityksen liitteenä. Henkilöstöluettelossa ovat tiedot hoi to hen ki lös tön lääkeluvista. 8. Miten on huolehdittu intimiteettisuojan ja itsemääräämisoikeuden to teu tumi ses ta, mikäli käytössä edelleen on verholla erotettuja asukastiloja. Lehtolan päätalon remontin yhteydessä kahden hengen huoneiden poh ja ratkai sui hin tehtiin uudistuksia huoneiden kokoa yhtenäistämällä. Ko. rat kai su mahdollistaa paremmin intimiteettisuojan ja it se mää rää mis oi keu den toteutumisen. Pohjapiirustus selvityksen liitteenä. 9. Miten vaippalaatikoiden varastointi on järjestettävissä niin, ettei niitä säi lyte tä asukkaan kodin nurkassa. Vaippalaatikot on asukashuoneissa niille osoitetussa syvennyksessä ver hojen takana. Lehtolan päätalon kellarikerroksen remontti on aloitettu ja sin ne py ri tään osoittamaan asukkaille lisää varastotilaa. Vaippalaatikot on tar koitus säilyttää siellä remontin valmistumisen jälkeen. 10. Pegasos-järjestelmän rekisteriseloste pyydetään toimittamaan alue hal lin tovi ras toon samoin tietosuojavastaavaksi nimetyt henkilöt. Rekisteriseloste on selvityksen liitteenä. Perusturvan tietosuojavastaavat ovat: - Viitasaarella Teemu Pappinen, p Pihtiputaalla Anne Tavaststjerna, p

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Helmiinan sisäilmaongelmien selvitysten, henkilöstön ja asukkaiden oi reilun ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun vuoksi Aluehallintoviraston yli tar kas ta ja Aila Peltoniemen kanssa on neuvoteltu jatkoajan saamista selvi tys ten antamiselle useaan kertaan v ja 2015 aikana. Hänen kanssaan on sovittu, että vaikka Helmiinan sisäilmatilanteen selvittäminen on edelleen kesken, pyydetyt selvitykset annetaan mennessä siltä osin, kuin ne voidaan antaa. Lehtolan rivitalohuoneistoja on suunniteltu tar vittaes sa käytettävän Helmiinan asukkaiden varasijoitustiloiksi. Selvitykseen liittyvä oheismateriaali toimitetaan perusturvalautakunnan kokoukseen. Oheismateriaali: - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö ja yhteenveto oh jaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnistä, Palvelutalo Lehtola Lisätiedot: koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, p Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä oheisen asiaselostuksen ja antaa sen edel leen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Ote + asiatekstissä oleva selvitys pyydettyine liitteineen Länsi- ja Si sä-suomen aluehallintovirasto, Jy väs ky lä. Tie dok si koti- ja asumispalvelujohtaja Mer vi Rantanen, vs. van hus pal ve lu joh ta ja Anni Sa gu lin-raa ti kai nen.

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Ryhmäkoti Helmiina, valvonta-asia 343/310/2014 Perusturvalautakunta Valvontatarkastus / valvonta- ja kanteluasiat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt val von ta tarkas tuk sen Ryhmäkoti Helmiinaan. Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Viitasaaren kaupungin perus tur va lau ta kun nal ta selvitystä asiassa ja varaa sille myös hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuuden tulla kuulluksi ja antaa asiassa kirjallinen se li tyk sen sä ennen sen ratkaisemista. Selvitystä ja selitystä pyydetään tarkastuksella tehdyistä havainnoista seuraa vas ti: 1. Henkilöstömitoituksesta; Helmiinassa ja Rantakodissa on yhteinen hen kilös tö. Mikäli huoneluettelon mukainen asukaspaikkamäärä toteutuu, on hen ki lös tö mi toi tus riittävä. (28,75 hoitohenkilöä ja asukaspaikkoja yh teen sä 39, mitoitus on 0,7). Mi kä li tästä poiketaan, pyydetään selvitys to del li ses ta asukaspaikkojen mää räs tä ja hoitohenkilöstöstä sekä perusteluista, mi kä li yhden hengen huo nei siin on sijoitettu kaksi asukasta. Hoivakoti Rantakodin toiminta päättyi ja ryhmäkoti Helmiinan toi min ta laajentui ko. tiloihin. Asukaspaikkoja on käytössä 35 vakinaista paik kaa ja lyhytaikaishoivaa varten 1-4 paikkaa. Vakinaisten asukkaiden huo neet ovat 1-hengen huoneita. Lyhytaikaishoivaan on varattu kaksi huonet ta yhteisillä wc-tiloilla ja yksi huone, mihin voidaan tarvittaessa si joit taa 2 asukasta. Henkilöstö on kokonaisuudessaan Helmiinan henkilöstöä, yhteensä 28.Henkilöstöä on aamuvuorossa 10, iltavuorossa 8 ja yövuorossa 2. Helmii nan sisäilmaongelmien vuoksi hoitohenkilöstöä on siirtynyt toisiin toimin ta yk si köi hin. Heidän tilalleen ei välttämättä ole saatu hoitoalan am matti tut kin non suorittaneita työntekijöitä. Työterveyslaitoksen laatima kuvaus si sä il ma on gel man ratkaisun tuesta ja li sä sel vi tyk sis tä on selvityksen liit teenä. 2. Asukkaiden tarpeista lähtevän ruokailun järjestämistavat. Helmiinassa toteutetaan asukaslähtöistä ateriapalvelua. Jokaiselle asuk kaalle tarjotaan valveillaoloaikana aamupala, lounas ja päiväkahvi, päi väl li nen,

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta iltapala. Jokaiselle voidaan tarvittaessa antaa välipalaa myös yö ai kaan. Nykyinen ateriarytmi noudattaa paremmin asukkaiden luonnollista val veilla olo- ja vuorokausirytmiä. Valviran päätöksen mukainen enintään 11 tunnin yöpaaston toteuttaminen on erittäin haastavaa eikä palvele asuk kaiden yksilöllisiä tarpeita. 3. Asukkaiden ulkoilujärjestelyt; seurataanko ulkoilun toteutumista asu kaskoh tai ses ti ja miten järjestelyt on hoidettu. Jokaisella asukkaalla on ulkoilua varten seurantalista omassa huoneessa. Sii hen merkitään ulkoilupäivämäärät ja ulkoiluttaja. Näin myös muut kuin hen ki lös tö voi merkitä oman osallistumisensa asukkaiden ulkoilutukseen. Hel mii nan henkilöstön työvuorosuunnittelussa pyritään huomioimaan asukkai den ulkoilutus. Yhteisesti on sovittu, että osa iltavuoroon tulevista työnte ki jöis tä vie vanhuksia ulkoilemaan säätilan salliessa. Pe rus tur va lau ta kun ta on kiinnostunut ja seuraa asukkaiden ulkoilua. 4. Ajantasaisen, pelastusviranomaisen tarkistaman ja hyväksymän, pe las tussuun ni tel man ja poistumisturvallisuusselvityksen kopio pyydetään toi mit tamaan aluehallintovirastoon. Helmiina-sairaala-terveyskeskus rakennuskompleksin yhteinen pelastus- ja evakuointiharjoitus järjestettiin 02/2014. Sen myötä laadittiin yhteinen, koko kiinteistöä koskeva pelastussuunnitelma. Yksiköt tekivät omiin yk si köihin tarkemmat toimintaohjeet. Pelastussuunnitelmaan laadittiin myös yh teinen henkilöstön perehdytys- ja koulutussuunnitelma. Asiakirjat ovat sel vityk sen liitteenä. Riskeille kirjatut toimenpiteet lomakkeisto (v. 2012, päi vite tään v. 2015) on selvityksen liitteenä. 5. Päivitetty lääkehoitosuunnitelma ja tiedot hoitohenkilöstön lääkeluvista (kenel lä ja milloin lupa myönnetty) pyydetään toimittamaan alue hal lin to vi rastoon. Asumispalvelujen/Helmiina ja Lehtola, henkilöstö on suorittanut Keski-Suo men sairaanhoitopiirin ohjeistaman LOVE-verkkokurssin ja siihen liit ty vät näytöt. Lääkäreiden kanssa käytäviä keskusteluja ei ole pystytty järjes tä mään lääkäreiden ajanpuutteen vuoksi. Koulutusta suoritetaan ns. non-stop periaatteella, koska lääkelupien voimassaoloajat vaihtelee ja henki lös töä kin vaihtuu. Lääkehoitosuunnitelma on selvityksen liitteenä. Hen kilös tö luet te los sa ovat tiedot hoitohenkilöstön lääkeluvista. 6.

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Hoitohenkilöstön ensiapuvalmiuksista selvitys; kuinka monella on voi massa oleva ensiapukoulutus ja mitä tasoa valmius on (hätäensiapu, EA1 tai EA2). Asumispalvelujen henkilöstön ensiapu-koulutusta on pyritty järjestämään yh teis työs sä työterveyshuollon kanssa. Yrityksistä huolimatta koulutuksen to teu tu mi nen on viivästynyt toistuvasti. Perusturvan johtoryhmässä on keskus tel tu henkilöstön en si apu val miuk sis ta ja niiden vaatimustasosta. Työ terveys huol to suunnittelee henkilöstölle en si apu kou lu tuk set yh teis työs sä yksiköiden ja niiden tarpeiden kanssa. PPE-koulutusta on järjestetty hen kilös töl le noin joka toinen vuosi. Kou lu tus ta pystytään toteuttamaan sil loin, kun Pohjoisen Keski-Suomen yh tei nen elvytysnukke on käy tet tä vis sä Viitasaarella. Tänä vuonna koulutukset to teu tuu toukokuussa. 7. Pegasos-sähköisen järjestelmän rekisteriseloste ja toimialan tie to suo ja vastaa van tiedot pyydetään aluehallintovirastoon. Rekisteriseloste on asiakirjan liitteenä. Perusturvan tietosuojavastaavina ovat: - Viitasaarella Teemu Pappinen, p Pihtiputaalla Anne Tavaststjerna, p Vanhuspalvelulain 18 :n mukainen päätöksenteko asu mis pal ve lu ha ke muksis ta, toteutuuko lain tarkoittamalla tavalla. 18 "Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin Kun nan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien so siaa li pal ve lu jen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen joh dos ta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään hen ki lön oi keus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on teh tävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hake mus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönne tyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta vii vy tys tä ja vii meis tään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon, mitä 13 ja 14 :ssä säädetään. Sosi aa li pal ve lu jen riittävyyden määrittelyn perustana on pidettävä 15 :ssä tarkoi tet tua palveluntarpeiden selvittämistä sekä palvelusuunnitelmaa, jos se on tehty."

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Asumispalveluhakemukset käsitellään SAS-työryhmässä, joka arvioi pal velu jen tarpeen ja antaa lausunnon niistä. Palvelut pyritään järjestämään kiireel li sis sä tapauksissa välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa, esim. ko tikun ta lain mukaisissa hakemuksissa kotikuntaan, ei pystytä jär jes tä mään esim. hoivakotitasoista laitospaikkaa 3 kk kuluessa. Tehostetun asu mis palve lu jen paikat on pystytty säännönmukaisesti järjestämään. Kirjallinen, kielteinen päätös palvelujen myöntämisestä tehdään vä lit tö mästi riittävien selvitysten saamisen ja niiden käsittelyn jälkeen, vähintään 3 kk ku lues sa hakemuksen saapumisesta. Kirjallinen, myönteinen päätös asumispalvelupaikan myöntämisestä voidaan tehdä takautuvasti. Asukkaille tehdään erilliset maksupäätökset palvelujen sisällöstä ja niistä pe rit tä vis tä maksuista. Viitasaaren vanhuspalvelujen jonotiedot on tiedotettu lain edellyttämällä taval la. Helmiinan sisäilmaongelmien selvitysten, henkilöstön ja asukkaiden oi reilun ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun vuoksi Aluehallintoviraston yli tar kas ta ja Aila Peltoniemen kanssa on neuvoteltu jatkoajan saamista selvi tys ten antamiselle useaan kertaan v ja 2015 aikana. Hänen kans saan on sovittu, että vaikka Helmiinan sisäilmatilanteen selvittäminen on edelleen kesken, pyydetyt selvitykset annetaan mennessä sil tä osin, kuin ne voidaan antaa. Selvitykseen liittyvä oheismateriaali toimitetaan perusturvalautakunnan kokouk seen. Oheismateriaali: - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö ja yhteenveto oh jaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnistä, Ryhmäkoti Helmiina Lisätiedot: koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, p Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy oheisen selvityksen ja antaa sen edelleen Län si- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Ote + asiatekstissä oleva selvitys pyydettyine liitteineen Länsi- ja Si sä-suomen aluehallintovirasto, Jyväskylä. Tie dok si koti- ja asumispalvelujohtaja Mer vi Rantanen, vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sa gu lin-raa ti kai nen.

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Aloite ravitsemusterapeutin vakanssin perustamiseksi Wiitaunionin alueelle 166/320/2015 Perusturvalautakunta Ravitsemusterapia on, kuten Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunnalle teh dys tä aloitteesta (oheismateriaali) käy ilmi, merkittävä osa monien kansan sai rauk sien ennaltaehkäisyä ja sairauksien hoitoa ja olemassa oleva näyttö ra vit se mus hoi don hyödyistä on kiistaton. Tarvetta ravitsemusterapialle on myös Wii taunio nin alueella. Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perus ter vey den huol lon yksikkö ovat tehneet vuonna 2013 ra vit se mus te ra peutin palveluiden tarveselvityksen (oheismateriaali). Selvitykseen osallistuivat äi tiys- ja las ten neu vo lan, kouluterveydenhuollon, aikuisneuvolan ja työ terveys huol lon työntekijöitä Viitasaarelta ja Pihtiputaalta. Selvitykseen osal listu jat täyt ti vät seurantalomakkeet ajalla ja lomakkeeseen kir jattiin työn te ki jän arvio asiakkaista, - jotka olisivat ehdottomasti tarvinneet ravitsemusterapiaa - jotka olisivat hyötyneet ravitsemusterapiasta - joiden ohjauksessa työntekijä olisi käyttänyt ravitsemusterapeutin pa pe ritai puhelinkonsultaatiota. Selvityksen perusteella Wiitaunionissa ravitsemusterapiaa tarvitsevia asiakkai ta olisi vuositasolla noin 350 ja ravitsemusterapiasta hyötyjiä noin 650. Tällä hetkellä ravitsemusterapiaa tarvitsevat potilaat ohjataan eri kois sairaan hoi don ravitsemusterapeuteille joko perusterveydenhuollosta lääkärin lä het teel lä tai suoraan erikoissairaanhoidosta jo siellä hoidossa olevien po tilai den osalta. Vuonna 2014 sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeuteilla on ollut kontakteja Wiitaunionin alueen asukkaisiin seuraavasti: - käyntejä 67 (13 pihtiputaalaista ja 54 viitasaarelaista) - konsultaatiot 42 (29 pihtiputaalaista ja 13 viitasaarelaista) sekä - puhelu-/kirjekontakteja 45 (14 pihtiputaalaista ja 31 viitasaarelaista). Sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutit jalkautuvat maakuntaan kou lut tamaan henkilöstöä ja ovat apuna erilaisissa ryhmäohjauksissa. Yksittäisiin po ti las vas taan ot toi hin Viitasaarella tai Pihtiputaalla heillä ei ole resursseja. Pe rus oh jaus ta ravitsemukseen liittyen antavat perusterveydenhuollon neuvo loi den terveydenhoitajat. Yhteistyömahdollisuuksia ravitsemusterapeutin palkkaamiseksi on sel vi tetty Kinnulan terveyskeskuksesta ja perusturvaliikelaitos Saarikasta. Kum pikaan taho ei ollut kiinnostunut ko. yhteistyöstä. Tässä vaiheessa kuitenkin to det tiin, että sairaanhoitopiiriltä on mahdollista saada tarvittava ra vit semus te ra pian työpanos.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Vuonna 2013 tehdyssä ravitsemusteraputin tarveselvityksessä työpanoksen ar vioin ti oli toteutunutta tarvetta suurempi. Tehtyjen selvitysten perusteella ei voida luotettavasti arvioida, minkä verran ravitsemusterapeutin työ pa nosta Wiitaunionissa tarvittaisiin. Toisaalta tutkimuksissa on voitu osoittaa ravitsemusohjauksen ja ennalta eh käi syn vaikuttavuus joidenkin pitkäaikaissairauksien esiintyvyyteen. Ravit se mus oh jauk sen taloudellisista vaikutuksista ei kuitenkaan ole suo ma laisia tutkimuksia saatavilla. Johtava lääkäri Raija Toiviaisen ja vastaanottopalvelujohtaja Sari Nur mivaa ran esitys: Perusturvalautakunta ei perusta tässä vaiheessa ravitsemusterapeutin toimea, vaan varaa vuodelle 2016 ostopalvelumäärärahaa ravitsemusterapian os ta mi sek si yksityiseltä palveluntuottajalta. Määrärahan tarve arvioidaan erik seen vuoden 2016 talousarvion tekovaiheessa. Oheismateriaali: - aloite liitteineen - Ravitsemusterapian palvelujen tarveselvitys Wiitaunionissa Lisätiedot: johtava lääkäri Raija Toiviainen, p ja vas taan otto pal ve lu joh ta ja Sari Nurmivaara, p Ehdotus Päätös Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta ei tässä vaiheessa perusta ravitsemusterapeutin toimea, vaan palaa asiaan uudelleen mahdollisen ostopalvelun muodossa vuoden 2016 talousarvion valmisteluvaiheessa. Hyväksyttiin. Merkitään, että Pauli Salonpää oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan 16:26-16:28. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus. Ote + muutoksenhakuohje: aloitteen allekirjoittaneet. Tiedoksi: johtava lääkäri Raija Toiviainen, vas taan ot to pal ve lu joh ta ja Sari Nurmivaara.

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Yöhoito Viitasaaren kotihoito, palvelukeskus, Palvelutalo Lehtola, Wiitalinna ja Helmiina 181/240/2015 Perusturvalautakunta Viitasaaren kaupunki on edellisen kerran kilpailuttanut Viitasaaren ko ti hoidon ja Palvelutalo Lehtolan yöhoidon vuonna Tuolloin pidetyssä kilpai lu tuk ses sa palveluntuottajaksi valittiin Kotisairaanhoito ja kotipalvelu Har mo nia Oy. Myöhemmin palveluntuottajaksi on vaihtunut Hoivapalvelut Tam me lin, jonka kanssa nykyinen sopimus on voimassa määräaikaisesti saakka. Yöhoidolla tarkoitetaan pääsääntöisesti vanhusten yöaikaan tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa, joka tapahtuu kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen perus teel la hänen omassa kodissaan Viitasaaren taajama-alueella, pal ve lu keskuk sen lyhytaikaishoivan yksikössä, Palvelutalo Lehtolassa, Wiitalinnassa se kä mahdollisesti ryhmäkoti Helmiinassa on laitettu Hilmaan julkisiin hankintoihin ilmoitus Viitasaaren kau pun gin yöhoidon ostopalveluista, joka koskee Viitasaaren kotihoitoa ja Pal ve lu kes kus ta, Palvelutalo Lehtolaa, Wiitalinnaa ja mahdollisesti ryh mäko ti Helmiinaa. Yöhoitajan tarve kyseisissä yksiköissä on yksi hoitaja / yö vuo den jokaisena yönä. Hakuaika päättyy kello Tiedotus hankintailmoituksesta on julkaistu Kotiseudunsanomissa, Viitasaaren Seudus sa ja kuntien internetsivuilla. Hankinnan arvoksi on arvioitu /vuosi. Kilpailuttaminen perustuu tarjoajan ilmoittamaan hintaan ja tarjottavan palve lun laatuun. Laatukriteereinä käytetään tarjoajan toimintavarustusta (5%), hen ki lös tön koulutustasoa (20%), henkilöstön kokemusta (5%) ja palvelun toi min ta var muut ta (20%). Kilpailuttamisen perusteella valitaan pal ve luntuot ta jak si se tarjous, joka on ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Tar jouk sia vertaillaan hinnan ja laadun perusteella. Valitun pal ve lun tuot tajan kanssa tehdään toistaiseksi oleva ostopalvelusopimus, jonka ir ti sa nomis ai ka sovitaan ostopalvelusopimuksessa. Vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaisen esitys: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta päättää hyväksyä Viitasaaren ko ti hoi don ja palvelukeskuksen, Palvelutalo Lehtolan, Wiitalinnan ja mahdol li ses ti ryhmäkoti Helmiinan yöhoidon kilpailuttamisen ja päättää pal velun tuot ta jas ta seuraavassa kokouksessaan. Oheismateriaali: - Tarjous - Tarjouskilpailun ehdot - Yöhoidon tarjouspyyntö

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot