VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51 Pärnänen Raimo varapuheenjohtaja Poissa :t Jämsén Reijo jäsen Koskela Jyrki jäsen Kuntsi Arto jäsen Kuusela Miia jäsen Saastamoinen Tapio jäsen Salonpää Pauli jäsen Poissa 46 Tiainen Irja jäsen Muut Laurila Marja esittelijä, vt.toimialajohtaja Poissa 51 Urpilainen Arja pöytäkirjanpitäjä Haiko Leila Viitasaaren khall edustaja Nurmivaara Sari vastaanottopalvelujohtaja, vs. perusturvan toimial Läsnä 51 Poissa Rekonen Arja jäsen Laitala Sampo Kinnulan khall edustaja Jämsén Teppo Pihtiputaan khall edustaja Hakkarainen Anitta Kinnulan khall pj Ylälehto Jani Pihtiputaan khall pj Minkkinen Tiina Viitasaaren khall pj Kanervio Pekka Kinnulan kunnanjohtaja Kinnunen Ari Pihtiputaan kunnanjohtaja Kinnunen Janne Viitasaaren kaupunginjohtaja Asiat Allekirjoitukset Tuija Tuikkanen :t ja Puheenjohtaja Arja Urpilainen Pöytäkirjanpitäjä Reijo Jämsén 51 Puheenjohtaja

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Arto Kuntsi Jyrki Koskela Pöytäkirjan nähtävilläolo Kinnulan ja Pihtiputaan sosiaalitoimistot aukioloaikana. Viitasaaren kaupungintalon perusturvaosaston toimisto klo Pöytäkirjanpitäjä Arja Urpilainen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 42 Esityslistan hyväksyminen 6 43 Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Hoivakoti Rantakoti, valvonta-asia 44 Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Palvelutalo Lehtola, kantelu- ja valvonta-asia 45 Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Ryhmäkoti Helmiina, valvonta-asia 46 Aloite ravitsemusterapeutin vakanssin perustamiseksi Wiitaunionin alueelle 47 Yöhoito Viitasaaren kotihoito, palvelukeskus, Palvelutalo Lehtola, Wiitalinna ja Helmiina Selvitys työtoiminnan järjestämisestä Wiitaunionissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä 50 Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alueen perusturvan toimialan sisäinen tarkastus 2015 / Sosiaalityö 51 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selityspyyntö LSSAVI/775/ /2015 koskien kantelua Ilmoitusasiat Muut ajankohtaiset ja valmisteilla olevat asiat 34

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on läsnä. Kokouskutsuna toimiva esityslista on lähetetty säh kö pos til la viikko ennen kokousajankohtaa. Hallintosäännön mukaan puheen joh ta ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Ehdotus Päätös Perusturvalautakunnan puheenjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin. Merkitään, että lautakunta tutustui kokouksen aluksi Mie len ter veys kun toutu mis kes kus Miekkuun.

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Perusturvalautakunta Ehdotus Päätös Lautakunta valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Kuntsi ja Jyrki Koskela.

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Esityslistan hyväksyminen Perusturvalautakunta Ehdotus Vt. perusturvan toimialajohtaja: Hyväksytään kokouksen julkisten asioiden esityslista. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja esitti, että pykälät 50 ja 51 kä si tel täisiin pykälän 53 jälkeen. Lautakunta hyväksyi esitetyn käsittelyjärjestyksen yk si mie li ses ti. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin julkisten asioiden esityslista ja pykälien käsittelyjärjestys. Muutoksenhakukielto. Toimenpiteet -

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Hoivakoti Rantakoti, valvonta-asia 341/310/2014 Perusturvalautakunta Valvira on siirtänyt vanhustenhuollon valtakunnalliseen sel vi tykseen 2010 perustuvan valvonta-asian Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to viras ton käsiteltäväksi. Tätä toimeksiantoa edeltäen Valvira on jo omalta osal taan valvonta-asiana käsitellyt kyselyyn annetut vastaukset ja antanut nii den perusteella valvontapäätöksen Valvontapäätöksellä on jatko val von ta päätetty siirtää aluehallintovirastolle kirjeellä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt val von ta tarkas tuk sen Hoivakoti Rantakotiin. Valvontatarkastuksella tehtiin havaintoja, joista oli tarpeen pyytää li sä sel vitys tä. Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen, päivätty Hoivakoti Rantakodin toiminta on päättynyt Ryhmäkoti Helmii nan toiminta on laajentunut vapaaksi jääneisiin tiloihin. Helmiinan sisäilmaongelmien selvitysten, henkilöstön ja asukkaiden oi reilun sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisen ja suunnittelun vuoksi Alue hal lin to vi ras ton ylitarkastaja Aila Peltoniemen kanssa on neuvoteltu jat ko ajan saamista selvitysten antamiselle useaan kertaan v ja 2015 ai ka na. Hänen kanssaan on sovittu, että vaikka Helmiinan sisäilmatilanteen sel vit tä mi nen on edelleen kesken, pyydetyt selvitykset annetaan men nes sä siltä osin, kuin ne voidaan antaa. Oheismateriaali: - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö ja yhteenveto ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnistä, Hoivakoti Rantakoti Lisätiedot: koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, p Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä oheisen asiaselostuksen ja antaa sen edel leen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Ote + asiatekstissä oleva selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Jyväskylä. Tie dok si koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, vs. van-

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta hus pal ve lu joh ta ja Anni Sa gu lin-raa ti kai nen.

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Palvelutalo Lehtola, kantelu- ja valvonta-asia 342/310/2014 Perusturvalautakunta Yksityishenkilö on lähettänyt Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin tovi ras toon valvontapyynnön koskien vanhusten hoitokoti Lehtolaa Vii ta saarel la. Tämän asian käsittely on aloitettu kantelukäsittelynä, mutta siirretty sit tem min Valviran siirtämän vanhustenhuollon val ta kun nal liseen selvitykseen 2010 perustuvan valvonta-asian yhteydessä käsiteltäväksi. Tä tä toimeksiantoa Valvira on täydentänyt vielä kirjeellään toimit ta mal la Palvelutalo Lehtolan henkilökunnan kirjoituksen alue hal lin to viras ton käsiteltäväksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt val von ta tarkas tuk sen Palvelutalo Lehtolaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Viitasaaren kaupungin perus tur va lau ta kun nal ta selvitystä asiassa ja varaa sille myös hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuuden tulla kuulluksi ja antaa asiassa kirjallinen se li tyk sen sä ennen sen ratkaisemista. Selvitystä ja selitystä pyydetään tarkastuksella tehdyistä havainnoista seuraa vas ti: 1. Hoitohenkilöstön mitoituksesta suhteessa Palvelutalo Lehtolan asuk kai den hoivan tarpeisiin (henkilöstöluettelo ja heidän koulutuksensa, tieto ko ko- ja osa-aikaisuudesta 0-100%), selvitys asukkaiden hoi va tar ve ar viois ta (asukaskohtaiset Rava/Rai-arvot). Henkilöstöluettelo, koulutus, työaika, asukkaiden Rava ja MMSE tiedot ovat selvityksen liitteenä. 2. Muun avustavan henkilöstön määrä ja arvio ostopalveluna hankituista henki lö työ vuo sis ta. Henkilöstöluettelossa eriteltyavustava henkilökunta. Ostopalveluna Leh tolaan hankitaan yöhoitopalvelu = 1 yöhoitaja ja puh taa na pi to pal ve lua n. 0,4 työntekijää. 3. Hoitohenkilöstön ensiapuvalmiudet selvityksen antohetkellä.

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Asumispalvelujen henkilöstön ensiapu-koulutusta ollaan pyritty jär jes tämään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yrityksistä huolimatta kou lutuk sen toteutuminen on viivästynyt toistuvasti. Perusturvan joh to ryh mäs sä on keskusteltu henkilöstön en si apu val miuk sis ta ja niiden vaa ti mus ta sos ta. Työterveyshuolto suunnittelee hen ki lös töl le en si apu kou lu tuk set yhteistyössä yksiköiden ja niiden tarpeiden kans sa. PPE-koulutusta on järjestetty henkilöstölle noin joka toinen vuosi. Kou lutus ta pystytään toteuttamaan silloin, kun Pohjoisen Keski-Suomen yh tei nen elvytysnukke on käytettävissä Viitasaarella. Tänä vuonna ko. kou lu tuk set toteutuu toukokuussa. Henkilöstöluettelossa selvitys en si apu val miuk sis ta. 4. Palvelutalo Lehtolan tilojen rakenteelliset muutokset apuvälinein liik ku vien tarpeisiin, wc-tilojen invamitoitukset; muutosten toteutusaikataulu. Lehtolan päätalon huoneistojen remontti päättyi 07/2014, saunan re mont ti 03/2015, keittiön ja piha-alueen muutostyöt ovat tulossa tämän ke vään ja alkukesän aikana. Päätalon muutoksista kiin teis tö ra ken nus mes ta rin selvitys liitteenä. B- ja C rivitalojen wc-tiloihin ei ole suun nit teil la muutosta. 5. Aterioinnin aikataulutus lähtien asukkaiden tarpeista ja ottaen huo mi oon ravinnon ja nesteen saanti ja sen seuranta, miten järjestelyt on to teu tet tu käytännössä. Pääsääntöisesti asukkaat ruokailevat yhteisessä ruokasalissa, vuoteessa vain asukkaan terveydentilan niin vaatiessa. Ruokailuun pyritään va raa maan riittävästi aikaa asukkaiden toimintakyky huomioiden. Ter veys kes kuk sen keittiöstä toimitetaan Lehtolan asukkaiden ruuat (Sty rox-laa ti kois sa). Aamupala on n. klo 8 ja iltapala n Myös yöllä on mahdollisuus saada välipalaa, esim. kiisseliä, jugurttia, leipää, maitoa yms. Valviran pää töksen mukainen enintään 11 tunnin yöpaaston toteuttaminen on Leh to lan olosuhteissa erittäin haastavaa sekä asukkaiden normaalia vuo ro kau si ryt miä ja valveillaoloaikaa häiritsevää. Esim. em. päätöksen to teu tu mi sek si 90-vuotiaan vanhuksen pitäisi tulla rivitalolta erikseen il ta pa lal le päätaloon klo Ajantasaisen, pelastusviranomaisen tarkistaman ja hyväksymän, pe las tussuun ni tel man ja poistumisturvallisuusselvityksen kopio pyydetään toi mit tamaan aluehallintovirastoon.

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys ovat selvityksen liittee nä. Riskeille kirjatut toimenpiteet lomakkeisto (v. 2012, päi vi te tään v. 2015) on selvityksen liitteenä. 7. Päivitetty lääkehoitosuunnitelma ja tiedot hoitohenkilöstön lääkeluvista (kenel lä ja milloin lupa myönnetty) pyydetään toimittamaan alue hal lin to vi rastoon. Asumispalvelujen/Helmiina ja Lehtola, henkilöstö on suorittanut Keski-Suo men sairaanhoitopiirin ohjeistaman LOVE-verkkokurssin ja sii hen liittyvät näytöt. Lääkäreiden kanssa käytäviä keskusteluja ei ole pys tyt ty järjestämään lääkäreiden ajanpuutteen vuoksi. Lää ke hoi to suun ni tel ma selvityksen liitteenä. Henkilöstöluettelossa ovat tiedot hoi to hen ki lös tön lääkeluvista. 8. Miten on huolehdittu intimiteettisuojan ja itsemääräämisoikeuden to teu tumi ses ta, mikäli käytössä edelleen on verholla erotettuja asukastiloja. Lehtolan päätalon remontin yhteydessä kahden hengen huoneiden poh ja ratkai sui hin tehtiin uudistuksia huoneiden kokoa yhtenäistämällä. Ko. rat kai su mahdollistaa paremmin intimiteettisuojan ja it se mää rää mis oi keu den toteutumisen. Pohjapiirustus selvityksen liitteenä. 9. Miten vaippalaatikoiden varastointi on järjestettävissä niin, ettei niitä säi lyte tä asukkaan kodin nurkassa. Vaippalaatikot on asukashuoneissa niille osoitetussa syvennyksessä ver hojen takana. Lehtolan päätalon kellarikerroksen remontti on aloitettu ja sin ne py ri tään osoittamaan asukkaille lisää varastotilaa. Vaippalaatikot on tar koitus säilyttää siellä remontin valmistumisen jälkeen. 10. Pegasos-järjestelmän rekisteriseloste pyydetään toimittamaan alue hal lin tovi ras toon samoin tietosuojavastaavaksi nimetyt henkilöt. Rekisteriseloste on selvityksen liitteenä. Perusturvan tietosuojavastaavat ovat: - Viitasaarella Teemu Pappinen, p Pihtiputaalla Anne Tavaststjerna, p

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Helmiinan sisäilmaongelmien selvitysten, henkilöstön ja asukkaiden oi reilun ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun vuoksi Aluehallintoviraston yli tar kas ta ja Aila Peltoniemen kanssa on neuvoteltu jatkoajan saamista selvi tys ten antamiselle useaan kertaan v ja 2015 aikana. Hänen kanssaan on sovittu, että vaikka Helmiinan sisäilmatilanteen selvittäminen on edelleen kesken, pyydetyt selvitykset annetaan mennessä siltä osin, kuin ne voidaan antaa. Lehtolan rivitalohuoneistoja on suunniteltu tar vittaes sa käytettävän Helmiinan asukkaiden varasijoitustiloiksi. Selvitykseen liittyvä oheismateriaali toimitetaan perusturvalautakunnan kokoukseen. Oheismateriaali: - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö ja yhteenveto oh jaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnistä, Palvelutalo Lehtola Lisätiedot: koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, p Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä oheisen asiaselostuksen ja antaa sen edel leen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Ote + asiatekstissä oleva selvitys pyydettyine liitteineen Länsi- ja Si sä-suomen aluehallintovirasto, Jy väs ky lä. Tie dok si koti- ja asumispalvelujohtaja Mer vi Rantanen, vs. van hus pal ve lu joh ta ja Anni Sa gu lin-raa ti kai nen.

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen / Ryhmäkoti Helmiina, valvonta-asia 343/310/2014 Perusturvalautakunta Valvontatarkastus / valvonta- ja kanteluasiat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt val von ta tarkas tuk sen Ryhmäkoti Helmiinaan. Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Viitasaaren kaupungin perus tur va lau ta kun nal ta selvitystä asiassa ja varaa sille myös hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuuden tulla kuulluksi ja antaa asiassa kirjallinen se li tyk sen sä ennen sen ratkaisemista. Selvitystä ja selitystä pyydetään tarkastuksella tehdyistä havainnoista seuraa vas ti: 1. Henkilöstömitoituksesta; Helmiinassa ja Rantakodissa on yhteinen hen kilös tö. Mikäli huoneluettelon mukainen asukaspaikkamäärä toteutuu, on hen ki lös tö mi toi tus riittävä. (28,75 hoitohenkilöä ja asukaspaikkoja yh teen sä 39, mitoitus on 0,7). Mi kä li tästä poiketaan, pyydetään selvitys to del li ses ta asukaspaikkojen mää räs tä ja hoitohenkilöstöstä sekä perusteluista, mi kä li yhden hengen huo nei siin on sijoitettu kaksi asukasta. Hoivakoti Rantakodin toiminta päättyi ja ryhmäkoti Helmiinan toi min ta laajentui ko. tiloihin. Asukaspaikkoja on käytössä 35 vakinaista paik kaa ja lyhytaikaishoivaa varten 1-4 paikkaa. Vakinaisten asukkaiden huo neet ovat 1-hengen huoneita. Lyhytaikaishoivaan on varattu kaksi huonet ta yhteisillä wc-tiloilla ja yksi huone, mihin voidaan tarvittaessa si joit taa 2 asukasta. Henkilöstö on kokonaisuudessaan Helmiinan henkilöstöä, yhteensä 28.Henkilöstöä on aamuvuorossa 10, iltavuorossa 8 ja yövuorossa 2. Helmii nan sisäilmaongelmien vuoksi hoitohenkilöstöä on siirtynyt toisiin toimin ta yk si köi hin. Heidän tilalleen ei välttämättä ole saatu hoitoalan am matti tut kin non suorittaneita työntekijöitä. Työterveyslaitoksen laatima kuvaus si sä il ma on gel man ratkaisun tuesta ja li sä sel vi tyk sis tä on selvityksen liit teenä. 2. Asukkaiden tarpeista lähtevän ruokailun järjestämistavat. Helmiinassa toteutetaan asukaslähtöistä ateriapalvelua. Jokaiselle asuk kaalle tarjotaan valveillaoloaikana aamupala, lounas ja päiväkahvi, päi väl li nen,

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta iltapala. Jokaiselle voidaan tarvittaessa antaa välipalaa myös yö ai kaan. Nykyinen ateriarytmi noudattaa paremmin asukkaiden luonnollista val veilla olo- ja vuorokausirytmiä. Valviran päätöksen mukainen enintään 11 tunnin yöpaaston toteuttaminen on erittäin haastavaa eikä palvele asuk kaiden yksilöllisiä tarpeita. 3. Asukkaiden ulkoilujärjestelyt; seurataanko ulkoilun toteutumista asu kaskoh tai ses ti ja miten järjestelyt on hoidettu. Jokaisella asukkaalla on ulkoilua varten seurantalista omassa huoneessa. Sii hen merkitään ulkoilupäivämäärät ja ulkoiluttaja. Näin myös muut kuin hen ki lös tö voi merkitä oman osallistumisensa asukkaiden ulkoilutukseen. Hel mii nan henkilöstön työvuorosuunnittelussa pyritään huomioimaan asukkai den ulkoilutus. Yhteisesti on sovittu, että osa iltavuoroon tulevista työnte ki jöis tä vie vanhuksia ulkoilemaan säätilan salliessa. Pe rus tur va lau ta kun ta on kiinnostunut ja seuraa asukkaiden ulkoilua. 4. Ajantasaisen, pelastusviranomaisen tarkistaman ja hyväksymän, pe las tussuun ni tel man ja poistumisturvallisuusselvityksen kopio pyydetään toi mit tamaan aluehallintovirastoon. Helmiina-sairaala-terveyskeskus rakennuskompleksin yhteinen pelastus- ja evakuointiharjoitus järjestettiin 02/2014. Sen myötä laadittiin yhteinen, koko kiinteistöä koskeva pelastussuunnitelma. Yksiköt tekivät omiin yk si köihin tarkemmat toimintaohjeet. Pelastussuunnitelmaan laadittiin myös yh teinen henkilöstön perehdytys- ja koulutussuunnitelma. Asiakirjat ovat sel vityk sen liitteenä. Riskeille kirjatut toimenpiteet lomakkeisto (v. 2012, päi vite tään v. 2015) on selvityksen liitteenä. 5. Päivitetty lääkehoitosuunnitelma ja tiedot hoitohenkilöstön lääkeluvista (kenel lä ja milloin lupa myönnetty) pyydetään toimittamaan alue hal lin to vi rastoon. Asumispalvelujen/Helmiina ja Lehtola, henkilöstö on suorittanut Keski-Suo men sairaanhoitopiirin ohjeistaman LOVE-verkkokurssin ja siihen liit ty vät näytöt. Lääkäreiden kanssa käytäviä keskusteluja ei ole pystytty järjes tä mään lääkäreiden ajanpuutteen vuoksi. Koulutusta suoritetaan ns. non-stop periaatteella, koska lääkelupien voimassaoloajat vaihtelee ja henki lös töä kin vaihtuu. Lääkehoitosuunnitelma on selvityksen liitteenä. Hen kilös tö luet te los sa ovat tiedot hoitohenkilöstön lääkeluvista. 6.

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Hoitohenkilöstön ensiapuvalmiuksista selvitys; kuinka monella on voi massa oleva ensiapukoulutus ja mitä tasoa valmius on (hätäensiapu, EA1 tai EA2). Asumispalvelujen henkilöstön ensiapu-koulutusta on pyritty järjestämään yh teis työs sä työterveyshuollon kanssa. Yrityksistä huolimatta koulutuksen to teu tu mi nen on viivästynyt toistuvasti. Perusturvan johtoryhmässä on keskus tel tu henkilöstön en si apu val miuk sis ta ja niiden vaatimustasosta. Työ terveys huol to suunnittelee henkilöstölle en si apu kou lu tuk set yh teis työs sä yksiköiden ja niiden tarpeiden kanssa. PPE-koulutusta on järjestetty hen kilös töl le noin joka toinen vuosi. Kou lu tus ta pystytään toteuttamaan sil loin, kun Pohjoisen Keski-Suomen yh tei nen elvytysnukke on käy tet tä vis sä Viitasaarella. Tänä vuonna koulutukset to teu tuu toukokuussa. 7. Pegasos-sähköisen järjestelmän rekisteriseloste ja toimialan tie to suo ja vastaa van tiedot pyydetään aluehallintovirastoon. Rekisteriseloste on asiakirjan liitteenä. Perusturvan tietosuojavastaavina ovat: - Viitasaarella Teemu Pappinen, p Pihtiputaalla Anne Tavaststjerna, p Vanhuspalvelulain 18 :n mukainen päätöksenteko asu mis pal ve lu ha ke muksis ta, toteutuuko lain tarkoittamalla tavalla. 18 "Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin Kun nan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien so siaa li pal ve lu jen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen joh dos ta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään hen ki lön oi keus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on teh tävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hake mus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönne tyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta vii vy tys tä ja vii meis tään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon, mitä 13 ja 14 :ssä säädetään. Sosi aa li pal ve lu jen riittävyyden määrittelyn perustana on pidettävä 15 :ssä tarkoi tet tua palveluntarpeiden selvittämistä sekä palvelusuunnitelmaa, jos se on tehty."

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Asumispalveluhakemukset käsitellään SAS-työryhmässä, joka arvioi pal velu jen tarpeen ja antaa lausunnon niistä. Palvelut pyritään järjestämään kiireel li sis sä tapauksissa välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa, esim. ko tikun ta lain mukaisissa hakemuksissa kotikuntaan, ei pystytä jär jes tä mään esim. hoivakotitasoista laitospaikkaa 3 kk kuluessa. Tehostetun asu mis palve lu jen paikat on pystytty säännönmukaisesti järjestämään. Kirjallinen, kielteinen päätös palvelujen myöntämisestä tehdään vä lit tö mästi riittävien selvitysten saamisen ja niiden käsittelyn jälkeen, vähintään 3 kk ku lues sa hakemuksen saapumisesta. Kirjallinen, myönteinen päätös asumispalvelupaikan myöntämisestä voidaan tehdä takautuvasti. Asukkaille tehdään erilliset maksupäätökset palvelujen sisällöstä ja niistä pe rit tä vis tä maksuista. Viitasaaren vanhuspalvelujen jonotiedot on tiedotettu lain edellyttämällä taval la. Helmiinan sisäilmaongelmien selvitysten, henkilöstön ja asukkaiden oi reilun ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun vuoksi Aluehallintoviraston yli tar kas ta ja Aila Peltoniemen kanssa on neuvoteltu jatkoajan saamista selvi tys ten antamiselle useaan kertaan v ja 2015 aikana. Hänen kans saan on sovittu, että vaikka Helmiinan sisäilmatilanteen selvittäminen on edelleen kesken, pyydetyt selvitykset annetaan mennessä sil tä osin, kuin ne voidaan antaa. Selvitykseen liittyvä oheismateriaali toimitetaan perusturvalautakunnan kokouk seen. Oheismateriaali: - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö ja yhteenveto oh jaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnistä, Ryhmäkoti Helmiina Lisätiedot: koti- ja asumispalvelujohtaja Mervi Rantanen, p Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy oheisen selvityksen ja antaa sen edelleen Län si- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto. Ote + asiatekstissä oleva selvitys pyydettyine liitteineen Länsi- ja Si sä-suomen aluehallintovirasto, Jyväskylä. Tie dok si koti- ja asumispalvelujohtaja Mer vi Rantanen, vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sa gu lin-raa ti kai nen.

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Aloite ravitsemusterapeutin vakanssin perustamiseksi Wiitaunionin alueelle 166/320/2015 Perusturvalautakunta Ravitsemusterapia on, kuten Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunnalle teh dys tä aloitteesta (oheismateriaali) käy ilmi, merkittävä osa monien kansan sai rauk sien ennaltaehkäisyä ja sairauksien hoitoa ja olemassa oleva näyttö ra vit se mus hoi don hyödyistä on kiistaton. Tarvetta ravitsemusterapialle on myös Wii taunio nin alueella. Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perus ter vey den huol lon yksikkö ovat tehneet vuonna 2013 ra vit se mus te ra peutin palveluiden tarveselvityksen (oheismateriaali). Selvitykseen osallistuivat äi tiys- ja las ten neu vo lan, kouluterveydenhuollon, aikuisneuvolan ja työ terveys huol lon työntekijöitä Viitasaarelta ja Pihtiputaalta. Selvitykseen osal listu jat täyt ti vät seurantalomakkeet ajalla ja lomakkeeseen kir jattiin työn te ki jän arvio asiakkaista, - jotka olisivat ehdottomasti tarvinneet ravitsemusterapiaa - jotka olisivat hyötyneet ravitsemusterapiasta - joiden ohjauksessa työntekijä olisi käyttänyt ravitsemusterapeutin pa pe ritai puhelinkonsultaatiota. Selvityksen perusteella Wiitaunionissa ravitsemusterapiaa tarvitsevia asiakkai ta olisi vuositasolla noin 350 ja ravitsemusterapiasta hyötyjiä noin 650. Tällä hetkellä ravitsemusterapiaa tarvitsevat potilaat ohjataan eri kois sairaan hoi don ravitsemusterapeuteille joko perusterveydenhuollosta lääkärin lä het teel lä tai suoraan erikoissairaanhoidosta jo siellä hoidossa olevien po tilai den osalta. Vuonna 2014 sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeuteilla on ollut kontakteja Wiitaunionin alueen asukkaisiin seuraavasti: - käyntejä 67 (13 pihtiputaalaista ja 54 viitasaarelaista) - konsultaatiot 42 (29 pihtiputaalaista ja 13 viitasaarelaista) sekä - puhelu-/kirjekontakteja 45 (14 pihtiputaalaista ja 31 viitasaarelaista). Sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutit jalkautuvat maakuntaan kou lut tamaan henkilöstöä ja ovat apuna erilaisissa ryhmäohjauksissa. Yksittäisiin po ti las vas taan ot toi hin Viitasaarella tai Pihtiputaalla heillä ei ole resursseja. Pe rus oh jaus ta ravitsemukseen liittyen antavat perusterveydenhuollon neuvo loi den terveydenhoitajat. Yhteistyömahdollisuuksia ravitsemusterapeutin palkkaamiseksi on sel vi tetty Kinnulan terveyskeskuksesta ja perusturvaliikelaitos Saarikasta. Kum pikaan taho ei ollut kiinnostunut ko. yhteistyöstä. Tässä vaiheessa kuitenkin to det tiin, että sairaanhoitopiiriltä on mahdollista saada tarvittava ra vit semus te ra pian työpanos.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Vuonna 2013 tehdyssä ravitsemusteraputin tarveselvityksessä työpanoksen ar vioin ti oli toteutunutta tarvetta suurempi. Tehtyjen selvitysten perusteella ei voida luotettavasti arvioida, minkä verran ravitsemusterapeutin työ pa nosta Wiitaunionissa tarvittaisiin. Toisaalta tutkimuksissa on voitu osoittaa ravitsemusohjauksen ja ennalta eh käi syn vaikuttavuus joidenkin pitkäaikaissairauksien esiintyvyyteen. Ravit se mus oh jauk sen taloudellisista vaikutuksista ei kuitenkaan ole suo ma laisia tutkimuksia saatavilla. Johtava lääkäri Raija Toiviaisen ja vastaanottopalvelujohtaja Sari Nur mivaa ran esitys: Perusturvalautakunta ei perusta tässä vaiheessa ravitsemusterapeutin toimea, vaan varaa vuodelle 2016 ostopalvelumäärärahaa ravitsemusterapian os ta mi sek si yksityiseltä palveluntuottajalta. Määrärahan tarve arvioidaan erik seen vuoden 2016 talousarvion tekovaiheessa. Oheismateriaali: - aloite liitteineen - Ravitsemusterapian palvelujen tarveselvitys Wiitaunionissa Lisätiedot: johtava lääkäri Raija Toiviainen, p ja vas taan otto pal ve lu joh ta ja Sari Nurmivaara, p Ehdotus Päätös Vt. perusturvan toimialajohtaja: Perusturvalautakunta ei tässä vaiheessa perusta ravitsemusterapeutin toimea, vaan palaa asiaan uudelleen mahdollisen ostopalvelun muodossa vuoden 2016 talousarvion valmisteluvaiheessa. Hyväksyttiin. Merkitään, että Pauli Salonpää oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan 16:26-16:28. Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus. Ote + muutoksenhakuohje: aloitteen allekirjoittaneet. Tiedoksi: johtava lääkäri Raija Toiviainen, vas taan ot to pal ve lu joh ta ja Sari Nurmivaara.

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Yöhoito Viitasaaren kotihoito, palvelukeskus, Palvelutalo Lehtola, Wiitalinna ja Helmiina 181/240/2015 Perusturvalautakunta Viitasaaren kaupunki on edellisen kerran kilpailuttanut Viitasaaren ko ti hoidon ja Palvelutalo Lehtolan yöhoidon vuonna Tuolloin pidetyssä kilpai lu tuk ses sa palveluntuottajaksi valittiin Kotisairaanhoito ja kotipalvelu Har mo nia Oy. Myöhemmin palveluntuottajaksi on vaihtunut Hoivapalvelut Tam me lin, jonka kanssa nykyinen sopimus on voimassa määräaikaisesti saakka. Yöhoidolla tarkoitetaan pääsääntöisesti vanhusten yöaikaan tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa, joka tapahtuu kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen perus teel la hänen omassa kodissaan Viitasaaren taajama-alueella, pal ve lu keskuk sen lyhytaikaishoivan yksikössä, Palvelutalo Lehtolassa, Wiitalinnassa se kä mahdollisesti ryhmäkoti Helmiinassa on laitettu Hilmaan julkisiin hankintoihin ilmoitus Viitasaaren kau pun gin yöhoidon ostopalveluista, joka koskee Viitasaaren kotihoitoa ja Pal ve lu kes kus ta, Palvelutalo Lehtolaa, Wiitalinnaa ja mahdollisesti ryh mäko ti Helmiinaa. Yöhoitajan tarve kyseisissä yksiköissä on yksi hoitaja / yö vuo den jokaisena yönä. Hakuaika päättyy kello Tiedotus hankintailmoituksesta on julkaistu Kotiseudunsanomissa, Viitasaaren Seudus sa ja kuntien internetsivuilla. Hankinnan arvoksi on arvioitu /vuosi. Kilpailuttaminen perustuu tarjoajan ilmoittamaan hintaan ja tarjottavan palve lun laatuun. Laatukriteereinä käytetään tarjoajan toimintavarustusta (5%), hen ki lös tön koulutustasoa (20%), henkilöstön kokemusta (5%) ja palvelun toi min ta var muut ta (20%). Kilpailuttamisen perusteella valitaan pal ve luntuot ta jak si se tarjous, joka on ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Tar jouk sia vertaillaan hinnan ja laadun perusteella. Valitun pal ve lun tuot tajan kanssa tehdään toistaiseksi oleva ostopalvelusopimus, jonka ir ti sa nomis ai ka sovitaan ostopalvelusopimuksessa. Vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaisen esitys: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta päättää hyväksyä Viitasaaren ko ti hoi don ja palvelukeskuksen, Palvelutalo Lehtolan, Wiitalinnan ja mahdol li ses ti ryhmäkoti Helmiinan yöhoidon kilpailuttamisen ja päättää pal velun tuot ta jas ta seuraavassa kokouksessaan. Oheismateriaali: - Tarjous - Tarjouskilpailun ehdot - Yöhoidon tarjouspyyntö

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Kaupungintalo, kokoushuone 1 ( Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Kaupungintalo, kokoushuone 1 ( Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Perusturvalautakunta 01.10.2015 AIKA 01.10.2015 klo 17:00-18:48 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 ( Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot