Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta 5 järjestämissuunnitelmasta 84 Suun terveydenhuollon hallinnollisia tehtäviä koskeva 8 yhteistyösopimus Perusturvaliikelaitos Saarikan ja Äänekosken kaupungin välillä 85 Työterveyshuollon palveluista perittävät hinnat vuonna Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Ilmoitusasioita 13

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuominen Marke 14:00-17:26 puheenjohtaja Hakonen Eero 14:00-17:26 jäsen Holopainen Simo 14:00-17:26 jäsen Hänninen Seppo 14:00-17:26 jäsen Korhonen Jani 14:00-17:26 jäsen Lång Kyllikki 14:00-17:26 varapuheenjohtaja Turunen Ann-Niina 14:00-17:26 jäsen Toivainen Ritva 14:00-17:26 varajäsen POISSA Hytönen Markku jäsen Tuikka Minna jäsen Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Närhi Merja kaupunginhallituksen edustaja Javanainen Hannu kaup.johtaja MUU Kolehmainen Raija 14:00-17:26 perusturvajohtaja Männistö Anja 14:00-17:26 talouspäällikkö, sihteeri Tammela Tapio 15:00-17:20 ylilääkäri ALLEKIRJOITUKSET Marke Tuominen Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eero Hakonen Simo Holopainen PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi NÄHTÄVILLÄ Hallintokatu 4

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 81 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 82 Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Päätös: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajiksi Eero Hakosen ja Simo Holopaisen. Hyväksyttiin

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta järjestämissuunnitelmasta PETUR 83 Terveydenhuoltolain mukaan (34 ) samaan sairaanhoitopiirin kunta yhtymään kuuluvien kun tien on laadittava terveydenhuollon järjestä missuunnitelma, joka pe rustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpee seen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhty män kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, ter veyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuu tahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, ku vantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvitta vasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, so siaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteu tumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Keski-Suomessa järjestämissuunnitelmaa on laadittu vuosituhannen vaihteesta alkaen ja voimassaoleva suunnitelma kattaa vuodet Syksyn 2011 sopimusohjausneuvotteluissa Kes ki-suomen kunnat delegoivat järjestämissuunnitelman laatimisen Keski-Suo men sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tehtäväksi ja tätä tehtävää varten sairaanhoitopiirin hallitus nimesi val mistelevan työryhmän. Äänekos kelta työryhmässä on ollut Tapio Tammela. Suunnitelmaa on käsitel ty myös maakunnallisessa sosi aali- ja ter veydenhuollon koordinaa tioryhmässä, missä Äänekoskea edustaa Raija Kolehmainen. Valmistelutyöryhmä on laatinut ehdotuksen terveydenhuollon järjestä mis suun nitelmaksi vuosille niin, että suunnitelman poh ja na on ol lut aikaisempi vas taava suunnitelma. Suunnitelma on laa dit tu ti lan teessa, jossa SOTE -järjestämislaki on valmisteluvaihees sa, ei kä sen sisältö ole vielä tiedossa. Lausuntopyynnössä todetaan, et tä tässä ei pyydetä kuntia ottamaan kantaa SOTE -palveluiden hal lin nollisiin vaihtoehtoihin maakunnassa. Järjestämissuunnitelmaa päi vitetään tulevaisuudessa lain sisällön ja vaatimusten mukaiseksi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sisältää laajan analyysin Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta. Suurin osa aineistosta on esitetty koko maakuntaa koskevalla tasolla. Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin oman säh köisen hyvinvointikertomuksen, jonka runkoa on myös valmisteltu yhteisesti maakunnassa. Aineistosta nousevat melko yhtenevät

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta hy vinvoinnin ja terveyden haasteet, kuin mitä todettiin Äänekosken kaupungin omassa hyvinvointikertomuksessa: runsas sairastavuus, erityisen runsas psykiatrinen sairastavuus, suuri nuorten toi meen tulo tu ki asiakkaiden määrä, pienituloisuus sekä korkea huol tosuhde. Suunnitelman mukaan terveydenhuollon ja osin myös sosiaalihuollon palvelujärjestelmän kehittämistä ohjaavat Keski-Suomessa seuraavat periaatteet: - perusterveydenhuoltopainotteisuus - terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy - kansalaisten oma vastuu terveydestä - henkilöstön ja osaamisen turvaaminen - palvelujärjestelmän vaikuttavuus ja kokonaistaloudellisuus - tarkoituksenmukainen työnjako eri toimijoiden ja henkilöstöryhmien välillä - yhteistyön tiivistäminen ja kumppanuus (mm. sosiaalitoimi, yritykset) - hoitoon pääsy kansallisten hoitokriteereiden ja hoitoonpääsyn enimmäisaikojen mukaisesti - alueellinen kattavuus ja tasa-arvo - korkeatasoinen, käytäntöä palveleva, soveltava tieteellinen tutkimustoiminta - potilaan valinnanvapaus - monituottajamallien kehittäminen Suunnitelma sisältää periaatelinjaukset yhteisesti tuotettavista ja/tai yhteistyössä linjattavista pe rusterveydenhuollon palveluista, joita ovat mm. en si hoi to ja päi vys tys (kaik ki yö päi vys tys ja il ta- ja viikonloppu päivys tys terveyskeskuskohtaisten sopimusten pohjalta), labora to rio toi min ta, ku vanta mis toi minta ja lääke huolto. Materiaalihuollossa teh dään yh teis työtä ja tie tohallin non ja potilastie tojärjestelmien sekä sähköi sen asioinnin osalta suunnitelmaan on kirjattu, että sairaanhoi topiiri huolehtii sille kuulu vien lain säädännöl listen vel voitteiden mu kaisesti alueensa po tilas tietojärjestelmien yh teensovit tamisesta sekä yhtei sen potilas re kis terin edellyt tämistä ja kansalli siin palveluihin liit tymi seen liittyvis tä koordi nointi tehtävistä. Suun terveydenhuollon erityisosaamisen turvaamiseksi tehdään yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa ja suun terveydenhuollon yöaikainen päivystys tullaan järjestämään todennäköisesti KYS-ERVA- alueen toimesta Kuopiossa. Kuntoutuksen palveluketju nähdään koor dinoituna palvelukokonaisuutena, joka alkaa akuu tista sairastumi sesta tai sairaalahoitovaiheessa ja jatkuu kotona sel viytymistä tuke viin avopalveluihin. Lisäksi erityisenä yhteistyökohteena sairaanhoitopiirin kanssa on kirjattu lää kärikoulutus, henkilöstön kehittäminen, muu kehittämistoiminta sekä rekrytointiyhteistyö.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginhallitukselle, että Äänekosken kaupunki hyväksyy terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman vuosille Järjestämissuunnitelman toteuttaminen ja sen päivittäminen tu lee ta pahtua tiiviissä yhteis työssä ja koordinoituna tulevan SOTE -järjestämislain mukaisen jatkosuunnittelun kanssa. Terveydenhuoltolain mukaiseen järjestämissuunnitelmaan sisältyvät painotukset ja periaatteet so vel tu vat myös tu le van SOTE -uudistuksen si sällöllisiksi linjauksiksi. Kui tenkin niin, et tä ne jatkosuunnittelun yh teydessä täy den ne tään ja yhteen sovitetaan sosiaalipal ve lujen järjestä mi sen ja kehit tämisen keskeisten lin jausten kanssa. Suunnitelman toteuttamisessa ja sen yhteensovittamisessa tulevaan SOTE -järjestämissuunnitelmaan painopisteen tulee olla pait si hallin to ra kenteessa, erityisesti toiminnan si säl lössä, palvelukyvyn turvaa mi ses sa, pal ve lu jen järjestämistavassa sekä ta lou del li suu den tur vaa mi ses sa. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Tapio Tammela osallistui kokoukseen asiantuntijana tämä asian osalta

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Suun terveydenhuollon hallinnollisia tehtäviä koskeva yhteistyösopimus Perusturvaliikelaitos Saarikan ja Äänekosken kaupungin välillä PETUR 84 Äänekosken kaupunki ja Perusturvaliikelaitos Saarikka ovat neuvotelleet suun terveyden huollon hallinnollisia tehtäviä koskevasta yhteistyöstä. Neuvottelun taustalla on molemmissa organisaatioissa koetut vaikeudet saada rekrytoitua suun terveydenhuoltoon hammaslääkäriä virkaan, jossa toi men ku vaan si säl tyy joh ta mi nen ja työn or ga ni sointi ja kehit tä mi nen, vas taa van ham mas lää kä rin juri di nen vas tuu sekä suun ter vey den huol lon ta lou del li nen vastuu ja palveluvastuu. Mo lem mis sa orga ni saatioissa väestö pohja ja suun ter veyden huollon va kanssi määrä on suun nil leen sama ja hal linnol lis ten tehtä vien osuu den on arvioitu olevan n. puolen henki lö työvuo den ver ran. Kun ko. tehtäviä on hoi dettu osatyö pa noksella muun hammas lääkärityön yh teydessä, ja kun hammas lää kärityövoi masta on jatku vasti vajausta, on hallin nollisten tehtä vien hoitaminen nykyi sillä jär jestelyillä koettu erittäin haastavaksi tehtäväksi. Perusturvajohtajan ehdotus: Yhteistyöneuvotteluissa lähtökohtana on ollut se tavoite, että rekrytointi helpottuisi yh dis tämällä ko. kahden organisaation hallinnollinen hammaslääkärityö yhdeksi hallinnolliseksi viraksi. Tällöin siihen voitaisiin hakea henkilöä, joka hammaslääkärinä ja substanssityön osaajana on myös joh ta mi seen, suun ter vey den huollon kehittämiseen ja organisointiin sekä toi minnan talou delli suu teen orien toitunut ja jol la mah dollisesti on tähän myös koulu tuksel lisia valmiuksia. Hallinnollinen virka, ylihammaslääkärin virka perustettaisiin Liikelaitos Saarikkaan, jolta Äänekosken kaupunki ostaa ko. palvelut liitteenä olevan sopimukseen perustuen. Äänekoskella toimiessaan ylihammaslääkäri tekee vastaavan hammaslääkärin tehtäviä ja käyt tää ko. vakanssin hallintosäännön mukaista toimivaltaa. Pääperiaatteena so pi muk ses sa on, et tä vi ran työ ai ka ja sii tä ai heu tuvat kus tannukset jae taan kun tien kes ken puo lik si. Äänekosken kaupungille ko. järjestelystä ei aiheudu kustannusvaikutuksia nykyiseen suun terveydenhuollon budjettiin nähden. Vastaa van hammaslääkärin virka jätetään muutoksen yhteydessä täyttä mättä. Kuntalain 76 :n mukaan kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. Kunnat voivat myös sopia, että kunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Hyväksytään liitteenä oleva suun terveydenhuollon hallinnollisia teh-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta täviä kos ke va yh teis työ so pi mus Pe rus tur valiikelaitos Saarikan ja Ääne kosken kau pungin välil lä. Sopimuksen nojalla Perusturvaliikelai tos Saarikka pe rustaa yli ham mas lääkärin vi ran, rekrytoi siihen henki lön, ja myy yli ham mas lää kärin palvelua 50 % vuosityöajasta Ääne kosken kau pun gille oma kustan nusperiaatetta noudattaen. Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan ja ylilääkärin allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että ylilääkäri Tapio Tammela osallistui kokoukseen asiantuntijana tä mä asian osalta

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Työterveyshuollon palveluista perittävät hinnat vuonna 2014 PETUR 85 Perusturvalautakunta päät tää toi mi alaansa kuuluvien maksujen perusteista. Työterveyshuollossa on valmisteltu työterveyshuollon palveluista pe rittävät hinnat alkaen. Perusturvajohtajan ehdotus: Hinnoittelun pohjana on työterveysyksikön henkilöstökustannukset, pal velujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Laskennalliset erät on huomioitu v tilin päätöksen mukaisina. Vuoteen 2013 verrattuna henkilökustannuksiin on arvioi tu n. 1,5 % ko ro tus ja muiden toimintakulujen korotukseksi arvioi daan muo dostu van 2,3 %. Tuntihinnat, joihin käyntihinnat perustuvat: (v.2013 hinta suluissa) Lääkärit 140 (136 ) vastaanottokäynnit, 2,34 /min. Terveydenhoitajat 76,80 (75 ) vastaanottokäynnit, 1,28 /min. Fysioterapeutti 81,60 (79 ) vastaanottokäynnit, 1,36 /min. Psykologi 110 (108 ) vastaanottokäynnit, 1,84 /min. Lisäksi peritään hinnat puheluista, reseptien uusimisesta ja konsultaatioista ajankäytön mukaan. Työterveyshuollossa tehdyille tutkimuksille, röntgen- ja laboratoriotutkimuksille on omat hintansa. Röntgentutkimusten hinnoissa noudatetaan erikseen lautakunnan päättämiä röntgentutkimusten hintoja. K-S Sairaanhoitopiiriltä hankittavien laboratoriotutkimusten hinnoittelu vuodelle 2014 ei ole vielä tiedossa. Mikäli hinnoittelussa tapahtuu mer kittäviä muutoksia esitetään työterveyshuollon hintaa tarkistettavaksi myöhemmin tarpeen mu kaan. Työnantajilta ja yrittäjiltä perittävää yleismaksua on viimeksi tarkastettu vuonna Sitä esitetään korotettavaksi neljä prosenttia 31,20 eu roon (30 ) /henki lö/vuosi. Yrittäjiltä peritään omavastuuosuus ja KELA:n korvaus haetaan terveyskeskukselle KE LA:lta. Mikäli KELA:n kor vat ta vien kus tan nus ten enim mäis mää rät ylittyvät tai kor vausta ei muusta syystä saada, pe ritään kor vaamatta jäänyt osuus yrittäjältä. Perusturvalautakunta hyväksyy em. työterveyshuollon palveluista pe rit tä vät hinnat vuodel le Päätös: Hyväksyttiin.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset PETUR 86 Perusturvajohtaja on aikavälillä tehnyt oheisen liit teen mu kai set vi ranhaltijapäätökset. Puheenjohtajan ehdotus: Ei siirretä perusturvajohtajan päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin Liite nro 3 Liite nro 4 Perusturvajohtajan päätösluettelo (Dynastia) Perusturvajohtajan päätösluettelo (Web-tallennus)

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasioita 780/050000/ /050000/ /050000/ /050000/ /050000/2013 PETUR Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään muuttanut yksityisen terveydenhuollon pal ve lujen tuottajan Tutoris Oy:n, osoite Kajaaninkatu 15, Ou lu, palvelujen antamista koskevaa lupaa. Valvira on hyväksynyt uusiksi palveluja tuottaviksi toimipaikoiksi ajalla Tutoris Oy Kes ki-suomen aluekeskus, osoite Parantolantie 24 rak 1, Kinkomaa ja alkaen Tutoris Oy Keski-Suomen aluekeskus, osoite Vapaudenkatu 57, Jyväskylä. Tuotettavat palvelut ovat: terapeuttinen toiminta/puheterapia toi mi paikassa, puheterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Keski-Suo men maakunnan kuntien alueella, toimintaterapia toimipaikassa ja toi mintaterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Keski-Suomen maa kunnan kuntien alueella. Palveluista vastaava johtaja on laillis tettu puheterapeutti Laura Mari Wilhelmiina Juvala. 2. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään muuttanut yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan Suomen Terveystalo Oy:n, osoite Jaakonkatu 3 B/3. kerros, Helsinki, palvelujen antamista koskevaa lupaa. Keski-Suomen maakunnassa uudeksi palveluja tuottavaksi toimipaikaksi on hyväksytty Suomen Terveystalo Oy, Fertinova Jyväskylä, osoite Keskustie 18 D 1, Jyväskylä. Tuotettavat palvelut ovat: lääkäripalvelut avohoidossa/lääkärin vastaanottotoimin ta, erikoislääkärin vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lau suntojen antaminen; sairaanhoitajan ja kätilön palvelut/sairaanhoitajan ja kätilön vastaanottotoiminta, neuvolatoiminta ja muu ehkäisevä toiminta; laboratoriotoiminta/laboratoriopikadiagnostiikka; kuvantamistutkimukset/ultraäänitutkimukset ja muu terveydenhuollon toiminta/laboratorionäytteiden otto. Toiminnan aloituspäivämäärä on ja palveluista vastaava johtaja on sisätautien erikoislääkäri Juha Antti Tuominen. 3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään muuttanut yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan Fysio Kanervo Ky:n, osoite Asemakatu 10, Suolahti, palvelujen antamista koskevaa lupaa. Uudeksi palveluja tuottavaksi toimipaikaksi on hyväksytty Fysio Kanervo Ky, osoite Asemakatu 10, Suolahti. Tuotettavat palvelut ovat fysioterapeuttinen toiminta/fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito; fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely; ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta; muu fysioterapeuttinen toiminta: potilaan

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: kotona annettava fysioterapia ja tutkimus. Palveluista vastaava johtaja on laillistettu fysioterapeutti Anelma Kanervo. 4. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään muuttanut yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n, osoite Porkkalankatu 3, Helsinki, palvelujen antamista koskevaa lupaa. Palvelujen tuottajan Hoivapalvelu Metsätähti Oy:n osoite Porkkalankatu 20 A, Helsinki on alkaen muuttunut osoit teek si Pork kalankatu 3, Helsinki. Lisäksi palveluja tuotta vien toi mi paikko jen Hoivapalvelu Metsätähti oy c/o Mehiläinen Oy, Turku, osoite Kauppiaskatu 8, Turku ja Hoivapalvelu Metsä tähti Oy c/o Me hiläinen Oy, Tampere, osoite Itäinenkatu 3, Tampere, palve luista vastaavaksi johtajaksi on hyväksytty alkaen lail listettu sairaanhoitaja Anu Elisa Lyytikäinen. 5. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään myöntänyt Trinitas Lääkäripalvelut Oy:lle, osoite Tassukuja 3, Masku, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palveluja tuottava toimipaikka on Trinitas Kotilääkäripalvelut, osoi te Tassukuja 3, Masku. Tuotettavat palvelut: lääkäripalvelut avohoidossa/yleis- ja erikoislääkärin kotikäynnit, erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen, lääkärin antamat internet/puhelinpalvelut ilman vastaanottotiloja; sairaanhoitajan palvelut/kotisairaanhoito; laboratoriotoiminta/laboratoriopikadiagnostiikka potilaan kotona/asiakkaan tiloissa ja muu terveydenhuollon toiminta/laboratorionäytteiden otto potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Toiminnan aloituspäivämäärä on ja toiminta-alueena Suomen kunnat. Palveluista vastaava johtaja on laillistettu yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri Mika Tapio Kalevi Mulari. Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 83, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 81-82, Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta,hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE- KOS KI 14 päi vän ku luessa pää tök sen tiedoksisaannista. Pykälät: 81-82, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta, Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNEKOSKI Pykälät: 81-82, Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät: 81-82, Valitusaika 30 päivää Valituskirja Hallintovalitus, pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta, Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNEKOSKI Pykälät: 81-82, Lisätietoja 1) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm klo Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tarkistettu OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa timalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. 1 I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia han kintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai susta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han kintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: xxx oy/viranomainen PL 555, postinumero käyntiosoite sähköposti Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu teen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: (alv 0 %) tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta pauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksi neen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettä vä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lail lisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkami sen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti: