Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten /05/08/01/2014 SosTe 160 Valmistelija; johtava ylihammaslääkäri Martti Lilja Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyiden nykytila Suun terveydenhuollon virka-ajan päivystys hoidetaan Kokkolan suun terveydenhuollon toimipisteissä muun toiminnan ohessa lähipalveluna. Viikonloppuisin ja arkipyhisin suun terveydenhuollon päivystys toteutetaan tällä hetkellä Kokkolan terveyskeskuksessa hammashoitolan tiloissa Mariankatu 28, klo 9-11 välisenä aikana. Nykyisessä toimintamallissa suun terveydenhuollossa ei ole arki-iltaisin virka-ajan ulkopuolista päivystyspalvelua. Virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen ei ole ajanvarausta. Päivystysalueeseen kuuluvien kuntien väestölle on ilmoitettu puhelinnumero, josta he voivat tiedustella hoitoon liittyviä asioita. Hammashoitolassa on käytössä asiakkaille vuoronumerolaite. Heidät otetaan hoitoon pääsääntöisesti tulojärjestyksessä. Päivystyksessä on käytössä STM:n hyväksymät kiireellisen hoidon kriteerit. Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan tuottajana on Kokkolan terveyskeskus. Päivystysrenkaassa mukana ovat: - peruspalveluliikelaitos JYTA (Halsua, Kaustinen, Kannus, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) - peruspalvelukuntayhtymä SELÄNNE (Reisjärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Haapajärvi), - peruspalveluyhtymä KALLIO (Ylivieskä, Alavieska, Sievi, Nivala) - Kalajoen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue (Kalajoki ja Merijärvi) - Kokkolan terveyskeskus mukaan lukien Kruunupyyn terveyspalveluiden suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystyspalvelu toteutetaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta ja se on kilpailutettu viimeksi syksyllä Päivystystoiminta on käynnistynyt vuoden 2010 alusta. Päivystysalue laajeni nykyiseen laajuuteensa vuoden 2011 alusta Kalajoen ja Merijärven liittyessä mukaan. Päivystyspalvelun hankinnan yhteydessä suoritetussa

2 kilpailutuksessa määriteltiin optiomahdollisuus, josta tällä hetkellä on menossa viimeinen vuosi. Päivystystoiminnan tuottajana toimii Attendo Oy. Kustannusten jako päivystystoiminnasta perustuu toimintaan osallistuvien yhteistoiminta-alueiden kesken kiinteään asukaskohtaiseen osaan (40 %) sekä päivystyksen käyttöön liittyvän osuuteen (60 %). Kokonaiskustannus Attendon palvelutuottajan osalta on ollut noin / vuosi. Nykyisellä toimintamallilla toteutetussa suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä käy potilaita noin 9kpl/päivystyspäivä ja päivän keskimääräinen pituus vaihtelee 4-5 tuntiin. Kokkolan osuus päivystyskäynneistä on noin 75 %. STM:n asetuksen vaatimukset suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyille STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä on annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta Asetuksessa säädetään kiireellisen hoidon antamisesta ja päivystyksen järjestämisestä ja suun terveydenhuollosta seuraavaa: 1 luku: Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä päivystystä toteuttavassa yksikössä (päivystysyksikössä). Päivystys voidaan järjestää erikseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksenä, niiden yhteispäivystyksenä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhteispäivystys sisältää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja. 2 luku: Erikoisalakohtaiset edellytykset 16 Suun terveydenhuolto Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava, että suun terveydenhuollon päivystysyksiköistä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa alueellisesti yhteen sovittaen siten, että ympäri vuorokauden on saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. Tilojen, välineiden ja laitteiden on oltava päivystystoimintaan soveltuvat. Erityisvastuualueella on sovittava, miten yöaikainen perusterveydenhuollon päivystystoiminta toteutetaan ottaen

3 huomioon kohtuulliset etäisyydet. Erityisvastuualueella järjestettävässä ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä on oltava valmius kasvojen-, suunja kaulan alueiden päivystyksellisiin tutkimustoimenpiteisiin ja hoitoihin mukaan lukien vaikeasti sairaan tai loukkaantuneen potilaan tutkiminen ja hoito. Ympärivuorokautisen suun terveydenhuollon päivystyksessä on huolehdittava potilaan pääsystä tarpeen mukaiseen leikkaushoitoon ja leikkauksen jälkeiseen seurantaan sekä tehostettuun valvontaan. Päivystysasetuksen muutokset ja uudet suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen vaatimukset alkaen STM:n asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (nk. päivystysasetus) on tarkoitus muuttaa osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Asetukseen ehdotetaan seuraavia täsmennyksiä: Ympärivuokautinen perusterveydenhuollon päivystys tulee järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa. Poikkeustapauksessa ministeriö voi myöntää luvan puhtaalle perusterveydenhuollon päivystykselle. Päivystyksenä tehtävä leikkaustoiminta edellyttää sairaalalta tiukkojen laatukriteerien täyttämistä. Synnytystoiminta sairaalassa edellyttää vähintään noin 1000 synnytyksen määrää. Ministeriö voi tarvittaessa myöntää poikkeusluvan määräyksestä Uusi asetus on annettu ja uuden asetuksen osalta suun terveydenhuollosta todetaan seuraavaa: 16 Suun terveydenhuolto Kunnan ja kuntayhtymän on, yöpäivystystä lukuun ottamatta, huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla sairaanhoitopiirin alueella keskitetysti yhteispäivystyksen yhteydessä virka-ajan ulkopuolella, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Erityisvastuualueella tulee järjestää ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon päivystys sisältäen perusterveydenhuollon osuuden. Ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä on oltava valmius kasvojen-, suunja kaulan alueiden päivystyksellisiin tutkimus-toimenpiteisiin ja hoitoihin mukaan lukien vaikeasti sairaan tai loukkaantuneen potilaan tutkiminen ja hoito. Päivystyksessä on huolehdittava potilaan pääsystä tarpeen mukaiseen leikkaushoitoon ja leikkauksen jälkeiseen seurantaan sekä tehostettuun valvontaan.

4 17 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Asetuksen 14 tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (652/2013). Toimenpiteet uuden päivystysasetus-luonnoksen mukaisen suun terveydenhuollon päivystyksen toteuttamiseksi Keski-Pohjanmaalla Terveydenhuoltolaki sekä uusi annettu päivystysasetus edellyttävät suun terveydenhuoltoon ympärivuorokautista päivystystä. Yöaikainen päivystys järjestetään ERVA -alueen laajuisena Pohjois-Pohjanmaan-sairaanhoitopiirin toimesta. Pohjois-Suomen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntien on alueillaan sovittava muun virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen keskittämisestä sekä sen järjestämisestä yhteisesti arkisin, klo 16-21, viikonloppuisin ja juhlapyhisin klo Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys pitäisi pyrkiä toteuttamaan muun päivystystoiminnan yhteydessä asetuksen mukaan. Tilaratkaisuista on käyty neuvotteluita Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun kanssa. Ensisijainen tavoite olisi ollut toteuttaa suun terveydenhuollon päivystys yhteispäivystyksen tiloissa. Yhteispäivystyksen rajoitetun tilatarjonnan vuoksi on päädytty toteuttamaan suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta Kokkolan terveyskeskuksen pääterveysasemalla suun terveydenhuollon yksikön tiloissa. Jatkossa myös uuden KPKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikan tilojen hyödyntämistä virka-ajan ulkopuoliseen päivystystoimintaan voidaan harkita, ellei ensisijainen tavoite suun terveydenhuollon päivystyksen sijoittamisesta yhteispäivystyksen välittömään yhteyteen ole mahdollinen. Nykyisin toimiva suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta-alue on laajempi kuin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue. Yhteistyöneuvottelut on käyty peruspalveluliikelaitos Jytan, Kalajoen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen, peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sekä Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Edellä mainitut organisaatiot ovat pidetyssä neuvottelussa olleet valmiita sitoutumaan laajennettuun uuden päivystysasetuksen mukaiseen suun terveydenhuollon päivystystoimintaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastoa lukuun ottamatta. Myös Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto on kiinnostunut liittymään Kokkolan organisoimaan Keski-Pohjanmaan suun terveydenhuollon päivystysalueeseen,

5 mutta lopullinen kannanmuodostus vaatii jatkoneuvotteluita sekä päätöksentekoelinten virallisia päätöksiä. Yhteistyöneuvotteluissa on todettu, että tarkoituksenmukaista on edelleen käyttää kustannusten jakoperusteena samaa jo käytössä olevaan jakoperustetta. Osa suun terveydenhuollon päivystyskustannuksista perustuisi asukaskohtaiseen kiinteään maksuun ja osa käytön mukaiseen maksuun. Kokkolan terveyskeskuksella ei ole resursseja järjestää laajentuvaa virka-ajan ulkopuolista suun terveydenhuollon päivystystä terveyskeskushammaslääkärien toimesta ja myöskään laajempaa alueellista virkahammaslääkärien yhteiskäyttöä ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi päivystystä järjestettäessä. Näin ollen yhteistyöneuvotteluiden pohjalta muodostettavassa päivystysmallissa Kokkolan terveyskeskus suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolista päivystystoimintaa järjestävänä ja valvovana tahona kilpailuttaisi päivystystoimintaan vaadittavan työvoiman. Laajan alueellisen virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan arvioidaan edellyttävän työvoimaresurssiksi yhtä hammaslääkäri-hoitaja työparia. Vuoden työtuntiarvio työparille on hammashoitajalle 3000 tuntia ekä hammaslääkärille tuntia. Bruttokustannuksiksi koko toiminnalle arvioidaan noin vuositasolla. Asiakasmaksuja arvellaan kertyvän noin Lisäksi kuntalaskutusmaksuja arvioidaan tulevan noin euroa. Kilpailutus tulisi käynnistää syksyn 2014 aikana (lokamarraskuussa). Mahdollinen toiminta käynnistyisi alkaen. Terveyspalvelujohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä annetun uuden päivystysasetuksen uudet voimaan astuvat vaatimukset suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuoliselle päivystystoiminnalle ja annetun tilanneraportin tiedokseen 2 todeta suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen laajenevan järjestämisvelvoitteen aiheuttavan uuden kustannuserän Kokkolan sosiaali-ja terveyslautakunnalle vuodelle 2015 ja tuleville vuosille 3 hyväksyä alueellisen päivystyksen toimintamallin sekä valtuuttaa terveyspalvelujohtajan ja johtavan ylihammaslääkärin neuvottelemaan tarkemmasta kustannustenjako-mallista päivystystoimintaan osallistuvien organisaatioiden kesken edellä esitettyjen periaatteellisten linjausten mukaisesti

6 4 hyväksyä neuvotellussa toimintamallissa Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluille tulevan päivystyksen järjestämis- ja tuottamis- sekä valvontavastuun 5 valtuuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden johdon kilpailuttamaan suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen alueellisen päivystyksen vaatimat henkilöstöresurssit vuosille (lisäksi optiovuodet 1+1 vuosille ) uuden asetuksen edellyttämällä tavalla Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-5. Dir. för hälsotjänster Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna till känedom de krav på munhälsovårdens jourverksamhet utanför tjänstetid som sannolikt träder i kraft enligt utkastet till jourförordning samt den givna lägesrapporten 2 konstatera att den utvidgade plikten att ordna jourverksamhet utanför tjänstetid för munhälsovården förorsakar en ny kostnadspost för social- och hälsovårdsnämnden år 2015 och under kommande år 3 godkänna verksamhetsmodellen för den regionala jourverksamheten samt befullmäktiga direktören för hälsotjänsterna och ledande övertandläkaren att förhandla om en noggrannare kostnadsfördelningsmodell med de organisationer som deltar i jourverksamheten i enlighet med ovan presenterade principiella linjedragningar 4 godkänna det ansvar för ordnande, produktion och tillsyn av jourverksamheten som ankommer på socialoch hälsovårdstjänsterna i Karleby enligt förhandlingsresultatet 5 ge fullmakt åt ledningen för social- och hälsovårdstjänsterna att konkurrensutsätta de personalresurser som krävs för munhälsovårdens regionala jourverksamhet utanför tjänstetid för åren (därtill optionsår 1+1 för åren ) så som förutsätts i den nya förordningen. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-5 i beslutsförslaget.

7

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

1 1S!3 urr«1 LÄHETE 7941/14. Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

1 1S!3 urr«1 LÄHETE 7941/14. Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1 1S!3 urr«1 ITÅ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. las, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi LÄHETE 7941/14 17.11.2014 11762/14/2299

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Jorma Penttinen KYSin erva

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Jorma Penttinen KYSin erva Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta Jorma Penttinen KYSin erva NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö UUSI MALLI ERVA ERVA ESH PERUSTASO LAAJENNETTU PERUSTASO 1 14.12.2012 Etunimi

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006

PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Erillisliite nro: 5 (22.11.2006) PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006 Helena Heikkinen; hallintoylihoitaja Sirpa Huusko; osastonhoitaja Jukka Juvonen;

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Välinehuollon selvitysprojekti - Projektiraportti

Välinehuollon selvitysprojekti - Projektiraportti Välinehuollon selvitysprojekti - Projektiraportti Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. PROJEKTIORGANISAATIO... 5 3. PROJEKTIN ETENEMINEN... 6 4. VÄLINEHUOLLOSTA YLEISESTI... 6 4.1. STERILOINNIN VALIDOINTI...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot