Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012"

Transkriptio

1 Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012 Suomen Kuntaliitto Anu Nemlander Mari Sjöholm Sitra

2 SISÄLLYS PALVELUSETELI KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA 1 A. PALVELUSETELIN KÄYTTÖ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA TAMMI-HELMIKUUSSA Palvelusetelin käyttö 2 Palvelusetelin käyttö eri toiminnoissa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 2 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ TERVEYSPALVELUISSA 3 Palvelusetelin käyttö perusterveydenhuollossa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 3 Palvelusetelin käyttö suun terveydenhuollossa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 3 Palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidossa 4 Palvelusetelin käyttö kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 4 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA 5 Palvelusetelin käyttö sosiaalipalveluissa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 5 Palvelusetelin käyttö lasten päivähoidossa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 6 ONKO PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SUUNNITTEILLA 6 Palvelusetelin käyttöönotto suunnitteilla seuraavissa toiminnoissa - organisaatioiden lukumäärä 7 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SUUNNITTEILLA TERVEYSPALVELUISSA 7 Palveluseteli suunnitteilla suun terveydenhuollossa 8 Palveluseteli suunnitteilla erikoissairaanhoidossa 8 Palveluseteli suunnitteilla kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä 8 PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO SUUNNITTEILLA SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA 9 Palveluseteli suunnitteilla sosiaalipalveluissa 9 Palveluseteli suunnitteilla lasten päivähoidossa 10 PALVELUSETELIN ARVO, HINTAKATTO SEKÄ PALVELUSETELITOIMINNAN KUSTANNUKSET VUOSINA Tulosidonnainen palveluseteli 10 Palvelusetelin hintakatto - missä palveluissa? 10 Kuinka paljon rahaa kunnat/kuntayhtymät ovat käyttäneet palveluseteleillä hankittuihin palveluihin vuonna 2011 ja kuinka suuren määrärahan ne ovat vuoden 2012 talousarviossa varannet palvelusetelipalveluihin. 11 Saako kunta/kuntayhtymä tuottajilta palveluseteleillä ostetuista palveluista asiakas- ja palvelukohtaiset laskutusseurantatiedot erittelyllä -palvelun kokonaishinta, josta palvelusetelin osuus, josta asiakkaan osuus? 11 Tekeekö kunta/kuntayhtymä asiakastyytyväisyyskyselyjä palveluseteleitä käyttäneille asiakkaille? 12 B. PALVELUN TUOTANTOKUSTANNUSTEN ILMOITTAMINEN ASIAKKAALLE ASIAKAS- MAKSULASKUSSA 12 Ilmoitatteko palvelun tuotantokustannukset asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? 12 Onko teillä suunnitteilla palvelun tuotantokustannusten ilmoittaminen asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? 13 Liite 1 Liite 2 Eräiden suurten kaupunkien palvelusetelien käyttö, joka ei raportoidu kyselyn tuloksissa Palvelusetelien käyttö organisaatioittain eri toiminnoissa ja palveluissa

3 1 PALVELUSETELI KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluseteli on siis yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista ei kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai -tapoja se käyttää. Jotta eri järjestämisvaihtoehtoja voidaan arvioida, kunnan on päätöksenteon pohjaksi tarpeen selvittää muun muassa omana toimintana tuotettujen palvelujen kustannukset, asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja maksutulojen osuus nykyisistä kustannuksista sekä palvelusetelillä järjestettävän palvelun kustannukset kunnalle ja asiakkaalle. Palvelusetelijärjestelmän hallinnoinnista syntyy kunnalle kustannuksia, jotka on syytä ottaa huomioon eri vaihtoehtoja arvioitaessa. A. PALVELUSETELIN KÄYTTÖ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA TAMMI-HELMIKUUSSA 2012 Suomen Kuntaliitto ja Sitra selvittivät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöä kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa. Sähköinen webropol -kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin ja kunnallisiin liikelaitoksiin sekä sairaanhoitopiireihin Vastauksia saatiin 196, joista yksittäisten kuntien vastauksia oli 155, kuntayhtymien vastauksia 17, muiden kuntayhtymien ja liikelaitosten vastauksia 9 sekä sairaanhoitopiirien vastauksia 15. Lähes kaikki vastaajat olivat organisaatiossaan johtaja- tai päällikköasemassa olevia henkilöitä. Vastaukset kattoivat yhteensä 221 eri kuntaa, mikä on 69 prosenttia Manner-Suomen 320 kunnasta. Näihin 221 kuntaan ei laskettu erikseen mukaan Vaalijalan kehitysvammapalvelujen kuntayhtymän (38 jäsenkuntaa), Etevan vammaispalvelujen kuntayhtymän (49 jäsenkuntaa) eikä sairaanhoitopiirien jäsenkuntia. Palveluseteliä käyttävistä 109 organisaatiosta 93 oli kuntia, 11 kuntayhtymiä tai liikelaitoksia ja 5 sairaanhoitopiirejä. Osa palveluseteliä käyttävistä tai palvelusetelin käyttöönottoa suunnittelevista organisaatioista eivät vastanneet kyselyyn. Tästä syystä kokosimme joidenkin suurimpien kaupunkien palvelusetelitietoja, joita ei ole raportoitu palvelusetelikyselyn tuloksissa, erilliselle liitteelle (liite 1). Kyselyssä tarkastellaan kahta kokonaisuutta, terveyspalvelut sekä sosiaalipalvelut ja lasten päivähoito. Terveyspalvelut on jaettu neljään (4) eri toimintoon, joita ovat perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä kuntoutuspalvelut ja -apuvälineet. Sosiaalipalvelut ja lasten päivähoito jakaantuu kahteen (2) toimintoon eli sosiaalipalveluihin ja lasten päivähoitoon. Toiminnon alle sijoittuvat varsinaiset palvelut, joissa palveluseteliä käytetään ja joihin organisaatioiden palvelusetelin käyttö on kirjattu. Esimerkiksi suun terveydenhuollon toiminnon palveluita ovat hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottotoiminta. Erikoissairaanhoidon toiminnon palveluita on kolme (3); erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaukset ja muut toimenpiteet sekä tutkimukset. Erikoissairaanhoidon palveluissa palvelusetelin käyttö on kirjattu kolmen palvelun alla oleville erikoisaloille, ei palvelujen alle.

4 2 Palvelusetelin käyttö 196 vastausta 109 vastaajaa ilmoitti käyttävänsä palveluseteliä ja 87 ilmoitti, ettei heidän organisaationsa käytä palveluseteliä. Palvelusetelin käyttö eri toiminnoissa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Palveluseteliä käyttävät organisaatiot (109) ilmoittivat palvelusetelin olevan useimmiten käytössä sosiaalipalveluissa (101 organisaatiota). Seteliä ilmoitettiin käytettävän myös perusterveydenhuollossa (15). Kuntoutuspalveluissa ja apuvälineissä (7), erikoissairaanhoidossa (6), lasten päivähoidossa (6) ja suun terveydenhuollossa (5) käyttäjäorganisaatioita oli sangen vähän.

5 3 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ TERVEYSPALVELUISSA Palvelusetelin käyttö perusterveydenhuollossa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Perusterveydenhuollon palveluissa palvelusetelin käytön ilmoitettiin olevan yleisintä kotisairaanhoidossa (29). Yleiskäsite kotihoito pitää toiminnallisesti sisällään kotisairaanhoidon, joka organisaatiossa kuuluu yleensä terveystoimen alaisuuteen, sekä kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalvelut, jotka puolestaan kuuluvat sosiaalitoimen alaisuuteen. Tässä selvityksessä kotisairaanhoito on sijoitettu terveystoimen ja kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut sosiaalitoimen alle. Palveluseteliä käytetään myös lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnassa, terapiapalveluissa ja tutkimuksissa, joista mainittiin yleislääkärin määräämät tutkimukset. Palvelusetelin käyttö suun terveydenhuollossa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Suun terveydenhuollossa palveluseteliä ilmoittivat käyttävänsä hammaslääkärin vastaanottotoiminnassa Helsinki, Jyväskylä, Vantaa ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Suuhygienistin vastaanottotoiminnassa palveluseteli on käytössä Jyväskylässä ja Tampereella.

6 4 Palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidossa Erikoissairaanhoidossa palvelusetelin ilmoitettiin olevan käytössä eri palveluiden osalta erikoislääkärin vastaanottotoiminnassa neljällä erikoisalalla yhteensä yhdeksällä (9) osa-alueella. Vastaanottotoiminnan palveluseteliä ilmoittivat käyttävänsä Kuusamo, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi. Leikkausten ja muiden toimenpiteiden osalta palveluseteliä käytetään kymmenellä (10) osa-alueella kattaen viisi erikoisalaa. Käyttäjäorganisaatioita ovat Kuusamo, Pirkkala, Ylöjärvi ja HUS. Erikoissairaanhoidon tutkimusten osalta palveluseteliä käytetään yhdeksällä (9) osa-alueella Helsingissä, Kuusamossa, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Palvelusetelillä hankittavista tutkimuksista mainittiin esimerkiksi magneettikuvaukset ja EKG-tutkimukset. Palvelusetelin käyttö kuntoutuspalveluissa ja apuvälineissä käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Kuntoutuspalveluja hankitaan palvelusetelillä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tiedot erikoissairaanhoidon osalta ilmoitetusta palvelusetelin käytöstä kuntoutuksessa ja apuvälineissä raportoidaan tässä kohdassa. Kuntoutuspalveluissa palveluseteliä käyttävät Helsinki, Lahti, Tampere, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Peruspalveluskuntayhtymä Selänne sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Palveluseteleitä ei ilmoitettu käytettävän apuvälineiden hankinnassa.

7 5 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA Palvelusetelin käyttö sosiaalipalveluissa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Sosiaalipalveluissa palvelusetelin käyttö on kyselyn perusteella yleisintä kotipalvelun tukipalveluissa (60 organisaatiota). Yleisimmin palveluseteli oli myönnetty siivoukseen, mutta myös asiointipalveluun, kylvetykseen, ateriapalveluihin, puutarhatöihin, saattajapalveluun, pihatöihin, lumen auraukseen ja syrjäseuduilla kauppatavaroiden toimittamiseen. Kunnat hoitivat omaishoidon vapaan aikaisia palveluja usein myös palvelusetelillä (59 organisaatiota). Palveluseteli myönnetään omaishoitajan vapaapäivien järjestämiseksi, joko kotiin järjestettävänä hoitona, mahdollisuutena järjestää hoidettavalle ympärivuorokautista hoitoa kodin ulkopuolella, päiväkeskustoimintana tai muina omaishoitajan jaksamista tukevina palveluina. Kotipalvelutoiminta on myös usein järjestetty palvelusetelillä (55), samoin tehostettu palveluasuminen (19), vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu (6), päivätoiminta (6), tavallinen palveluasuminen (5) ja vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (2).

8 6 Palvelusetelin käyttö lasten päivähoidossa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Lasten päivähoidon palveluseteli on käytössä päiväkotitoiminnassa Oulussa, Liedossa, Laukaassa, Kotkassa, Jyväskylässä ja Peruspalveluskuntayhtymä Kalliossa. Perhepäivähoidon palveluseteliä käytetään Jyväskylässä, Laukaassa, Liedossa ja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa sekä kerhotoiminnan palveluseteliä Laukaassa. ONKO PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SUUNNITTEILLA Vastaajien määrä: 196 Kaikki 196 vastaajaa vastasivat palvelusetelin käyttöönoton suunnittelua koskevaan kysymykseen. Kysymykseen oletettiin saatavan vastaus niiltä vastaajilta, joilla palveluseteli ei vielä ole käytössä (87). Kuitenkin kysymykseen vastasivat myös jotkut organisaatiot, joissa palveluseteli on jo käytössä. He olivat ymmärtäneet kysymyksen siten, että oliko organisaatiolla aikomus laajentaa palvelusetelin käyttöä. Näin ollen 196 vastaajasta 106 ilmoitti palvelusetelin käyttöönoton olevan suunnitteilla tai että organisaatio oli laajentamassa palvelusetelin käyttöään. Vastaajista 90 ilmoitti, etteivät he suunnittele palvelusetelin käyttöönottoa organisaatiossaan tai sen käytön laajentamista.

9 7 Palvelusetelin käyttöönotto suunnitteilla seuraavissa toiminnoissa - organisaatioiden lukumäärä Vastaajaorganisaatiot ilmoittivat suunnittelevansa palvelusetelin käyttöönottoa seuraavissa toiminnoissa: sosiaalipalveluissa (61), perusterveydenhuollossa (12), erikoissairaanhoidossa (11), suun terveydenhuollossa (9), lasten päivähoidossa (8) sekä kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä (8). Muu mikä -kohdassa ilmoitettiin palveluseteli otettavan käyttöön pääasiallisesti sosiaalipalveluissa, mutta myös kuntoutuksessa ja lääkkeiden annosjakelussa. PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO SUUNNITTEILLA TERVEYSPALVELUISSA Palvelusetelin käyttöönotto suunnitteilla perusterveydenhuollon palveluissa Vastaajien määrä: 28 Vastaajaorganisaatiot ilmoittivat harkitsevansa palvelusetelin käyttöönottoa perusterveydenhuollon palveluista kotisairaanhoidossa (18 organisaatiota), lääkärin vastaanottotoiminnassa (5) ja terapiapalveluissa (4), joista mainittiin puhe- ja fysioterapia, psykologin palvelut sekä kotikuntoutus mielenterveysasiakkaille. Palvelusetelin käyttöönottoa suunniteltiin myös tutkimuksiin (2) (esimerkiksi ENMG) ja hoitajan vastaanottotoimintaan (2).

10 8 Palveluseteli suunnitteilla suun terveydenhuollossa Suun terveydenhuoltoon palvelusetelin käyttöönottoa suunnittelevat hammaslääkärin vastaanottotoimintaan Pietarsaari, Turku, Tampere, Oulu, Kokemäki, Hyvinkää, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä. Suuhygienistin vastaanottotoimintaan palveluseteliä suunnittelevat Oulu ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Pietarsaari suunnittelee lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa ei-kiireelliseen aikuisten suun terveydenhuoltoon. Palveluseteli suunnitteilla erikoissairaanhoidossa Erikoissairaanhoidossa palvelusetelin käyttöönottoa ilmoittivat suunnittelevansa Tampere, Ilomantsi, Lavia, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä ja HUS. Palvelusetelin käyttöönottoa suunnitellaan silmätautien, kirurgian (ortopedian), sisätautien sekä kliinisen neurofysiologian osalta eniten leikkaustoimintaan, mutta myös erikoislääkärin vastaanottotoimintaan sekä tutkimuksiin, joista mainittakoon ENMG ja sisätautien tähystystutkimukset. HUS suunnittelee palveluseteliä glaukooman seurantaan. Ihotautien sekä naistentautien ja synnytysten osalta palveluseteliä suunnitellaan lähinnä erikoislääkärin vastaanottotoimintaan ja tutkimuksiin. Palveluseteli suunnitteilla kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä

11 9 Kuntoutuksen palveluseteliä suunnittelevat Lavia, Kouvola, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Apuvälineiden osalta palvelusetelin käyttöönottoa suunnittelevat Vantaa, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO SUUNNITTEILLA SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA Palveluseteli suunnitteilla sosiaalipalveluissa Sosiaalipalveluissa palveluseteliä suunnitellaan kotipalveluihin (34), kotipalvelun tukipalveluihin (30) ja omaishoitajan vapaan aikaisiin palveluihin (29), joihin vastattiin kuuluvaksi sekä omaishoitajan vapaat, muut sijaishoitojärjestelyt sekä tilapäisen hoitopaikan järjestäminen. Samoin palveluseteliä suunnitellaan vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämiseen (15), sosiaalihuoltolain mukaiseen tavalliseen palveluasumiseen (13), vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen (7) sekä päivätoimintaan (4).

12 10 Palveluseteli suunnitteilla lasten päivähoidossa Lasten päivähoidossa palvelusetelin käyttöä suunnitellaan päiväkotitoimintaan Limingassa, Kempeleellä, Porvoossa, Ylöjärvellä, Tampereella ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Perhepäivähoitoon palveluseteliä suunnittelevat Oulu ja Pielavesi, kerhotoimintaan Tampere ja avoimeen leikkitoimintaan Hyvinkää. PALVELUSETELIN ARVO, HINTAKATTO SEKÄ PALVELUSETELITOIMINNAN KUSTANNUKSET VUOSINA Tulosidonnainen palveluseteli Palveluseteli on tulosidonnainen useimmiten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa, mikä pitää sisällään kotipalvelun, kotipalvelun tukipalvelut ja kotisairaanhoidon. Kotipalvelun tukipalveluista siivoukseen myönnettiin muita useammin palveluseteli, joka saattoi olla tasasuuruinen, mutta myönnettiin vain vähävaraisimmille asiakkaille. Myös päivähoidon palvelusetelin ilmoitettiin olevan tulosidonnainen samoin kuin omaishoidon lomajaksot palveluasumisessa, tavallinen palveluasuminen ja kotikuntoutuksen palvelusetelit mielenterveysasiakkaille. Palvelusetelin hintakatto missä palveluissa Vastaajien määrä: 83 Yli puolet vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole hintakattoa palvelusetelin käytössä. Kolmasosa vastauksista oli sellaisia, että niistä ei käynyt ilmi hintakaton käyttö. Selkeä hintakatto on käytössä HUS:n kaihileikkauksissa, joissa hintakatto on 750 euroa ja omavastuu asiakkaalle 90 euroa. Samoin hintakattoa ilmoitettiin käytettävän tilapäisessä ja säännöllisessä kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja omaishoidon vapaapäivien järjestämisessä. Joissakin vastauksissa tuotiin esille, että palveluntuottajat ovat kilpailutuksen yhteydessä ilmoittaneet hintansa. Näistä vastauksista ei kuitenkaan käynyt ilmi, oliko palveluntuottajalla mahdollisuus nostaa hintoja neuvottelematta kunnan kanssa. Joissakin vastauksissa korostettiin hyvää yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, mikä takasi hintojen kohtuullisuuden.

13 11 Kuinka paljon rahaa kunnat/kuntayhtymät ovat käyttäneet palveluseteleillä hankittuihin palveluihin vuonna 2011 ja kuinka suuren määrärahan ne ovat vuoden 2012 talousarviossa varanneet palvelusetelipalveluihin Vastaajien määrä: 95 Palveluseteleillä 2011 hankittuihin palveluihin käytetty rahamäärä - alustavat tilinpäätöstiedot Palveluseteleillä 2012 hankittaviin palveluihin käytettävä rahamäärä - talousarviot (miljoonina euroina) perusterveydenhuolto kuntoutus ja apuväl. suun terveydenhoito erikoissairaanhoito sosiaalipalvelut lasten päivähoito 2011 tilinpäätökset 0,19 2,2 0,23 0,16 23,4 12, talousarviot 1,16 3,35 3,4 0,67 30,88 17,84 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat vuonna 2010 yhteensä M, perusterveydenhuollon pl. hammashuollon M, hammashuollon 475 M, erikoissairaanhoidon M ja lasten päivähoidon M (lähde: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto). Palveluseteleillä hankittujen ja hankittavien palvelujen rahamäärät ovat vielä pieniä tai hyvin pieniä suhteessa näiden toimintojen kokonaisvolyymiin. Ylöjärvi käytti palveluseteleillä hankittuihin erikoissairaanhoidon palveluihin vuonna 2011 ja kaikkiaan erikoissairaanhoitoon nettotoimintamenoina 28,66 M. Palvelusetelihankintojen osuus Ylöjärven erikoissairaanhoidon menoista oli 0,47 %. HUS käytti 1,8 M palveluseteleillä tuotettuihin kaihileikkauksiin, mikä oli 0,11 % HUSin M :n toimintakuluista vuonna Jyväskylä käytti vuonna 2011 lasten päivähoitoon nettomenoina yhteensä 78,45 M. Palveluseteleillä tuotettuihin lasten päivähoitopalveluihin käytettiin 2,8 M, mikä oli 3,6 % lasten päivähoidon nettomenoista. Saako kunta/kuntayhtymä tuottajilta palveluseteleillä ostetuista palveluista asiakas- ja palvelukohtaiset laskutusseurantatiedot erittelyllä - palvelun kokonaishinta, josta palvelusetelin osuus, josta asiakkaan osuus? Vastaajien määrä: 116 Vajaa puolet vastanneista ilmoitti saavansa asiakas- ja palvelukohtaiset laskutusseurantatiedot palveluntuottajilta siten, että kustannukset on eritelty palveluseteli- ja asiakasosuuksiin

14 12 Kyllä-vastanneiden palveluntuottajien tavallisin raportointitapa on jatkuva ajantasainen raportointi laskutuksen yhteydessä (23). Myös kuukausittain tapahtuva raportointi (19) on yleisesti käytössä. Neljännes- ja puolivuosittain tapahtuvaa raportointia ei vastaajien osalta ole käytössä. Avovastauksissa tuotiin esille palveluntuottajien rekisterissä oleva hinnasto, jonka kunta tarkistaa ainakin kerran vuodessa. Voitiin myös sopia erityinen ajankohta vuodesta hintojen tarkistamista varten. Päivähoidossa tietoja saatiin omasta johdon tietojärjestelmästä. Tekeekö kunta/kuntayhtymä asiakastyytyväisyyskyselyjä palveluseteleitä käyttäneille asiakkaille? Vastaajien määrä: 114 Vastaajista 48 ilmoitti tekevänsä asiakastyytyväisyyskyselyjä palveluseteliasiakkaille. Kysely toteutettiin usein osana organisaation yleistä asiakastyytyväisyyskyselyä. Kyselyt toteutettiin joko kirjallisena tai sähköisenä taikka haastattelemalla asiakkaita henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Kyselyt toteutettiin yleisimmin kerran vuodessa. Kyselyjen käytännön toteuttamisessa käytettiin mm. AMK-opiskelijoiden työpanosta. B. PALVELUN TUOTANTOKUSTANNUSTEN ILMOITTAMINEN ASIAKKAALLE ASIAKASMAKSULASKUSSA Ilmoitatteko palvelun tuotantokustannukset asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? Vastaajien määrä: 162

15 13 Vastaajista 14 kertoi ilmoittavansa palvelun tuotantokustannukset asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa. Yleisimmin tuotantokustannukset ilmoitetaan lasten päivähoidossa, mutta myös tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa. Ulkokuntalaisen kiireellisen terveyskeskuskäynnin ja suun terveydenhoidon todelliset kustannukset ilmoitetaan, samoin kuin ulkokuntalaisen vuodeosastopotilaan todelliset kustannukset. Onko teillä suunnitteilla palvelun tuotantokustannusten ilmoittaminen asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? Vastaajien määrä: 153 Vastaajista 15 ilmoitti suunnittelevansa tuotantokustannusten ilmoittamista asiakkaille muissa kuin palvelusetelipalveluissa. Kustannuslaskennan kehittämisen tarpeellisuus tuotiin tässä yhteydessä esille. Tuotantokustannusten ilmoittamista suunnitellaan sairaalapalveluissa, kotipalveluissa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisessa, avosairaanhoidon käynneissä ja ateriapalveluissa.

16 14 LIITE 1 ERÄIDEN SUURTEN KAUPUNKIEN PALVELUSETELIEN KÄYTTÖ, JOKA EI RAPORTOIDU KYSELYN TULOKSISSA Espoo Espoossa on käytössä palveluseteli: o Lapsiperheiden perhetyö lyhytkestoiseen ja tilapäiseen tarpeeseen sisältäen myös lastenhoidollisen ja kodinhoidollisen avun o Omaishoidon tuen vapaapäivät, jolloin seteli on korvaava vaihtoehto ympärivuorokautiselle lyhytaikaiselle hoidolle o Tilapäinen ja säännöllinen kotipalvelu o Kotihoidon tukipalveluna vähävaraisille ikäihmisille siivoukseen o Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva-asuminen Palvelusetelin käyttöönottoa suunnitellaan suun terveydenhuoltoon. Helsinki Helsingin sosiaalivirastossa palveluseteli on käytössä vanhusten palvelusasumisessa Palveluseteliä kokeillaan seuraavissa palveluissa: o Lasten kerhotoiminta o Lapsiperheiden kotipalvelu o Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu o Vanhusten päivätoiminta o Omaishoitajien lomitus o Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen o Alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen Hyvinkää Hyvinkää suunnittelee noin vuoden kestävää palvelusetelikokeilua lääkärin vastaanottotoimintaan, jonka rahoitus katettaisiin avohuollon lääkäreiden säästyneistä palkkarahoista. Setelin arvo olisi 45 euroa ja seteleitä jaettaisiin päivittäin noin 10 kappaletta sellaisille asiakkaille, joille ei ole antaa lääkärin aikaa. Jyväskylä Jyväskylä ottaa käyttöön avoterveydenhuollon palvelusetelin kolmella terveysasemalla alle 10-vuotiaiden infektiosairauksien kiireellisessä hoidossa. Sairaanhoitaja arvioi lapsen hoidon tarpeen ja myöntää tarvittaessa 58 euron suuruisen palvelusetelin, joka voidaan käyttää yksityislääkärin vastaanottokäyntiin. Palveluseteliin voidaan sisällyttää myös joitakin pikatutkimuksia, mutta tällöin asiakas maksaa ylimenevät kustannukset itse. Kouvola Kouvola suunnittelee yksityisen päivähoitonsa muuttamista palvelusetelipohjaiseksi elokuussa Oulu Oulussa suunnitellaan palvelusetelin käyttöönottoa yksityisen päiväkotihoidon osalta. Setelin laskennalliset arvot ovat: 0-2-vuotiaat 1030 /kk 3-6-vuotiaat 730 /kk 6-vuotiaat 730 /kk Palveluseteli tulisi käyttöön myös erityispäivähoidossa ja avoimessa kerhotoiminnassa. Porvoo Porvoossa otetaan palveluseteli käyttöön lasten päiväkotihoidossa Palvelusetelin arvo riippuu vanhempien tuloista ja on suuruudeltaan: alle 3-vuotiaat /kk yli 3-vuotiaat /kk

17 15 Tampere Tampereella otetaan käyttöön erikoissairaanhoidon palveluseteli, joka voidaan myöntää terveyskeskuslääkärin määräämiin ihotautilääkärin ja gynekologin palveluihin sekä mahasuolikanavan tähystystutkimuksiin. Palvelusetelin arvo vaihtelee palvelusta riippuen euron välillä. Vantaa Vantaa ottaa käyttöön Vastaamo -nettipalvelun, josta asiakkaat voivat kysyä Väestöliiton asiantuntijoilta neuvoja esimerkiksi vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen liittyvistä asioista. Vuoteen 2013 kestävässä kokeilussa Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä jaetaan neuvontaseteliä.

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Anu Nemlander Mari Sjöholm 21.8.2015

Anu Nemlander Mari Sjöholm 21.8.2015 Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä päivähoidossa - tilanne vuoden 2015 toukokuussa Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysyksikkö 21.8.2015

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö Kuntapalveluja markkinamekanismilla Riitta Pylvänen palvelupäällikkö 4.12.2013 Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä on riittävän suuri

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

EDISTÄMME HYVINVOINTIA Miten palveluseteli toimii sähköisesti? http://www.youtube.com/watch?v=xdqbq2o6uh0

EDISTÄMME HYVINVOINTIA Miten palveluseteli toimii sähköisesti? http://www.youtube.com/watch?v=xdqbq2o6uh0 EDISTÄMME HYVINVOINTIA Miten palveluseteli toimii sähköisesti? http://www.youtube.com/watch?v=xdqbq2o6uh0 Smartum Palvelusetelin tehtävänä on tehdä palvelusetelitoiminta mahdolliseksi ja helpoksi kuntalaiselle,

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Palveluseteli kuulumiset Tampereelta Tampere-talo 25.4.2012

Palveluseteli kuulumiset Tampereelta Tampere-talo 25.4.2012 Palveluseteli kuulumiset Tampereelta Tampere-talo 25.4.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Palveluiden muutossuuntia Organisaatiokeskeinen Massapalvelut Ammattilainen päättää Erilliset episodit Väestövastuu

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

PALVELUSETELI palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

PALVELUSETELI palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta PALVELUSETELI palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluissa Tavoitteet Asiakkaalle valinnan mahdollisuus Kustannustehokkuus Benchmarking

Lisätiedot

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ Palveluseteli-info yrittäjille 13.9.2011 Satu Koskela/Seija Karukannas Hyvinkään kaupunki PALVELUSETELI Kunnan sitoumus suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana

Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana PASSARI HANKESEMINAARI Helsinki 29.11.2011 Sanna Meronen-Vilenius Kehittämispäällikkö Helsingin Yrittäjät sanna.meronen-vilenius@helsinginyrittajat.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen ESH:n palveluseteli Kuusamossa Jonkun on oltava ensimmäinen Palvelusetelin soveltuvuus ja tavoitteet Palvelut tuotteistettuja Palvelujen hinnoista ja laadusta on sekä kunnalla että asiakkaalla riittävästi

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum. Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi Smartum kumppanikunnat Jyväskylän kaupunki ja seudun kunnat 2008 lähtien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Kuntatalousfoorumi 3.6.2010 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki Sitran Palvelusetelihanke T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Palvelusetelin arvo Tehostettu

Lisätiedot

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen 12.1.2012 Sami Uotinen va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja, johtava lakimies Esityksen

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Kattavaa seurantatietoa palvelusetelin käytöstä 29 kunnassa 7.9.2012 Smartum Oy:n palvelusetelin asiakastilanne (väestöpohjaluku) Tampere

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

Heli Peltola Posintra Oy

Heli Peltola Posintra Oy Heli Peltola Posintra Oy Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmistellut alueellisesti vajaan vuoden ajan (2011) itäisellä Uudellamaalla (Askola, Porvoo, Loviisa ja Lapinjärvi) palvelusetelin käyttöönottoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Sitra

Palvelusetelihanke Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Sitra Palvelusetelihanke Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Sitra Strategiset tavoitteet ja keinot 1. Palvelusetelin ja avoimien hintojen kokonaisuuden strategisena tavoitteena on palvelusetelin käytön, sovellettavuuden

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 0 Sisältö: Tiivistelmä 1. Tausta... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 PohjoisSavon maakunta ja PohjoisSavon liitto... 1 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 2. Palvelusetelien käyttötilanne PohjoisSavossa... 3 2.1

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Lain hengen mukainen sähköinen palvelusetelijärjestelmä. Varpu Valkeinen palveluseteliasiantuntija 040 748 0639, varpu.valkeinen@smartum.

Lain hengen mukainen sähköinen palvelusetelijärjestelmä. Varpu Valkeinen palveluseteliasiantuntija 040 748 0639, varpu.valkeinen@smartum. Lain hengen mukainen sähköinen palvelusetelijärjestelmä Varpu Valkeinen palveluseteliasiantuntija 040 748 0639, varpu.valkeinen@smartum.fi Smartum - kohdennetun maksamisen edelläkävijä Smartum Oy on vuonna

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

PALVELUSETELI HELSINGIN SOSIAALIVIRASTOSSA

PALVELUSETELI HELSINGIN SOSIAALIVIRASTOSSA PALVELUSETELI HELSINGIN SOSIAALIVIRASTOSSA Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihanke 30.11.2010 vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Helena Ylisipola Helsingin sosiaalivirasto 1 Sisältö Miten on edetty Mitä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lappeenranta, Luumäki, Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale Imatra mukana vain erikoissairaanhoidon osalta Mikä on palveluseteli? Palvelusetelin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Lohja - forum 29.4.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen ensimmäinen vaihe

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Selvitys 1 (6) 15.10.2012 Liite 2 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten palvelujen

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Syventävä 10.4.2013 Oulu 17.4.2013 Tampere Tiedonkeruun muutokset Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki Merja Tepponen Omaishoitajat Etelä-Karjalan alueella Ikä 2013 2014 2015 Imatra 2015 Yhteensä 2015 18-64- vuotiaat 339

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun Sisällys 1. Palvelusetelin määritelmä 2. Palvelusetelin sisältö ja säännöt Nurmijärven kunnan suun 3. Palvelusetelin tarve Nurmijärven kunnan suun 4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012

Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012 Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012 Varpu Valkeinen palveluseteliasiantuntija 040 748 0639, varpu.valkeinen@smartum.fi Smartum

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotihoidon palveluseteli Oulun Kauppakamarin tilaisuus 29.3.2012 Arto Lamberg, varhaiskasvatusjohtaja H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016 Max Lönnqvist / 10.5.2016 Esityksen sisältö - Onnistu palvelusetelitoiminnan käynnistämisessä/digitalisoinnissa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Kajaani 26.11.2013 22.11.13 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Reijo Inget Kainuun rintamalisän saajat 2007-2013 2500 2000 1500 1000 500 2007

Lisätiedot

Kustannusvertailujen tulokset II

Kustannusvertailujen tulokset II Kustannusvertailujen tulokset II Kuntaliitto 28.6.2011 Toimialajohtaja Mikko Komulainen Yleistä avoterveydenhuollon toimintoja ulkoistettu (monituottajamalli) teknologisten ratkaisujen käyttö ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Ensimmäinen sähköinen palveluseteli

Ensimmäinen sähköinen palveluseteli Lapin maakunnan palveluseteli-ilta 11.10.2016 LUOTTAMUKSELLINEN Moona Kuukka, palveluseteliasiantuntija Moona Kuukka, palveluseteliasiantuntija moona.kuukka@smartum.fi, p. 040 637 2232 moona.kuukka@smartum.fi,

Lisätiedot