Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012"

Transkriptio

1 Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012 Suomen Kuntaliitto Anu Nemlander Mari Sjöholm Sitra

2 SISÄLLYS PALVELUSETELI KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA 1 A. PALVELUSETELIN KÄYTTÖ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA TAMMI-HELMIKUUSSA Palvelusetelin käyttö 2 Palvelusetelin käyttö eri toiminnoissa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 2 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ TERVEYSPALVELUISSA 3 Palvelusetelin käyttö perusterveydenhuollossa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 3 Palvelusetelin käyttö suun terveydenhuollossa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 3 Palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidossa 4 Palvelusetelin käyttö kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 4 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA 5 Palvelusetelin käyttö sosiaalipalveluissa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 5 Palvelusetelin käyttö lasten päivähoidossa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä 6 ONKO PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SUUNNITTEILLA 6 Palvelusetelin käyttöönotto suunnitteilla seuraavissa toiminnoissa - organisaatioiden lukumäärä 7 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SUUNNITTEILLA TERVEYSPALVELUISSA 7 Palveluseteli suunnitteilla suun terveydenhuollossa 8 Palveluseteli suunnitteilla erikoissairaanhoidossa 8 Palveluseteli suunnitteilla kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä 8 PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO SUUNNITTEILLA SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA 9 Palveluseteli suunnitteilla sosiaalipalveluissa 9 Palveluseteli suunnitteilla lasten päivähoidossa 10 PALVELUSETELIN ARVO, HINTAKATTO SEKÄ PALVELUSETELITOIMINNAN KUSTANNUKSET VUOSINA Tulosidonnainen palveluseteli 10 Palvelusetelin hintakatto - missä palveluissa? 10 Kuinka paljon rahaa kunnat/kuntayhtymät ovat käyttäneet palveluseteleillä hankittuihin palveluihin vuonna 2011 ja kuinka suuren määrärahan ne ovat vuoden 2012 talousarviossa varannet palvelusetelipalveluihin. 11 Saako kunta/kuntayhtymä tuottajilta palveluseteleillä ostetuista palveluista asiakas- ja palvelukohtaiset laskutusseurantatiedot erittelyllä -palvelun kokonaishinta, josta palvelusetelin osuus, josta asiakkaan osuus? 11 Tekeekö kunta/kuntayhtymä asiakastyytyväisyyskyselyjä palveluseteleitä käyttäneille asiakkaille? 12 B. PALVELUN TUOTANTOKUSTANNUSTEN ILMOITTAMINEN ASIAKKAALLE ASIAKAS- MAKSULASKUSSA 12 Ilmoitatteko palvelun tuotantokustannukset asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? 12 Onko teillä suunnitteilla palvelun tuotantokustannusten ilmoittaminen asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? 13 Liite 1 Liite 2 Eräiden suurten kaupunkien palvelusetelien käyttö, joka ei raportoidu kyselyn tuloksissa Palvelusetelien käyttö organisaatioittain eri toiminnoissa ja palveluissa

3 1 PALVELUSETELI KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluseteli on siis yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista ei kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai -tapoja se käyttää. Jotta eri järjestämisvaihtoehtoja voidaan arvioida, kunnan on päätöksenteon pohjaksi tarpeen selvittää muun muassa omana toimintana tuotettujen palvelujen kustannukset, asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja maksutulojen osuus nykyisistä kustannuksista sekä palvelusetelillä järjestettävän palvelun kustannukset kunnalle ja asiakkaalle. Palvelusetelijärjestelmän hallinnoinnista syntyy kunnalle kustannuksia, jotka on syytä ottaa huomioon eri vaihtoehtoja arvioitaessa. A. PALVELUSETELIN KÄYTTÖ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA TAMMI-HELMIKUUSSA 2012 Suomen Kuntaliitto ja Sitra selvittivät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöä kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa. Sähköinen webropol -kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin ja kunnallisiin liikelaitoksiin sekä sairaanhoitopiireihin Vastauksia saatiin 196, joista yksittäisten kuntien vastauksia oli 155, kuntayhtymien vastauksia 17, muiden kuntayhtymien ja liikelaitosten vastauksia 9 sekä sairaanhoitopiirien vastauksia 15. Lähes kaikki vastaajat olivat organisaatiossaan johtaja- tai päällikköasemassa olevia henkilöitä. Vastaukset kattoivat yhteensä 221 eri kuntaa, mikä on 69 prosenttia Manner-Suomen 320 kunnasta. Näihin 221 kuntaan ei laskettu erikseen mukaan Vaalijalan kehitysvammapalvelujen kuntayhtymän (38 jäsenkuntaa), Etevan vammaispalvelujen kuntayhtymän (49 jäsenkuntaa) eikä sairaanhoitopiirien jäsenkuntia. Palveluseteliä käyttävistä 109 organisaatiosta 93 oli kuntia, 11 kuntayhtymiä tai liikelaitoksia ja 5 sairaanhoitopiirejä. Osa palveluseteliä käyttävistä tai palvelusetelin käyttöönottoa suunnittelevista organisaatioista eivät vastanneet kyselyyn. Tästä syystä kokosimme joidenkin suurimpien kaupunkien palvelusetelitietoja, joita ei ole raportoitu palvelusetelikyselyn tuloksissa, erilliselle liitteelle (liite 1). Kyselyssä tarkastellaan kahta kokonaisuutta, terveyspalvelut sekä sosiaalipalvelut ja lasten päivähoito. Terveyspalvelut on jaettu neljään (4) eri toimintoon, joita ovat perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä kuntoutuspalvelut ja -apuvälineet. Sosiaalipalvelut ja lasten päivähoito jakaantuu kahteen (2) toimintoon eli sosiaalipalveluihin ja lasten päivähoitoon. Toiminnon alle sijoittuvat varsinaiset palvelut, joissa palveluseteliä käytetään ja joihin organisaatioiden palvelusetelin käyttö on kirjattu. Esimerkiksi suun terveydenhuollon toiminnon palveluita ovat hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottotoiminta. Erikoissairaanhoidon toiminnon palveluita on kolme (3); erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaukset ja muut toimenpiteet sekä tutkimukset. Erikoissairaanhoidon palveluissa palvelusetelin käyttö on kirjattu kolmen palvelun alla oleville erikoisaloille, ei palvelujen alle.

4 2 Palvelusetelin käyttö 196 vastausta 109 vastaajaa ilmoitti käyttävänsä palveluseteliä ja 87 ilmoitti, ettei heidän organisaationsa käytä palveluseteliä. Palvelusetelin käyttö eri toiminnoissa - käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Palveluseteliä käyttävät organisaatiot (109) ilmoittivat palvelusetelin olevan useimmiten käytössä sosiaalipalveluissa (101 organisaatiota). Seteliä ilmoitettiin käytettävän myös perusterveydenhuollossa (15). Kuntoutuspalveluissa ja apuvälineissä (7), erikoissairaanhoidossa (6), lasten päivähoidossa (6) ja suun terveydenhuollossa (5) käyttäjäorganisaatioita oli sangen vähän.

5 3 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ TERVEYSPALVELUISSA Palvelusetelin käyttö perusterveydenhuollossa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Perusterveydenhuollon palveluissa palvelusetelin käytön ilmoitettiin olevan yleisintä kotisairaanhoidossa (29). Yleiskäsite kotihoito pitää toiminnallisesti sisällään kotisairaanhoidon, joka organisaatiossa kuuluu yleensä terveystoimen alaisuuteen, sekä kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalvelut, jotka puolestaan kuuluvat sosiaalitoimen alaisuuteen. Tässä selvityksessä kotisairaanhoito on sijoitettu terveystoimen ja kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut sosiaalitoimen alle. Palveluseteliä käytetään myös lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnassa, terapiapalveluissa ja tutkimuksissa, joista mainittiin yleislääkärin määräämät tutkimukset. Palvelusetelin käyttö suun terveydenhuollossa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Suun terveydenhuollossa palveluseteliä ilmoittivat käyttävänsä hammaslääkärin vastaanottotoiminnassa Helsinki, Jyväskylä, Vantaa ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Suuhygienistin vastaanottotoiminnassa palveluseteli on käytössä Jyväskylässä ja Tampereella.

6 4 Palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidossa Erikoissairaanhoidossa palvelusetelin ilmoitettiin olevan käytössä eri palveluiden osalta erikoislääkärin vastaanottotoiminnassa neljällä erikoisalalla yhteensä yhdeksällä (9) osa-alueella. Vastaanottotoiminnan palveluseteliä ilmoittivat käyttävänsä Kuusamo, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi. Leikkausten ja muiden toimenpiteiden osalta palveluseteliä käytetään kymmenellä (10) osa-alueella kattaen viisi erikoisalaa. Käyttäjäorganisaatioita ovat Kuusamo, Pirkkala, Ylöjärvi ja HUS. Erikoissairaanhoidon tutkimusten osalta palveluseteliä käytetään yhdeksällä (9) osa-alueella Helsingissä, Kuusamossa, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Palvelusetelillä hankittavista tutkimuksista mainittiin esimerkiksi magneettikuvaukset ja EKG-tutkimukset. Palvelusetelin käyttö kuntoutuspalveluissa ja apuvälineissä käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Kuntoutuspalveluja hankitaan palvelusetelillä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tiedot erikoissairaanhoidon osalta ilmoitetusta palvelusetelin käytöstä kuntoutuksessa ja apuvälineissä raportoidaan tässä kohdassa. Kuntoutuspalveluissa palveluseteliä käyttävät Helsinki, Lahti, Tampere, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Peruspalveluskuntayhtymä Selänne sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Palveluseteleitä ei ilmoitettu käytettävän apuvälineiden hankinnassa.

7 5 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA Palvelusetelin käyttö sosiaalipalveluissa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Sosiaalipalveluissa palvelusetelin käyttö on kyselyn perusteella yleisintä kotipalvelun tukipalveluissa (60 organisaatiota). Yleisimmin palveluseteli oli myönnetty siivoukseen, mutta myös asiointipalveluun, kylvetykseen, ateriapalveluihin, puutarhatöihin, saattajapalveluun, pihatöihin, lumen auraukseen ja syrjäseuduilla kauppatavaroiden toimittamiseen. Kunnat hoitivat omaishoidon vapaan aikaisia palveluja usein myös palvelusetelillä (59 organisaatiota). Palveluseteli myönnetään omaishoitajan vapaapäivien järjestämiseksi, joko kotiin järjestettävänä hoitona, mahdollisuutena järjestää hoidettavalle ympärivuorokautista hoitoa kodin ulkopuolella, päiväkeskustoimintana tai muina omaishoitajan jaksamista tukevina palveluina. Kotipalvelutoiminta on myös usein järjestetty palvelusetelillä (55), samoin tehostettu palveluasuminen (19), vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu (6), päivätoiminta (6), tavallinen palveluasuminen (5) ja vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (2).

8 6 Palvelusetelin käyttö lasten päivähoidossa käyttäjäorganisaatioiden lukumäärä Lasten päivähoidon palveluseteli on käytössä päiväkotitoiminnassa Oulussa, Liedossa, Laukaassa, Kotkassa, Jyväskylässä ja Peruspalveluskuntayhtymä Kalliossa. Perhepäivähoidon palveluseteliä käytetään Jyväskylässä, Laukaassa, Liedossa ja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa sekä kerhotoiminnan palveluseteliä Laukaassa. ONKO PALVELUSETELIN KÄYTTÖ SUUNNITTEILLA Vastaajien määrä: 196 Kaikki 196 vastaajaa vastasivat palvelusetelin käyttöönoton suunnittelua koskevaan kysymykseen. Kysymykseen oletettiin saatavan vastaus niiltä vastaajilta, joilla palveluseteli ei vielä ole käytössä (87). Kuitenkin kysymykseen vastasivat myös jotkut organisaatiot, joissa palveluseteli on jo käytössä. He olivat ymmärtäneet kysymyksen siten, että oliko organisaatiolla aikomus laajentaa palvelusetelin käyttöä. Näin ollen 196 vastaajasta 106 ilmoitti palvelusetelin käyttöönoton olevan suunnitteilla tai että organisaatio oli laajentamassa palvelusetelin käyttöään. Vastaajista 90 ilmoitti, etteivät he suunnittele palvelusetelin käyttöönottoa organisaatiossaan tai sen käytön laajentamista.

9 7 Palvelusetelin käyttöönotto suunnitteilla seuraavissa toiminnoissa - organisaatioiden lukumäärä Vastaajaorganisaatiot ilmoittivat suunnittelevansa palvelusetelin käyttöönottoa seuraavissa toiminnoissa: sosiaalipalveluissa (61), perusterveydenhuollossa (12), erikoissairaanhoidossa (11), suun terveydenhuollossa (9), lasten päivähoidossa (8) sekä kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä (8). Muu mikä -kohdassa ilmoitettiin palveluseteli otettavan käyttöön pääasiallisesti sosiaalipalveluissa, mutta myös kuntoutuksessa ja lääkkeiden annosjakelussa. PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO SUUNNITTEILLA TERVEYSPALVELUISSA Palvelusetelin käyttöönotto suunnitteilla perusterveydenhuollon palveluissa Vastaajien määrä: 28 Vastaajaorganisaatiot ilmoittivat harkitsevansa palvelusetelin käyttöönottoa perusterveydenhuollon palveluista kotisairaanhoidossa (18 organisaatiota), lääkärin vastaanottotoiminnassa (5) ja terapiapalveluissa (4), joista mainittiin puhe- ja fysioterapia, psykologin palvelut sekä kotikuntoutus mielenterveysasiakkaille. Palvelusetelin käyttöönottoa suunniteltiin myös tutkimuksiin (2) (esimerkiksi ENMG) ja hoitajan vastaanottotoimintaan (2).

10 8 Palveluseteli suunnitteilla suun terveydenhuollossa Suun terveydenhuoltoon palvelusetelin käyttöönottoa suunnittelevat hammaslääkärin vastaanottotoimintaan Pietarsaari, Turku, Tampere, Oulu, Kokemäki, Hyvinkää, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä. Suuhygienistin vastaanottotoimintaan palveluseteliä suunnittelevat Oulu ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Pietarsaari suunnittelee lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa ei-kiireelliseen aikuisten suun terveydenhuoltoon. Palveluseteli suunnitteilla erikoissairaanhoidossa Erikoissairaanhoidossa palvelusetelin käyttöönottoa ilmoittivat suunnittelevansa Tampere, Ilomantsi, Lavia, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä ja HUS. Palvelusetelin käyttöönottoa suunnitellaan silmätautien, kirurgian (ortopedian), sisätautien sekä kliinisen neurofysiologian osalta eniten leikkaustoimintaan, mutta myös erikoislääkärin vastaanottotoimintaan sekä tutkimuksiin, joista mainittakoon ENMG ja sisätautien tähystystutkimukset. HUS suunnittelee palveluseteliä glaukooman seurantaan. Ihotautien sekä naistentautien ja synnytysten osalta palveluseteliä suunnitellaan lähinnä erikoislääkärin vastaanottotoimintaan ja tutkimuksiin. Palveluseteli suunnitteilla kuntoutuspalveluissa ja -apuvälineissä

11 9 Kuntoutuksen palveluseteliä suunnittelevat Lavia, Kouvola, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Apuvälineiden osalta palvelusetelin käyttöönottoa suunnittelevat Vantaa, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO SUUNNITTEILLA SOSIAALIPALVELUISSA JA LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA Palveluseteli suunnitteilla sosiaalipalveluissa Sosiaalipalveluissa palveluseteliä suunnitellaan kotipalveluihin (34), kotipalvelun tukipalveluihin (30) ja omaishoitajan vapaan aikaisiin palveluihin (29), joihin vastattiin kuuluvaksi sekä omaishoitajan vapaat, muut sijaishoitojärjestelyt sekä tilapäisen hoitopaikan järjestäminen. Samoin palveluseteliä suunnitellaan vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämiseen (15), sosiaalihuoltolain mukaiseen tavalliseen palveluasumiseen (13), vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen (7) sekä päivätoimintaan (4).

12 10 Palveluseteli suunnitteilla lasten päivähoidossa Lasten päivähoidossa palvelusetelin käyttöä suunnitellaan päiväkotitoimintaan Limingassa, Kempeleellä, Porvoossa, Ylöjärvellä, Tampereella ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Perhepäivähoitoon palveluseteliä suunnittelevat Oulu ja Pielavesi, kerhotoimintaan Tampere ja avoimeen leikkitoimintaan Hyvinkää. PALVELUSETELIN ARVO, HINTAKATTO SEKÄ PALVELUSETELITOIMINNAN KUSTANNUKSET VUOSINA Tulosidonnainen palveluseteli Palveluseteli on tulosidonnainen useimmiten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa, mikä pitää sisällään kotipalvelun, kotipalvelun tukipalvelut ja kotisairaanhoidon. Kotipalvelun tukipalveluista siivoukseen myönnettiin muita useammin palveluseteli, joka saattoi olla tasasuuruinen, mutta myönnettiin vain vähävaraisimmille asiakkaille. Myös päivähoidon palvelusetelin ilmoitettiin olevan tulosidonnainen samoin kuin omaishoidon lomajaksot palveluasumisessa, tavallinen palveluasuminen ja kotikuntoutuksen palvelusetelit mielenterveysasiakkaille. Palvelusetelin hintakatto missä palveluissa Vastaajien määrä: 83 Yli puolet vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole hintakattoa palvelusetelin käytössä. Kolmasosa vastauksista oli sellaisia, että niistä ei käynyt ilmi hintakaton käyttö. Selkeä hintakatto on käytössä HUS:n kaihileikkauksissa, joissa hintakatto on 750 euroa ja omavastuu asiakkaalle 90 euroa. Samoin hintakattoa ilmoitettiin käytettävän tilapäisessä ja säännöllisessä kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja omaishoidon vapaapäivien järjestämisessä. Joissakin vastauksissa tuotiin esille, että palveluntuottajat ovat kilpailutuksen yhteydessä ilmoittaneet hintansa. Näistä vastauksista ei kuitenkaan käynyt ilmi, oliko palveluntuottajalla mahdollisuus nostaa hintoja neuvottelematta kunnan kanssa. Joissakin vastauksissa korostettiin hyvää yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, mikä takasi hintojen kohtuullisuuden.

13 11 Kuinka paljon rahaa kunnat/kuntayhtymät ovat käyttäneet palveluseteleillä hankittuihin palveluihin vuonna 2011 ja kuinka suuren määrärahan ne ovat vuoden 2012 talousarviossa varanneet palvelusetelipalveluihin Vastaajien määrä: 95 Palveluseteleillä 2011 hankittuihin palveluihin käytetty rahamäärä - alustavat tilinpäätöstiedot Palveluseteleillä 2012 hankittaviin palveluihin käytettävä rahamäärä - talousarviot (miljoonina euroina) perusterveydenhuolto kuntoutus ja apuväl. suun terveydenhoito erikoissairaanhoito sosiaalipalvelut lasten päivähoito 2011 tilinpäätökset 0,19 2,2 0,23 0,16 23,4 12, talousarviot 1,16 3,35 3,4 0,67 30,88 17,84 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat vuonna 2010 yhteensä M, perusterveydenhuollon pl. hammashuollon M, hammashuollon 475 M, erikoissairaanhoidon M ja lasten päivähoidon M (lähde: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto). Palveluseteleillä hankittujen ja hankittavien palvelujen rahamäärät ovat vielä pieniä tai hyvin pieniä suhteessa näiden toimintojen kokonaisvolyymiin. Ylöjärvi käytti palveluseteleillä hankittuihin erikoissairaanhoidon palveluihin vuonna 2011 ja kaikkiaan erikoissairaanhoitoon nettotoimintamenoina 28,66 M. Palvelusetelihankintojen osuus Ylöjärven erikoissairaanhoidon menoista oli 0,47 %. HUS käytti 1,8 M palveluseteleillä tuotettuihin kaihileikkauksiin, mikä oli 0,11 % HUSin M :n toimintakuluista vuonna Jyväskylä käytti vuonna 2011 lasten päivähoitoon nettomenoina yhteensä 78,45 M. Palveluseteleillä tuotettuihin lasten päivähoitopalveluihin käytettiin 2,8 M, mikä oli 3,6 % lasten päivähoidon nettomenoista. Saako kunta/kuntayhtymä tuottajilta palveluseteleillä ostetuista palveluista asiakas- ja palvelukohtaiset laskutusseurantatiedot erittelyllä - palvelun kokonaishinta, josta palvelusetelin osuus, josta asiakkaan osuus? Vastaajien määrä: 116 Vajaa puolet vastanneista ilmoitti saavansa asiakas- ja palvelukohtaiset laskutusseurantatiedot palveluntuottajilta siten, että kustannukset on eritelty palveluseteli- ja asiakasosuuksiin

14 12 Kyllä-vastanneiden palveluntuottajien tavallisin raportointitapa on jatkuva ajantasainen raportointi laskutuksen yhteydessä (23). Myös kuukausittain tapahtuva raportointi (19) on yleisesti käytössä. Neljännes- ja puolivuosittain tapahtuvaa raportointia ei vastaajien osalta ole käytössä. Avovastauksissa tuotiin esille palveluntuottajien rekisterissä oleva hinnasto, jonka kunta tarkistaa ainakin kerran vuodessa. Voitiin myös sopia erityinen ajankohta vuodesta hintojen tarkistamista varten. Päivähoidossa tietoja saatiin omasta johdon tietojärjestelmästä. Tekeekö kunta/kuntayhtymä asiakastyytyväisyyskyselyjä palveluseteleitä käyttäneille asiakkaille? Vastaajien määrä: 114 Vastaajista 48 ilmoitti tekevänsä asiakastyytyväisyyskyselyjä palveluseteliasiakkaille. Kysely toteutettiin usein osana organisaation yleistä asiakastyytyväisyyskyselyä. Kyselyt toteutettiin joko kirjallisena tai sähköisenä taikka haastattelemalla asiakkaita henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Kyselyt toteutettiin yleisimmin kerran vuodessa. Kyselyjen käytännön toteuttamisessa käytettiin mm. AMK-opiskelijoiden työpanosta. B. PALVELUN TUOTANTOKUSTANNUSTEN ILMOITTAMINEN ASIAKKAALLE ASIAKASMAKSULASKUSSA Ilmoitatteko palvelun tuotantokustannukset asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? Vastaajien määrä: 162

15 13 Vastaajista 14 kertoi ilmoittavansa palvelun tuotantokustannukset asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa. Yleisimmin tuotantokustannukset ilmoitetaan lasten päivähoidossa, mutta myös tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa. Ulkokuntalaisen kiireellisen terveyskeskuskäynnin ja suun terveydenhoidon todelliset kustannukset ilmoitetaan, samoin kuin ulkokuntalaisen vuodeosastopotilaan todelliset kustannukset. Onko teillä suunnitteilla palvelun tuotantokustannusten ilmoittaminen asiakkaalle muissa kuin palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa? Vastaajien määrä: 153 Vastaajista 15 ilmoitti suunnittelevansa tuotantokustannusten ilmoittamista asiakkaille muissa kuin palvelusetelipalveluissa. Kustannuslaskennan kehittämisen tarpeellisuus tuotiin tässä yhteydessä esille. Tuotantokustannusten ilmoittamista suunnitellaan sairaalapalveluissa, kotipalveluissa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisessa, avosairaanhoidon käynneissä ja ateriapalveluissa.

16 14 LIITE 1 ERÄIDEN SUURTEN KAUPUNKIEN PALVELUSETELIEN KÄYTTÖ, JOKA EI RAPORTOIDU KYSELYN TULOKSISSA Espoo Espoossa on käytössä palveluseteli: o Lapsiperheiden perhetyö lyhytkestoiseen ja tilapäiseen tarpeeseen sisältäen myös lastenhoidollisen ja kodinhoidollisen avun o Omaishoidon tuen vapaapäivät, jolloin seteli on korvaava vaihtoehto ympärivuorokautiselle lyhytaikaiselle hoidolle o Tilapäinen ja säännöllinen kotipalvelu o Kotihoidon tukipalveluna vähävaraisille ikäihmisille siivoukseen o Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva-asuminen Palvelusetelin käyttöönottoa suunnitellaan suun terveydenhuoltoon. Helsinki Helsingin sosiaalivirastossa palveluseteli on käytössä vanhusten palvelusasumisessa Palveluseteliä kokeillaan seuraavissa palveluissa: o Lasten kerhotoiminta o Lapsiperheiden kotipalvelu o Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu o Vanhusten päivätoiminta o Omaishoitajien lomitus o Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen o Alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen Hyvinkää Hyvinkää suunnittelee noin vuoden kestävää palvelusetelikokeilua lääkärin vastaanottotoimintaan, jonka rahoitus katettaisiin avohuollon lääkäreiden säästyneistä palkkarahoista. Setelin arvo olisi 45 euroa ja seteleitä jaettaisiin päivittäin noin 10 kappaletta sellaisille asiakkaille, joille ei ole antaa lääkärin aikaa. Jyväskylä Jyväskylä ottaa käyttöön avoterveydenhuollon palvelusetelin kolmella terveysasemalla alle 10-vuotiaiden infektiosairauksien kiireellisessä hoidossa. Sairaanhoitaja arvioi lapsen hoidon tarpeen ja myöntää tarvittaessa 58 euron suuruisen palvelusetelin, joka voidaan käyttää yksityislääkärin vastaanottokäyntiin. Palveluseteliin voidaan sisällyttää myös joitakin pikatutkimuksia, mutta tällöin asiakas maksaa ylimenevät kustannukset itse. Kouvola Kouvola suunnittelee yksityisen päivähoitonsa muuttamista palvelusetelipohjaiseksi elokuussa Oulu Oulussa suunnitellaan palvelusetelin käyttöönottoa yksityisen päiväkotihoidon osalta. Setelin laskennalliset arvot ovat: 0-2-vuotiaat 1030 /kk 3-6-vuotiaat 730 /kk 6-vuotiaat 730 /kk Palveluseteli tulisi käyttöön myös erityispäivähoidossa ja avoimessa kerhotoiminnassa. Porvoo Porvoossa otetaan palveluseteli käyttöön lasten päiväkotihoidossa Palvelusetelin arvo riippuu vanhempien tuloista ja on suuruudeltaan: alle 3-vuotiaat /kk yli 3-vuotiaat /kk

17 15 Tampere Tampereella otetaan käyttöön erikoissairaanhoidon palveluseteli, joka voidaan myöntää terveyskeskuslääkärin määräämiin ihotautilääkärin ja gynekologin palveluihin sekä mahasuolikanavan tähystystutkimuksiin. Palvelusetelin arvo vaihtelee palvelusta riippuen euron välillä. Vantaa Vantaa ottaa käyttöön Vastaamo -nettipalvelun, josta asiakkaat voivat kysyä Väestöliiton asiantuntijoilta neuvoja esimerkiksi vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen liittyvistä asioista. Vuoteen 2013 kestävässä kokeilussa Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä jaetaan neuvontaseteliä.

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen 28.6.2016 Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2016 Anu Nemlander Mari Sjöholm Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2016 lukien Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki Merja Tepponen Omaishoitajat Etelä-Karjalan alueella Ikä 2013 2014 2015 Imatra 2015 Yhteensä 2015 18-64- vuotiaat 339

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Syventävä 10.4.2013 Oulu 17.4.2013 Tampere Tiedonkeruun muutokset Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus?

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? 1 31.1.2017 Sote uudistuksen pilarit I /II 1. Vahva järjestäjä maakunta 18 maakuntaa kuntaorganisaatioiden sijasta

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kustannusvertailujen tulokset II

Kustannusvertailujen tulokset II Kustannusvertailujen tulokset II Kuntaliitto 28.6.2011 Toimialajohtaja Mikko Komulainen Yleistä avoterveydenhuollon toimintoja ulkoistettu (monituottajamalli) teknologisten ratkaisujen käyttö ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 25.5.2016 Max Lönnqvist / 10.5.2016 Esityksen sisältö - Onnistu palvelusetelitoiminnan käynnistämisessä/digitalisoinnissa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Ensimmäinen sähköinen palveluseteli

Ensimmäinen sähköinen palveluseteli Lapin maakunnan palveluseteli-ilta 11.10.2016 LUOTTAMUKSELLINEN Moona Kuukka, palveluseteliasiantuntija Moona Kuukka, palveluseteliasiantuntija moona.kuukka@smartum.fi, p. 040 637 2232 moona.kuukka@smartum.fi,

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille samat tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (8) SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja käyttäneitä kuntia laskutetaan. Suoritekohtaiset

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 294 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta omaishoitajien henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton selvittämisestä HEL

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot