Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004"

Transkriptio

1 Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004 Matti Huttunen Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita Hämeenlinnan kaupunki

2 Huttunen, M. 2008: Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 13. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi. 17 s. + 2 liitettä. ISBN ISSN

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Kyselyn toteuttaminen 5 3. Kyselyn tulosten esittely Amalgaamin käyttö Amalgaamierottimet Amalgaamierottimen asennus ja tehokkuuden toteaminen Amalgaamierottimen huolto ja tarkkailu Sekundääriset amalgaamijätteet Kyselyn tulosten arviointi Amalgaamierottimet Vastuuhenkilöt Ongelmajätteet Johtopäätökset Lähdeluettelo 17 LIITTEET 1. Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) 2. Kyselylomake 2

4 Tiivistelmä Kyselyn yhtenä lähtökohtana oli selvittää Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen kohonneen elohopeapitoisuuden syytä. Selvityksen kohteeksi rajattiin Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntien hammashoitolat, koska alueella ei sijainnut elohopeayhdisteitä käyttävää teollisuutta. Kyselyn avulla voitiin myös valvoa valtioneuvoston päätöstä hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997). Kysely lähetettiin Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän hammaspoliklinikoille sekä 14 yksityiselle vastaanotolle ja varuskunnan hammaspoliklinikalle. Kyselyn vastausprosentti oli 94. Pakolliset amalgaamierottimet löytyivät kaikista hoitoyksiköistä. Kaikissa amalgaamierottimissa ei ollut hälytintä ja erottimien toimintakunnon ylläpitämisessä löytyi parannettavaa. Amalgaamijätteen kirjanpidosta ja erottimien dokumentoinnista, sekundääristen amalgaamijätteiden (amalgaamin kanssa kosketuksissa olleet jätteet) keräyksestä sekä vastuuhenkilön nimeämisessä ilmeni puutteita. Yksiselitteistä vastausta jätevesilietteen jatkuvasti kohonneeseen elohopeapitoisuuteen ei kuitenkaan voitu selvityksen perusteella osoittaa. Mitään suuria laiminlyöntejä kysely ei paljastanut. 3

5 1. Johdanto Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen jatkuvasti kohonnut elohopeapitoisuus oli syynä hammashoitoloiden jätevesien käsittelyn selvittämiseen. Hyväksytty kompostikäytön raja (1 mg/kg) oli ylittynyt vuodesta 2002 lähtien. Elohopeapitoisuuden nousu oli ollut tasaista aina vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2003 jätevesilietteessä oli elohopeaa 1,2 mg/kg, kun vuonna 2002 sitä oli 1,1 mg/kg ja 0,8 mg/kg vuonna 2001 (kuva 1). Tarkoituksena oli selvittää, kuinka Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella toimivat hammaslääkärien vastaanotot hoitavat amalgaamijätteidensä talteenoton ja jatkokäsittelyn. Samalla selvitettiin, kuinka hammashoitolat noudattavat valtioneuvoston päätöstä 112/1997 (liite1). Päätös antaa määräyksiä ja ohjeita siitä, kuinka hammashoidon amalgaamipitoisia jätevesiä ja jätteitä tulisi käsitellä. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Elohopea Kompostikäytön raja-arvo 1 mg/kg 0,83 0,9 0,8 1,1 1, Elohopea (mg/kg) Kuva1. Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen elohopeapitoisuus vuosina (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) 4

6 2. Kyselyn toteuttaminen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto teki kyselyn Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kunnissa. Vastaanottojen yhteystietojen keräämiseksi käytettiin puhelinluetteloa ja internetiä. Vain yksi luetteloiduista hammaslääkärin vastaanotoista oli lopettanut toimintansa. Kyselylomake pohjautui Helsingissä vuonna 2001 tehtyyn vastaavaan selvitykseen (Jutta Salo ja Hannu Arovaara). Kyselylomake (liite 2) muotoiltiin siten, että vastauksia voitiin verrata suoraan valtioneuvoston päätöksen 112/1997 vaatimuksiin. Kysely lähetettiin Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hammaspoliklinikoille sekä 14 yksityiselle vastaanotolle. Näistä yksityisistä vastaanotoista kaksi oli hammaslääkärikeskuksia. Yksi selvityksen piiriin kuuluneista vastaanotoista oli varuskunnan (Parolannummi) hammaspoliklinikka. Kaiken kaikkiaan kysely lähetettiin 16 kohteeseen. Yksityisiä hammashoitoloita ei yhtä Parolassa sijaitsevaa vastaanottoa lukuun ottamatta ollut muualla kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hammashoitolat laskettiin yhdeksi vastaanotoksi suuren hoitoyksikkömäärän vuoksi. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vastaanotoilla oli käytössään 36 hoitoyksikköä. Yksityiset vastaanotot olivat suurimmaksi osaksi yhden hoitoyksikön vastaanottoja (kuva 2). Näissä paikoissa työskenteli yleensä joko hammaslääkäri yksinään tai hammaslääkäri ja hammashoitaja. Ensimmäiset kyselylomakkeet toimitettiin vastaanotoille ja viimeiset lomakkeet kahden viikon sisällä ensimmäisten kyselyiden jakamisesta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 94,12. Vain yksi yksityinen hammaslääkärikeskus jätti vastaamatta kyselyyn. 5

7 Vastaanottojen hoitoyksiköiden lukumäärä >5 Hoitoyksiköitä Vastaanottoja Kuva 2. Vastaanottojen jakautuminen niiden hoitoyksikkömäärien mukaan 3. Kyselyn tulosten esittely 3.1. Amalgaamin käyttö Valtionneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä koskee toimipaikkoja, missä valmistetaan uusia tai poistetaan vanhoja amalgaamipaikkoja ja mistä amalgaamia voi päästä jätevesiin tai mistä voi syntyä amalgaamijätettä. Vastaanotot Ei valmista uusia amalg.paikkoja 8 Vastaanotot Valmistavat uusia amalg.paikkoja 8 Kuva 3. Amalgaampaikkojen valmistavien vastaanottojen määrä Kyselyllä pyrittiin selvittämään vastaanottojen amalgaamin käsittelyä. Kaikilla kyselyyn vastanneilla hammaslääkärien vastaanotoilla oli amalgaamiin liittyviä toimintoja. Puolet vastanneista ilmoitti myös tekevänsä uusia 6

8 amalgaamipaikkoja. Niillä vastaanotoilla, joilla uusia amalgaamipaikkoja ei valmistettu, poistettiin kuitenkin vanhoja amalgaamipaikkoja (kuva 3). Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 mukaan hammashoidossa syntyneestä amalgaamijätteestä on pidettävä kirjaa. Kyselyssä selvitettiin vastaanottojen tekemien amalgaamipaikkojen määrä, niihin käytetyn amalgaamin määrä sekä paikkojen poistoista syntyvän amalgaamijätteen määrä. Kyselyssä pyydettiin myös liittämään vastauksen oheen kopio ongelmajätekirjanpidosta. Monet vastaanotot osasivat arvioida tehtyjen paikkojen lukumäärän sekä melko hyvin poistettujen amalgaamipaikkojen määrän. Kuitenkin vain harvat vastaanotot tiesivät kertoa käytetyn tai poistetun amalgaamin määrän. Varsinaista ongelmajätekirjanpitoa ei yksikään vastaanotto toimittanut. Muutamat vastaanotot kuitenkin toimittivat kopion ongelmajäteyrityksen laskusta tai siirtoasiakirjasta, josta ilmeni toimitetut jätemäärät. Yksi vastaanotto ilmoitti pitävänsä kirjaa ongelmajätteistä, mutta ei kuitenkaan liittänyt kopiota kirjanpidosta vastaukseensa, vaikka sitä erikseen pyydettiin. Niiden hammashoitoloiden, jotka olivat arvioineet käyttämäänsä amalgaamimäärää, välillä oli suuria eroja amalgaamin määrässä/kohde. Arviot vaihtelivat alle yhdestä grammasta aina yli kymmeneen grammaan/kohde. Poistettujen hampaiden mukana tulleita amalgaamipaikkoja säilytettiin yleensä asiallisesti amalgaamierottimen valmistajan toimittamassa tiiviissä purkissa veden tai desinfiointinesteen peittäminä. Näin meneteltiin lähes poikkeuksetta jokaisella vastaanotolla Amalgaamierottimet Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 mukaan hoitoyksiköiden jätevedet saa johtaa viemäriin vain amalgaamierottimen kautta. Amalgaamierottimen tehokkuuden on oltava vähintään 95 prosenttia. 7

9 Kaikkien kyselyyn vastanneiden hammashoitoloiden hoitoyksiköihin oli asennettu amalgaamierotin. Kyselyssä pyydettiin ilmoittamaan hoitoyksiköihin asennettujen amalgaamierottimien tietoja, joita olivat: amalgaamierottimen merkki ja malli, amalgaamierottimen valmistusvuosi ja myyjä sekä säiliön tilavuus. Lähes kaikki vastaanotot ilmoittivat erottimen mallin ja myyjän. Joiltakin vastaanotoilta saadut tiedot olivat kuitenkin hyvin puutteellisia. Yksi vastaanotto ei osannut mainita erottimien mallia, joten sen erotustehokkuuden tarkistaminen oli mahdotonta. Amalgaamierottimien jakauma merkin mukaan Sirona Amalgam Rotor 1 Drain Clean 7 Metasys 17 Dürr Amalgaamierottimia (kpl) Kuva 4. Amalgaamierottimien yleisyys merkeittäin. Hoitoyksiköitä yhteensä 58 Yleisimmät amalgaamierotinmallit olivat Dürr, Metasys ja Drain Clean (kuva 4). Joukossa oli myös yksi Sirona Amalgam Rotor. Eräät vastaanotot olivat asentaneet yhteen hoitoyksikköön jopa useamman amalgaamierottimen Amalgaamierottimen asennus ja tehokkuuden toteaminen Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 liitteessä todetaan, että amalgaamierotin on asennettava tehoimurilaitteiston tai hoitoyksikön viemäriin. Kaikki vastaanotot osasivat kertoa, minne erotin oli hoitoyksikössä asennettu. Kaikilla vastaanotoilla erotin oli asennettu oikein yksikön ja viemärin väliin ja useimmiten myös tehoimuriin. Joissakin tapauksissa huuhtelual- 8

10 las oli liitetty erotinjärjestelmään. Vastausten mukaan kaikkien vastaanottojen huuhtelualtaiden vesiä ei johdettu erottimen kautta. Toisaalta vastauksista ei ilmennyt, oliko jokaisella hammaslääkärillä ylipäätään käytössä huuhteluallasta. Valtioneuvoston päätös määrittelee kolme menetelmää, joilla amalgaamierottimien tehokkuus tulee olla määritetty. Testimenetelmänä voi olla myös jokin muu menetelmä, kunhan se täyttää vaatimukset. Päätöksen perusteluissa todetaan myös, että todistus tai kopio todistuksesta, joka selvittää amalgaamierottimen erotustehokkuuden, tulee olla vastaanotolla valvontaviranomaisen tarkastusta varten. Vain kolme kyselyyn vastanneista vastaanotoista ilmoitti erottimen tehokkuuden määritykseen käytetyn testin. Loput 13 kohdetta jätti kysymykseen vastaamatta tai ilmoitti erottimen tulleen testatuksi erottimen valmistajan omalla testillä tai asianomaisilla testeillä, joista ei kuitenkaan tarkemmin kerrottu. Vastausten yhteyteen pyydettiin liittämään kopio vastaanotolla olevasta erottimen tehokkuuden osoittavasta todistuksesta. Yksikään hammashoitola ei ollut liittänyt kyseistä asiakirjaa vastauksiinsa. Joistakin kohteista lähetettiin kopioita erottimen asennus- ja huoltokirjan sivuista, joista tehokkuus kävi ilmi. Eräs hammashoitola ilmoitti myös erottimen myyjän puhelinnumeron, josta asiaa voisi tiedustella tarkemmin Amalgaamierottimen huolto ja tarkkailu Valtioneuvoston päätöksessä 112/1997 määrätään amalgaamierottimen tarkkailusta ja hoidosta. Päätöksen mukaan amalgaamierottimen hoitoa ja tarkkailua varten on vastaanotolla nimettävä vastuuhenkilö. Vain neljä vastaanottoa oli selvästi ilmoittanut nimenneensä em. vastuuhenkilön. Vastuuhenkilönä oli useimmiten joko hammaslääkäri itse tai hammashoitaja. Koska joillakin vastaanotoilla henkilökuntaan kuului ainoastaan 9

11 hammaslääkäri yksinään tai hammaslääkäri ja hammashoitaja, erottimen huolto ja tarkkailu hoidettiin usein omatoimisesti. Valtioneuvoston päätöksessä määrätään, että erottimen täyttöaste on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa, ellei erottimessa ole täyttymisen ilmaisevaa hälytintä. Vastanneiden hammashoitoloiden amalgaamierottimet olivat pääsääntöisesti varustettu hälyttimillä (kuva 5). Hälyttimellä varustettuja erottimia ovat Dürr- ja Metasys-merkkiset erottimet. Niiltä vastaanotoilta, joiden erottimessa ei ollut hälytintä, pyydettiin selvitys erottimen täyttöasteen tarkastustiheydestä ja tarkastusten kirjanpidosta. Yksikään vastaanotto ei toimittanut kirjanpitoa. Tämän lisäksi yksi vastaanotto ilmoitti tarkastavansa täyttöasteen liian harvoin. Erottimet, joissa ei hälytintä 12 % Erottimet, joissa hälytin 88 % Kuva 5. Hälyttimien yleisyys erottimissa Hälyttimillä varustettujen erottimien vastaanotot luottivat koneen tekevän ilmoituksen, kun säiliö on täyttymässä. Jätehuoltomääräysten mukaan ongelmajätevarasto tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Lähes kaikilla vastaanotoilla erotin tai erottimet tyhjennettiin useamman kerran vuodessa. Vain kahdella vastaanotolla tyhjennysväli venyi yli vuoden. Toisen vastauksen mukaan pidemmän tyh- 10

12 jennysvälin syynä oli osa-aikainen toiminta vastaanotolla. Vastauksen mukaan amalgaamijätettä kertyi erottimeen niin vähän, ettei sitä tarvinnut tyhjentää kuin parin vuoden välein. Toinen hammashoitola ei antanut asiaan mitään selitystä. Syy siihen voi olla tietämättömyys siitä, kuinka usein tyhjennys tulisi tehdä. Vastauksista voidaan kuitenkin todeta, ettei vastuuhenkilön nimeäminen juuri vaikuttanut amalgaamierottimien tyhjentämiseen. Vaikka vastuuhenkilöä ei ollut erikseen nimetty, tyhjennykset oli pääsääntöisesti tehty ajallaan (kuva 6). Tyhjennysvälin riippuvuus vastuuhenkilöstä Vastaanotot 10 Vastuuhenkilö nimetty Tyhjennys tarpeeksi usein Vastuuhenkilöä ei nimetty Tyhjennys tarpeeksi usein Kuva 6. Vastuuhenkilön vaikutus päätöksen mukaiseen erottimien tyhjennystiheyteen Sekundääriset amalgaamijätteet Kyselyssä pyydettiin selvittämään, miten vastaanotoilla käsitellään sekundääristä amalgaamijätettä. Sekundäärisillä amalgaamijätteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain vähän amalgaamia sisältäviä jätteitä, kuten amalgaamikapseleita, elohopeapulloja tai muita amalgaamin kanssa kosketuksiin joutuneita jätteitä. Sekundääristen amalgaamijätteiden keräyksessä olisi paljon parannettavaa. Vastanneista hammashoitoloista vain kaksi kohdetta sanoi kerää- 11

13 vänsä sekundääriset amalgaamijätteet talteen. Useiden vastausten mukaan sekundääristä jätettä ei synny. Ainoastaan kaksi vastaanottoa uusia amalgaamipaikkoja tekevästä kahdeksasta vastaanotosta keräsi nämä jätteet talteen (kuva 7). Useimmiten tätä asiaa käsittelevä kohta oli kyselyssä jätetty vastaamatta. Sekundääristen jätteiden keräys Tekevät uusia amalg. paikkoja Sekundääristen amalg.jätteiden keräys Vastaanotot 8 2 Kuva 7. Sekundääristen amalgaamijätteiden keräys niillä vastaanotoilla, jotka valmistavat uusia amalgaamipaikkoja. 4. Kyselyn tulosten arviointi Vastaukset toimitettiin pääosin nopeasti. Talvilomien sijoittuminen osin päällekkäin kyselyn ajankohdan kanssa hidasti joidenkin vastaanottojen vastausten saapumista. Kysely itsessään osoittautui vaikeaksi. Monet kohdat useissa vastauksissa oli jätetty tyhjilleen. Yhtä yleistä oli antaa vastaukseksi arvio esimerkiksi amalgaamierottimen tarkastustiheydestä tai tehtyjen amalgaamipaikkojen määrästä. Kyselylomake sisälsi 31 enemmän tai vähemmän yksityiskohtaista kysymystä amalgaamista ja sen käsittelystä. Poikkeuksetta tietyt kysymykset 12

14 muodostuivat ongelmallisiksi lähes kaikille vastaanotoille. Esimerkiksi kysymykset vastaanoton tuottamasta amalgaamijätteen määrästä osoittautuivat erityisen hankaliksi. Suhtautuminen kyselyyn oli kolmijakoista. Suurin osa tuntui ottavan kyselyn neutraalisti vastaan. Vähemmistö suhtautui negatiivisesti toimitettuun kyselyyn. Näillä vastaanotoilla ei olisi ollut aikaa paneutua kyselylomakkeeseen. Kiitettävää kuitenkin oli Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän terveyskeskushammaspoliklinikoiden amalgaamierottimien tyhjentämisestä ja huoltamisesta vastaavien huoltomiesten asenne. He olivat ainoat positiivisesti asiaan suhtautuneet Amalgaamierottimet Hammaslääkärit tiesivät poikkeuksetta, että amalgaamierotin on ollut pakollinen vuodesta 1997 lähtien, jolloin annettiin valtioneuvoston päätös 112/1997. Jokainen vastaanotto osasi kertoa, miten ja mihin erottimet oli asennettu. Tämä johtunee siitä, että monissa paikoissa erottimen huollon ja tyhjennyksen hoitaa hammaslääkäri tai hammashoitaja henkilökohtaisesti. Vaikeuksia puolestaan aiheuttivat erottimen tietoja tarkemmin erittelevät kysymykset. Useille vastaanotoille tuotti vaikeuksia ilmoittaa amalgaamierottimensa tehokkuus ja erityisesti erotustehokkuuden määrittäminen. Eräät vastaanotot olivat etsineet erottimen käyttöoppaasta tiedot erotustehokkuudesta. Toisilla taas ei ollut käsitystä siitä, mihin amalgaamierottimen tehokkuudella ja testausmenetelmällä viitattiin. Samansuuntainen tendenssi oli havaittavissa, kun kyselyssä pyydettiin liittämään kopio tehokkuuden osoittavasta todistuksesta vastauksen mukaan. Yhdeltäkään vastaanotolta kyseistä dokumenttia ei saatu. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella toimiville hammaslääkäreille nämä asiat olivat täysin vieraita. Hammaslääkäreiden tie- 13

15 toutta näistä asioista pitäisi parantaa. Heidän tulisi olla perillä siitä, millainen amalgaamierotin täyttää valtioneuvoston päätöksessä 112/1997 esitetyt vaatimukset. Amalgaamierottimen täyttöasteen valvonnan ja erottimen huollon osalta oltiin huomattavasti valveutuneempia. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erottimet tyhjennettiin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Myös täyttöastetta tarkkailtiin vastausten mukaan riittävästi, varsinkin jos amalgaamierottimessa ei ollut hälytintä. Hälyttimellä varustettujen erottimien omistajat kuitenkin luottivat täysin erottimen tekemään ilmoitukseen täyttymisestä. Näillä vastaanotoilla täyttöastetta ei muutoin tarkkailtu. Vaikka erotin olisikin varustettu hälyttimellä, se vaatii samanlaisen huoltamisen kuin ilman hälytintä varustettu erotin. Säilyttääkseen erotustehokkuutensa erotinta täytyy huoltaa ja tyhjentää säännöllisesti. Vastaanotoilla luotettiin erottimen säilyvän toimintakuntoisena, kunhan se vain tyhjennetään silloin, kun säiliö on täysi. Joissakin kohteissa huoltomies teki vuosihuollon. Amalgaamierottimien huoltoon tulisi kiinnittää enemmän huomioita, jotta sen toiminta pysyisi tehokkaana ja estäisi amalgaamin joutumisen viemäriverkkoon. Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle tulee noin 1,5 kg elohopeaa vuodessa. Tällaisen määrän saavuttamiseksi ei tarvita montaa toimimatonta tai huonosti huollettua amalgaamierotinta. Yhden vastaanoton tuottama vuotuinen amalgaamimäärä voi tuntua sellaisenaan pieneltä ja merkityksettömältä, mutta joutuessaan viemäriverkostoon, se aiheuttaa jäteveden ja jätevesilietteen käsittelylle ja jatkohyödyntämiselle ongelmia Vastuuhenkilöt Päätöksen 112/1997 vaatiman vastuuhenkilön nimeäminen amalgaamierottimen tarkkailua ja huoltoa varten ei ollut yleisesti tiedossa kyselyyn 14

16 vastanneiden keskuudessa tai jos oli, niin vastuuhenkilön nimeämistä ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi noudattaa. Kyselystä saadun palautteen perusteella monet kysymyksistä osoittautuivat erittäin vaikeiksi. Monessa kohtaa jouduttiin turvautumaan arvioihin tai kokonaan vastaamatta jättämiseen. Tältä olisi vältytty, jos vastaanotolla olisi nimitetty vastuuhenkilö, joka perehtyisi tai perehdytettäisiin kunnolla amalgaamierottimen toimintaan ja sitä koskeviin vaatimuksiin. Tällöin erottimen huolto ja tarkkailu paranisi ja amalgaamierottimen toiminta pysyisi tehokkaana ja vaaditulla tasolla. Yhden hammaslääkärin ja/tai hammashoitajan vastaanotoilla vastuuhenkilön nimeämistä saatettiin pitää tarpeettomana, koska erotinta koskevat toimenpiteet tehtiin joka tapauksessa itse. Tällöinkin tulisi huolehtia siitä, että näistä asioista vastaava henkilö hallitsee oleelliset tiedot ja taidot. Vastuuhenkilön olemassaolo toisi selkeyttä ja johdonmukaisuutta vastaanottojen jätehuoltoon ja ympäristöasioiden hoitoon Ongelmajätteet Kyselyssä pyydettiin liittämään vastausten yhteyteen kopio kirjanpidosta, josta käy ilmi syntyneet ongelmajätteet ja niiden toimittaminen jatkokäsittelyyn. Jätelaki (1072/1993) 51 :ssä säädetään, että kirjanpidosta tulee selvitä jätteen syntypaikka, toimituspaikka, toimituspäivämäärä ja käsittelytapa. Ilmeisesti tämä ei ollut toiminnanharjoittajien tiedossa sillä yhtään varsinaista kirjanpitoa ongelmajätteistä ei saapunut vastausten mukana. Eräät vastaanotot pitivät jonkinlaista kirjanpitoa ongelmajäteyrityksen laskujen perusteella. Jos kirjanpito olisi johdonmukaista ja selkeää, olisivat valvontatoimet helpompia ja syntyviä elohopeamääriä voisi valvoa helpommin. Poistettujen hampaiden mukana tulee paljon amalgaamijätettä hampaissa olevien täytteiden vuoksi. Hampaat ja niiden sisältämät amalgaamipaikat 15

17 oli säilötty asianmukaisiin säiliöihin. Amalgaamierottimen toimittajilla lienee tähän suuri vaikutus, koska moni yritys oli toimittanut erottimen mukana astioita juuri tätä tarkoitusta varten. Sekundääristä amalgaamijätettä syntyi vastausten mukaan kahdeksalla vastaanotolla. Kuitenkin vain kaksi hammashoitolaa toimitti sekundääriset amalgaamijätteet jatkokäsittelyyn. Sekundääristen amalgaamijätteiden käsittelyyn tulisi vastaanottojen kiinnittää merkittävästi enemmän huomiota. Vaikka ko. jätteet eivät menisikään suoraan viemäriverkkoon, niiden kulkeutuminen luontoon ennen pitkää on todennäköistä, ellei niistä huolehdita asianmukaisella tavalla. Kaikki syntynyt amalgaamipitoinen jäte tulisi pitää erillään muista jätteistä. Amalgaamin kanssa kosketuksiin joutuneet vanutupot, amalgaamikapselit ym. pitäisi kerätä talteen erilliseen astiaan ja huolehtia niiden jatkokäsittelystä. 5. Johtopäätökset Kyselyn yhtenä lähtökohtana oli selvittää Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen korkean elohopeapitoisuuden syytä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella hammaslääkärin vastaanotot olivat varteen otettavin elohopeaa käyttävä toimiala. Muita elohopeaa mahdollisesti käyttäviä toimialoja, kuten paperiteollisuutta tai kloorialkaliteollisuutta, ei alueella ole. Kyselystä huolimatta yksiselitteistä vastausta jätevesilietteen jatkuvasti kohonneeseen elohopeapitoisuuteen ei saatu. Amalgaamierottimien toimintakunnon ylläpitämisessä löytyi parannettavaa. Kuitenkaan mitään radikaaleja laiminlyöntejä kysely ei paljastanut. Pakolliset erottimet löytyivät kaikista hoitoyksiköistä, olivatpa ne sitten hälyttimellä varustettuja tai ei. Hammaslääkäreiden ja -hoitajien on syytä perehtyä valtioneuvoston päätökseen 112/1997 ja sisäistää siinä olevat asiat. 16

18 Ennen kaikkea tulisi korostaa amalgaamierottimien huollon ja tyhjentämisen säännöllisyyden merkitystä. Järjestelmällisyyttä tulisi lisätä amalgaamierottimien tarkastuksista kertoviin kirjanpitoihin ja amalgaamin jatkokäsittelyyn toimittamisesta kertoviin kirjanpitoihin. Vastuuhenkilön nimeäminen ja amalgaamierottimen erotustehokkuuden toteava todistus, tulisi ottaa käyttöön. Vastuuhenkilön nimeäminen toisi selkeyttä vastaanoton ympäristöasioiden hoitoon ja takaisi amalgaamierottimen moitteettoman toiminnan. Edellä esitetyt toimenpiteet minimoivat riskin elohopean joutumisesta hammashoitolassa syntyneiden jätevesien mukana viemäriverkostoon sekä helpottavat valvontaa. 6. Lähdeluettelo Arovaara, H. & Salo, J. (2001). Selvitys hammashoitoloiden jätevesien ja jätteiden käsittelystä Helsingissä. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 7/2001. Hämeenlinnan kaupungin sekä Hattulan, Hauhon, Rengon ja Kalvolan kuntien voimassa olevat jätehuoltomääräykset Jätelaki (1072/1993) Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) 17

19 LIITE 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997 Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä Valtioneuvosto on 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/1961) 1 luvun 23 a :n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, 23 a :n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1347/1995 ja 23 b :n, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, sekä [Merkitty kohta oikaistu (v. 1997), alkuperäinen sanamuoto kuului:1 luvun 23 a ja 23 b :n, sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (87/1993) ja] 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 :n nojalla, ympäristöministeriön esittelystä päättänyt: Tällä päätöksellä määrätään amalgaamipitoisten jätevesien johtamisesta vesiin ja yleiseen viemäriin sekä amalgaamijätteiden jätehuollosta. 1 Päätös koskee hammaslääkärien vastaanottoja ja muita toimipaikkoja, missä valmistetaan uusia tai poistetaan vanhoja amalgaamipaikkoja ja mistä amalgaamia voi päästä jätevesiin tai mistä voi syntyä amalgaamijätettä. 2 Hoitoyksikköjen jätevedet saa johtaa vesiin tai yleiseen viemäriin vain amalgaaminerottimen kautta. Amalgaaminerottimen tehokkuuden on oltava vähintään 95 prosenttia. Amalgaaminerottimen asentamisesta, tarkkailusta, hoidosta ja tehokkuuden määrittämisestä määrätään tämän päätöksen liitteessä. 3 Hammashoidossa syntyvät amalgaamipitoiset jätevedet saa johtaa vesiin ilman eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin annetun valtioneuvoston päätöksen (363/1994) 5 :ssä tarkoitettua lupaa, jos tämän päätöksen määräyksiä noudatetaan. Sama koskee yleiseen viemäriin johdettavia, hammashoidossa syntyviä amalgaamipitoisia jätevesiä. 4 Hammashoidossa syntyneestä amalgaamijätteestä ja sen toimittamisesta hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on pidettävä kirjaa siten kuin jätelain (1072/1993) 51 :n 3 momentissa on säädetty. Tämän päätöksen noudattamista valvovat vesilain (264/1961) ja jätelain valvontaviranomaiset. 5 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti 6

20 Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997 Ympäristöministeri Pekka Haavisto Ylitarkastaja Merja Turunen Liite Amalgaaminerottimien asennus, tarkkailu, hoito ja tehokkuuden määrittäminen 1. Amalgaaminerotin on asennettava tehoimurilaitteiston tai hoitoyksikön viemäriin. Erottimen tarkkailua ja hoitoa varten on nimettävä vastuuhenkilö. Amalgaaminerottimen jätteenkeräyssäiliön täyttöaste on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa, paitsi silloin, kun erottimessa on säiliön täyttymisen ilmaiseva hälytin. Säiliö on erottimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tyhjennettävä tai vaihdettava riittävän usein. 2. Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettaviin hoitoyksiköihin asennettavien amalgaaminerottimien tehokkuus on määritettävä käyttäen kohdassa 3 mainituista menetelmistä joko menetelmää a tai b. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käytössä olleisiin hoitoyksiköihin asennettujen tai asennettavien amalgaaminerottimien tehokkuus voidaan määrittää myös menetelmää c käyttäen. 3. Amalgaaminerottimen tehokkuuden määritysmenetelmät: a) Saksalainen, sikäläisen rakennustekniikan laitoksen menetelmä (Insitut für Bautechnik, Bau- und Prüfgrundsätze für Amalgamabscheider, Amalgam-Standardprobe und Quartz-Standardprobe, Fassung November 1989) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset; b) Århusin hammaslääketieteellisen korkeakoulun menetelmä (Specifikationer vedrorende afprovning af amalgamudskillere, Århus tandljgehojskole, Dansk Tandljgeforening og Tandljgernes Nye Landsforening, 28. juni 1990) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset; ja c) Ruotsin valtion testauslaitoksen menetelmä (Statens provningsanstalt, standardtest för avskiljningsanordning för kvicksilverhaltigt avfall från spillvatten från tandvårdsenheter, ) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset. 4. Amalgaamierottimen tehokkuus on osoitettava todistuksella, josta käy ilmi käytetty testimenetelmä ja erottimen tehokkuus. Todistus tai kopio siitä on oltava saatavilla tässä päätöksessä tarkoitetuilla toimipaikoilla. Lähde: / Oikeusministeriö ja Edita Publishing

21

22

23

SELVITYS HAMMAHOITOLOIDEN JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ HELSINGISSÄ

SELVITYS HAMMAHOITOLOIDEN JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ HELSINGISSÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 7/2001 SELVITYS HAMMAHOITOLOIDEN JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ HELSINGISSÄ Jutta Salo ja Hannu Arovaara SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO...2

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA Tehtävänä puhtaampi ympäristö LIETEKULJETUKSET HOITUVAT ROUSKIKSEN KANSSA Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä aivan kuten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Melissa Ritaoja

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Melissa Ritaoja Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa Melissa Ritaoja Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 6 2007 Hämeenlinnan kaupunki

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE

YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE Kyselylomake Talman asukkaille jaettiin kunnan kyselylomake (liite.) tammikuussa, jossa kartoitettiin talouksien kiinnostusta kunnallistekniikkaan.

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle

Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Biomedicum Haartmaninkatu

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008 N:o 58 62 SISÄLLYS N:o Sivu 58 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2010

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Valviran määräys 4/2010: Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), luku 5 ylitarkastaja,

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen. Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen. Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula Karjalan kylien sanitaation kehittäminen Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula Matkat Venäjän-Karjalaan: 1. matka Ensimmäinen vierailu 19-20.5 2008,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

HEK LK HIEKAN- JA LIETTEENEROTIN...

HEK LK HIEKAN- JA LIETTEENEROTIN... 12/15 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TÄRKEÄÄ EROTTIMESTA... 3 1.2 SÄILIÖN KÄSITTELY... 4 2 HEK LK HIEKAN- JA LIETTEENEROTIN... 5 2.1 TOIMINTAPERIAATE... 5 2.2 RAKENNE... 5 3 ASENNUSOHJEET... 6 4 HUOLTO...

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 247 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-884 Esityslistan asia TJA/29 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot