Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004"

Transkriptio

1 Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004 Matti Huttunen Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita Hämeenlinnan kaupunki

2 Huttunen, M. 2008: Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 13. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi. 17 s. + 2 liitettä. ISBN ISSN

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Kyselyn toteuttaminen 5 3. Kyselyn tulosten esittely Amalgaamin käyttö Amalgaamierottimet Amalgaamierottimen asennus ja tehokkuuden toteaminen Amalgaamierottimen huolto ja tarkkailu Sekundääriset amalgaamijätteet Kyselyn tulosten arviointi Amalgaamierottimet Vastuuhenkilöt Ongelmajätteet Johtopäätökset Lähdeluettelo 17 LIITTEET 1. Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) 2. Kyselylomake 2

4 Tiivistelmä Kyselyn yhtenä lähtökohtana oli selvittää Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen kohonneen elohopeapitoisuuden syytä. Selvityksen kohteeksi rajattiin Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntien hammashoitolat, koska alueella ei sijainnut elohopeayhdisteitä käyttävää teollisuutta. Kyselyn avulla voitiin myös valvoa valtioneuvoston päätöstä hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997). Kysely lähetettiin Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän hammaspoliklinikoille sekä 14 yksityiselle vastaanotolle ja varuskunnan hammaspoliklinikalle. Kyselyn vastausprosentti oli 94. Pakolliset amalgaamierottimet löytyivät kaikista hoitoyksiköistä. Kaikissa amalgaamierottimissa ei ollut hälytintä ja erottimien toimintakunnon ylläpitämisessä löytyi parannettavaa. Amalgaamijätteen kirjanpidosta ja erottimien dokumentoinnista, sekundääristen amalgaamijätteiden (amalgaamin kanssa kosketuksissa olleet jätteet) keräyksestä sekä vastuuhenkilön nimeämisessä ilmeni puutteita. Yksiselitteistä vastausta jätevesilietteen jatkuvasti kohonneeseen elohopeapitoisuuteen ei kuitenkaan voitu selvityksen perusteella osoittaa. Mitään suuria laiminlyöntejä kysely ei paljastanut. 3

5 1. Johdanto Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen jatkuvasti kohonnut elohopeapitoisuus oli syynä hammashoitoloiden jätevesien käsittelyn selvittämiseen. Hyväksytty kompostikäytön raja (1 mg/kg) oli ylittynyt vuodesta 2002 lähtien. Elohopeapitoisuuden nousu oli ollut tasaista aina vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2003 jätevesilietteessä oli elohopeaa 1,2 mg/kg, kun vuonna 2002 sitä oli 1,1 mg/kg ja 0,8 mg/kg vuonna 2001 (kuva 1). Tarkoituksena oli selvittää, kuinka Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella toimivat hammaslääkärien vastaanotot hoitavat amalgaamijätteidensä talteenoton ja jatkokäsittelyn. Samalla selvitettiin, kuinka hammashoitolat noudattavat valtioneuvoston päätöstä 112/1997 (liite1). Päätös antaa määräyksiä ja ohjeita siitä, kuinka hammashoidon amalgaamipitoisia jätevesiä ja jätteitä tulisi käsitellä. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Elohopea Kompostikäytön raja-arvo 1 mg/kg 0,83 0,9 0,8 1,1 1, Elohopea (mg/kg) Kuva1. Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen elohopeapitoisuus vuosina (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) 4

6 2. Kyselyn toteuttaminen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto teki kyselyn Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kunnissa. Vastaanottojen yhteystietojen keräämiseksi käytettiin puhelinluetteloa ja internetiä. Vain yksi luetteloiduista hammaslääkärin vastaanotoista oli lopettanut toimintansa. Kyselylomake pohjautui Helsingissä vuonna 2001 tehtyyn vastaavaan selvitykseen (Jutta Salo ja Hannu Arovaara). Kyselylomake (liite 2) muotoiltiin siten, että vastauksia voitiin verrata suoraan valtioneuvoston päätöksen 112/1997 vaatimuksiin. Kysely lähetettiin Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hammaspoliklinikoille sekä 14 yksityiselle vastaanotolle. Näistä yksityisistä vastaanotoista kaksi oli hammaslääkärikeskuksia. Yksi selvityksen piiriin kuuluneista vastaanotoista oli varuskunnan (Parolannummi) hammaspoliklinikka. Kaiken kaikkiaan kysely lähetettiin 16 kohteeseen. Yksityisiä hammashoitoloita ei yhtä Parolassa sijaitsevaa vastaanottoa lukuun ottamatta ollut muualla kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hammashoitolat laskettiin yhdeksi vastaanotoksi suuren hoitoyksikkömäärän vuoksi. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vastaanotoilla oli käytössään 36 hoitoyksikköä. Yksityiset vastaanotot olivat suurimmaksi osaksi yhden hoitoyksikön vastaanottoja (kuva 2). Näissä paikoissa työskenteli yleensä joko hammaslääkäri yksinään tai hammaslääkäri ja hammashoitaja. Ensimmäiset kyselylomakkeet toimitettiin vastaanotoille ja viimeiset lomakkeet kahden viikon sisällä ensimmäisten kyselyiden jakamisesta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 94,12. Vain yksi yksityinen hammaslääkärikeskus jätti vastaamatta kyselyyn. 5

7 Vastaanottojen hoitoyksiköiden lukumäärä >5 Hoitoyksiköitä Vastaanottoja Kuva 2. Vastaanottojen jakautuminen niiden hoitoyksikkömäärien mukaan 3. Kyselyn tulosten esittely 3.1. Amalgaamin käyttö Valtionneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä koskee toimipaikkoja, missä valmistetaan uusia tai poistetaan vanhoja amalgaamipaikkoja ja mistä amalgaamia voi päästä jätevesiin tai mistä voi syntyä amalgaamijätettä. Vastaanotot Ei valmista uusia amalg.paikkoja 8 Vastaanotot Valmistavat uusia amalg.paikkoja 8 Kuva 3. Amalgaampaikkojen valmistavien vastaanottojen määrä Kyselyllä pyrittiin selvittämään vastaanottojen amalgaamin käsittelyä. Kaikilla kyselyyn vastanneilla hammaslääkärien vastaanotoilla oli amalgaamiin liittyviä toimintoja. Puolet vastanneista ilmoitti myös tekevänsä uusia 6

8 amalgaamipaikkoja. Niillä vastaanotoilla, joilla uusia amalgaamipaikkoja ei valmistettu, poistettiin kuitenkin vanhoja amalgaamipaikkoja (kuva 3). Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 mukaan hammashoidossa syntyneestä amalgaamijätteestä on pidettävä kirjaa. Kyselyssä selvitettiin vastaanottojen tekemien amalgaamipaikkojen määrä, niihin käytetyn amalgaamin määrä sekä paikkojen poistoista syntyvän amalgaamijätteen määrä. Kyselyssä pyydettiin myös liittämään vastauksen oheen kopio ongelmajätekirjanpidosta. Monet vastaanotot osasivat arvioida tehtyjen paikkojen lukumäärän sekä melko hyvin poistettujen amalgaamipaikkojen määrän. Kuitenkin vain harvat vastaanotot tiesivät kertoa käytetyn tai poistetun amalgaamin määrän. Varsinaista ongelmajätekirjanpitoa ei yksikään vastaanotto toimittanut. Muutamat vastaanotot kuitenkin toimittivat kopion ongelmajäteyrityksen laskusta tai siirtoasiakirjasta, josta ilmeni toimitetut jätemäärät. Yksi vastaanotto ilmoitti pitävänsä kirjaa ongelmajätteistä, mutta ei kuitenkaan liittänyt kopiota kirjanpidosta vastaukseensa, vaikka sitä erikseen pyydettiin. Niiden hammashoitoloiden, jotka olivat arvioineet käyttämäänsä amalgaamimäärää, välillä oli suuria eroja amalgaamin määrässä/kohde. Arviot vaihtelivat alle yhdestä grammasta aina yli kymmeneen grammaan/kohde. Poistettujen hampaiden mukana tulleita amalgaamipaikkoja säilytettiin yleensä asiallisesti amalgaamierottimen valmistajan toimittamassa tiiviissä purkissa veden tai desinfiointinesteen peittäminä. Näin meneteltiin lähes poikkeuksetta jokaisella vastaanotolla Amalgaamierottimet Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 mukaan hoitoyksiköiden jätevedet saa johtaa viemäriin vain amalgaamierottimen kautta. Amalgaamierottimen tehokkuuden on oltava vähintään 95 prosenttia. 7

9 Kaikkien kyselyyn vastanneiden hammashoitoloiden hoitoyksiköihin oli asennettu amalgaamierotin. Kyselyssä pyydettiin ilmoittamaan hoitoyksiköihin asennettujen amalgaamierottimien tietoja, joita olivat: amalgaamierottimen merkki ja malli, amalgaamierottimen valmistusvuosi ja myyjä sekä säiliön tilavuus. Lähes kaikki vastaanotot ilmoittivat erottimen mallin ja myyjän. Joiltakin vastaanotoilta saadut tiedot olivat kuitenkin hyvin puutteellisia. Yksi vastaanotto ei osannut mainita erottimien mallia, joten sen erotustehokkuuden tarkistaminen oli mahdotonta. Amalgaamierottimien jakauma merkin mukaan Sirona Amalgam Rotor 1 Drain Clean 7 Metasys 17 Dürr Amalgaamierottimia (kpl) Kuva 4. Amalgaamierottimien yleisyys merkeittäin. Hoitoyksiköitä yhteensä 58 Yleisimmät amalgaamierotinmallit olivat Dürr, Metasys ja Drain Clean (kuva 4). Joukossa oli myös yksi Sirona Amalgam Rotor. Eräät vastaanotot olivat asentaneet yhteen hoitoyksikköön jopa useamman amalgaamierottimen Amalgaamierottimen asennus ja tehokkuuden toteaminen Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 liitteessä todetaan, että amalgaamierotin on asennettava tehoimurilaitteiston tai hoitoyksikön viemäriin. Kaikki vastaanotot osasivat kertoa, minne erotin oli hoitoyksikössä asennettu. Kaikilla vastaanotoilla erotin oli asennettu oikein yksikön ja viemärin väliin ja useimmiten myös tehoimuriin. Joissakin tapauksissa huuhtelual- 8

10 las oli liitetty erotinjärjestelmään. Vastausten mukaan kaikkien vastaanottojen huuhtelualtaiden vesiä ei johdettu erottimen kautta. Toisaalta vastauksista ei ilmennyt, oliko jokaisella hammaslääkärillä ylipäätään käytössä huuhteluallasta. Valtioneuvoston päätös määrittelee kolme menetelmää, joilla amalgaamierottimien tehokkuus tulee olla määritetty. Testimenetelmänä voi olla myös jokin muu menetelmä, kunhan se täyttää vaatimukset. Päätöksen perusteluissa todetaan myös, että todistus tai kopio todistuksesta, joka selvittää amalgaamierottimen erotustehokkuuden, tulee olla vastaanotolla valvontaviranomaisen tarkastusta varten. Vain kolme kyselyyn vastanneista vastaanotoista ilmoitti erottimen tehokkuuden määritykseen käytetyn testin. Loput 13 kohdetta jätti kysymykseen vastaamatta tai ilmoitti erottimen tulleen testatuksi erottimen valmistajan omalla testillä tai asianomaisilla testeillä, joista ei kuitenkaan tarkemmin kerrottu. Vastausten yhteyteen pyydettiin liittämään kopio vastaanotolla olevasta erottimen tehokkuuden osoittavasta todistuksesta. Yksikään hammashoitola ei ollut liittänyt kyseistä asiakirjaa vastauksiinsa. Joistakin kohteista lähetettiin kopioita erottimen asennus- ja huoltokirjan sivuista, joista tehokkuus kävi ilmi. Eräs hammashoitola ilmoitti myös erottimen myyjän puhelinnumeron, josta asiaa voisi tiedustella tarkemmin Amalgaamierottimen huolto ja tarkkailu Valtioneuvoston päätöksessä 112/1997 määrätään amalgaamierottimen tarkkailusta ja hoidosta. Päätöksen mukaan amalgaamierottimen hoitoa ja tarkkailua varten on vastaanotolla nimettävä vastuuhenkilö. Vain neljä vastaanottoa oli selvästi ilmoittanut nimenneensä em. vastuuhenkilön. Vastuuhenkilönä oli useimmiten joko hammaslääkäri itse tai hammashoitaja. Koska joillakin vastaanotoilla henkilökuntaan kuului ainoastaan 9

11 hammaslääkäri yksinään tai hammaslääkäri ja hammashoitaja, erottimen huolto ja tarkkailu hoidettiin usein omatoimisesti. Valtioneuvoston päätöksessä määrätään, että erottimen täyttöaste on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa, ellei erottimessa ole täyttymisen ilmaisevaa hälytintä. Vastanneiden hammashoitoloiden amalgaamierottimet olivat pääsääntöisesti varustettu hälyttimillä (kuva 5). Hälyttimellä varustettuja erottimia ovat Dürr- ja Metasys-merkkiset erottimet. Niiltä vastaanotoilta, joiden erottimessa ei ollut hälytintä, pyydettiin selvitys erottimen täyttöasteen tarkastustiheydestä ja tarkastusten kirjanpidosta. Yksikään vastaanotto ei toimittanut kirjanpitoa. Tämän lisäksi yksi vastaanotto ilmoitti tarkastavansa täyttöasteen liian harvoin. Erottimet, joissa ei hälytintä 12 % Erottimet, joissa hälytin 88 % Kuva 5. Hälyttimien yleisyys erottimissa Hälyttimillä varustettujen erottimien vastaanotot luottivat koneen tekevän ilmoituksen, kun säiliö on täyttymässä. Jätehuoltomääräysten mukaan ongelmajätevarasto tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Lähes kaikilla vastaanotoilla erotin tai erottimet tyhjennettiin useamman kerran vuodessa. Vain kahdella vastaanotolla tyhjennysväli venyi yli vuoden. Toisen vastauksen mukaan pidemmän tyh- 10

12 jennysvälin syynä oli osa-aikainen toiminta vastaanotolla. Vastauksen mukaan amalgaamijätettä kertyi erottimeen niin vähän, ettei sitä tarvinnut tyhjentää kuin parin vuoden välein. Toinen hammashoitola ei antanut asiaan mitään selitystä. Syy siihen voi olla tietämättömyys siitä, kuinka usein tyhjennys tulisi tehdä. Vastauksista voidaan kuitenkin todeta, ettei vastuuhenkilön nimeäminen juuri vaikuttanut amalgaamierottimien tyhjentämiseen. Vaikka vastuuhenkilöä ei ollut erikseen nimetty, tyhjennykset oli pääsääntöisesti tehty ajallaan (kuva 6). Tyhjennysvälin riippuvuus vastuuhenkilöstä Vastaanotot 10 Vastuuhenkilö nimetty Tyhjennys tarpeeksi usein Vastuuhenkilöä ei nimetty Tyhjennys tarpeeksi usein Kuva 6. Vastuuhenkilön vaikutus päätöksen mukaiseen erottimien tyhjennystiheyteen Sekundääriset amalgaamijätteet Kyselyssä pyydettiin selvittämään, miten vastaanotoilla käsitellään sekundääristä amalgaamijätettä. Sekundäärisillä amalgaamijätteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain vähän amalgaamia sisältäviä jätteitä, kuten amalgaamikapseleita, elohopeapulloja tai muita amalgaamin kanssa kosketuksiin joutuneita jätteitä. Sekundääristen amalgaamijätteiden keräyksessä olisi paljon parannettavaa. Vastanneista hammashoitoloista vain kaksi kohdetta sanoi kerää- 11

13 vänsä sekundääriset amalgaamijätteet talteen. Useiden vastausten mukaan sekundääristä jätettä ei synny. Ainoastaan kaksi vastaanottoa uusia amalgaamipaikkoja tekevästä kahdeksasta vastaanotosta keräsi nämä jätteet talteen (kuva 7). Useimmiten tätä asiaa käsittelevä kohta oli kyselyssä jätetty vastaamatta. Sekundääristen jätteiden keräys Tekevät uusia amalg. paikkoja Sekundääristen amalg.jätteiden keräys Vastaanotot 8 2 Kuva 7. Sekundääristen amalgaamijätteiden keräys niillä vastaanotoilla, jotka valmistavat uusia amalgaamipaikkoja. 4. Kyselyn tulosten arviointi Vastaukset toimitettiin pääosin nopeasti. Talvilomien sijoittuminen osin päällekkäin kyselyn ajankohdan kanssa hidasti joidenkin vastaanottojen vastausten saapumista. Kysely itsessään osoittautui vaikeaksi. Monet kohdat useissa vastauksissa oli jätetty tyhjilleen. Yhtä yleistä oli antaa vastaukseksi arvio esimerkiksi amalgaamierottimen tarkastustiheydestä tai tehtyjen amalgaamipaikkojen määrästä. Kyselylomake sisälsi 31 enemmän tai vähemmän yksityiskohtaista kysymystä amalgaamista ja sen käsittelystä. Poikkeuksetta tietyt kysymykset 12

14 muodostuivat ongelmallisiksi lähes kaikille vastaanotoille. Esimerkiksi kysymykset vastaanoton tuottamasta amalgaamijätteen määrästä osoittautuivat erityisen hankaliksi. Suhtautuminen kyselyyn oli kolmijakoista. Suurin osa tuntui ottavan kyselyn neutraalisti vastaan. Vähemmistö suhtautui negatiivisesti toimitettuun kyselyyn. Näillä vastaanotoilla ei olisi ollut aikaa paneutua kyselylomakkeeseen. Kiitettävää kuitenkin oli Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän terveyskeskushammaspoliklinikoiden amalgaamierottimien tyhjentämisestä ja huoltamisesta vastaavien huoltomiesten asenne. He olivat ainoat positiivisesti asiaan suhtautuneet Amalgaamierottimet Hammaslääkärit tiesivät poikkeuksetta, että amalgaamierotin on ollut pakollinen vuodesta 1997 lähtien, jolloin annettiin valtioneuvoston päätös 112/1997. Jokainen vastaanotto osasi kertoa, miten ja mihin erottimet oli asennettu. Tämä johtunee siitä, että monissa paikoissa erottimen huollon ja tyhjennyksen hoitaa hammaslääkäri tai hammashoitaja henkilökohtaisesti. Vaikeuksia puolestaan aiheuttivat erottimen tietoja tarkemmin erittelevät kysymykset. Useille vastaanotoille tuotti vaikeuksia ilmoittaa amalgaamierottimensa tehokkuus ja erityisesti erotustehokkuuden määrittäminen. Eräät vastaanotot olivat etsineet erottimen käyttöoppaasta tiedot erotustehokkuudesta. Toisilla taas ei ollut käsitystä siitä, mihin amalgaamierottimen tehokkuudella ja testausmenetelmällä viitattiin. Samansuuntainen tendenssi oli havaittavissa, kun kyselyssä pyydettiin liittämään kopio tehokkuuden osoittavasta todistuksesta vastauksen mukaan. Yhdeltäkään vastaanotolta kyseistä dokumenttia ei saatu. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella toimiville hammaslääkäreille nämä asiat olivat täysin vieraita. Hammaslääkäreiden tie- 13

15 toutta näistä asioista pitäisi parantaa. Heidän tulisi olla perillä siitä, millainen amalgaamierotin täyttää valtioneuvoston päätöksessä 112/1997 esitetyt vaatimukset. Amalgaamierottimen täyttöasteen valvonnan ja erottimen huollon osalta oltiin huomattavasti valveutuneempia. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erottimet tyhjennettiin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Myös täyttöastetta tarkkailtiin vastausten mukaan riittävästi, varsinkin jos amalgaamierottimessa ei ollut hälytintä. Hälyttimellä varustettujen erottimien omistajat kuitenkin luottivat täysin erottimen tekemään ilmoitukseen täyttymisestä. Näillä vastaanotoilla täyttöastetta ei muutoin tarkkailtu. Vaikka erotin olisikin varustettu hälyttimellä, se vaatii samanlaisen huoltamisen kuin ilman hälytintä varustettu erotin. Säilyttääkseen erotustehokkuutensa erotinta täytyy huoltaa ja tyhjentää säännöllisesti. Vastaanotoilla luotettiin erottimen säilyvän toimintakuntoisena, kunhan se vain tyhjennetään silloin, kun säiliö on täysi. Joissakin kohteissa huoltomies teki vuosihuollon. Amalgaamierottimien huoltoon tulisi kiinnittää enemmän huomioita, jotta sen toiminta pysyisi tehokkaana ja estäisi amalgaamin joutumisen viemäriverkkoon. Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle tulee noin 1,5 kg elohopeaa vuodessa. Tällaisen määrän saavuttamiseksi ei tarvita montaa toimimatonta tai huonosti huollettua amalgaamierotinta. Yhden vastaanoton tuottama vuotuinen amalgaamimäärä voi tuntua sellaisenaan pieneltä ja merkityksettömältä, mutta joutuessaan viemäriverkostoon, se aiheuttaa jäteveden ja jätevesilietteen käsittelylle ja jatkohyödyntämiselle ongelmia Vastuuhenkilöt Päätöksen 112/1997 vaatiman vastuuhenkilön nimeäminen amalgaamierottimen tarkkailua ja huoltoa varten ei ollut yleisesti tiedossa kyselyyn 14

16 vastanneiden keskuudessa tai jos oli, niin vastuuhenkilön nimeämistä ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi noudattaa. Kyselystä saadun palautteen perusteella monet kysymyksistä osoittautuivat erittäin vaikeiksi. Monessa kohtaa jouduttiin turvautumaan arvioihin tai kokonaan vastaamatta jättämiseen. Tältä olisi vältytty, jos vastaanotolla olisi nimitetty vastuuhenkilö, joka perehtyisi tai perehdytettäisiin kunnolla amalgaamierottimen toimintaan ja sitä koskeviin vaatimuksiin. Tällöin erottimen huolto ja tarkkailu paranisi ja amalgaamierottimen toiminta pysyisi tehokkaana ja vaaditulla tasolla. Yhden hammaslääkärin ja/tai hammashoitajan vastaanotoilla vastuuhenkilön nimeämistä saatettiin pitää tarpeettomana, koska erotinta koskevat toimenpiteet tehtiin joka tapauksessa itse. Tällöinkin tulisi huolehtia siitä, että näistä asioista vastaava henkilö hallitsee oleelliset tiedot ja taidot. Vastuuhenkilön olemassaolo toisi selkeyttä ja johdonmukaisuutta vastaanottojen jätehuoltoon ja ympäristöasioiden hoitoon Ongelmajätteet Kyselyssä pyydettiin liittämään vastausten yhteyteen kopio kirjanpidosta, josta käy ilmi syntyneet ongelmajätteet ja niiden toimittaminen jatkokäsittelyyn. Jätelaki (1072/1993) 51 :ssä säädetään, että kirjanpidosta tulee selvitä jätteen syntypaikka, toimituspaikka, toimituspäivämäärä ja käsittelytapa. Ilmeisesti tämä ei ollut toiminnanharjoittajien tiedossa sillä yhtään varsinaista kirjanpitoa ongelmajätteistä ei saapunut vastausten mukana. Eräät vastaanotot pitivät jonkinlaista kirjanpitoa ongelmajäteyrityksen laskujen perusteella. Jos kirjanpito olisi johdonmukaista ja selkeää, olisivat valvontatoimet helpompia ja syntyviä elohopeamääriä voisi valvoa helpommin. Poistettujen hampaiden mukana tulee paljon amalgaamijätettä hampaissa olevien täytteiden vuoksi. Hampaat ja niiden sisältämät amalgaamipaikat 15

17 oli säilötty asianmukaisiin säiliöihin. Amalgaamierottimen toimittajilla lienee tähän suuri vaikutus, koska moni yritys oli toimittanut erottimen mukana astioita juuri tätä tarkoitusta varten. Sekundääristä amalgaamijätettä syntyi vastausten mukaan kahdeksalla vastaanotolla. Kuitenkin vain kaksi hammashoitolaa toimitti sekundääriset amalgaamijätteet jatkokäsittelyyn. Sekundääristen amalgaamijätteiden käsittelyyn tulisi vastaanottojen kiinnittää merkittävästi enemmän huomiota. Vaikka ko. jätteet eivät menisikään suoraan viemäriverkkoon, niiden kulkeutuminen luontoon ennen pitkää on todennäköistä, ellei niistä huolehdita asianmukaisella tavalla. Kaikki syntynyt amalgaamipitoinen jäte tulisi pitää erillään muista jätteistä. Amalgaamin kanssa kosketuksiin joutuneet vanutupot, amalgaamikapselit ym. pitäisi kerätä talteen erilliseen astiaan ja huolehtia niiden jatkokäsittelystä. 5. Johtopäätökset Kyselyn yhtenä lähtökohtana oli selvittää Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen korkean elohopeapitoisuuden syytä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella hammaslääkärin vastaanotot olivat varteen otettavin elohopeaa käyttävä toimiala. Muita elohopeaa mahdollisesti käyttäviä toimialoja, kuten paperiteollisuutta tai kloorialkaliteollisuutta, ei alueella ole. Kyselystä huolimatta yksiselitteistä vastausta jätevesilietteen jatkuvasti kohonneeseen elohopeapitoisuuteen ei saatu. Amalgaamierottimien toimintakunnon ylläpitämisessä löytyi parannettavaa. Kuitenkaan mitään radikaaleja laiminlyöntejä kysely ei paljastanut. Pakolliset erottimet löytyivät kaikista hoitoyksiköistä, olivatpa ne sitten hälyttimellä varustettuja tai ei. Hammaslääkäreiden ja -hoitajien on syytä perehtyä valtioneuvoston päätökseen 112/1997 ja sisäistää siinä olevat asiat. 16

18 Ennen kaikkea tulisi korostaa amalgaamierottimien huollon ja tyhjentämisen säännöllisyyden merkitystä. Järjestelmällisyyttä tulisi lisätä amalgaamierottimien tarkastuksista kertoviin kirjanpitoihin ja amalgaamin jatkokäsittelyyn toimittamisesta kertoviin kirjanpitoihin. Vastuuhenkilön nimeäminen ja amalgaamierottimen erotustehokkuuden toteava todistus, tulisi ottaa käyttöön. Vastuuhenkilön nimeäminen toisi selkeyttä vastaanoton ympäristöasioiden hoitoon ja takaisi amalgaamierottimen moitteettoman toiminnan. Edellä esitetyt toimenpiteet minimoivat riskin elohopean joutumisesta hammashoitolassa syntyneiden jätevesien mukana viemäriverkostoon sekä helpottavat valvontaa. 6. Lähdeluettelo Arovaara, H. & Salo, J. (2001). Selvitys hammashoitoloiden jätevesien ja jätteiden käsittelystä Helsingissä. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 7/2001. Hämeenlinnan kaupungin sekä Hattulan, Hauhon, Rengon ja Kalvolan kuntien voimassa olevat jätehuoltomääräykset Jätelaki (1072/1993) Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) 17

19 LIITE 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997 Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä Valtioneuvosto on 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/1961) 1 luvun 23 a :n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, 23 a :n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1347/1995 ja 23 b :n, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, sekä [Merkitty kohta oikaistu (v. 1997), alkuperäinen sanamuoto kuului:1 luvun 23 a ja 23 b :n, sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (87/1993) ja] 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 :n nojalla, ympäristöministeriön esittelystä päättänyt: Tällä päätöksellä määrätään amalgaamipitoisten jätevesien johtamisesta vesiin ja yleiseen viemäriin sekä amalgaamijätteiden jätehuollosta. 1 Päätös koskee hammaslääkärien vastaanottoja ja muita toimipaikkoja, missä valmistetaan uusia tai poistetaan vanhoja amalgaamipaikkoja ja mistä amalgaamia voi päästä jätevesiin tai mistä voi syntyä amalgaamijätettä. 2 Hoitoyksikköjen jätevedet saa johtaa vesiin tai yleiseen viemäriin vain amalgaaminerottimen kautta. Amalgaaminerottimen tehokkuuden on oltava vähintään 95 prosenttia. Amalgaaminerottimen asentamisesta, tarkkailusta, hoidosta ja tehokkuuden määrittämisestä määrätään tämän päätöksen liitteessä. 3 Hammashoidossa syntyvät amalgaamipitoiset jätevedet saa johtaa vesiin ilman eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin annetun valtioneuvoston päätöksen (363/1994) 5 :ssä tarkoitettua lupaa, jos tämän päätöksen määräyksiä noudatetaan. Sama koskee yleiseen viemäriin johdettavia, hammashoidossa syntyviä amalgaamipitoisia jätevesiä. 4 Hammashoidossa syntyneestä amalgaamijätteestä ja sen toimittamisesta hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on pidettävä kirjaa siten kuin jätelain (1072/1993) 51 :n 3 momentissa on säädetty. Tämän päätöksen noudattamista valvovat vesilain (264/1961) ja jätelain valvontaviranomaiset. 5 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti 6

20 Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997 Ympäristöministeri Pekka Haavisto Ylitarkastaja Merja Turunen Liite Amalgaaminerottimien asennus, tarkkailu, hoito ja tehokkuuden määrittäminen 1. Amalgaaminerotin on asennettava tehoimurilaitteiston tai hoitoyksikön viemäriin. Erottimen tarkkailua ja hoitoa varten on nimettävä vastuuhenkilö. Amalgaaminerottimen jätteenkeräyssäiliön täyttöaste on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa, paitsi silloin, kun erottimessa on säiliön täyttymisen ilmaiseva hälytin. Säiliö on erottimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tyhjennettävä tai vaihdettava riittävän usein. 2. Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettaviin hoitoyksiköihin asennettavien amalgaaminerottimien tehokkuus on määritettävä käyttäen kohdassa 3 mainituista menetelmistä joko menetelmää a tai b. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käytössä olleisiin hoitoyksiköihin asennettujen tai asennettavien amalgaaminerottimien tehokkuus voidaan määrittää myös menetelmää c käyttäen. 3. Amalgaaminerottimen tehokkuuden määritysmenetelmät: a) Saksalainen, sikäläisen rakennustekniikan laitoksen menetelmä (Insitut für Bautechnik, Bau- und Prüfgrundsätze für Amalgamabscheider, Amalgam-Standardprobe und Quartz-Standardprobe, Fassung November 1989) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset; b) Århusin hammaslääketieteellisen korkeakoulun menetelmä (Specifikationer vedrorende afprovning af amalgamudskillere, Århus tandljgehojskole, Dansk Tandljgeforening og Tandljgernes Nye Landsforening, 28. juni 1990) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset; ja c) Ruotsin valtion testauslaitoksen menetelmä (Statens provningsanstalt, standardtest för avskiljningsanordning för kvicksilverhaltigt avfall från spillvatten från tandvårdsenheter, ) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset. 4. Amalgaamierottimen tehokkuus on osoitettava todistuksella, josta käy ilmi käytetty testimenetelmä ja erottimen tehokkuus. Todistus tai kopio siitä on oltava saatavilla tässä päätöksessä tarkoitetuilla toimipaikoilla. Lähde: / Oikeusministeriö ja Edita Publishing

21

22

23

SELVITYS HAMMAHOITOLOIDEN JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ HELSINGISSÄ

SELVITYS HAMMAHOITOLOIDEN JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ HELSINGISSÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 7/2001 SELVITYS HAMMAHOITOLOIDEN JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ HELSINGISSÄ Jutta Salo ja Hannu Arovaara SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO...2

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Valtioneuvoston päätös. otsonikerrosta heikentävistä aineista. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 262. Valtioneuvoston päätös. otsonikerrosta heikentävistä aineista. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998 N:o 262 264 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista... 979 263 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2016

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2015

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2015 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2015 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 9 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä HEL 2016-000812 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2008

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA Tehtävänä puhtaampi ympäristö LIETEKULJETUKSET HOITUVAT ROUSKIKSEN KANSSA Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä aivan kuten

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle

Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Biomedicum Haartmaninkatu

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Melissa Ritaoja

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Melissa Ritaoja Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa Melissa Ritaoja Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 6 2007 Hämeenlinnan kaupunki

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE

YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE Kyselylomake Talman asukkaille jaettiin kunnan kyselylomake (liite.) tammikuussa, jossa kartoitettiin talouksien kiinnostusta kunnallistekniikkaan.

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008 N:o 58 62 SISÄLLYS N:o Sivu 58 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2010

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2007

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Valviran määräys 4/2010: Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), luku 5 ylitarkastaja,

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri Ympäristönsuojelun tehtävät Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri 5.9.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen. Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen. Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula Karjalan kylien sanitaation kehittäminen Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula Matkat Venäjän-Karjalaan: 1. matka Ensimmäinen vierailu 19-20.5 2008,

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kyselyn 1. vaiheen tulokset 1. Vaiheen kysely Kysely toteutettiin valtionhallinnon organisaatioille 20.6.- 25.8.2017 Maakuntahallinnoille siirtyvien tehtävien

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kyselyn 1. vaiheen tulokset 1. Vaiheen kysely Kysely toteutettiin valtionhallinnon organisaatioille 20.6.- 25.8.2017 Maakuntahallinnoille siirtyvien tehtävien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot