Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004"

Transkriptio

1 Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä vuonna 2004 Matti Huttunen Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita Hämeenlinnan kaupunki

2 Huttunen, M. 2008: Selvitys hammashoitoloiden amalgaamipitoisten jätevesien ja jätteiden käsittelystä. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 13. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi. 17 s. + 2 liitettä. ISBN ISSN

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Kyselyn toteuttaminen 5 3. Kyselyn tulosten esittely Amalgaamin käyttö Amalgaamierottimet Amalgaamierottimen asennus ja tehokkuuden toteaminen Amalgaamierottimen huolto ja tarkkailu Sekundääriset amalgaamijätteet Kyselyn tulosten arviointi Amalgaamierottimet Vastuuhenkilöt Ongelmajätteet Johtopäätökset Lähdeluettelo 17 LIITTEET 1. Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) 2. Kyselylomake 2

4 Tiivistelmä Kyselyn yhtenä lähtökohtana oli selvittää Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen kohonneen elohopeapitoisuuden syytä. Selvityksen kohteeksi rajattiin Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntien hammashoitolat, koska alueella ei sijainnut elohopeayhdisteitä käyttävää teollisuutta. Kyselyn avulla voitiin myös valvoa valtioneuvoston päätöstä hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997). Kysely lähetettiin Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän hammaspoliklinikoille sekä 14 yksityiselle vastaanotolle ja varuskunnan hammaspoliklinikalle. Kyselyn vastausprosentti oli 94. Pakolliset amalgaamierottimet löytyivät kaikista hoitoyksiköistä. Kaikissa amalgaamierottimissa ei ollut hälytintä ja erottimien toimintakunnon ylläpitämisessä löytyi parannettavaa. Amalgaamijätteen kirjanpidosta ja erottimien dokumentoinnista, sekundääristen amalgaamijätteiden (amalgaamin kanssa kosketuksissa olleet jätteet) keräyksestä sekä vastuuhenkilön nimeämisessä ilmeni puutteita. Yksiselitteistä vastausta jätevesilietteen jatkuvasti kohonneeseen elohopeapitoisuuteen ei kuitenkaan voitu selvityksen perusteella osoittaa. Mitään suuria laiminlyöntejä kysely ei paljastanut. 3

5 1. Johdanto Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen jatkuvasti kohonnut elohopeapitoisuus oli syynä hammashoitoloiden jätevesien käsittelyn selvittämiseen. Hyväksytty kompostikäytön raja (1 mg/kg) oli ylittynyt vuodesta 2002 lähtien. Elohopeapitoisuuden nousu oli ollut tasaista aina vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2003 jätevesilietteessä oli elohopeaa 1,2 mg/kg, kun vuonna 2002 sitä oli 1,1 mg/kg ja 0,8 mg/kg vuonna 2001 (kuva 1). Tarkoituksena oli selvittää, kuinka Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella toimivat hammaslääkärien vastaanotot hoitavat amalgaamijätteidensä talteenoton ja jatkokäsittelyn. Samalla selvitettiin, kuinka hammashoitolat noudattavat valtioneuvoston päätöstä 112/1997 (liite1). Päätös antaa määräyksiä ja ohjeita siitä, kuinka hammashoidon amalgaamipitoisia jätevesiä ja jätteitä tulisi käsitellä. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Elohopea Kompostikäytön raja-arvo 1 mg/kg 0,83 0,9 0,8 1,1 1, Elohopea (mg/kg) Kuva1. Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen elohopeapitoisuus vuosina (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) 4

6 2. Kyselyn toteuttaminen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto teki kyselyn Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kunnissa. Vastaanottojen yhteystietojen keräämiseksi käytettiin puhelinluetteloa ja internetiä. Vain yksi luetteloiduista hammaslääkärin vastaanotoista oli lopettanut toimintansa. Kyselylomake pohjautui Helsingissä vuonna 2001 tehtyyn vastaavaan selvitykseen (Jutta Salo ja Hannu Arovaara). Kyselylomake (liite 2) muotoiltiin siten, että vastauksia voitiin verrata suoraan valtioneuvoston päätöksen 112/1997 vaatimuksiin. Kysely lähetettiin Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hammaspoliklinikoille sekä 14 yksityiselle vastaanotolle. Näistä yksityisistä vastaanotoista kaksi oli hammaslääkärikeskuksia. Yksi selvityksen piiriin kuuluneista vastaanotoista oli varuskunnan (Parolannummi) hammaspoliklinikka. Kaiken kaikkiaan kysely lähetettiin 16 kohteeseen. Yksityisiä hammashoitoloita ei yhtä Parolassa sijaitsevaa vastaanottoa lukuun ottamatta ollut muualla kuin Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hammashoitolat laskettiin yhdeksi vastaanotoksi suuren hoitoyksikkömäärän vuoksi. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vastaanotoilla oli käytössään 36 hoitoyksikköä. Yksityiset vastaanotot olivat suurimmaksi osaksi yhden hoitoyksikön vastaanottoja (kuva 2). Näissä paikoissa työskenteli yleensä joko hammaslääkäri yksinään tai hammaslääkäri ja hammashoitaja. Ensimmäiset kyselylomakkeet toimitettiin vastaanotoille ja viimeiset lomakkeet kahden viikon sisällä ensimmäisten kyselyiden jakamisesta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 94,12. Vain yksi yksityinen hammaslääkärikeskus jätti vastaamatta kyselyyn. 5

7 Vastaanottojen hoitoyksiköiden lukumäärä >5 Hoitoyksiköitä Vastaanottoja Kuva 2. Vastaanottojen jakautuminen niiden hoitoyksikkömäärien mukaan 3. Kyselyn tulosten esittely 3.1. Amalgaamin käyttö Valtionneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä koskee toimipaikkoja, missä valmistetaan uusia tai poistetaan vanhoja amalgaamipaikkoja ja mistä amalgaamia voi päästä jätevesiin tai mistä voi syntyä amalgaamijätettä. Vastaanotot Ei valmista uusia amalg.paikkoja 8 Vastaanotot Valmistavat uusia amalg.paikkoja 8 Kuva 3. Amalgaampaikkojen valmistavien vastaanottojen määrä Kyselyllä pyrittiin selvittämään vastaanottojen amalgaamin käsittelyä. Kaikilla kyselyyn vastanneilla hammaslääkärien vastaanotoilla oli amalgaamiin liittyviä toimintoja. Puolet vastanneista ilmoitti myös tekevänsä uusia 6

8 amalgaamipaikkoja. Niillä vastaanotoilla, joilla uusia amalgaamipaikkoja ei valmistettu, poistettiin kuitenkin vanhoja amalgaamipaikkoja (kuva 3). Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 mukaan hammashoidossa syntyneestä amalgaamijätteestä on pidettävä kirjaa. Kyselyssä selvitettiin vastaanottojen tekemien amalgaamipaikkojen määrä, niihin käytetyn amalgaamin määrä sekä paikkojen poistoista syntyvän amalgaamijätteen määrä. Kyselyssä pyydettiin myös liittämään vastauksen oheen kopio ongelmajätekirjanpidosta. Monet vastaanotot osasivat arvioida tehtyjen paikkojen lukumäärän sekä melko hyvin poistettujen amalgaamipaikkojen määrän. Kuitenkin vain harvat vastaanotot tiesivät kertoa käytetyn tai poistetun amalgaamin määrän. Varsinaista ongelmajätekirjanpitoa ei yksikään vastaanotto toimittanut. Muutamat vastaanotot kuitenkin toimittivat kopion ongelmajäteyrityksen laskusta tai siirtoasiakirjasta, josta ilmeni toimitetut jätemäärät. Yksi vastaanotto ilmoitti pitävänsä kirjaa ongelmajätteistä, mutta ei kuitenkaan liittänyt kopiota kirjanpidosta vastaukseensa, vaikka sitä erikseen pyydettiin. Niiden hammashoitoloiden, jotka olivat arvioineet käyttämäänsä amalgaamimäärää, välillä oli suuria eroja amalgaamin määrässä/kohde. Arviot vaihtelivat alle yhdestä grammasta aina yli kymmeneen grammaan/kohde. Poistettujen hampaiden mukana tulleita amalgaamipaikkoja säilytettiin yleensä asiallisesti amalgaamierottimen valmistajan toimittamassa tiiviissä purkissa veden tai desinfiointinesteen peittäminä. Näin meneteltiin lähes poikkeuksetta jokaisella vastaanotolla Amalgaamierottimet Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 mukaan hoitoyksiköiden jätevedet saa johtaa viemäriin vain amalgaamierottimen kautta. Amalgaamierottimen tehokkuuden on oltava vähintään 95 prosenttia. 7

9 Kaikkien kyselyyn vastanneiden hammashoitoloiden hoitoyksiköihin oli asennettu amalgaamierotin. Kyselyssä pyydettiin ilmoittamaan hoitoyksiköihin asennettujen amalgaamierottimien tietoja, joita olivat: amalgaamierottimen merkki ja malli, amalgaamierottimen valmistusvuosi ja myyjä sekä säiliön tilavuus. Lähes kaikki vastaanotot ilmoittivat erottimen mallin ja myyjän. Joiltakin vastaanotoilta saadut tiedot olivat kuitenkin hyvin puutteellisia. Yksi vastaanotto ei osannut mainita erottimien mallia, joten sen erotustehokkuuden tarkistaminen oli mahdotonta. Amalgaamierottimien jakauma merkin mukaan Sirona Amalgam Rotor 1 Drain Clean 7 Metasys 17 Dürr Amalgaamierottimia (kpl) Kuva 4. Amalgaamierottimien yleisyys merkeittäin. Hoitoyksiköitä yhteensä 58 Yleisimmät amalgaamierotinmallit olivat Dürr, Metasys ja Drain Clean (kuva 4). Joukossa oli myös yksi Sirona Amalgam Rotor. Eräät vastaanotot olivat asentaneet yhteen hoitoyksikköön jopa useamman amalgaamierottimen Amalgaamierottimen asennus ja tehokkuuden toteaminen Valtioneuvoston päätöksen 112/1997 liitteessä todetaan, että amalgaamierotin on asennettava tehoimurilaitteiston tai hoitoyksikön viemäriin. Kaikki vastaanotot osasivat kertoa, minne erotin oli hoitoyksikössä asennettu. Kaikilla vastaanotoilla erotin oli asennettu oikein yksikön ja viemärin väliin ja useimmiten myös tehoimuriin. Joissakin tapauksissa huuhtelual- 8

10 las oli liitetty erotinjärjestelmään. Vastausten mukaan kaikkien vastaanottojen huuhtelualtaiden vesiä ei johdettu erottimen kautta. Toisaalta vastauksista ei ilmennyt, oliko jokaisella hammaslääkärillä ylipäätään käytössä huuhteluallasta. Valtioneuvoston päätös määrittelee kolme menetelmää, joilla amalgaamierottimien tehokkuus tulee olla määritetty. Testimenetelmänä voi olla myös jokin muu menetelmä, kunhan se täyttää vaatimukset. Päätöksen perusteluissa todetaan myös, että todistus tai kopio todistuksesta, joka selvittää amalgaamierottimen erotustehokkuuden, tulee olla vastaanotolla valvontaviranomaisen tarkastusta varten. Vain kolme kyselyyn vastanneista vastaanotoista ilmoitti erottimen tehokkuuden määritykseen käytetyn testin. Loput 13 kohdetta jätti kysymykseen vastaamatta tai ilmoitti erottimen tulleen testatuksi erottimen valmistajan omalla testillä tai asianomaisilla testeillä, joista ei kuitenkaan tarkemmin kerrottu. Vastausten yhteyteen pyydettiin liittämään kopio vastaanotolla olevasta erottimen tehokkuuden osoittavasta todistuksesta. Yksikään hammashoitola ei ollut liittänyt kyseistä asiakirjaa vastauksiinsa. Joistakin kohteista lähetettiin kopioita erottimen asennus- ja huoltokirjan sivuista, joista tehokkuus kävi ilmi. Eräs hammashoitola ilmoitti myös erottimen myyjän puhelinnumeron, josta asiaa voisi tiedustella tarkemmin Amalgaamierottimen huolto ja tarkkailu Valtioneuvoston päätöksessä 112/1997 määrätään amalgaamierottimen tarkkailusta ja hoidosta. Päätöksen mukaan amalgaamierottimen hoitoa ja tarkkailua varten on vastaanotolla nimettävä vastuuhenkilö. Vain neljä vastaanottoa oli selvästi ilmoittanut nimenneensä em. vastuuhenkilön. Vastuuhenkilönä oli useimmiten joko hammaslääkäri itse tai hammashoitaja. Koska joillakin vastaanotoilla henkilökuntaan kuului ainoastaan 9

11 hammaslääkäri yksinään tai hammaslääkäri ja hammashoitaja, erottimen huolto ja tarkkailu hoidettiin usein omatoimisesti. Valtioneuvoston päätöksessä määrätään, että erottimen täyttöaste on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa, ellei erottimessa ole täyttymisen ilmaisevaa hälytintä. Vastanneiden hammashoitoloiden amalgaamierottimet olivat pääsääntöisesti varustettu hälyttimillä (kuva 5). Hälyttimellä varustettuja erottimia ovat Dürr- ja Metasys-merkkiset erottimet. Niiltä vastaanotoilta, joiden erottimessa ei ollut hälytintä, pyydettiin selvitys erottimen täyttöasteen tarkastustiheydestä ja tarkastusten kirjanpidosta. Yksikään vastaanotto ei toimittanut kirjanpitoa. Tämän lisäksi yksi vastaanotto ilmoitti tarkastavansa täyttöasteen liian harvoin. Erottimet, joissa ei hälytintä 12 % Erottimet, joissa hälytin 88 % Kuva 5. Hälyttimien yleisyys erottimissa Hälyttimillä varustettujen erottimien vastaanotot luottivat koneen tekevän ilmoituksen, kun säiliö on täyttymässä. Jätehuoltomääräysten mukaan ongelmajätevarasto tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Lähes kaikilla vastaanotoilla erotin tai erottimet tyhjennettiin useamman kerran vuodessa. Vain kahdella vastaanotolla tyhjennysväli venyi yli vuoden. Toisen vastauksen mukaan pidemmän tyh- 10

12 jennysvälin syynä oli osa-aikainen toiminta vastaanotolla. Vastauksen mukaan amalgaamijätettä kertyi erottimeen niin vähän, ettei sitä tarvinnut tyhjentää kuin parin vuoden välein. Toinen hammashoitola ei antanut asiaan mitään selitystä. Syy siihen voi olla tietämättömyys siitä, kuinka usein tyhjennys tulisi tehdä. Vastauksista voidaan kuitenkin todeta, ettei vastuuhenkilön nimeäminen juuri vaikuttanut amalgaamierottimien tyhjentämiseen. Vaikka vastuuhenkilöä ei ollut erikseen nimetty, tyhjennykset oli pääsääntöisesti tehty ajallaan (kuva 6). Tyhjennysvälin riippuvuus vastuuhenkilöstä Vastaanotot 10 Vastuuhenkilö nimetty Tyhjennys tarpeeksi usein Vastuuhenkilöä ei nimetty Tyhjennys tarpeeksi usein Kuva 6. Vastuuhenkilön vaikutus päätöksen mukaiseen erottimien tyhjennystiheyteen Sekundääriset amalgaamijätteet Kyselyssä pyydettiin selvittämään, miten vastaanotoilla käsitellään sekundääristä amalgaamijätettä. Sekundäärisillä amalgaamijätteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain vähän amalgaamia sisältäviä jätteitä, kuten amalgaamikapseleita, elohopeapulloja tai muita amalgaamin kanssa kosketuksiin joutuneita jätteitä. Sekundääristen amalgaamijätteiden keräyksessä olisi paljon parannettavaa. Vastanneista hammashoitoloista vain kaksi kohdetta sanoi kerää- 11

13 vänsä sekundääriset amalgaamijätteet talteen. Useiden vastausten mukaan sekundääristä jätettä ei synny. Ainoastaan kaksi vastaanottoa uusia amalgaamipaikkoja tekevästä kahdeksasta vastaanotosta keräsi nämä jätteet talteen (kuva 7). Useimmiten tätä asiaa käsittelevä kohta oli kyselyssä jätetty vastaamatta. Sekundääristen jätteiden keräys Tekevät uusia amalg. paikkoja Sekundääristen amalg.jätteiden keräys Vastaanotot 8 2 Kuva 7. Sekundääristen amalgaamijätteiden keräys niillä vastaanotoilla, jotka valmistavat uusia amalgaamipaikkoja. 4. Kyselyn tulosten arviointi Vastaukset toimitettiin pääosin nopeasti. Talvilomien sijoittuminen osin päällekkäin kyselyn ajankohdan kanssa hidasti joidenkin vastaanottojen vastausten saapumista. Kysely itsessään osoittautui vaikeaksi. Monet kohdat useissa vastauksissa oli jätetty tyhjilleen. Yhtä yleistä oli antaa vastaukseksi arvio esimerkiksi amalgaamierottimen tarkastustiheydestä tai tehtyjen amalgaamipaikkojen määrästä. Kyselylomake sisälsi 31 enemmän tai vähemmän yksityiskohtaista kysymystä amalgaamista ja sen käsittelystä. Poikkeuksetta tietyt kysymykset 12

14 muodostuivat ongelmallisiksi lähes kaikille vastaanotoille. Esimerkiksi kysymykset vastaanoton tuottamasta amalgaamijätteen määrästä osoittautuivat erityisen hankaliksi. Suhtautuminen kyselyyn oli kolmijakoista. Suurin osa tuntui ottavan kyselyn neutraalisti vastaan. Vähemmistö suhtautui negatiivisesti toimitettuun kyselyyn. Näillä vastaanotoilla ei olisi ollut aikaa paneutua kyselylomakkeeseen. Kiitettävää kuitenkin oli Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän terveyskeskushammaspoliklinikoiden amalgaamierottimien tyhjentämisestä ja huoltamisesta vastaavien huoltomiesten asenne. He olivat ainoat positiivisesti asiaan suhtautuneet Amalgaamierottimet Hammaslääkärit tiesivät poikkeuksetta, että amalgaamierotin on ollut pakollinen vuodesta 1997 lähtien, jolloin annettiin valtioneuvoston päätös 112/1997. Jokainen vastaanotto osasi kertoa, miten ja mihin erottimet oli asennettu. Tämä johtunee siitä, että monissa paikoissa erottimen huollon ja tyhjennyksen hoitaa hammaslääkäri tai hammashoitaja henkilökohtaisesti. Vaikeuksia puolestaan aiheuttivat erottimen tietoja tarkemmin erittelevät kysymykset. Useille vastaanotoille tuotti vaikeuksia ilmoittaa amalgaamierottimensa tehokkuus ja erityisesti erotustehokkuuden määrittäminen. Eräät vastaanotot olivat etsineet erottimen käyttöoppaasta tiedot erotustehokkuudesta. Toisilla taas ei ollut käsitystä siitä, mihin amalgaamierottimen tehokkuudella ja testausmenetelmällä viitattiin. Samansuuntainen tendenssi oli havaittavissa, kun kyselyssä pyydettiin liittämään kopio tehokkuuden osoittavasta todistuksesta vastauksen mukaan. Yhdeltäkään vastaanotolta kyseistä dokumenttia ei saatu. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella toimiville hammaslääkäreille nämä asiat olivat täysin vieraita. Hammaslääkäreiden tie- 13

15 toutta näistä asioista pitäisi parantaa. Heidän tulisi olla perillä siitä, millainen amalgaamierotin täyttää valtioneuvoston päätöksessä 112/1997 esitetyt vaatimukset. Amalgaamierottimen täyttöasteen valvonnan ja erottimen huollon osalta oltiin huomattavasti valveutuneempia. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erottimet tyhjennettiin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Myös täyttöastetta tarkkailtiin vastausten mukaan riittävästi, varsinkin jos amalgaamierottimessa ei ollut hälytintä. Hälyttimellä varustettujen erottimien omistajat kuitenkin luottivat täysin erottimen tekemään ilmoitukseen täyttymisestä. Näillä vastaanotoilla täyttöastetta ei muutoin tarkkailtu. Vaikka erotin olisikin varustettu hälyttimellä, se vaatii samanlaisen huoltamisen kuin ilman hälytintä varustettu erotin. Säilyttääkseen erotustehokkuutensa erotinta täytyy huoltaa ja tyhjentää säännöllisesti. Vastaanotoilla luotettiin erottimen säilyvän toimintakuntoisena, kunhan se vain tyhjennetään silloin, kun säiliö on täysi. Joissakin kohteissa huoltomies teki vuosihuollon. Amalgaamierottimien huoltoon tulisi kiinnittää enemmän huomioita, jotta sen toiminta pysyisi tehokkaana ja estäisi amalgaamin joutumisen viemäriverkkoon. Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle tulee noin 1,5 kg elohopeaa vuodessa. Tällaisen määrän saavuttamiseksi ei tarvita montaa toimimatonta tai huonosti huollettua amalgaamierotinta. Yhden vastaanoton tuottama vuotuinen amalgaamimäärä voi tuntua sellaisenaan pieneltä ja merkityksettömältä, mutta joutuessaan viemäriverkostoon, se aiheuttaa jäteveden ja jätevesilietteen käsittelylle ja jatkohyödyntämiselle ongelmia Vastuuhenkilöt Päätöksen 112/1997 vaatiman vastuuhenkilön nimeäminen amalgaamierottimen tarkkailua ja huoltoa varten ei ollut yleisesti tiedossa kyselyyn 14

16 vastanneiden keskuudessa tai jos oli, niin vastuuhenkilön nimeämistä ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi noudattaa. Kyselystä saadun palautteen perusteella monet kysymyksistä osoittautuivat erittäin vaikeiksi. Monessa kohtaa jouduttiin turvautumaan arvioihin tai kokonaan vastaamatta jättämiseen. Tältä olisi vältytty, jos vastaanotolla olisi nimitetty vastuuhenkilö, joka perehtyisi tai perehdytettäisiin kunnolla amalgaamierottimen toimintaan ja sitä koskeviin vaatimuksiin. Tällöin erottimen huolto ja tarkkailu paranisi ja amalgaamierottimen toiminta pysyisi tehokkaana ja vaaditulla tasolla. Yhden hammaslääkärin ja/tai hammashoitajan vastaanotoilla vastuuhenkilön nimeämistä saatettiin pitää tarpeettomana, koska erotinta koskevat toimenpiteet tehtiin joka tapauksessa itse. Tällöinkin tulisi huolehtia siitä, että näistä asioista vastaava henkilö hallitsee oleelliset tiedot ja taidot. Vastuuhenkilön olemassaolo toisi selkeyttä ja johdonmukaisuutta vastaanottojen jätehuoltoon ja ympäristöasioiden hoitoon Ongelmajätteet Kyselyssä pyydettiin liittämään vastausten yhteyteen kopio kirjanpidosta, josta käy ilmi syntyneet ongelmajätteet ja niiden toimittaminen jatkokäsittelyyn. Jätelaki (1072/1993) 51 :ssä säädetään, että kirjanpidosta tulee selvitä jätteen syntypaikka, toimituspaikka, toimituspäivämäärä ja käsittelytapa. Ilmeisesti tämä ei ollut toiminnanharjoittajien tiedossa sillä yhtään varsinaista kirjanpitoa ongelmajätteistä ei saapunut vastausten mukana. Eräät vastaanotot pitivät jonkinlaista kirjanpitoa ongelmajäteyrityksen laskujen perusteella. Jos kirjanpito olisi johdonmukaista ja selkeää, olisivat valvontatoimet helpompia ja syntyviä elohopeamääriä voisi valvoa helpommin. Poistettujen hampaiden mukana tulee paljon amalgaamijätettä hampaissa olevien täytteiden vuoksi. Hampaat ja niiden sisältämät amalgaamipaikat 15

17 oli säilötty asianmukaisiin säiliöihin. Amalgaamierottimen toimittajilla lienee tähän suuri vaikutus, koska moni yritys oli toimittanut erottimen mukana astioita juuri tätä tarkoitusta varten. Sekundääristä amalgaamijätettä syntyi vastausten mukaan kahdeksalla vastaanotolla. Kuitenkin vain kaksi hammashoitolaa toimitti sekundääriset amalgaamijätteet jatkokäsittelyyn. Sekundääristen amalgaamijätteiden käsittelyyn tulisi vastaanottojen kiinnittää merkittävästi enemmän huomiota. Vaikka ko. jätteet eivät menisikään suoraan viemäriverkkoon, niiden kulkeutuminen luontoon ennen pitkää on todennäköistä, ellei niistä huolehdita asianmukaisella tavalla. Kaikki syntynyt amalgaamipitoinen jäte tulisi pitää erillään muista jätteistä. Amalgaamin kanssa kosketuksiin joutuneet vanutupot, amalgaamikapselit ym. pitäisi kerätä talteen erilliseen astiaan ja huolehtia niiden jatkokäsittelystä. 5. Johtopäätökset Kyselyn yhtenä lähtökohtana oli selvittää Paroisten jätevedenpuhdistamon jätevesilietteen korkean elohopeapitoisuuden syytä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alueella hammaslääkärin vastaanotot olivat varteen otettavin elohopeaa käyttävä toimiala. Muita elohopeaa mahdollisesti käyttäviä toimialoja, kuten paperiteollisuutta tai kloorialkaliteollisuutta, ei alueella ole. Kyselystä huolimatta yksiselitteistä vastausta jätevesilietteen jatkuvasti kohonneeseen elohopeapitoisuuteen ei saatu. Amalgaamierottimien toimintakunnon ylläpitämisessä löytyi parannettavaa. Kuitenkaan mitään radikaaleja laiminlyöntejä kysely ei paljastanut. Pakolliset erottimet löytyivät kaikista hoitoyksiköistä, olivatpa ne sitten hälyttimellä varustettuja tai ei. Hammaslääkäreiden ja -hoitajien on syytä perehtyä valtioneuvoston päätökseen 112/1997 ja sisäistää siinä olevat asiat. 16

18 Ennen kaikkea tulisi korostaa amalgaamierottimien huollon ja tyhjentämisen säännöllisyyden merkitystä. Järjestelmällisyyttä tulisi lisätä amalgaamierottimien tarkastuksista kertoviin kirjanpitoihin ja amalgaamin jatkokäsittelyyn toimittamisesta kertoviin kirjanpitoihin. Vastuuhenkilön nimeäminen ja amalgaamierottimen erotustehokkuuden toteava todistus, tulisi ottaa käyttöön. Vastuuhenkilön nimeäminen toisi selkeyttä vastaanoton ympäristöasioiden hoitoon ja takaisi amalgaamierottimen moitteettoman toiminnan. Edellä esitetyt toimenpiteet minimoivat riskin elohopean joutumisesta hammashoitolassa syntyneiden jätevesien mukana viemäriverkostoon sekä helpottavat valvontaa. 6. Lähdeluettelo Arovaara, H. & Salo, J. (2001). Selvitys hammashoitoloiden jätevesien ja jätteiden käsittelystä Helsingissä. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 7/2001. Hämeenlinnan kaupungin sekä Hattulan, Hauhon, Rengon ja Kalvolan kuntien voimassa olevat jätehuoltomääräykset Jätelaki (1072/1993) Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä (112/1997) 17

19 LIITE 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997 Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä Valtioneuvosto on 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/1961) 1 luvun 23 a :n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, 23 a :n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1347/1995 ja 23 b :n, sellaisena kuin se on laissa 87/1993, sekä [Merkitty kohta oikaistu (v. 1997), alkuperäinen sanamuoto kuului:1 luvun 23 a ja 23 b :n, sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (87/1993) ja] 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 :n nojalla, ympäristöministeriön esittelystä päättänyt: Tällä päätöksellä määrätään amalgaamipitoisten jätevesien johtamisesta vesiin ja yleiseen viemäriin sekä amalgaamijätteiden jätehuollosta. 1 Päätös koskee hammaslääkärien vastaanottoja ja muita toimipaikkoja, missä valmistetaan uusia tai poistetaan vanhoja amalgaamipaikkoja ja mistä amalgaamia voi päästä jätevesiin tai mistä voi syntyä amalgaamijätettä. 2 Hoitoyksikköjen jätevedet saa johtaa vesiin tai yleiseen viemäriin vain amalgaaminerottimen kautta. Amalgaaminerottimen tehokkuuden on oltava vähintään 95 prosenttia. Amalgaaminerottimen asentamisesta, tarkkailusta, hoidosta ja tehokkuuden määrittämisestä määrätään tämän päätöksen liitteessä. 3 Hammashoidossa syntyvät amalgaamipitoiset jätevedet saa johtaa vesiin ilman eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin annetun valtioneuvoston päätöksen (363/1994) 5 :ssä tarkoitettua lupaa, jos tämän päätöksen määräyksiä noudatetaan. Sama koskee yleiseen viemäriin johdettavia, hammashoidossa syntyviä amalgaamipitoisia jätevesiä. 4 Hammashoidossa syntyneestä amalgaamijätteestä ja sen toimittamisesta hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on pidettävä kirjaa siten kuin jätelain (1072/1993) 51 :n 3 momentissa on säädetty. Tämän päätöksen noudattamista valvovat vesilain (264/1961) ja jätelain valvontaviranomaiset. 5 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti 6

20 Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997 Ympäristöministeri Pekka Haavisto Ylitarkastaja Merja Turunen Liite Amalgaaminerottimien asennus, tarkkailu, hoito ja tehokkuuden määrittäminen 1. Amalgaaminerotin on asennettava tehoimurilaitteiston tai hoitoyksikön viemäriin. Erottimen tarkkailua ja hoitoa varten on nimettävä vastuuhenkilö. Amalgaaminerottimen jätteenkeräyssäiliön täyttöaste on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa, paitsi silloin, kun erottimessa on säiliön täyttymisen ilmaiseva hälytin. Säiliö on erottimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tyhjennettävä tai vaihdettava riittävän usein. 2. Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettaviin hoitoyksiköihin asennettavien amalgaaminerottimien tehokkuus on määritettävä käyttäen kohdassa 3 mainituista menetelmistä joko menetelmää a tai b. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käytössä olleisiin hoitoyksiköihin asennettujen tai asennettavien amalgaaminerottimien tehokkuus voidaan määrittää myös menetelmää c käyttäen. 3. Amalgaaminerottimen tehokkuuden määritysmenetelmät: a) Saksalainen, sikäläisen rakennustekniikan laitoksen menetelmä (Insitut für Bautechnik, Bau- und Prüfgrundsätze für Amalgamabscheider, Amalgam-Standardprobe und Quartz-Standardprobe, Fassung November 1989) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset; b) Århusin hammaslääketieteellisen korkeakoulun menetelmä (Specifikationer vedrorende afprovning af amalgamudskillere, Århus tandljgehojskole, Dansk Tandljgeforening og Tandljgernes Nye Landsforening, 28. juni 1990) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset; ja c) Ruotsin valtion testauslaitoksen menetelmä (Statens provningsanstalt, standardtest för avskiljningsanordning för kvicksilverhaltigt avfall från spillvatten från tandvårdsenheter, ) tai muu menetelmä, joka täyttää vastaavat vaatimukset. 4. Amalgaamierottimen tehokkuus on osoitettava todistuksella, josta käy ilmi käytetty testimenetelmä ja erottimen tehokkuus. Todistus tai kopio siitä on oltava saatavilla tässä päätöksessä tarkoitetuilla toimipaikoilla. Lähde: / Oikeusministeriö ja Edita Publishing

21

22

23

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut epäasiallinen vaikuttaminen vuosina 2007-2008

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut epäasiallinen vaikuttaminen vuosina 2007-2008 Rikosseuraamusviraston monisteita 4/2009 Julkaistu yhteistyössä YK:n Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutin (HEUNI) kanssa Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot