Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI"

Transkriptio

1 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta on pyytänyt minulta lausuntoa valtuutettu/hallituksen jäsen Matti Kämäräisen vaalikelpoisuudesta hänen tultuaan valituksi Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän vastaavaksi hammaslääkäriksi Olen antanut tarkastuslautakunnalle oheisista asiakirjoista ilmenevän lausunnon Lausunnon liitteenä on kuntayhtymän johtosääntö. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pyynnöstä pyydän Matti Kämäräisen vaalikelpoisuudesta vielä Suomen Kuntaliiton kirjallista lausuntoa. Mikäli mahdollista, toivon lausunnon olevan käytettavisså jo , jolloin tarkastuslautakunta pitää seuraavan kokouksensa. Kaupunginsihteeri `Eeva Piironen lausuntopyyntökuntaliitto04 Postiosoite Käyntiosoite Sähköposti Puhelin Y-tunnus PL 13 Karjalankatu 1 (013) NURMES NURMES Telekopio (013)

2 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginkanslia Tarkastuslautakunnalle VALTUUTETTTU/HALLITUKSEN JASEN MATTI KAMARAISEN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta on päattånyt pyytää minulta lausunnon valtuutettu/hallituksen jäsen Matti Kamaräisen vaalikelpoisuudesta hanen tultuaan valituksi Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän vastaavaksi hammaslaäkäriksi. Kuntalaki Vaalikelpoisuudesta valtuustoon määrätään kuntalain 34 :ssä. Matti Kämäräisen kohdalla tulee tarkastella lähinnä 34 1 momentin kohtaa 4 ja sen ohella kohtaa 2, johon siinä viitataan Lain mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole 2. kohta: kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä 4. kohta: kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa (1 momentin)2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöon Heikki Harjulan ja Kari Prättälän teoksen "Kuntalaki. Taustat ja tulkinnat"(helsinki 2004) mukaan esimerkiksi kansanterveystyön kuntayhtymässä näitä henkilöitä voivat olla johtava lääkäri ja hallinto- ja talouspäällikkö. Teoksen mukaan tulkinta-apua kuntayhtymän viranhaltijan vaalikelpoisuuteen voidaan hakea vertaamalla tilannetta siihen, että kunta hoitaisi kuntayhtymän tehtäviä omassa organisaatiossaan. Asema organisaatiossa Vaalikelpoisuuden selvittämiseksi on tarkasteltava, mikä on kuntatayhtymän vastaavan hammaslääkärin asema organisaatiossa voimaan tulleen terveydenhuollon kuntayhtymän johtosäännön 6 :n mukaan kansanterveystyön toimeenpanoa varten on lausuntovaal ikelpoisuus Postiosoite Käyntiosoite Sähköposti Puhelin Y-tunnus PL 13 Karjalankatu 1 (013) NURMES NURMES Telekopio (013)

3 - terveyskeskusosasto - valvontaosasto ja - talousosasto 2 Kansanterveystyön johtajana on ylilääkäri Johtosaännön 7 :n mukaan terveyskeskusosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehena on ylilääkäri Terveyskeskusosastossa on hammashuollon ja hoitotyön vastuualueet sekä osavastuualue Hammashuollon vastuualueen esimiehenä on vastaava hammaslääkäri ja vastuualueeseen kuuluvat hammaslääkärit, hammashoitajat ja hammashuoltaja. Hoitotyön vastuualueen esimiehenä on johtava hoitaja Kuntayhtymän hallituksessa asiat esittelee joko ylilääkäri tai talouspäällikkö, ellei hallitus määrää jotakin muuta viranhaltijaa esittelemäan jonkin yksittäisen asian Terveydenhuollon kuntayhtymassä ei ole vastaavan hammaslääkärin virkaa, vaan johtosäännön 17 :n nojalla kuntayhtymän hallitus määrää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tehtävään jonkun hammaslääkäreistä Oikeustapauksia Harjulan ja Prättälän teoksessa on 34 :n 1. mom 4 kohdassa esitelty kaksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua Toisessa on kyseessä kuntayhtymän talouspäällikkö Talouspäälliköllä oli myös esittelyvastuu talousasioista, mutta hänet katsottiin vaalikelpoiseksi Porvoon kaupunginvaltuustoon, kun otettiin huomioon sivistystoimen hallinnollinen järjestely Porvoon kaupungissa. Toisessa tapauksessa on kyseessä johtavan hoitajan vaalikelpoisuus» KHO T 1252: Kuntayhtymän toiminta oli jaettu kolmeen tulosalueeseen. Johtava hoitaja toimi yhden tulosalueen vastuuhenkilönä ja avohoidon tulosalueella hoitotyötä tekevän henkilostön esimiehenä. Kun otettiin huomioon hänen ratkaisuvallassaan olevien asioiden laatu sekä se, että hänen esimiehenään toimi johtava lääkäri eikä hänellä ollut esittelyoikeutta yhtymähallituksessa, hän ei ollut asemaltaan rinnastettavissa kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä eika sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässa toimivaan kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Johtava hoitaja oli vaalikelpoinen jäsenkunnan valtuustoon Kuntaliiton kanta Kysyin Kuntaliitosta lakimies Riitta Myllymäeltä kantaa tähän vaalikelpoisuusasiaan. Selvitettyään asiaa hän soitti ja totesi kantansa olevan, että vastaava hammaslääkäri Matti Kämäräinen on edelleen vaalikelpoinen valtuustoon ja hallitukseen. Perusteluna hän totesi olevan sen, että vastaavan hammaslääkärin tehtävåssä ei ole kyse niin laajan ja merkittävän tehtäväkokonaisuuden hoitamisesta, että se johtaisi vaalikelpoisuuden menettämiseen Myllymäki viittasi myös mainitsemiini KHO:n ratkaisuihin

4 3 Johtopäätökset Edellä olevan pohjalta tulkintani on se, että Matti Kamäräisen asema terveydenhuollon organisaatiossa ei ole sellainen johtava tehtävä tai tällaiseen rinnastettava tehtävä, joita kuntalain 34 n 1 momentissa tarkoitetaan Vastaavalla hammaslaäkärillå ei ole esittelyoikeutta ja hänen esimiehenään toimii ylilaäkäri Kuntayhtymassä ei ole vastaavan hammaslääkärin virkaa, vaan yksi hammaslääkäreistä nimetaan vastaavaksi hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi Tamä mielestani myös osoittaa sitä, etta pääpaino tehtavissä ei ole hallinnollisissa johtotehtävissä vaan hammaslääkärin työhön liittyvissä tehtavissa Tätä tulkintaa tukevat hyvin myös edellä olevat KHO-n ratkaisut Matti Kamäräinen on siis käsitykseni mukaan edelleen vaalikelpoinen valtuustoon ja hallitukseen Vaalikelpoisuus hallitukseen Kuntalain 35 -n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon Säännoksessa on eräita poikkeuksia, jotka eivät kuitenkaan tule sovellettavaksi tässä tapauksessa. Kaupunginsihteeri Eeva Piironen

5 Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa : 2003 Voimaantulopäivämäärä : luku JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA kuntayhtymän JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kansanterveystyön, erikoissairaanhoidon palvelujen oston ja eräiden muiden tehtävien järjestäminen 11 luku Johtosääntöä sovelletaan kuntayhtymän perussopimuksessa mainittujen tehtävien järjestämiseen ja mahdollisesti muihin peruskuntien kuntayhtymälle antamien tehtävien järjestämiseen. Johtosäännöllä luodaan joustavat puitteet tehokkaalle ja taloudelliselle toiminnalle ja hallinnolle. 3 Kokoontuminen 4 Esittely t Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään neljä (4 ) päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Jäsenten lisäksi kutsu on toimitettava asioiden esittelijöille. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Hallituksen kokouksessa käsiteltävät terveyskeskusosaston ja valvontaosaston toimialaan kuuluvat asiat esittelee ylilääkäri. Kuntayhtymän yleishallintoon ja taloustoimiston toimialaan kuuluvat asiat esittelee talouspäällikkö. Hallitus voi edellä määrätyn viranhaltijan sijasta määrätä muun viranhaltijan esittelemään yksittäisen asian. Terveysvalvonnan johtajalla ja johtavalla hoitajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. KUNTAYHTYMÄN HALLITUS 2 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi mitä muualla on määrätty Esittelijän estyneenä tai esteellisenä ollessa toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Mikäli vastuualueen esimies toimii asian valmistelijana, on esittelyssä tuotava valmistelijan mielipide esille kirjallisena. rr m Li - hoitaa terveyslautakunnan tehtävät - määrätä viranhaltija ratkaisemaan asia, milloin se lain nojalla on hallituksen määrättävissä ja hallitus pitää sitä tarpeellisena päättää virka - ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta siltä osin kun se sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkintaan, jollei johtosäännössä ole toisin määrätty päättää kuntayhtymän palveluista perittävistä maksuista ja korvauksista päättää terveydenhuollon toteuttamisessa noudatettavista periaatteista huomioiden jäsenkuntien valtuustojen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai muutoin antamat ohjeet ja valvoa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista ja päätösten täytäntöönpanoa. 5 Allekirjoittaminen Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä olles saan varapuheenjohtaja ja varmentaa talouspäällikkö. Hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan hallituksen puolesta valtuutuksessa määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja kuntayhtymän maksuliikenteen hoidossa tarvittavia asiakirjoja. Kuntayhtymän toimintaa koskevat tiedotukset on annettava hallituksen määräämän viranhaltijan välityksellä. N O O N O O w

6 III luku TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 6 Osastot 7 Terveyskeskusosasto Kansanterveystyön toimeenpanoa varten on terveyskeskusosasto, valvontaosasto ja talousosasto. Kansanterveystyön johtajana on ylilääkäri. Terveyskeskusosaston tehtävänä on huolehtia kansanterveyslain ( 66/72) 14 :ssä ja muissa laeissa säädetyn ihmiseen kohdistuvan kansanterveystyön ja siihen välittömästi liittyvän toiminnan toteuttamisesta. Terveyskeskusosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehenä on ylilääkäri. Terveyskeskusosastossa on hammashuollon ja hoitotyön vastuualueet sekä osavastuualue. Hammashuollon vastuualueen esimiehenä on vastaava hammaslääkäri ja vastuualueeseen kuuluvat hammaslääkärit, hammashoitajat ja hammashuoltaja. Hoitotyön vastuualueen esimiehenä on johtava hoitaja ja vastuualueeseen kuuluu terveyskeskusosaston henkilöstö lukuun ottamatta lääkäreitä ja hammashuollon vastuualueen henkilöstöä, psykologia, sosiaalityöntekijää, puheterapeuttia, apteekkitavarain keskusvarastonhoitajaa ja vastaavaa henkilöstöä. Hallituksen määräämän terveyskeskuslääkärin toimenkuvaan kuuluu osavastuualueena pääterveysaseman (Nurmes) vuodeosastotoiminnasta, operatiivisesta toiminnasta sekä erikoislääkärikonsultaatioista huolehtiminen. 9 Talousosasto Talousosaston tehtävänä on huolehtia hallituksen kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, toimielinten sihteerija toimistotehtävistä, kuntayhtymän taloudenhoidosta, ravinto- ja vaatehuollosta sekä kiinteistö- ja muusta teknisestä huollosta. Kuntayhtymän taloudenhoidossa osasto huolehtii taloussuunnittelusta, maksuliikenteen hoitamisesta, valtionosuuksien, - avustusten ja muiden tulojen perinnästä, kirjanpidon ja tilitysten hoitamisesta sekä hankinnoista ja varastoista. Talousosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehenä on talouspäällikkö. 1 0 Osastojen ja vastuualueiden tarkempi määrittely ja henkilökunnan käyttö Viranhaltija on velvollinen siirtymään työtehtävien niin vaatiessa koulutustaan ja työkokemustaan vastaaviin tehtäviin eri osastojen ja toimipisteiden sisällä ja välillä esimiehen määräyksestä. Siirtoja suunniteltaessa on asianomaista ja hänen esimiestään kuultava. Jos syntyy epäselvyyttä, mihin osastoon jokin toiminta, henkilöstö tai asia kuuluu, sen ratkaisee hallitus. 11 Osastojen, vastuualueiden ja osavastuualueen esimiesten yleiset tehtävät Osastojen ja vastuualueiden esimiesten yleisenä toimialallaan : tehtävänä on johtaa ja valvoa toimintaa sekä tehdä esityksiä toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi huolehtia talousarvion, vuosikertomuksen ja muiden asioiden valmistelusta ja päätösten ja määräysten noudattamisesta 8 Valvontaosasto Valvontaosaston tehtävänä on huolehtia ihmisen elinympäristöön kohdistuvasta kansanterveystyöstä, elintarvikevalvonnasta, eläinlääkintähuollosta ja muista viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen annetaan. Valvontaosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehenä on terveysvalvonnan johtaja. huolehtia henkilöstön perehdyttämisestä työtehtäviinsä, vastata henkilöstön työajan tehokkaasta käytöstä ja tehtävien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä sekä edistää henkilöstön yhteistoimintaa huolehtia yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä muiden osastojen ja vastuualueiden sekä ulkopuolisten toimintojen kanssa

7 12 Ylilääkärin tehtävät - ylilääkärin, talouspäällikön ja terveysvalvonnan johtajan on kutsuttaessa oltava läsnä jäsenkunnan kunnanviraston johtoryhmän kokouksessa antamassa tietoja ja selvityksiä terveydenhuollosta. lisäksi tehtäviin kuuluu kemikaali-, tuoteturvallisuus- ja tupakkalain mukaisten valvontatehtävien johto ja lain nojalla määrättyjen tehtävien siirtäminen alaisilleen. Uhkasakon määrääminen ja taksa -asiat käsitellään hallituksessa. kuntayhtymän 1 3 Apulaisylilääkärin tehtävät 1 4 Johtavan hoitajan tehtävät 15 Terveysvalvonnan johtajan tehtävät Ylilääkärin tehtävänä on 11 :ssä määrätyn lisäksi toimia terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä ja tällöin päättää annettuja määräyksiä noudattaen terveydenhuollon järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet terveyskeskuksen muille lääkäreille. Apulaisylilääkärin tehtävänä on vastata psykiatrisesta avohoidosta sekä psykiatrisen hoidon porrastuksesta ja yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. Apulaisylilääkäri toimii ylilääkärin vuosilomansijaisena. Johtavan hoitajan tehtävänä on 11 :ssä määrätyn lisäksi huolehtia, että hänen alaisensa henkilöstö toiminnassaan noudattaa lääkärin antamia ohjeita ja määräyksiä terveyden- ja sairaanhoidosta. Terveysvalvonnan johtajan tehtävänä on 11 :ssä säädetyn lisäksi toimia terveysvalvonnan johtajana ja johtaa eläinlääkintähuoltoa. Terveysvalvonnan johtaja päättää ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista asioista, kuten: 16 Johtoryhmä 17 Vastuualueen esimiehen määrääminen IV luku Johtoryhmän kokoukseen osallistuvat ylilääkäri, terveysvalvonnan johtaja, talouspäällikkö, vastaava hammaslääkäri, johtava hoitaja sekä henkilöstön edustaja. Johtoryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa terveydenhuollon suunnittelua ja toimintoja. Johtoryhmän periaatteellisista kannanotoista laaditaan muistio. Jos kansanterveystyötä varten ei ole vastaavan hammaslääkärin virkaa, hallitus määrää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tehtävään jonkun hammaslääkäreistä. Määräystä ei voida antaa ilman asianomaisen suostumusta viranhaltijalle, joka on hoitanut tehtävää koko edellisen toimikauden. VIRKA- JA TYÖSOPIMUSSUHTEINEN HENKILÖSTÖ 18 Henkilöstö lain eläimistä saatavien mukaisista päätöksistä elintarvikkeiden elintarvikehygienian Kansanterveystyötä varten on sen mukaan, kuin hallitus erikseen päättää virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä. terveydensuojelulain ja terveydensuojeluasetuksen mukaisista päätöksistä ja lausunnoista, elintarvikelain ja elintarvikeasetuksen mukaisista päätöksistä, Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta säädetyssä laissa 304/03) tai muussa laissa päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai kansanterveystyön johtosäännössä tai muussa johtosäännössä muuta määrätty.

8 1 9 Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kuntayhtymän hallitus. terveyskeskus hammaslääkärin, johtavan hoitajan, osastonhoitajan, apulaisosastonhoitajan, toimistosihteerin ja terveystarkastajan, sekä työsopimussuhteiseen apteekkitavarain keskusvarastonhoitajan, sosiaalityöntekijän, puheterapeutin ja psykologin. Viran haku 19 a Poikkeuksellinen menettely 20 Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita henkilö avoinna olevaan virkaan. Jos viran täyttäminen kuuluu kuntayhtymän hallitukselle, viran julistaa haettavaksi sen osaston päällikkö, jonka tehtäväalueelle virka kuuluu. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kuntayhtymässä työsopimussuhteessa tai määräaikaisena viranhaltijana vähintään kuusi kuukautta. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 21 Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kuntayhtymän hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Ylilääkäri ottaa muut terveyskeskusosaston viranhaltijat ja työntekijät lukuun ottamatta hoitotyön ja hammashuollon vastuualueen viranhaltijoita ja työntekijöitä. Vastaava hammaslääkäri ottaa muut hammashoidon vastuualueen viranhaltijat ja työntekijät. Johtava hoitaja ottaa muut hoitotyön vastuualueen viranhaltijat ja työntekijät kuultuaan asiasta ylilääkäriä. Terveysvalvonnan johtaja ottaa muut valvontaosaston viranhaltijat ja työntekijät. ja työnteki- Talouspäällikkö ottaa muut talousosaston viranhaltijat jät. Ennen kuin henkilöstöä otetaan pysyvään virka- tai työsopimussuhteeseen on ottamiselle saatava lupa kuntayhtymän hallitukselta. Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja eron myöntää sekä lomauttaa sama viranomainen, jonka tehtävänä on viranhaltijan ja työntekijän ottaminen. Samoin menetellään terveystietojen pyytämisessä. Sivutoimilupa 22 Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kuntayhtymän hallitus. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteiseksi päättää se viranomainen, jonka tehtävä johtosäännön mukaan on kyseisen viran/ toimen täyttäminen. Virantoimituksesta pidättäminen 23 Henkilöstön ottaminen ja ero Virantoimituksesta pidättämisestä päättää kuntayhtymän hallitus. Väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä päätättää kukin osastopäällikkö toimialueellaan. Hallitus ottaa virkasuhteeseen ylilääkärin, apulaisylilääkärin, terveysvalvonnan johtajan, talouspäällikön, terveyskeskuslääkärin, 24 Kelpoisuusvaatimukset Virkoihin ja työsopimussuhteisiin toimiin vaaditaan seuraava kelpoisuus, jollei laista tai asetuksesta muuta johdu: Ylilääkäri ( johtava lääkäri, virkasuhde ): erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla sekä edellä mainitun kelpoisuuden lisäksi kokemusta hallinnollisissa tehtävissä Apulaisylilääkäri( virkasuhde): psykiatrian erikoislääkärin pätevyys

9 Terveyskeskuslääkäri(virkasuhde): itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri Puheterapeutti (tvösopimussuhde) : filosofian kandidaatin tutkinto, johon sisältyy logopedian koulutusohjelma taikka korkeakoulutut kinto ja kliininen puheterapeuttikurssi harjoittelujaksoineen tai kuuden kuukauden harjoituskurssi opetussairaalan foniatrisella osastolla Psykologi (työsopimussuhde) : psykologian kandidaatin tutkinto tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyen tai sen ohella korkein yliopistollinen arvosana psykologiassa Sosiaalitvöntekijä ( tvösopimussuhde ): sosiaalihuoltajan tutkinto tai vastaava Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettu tutkinto taikka sosiaalihoitajan tutkinto ja sosiaalityön pätevöitymiskoulutus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus Apteekkitavarain keskusvarastonhoitaia(työsopimussuhde ): laillistettu farmaseutti tai laillistettu proviisori Terveyskeskushammaslääkäri (virkasuhde): itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu hammaslääkäri Johtava hoitaja (virkasuhde): terveydenhuollon hallinnollinen tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto taikka sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys tai terveystieteen/terveydenhuollon kandidaatin tutkintoja sen lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä edellä mainittujen lisäksi kokemusta hallinnollisissa tehtävissä Hammashuoltaja (tvösopimussuhde): hammashuoltajan tai ylempi hammashoitajan tutkinto tai sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys Laboratoriohoitaja (tvösopimussuhde): laillistettu laboratoriohoitaja Röntgenhoitaia (työsopimussuhde): laillistettu röntgenhoitaja Fysioterapeutti(tvösopimussuhde)_ laillistettu fysioterapeutti Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaia (virkasuhde): alansa eri koistutkinto tai terveydenhuollon opistoasteen tutkinto ja siihen liittyvä osastonhoitajan koulutus tai sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys Terveydenhoitaja (tvösopimussuhde): laillistettu terveydenhoitaja Sairaanhoitaja (tvösopimussuhde): laillistettu sairaanhoitaja Työsopimussuhteisen toimen täyttävä viranomainen voi ennen toimen haettavaksi julistamista toimikohtaisesti, toiminnan aiheuttamista perustelluista syistä määrätä, hammashuoltajan, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, lääkintävoimistelijan, äitiyshuollossa toimivan terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan toimen kohdalla, mitkä kelpoisuusehdoissa mainituista koulutuksista virkaan valittavalta edellytetään Hammashoitala (tvösopimussuhde): hammashoitajan tutkinto tai sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys Perushoitaja( tvösopimussuhde): nimikesuojattu perushoitaja tai nimikesuojattu lähihoitaja soveltuvin suuntautumisopinnoin Kuntohoitaia (tvösopimussuhde): nimikesuojattu kuntohoitaja Lääkintävahtimestari-sairaankuliettaia (tvösopimussuhde): nimikesuojattu lääkintävahtimestari sairaankuljettaja tai lähihoitaja suuntautumisvaihtoehtona ensihoitotyö Terveyskeskusavustaia (työsopimussuhde): vähintään kouluasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan tutkinto tai muu alan ammatillinen tutkinto. Mielenterveyshoitaja (työsopimussuhde): nimikesuojattu mielenterveyshoitaja tai lähihoitaja suuntautumisvaihtoehtoehtona mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö Terveysvalvonnan lohtaja (1 kaupungineläinlääkäri, virkasuhde) : laillistetun eläinlääkärin pätevyys ja riittävä käytännön kokemus terveysvalvonnan alalta Terveystarkastaja (virkasuhde): Virkaan soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotasoinen tutkinto Talouspäällikkö (virkasuhde): virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kunnallistalouden tai -hallinnon tehtävissä Toimistosihteeri (virkasuhde): virkaan soveltuva vähintään merkonomin tutkinto ja kokemusta vaativissa toimistotehtävissä

10 Kirianpitäiä (työsopimussuhde): tehtävään soveltuva vähintään merkonomin tutkinto ja kokemusta kirjanpito- ja toimistotehtävissä Kanslisti, apulaiskanslisti, kassanhoitaja, ia palkanlaskiia (työsopimussuhde) : tehtävään soveltuva vähintään merkonomin tai merkantin tutkinto ja kokemusta toimistotehtävissä Varastonhoitaja (työsopimussuhde): tehtävään soveltuva vähintään merkonomin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus Konekirioittaia (työsopimussuhde): tehtävään soveltuva koulutus Muilta tvösopimussuhteisilta työntekiiöiltä: vaaditaan sellainen koulutuksella tai kokemuksella hankittu ammattitaito kuin tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on määrätty virka- ja työsopimussuhteisten työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksista on virka- ja työsopimussuhteinen työntekijä edelleen kelpoinen siihen virkaan/ toimeen, jossa hän oli tämän säännön voimaantullessa. muu enintään 30 päivää kestävä palkaton virkavapaus tai työloma - päättää alaisensa henkilöstön osa-aikalisähakemuksista - päättää alaisensa henkilöstön vuorotteluvapaista 3) myöntää vuosilomat, vahvistaa lomajärjestys ja päättää tehtä vien hoitamisesta vuosiloman aikana. Hallituksen puheenjohtajalla on vastaava oikeus myöntää vuosilomaa ja virkavapautta osastojen esimiehille edellä 2 kohdassa mainituin perustein sekä päättää osa-aikalisähakemuksista ja vuorotteluvapaista 4) määrätä alaisensa henkilökunta osallistumaan virka ja työtehtävien edellyttämään koulutukseen 5) hyväksyä alaisensa henkilöstön työ-ja päivystysjärjestykset sekä myöntää päivystysvapaat virka- ja työehtosopimuksen mukaisissa puitteissa 6) myöntää alaiselleen henkilöstölle opintovapaat 7) päättää alaisensa henkilöstön kotimaan virkamatkoista 25 Salassapito V luku Salassapitovelvollisuudesta on voimassa mitä siitä on säädetty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 26 Osastojen ja vastuualueiden esimiesten toimivalta Sen lisäksi, mitä viranhaltijoiden tehtävistä on muutoin säädetty tai määrätty, on edellä 3 luvussa tarkoitettujen osastojen /vastuualueiden esimiesten tehtävänä toimialallaan: Talouspäällikön tehtävänä on lisäksi: 1) myöntää kokemuslisätja määrävuosikorotukset 2) päättää hankinnoista hallituksen vahvistamissa rajoissa, jollei hankintaohjeissa toisin ole säädetty tai talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa toisin ole määrätty 3) päättää asuntojen vuokraamisesta 4) päättää tulon mukaisista hoitomaksuista ja päättää vapautuksen tai alentamisen antamisesta ko. maksuista hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti Edellä 18 ja 22 :ssä mainittua siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään on viranhaltijan pidettävä päätöksistään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on tuotava kuukausittain kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi. 1) ottaa sijaiset, määräaikaiset viranhaltijat ja tilapäiset työntekijät Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajat kukin erikseen voivat siirtää edellä 18 ja 22 :ssä tarkoitetun päätöksen hallituksen käsiteltäväksi 2) myöntää virkavapaus/työloma viranhaltijalle /työntekijälle seuraavissa tapauksissa: neljän päivän kuluessa päätöksen nähtävillä pidosta lukien. - sairaudesta tai työtapaturmasta johtuvat virkavapaudet - äitiys-, isyys-, vanhempainloma ja hoitovapaa Hallituksen puheenjohtajan tekemä siirto hallituksen käsiteltäväksi - kertausharjoitus tai väestönsuojelukoulutus on saatettava päätöksen tehneen viranomaisen tietoon neljän - muu virka- tai työehtosopimuksella sovittu virkavapaus, jonka päivän kuluessa siitä, kun se tehtiin. kesto on sopimuksella määritelty

11 Päätös, jonka hallitus on tehnyt siirrettävässä asiassa, on toimitettava alkuperäisen päätöksen tehneelle viranomaiselle. Ko. viranomaisen on pantava päätös täytäntöön, tai jos päätös on palautettu uudelleen käsiteltäväksi, tehtävä asiasta uusi päätös.

12 3 4 $ Luottamushenkilöt ar Luottamus henkilöt 34 de n mu un ku nnan alueella. Kaupunki oli keskittänyt sä h k ö n- ja lämmonjakelun mä ä rä ä misva lla ssa a n olevalle yhtiölle, jolla ei ollut kaupungissa kilpailijoita. Yhtiön liik eva ihto oli 25 2 miljoona a ma rkkaa ja se n pa lv elu k se ssa oli 204 henkilöä. Va a sa n Sä h k ö Oy:n toiminta oli rinnastettavissa kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen toimintoihin. Yhtiön hallinto- ja talousosastoa johtava hallintopäällikkö rinn a ste ttii n a s ema n sa p u ole sta k u nn a n p a lve lu k s essa oleva a n henk ilöön, jok a toimii la u tak u nna n tehtä vä a lueen johta - va a n tehtä vä ä n rinna st etta va ssa va stu u llises sa tehtä vä ssä eik ä hä n sen vuoksi ollut vaalikelpoinen valtuutetuksi. tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä toimivaan kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, eivät ole vaalikelpoisia jäsenkunnan valtuustoon. Esimerkiksi kansanterveystyön kuntayhtymissä näitä henkilöitä voivat olla johtava lääkäri sekä hallinto - ja talouspäällikkö. Tulkinta -apua kuntayhtymän viranhaltijan vaalikelpoisuuteen voidaan, samalla tavoin kuin kuntakonsernin palveluksessa olevan v-ralikelpoisuutta arvioitaessa hakea vertaamalla tilannetta siihen KHO T 1277: Kunta omisti Lämpöhuolto Oy:n koko osakekannan. Lämpöhuolto Oy oli yksi kunnassa lämpöenergiaa tuottavista yhteisöistä ja tuotti lämpöä kunnan eräille osa -alueille. Yhtiön liikevaihto oli noin 2 % kunnan toimintamenojen määrästä. Kun otettiin huomioon Lämpöhuolto Oy:n liikevaihdon määrä ja sen suhde kunnan toimintamenojen määrään sekä yhtiön toiminnan laajuus kunnassa, yhtiön toiminnan ei voitu katsoa vastaavan lautakunnan tehtäväaluetta. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voitu rinnastaa tehtäväalueen johtavassa tehtävässä toimivaan henkilöön ja hän oli vaalikelpoinen valtuutetuksi. Lisäksi huomioon otettiin Lämpöhuolto Oy:öön verrattavissa olleen vesi - ja viemärilaitostoiminnan hallinnolliset järjestelyt kunnassa. KHO 1997:120: Jätehuoltoyhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa toimintojen tek nisestä toteutu ksesta vastasi jätehu oltopä ällik kö, jonk a ala isena työskenteli järjestelymestari. Jä rjestelymesta rin hoidetta - vien tehtäviin ei kuulunut merkittävää päätösvallan käyttöä kunnallishallintoon liittyvissä kysymyksissä eikä häntä ase maltaan voitu rinna sta a k u nna n pa lvelu k sessa johta va ssa ta i siihen rinna stetta va ssa va stu u llisessa tehtä vä ssä toimiva a n henk ilöön. Jä rjestelymestari oli vaalikelpoinen valtuustoon. Kuntayhtymän palveluksessa olevat (1 mom 4 kohta) Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsen on 4 kohdassa asetettu erityiseen asemaan. Kunnan määriäviä asemaa kuntayhtymässä ei edellytetä vaan riittää, että kunta on kuntayhtymän jisenkunta. Kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemaltaan voidaan rinnastaa kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallituksen tai lautakunnan On arvioitava, miki olisi kuntayhtymän viranhaltijan asema kunnan organisaatiossa ja aiheuttaisiko asema silloin vaalikelpoisuuden puuttumisen. KHO 1997 :39: Ku nta yhtymä n tehtä vä nä oli ylläpitää ka hta keskia st e e n ruotsinkielistä amma ttioppila itosta. Kuntayhtymän talouspäällikön tehtävänä oli esitellä talou sa sia t ku ntayhtymän hallitu kselle. Kun otettiin huomioon sivistystoimen hallinnollinen järjestely Porvoon k a u pu n gissa, jossa sivistystoimea va rten oli toimialajohtaja, jonka a l a i su u d es s a olivat s u o m e n - ja ruotsinkielisen koulutoimen johta ja t, k untayhtymä n tehtä vien kohdistuminen ka hteen oppila itok - se e n sekä talouspäällikö n vastuun rajoittuminen talousasioihin, talouspäällikkö ei ollut asemaltaan rinnastettavissa kuntayhtymän jäsenk a u pu ngin k a u pu nginh a llitu k sen t a i la u ta k u n na n te htä vä a lu een johta va ssa teh tä vä ssä eik ä s ella iseen rin na stetta va ssa va stu u llisessa te ht ä v ä s sä t oi mi va a n henk ilöön. Talouspää llik kö oli vaa lik elpoinen kaupunginvaltuustoon. KHO T 1252: Kuntayhtymän toiminta oli jaettu kolmeen tulosalueeseen. Johtava hoitaja toimi yhden tulosalueen vastuuhenk ilönä ja a vohoidon tu losa lu eella hoitotyötä tek evä n henk ilöstön esimiehenä. Kun otettiin huomioon hänen ratkaisuvallassaan olevien asioiden laatu s ekä s e, että hänen e simie henään toimi jo htava lääk äri eikä hänellä ollut esittelyoikeutta yhtymäha llituksessa, hän ei ollut a s e ma l ta a n rinna stettavissa ku nta yhtymä n jä se nk u n na n kunna nha llitu k sen ta i la u ta k u nna n tehtä vä a lu een johta va ssa tehtä vä ssä eikä sella iseen rinna s tetta va ssa va stu u llisessa te h t ä vä s s ä toimiva a n ku nna n pa l ve lu k s es sa o le va a n henkilöön. Johta va hoitaja oli vaalikelpoinen jäsenkunnan valtuustoon

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot