Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI"

Transkriptio

1 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta on pyytänyt minulta lausuntoa valtuutettu/hallituksen jäsen Matti Kämäräisen vaalikelpoisuudesta hänen tultuaan valituksi Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän vastaavaksi hammaslääkäriksi Olen antanut tarkastuslautakunnalle oheisista asiakirjoista ilmenevän lausunnon Lausunnon liitteenä on kuntayhtymän johtosääntö. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pyynnöstä pyydän Matti Kämäräisen vaalikelpoisuudesta vielä Suomen Kuntaliiton kirjallista lausuntoa. Mikäli mahdollista, toivon lausunnon olevan käytettavisså jo , jolloin tarkastuslautakunta pitää seuraavan kokouksensa. Kaupunginsihteeri `Eeva Piironen lausuntopyyntökuntaliitto04 Postiosoite Käyntiosoite Sähköposti Puhelin Y-tunnus PL 13 Karjalankatu 1 (013) NURMES NURMES Telekopio (013)

2 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginkanslia Tarkastuslautakunnalle VALTUUTETTTU/HALLITUKSEN JASEN MATTI KAMARAISEN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta on päattånyt pyytää minulta lausunnon valtuutettu/hallituksen jäsen Matti Kamaräisen vaalikelpoisuudesta hanen tultuaan valituksi Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän vastaavaksi hammaslaäkäriksi. Kuntalaki Vaalikelpoisuudesta valtuustoon määrätään kuntalain 34 :ssä. Matti Kämäräisen kohdalla tulee tarkastella lähinnä 34 1 momentin kohtaa 4 ja sen ohella kohtaa 2, johon siinä viitataan Lain mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole 2. kohta: kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä 4. kohta: kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa (1 momentin)2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöon Heikki Harjulan ja Kari Prättälän teoksen "Kuntalaki. Taustat ja tulkinnat"(helsinki 2004) mukaan esimerkiksi kansanterveystyön kuntayhtymässä näitä henkilöitä voivat olla johtava lääkäri ja hallinto- ja talouspäällikkö. Teoksen mukaan tulkinta-apua kuntayhtymän viranhaltijan vaalikelpoisuuteen voidaan hakea vertaamalla tilannetta siihen, että kunta hoitaisi kuntayhtymän tehtäviä omassa organisaatiossaan. Asema organisaatiossa Vaalikelpoisuuden selvittämiseksi on tarkasteltava, mikä on kuntatayhtymän vastaavan hammaslääkärin asema organisaatiossa voimaan tulleen terveydenhuollon kuntayhtymän johtosäännön 6 :n mukaan kansanterveystyön toimeenpanoa varten on lausuntovaal ikelpoisuus Postiosoite Käyntiosoite Sähköposti Puhelin Y-tunnus PL 13 Karjalankatu 1 (013) NURMES NURMES Telekopio (013)

3 - terveyskeskusosasto - valvontaosasto ja - talousosasto 2 Kansanterveystyön johtajana on ylilääkäri Johtosaännön 7 :n mukaan terveyskeskusosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehena on ylilääkäri Terveyskeskusosastossa on hammashuollon ja hoitotyön vastuualueet sekä osavastuualue Hammashuollon vastuualueen esimiehenä on vastaava hammaslääkäri ja vastuualueeseen kuuluvat hammaslääkärit, hammashoitajat ja hammashuoltaja. Hoitotyön vastuualueen esimiehenä on johtava hoitaja Kuntayhtymän hallituksessa asiat esittelee joko ylilääkäri tai talouspäällikkö, ellei hallitus määrää jotakin muuta viranhaltijaa esittelemäan jonkin yksittäisen asian Terveydenhuollon kuntayhtymassä ei ole vastaavan hammaslääkärin virkaa, vaan johtosäännön 17 :n nojalla kuntayhtymän hallitus määrää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tehtävään jonkun hammaslääkäreistä Oikeustapauksia Harjulan ja Prättälän teoksessa on 34 :n 1. mom 4 kohdassa esitelty kaksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua Toisessa on kyseessä kuntayhtymän talouspäällikkö Talouspäälliköllä oli myös esittelyvastuu talousasioista, mutta hänet katsottiin vaalikelpoiseksi Porvoon kaupunginvaltuustoon, kun otettiin huomioon sivistystoimen hallinnollinen järjestely Porvoon kaupungissa. Toisessa tapauksessa on kyseessä johtavan hoitajan vaalikelpoisuus» KHO T 1252: Kuntayhtymän toiminta oli jaettu kolmeen tulosalueeseen. Johtava hoitaja toimi yhden tulosalueen vastuuhenkilönä ja avohoidon tulosalueella hoitotyötä tekevän henkilostön esimiehenä. Kun otettiin huomioon hänen ratkaisuvallassaan olevien asioiden laatu sekä se, että hänen esimiehenään toimi johtava lääkäri eikä hänellä ollut esittelyoikeutta yhtymähallituksessa, hän ei ollut asemaltaan rinnastettavissa kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä eika sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässa toimivaan kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Johtava hoitaja oli vaalikelpoinen jäsenkunnan valtuustoon Kuntaliiton kanta Kysyin Kuntaliitosta lakimies Riitta Myllymäeltä kantaa tähän vaalikelpoisuusasiaan. Selvitettyään asiaa hän soitti ja totesi kantansa olevan, että vastaava hammaslääkäri Matti Kämäräinen on edelleen vaalikelpoinen valtuustoon ja hallitukseen. Perusteluna hän totesi olevan sen, että vastaavan hammaslääkärin tehtävåssä ei ole kyse niin laajan ja merkittävän tehtäväkokonaisuuden hoitamisesta, että se johtaisi vaalikelpoisuuden menettämiseen Myllymäki viittasi myös mainitsemiini KHO:n ratkaisuihin

4 3 Johtopäätökset Edellä olevan pohjalta tulkintani on se, että Matti Kamäräisen asema terveydenhuollon organisaatiossa ei ole sellainen johtava tehtävä tai tällaiseen rinnastettava tehtävä, joita kuntalain 34 n 1 momentissa tarkoitetaan Vastaavalla hammaslaäkärillå ei ole esittelyoikeutta ja hänen esimiehenään toimii ylilaäkäri Kuntayhtymassä ei ole vastaavan hammaslääkärin virkaa, vaan yksi hammaslääkäreistä nimetaan vastaavaksi hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi Tamä mielestani myös osoittaa sitä, etta pääpaino tehtavissä ei ole hallinnollisissa johtotehtävissä vaan hammaslääkärin työhön liittyvissä tehtavissa Tätä tulkintaa tukevat hyvin myös edellä olevat KHO-n ratkaisut Matti Kamäräinen on siis käsitykseni mukaan edelleen vaalikelpoinen valtuustoon ja hallitukseen Vaalikelpoisuus hallitukseen Kuntalain 35 -n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon Säännoksessa on eräita poikkeuksia, jotka eivät kuitenkaan tule sovellettavaksi tässä tapauksessa. Kaupunginsihteeri Eeva Piironen

5 Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa : 2003 Voimaantulopäivämäärä : luku JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA kuntayhtymän JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kansanterveystyön, erikoissairaanhoidon palvelujen oston ja eräiden muiden tehtävien järjestäminen 11 luku Johtosääntöä sovelletaan kuntayhtymän perussopimuksessa mainittujen tehtävien järjestämiseen ja mahdollisesti muihin peruskuntien kuntayhtymälle antamien tehtävien järjestämiseen. Johtosäännöllä luodaan joustavat puitteet tehokkaalle ja taloudelliselle toiminnalle ja hallinnolle. 3 Kokoontuminen 4 Esittely t Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään neljä (4 ) päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Jäsenten lisäksi kutsu on toimitettava asioiden esittelijöille. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Hallituksen kokouksessa käsiteltävät terveyskeskusosaston ja valvontaosaston toimialaan kuuluvat asiat esittelee ylilääkäri. Kuntayhtymän yleishallintoon ja taloustoimiston toimialaan kuuluvat asiat esittelee talouspäällikkö. Hallitus voi edellä määrätyn viranhaltijan sijasta määrätä muun viranhaltijan esittelemään yksittäisen asian. Terveysvalvonnan johtajalla ja johtavalla hoitajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. KUNTAYHTYMÄN HALLITUS 2 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi mitä muualla on määrätty Esittelijän estyneenä tai esteellisenä ollessa toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Mikäli vastuualueen esimies toimii asian valmistelijana, on esittelyssä tuotava valmistelijan mielipide esille kirjallisena. rr m Li - hoitaa terveyslautakunnan tehtävät - määrätä viranhaltija ratkaisemaan asia, milloin se lain nojalla on hallituksen määrättävissä ja hallitus pitää sitä tarpeellisena päättää virka - ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta siltä osin kun se sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kuntayhtymän harkintaan, jollei johtosäännössä ole toisin määrätty päättää kuntayhtymän palveluista perittävistä maksuista ja korvauksista päättää terveydenhuollon toteuttamisessa noudatettavista periaatteista huomioiden jäsenkuntien valtuustojen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai muutoin antamat ohjeet ja valvoa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista ja päätösten täytäntöönpanoa. 5 Allekirjoittaminen Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä olles saan varapuheenjohtaja ja varmentaa talouspäällikkö. Hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan hallituksen puolesta valtuutuksessa määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja kuntayhtymän maksuliikenteen hoidossa tarvittavia asiakirjoja. Kuntayhtymän toimintaa koskevat tiedotukset on annettava hallituksen määräämän viranhaltijan välityksellä. N O O N O O w

6 III luku TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 6 Osastot 7 Terveyskeskusosasto Kansanterveystyön toimeenpanoa varten on terveyskeskusosasto, valvontaosasto ja talousosasto. Kansanterveystyön johtajana on ylilääkäri. Terveyskeskusosaston tehtävänä on huolehtia kansanterveyslain ( 66/72) 14 :ssä ja muissa laeissa säädetyn ihmiseen kohdistuvan kansanterveystyön ja siihen välittömästi liittyvän toiminnan toteuttamisesta. Terveyskeskusosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehenä on ylilääkäri. Terveyskeskusosastossa on hammashuollon ja hoitotyön vastuualueet sekä osavastuualue. Hammashuollon vastuualueen esimiehenä on vastaava hammaslääkäri ja vastuualueeseen kuuluvat hammaslääkärit, hammashoitajat ja hammashuoltaja. Hoitotyön vastuualueen esimiehenä on johtava hoitaja ja vastuualueeseen kuuluu terveyskeskusosaston henkilöstö lukuun ottamatta lääkäreitä ja hammashuollon vastuualueen henkilöstöä, psykologia, sosiaalityöntekijää, puheterapeuttia, apteekkitavarain keskusvarastonhoitajaa ja vastaavaa henkilöstöä. Hallituksen määräämän terveyskeskuslääkärin toimenkuvaan kuuluu osavastuualueena pääterveysaseman (Nurmes) vuodeosastotoiminnasta, operatiivisesta toiminnasta sekä erikoislääkärikonsultaatioista huolehtiminen. 9 Talousosasto Talousosaston tehtävänä on huolehtia hallituksen kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, toimielinten sihteerija toimistotehtävistä, kuntayhtymän taloudenhoidosta, ravinto- ja vaatehuollosta sekä kiinteistö- ja muusta teknisestä huollosta. Kuntayhtymän taloudenhoidossa osasto huolehtii taloussuunnittelusta, maksuliikenteen hoitamisesta, valtionosuuksien, - avustusten ja muiden tulojen perinnästä, kirjanpidon ja tilitysten hoitamisesta sekä hankinnoista ja varastoista. Talousosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehenä on talouspäällikkö. 1 0 Osastojen ja vastuualueiden tarkempi määrittely ja henkilökunnan käyttö Viranhaltija on velvollinen siirtymään työtehtävien niin vaatiessa koulutustaan ja työkokemustaan vastaaviin tehtäviin eri osastojen ja toimipisteiden sisällä ja välillä esimiehen määräyksestä. Siirtoja suunniteltaessa on asianomaista ja hänen esimiestään kuultava. Jos syntyy epäselvyyttä, mihin osastoon jokin toiminta, henkilöstö tai asia kuuluu, sen ratkaisee hallitus. 11 Osastojen, vastuualueiden ja osavastuualueen esimiesten yleiset tehtävät Osastojen ja vastuualueiden esimiesten yleisenä toimialallaan : tehtävänä on johtaa ja valvoa toimintaa sekä tehdä esityksiä toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi huolehtia talousarvion, vuosikertomuksen ja muiden asioiden valmistelusta ja päätösten ja määräysten noudattamisesta 8 Valvontaosasto Valvontaosaston tehtävänä on huolehtia ihmisen elinympäristöön kohdistuvasta kansanterveystyöstä, elintarvikevalvonnasta, eläinlääkintähuollosta ja muista viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen annetaan. Valvontaosasto on hallituksen alainen ja sen esimiehenä on terveysvalvonnan johtaja. huolehtia henkilöstön perehdyttämisestä työtehtäviinsä, vastata henkilöstön työajan tehokkaasta käytöstä ja tehtävien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä sekä edistää henkilöstön yhteistoimintaa huolehtia yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä muiden osastojen ja vastuualueiden sekä ulkopuolisten toimintojen kanssa

7 12 Ylilääkärin tehtävät - ylilääkärin, talouspäällikön ja terveysvalvonnan johtajan on kutsuttaessa oltava läsnä jäsenkunnan kunnanviraston johtoryhmän kokouksessa antamassa tietoja ja selvityksiä terveydenhuollosta. lisäksi tehtäviin kuuluu kemikaali-, tuoteturvallisuus- ja tupakkalain mukaisten valvontatehtävien johto ja lain nojalla määrättyjen tehtävien siirtäminen alaisilleen. Uhkasakon määrääminen ja taksa -asiat käsitellään hallituksessa. kuntayhtymän 1 3 Apulaisylilääkärin tehtävät 1 4 Johtavan hoitajan tehtävät 15 Terveysvalvonnan johtajan tehtävät Ylilääkärin tehtävänä on 11 :ssä määrätyn lisäksi toimia terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä ja tällöin päättää annettuja määräyksiä noudattaen terveydenhuollon järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet terveyskeskuksen muille lääkäreille. Apulaisylilääkärin tehtävänä on vastata psykiatrisesta avohoidosta sekä psykiatrisen hoidon porrastuksesta ja yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. Apulaisylilääkäri toimii ylilääkärin vuosilomansijaisena. Johtavan hoitajan tehtävänä on 11 :ssä määrätyn lisäksi huolehtia, että hänen alaisensa henkilöstö toiminnassaan noudattaa lääkärin antamia ohjeita ja määräyksiä terveyden- ja sairaanhoidosta. Terveysvalvonnan johtajan tehtävänä on 11 :ssä säädetyn lisäksi toimia terveysvalvonnan johtajana ja johtaa eläinlääkintähuoltoa. Terveysvalvonnan johtaja päättää ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista asioista, kuten: 16 Johtoryhmä 17 Vastuualueen esimiehen määrääminen IV luku Johtoryhmän kokoukseen osallistuvat ylilääkäri, terveysvalvonnan johtaja, talouspäällikkö, vastaava hammaslääkäri, johtava hoitaja sekä henkilöstön edustaja. Johtoryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa terveydenhuollon suunnittelua ja toimintoja. Johtoryhmän periaatteellisista kannanotoista laaditaan muistio. Jos kansanterveystyötä varten ei ole vastaavan hammaslääkärin virkaa, hallitus määrää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tehtävään jonkun hammaslääkäreistä. Määräystä ei voida antaa ilman asianomaisen suostumusta viranhaltijalle, joka on hoitanut tehtävää koko edellisen toimikauden. VIRKA- JA TYÖSOPIMUSSUHTEINEN HENKILÖSTÖ 18 Henkilöstö lain eläimistä saatavien mukaisista päätöksistä elintarvikkeiden elintarvikehygienian Kansanterveystyötä varten on sen mukaan, kuin hallitus erikseen päättää virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä. terveydensuojelulain ja terveydensuojeluasetuksen mukaisista päätöksistä ja lausunnoista, elintarvikelain ja elintarvikeasetuksen mukaisista päätöksistä, Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta säädetyssä laissa 304/03) tai muussa laissa päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai kansanterveystyön johtosäännössä tai muussa johtosäännössä muuta määrätty.

8 1 9 Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kuntayhtymän hallitus. terveyskeskus hammaslääkärin, johtavan hoitajan, osastonhoitajan, apulaisosastonhoitajan, toimistosihteerin ja terveystarkastajan, sekä työsopimussuhteiseen apteekkitavarain keskusvarastonhoitajan, sosiaalityöntekijän, puheterapeutin ja psykologin. Viran haku 19 a Poikkeuksellinen menettely 20 Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita henkilö avoinna olevaan virkaan. Jos viran täyttäminen kuuluu kuntayhtymän hallitukselle, viran julistaa haettavaksi sen osaston päällikkö, jonka tehtäväalueelle virka kuuluu. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kuntayhtymässä työsopimussuhteessa tai määräaikaisena viranhaltijana vähintään kuusi kuukautta. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 21 Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kuntayhtymän hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Ylilääkäri ottaa muut terveyskeskusosaston viranhaltijat ja työntekijät lukuun ottamatta hoitotyön ja hammashuollon vastuualueen viranhaltijoita ja työntekijöitä. Vastaava hammaslääkäri ottaa muut hammashoidon vastuualueen viranhaltijat ja työntekijät. Johtava hoitaja ottaa muut hoitotyön vastuualueen viranhaltijat ja työntekijät kuultuaan asiasta ylilääkäriä. Terveysvalvonnan johtaja ottaa muut valvontaosaston viranhaltijat ja työntekijät. ja työnteki- Talouspäällikkö ottaa muut talousosaston viranhaltijat jät. Ennen kuin henkilöstöä otetaan pysyvään virka- tai työsopimussuhteeseen on ottamiselle saatava lupa kuntayhtymän hallitukselta. Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja eron myöntää sekä lomauttaa sama viranomainen, jonka tehtävänä on viranhaltijan ja työntekijän ottaminen. Samoin menetellään terveystietojen pyytämisessä. Sivutoimilupa 22 Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kuntayhtymän hallitus. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteiseksi päättää se viranomainen, jonka tehtävä johtosäännön mukaan on kyseisen viran/ toimen täyttäminen. Virantoimituksesta pidättäminen 23 Henkilöstön ottaminen ja ero Virantoimituksesta pidättämisestä päättää kuntayhtymän hallitus. Väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä päätättää kukin osastopäällikkö toimialueellaan. Hallitus ottaa virkasuhteeseen ylilääkärin, apulaisylilääkärin, terveysvalvonnan johtajan, talouspäällikön, terveyskeskuslääkärin, 24 Kelpoisuusvaatimukset Virkoihin ja työsopimussuhteisiin toimiin vaaditaan seuraava kelpoisuus, jollei laista tai asetuksesta muuta johdu: Ylilääkäri ( johtava lääkäri, virkasuhde ): erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla sekä edellä mainitun kelpoisuuden lisäksi kokemusta hallinnollisissa tehtävissä Apulaisylilääkäri( virkasuhde): psykiatrian erikoislääkärin pätevyys

9 Terveyskeskuslääkäri(virkasuhde): itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri Puheterapeutti (tvösopimussuhde) : filosofian kandidaatin tutkinto, johon sisältyy logopedian koulutusohjelma taikka korkeakoulutut kinto ja kliininen puheterapeuttikurssi harjoittelujaksoineen tai kuuden kuukauden harjoituskurssi opetussairaalan foniatrisella osastolla Psykologi (työsopimussuhde) : psykologian kandidaatin tutkinto tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyen tai sen ohella korkein yliopistollinen arvosana psykologiassa Sosiaalitvöntekijä ( tvösopimussuhde ): sosiaalihuoltajan tutkinto tai vastaava Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettu tutkinto taikka sosiaalihoitajan tutkinto ja sosiaalityön pätevöitymiskoulutus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus Apteekkitavarain keskusvarastonhoitaia(työsopimussuhde ): laillistettu farmaseutti tai laillistettu proviisori Terveyskeskushammaslääkäri (virkasuhde): itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu hammaslääkäri Johtava hoitaja (virkasuhde): terveydenhuollon hallinnollinen tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto taikka sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys tai terveystieteen/terveydenhuollon kandidaatin tutkintoja sen lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä edellä mainittujen lisäksi kokemusta hallinnollisissa tehtävissä Hammashuoltaja (tvösopimussuhde): hammashuoltajan tai ylempi hammashoitajan tutkinto tai sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys Laboratoriohoitaja (tvösopimussuhde): laillistettu laboratoriohoitaja Röntgenhoitaia (työsopimussuhde): laillistettu röntgenhoitaja Fysioterapeutti(tvösopimussuhde)_ laillistettu fysioterapeutti Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaia (virkasuhde): alansa eri koistutkinto tai terveydenhuollon opistoasteen tutkinto ja siihen liittyvä osastonhoitajan koulutus tai sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys Terveydenhoitaja (tvösopimussuhde): laillistettu terveydenhoitaja Sairaanhoitaja (tvösopimussuhde): laillistettu sairaanhoitaja Työsopimussuhteisen toimen täyttävä viranomainen voi ennen toimen haettavaksi julistamista toimikohtaisesti, toiminnan aiheuttamista perustelluista syistä määrätä, hammashuoltajan, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, lääkintävoimistelijan, äitiyshuollossa toimivan terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan toimen kohdalla, mitkä kelpoisuusehdoissa mainituista koulutuksista virkaan valittavalta edellytetään Hammashoitala (tvösopimussuhde): hammashoitajan tutkinto tai sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettyyn luetteloon merkitty vastaava pätevyys Perushoitaja( tvösopimussuhde): nimikesuojattu perushoitaja tai nimikesuojattu lähihoitaja soveltuvin suuntautumisopinnoin Kuntohoitaia (tvösopimussuhde): nimikesuojattu kuntohoitaja Lääkintävahtimestari-sairaankuliettaia (tvösopimussuhde): nimikesuojattu lääkintävahtimestari sairaankuljettaja tai lähihoitaja suuntautumisvaihtoehtona ensihoitotyö Terveyskeskusavustaia (työsopimussuhde): vähintään kouluasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan tutkinto tai muu alan ammatillinen tutkinto. Mielenterveyshoitaja (työsopimussuhde): nimikesuojattu mielenterveyshoitaja tai lähihoitaja suuntautumisvaihtoehtoehtona mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö Terveysvalvonnan lohtaja (1 kaupungineläinlääkäri, virkasuhde) : laillistetun eläinlääkärin pätevyys ja riittävä käytännön kokemus terveysvalvonnan alalta Terveystarkastaja (virkasuhde): Virkaan soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotasoinen tutkinto Talouspäällikkö (virkasuhde): virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kunnallistalouden tai -hallinnon tehtävissä Toimistosihteeri (virkasuhde): virkaan soveltuva vähintään merkonomin tutkinto ja kokemusta vaativissa toimistotehtävissä

10 Kirianpitäiä (työsopimussuhde): tehtävään soveltuva vähintään merkonomin tutkinto ja kokemusta kirjanpito- ja toimistotehtävissä Kanslisti, apulaiskanslisti, kassanhoitaja, ia palkanlaskiia (työsopimussuhde) : tehtävään soveltuva vähintään merkonomin tai merkantin tutkinto ja kokemusta toimistotehtävissä Varastonhoitaja (työsopimussuhde): tehtävään soveltuva vähintään merkonomin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus Konekirioittaia (työsopimussuhde): tehtävään soveltuva koulutus Muilta tvösopimussuhteisilta työntekiiöiltä: vaaditaan sellainen koulutuksella tai kokemuksella hankittu ammattitaito kuin tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on määrätty virka- ja työsopimussuhteisten työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksista on virka- ja työsopimussuhteinen työntekijä edelleen kelpoinen siihen virkaan/ toimeen, jossa hän oli tämän säännön voimaantullessa. muu enintään 30 päivää kestävä palkaton virkavapaus tai työloma - päättää alaisensa henkilöstön osa-aikalisähakemuksista - päättää alaisensa henkilöstön vuorotteluvapaista 3) myöntää vuosilomat, vahvistaa lomajärjestys ja päättää tehtä vien hoitamisesta vuosiloman aikana. Hallituksen puheenjohtajalla on vastaava oikeus myöntää vuosilomaa ja virkavapautta osastojen esimiehille edellä 2 kohdassa mainituin perustein sekä päättää osa-aikalisähakemuksista ja vuorotteluvapaista 4) määrätä alaisensa henkilökunta osallistumaan virka ja työtehtävien edellyttämään koulutukseen 5) hyväksyä alaisensa henkilöstön työ-ja päivystysjärjestykset sekä myöntää päivystysvapaat virka- ja työehtosopimuksen mukaisissa puitteissa 6) myöntää alaiselleen henkilöstölle opintovapaat 7) päättää alaisensa henkilöstön kotimaan virkamatkoista 25 Salassapito V luku Salassapitovelvollisuudesta on voimassa mitä siitä on säädetty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 26 Osastojen ja vastuualueiden esimiesten toimivalta Sen lisäksi, mitä viranhaltijoiden tehtävistä on muutoin säädetty tai määrätty, on edellä 3 luvussa tarkoitettujen osastojen /vastuualueiden esimiesten tehtävänä toimialallaan: Talouspäällikön tehtävänä on lisäksi: 1) myöntää kokemuslisätja määrävuosikorotukset 2) päättää hankinnoista hallituksen vahvistamissa rajoissa, jollei hankintaohjeissa toisin ole säädetty tai talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa toisin ole määrätty 3) päättää asuntojen vuokraamisesta 4) päättää tulon mukaisista hoitomaksuista ja päättää vapautuksen tai alentamisen antamisesta ko. maksuista hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti Edellä 18 ja 22 :ssä mainittua siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään on viranhaltijan pidettävä päätöksistään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on tuotava kuukausittain kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi. 1) ottaa sijaiset, määräaikaiset viranhaltijat ja tilapäiset työntekijät Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajat kukin erikseen voivat siirtää edellä 18 ja 22 :ssä tarkoitetun päätöksen hallituksen käsiteltäväksi 2) myöntää virkavapaus/työloma viranhaltijalle /työntekijälle seuraavissa tapauksissa: neljän päivän kuluessa päätöksen nähtävillä pidosta lukien. - sairaudesta tai työtapaturmasta johtuvat virkavapaudet - äitiys-, isyys-, vanhempainloma ja hoitovapaa Hallituksen puheenjohtajan tekemä siirto hallituksen käsiteltäväksi - kertausharjoitus tai väestönsuojelukoulutus on saatettava päätöksen tehneen viranomaisen tietoon neljän - muu virka- tai työehtosopimuksella sovittu virkavapaus, jonka päivän kuluessa siitä, kun se tehtiin. kesto on sopimuksella määritelty

11 Päätös, jonka hallitus on tehnyt siirrettävässä asiassa, on toimitettava alkuperäisen päätöksen tehneelle viranomaiselle. Ko. viranomaisen on pantava päätös täytäntöön, tai jos päätös on palautettu uudelleen käsiteltäväksi, tehtävä asiasta uusi päätös.

12 3 4 $ Luottamushenkilöt ar Luottamus henkilöt 34 de n mu un ku nnan alueella. Kaupunki oli keskittänyt sä h k ö n- ja lämmonjakelun mä ä rä ä misva lla ssa a n olevalle yhtiölle, jolla ei ollut kaupungissa kilpailijoita. Yhtiön liik eva ihto oli 25 2 miljoona a ma rkkaa ja se n pa lv elu k se ssa oli 204 henkilöä. Va a sa n Sä h k ö Oy:n toiminta oli rinnastettavissa kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen toimintoihin. Yhtiön hallinto- ja talousosastoa johtava hallintopäällikkö rinn a ste ttii n a s ema n sa p u ole sta k u nn a n p a lve lu k s essa oleva a n henk ilöön, jok a toimii la u tak u nna n tehtä vä a lueen johta - va a n tehtä vä ä n rinna st etta va ssa va stu u llises sa tehtä vä ssä eik ä hä n sen vuoksi ollut vaalikelpoinen valtuutetuksi. tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä toimivaan kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, eivät ole vaalikelpoisia jäsenkunnan valtuustoon. Esimerkiksi kansanterveystyön kuntayhtymissä näitä henkilöitä voivat olla johtava lääkäri sekä hallinto - ja talouspäällikkö. Tulkinta -apua kuntayhtymän viranhaltijan vaalikelpoisuuteen voidaan, samalla tavoin kuin kuntakonsernin palveluksessa olevan v-ralikelpoisuutta arvioitaessa hakea vertaamalla tilannetta siihen KHO T 1277: Kunta omisti Lämpöhuolto Oy:n koko osakekannan. Lämpöhuolto Oy oli yksi kunnassa lämpöenergiaa tuottavista yhteisöistä ja tuotti lämpöä kunnan eräille osa -alueille. Yhtiön liikevaihto oli noin 2 % kunnan toimintamenojen määrästä. Kun otettiin huomioon Lämpöhuolto Oy:n liikevaihdon määrä ja sen suhde kunnan toimintamenojen määrään sekä yhtiön toiminnan laajuus kunnassa, yhtiön toiminnan ei voitu katsoa vastaavan lautakunnan tehtäväaluetta. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voitu rinnastaa tehtäväalueen johtavassa tehtävässä toimivaan henkilöön ja hän oli vaalikelpoinen valtuutetuksi. Lisäksi huomioon otettiin Lämpöhuolto Oy:öön verrattavissa olleen vesi - ja viemärilaitostoiminnan hallinnolliset järjestelyt kunnassa. KHO 1997:120: Jätehuoltoyhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa toimintojen tek nisestä toteutu ksesta vastasi jätehu oltopä ällik kö, jonk a ala isena työskenteli järjestelymestari. Jä rjestelymesta rin hoidetta - vien tehtäviin ei kuulunut merkittävää päätösvallan käyttöä kunnallishallintoon liittyvissä kysymyksissä eikä häntä ase maltaan voitu rinna sta a k u nna n pa lvelu k sessa johta va ssa ta i siihen rinna stetta va ssa va stu u llisessa tehtä vä ssä toimiva a n henk ilöön. Jä rjestelymestari oli vaalikelpoinen valtuustoon. Kuntayhtymän palveluksessa olevat (1 mom 4 kohta) Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsen on 4 kohdassa asetettu erityiseen asemaan. Kunnan määriäviä asemaa kuntayhtymässä ei edellytetä vaan riittää, että kunta on kuntayhtymän jisenkunta. Kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemaltaan voidaan rinnastaa kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallituksen tai lautakunnan On arvioitava, miki olisi kuntayhtymän viranhaltijan asema kunnan organisaatiossa ja aiheuttaisiko asema silloin vaalikelpoisuuden puuttumisen. KHO 1997 :39: Ku nta yhtymä n tehtä vä nä oli ylläpitää ka hta keskia st e e n ruotsinkielistä amma ttioppila itosta. Kuntayhtymän talouspäällikön tehtävänä oli esitellä talou sa sia t ku ntayhtymän hallitu kselle. Kun otettiin huomioon sivistystoimen hallinnollinen järjestely Porvoon k a u pu n gissa, jossa sivistystoimea va rten oli toimialajohtaja, jonka a l a i su u d es s a olivat s u o m e n - ja ruotsinkielisen koulutoimen johta ja t, k untayhtymä n tehtä vien kohdistuminen ka hteen oppila itok - se e n sekä talouspäällikö n vastuun rajoittuminen talousasioihin, talouspäällikkö ei ollut asemaltaan rinnastettavissa kuntayhtymän jäsenk a u pu ngin k a u pu nginh a llitu k sen t a i la u ta k u n na n te htä vä a lu een johta va ssa teh tä vä ssä eik ä s ella iseen rin na stetta va ssa va stu u llisessa te ht ä v ä s sä t oi mi va a n henk ilöön. Talouspää llik kö oli vaa lik elpoinen kaupunginvaltuustoon. KHO T 1252: Kuntayhtymän toiminta oli jaettu kolmeen tulosalueeseen. Johtava hoitaja toimi yhden tulosalueen vastuuhenk ilönä ja a vohoidon tu losa lu eella hoitotyötä tek evä n henk ilöstön esimiehenä. Kun otettiin huomioon hänen ratkaisuvallassaan olevien asioiden laatu s ekä s e, että hänen e simie henään toimi jo htava lääk äri eikä hänellä ollut esittelyoikeutta yhtymäha llituksessa, hän ei ollut a s e ma l ta a n rinna stettavissa ku nta yhtymä n jä se nk u n na n kunna nha llitu k sen ta i la u ta k u nna n tehtä vä a lu een johta va ssa tehtä vä ssä eikä sella iseen rinna s tetta va ssa va stu u llisessa te h t ä vä s s ä toimiva a n ku nna n pa l ve lu k s es sa o le va a n henkilöön. Johta va hoitaja oli vaalikelpoinen jäsenkunnan valtuustoon

13 NURMEKSEN KAUPUNKI LYHENNYSOTE PÖYTÄKIRJASTA Tarkastuslautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT TARK 52 Ehdotus : Päätös: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. Tarkastuslautakunta päätti 1. merkitä tiedoksi kaupunginsihteerin antaman selvityksen valtuutettu/hallituksen jäsen Matti Kämäräisen vaalikelpoisuudesta; liite 1 Allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta tehdyn otteen oikeaksi todistaa Nurmeksessa Vs. keskusarkistonhoitaja Anne Korhonen

14 SU O ME N K U N T A LI I T T O FINLAN D S K O M M U N FÖ R BUND Lakiasiat Tanja Mikkonen /90/2004 Nurmeksen kaupunki Kaupunginhallitus PL Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginkanslia Saap. )Jnro Q OY Lausuntopyyntönne Vastaa van hammaslaakarin vaahkelpoisuus Nurmeksen kaupunginhallitus on tarkastuslautakunnan puolesta pyytänyt lausuntoa Kuntaliitolta Matti Kämäräisen vaalikelpoisuudesta valtuustoon. Matti Kämäräinen toimii Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän vastaavana hammaslääkärinä. Nurmeksen kaupunginsihteeri on tarkastuslautakunnalle antamassaan lausunnossa todennut, että Matti Kämäräisen asema terveydenhuollon organisaatiossa ei ole sellainen johtava tehtävä tai tällaiseen rinnastettava tehtävä, johon soveltuu kuntalain 34 :n 1 momentin säännös ja jonka perusteella voitaisiin katsoa, ettei viranhaltija ole vaalikelpoinen johtavan asemansa perusteella valtuustoon Vastaavalla hammaslääkärillä ei ole esittelyoikeutta ja hänen esimiehenään toimii ylilääkäri. Koska kuntayhtymässä ei ole vastaavan hammaslääkärin virkaa, nimetään yksi hammaslääkäreistä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän johtosäännön nojalla vastaavaksi hammaslääkäriksi hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kaupunginsihteeri on lausunnossaan tarkastuslautakunnaalle todennut, että pääpaino Kämäräisen tehtävissä ei ole hallinnollisissa johtotehtävissä, vaan hammaslääkärin työhön liittyvissä tehtävissä. Kuntaliitosta on aikaisemmin pyydetty lakimies Riitta Myllymäeltä kannanottoa Kämäräisen vaalikelpoisuudesta. Myllymäki on todennut, että vastaavan hammaslääkärin tehtävässä ei ole kyse niin laajan ja merkittävän tehtäväkokonaisuuden hoitamisesta, että se johtaisi vaalikelpoisuuden menettämiseen. Kuntaliitto yhtyy Nurmeksen kaupunginsihteerin kannanottoon asiassa, jonka mukaan Kämäräinen on vaalikelpoinen valtuustoon. Kun Kämäräinen on vaalikelpoinen valtuustoon on hän myös kuntalain 35 :n nojalla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. SVOMMN RUNTAALIITTO ari7 rattälä lakiå siain päällikkö Tanja Mikkbge lakimies TO IN E N L IN J A H E L S I N K I P L 2 0 0, H E L S I N K I A N D R A L IN J E N 1 4 P U H. / T F N ( 0 9 ) H E L S I N G F O R S TE L E F A X ( 0 9 ) P B 2 0 0, H E L S IN G F O R S W W W. K U NN AT.N E T W W W. KOMMUNERNA. NET

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7

1. LUKU TOIMINTA-AJATUS LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE... 7 1.1.2014 1 (12) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS... 2 2. LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO JA -JOHTAMINEN... 2 3. LUKU TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi Toimiala 1 Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 n eräiden henkilöstö- ja talousasioiden delegointi osastopäälliköille ja yksikön päälliköille HEL 2016-002300 T 00 01 00 Päätös OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN TOIMIVALTA päätti,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Espoon kaupungin henkilöstösääntö 5.1 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu 7.12.2015 Voimaan

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot