Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 1 Raportti Osahanke 3: EVO-rahoitus Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi Pohjautuu aiesopimukseen valtion (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan välillä Hannu Sariola ja työryhmä Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

2 Sisällysluettelo 1. Osahankkeen raportin yhteenveto Osahankkeen toimeksianto ja tehtävä Osahankkeen taustaa Työryhmän työskentely Työryhmän ehdotukset... 3 Taustamateriaali...5 Liitteet...6 Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

3 1 1. Osahankkeen raportin yhteenveto Kaikesta muusta akateemisesta koulutuksesta poiketen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannukset ovat siirtyneet viimeisten 15 vuoden kuluessa enenevässä määrin metropolialueen kuntien maksettavaksi. Koska valtion EVO-korvaus ei enää vastaa koulutuksesta ja tutkimuksesta aiheutuvista kuluista, sairaalat joutuvat sisällyttämään niistä aiheutuvia kustannuksia palvelutuotteidensa hintoihin, mistä seuraa kilpailuhaitta. Uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuoma valinnan vapauden lisääntyminen tekee hintakilpailukyvyn entistä tärkeämmäksi, eikä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden laadukasta koulutusta voida ylläpitää vastaisuudessa kuntien ylisuurilla palveluhinnoilla. Koska lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus sekä erikoislääkärikoulutus ovat yliopistollisten sairaaloiden ja lääketieteellisen tiedekunnan lakisääteisiä velvollisuuksia, valtion on vastattava täysimääräisesti koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. On täysin nurinkurista, että yksi terveyspalveluita tarjoava osapuoli joutuu omalla kustannuksellaan kouluttamaan toisten kilpailijoiden avainhenkilökuntaa, lääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Yliopistosairaanhoitopiirien viranhaltijoiden yritykset valtion korvauksen kasvattamiseksi eivät ole olleet viime vuosien aikana tuloksellisia. Omistajakuntien ja sairaanhoitopiirien poliittisella johdolla voisi olla siihen paremmat mahdollisuudet ja neuvottelut kannattaisi käynnistää mahdollisimman korkealla tasolla. Mikäli tämäkään yritys ei tuota toivottua tulosta, tulisi koulutuksen aiheuttama lisäkustannus poistaa HUS:n palveluhinnoista ja kerätä kapitaatio-perusteisesti. HUS tulee aikaisempaa yksityiskohtaisemmin raportoimaan tutkimus- EVO:n käytöstä. Jo vuoden 2012 talousarvio sisältää omaksi luvukseen nostetun opetus-, tutkimus- ja kehitysosion. 2. Osahankkeen toimeksianto ja tehtävä Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi (pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion väliseen aiesopimukseen 12/20109 liittyvä hankesuunnitelma ) määritellään osahanke kolmen tavoitteet 1. Tehtävänä on valmistella tutkimus-evo:n käyttöä ohjaava toimintamalli siten, että omistajakunnat voivat seurata sen käyttöä. 2. Koulutus EVO-rahojen kannalta on ensin luotava yhteinen käsitys koulutuksen yliopistosairaalalle ja muille yksiköille aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja tämän jälkeen tehdä ehdotus niiden täysimääräisestä korvaamisesta. 3. Osahankkeen taustaa HUS osallistuu lakisääteisenä tehtävänään Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antamaan lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutukseen. HUS:ssa tehdään myös tieteellistä kliinisen lääketieteen tutkimustyötä, jonka tavoitteena on entistä parempi diagnostiikka ja hoito. Suomalaisessa järjestelmässä valtio yleensä kustantaa yliopistotasoisen koulutuksen. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

4 2 Valtio onkin vuodesta 1957 lähtien tukenut yliopistosairaaloiden opetus- ja tutkimustoimintaa maksamalla niille suurempaa valtionosuutta tai erilliskorvausta opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamiin kustannuksiin. Vuosina tämä korvaus oli 10 % käyttökustannuksista, mutta määrää ei pidetty riittävänä ja korvaus nostettiin 12 %:ksi vuosiksi Vuonna 1993 valtionosuusjärjestelmää muutettiin ja samalla luovuttiin käyttökustannuksiin perustuvista valtionavuista sairaaloille. Vuoden 1994 alusta rahoitus muutettiin laskennalliseksi siten, että se määräytyi yliopistossa suoritettujen tutkintojen ja yliopistosairaaloissa tehtyjen tieteellisten artikkeleiden ja julkaistujen väitöskirjojen perusteella laskettujen pisteiden mukaisesti. Sairaaloiden saama valtion rahoitus on jatkuvasti pienentynyt. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2010 tilinpäätöksestä tämän rahoituksen osuus oli enää 2,0 % kustannuksista (33,1 m 1634,3 m kokonaiskustannuksista) eli valtion tutkimus- ja opetusrahoitus on runsaan 15 vuoden aikana pienentynyt käyttökustannuksista laskettuna osuutena noin kuudenteen osaan alkuperäisestä. Syynä on kustannusten nousun lisäksi valtion korvauksen jatkuva pieneneminen. Kuva 1. Tutkimus- ja koulutus-evo:n kehitys Suomessa (miljoonaa ). Suuri osa opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamista kuluista on epäsuoria, joten todellista kustannusrasitusta on käytännössä mahdoton erottaa kustannuslaskennan keinoin sairaanhoidon kuluista. Ekonometrisin keinoin se on kuitenkin mahdollista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Miika Linna on laskenut HUS:n opetuksen ja tutkimuksen kokonaiskustannukset vuoden 2008 aineistolla ja alustavia tuloksia vuodelta Saadun tuloksen mukaan HUS:n suorat ja epäsuorat tutkimuskulut olivat yhteensä noin 45 m (eri laskentamenetelmien pyöristetty keskiarvo). Tutkimukseen saatu EVO oli 17 m, joten muulla tavalla katettavaksi jäi 28 m. Tutkimukseen saadaan kuitenkin muutakin rahoitusta ja muuta rahanarvoista tukea (esim. erittäin merkittävä määrä ilmaisia lääkkeitä, jotka HUS ilman tutkimushanketta joutuisi ostamaan potilailleen), joten HUS:n tutkimuksesta maksettavaksi jäävä osuus ei ole läheskään noin suuri. Vastaavasti lääkäri- ja hammaslääkärikoulukseen kustannukset olivat noin 80 m. Opetukseen saatu EVO oli tuona vuonna 20 m, joten sairaanhoitopiirin kannettavaksi jäi 60 m. Opetuksen suoratkin kulut, jotka esim. vuonna 2010 olivat 34,5 m, ylittävät valtion opetuskorvauksen (19,5 m vuonna 2010). Huomattakoon, että ekonometristen laskelmien mu- Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

5 3 kaan opetuksesta aiheutuvat epäsuorat kulut, kuten prosessien hidastuminen, ovat vielä suoria kuluja suuremmat. Yliopistosairaalat joutuvat sisällyttämään nämä ylimääräiset kustannukset palveluidensa hintoihin, mikä HUS:ssa koulutuskustannusten osalta merkitsee 4-5 %:n suuruista lisähintaa kaikkiin palveluihin. Viime käden maksajina ovat suurelta osin yliopistosairaanhoitopiirien kunnat. Tilanne aiheuttaa myös kilpailun vääristymän. Uuden terveydenhuoltolain tavoitteiden mukaisesti julkiset sairaalat kilpailevat enenevästi keskenään ja yksityisten toimijoiden kanssa. Tässä kilpailussa koulutuskustannusten aiheuttama hintalisä on sietämätön. On täysin nurinkurista, että yksi kilpailun osapuoli joutuu omalla kustannuksellaan kouluttamaan toisten kilpailijoiden avainhenkilökuntaa, lääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Koulutusrahoituksessa on lisäksi Helsingin kaupunkia koskeva hammas-lääkärikoulutukseen liittyvä erikoiskysymys. Helsingin terveyskeskus on vastannut vuoden 2000 alusta lähtien hammaslääketieteen kliinisestä hoitoharjoittelusta. Tehdyn sopimuksen mukaan HUS korvaa Helsingin kaupungille opetuksesta aiheutuvat kulut. Sopimuksessa HUS:n korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin sen valtiolta hammaslääkärikoulutukseen saama korvaus, joka vuodesta 2008 lähtien ei enää ole kattanut hammaslääkärien kliinisestä hoitoharjoittelusta aiheutuvia kustannuksia. Vuoden 2010 loppuun mennessä Helsingin kaupungin maksettavaksi jäänyt kumulatiivinen kustannus oli Työryhmän työskentely Ryhmä kokoontui kesän ja syksyn aikana viisi kertaa ja kuuli professori Kaisu Pitkälän ja tutkimuspäällikkö Miika Linnan raportit tutkimuksesta ja opetuksesta HUS:lle aiheutuvista kuluista. Lisäksi raportin taustamateriaalina käytettiin HUS:n ja Helsingin kaupungin tekemiä analyysejä opetuksesta ja tutkimuksesta aiheutuneista kuluista. Tämän materiaalin pohjalta raportissa kuvataan perustelut ja tehdään ehdotukset EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi ja sen ohjaamisesta entistä paremmin edistämään potilaiden terveyttä ja lääketieteellistä tutkimusta. Raportissa selvitään lisäksi sitä, mitä mahdollisia seuraamuksia on, jos EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyyttä ei korjata ja miten tutkimuksesta ja opetuksesta aiheutuvien kulujen raportointi tehtäisiin entistä läpinäkyvämmäksi omistajakunnille. Työryhmän jäsenet professori Hannu Sariola, Helsingin yliopisto, pj. lääkintöneuvos Taina Autti, STM tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, HUS hallintopäällikkö Helena Calonius, Helsingin kaupungin terveyskeskus vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen 8/11 asti ja terveyspalveluiden johtaja Timo Aronkytö 9/11 alkaen, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi 5. Työryhmän ehdotukset 1. Tutkimus-EVOn (nyk. valtion yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen antaman rahoituksen) käyttöä ohjaava toimintamalli siten, että kunnat voivat seurata sen käyttöä. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

6 4 HUS on tähänkin asti seurannut hyvin huolellisesti valtion rahoituksen käyttöä ja raportoinut sen käytön euron tarkkuudella sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Raportti on sisältänyt myös suurimpien rahoitettujen tutkimusten aiheet. Kunnille annetut tiedot eivät kuitenkaan ole olleet riittävän tarkkoja. HUS tulee korjaamaan tilanteen ja raportoi edellytetyllä tavalla toimintakertomuksessaan aikaisempaa selvästi yksityiskohtaisemmin valtion tutkimusrahoituksen käytöstä. Asia on otettu huomioon jo vuoden 2012 talousarviossa, joka nyt sisältää omaksi luvukseen nostetun opetus-, tutkimus- ja kehitysosion (aikaisemmin pieni kappale käyttötalousosiossa). 2. Yhteinen käsitys koulutuksen yliopistosairaalalle ja muille yksiköille aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja ehdotus niiden täysimääräisestä korvaamisesta. Työryhmän yhteiseksi käsitykseksi tuli, että ns. koulutus-evo (nykyisin valtion korvaus koulutuksesta) kattaa vain osan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannuksista. Käsitys perustuu tiedossa olevien suorien koulutuskustannusten ja ekonometrisesti laskettujen kokonaiskustannusten tarkasteluun sekä Helsingin kaupungin laskelmaan hammaslääkärien kliinisestä hoitoharjoittelusta aiheutuvista kustannuksista ja siitä saadusta korvauksesta. Nämä kustannukset aiheuttavat HUS:n palveluhintoihin 4-5 % korotuksen, mistä aiheutuu HUS:lle merkittävä kilpailuhaitta. Hammaslääkäri-koulutuksesta aiheutuu Helsingin kaupungille vuosittain kasvava kulu, joka vuonna 2010 oli jo yli Työryhmä pitää mahdottomana vähentää HUS:n koulutuskustannusten määrää vähentämällä lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen määrää niin, että valtion korvaus kattaisi kustannukset. Yliopistosairaanhoitopiirien viranhaltijoiden lähes jatkuvat yritykset valtion korvauksen kasvattamiseksi eivät ole olleet viime vuosien aikana tuloksellisia. Työryhmän tiedossa ei ole, olisiko omistajakuntien ja sairaanhoitopiirin poliittisella johdolla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen, mutta sitä kannattaisi mahdollisimman korkealla tasolla yrittää. Mikäli tämäkään yritys ei tuota toivottua tulosta, tulisi koulutuksen aiheuttama lisäkustannus kilpailuneutraliteettisyistäkin poistaa HUS:n palveluhinnoista ja kerätä kapitaatioperusteisesti. Tällä tavoin kerätyn rahoituksen tulisi sisältää myös Helsingin kaupungin hammaslääkärikoulutuksesta nyt maksamat kustannukset. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

7 5 Taustamateriaali Tutkimus ja opetus, tausta-aineistoa. HUS, valtuuston seminaari 2011 Yliopistohammasklinikan kustannukset ja EVO-korvaus. Muistio Liite 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunto valtion korvauksesta lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen Perusterveydenhuollon opetuksen kustannukset metropolialueella (Kaisu Pitkälä) HUS:n opetuksen ja tutkimuksen ekonometrisesti lasketut kustannukset vuodelta 2008 (Miika Linna) HUS:n opetuksen ja tutkimuksen alustavat, ekonometrisesti lasketut kustannukset vuodelta 2010 (Miika Linna) Liite 2 Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

8 6 Liitteet LIITE 1 Yliopistohammasklinikan kustannukset ja EVO-korvaus. Muistio Helsingin terveyskeskus on vastannut vuoden 2000 alusta Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden kliinisestä hoitoharjoittelusta, joka suoritetaan kolmannen, neljännen ja viidennen opintovuoden aikana. Kliinistä hoitoharjoittelua annetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin terveyskeskuksen yhteistyösopimuksen mukaisesti terveyskeskuksen yliopistohammasklinikassa, joka toimii yliopistolta vuokratuissa hammaslääketieteen laitosrakennuksen tiloissa Mannerheimintie 172:ssa. Opetusta antavat terveyskeskuksen palkkaamat kliiniset opettajat sekä hoitohenkilökunta tiiviissä yhteistyössä yliopiston professoreiden ja lehtorien kanssa. Sopimuksen mukaan HUS:n tulee korvata Helsingin kaupungille EVO-rahoistaan kliiniseen opetukseen liittyvät kulut, joista on vähennetty kaupungille kertyneet asiakasmaksutuotot sekä kustannukset, jotka olisivat syntyneet, mikäli yliopistohammasklinikalla hoidetut potilaat olisi hoidettu perushammashoitolassa. Potilaat ovat terveyskeskushammashoitoon hakeutuneita, opetuspotilaiksi soveltuvia ja opiskelijoiden hoitoon vapaaehtoisesti suostuvia potilaita. Valtio maksaa hammaslääketieteen kliinisen opetuksen EVO-korvaukset HUS:lle. Korvaus perustuu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen ja uusien opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiarvosta lasketun yksikön asetuksella vahvistettuun hintaan. Helsingin yliopistossa uusien hammaslääkäriopiskelijoiden vuosittainen sisäänottomäärä on vuoden 2000 tilanteesta kasvanut 30:stä 50:een; lisäystä 60 %. Kustannuksia lisää myös se, että ensimmäiset suuret vuosikurssit ovat aloittaneet kliinisen opiskeluvaiheen, ja että yliopisto on käynnistänyt ruotsinkielisen hammaslääkärikoulutuksen. HUS on maksanut saamansa EVO-korvauksen täysimääräisesti kaupungille, mutta se ei ole vuodesta 2008 alkaen kattanut opetustoiminnasta aiheutuvia todellisia kuluja, mikä näkyy alla olevassa laskelmassa velkana edelliseltä vuodelta. Kulujen kasvu johtuu opetushenkilökunnan palkkojen sopimuskorotuksista sekä tarvikkeiden, laitteiden ja vuokrien hintojen noususta. EVO-rahoitus vuonna 2011 kasvaa, johtuen lisääntyneestä opiskelijoiden sisäänotosta ja hyvästä valmistumisprosentista, mutta se ei toteumaennusteen mukaan edelleenkään kata opetustoiminnan kustannuksia. Yliopistohammasklinikan kustannukset (euroa) Suunnitelma TB 2011 Ennuste 9/11 tot.pohjalta Yliopistohammasklinikan kokonaiskulut (ilman hammaslaboratoriokuluja) Opetusklinikan osuus HUS:lta veloitettavat hammaslaboratoriokulut Saadut EVO-korvaukset Erotus Velka edelliseltä vuodelta Nettomenot (kunnan tappio) Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

9 Tiedosta hyvinvointia 1 Liite 2 Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset - Alustavia tuloksia HUSin vuoden 2010 aineistolla Tiedosta hyvinvointia CHESS 2 Taustaa Lääketieteellinen opetus ja tutkimus on olennainen osa sairaaloiden toimintaa tiedetään aiheuttavan merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannuksia Opetuksen ja tutkimuksen korvaukset tärkeitä, jotta opetusta ja tutkimusta harjoittavien sairaaloiden palveluiden hintoihin ei synny vääristymiä Useimmissa maissa opetustoiminnan kustannukset korvataan jollakin tavalla sairaaloille, tyypillisesti joko kiinteänä osuutena toimintamenoista tai sairaalassa toimivien apulaislääkärien lukumäärän perusteella 1

10 Tiedosta hyvinvointia CHESS 3 Selvityksiä opetuksen ja tutkimuksen kustannuksista Kustannusten arvioinnin pioneerityö tehtiin 90-luvun alussa Kuntaliitossa (Eero Linnakko), sen jälkeen julkaisuja mm.: Linnakko 1993 (selvitys STM:lle) Linna ja Häkkinen 1996 (selvitys STM:lle) Linna, Häkkinen ja Linnakko 1998 Linna ja Häkkinen 2004 (selvitys STM:lle) Linna ja Häkkinen 2006 Linna ja Vitikainen 2008 (selvitys STM:lle) Tiedosta hyvinvointia CHESS 4 Menetelmät Tutkimuksessa sovellettiin samanlaista menetelmää kuin aikaisemmassa tutkimuksessa Ekonometrinen malli perustui lähteessä (Linna M, Vitikainen K. Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat kustannukset sairaaloille vuosina Stakes, Työpapereita 34/2008. Helsinki 2008) esitettyyn Tulokset laskettiin kahdella eri menetelmällä Menetelmä I: EVO-tuotoksen hinnat perustuivat keskimääräisten kustannusten estimaattiin aiemmasta kustannusfunktiomallista (2006) Menetelmä II: kustannukset laskettiin mallin antamista prediktioista yksikkökohtaisesti 2

11 Tiedosta hyvinvointia CHESS 5 Aineisto Tutkimus kohdistui HUSin yksiköihin kaikki tiedot kerättiin vuodelta 2010 Tutkimus ja opetussuoritteet Kerättiin HUSin toimesta Kustannus- ja suoritetiedot Kerättiin THL:n ylläpitämästä sairaaloiden benchmarkingtiedoista Tiedosta hyvinvointia CHESS 6 Aineisto/muuttujat (tutkimus) Tutkimustoiminnan laajuutta mitattiin julkaistujen väitöskirjojen (artikkeliväitöskirjat ja monografiat) tieteellisten artikkelien painotetun lukumäärän perusteella tiedot kerättiin tulosyksiköittäin Ilmoitettu tutkimispisteiden painotettu summa perustui ns. impact-faktoriin SCI:n ylläpitämästä tietokannasta tieteellisten julkaisujen painokertoimet määritettiin edelleen impact-faktorien perusteella eritysvaltionosuuden jaossa käytössä olevan luokittelun mukaisesti 3

12 Tiedosta hyvinvointia CHESS 7 Aineisto/muuttujat (opetus) Opetustoiminnan laajuutta mitattiin Erikoislääkärikoulutuksessa olevat apulaislääkärit, työmäärä kuukausina Tiedosta hyvinvointia CHESS 8 Aineisto/muuttujat (hoitotoiminta) Hoitotoiminnan kuvaus ja kustannusmuuttujat NordDRG (Full) ryhmitellyt avo- ja vuodeosastohoitojaksot, painot HUSista Toiminnasta aiheutuneet menot (benchmarking-järjestelmän kustannustietojen keruu) 4

13 Tiedosta hyvinvointia CHESS 9 Tulokset Tulokset laskettiin erikseen opetuksen ja tutkimuksen osalta HYKS tulosyksiköt erikseen ja yhdessä HUS sairaanhoitoalueen erikseen ja yhdessä Koko HUS yhteensä Kustannukset esitetty vuoden 2010 hintatasossa Tiedosta hyvinvointia CHESS 10 Menetelmä 1 - laskennassa käytettiin vuoden 2010 tietoja ja vuoden 2006 mallin EVO-kustannusten keskiarvoestimaatteja Estimoidut kustannukset EVO suoritteiden suhteessa %-osuus toiminnan kokonaismenoista (Miljoonaa euroa) EALA Tutkimus Opetus Yhteensä Tutkimus Koulutus Yhteensä Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö NALA tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö HYKS yht HYVINKÄÄ LOHJA LÄNSI-UUSIMAA PORVOO HUS ulko yht HUSLAB HUS-RÖNTGEN Yhteensä

14 Tiedosta hyvinvointia CHESS 11 Menetelmä 2 - laskenta perustui vuoden 2010 tiedoilla vuoden 2006 mallin antamiin yksikkökohtaisiin ennusteisiin (tulosyksikkötaso) Estimoidut kustannukset mallin ennusteilla %-osuus toiminnan kokonaismenoista (Euro) EALA Tutkimus Opetus Yhteensä Tutkimus Koulutus Yhteensä Medisiininen tulosyksikkö ,4 8,3 15,7 Operatiivinen tulosyksikkö ,4 8,1 12,5 NALA tulosyksikkö ,9 6,7 11,7 Psykiatrian tulosyksikkö ,3 5,1 9,5 HYKS yht ,4 7,6 12,9 HYVINKÄÄ LOHJA LÄNSI-UUSIMAA PORVOO HUS ulko yht ,8 6,5 7,3 HUSLAB HUS-RÖNTGEN Yhteensä ,7 7,4 12,1 Tiedosta hyvinvointia CHESS 12 Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamien kustannusten arvio riippui merkittävästi valitusta menetelmästä Menetelmä I: kokonaiskustannukset 106 milj. (8,5 %) Menetelmä II: kokonaiskustannukset 152 milj (12,1 %) Opetus aiheutti % opetuksen ja tutkimuksen yhteenlasketuista kustannuksista EVO-pisteen kustannus oli euroa 6

15 Tiedosta hyvinvointia CHESS 13 Estimointien ja herkkyysanalyysin perusteella voidaan karkeasti arvioida EVO:n olevan xx% ja jakautuvan 1/3:2/3 tutkimuksen ja koulutuksen välillä Tiedosta hyvinvointia CHESS 14 Pohdintaa (I) Aiemman 2008 tutkimuksen mukaan tutkimuksen ja opetuksen kustannukset olivat n % yliopistosairaaloiden kokonaismenoista Tässä saatu prosenttiosuuksien haarukka oli saman suuntainen; osuus arvioitiin välille % Menetelmä II:n tuloksiin vaikuttaa se, että vuoden 2008 osalta Hyksin yksiköt oli yhdistetty hyvin suuriksi tulosyksiköiksi, kun alkuperäisen mallin estimoinnissa havainnot olivat selvästi pienempiä (jaettu erikoisaloittain) 7

16 Tiedosta hyvinvointia CHESS 15 Pohdintaa (II) EVO-rahoitus HUSissa oli yhteensä 33 miljoonaa, josta 13,5 miljoonaa kohdistettiin tutkimukseen Menetelmän I mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat 42 milj - kuntien kustannettava residuaali 42-13,5= 28,5 milj - noin 2 % kuntalaskutuksesta Menetelmän II mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat 56,5 milj - kuntien kustannettava residuaali 56,5-13,5= 43 milj - noin 3,4 % kuntalaskutuksesta 10 % sekä 1/3 oletuksen mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat xx milj - kuntien kustannettava residuaali xx 13,5 - x = xx - x milj, jossa x on tutkimus-evon ulkopuolinen rahoitus 8

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 2 TUTKIMUSSTRATEGIAN TAUSTA HUS:n strategia 2012-2016 määrittelee sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

EVO-tutkimusrahoituksen

EVO-tutkimusrahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:34 EVO-tutkimusrahoituksen jakoperusteiden uudistaminen. Työryhmän raportti. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

ARVO. Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti. Mats Brommels

ARVO. Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti. Mats Brommels ARVO Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti Mats Brommels 2005 Yliopistopaino Helsinki 2005 ISBN 952-5564-05-3 Health Services Management Oy Ylpeänä kannamme tuon kalleuden (haastattelulausunto)

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot