Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 1 Raportti Osahanke 3: EVO-rahoitus Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi Pohjautuu aiesopimukseen valtion (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan välillä Hannu Sariola ja työryhmä Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

2 Sisällysluettelo 1. Osahankkeen raportin yhteenveto Osahankkeen toimeksianto ja tehtävä Osahankkeen taustaa Työryhmän työskentely Työryhmän ehdotukset... 3 Taustamateriaali...5 Liitteet...6 Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

3 1 1. Osahankkeen raportin yhteenveto Kaikesta muusta akateemisesta koulutuksesta poiketen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannukset ovat siirtyneet viimeisten 15 vuoden kuluessa enenevässä määrin metropolialueen kuntien maksettavaksi. Koska valtion EVO-korvaus ei enää vastaa koulutuksesta ja tutkimuksesta aiheutuvista kuluista, sairaalat joutuvat sisällyttämään niistä aiheutuvia kustannuksia palvelutuotteidensa hintoihin, mistä seuraa kilpailuhaitta. Uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuoma valinnan vapauden lisääntyminen tekee hintakilpailukyvyn entistä tärkeämmäksi, eikä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden laadukasta koulutusta voida ylläpitää vastaisuudessa kuntien ylisuurilla palveluhinnoilla. Koska lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus sekä erikoislääkärikoulutus ovat yliopistollisten sairaaloiden ja lääketieteellisen tiedekunnan lakisääteisiä velvollisuuksia, valtion on vastattava täysimääräisesti koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. On täysin nurinkurista, että yksi terveyspalveluita tarjoava osapuoli joutuu omalla kustannuksellaan kouluttamaan toisten kilpailijoiden avainhenkilökuntaa, lääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Yliopistosairaanhoitopiirien viranhaltijoiden yritykset valtion korvauksen kasvattamiseksi eivät ole olleet viime vuosien aikana tuloksellisia. Omistajakuntien ja sairaanhoitopiirien poliittisella johdolla voisi olla siihen paremmat mahdollisuudet ja neuvottelut kannattaisi käynnistää mahdollisimman korkealla tasolla. Mikäli tämäkään yritys ei tuota toivottua tulosta, tulisi koulutuksen aiheuttama lisäkustannus poistaa HUS:n palveluhinnoista ja kerätä kapitaatio-perusteisesti. HUS tulee aikaisempaa yksityiskohtaisemmin raportoimaan tutkimus- EVO:n käytöstä. Jo vuoden 2012 talousarvio sisältää omaksi luvukseen nostetun opetus-, tutkimus- ja kehitysosion. 2. Osahankkeen toimeksianto ja tehtävä Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi (pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion väliseen aiesopimukseen 12/20109 liittyvä hankesuunnitelma ) määritellään osahanke kolmen tavoitteet 1. Tehtävänä on valmistella tutkimus-evo:n käyttöä ohjaava toimintamalli siten, että omistajakunnat voivat seurata sen käyttöä. 2. Koulutus EVO-rahojen kannalta on ensin luotava yhteinen käsitys koulutuksen yliopistosairaalalle ja muille yksiköille aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja tämän jälkeen tehdä ehdotus niiden täysimääräisestä korvaamisesta. 3. Osahankkeen taustaa HUS osallistuu lakisääteisenä tehtävänään Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antamaan lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutukseen. HUS:ssa tehdään myös tieteellistä kliinisen lääketieteen tutkimustyötä, jonka tavoitteena on entistä parempi diagnostiikka ja hoito. Suomalaisessa järjestelmässä valtio yleensä kustantaa yliopistotasoisen koulutuksen. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

4 2 Valtio onkin vuodesta 1957 lähtien tukenut yliopistosairaaloiden opetus- ja tutkimustoimintaa maksamalla niille suurempaa valtionosuutta tai erilliskorvausta opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamiin kustannuksiin. Vuosina tämä korvaus oli 10 % käyttökustannuksista, mutta määrää ei pidetty riittävänä ja korvaus nostettiin 12 %:ksi vuosiksi Vuonna 1993 valtionosuusjärjestelmää muutettiin ja samalla luovuttiin käyttökustannuksiin perustuvista valtionavuista sairaaloille. Vuoden 1994 alusta rahoitus muutettiin laskennalliseksi siten, että se määräytyi yliopistossa suoritettujen tutkintojen ja yliopistosairaaloissa tehtyjen tieteellisten artikkeleiden ja julkaistujen väitöskirjojen perusteella laskettujen pisteiden mukaisesti. Sairaaloiden saama valtion rahoitus on jatkuvasti pienentynyt. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2010 tilinpäätöksestä tämän rahoituksen osuus oli enää 2,0 % kustannuksista (33,1 m 1634,3 m kokonaiskustannuksista) eli valtion tutkimus- ja opetusrahoitus on runsaan 15 vuoden aikana pienentynyt käyttökustannuksista laskettuna osuutena noin kuudenteen osaan alkuperäisestä. Syynä on kustannusten nousun lisäksi valtion korvauksen jatkuva pieneneminen. Kuva 1. Tutkimus- ja koulutus-evo:n kehitys Suomessa (miljoonaa ). Suuri osa opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamista kuluista on epäsuoria, joten todellista kustannusrasitusta on käytännössä mahdoton erottaa kustannuslaskennan keinoin sairaanhoidon kuluista. Ekonometrisin keinoin se on kuitenkin mahdollista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Miika Linna on laskenut HUS:n opetuksen ja tutkimuksen kokonaiskustannukset vuoden 2008 aineistolla ja alustavia tuloksia vuodelta Saadun tuloksen mukaan HUS:n suorat ja epäsuorat tutkimuskulut olivat yhteensä noin 45 m (eri laskentamenetelmien pyöristetty keskiarvo). Tutkimukseen saatu EVO oli 17 m, joten muulla tavalla katettavaksi jäi 28 m. Tutkimukseen saadaan kuitenkin muutakin rahoitusta ja muuta rahanarvoista tukea (esim. erittäin merkittävä määrä ilmaisia lääkkeitä, jotka HUS ilman tutkimushanketta joutuisi ostamaan potilailleen), joten HUS:n tutkimuksesta maksettavaksi jäävä osuus ei ole läheskään noin suuri. Vastaavasti lääkäri- ja hammaslääkärikoulukseen kustannukset olivat noin 80 m. Opetukseen saatu EVO oli tuona vuonna 20 m, joten sairaanhoitopiirin kannettavaksi jäi 60 m. Opetuksen suoratkin kulut, jotka esim. vuonna 2010 olivat 34,5 m, ylittävät valtion opetuskorvauksen (19,5 m vuonna 2010). Huomattakoon, että ekonometristen laskelmien mu- Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

5 3 kaan opetuksesta aiheutuvat epäsuorat kulut, kuten prosessien hidastuminen, ovat vielä suoria kuluja suuremmat. Yliopistosairaalat joutuvat sisällyttämään nämä ylimääräiset kustannukset palveluidensa hintoihin, mikä HUS:ssa koulutuskustannusten osalta merkitsee 4-5 %:n suuruista lisähintaa kaikkiin palveluihin. Viime käden maksajina ovat suurelta osin yliopistosairaanhoitopiirien kunnat. Tilanne aiheuttaa myös kilpailun vääristymän. Uuden terveydenhuoltolain tavoitteiden mukaisesti julkiset sairaalat kilpailevat enenevästi keskenään ja yksityisten toimijoiden kanssa. Tässä kilpailussa koulutuskustannusten aiheuttama hintalisä on sietämätön. On täysin nurinkurista, että yksi kilpailun osapuoli joutuu omalla kustannuksellaan kouluttamaan toisten kilpailijoiden avainhenkilökuntaa, lääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Koulutusrahoituksessa on lisäksi Helsingin kaupunkia koskeva hammas-lääkärikoulutukseen liittyvä erikoiskysymys. Helsingin terveyskeskus on vastannut vuoden 2000 alusta lähtien hammaslääketieteen kliinisestä hoitoharjoittelusta. Tehdyn sopimuksen mukaan HUS korvaa Helsingin kaupungille opetuksesta aiheutuvat kulut. Sopimuksessa HUS:n korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin sen valtiolta hammaslääkärikoulutukseen saama korvaus, joka vuodesta 2008 lähtien ei enää ole kattanut hammaslääkärien kliinisestä hoitoharjoittelusta aiheutuvia kustannuksia. Vuoden 2010 loppuun mennessä Helsingin kaupungin maksettavaksi jäänyt kumulatiivinen kustannus oli Työryhmän työskentely Ryhmä kokoontui kesän ja syksyn aikana viisi kertaa ja kuuli professori Kaisu Pitkälän ja tutkimuspäällikkö Miika Linnan raportit tutkimuksesta ja opetuksesta HUS:lle aiheutuvista kuluista. Lisäksi raportin taustamateriaalina käytettiin HUS:n ja Helsingin kaupungin tekemiä analyysejä opetuksesta ja tutkimuksesta aiheutuneista kuluista. Tämän materiaalin pohjalta raportissa kuvataan perustelut ja tehdään ehdotukset EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi ja sen ohjaamisesta entistä paremmin edistämään potilaiden terveyttä ja lääketieteellistä tutkimusta. Raportissa selvitään lisäksi sitä, mitä mahdollisia seuraamuksia on, jos EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyyttä ei korjata ja miten tutkimuksesta ja opetuksesta aiheutuvien kulujen raportointi tehtäisiin entistä läpinäkyvämmäksi omistajakunnille. Työryhmän jäsenet professori Hannu Sariola, Helsingin yliopisto, pj. lääkintöneuvos Taina Autti, STM tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, HUS hallintopäällikkö Helena Calonius, Helsingin kaupungin terveyskeskus vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen 8/11 asti ja terveyspalveluiden johtaja Timo Aronkytö 9/11 alkaen, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi 5. Työryhmän ehdotukset 1. Tutkimus-EVOn (nyk. valtion yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen antaman rahoituksen) käyttöä ohjaava toimintamalli siten, että kunnat voivat seurata sen käyttöä. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

6 4 HUS on tähänkin asti seurannut hyvin huolellisesti valtion rahoituksen käyttöä ja raportoinut sen käytön euron tarkkuudella sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Raportti on sisältänyt myös suurimpien rahoitettujen tutkimusten aiheet. Kunnille annetut tiedot eivät kuitenkaan ole olleet riittävän tarkkoja. HUS tulee korjaamaan tilanteen ja raportoi edellytetyllä tavalla toimintakertomuksessaan aikaisempaa selvästi yksityiskohtaisemmin valtion tutkimusrahoituksen käytöstä. Asia on otettu huomioon jo vuoden 2012 talousarviossa, joka nyt sisältää omaksi luvukseen nostetun opetus-, tutkimus- ja kehitysosion (aikaisemmin pieni kappale käyttötalousosiossa). 2. Yhteinen käsitys koulutuksen yliopistosairaalalle ja muille yksiköille aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja ehdotus niiden täysimääräisestä korvaamisesta. Työryhmän yhteiseksi käsitykseksi tuli, että ns. koulutus-evo (nykyisin valtion korvaus koulutuksesta) kattaa vain osan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannuksista. Käsitys perustuu tiedossa olevien suorien koulutuskustannusten ja ekonometrisesti laskettujen kokonaiskustannusten tarkasteluun sekä Helsingin kaupungin laskelmaan hammaslääkärien kliinisestä hoitoharjoittelusta aiheutuvista kustannuksista ja siitä saadusta korvauksesta. Nämä kustannukset aiheuttavat HUS:n palveluhintoihin 4-5 % korotuksen, mistä aiheutuu HUS:lle merkittävä kilpailuhaitta. Hammaslääkäri-koulutuksesta aiheutuu Helsingin kaupungille vuosittain kasvava kulu, joka vuonna 2010 oli jo yli Työryhmä pitää mahdottomana vähentää HUS:n koulutuskustannusten määrää vähentämällä lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen määrää niin, että valtion korvaus kattaisi kustannukset. Yliopistosairaanhoitopiirien viranhaltijoiden lähes jatkuvat yritykset valtion korvauksen kasvattamiseksi eivät ole olleet viime vuosien aikana tuloksellisia. Työryhmän tiedossa ei ole, olisiko omistajakuntien ja sairaanhoitopiirin poliittisella johdolla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen, mutta sitä kannattaisi mahdollisimman korkealla tasolla yrittää. Mikäli tämäkään yritys ei tuota toivottua tulosta, tulisi koulutuksen aiheuttama lisäkustannus kilpailuneutraliteettisyistäkin poistaa HUS:n palveluhinnoista ja kerätä kapitaatioperusteisesti. Tällä tavoin kerätyn rahoituksen tulisi sisältää myös Helsingin kaupungin hammaslääkärikoulutuksesta nyt maksamat kustannukset. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

7 5 Taustamateriaali Tutkimus ja opetus, tausta-aineistoa. HUS, valtuuston seminaari 2011 Yliopistohammasklinikan kustannukset ja EVO-korvaus. Muistio Liite 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunto valtion korvauksesta lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen Perusterveydenhuollon opetuksen kustannukset metropolialueella (Kaisu Pitkälä) HUS:n opetuksen ja tutkimuksen ekonometrisesti lasketut kustannukset vuodelta 2008 (Miika Linna) HUS:n opetuksen ja tutkimuksen alustavat, ekonometrisesti lasketut kustannukset vuodelta 2010 (Miika Linna) Liite 2 Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

8 6 Liitteet LIITE 1 Yliopistohammasklinikan kustannukset ja EVO-korvaus. Muistio Helsingin terveyskeskus on vastannut vuoden 2000 alusta Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden kliinisestä hoitoharjoittelusta, joka suoritetaan kolmannen, neljännen ja viidennen opintovuoden aikana. Kliinistä hoitoharjoittelua annetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin terveyskeskuksen yhteistyösopimuksen mukaisesti terveyskeskuksen yliopistohammasklinikassa, joka toimii yliopistolta vuokratuissa hammaslääketieteen laitosrakennuksen tiloissa Mannerheimintie 172:ssa. Opetusta antavat terveyskeskuksen palkkaamat kliiniset opettajat sekä hoitohenkilökunta tiiviissä yhteistyössä yliopiston professoreiden ja lehtorien kanssa. Sopimuksen mukaan HUS:n tulee korvata Helsingin kaupungille EVO-rahoistaan kliiniseen opetukseen liittyvät kulut, joista on vähennetty kaupungille kertyneet asiakasmaksutuotot sekä kustannukset, jotka olisivat syntyneet, mikäli yliopistohammasklinikalla hoidetut potilaat olisi hoidettu perushammashoitolassa. Potilaat ovat terveyskeskushammashoitoon hakeutuneita, opetuspotilaiksi soveltuvia ja opiskelijoiden hoitoon vapaaehtoisesti suostuvia potilaita. Valtio maksaa hammaslääketieteen kliinisen opetuksen EVO-korvaukset HUS:lle. Korvaus perustuu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen ja uusien opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiarvosta lasketun yksikön asetuksella vahvistettuun hintaan. Helsingin yliopistossa uusien hammaslääkäriopiskelijoiden vuosittainen sisäänottomäärä on vuoden 2000 tilanteesta kasvanut 30:stä 50:een; lisäystä 60 %. Kustannuksia lisää myös se, että ensimmäiset suuret vuosikurssit ovat aloittaneet kliinisen opiskeluvaiheen, ja että yliopisto on käynnistänyt ruotsinkielisen hammaslääkärikoulutuksen. HUS on maksanut saamansa EVO-korvauksen täysimääräisesti kaupungille, mutta se ei ole vuodesta 2008 alkaen kattanut opetustoiminnasta aiheutuvia todellisia kuluja, mikä näkyy alla olevassa laskelmassa velkana edelliseltä vuodelta. Kulujen kasvu johtuu opetushenkilökunnan palkkojen sopimuskorotuksista sekä tarvikkeiden, laitteiden ja vuokrien hintojen noususta. EVO-rahoitus vuonna 2011 kasvaa, johtuen lisääntyneestä opiskelijoiden sisäänotosta ja hyvästä valmistumisprosentista, mutta se ei toteumaennusteen mukaan edelleenkään kata opetustoiminnan kustannuksia. Yliopistohammasklinikan kustannukset (euroa) Suunnitelma TB 2011 Ennuste 9/11 tot.pohjalta Yliopistohammasklinikan kokonaiskulut (ilman hammaslaboratoriokuluja) Opetusklinikan osuus HUS:lta veloitettavat hammaslaboratoriokulut Saadut EVO-korvaukset Erotus Velka edelliseltä vuodelta Nettomenot (kunnan tappio) Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

9 Tiedosta hyvinvointia 1 Liite 2 Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset - Alustavia tuloksia HUSin vuoden 2010 aineistolla Tiedosta hyvinvointia CHESS 2 Taustaa Lääketieteellinen opetus ja tutkimus on olennainen osa sairaaloiden toimintaa tiedetään aiheuttavan merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannuksia Opetuksen ja tutkimuksen korvaukset tärkeitä, jotta opetusta ja tutkimusta harjoittavien sairaaloiden palveluiden hintoihin ei synny vääristymiä Useimmissa maissa opetustoiminnan kustannukset korvataan jollakin tavalla sairaaloille, tyypillisesti joko kiinteänä osuutena toimintamenoista tai sairaalassa toimivien apulaislääkärien lukumäärän perusteella 1

10 Tiedosta hyvinvointia CHESS 3 Selvityksiä opetuksen ja tutkimuksen kustannuksista Kustannusten arvioinnin pioneerityö tehtiin 90-luvun alussa Kuntaliitossa (Eero Linnakko), sen jälkeen julkaisuja mm.: Linnakko 1993 (selvitys STM:lle) Linna ja Häkkinen 1996 (selvitys STM:lle) Linna, Häkkinen ja Linnakko 1998 Linna ja Häkkinen 2004 (selvitys STM:lle) Linna ja Häkkinen 2006 Linna ja Vitikainen 2008 (selvitys STM:lle) Tiedosta hyvinvointia CHESS 4 Menetelmät Tutkimuksessa sovellettiin samanlaista menetelmää kuin aikaisemmassa tutkimuksessa Ekonometrinen malli perustui lähteessä (Linna M, Vitikainen K. Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat kustannukset sairaaloille vuosina Stakes, Työpapereita 34/2008. Helsinki 2008) esitettyyn Tulokset laskettiin kahdella eri menetelmällä Menetelmä I: EVO-tuotoksen hinnat perustuivat keskimääräisten kustannusten estimaattiin aiemmasta kustannusfunktiomallista (2006) Menetelmä II: kustannukset laskettiin mallin antamista prediktioista yksikkökohtaisesti 2

11 Tiedosta hyvinvointia CHESS 5 Aineisto Tutkimus kohdistui HUSin yksiköihin kaikki tiedot kerättiin vuodelta 2010 Tutkimus ja opetussuoritteet Kerättiin HUSin toimesta Kustannus- ja suoritetiedot Kerättiin THL:n ylläpitämästä sairaaloiden benchmarkingtiedoista Tiedosta hyvinvointia CHESS 6 Aineisto/muuttujat (tutkimus) Tutkimustoiminnan laajuutta mitattiin julkaistujen väitöskirjojen (artikkeliväitöskirjat ja monografiat) tieteellisten artikkelien painotetun lukumäärän perusteella tiedot kerättiin tulosyksiköittäin Ilmoitettu tutkimispisteiden painotettu summa perustui ns. impact-faktoriin SCI:n ylläpitämästä tietokannasta tieteellisten julkaisujen painokertoimet määritettiin edelleen impact-faktorien perusteella eritysvaltionosuuden jaossa käytössä olevan luokittelun mukaisesti 3

12 Tiedosta hyvinvointia CHESS 7 Aineisto/muuttujat (opetus) Opetustoiminnan laajuutta mitattiin Erikoislääkärikoulutuksessa olevat apulaislääkärit, työmäärä kuukausina Tiedosta hyvinvointia CHESS 8 Aineisto/muuttujat (hoitotoiminta) Hoitotoiminnan kuvaus ja kustannusmuuttujat NordDRG (Full) ryhmitellyt avo- ja vuodeosastohoitojaksot, painot HUSista Toiminnasta aiheutuneet menot (benchmarking-järjestelmän kustannustietojen keruu) 4

13 Tiedosta hyvinvointia CHESS 9 Tulokset Tulokset laskettiin erikseen opetuksen ja tutkimuksen osalta HYKS tulosyksiköt erikseen ja yhdessä HUS sairaanhoitoalueen erikseen ja yhdessä Koko HUS yhteensä Kustannukset esitetty vuoden 2010 hintatasossa Tiedosta hyvinvointia CHESS 10 Menetelmä 1 - laskennassa käytettiin vuoden 2010 tietoja ja vuoden 2006 mallin EVO-kustannusten keskiarvoestimaatteja Estimoidut kustannukset EVO suoritteiden suhteessa %-osuus toiminnan kokonaismenoista (Miljoonaa euroa) EALA Tutkimus Opetus Yhteensä Tutkimus Koulutus Yhteensä Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö NALA tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö HYKS yht HYVINKÄÄ LOHJA LÄNSI-UUSIMAA PORVOO HUS ulko yht HUSLAB HUS-RÖNTGEN Yhteensä

14 Tiedosta hyvinvointia CHESS 11 Menetelmä 2 - laskenta perustui vuoden 2010 tiedoilla vuoden 2006 mallin antamiin yksikkökohtaisiin ennusteisiin (tulosyksikkötaso) Estimoidut kustannukset mallin ennusteilla %-osuus toiminnan kokonaismenoista (Euro) EALA Tutkimus Opetus Yhteensä Tutkimus Koulutus Yhteensä Medisiininen tulosyksikkö ,4 8,3 15,7 Operatiivinen tulosyksikkö ,4 8,1 12,5 NALA tulosyksikkö ,9 6,7 11,7 Psykiatrian tulosyksikkö ,3 5,1 9,5 HYKS yht ,4 7,6 12,9 HYVINKÄÄ LOHJA LÄNSI-UUSIMAA PORVOO HUS ulko yht ,8 6,5 7,3 HUSLAB HUS-RÖNTGEN Yhteensä ,7 7,4 12,1 Tiedosta hyvinvointia CHESS 12 Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamien kustannusten arvio riippui merkittävästi valitusta menetelmästä Menetelmä I: kokonaiskustannukset 106 milj. (8,5 %) Menetelmä II: kokonaiskustannukset 152 milj (12,1 %) Opetus aiheutti % opetuksen ja tutkimuksen yhteenlasketuista kustannuksista EVO-pisteen kustannus oli euroa 6

15 Tiedosta hyvinvointia CHESS 13 Estimointien ja herkkyysanalyysin perusteella voidaan karkeasti arvioida EVO:n olevan xx% ja jakautuvan 1/3:2/3 tutkimuksen ja koulutuksen välillä Tiedosta hyvinvointia CHESS 14 Pohdintaa (I) Aiemman 2008 tutkimuksen mukaan tutkimuksen ja opetuksen kustannukset olivat n % yliopistosairaaloiden kokonaismenoista Tässä saatu prosenttiosuuksien haarukka oli saman suuntainen; osuus arvioitiin välille % Menetelmä II:n tuloksiin vaikuttaa se, että vuoden 2008 osalta Hyksin yksiköt oli yhdistetty hyvin suuriksi tulosyksiköiksi, kun alkuperäisen mallin estimoinnissa havainnot olivat selvästi pienempiä (jaettu erikoisaloittain) 7

16 Tiedosta hyvinvointia CHESS 15 Pohdintaa (II) EVO-rahoitus HUSissa oli yhteensä 33 miljoonaa, josta 13,5 miljoonaa kohdistettiin tutkimukseen Menetelmän I mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat 42 milj - kuntien kustannettava residuaali 42-13,5= 28,5 milj - noin 2 % kuntalaskutuksesta Menetelmän II mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat 56,5 milj - kuntien kustannettava residuaali 56,5-13,5= 43 milj - noin 3,4 % kuntalaskutuksesta 10 % sekä 1/3 oletuksen mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat xx milj - kuntien kustannettava residuaali xx 13,5 - x = xx - x milj, jossa x on tutkimus-evon ulkopuolinen rahoitus 8

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 3.5.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2017

Lisätiedot

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Kuopio 29.8.2007 Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Risto-Pekka Happonen Selvitysmies Taustaa selvitystyölle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri, dos., emba Esityksen sisältö Tutkimusrahoituksen ja tutkimustoiminnan kehitys Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2. HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/2010 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä aloitti työnsä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset Rahoituksen seuranta - ohje Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset 1.12.2016 1 Sisällys 1. Katelaskelma... 1 2. Rahoituksen toteumalaskelma... 3 3. Tutkimusten muu talouden raportointi... 4 2 1. Katelaskelma

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Sopijapuolet

YHTEISTYÖSOPIMUS. Sopijapuolet YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet Sopimuksen tarkoitus Perustelut Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä ja Kokkolan kaupunki.

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat kustannukset sairaaloille vuosina 2004 2006

Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat kustannukset sairaaloille vuosina 2004 2006 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 3 4 / 2 0 0 8 Miika Linna, kirsi vitikainen Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat kustannukset sairaaloille vuosina 2004 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

+2,1 % 75,4 % Museoiden talous ,3 % 7,4 % 34,1 % 17,2 % TILASTOKORTTI 3/2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS. Kokonaisrahoitus v

+2,1 % 75,4 % Museoiden talous ,3 % 7,4 % 34,1 % 17,2 % TILASTOKORTTI 3/2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS. Kokonaisrahoitus v TILASTOKORTTI 3/2016 Museoiden talous 2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS Ammatillisesti hoidettujen museoiden kokonaisrahoitus vuonna 2016 oli yhteensä 249,8 miljoonaa euroa (n = 149). Tämä on n. 5,2 miljoonaa

Lisätiedot

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen HE 156/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys 2017 1.9.2017 Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio 1 Selvityksen tavoite Selvityksen lähtöoletuksena oli käsitys Jyväskylän perusopetuksen kalleudesta eli korkeasta

Lisätiedot

HE 142/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 142/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 142/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain, kansanterveyslain 40 :n ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HALLITUS 100 03.06.2013 EETTISET TOIMIKUNNAT 2013-2017 304/13/03/2013 HALL 100 Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HUS:n eettisten toimikuntien toiminta Lääketieteellisestä

Lisätiedot

Terveyskeskussopimukset

Terveyskeskussopimukset Terveyskeskussopimukset Toimijat Yleislääketieteen oppiala (yliopisto) Perusterveydenhuollon yksikkö sairaanhoitopiirissä TAYS ERVA: PETE Aksila, Vaasan sairaanhoitopiirin yksikkö jne. Koulutusterveyskeskus

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 N:o 8 10. Valtioneuvoston asetus. N:o 8. ryhmätunnistuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 N:o 8 10. Valtioneuvoston asetus. N:o 8. ryhmätunnistuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 N:o 8 10 SISÄLLYS N:o Sivu 8 Valtioneuvoston asetus ryhmätunnistuksesta... 25 9 Valtioneuvoston asetus upseerien suomen ja ruotsin

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS European EMR Adoption Model Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS Analytics Europe on myöntänyt 23.04.2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirille EMR Adobtion Model -tason 6.

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Marita Virtanen 4.5.2010 663157 05-2010 Tutkimusorganisaatiot ja kokonaiskustannusmalli Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioille kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen vielä matkaa Yksityisten ja työterveyshuollon lääkäripalvelujen käytössä suuret erot Tuoreen tutkimuksen mukaan avohoidon lääkäripalveluiden käytössä oli nähtävissä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999. va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp

TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999. va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp Tietohallinto operatiivisen toiminnan tukena SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kehyspäätös Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

Kehyspäätös Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Kehyspäätös 2018-2021 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) VNS 4/2017 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018 2021 - Maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpano, kuntatalous

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9. Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9.2016 Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Psykoterapian ja psykoterapeuttikoulutuksen rahoituksesta EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä 8.2.2013

Psykoterapian ja psykoterapeuttikoulutuksen rahoituksesta EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä 8.2.2013 Psykoterapian ja psykoterapeuttikoulutuksen rahoituksesta EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä 8.2.2013 Tuomo Tikkanen Puheenjohtaja Suomen Psykologiliitto Psykoterapian ja psykoterapeuttikoulutuksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 18.11.2013 klo 09:00 PAIKKA Töölön sairaala, 3. krs, pienryhmätila KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 78 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4.

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Näkökohtia sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen (1.10.2010) Keskeisiä muutoksia Tutkimuslain sovellusalueen

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2010

Sairaaloiden tuottavuus 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2010 Sjukhusens produktivitet 2010 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Jouko Suonpää dekaani Ty, lääketieteellinen tdk Lääkärikoulutuksessa kuten kaikissa

Lisätiedot

ERVA-seminaari Henkilöstön riittävyys - Lääkärit

ERVA-seminaari Henkilöstön riittävyys - Lääkärit ERVA-seminaari Henkilöstön riittävyys - Lääkärit 14-15.03.2017 Radisson Blue Kari Haukipuro Lääkärityövoiman rakenne Pienet luvut (50 + 5 alaa) sattumalla suuri merkitys, tilanne elää kokonaismääräarviot

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.13 TERVEYSTIETEELLINEN TUTKIMUSTYÖ Hallituksen 4.5.2004/67 hyväksymä 1. Terveystieteellinen tutkimustyö Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot