Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 1 Raportti Osahanke 3: EVO-rahoitus Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi Pohjautuu aiesopimukseen valtion (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan välillä Hannu Sariola ja työryhmä Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

2 Sisällysluettelo 1. Osahankkeen raportin yhteenveto Osahankkeen toimeksianto ja tehtävä Osahankkeen taustaa Työryhmän työskentely Työryhmän ehdotukset... 3 Taustamateriaali...5 Liitteet...6 Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

3 1 1. Osahankkeen raportin yhteenveto Kaikesta muusta akateemisesta koulutuksesta poiketen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannukset ovat siirtyneet viimeisten 15 vuoden kuluessa enenevässä määrin metropolialueen kuntien maksettavaksi. Koska valtion EVO-korvaus ei enää vastaa koulutuksesta ja tutkimuksesta aiheutuvista kuluista, sairaalat joutuvat sisällyttämään niistä aiheutuvia kustannuksia palvelutuotteidensa hintoihin, mistä seuraa kilpailuhaitta. Uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuoma valinnan vapauden lisääntyminen tekee hintakilpailukyvyn entistä tärkeämmäksi, eikä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden laadukasta koulutusta voida ylläpitää vastaisuudessa kuntien ylisuurilla palveluhinnoilla. Koska lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus sekä erikoislääkärikoulutus ovat yliopistollisten sairaaloiden ja lääketieteellisen tiedekunnan lakisääteisiä velvollisuuksia, valtion on vastattava täysimääräisesti koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. On täysin nurinkurista, että yksi terveyspalveluita tarjoava osapuoli joutuu omalla kustannuksellaan kouluttamaan toisten kilpailijoiden avainhenkilökuntaa, lääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Yliopistosairaanhoitopiirien viranhaltijoiden yritykset valtion korvauksen kasvattamiseksi eivät ole olleet viime vuosien aikana tuloksellisia. Omistajakuntien ja sairaanhoitopiirien poliittisella johdolla voisi olla siihen paremmat mahdollisuudet ja neuvottelut kannattaisi käynnistää mahdollisimman korkealla tasolla. Mikäli tämäkään yritys ei tuota toivottua tulosta, tulisi koulutuksen aiheuttama lisäkustannus poistaa HUS:n palveluhinnoista ja kerätä kapitaatio-perusteisesti. HUS tulee aikaisempaa yksityiskohtaisemmin raportoimaan tutkimus- EVO:n käytöstä. Jo vuoden 2012 talousarvio sisältää omaksi luvukseen nostetun opetus-, tutkimus- ja kehitysosion. 2. Osahankkeen toimeksianto ja tehtävä Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi (pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion väliseen aiesopimukseen 12/20109 liittyvä hankesuunnitelma ) määritellään osahanke kolmen tavoitteet 1. Tehtävänä on valmistella tutkimus-evo:n käyttöä ohjaava toimintamalli siten, että omistajakunnat voivat seurata sen käyttöä. 2. Koulutus EVO-rahojen kannalta on ensin luotava yhteinen käsitys koulutuksen yliopistosairaalalle ja muille yksiköille aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja tämän jälkeen tehdä ehdotus niiden täysimääräisestä korvaamisesta. 3. Osahankkeen taustaa HUS osallistuu lakisääteisenä tehtävänään Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antamaan lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutukseen. HUS:ssa tehdään myös tieteellistä kliinisen lääketieteen tutkimustyötä, jonka tavoitteena on entistä parempi diagnostiikka ja hoito. Suomalaisessa järjestelmässä valtio yleensä kustantaa yliopistotasoisen koulutuksen. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

4 2 Valtio onkin vuodesta 1957 lähtien tukenut yliopistosairaaloiden opetus- ja tutkimustoimintaa maksamalla niille suurempaa valtionosuutta tai erilliskorvausta opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamiin kustannuksiin. Vuosina tämä korvaus oli 10 % käyttökustannuksista, mutta määrää ei pidetty riittävänä ja korvaus nostettiin 12 %:ksi vuosiksi Vuonna 1993 valtionosuusjärjestelmää muutettiin ja samalla luovuttiin käyttökustannuksiin perustuvista valtionavuista sairaaloille. Vuoden 1994 alusta rahoitus muutettiin laskennalliseksi siten, että se määräytyi yliopistossa suoritettujen tutkintojen ja yliopistosairaaloissa tehtyjen tieteellisten artikkeleiden ja julkaistujen väitöskirjojen perusteella laskettujen pisteiden mukaisesti. Sairaaloiden saama valtion rahoitus on jatkuvasti pienentynyt. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2010 tilinpäätöksestä tämän rahoituksen osuus oli enää 2,0 % kustannuksista (33,1 m 1634,3 m kokonaiskustannuksista) eli valtion tutkimus- ja opetusrahoitus on runsaan 15 vuoden aikana pienentynyt käyttökustannuksista laskettuna osuutena noin kuudenteen osaan alkuperäisestä. Syynä on kustannusten nousun lisäksi valtion korvauksen jatkuva pieneneminen. Kuva 1. Tutkimus- ja koulutus-evo:n kehitys Suomessa (miljoonaa ). Suuri osa opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamista kuluista on epäsuoria, joten todellista kustannusrasitusta on käytännössä mahdoton erottaa kustannuslaskennan keinoin sairaanhoidon kuluista. Ekonometrisin keinoin se on kuitenkin mahdollista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Miika Linna on laskenut HUS:n opetuksen ja tutkimuksen kokonaiskustannukset vuoden 2008 aineistolla ja alustavia tuloksia vuodelta Saadun tuloksen mukaan HUS:n suorat ja epäsuorat tutkimuskulut olivat yhteensä noin 45 m (eri laskentamenetelmien pyöristetty keskiarvo). Tutkimukseen saatu EVO oli 17 m, joten muulla tavalla katettavaksi jäi 28 m. Tutkimukseen saadaan kuitenkin muutakin rahoitusta ja muuta rahanarvoista tukea (esim. erittäin merkittävä määrä ilmaisia lääkkeitä, jotka HUS ilman tutkimushanketta joutuisi ostamaan potilailleen), joten HUS:n tutkimuksesta maksettavaksi jäävä osuus ei ole läheskään noin suuri. Vastaavasti lääkäri- ja hammaslääkärikoulukseen kustannukset olivat noin 80 m. Opetukseen saatu EVO oli tuona vuonna 20 m, joten sairaanhoitopiirin kannettavaksi jäi 60 m. Opetuksen suoratkin kulut, jotka esim. vuonna 2010 olivat 34,5 m, ylittävät valtion opetuskorvauksen (19,5 m vuonna 2010). Huomattakoon, että ekonometristen laskelmien mu- Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

5 3 kaan opetuksesta aiheutuvat epäsuorat kulut, kuten prosessien hidastuminen, ovat vielä suoria kuluja suuremmat. Yliopistosairaalat joutuvat sisällyttämään nämä ylimääräiset kustannukset palveluidensa hintoihin, mikä HUS:ssa koulutuskustannusten osalta merkitsee 4-5 %:n suuruista lisähintaa kaikkiin palveluihin. Viime käden maksajina ovat suurelta osin yliopistosairaanhoitopiirien kunnat. Tilanne aiheuttaa myös kilpailun vääristymän. Uuden terveydenhuoltolain tavoitteiden mukaisesti julkiset sairaalat kilpailevat enenevästi keskenään ja yksityisten toimijoiden kanssa. Tässä kilpailussa koulutuskustannusten aiheuttama hintalisä on sietämätön. On täysin nurinkurista, että yksi kilpailun osapuoli joutuu omalla kustannuksellaan kouluttamaan toisten kilpailijoiden avainhenkilökuntaa, lääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Koulutusrahoituksessa on lisäksi Helsingin kaupunkia koskeva hammas-lääkärikoulutukseen liittyvä erikoiskysymys. Helsingin terveyskeskus on vastannut vuoden 2000 alusta lähtien hammaslääketieteen kliinisestä hoitoharjoittelusta. Tehdyn sopimuksen mukaan HUS korvaa Helsingin kaupungille opetuksesta aiheutuvat kulut. Sopimuksessa HUS:n korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin sen valtiolta hammaslääkärikoulutukseen saama korvaus, joka vuodesta 2008 lähtien ei enää ole kattanut hammaslääkärien kliinisestä hoitoharjoittelusta aiheutuvia kustannuksia. Vuoden 2010 loppuun mennessä Helsingin kaupungin maksettavaksi jäänyt kumulatiivinen kustannus oli Työryhmän työskentely Ryhmä kokoontui kesän ja syksyn aikana viisi kertaa ja kuuli professori Kaisu Pitkälän ja tutkimuspäällikkö Miika Linnan raportit tutkimuksesta ja opetuksesta HUS:lle aiheutuvista kuluista. Lisäksi raportin taustamateriaalina käytettiin HUS:n ja Helsingin kaupungin tekemiä analyysejä opetuksesta ja tutkimuksesta aiheutuneista kuluista. Tämän materiaalin pohjalta raportissa kuvataan perustelut ja tehdään ehdotukset EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi ja sen ohjaamisesta entistä paremmin edistämään potilaiden terveyttä ja lääketieteellistä tutkimusta. Raportissa selvitään lisäksi sitä, mitä mahdollisia seuraamuksia on, jos EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyyttä ei korjata ja miten tutkimuksesta ja opetuksesta aiheutuvien kulujen raportointi tehtäisiin entistä läpinäkyvämmäksi omistajakunnille. Työryhmän jäsenet professori Hannu Sariola, Helsingin yliopisto, pj. lääkintöneuvos Taina Autti, STM tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, HUS hallintopäällikkö Helena Calonius, Helsingin kaupungin terveyskeskus vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen 8/11 asti ja terveyspalveluiden johtaja Timo Aronkytö 9/11 alkaen, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi 5. Työryhmän ehdotukset 1. Tutkimus-EVOn (nyk. valtion yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen antaman rahoituksen) käyttöä ohjaava toimintamalli siten, että kunnat voivat seurata sen käyttöä. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

6 4 HUS on tähänkin asti seurannut hyvin huolellisesti valtion rahoituksen käyttöä ja raportoinut sen käytön euron tarkkuudella sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Raportti on sisältänyt myös suurimpien rahoitettujen tutkimusten aiheet. Kunnille annetut tiedot eivät kuitenkaan ole olleet riittävän tarkkoja. HUS tulee korjaamaan tilanteen ja raportoi edellytetyllä tavalla toimintakertomuksessaan aikaisempaa selvästi yksityiskohtaisemmin valtion tutkimusrahoituksen käytöstä. Asia on otettu huomioon jo vuoden 2012 talousarviossa, joka nyt sisältää omaksi luvukseen nostetun opetus-, tutkimus- ja kehitysosion (aikaisemmin pieni kappale käyttötalousosiossa). 2. Yhteinen käsitys koulutuksen yliopistosairaalalle ja muille yksiköille aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista ja ehdotus niiden täysimääräisestä korvaamisesta. Työryhmän yhteiseksi käsitykseksi tuli, että ns. koulutus-evo (nykyisin valtion korvaus koulutuksesta) kattaa vain osan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannuksista. Käsitys perustuu tiedossa olevien suorien koulutuskustannusten ja ekonometrisesti laskettujen kokonaiskustannusten tarkasteluun sekä Helsingin kaupungin laskelmaan hammaslääkärien kliinisestä hoitoharjoittelusta aiheutuvista kustannuksista ja siitä saadusta korvauksesta. Nämä kustannukset aiheuttavat HUS:n palveluhintoihin 4-5 % korotuksen, mistä aiheutuu HUS:lle merkittävä kilpailuhaitta. Hammaslääkäri-koulutuksesta aiheutuu Helsingin kaupungille vuosittain kasvava kulu, joka vuonna 2010 oli jo yli Työryhmä pitää mahdottomana vähentää HUS:n koulutuskustannusten määrää vähentämällä lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen määrää niin, että valtion korvaus kattaisi kustannukset. Yliopistosairaanhoitopiirien viranhaltijoiden lähes jatkuvat yritykset valtion korvauksen kasvattamiseksi eivät ole olleet viime vuosien aikana tuloksellisia. Työryhmän tiedossa ei ole, olisiko omistajakuntien ja sairaanhoitopiirin poliittisella johdolla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen, mutta sitä kannattaisi mahdollisimman korkealla tasolla yrittää. Mikäli tämäkään yritys ei tuota toivottua tulosta, tulisi koulutuksen aiheuttama lisäkustannus kilpailuneutraliteettisyistäkin poistaa HUS:n palveluhinnoista ja kerätä kapitaatioperusteisesti. Tällä tavoin kerätyn rahoituksen tulisi sisältää myös Helsingin kaupungin hammaslääkärikoulutuksesta nyt maksamat kustannukset. Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

7 5 Taustamateriaali Tutkimus ja opetus, tausta-aineistoa. HUS, valtuuston seminaari 2011 Yliopistohammasklinikan kustannukset ja EVO-korvaus. Muistio Liite 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunto valtion korvauksesta lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen Perusterveydenhuollon opetuksen kustannukset metropolialueella (Kaisu Pitkälä) HUS:n opetuksen ja tutkimuksen ekonometrisesti lasketut kustannukset vuodelta 2008 (Miika Linna) HUS:n opetuksen ja tutkimuksen alustavat, ekonometrisesti lasketut kustannukset vuodelta 2010 (Miika Linna) Liite 2 Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

8 6 Liitteet LIITE 1 Yliopistohammasklinikan kustannukset ja EVO-korvaus. Muistio Helsingin terveyskeskus on vastannut vuoden 2000 alusta Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden kliinisestä hoitoharjoittelusta, joka suoritetaan kolmannen, neljännen ja viidennen opintovuoden aikana. Kliinistä hoitoharjoittelua annetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin terveyskeskuksen yhteistyösopimuksen mukaisesti terveyskeskuksen yliopistohammasklinikassa, joka toimii yliopistolta vuokratuissa hammaslääketieteen laitosrakennuksen tiloissa Mannerheimintie 172:ssa. Opetusta antavat terveyskeskuksen palkkaamat kliiniset opettajat sekä hoitohenkilökunta tiiviissä yhteistyössä yliopiston professoreiden ja lehtorien kanssa. Sopimuksen mukaan HUS:n tulee korvata Helsingin kaupungille EVO-rahoistaan kliiniseen opetukseen liittyvät kulut, joista on vähennetty kaupungille kertyneet asiakasmaksutuotot sekä kustannukset, jotka olisivat syntyneet, mikäli yliopistohammasklinikalla hoidetut potilaat olisi hoidettu perushammashoitolassa. Potilaat ovat terveyskeskushammashoitoon hakeutuneita, opetuspotilaiksi soveltuvia ja opiskelijoiden hoitoon vapaaehtoisesti suostuvia potilaita. Valtio maksaa hammaslääketieteen kliinisen opetuksen EVO-korvaukset HUS:lle. Korvaus perustuu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen ja uusien opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiarvosta lasketun yksikön asetuksella vahvistettuun hintaan. Helsingin yliopistossa uusien hammaslääkäriopiskelijoiden vuosittainen sisäänottomäärä on vuoden 2000 tilanteesta kasvanut 30:stä 50:een; lisäystä 60 %. Kustannuksia lisää myös se, että ensimmäiset suuret vuosikurssit ovat aloittaneet kliinisen opiskeluvaiheen, ja että yliopisto on käynnistänyt ruotsinkielisen hammaslääkärikoulutuksen. HUS on maksanut saamansa EVO-korvauksen täysimääräisesti kaupungille, mutta se ei ole vuodesta 2008 alkaen kattanut opetustoiminnasta aiheutuvia todellisia kuluja, mikä näkyy alla olevassa laskelmassa velkana edelliseltä vuodelta. Kulujen kasvu johtuu opetushenkilökunnan palkkojen sopimuskorotuksista sekä tarvikkeiden, laitteiden ja vuokrien hintojen noususta. EVO-rahoitus vuonna 2011 kasvaa, johtuen lisääntyneestä opiskelijoiden sisäänotosta ja hyvästä valmistumisprosentista, mutta se ei toteumaennusteen mukaan edelleenkään kata opetustoiminnan kustannuksia. Yliopistohammasklinikan kustannukset (euroa) Suunnitelma TB 2011 Ennuste 9/11 tot.pohjalta Yliopistohammasklinikan kokonaiskulut (ilman hammaslaboratoriokuluja) Opetusklinikan osuus HUS:lta veloitettavat hammaslaboratoriokulut Saadut EVO-korvaukset Erotus Velka edelliseltä vuodelta Nettomenot (kunnan tappio) Aiesopimus_osahanke 3_Raportti

9 Tiedosta hyvinvointia 1 Liite 2 Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset - Alustavia tuloksia HUSin vuoden 2010 aineistolla Tiedosta hyvinvointia CHESS 2 Taustaa Lääketieteellinen opetus ja tutkimus on olennainen osa sairaaloiden toimintaa tiedetään aiheuttavan merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannuksia Opetuksen ja tutkimuksen korvaukset tärkeitä, jotta opetusta ja tutkimusta harjoittavien sairaaloiden palveluiden hintoihin ei synny vääristymiä Useimmissa maissa opetustoiminnan kustannukset korvataan jollakin tavalla sairaaloille, tyypillisesti joko kiinteänä osuutena toimintamenoista tai sairaalassa toimivien apulaislääkärien lukumäärän perusteella 1

10 Tiedosta hyvinvointia CHESS 3 Selvityksiä opetuksen ja tutkimuksen kustannuksista Kustannusten arvioinnin pioneerityö tehtiin 90-luvun alussa Kuntaliitossa (Eero Linnakko), sen jälkeen julkaisuja mm.: Linnakko 1993 (selvitys STM:lle) Linna ja Häkkinen 1996 (selvitys STM:lle) Linna, Häkkinen ja Linnakko 1998 Linna ja Häkkinen 2004 (selvitys STM:lle) Linna ja Häkkinen 2006 Linna ja Vitikainen 2008 (selvitys STM:lle) Tiedosta hyvinvointia CHESS 4 Menetelmät Tutkimuksessa sovellettiin samanlaista menetelmää kuin aikaisemmassa tutkimuksessa Ekonometrinen malli perustui lähteessä (Linna M, Vitikainen K. Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamat kustannukset sairaaloille vuosina Stakes, Työpapereita 34/2008. Helsinki 2008) esitettyyn Tulokset laskettiin kahdella eri menetelmällä Menetelmä I: EVO-tuotoksen hinnat perustuivat keskimääräisten kustannusten estimaattiin aiemmasta kustannusfunktiomallista (2006) Menetelmä II: kustannukset laskettiin mallin antamista prediktioista yksikkökohtaisesti 2

11 Tiedosta hyvinvointia CHESS 5 Aineisto Tutkimus kohdistui HUSin yksiköihin kaikki tiedot kerättiin vuodelta 2010 Tutkimus ja opetussuoritteet Kerättiin HUSin toimesta Kustannus- ja suoritetiedot Kerättiin THL:n ylläpitämästä sairaaloiden benchmarkingtiedoista Tiedosta hyvinvointia CHESS 6 Aineisto/muuttujat (tutkimus) Tutkimustoiminnan laajuutta mitattiin julkaistujen väitöskirjojen (artikkeliväitöskirjat ja monografiat) tieteellisten artikkelien painotetun lukumäärän perusteella tiedot kerättiin tulosyksiköittäin Ilmoitettu tutkimispisteiden painotettu summa perustui ns. impact-faktoriin SCI:n ylläpitämästä tietokannasta tieteellisten julkaisujen painokertoimet määritettiin edelleen impact-faktorien perusteella eritysvaltionosuuden jaossa käytössä olevan luokittelun mukaisesti 3

12 Tiedosta hyvinvointia CHESS 7 Aineisto/muuttujat (opetus) Opetustoiminnan laajuutta mitattiin Erikoislääkärikoulutuksessa olevat apulaislääkärit, työmäärä kuukausina Tiedosta hyvinvointia CHESS 8 Aineisto/muuttujat (hoitotoiminta) Hoitotoiminnan kuvaus ja kustannusmuuttujat NordDRG (Full) ryhmitellyt avo- ja vuodeosastohoitojaksot, painot HUSista Toiminnasta aiheutuneet menot (benchmarking-järjestelmän kustannustietojen keruu) 4

13 Tiedosta hyvinvointia CHESS 9 Tulokset Tulokset laskettiin erikseen opetuksen ja tutkimuksen osalta HYKS tulosyksiköt erikseen ja yhdessä HUS sairaanhoitoalueen erikseen ja yhdessä Koko HUS yhteensä Kustannukset esitetty vuoden 2010 hintatasossa Tiedosta hyvinvointia CHESS 10 Menetelmä 1 - laskennassa käytettiin vuoden 2010 tietoja ja vuoden 2006 mallin EVO-kustannusten keskiarvoestimaatteja Estimoidut kustannukset EVO suoritteiden suhteessa %-osuus toiminnan kokonaismenoista (Miljoonaa euroa) EALA Tutkimus Opetus Yhteensä Tutkimus Koulutus Yhteensä Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö NALA tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö HYKS yht HYVINKÄÄ LOHJA LÄNSI-UUSIMAA PORVOO HUS ulko yht HUSLAB HUS-RÖNTGEN Yhteensä

14 Tiedosta hyvinvointia CHESS 11 Menetelmä 2 - laskenta perustui vuoden 2010 tiedoilla vuoden 2006 mallin antamiin yksikkökohtaisiin ennusteisiin (tulosyksikkötaso) Estimoidut kustannukset mallin ennusteilla %-osuus toiminnan kokonaismenoista (Euro) EALA Tutkimus Opetus Yhteensä Tutkimus Koulutus Yhteensä Medisiininen tulosyksikkö ,4 8,3 15,7 Operatiivinen tulosyksikkö ,4 8,1 12,5 NALA tulosyksikkö ,9 6,7 11,7 Psykiatrian tulosyksikkö ,3 5,1 9,5 HYKS yht ,4 7,6 12,9 HYVINKÄÄ LOHJA LÄNSI-UUSIMAA PORVOO HUS ulko yht ,8 6,5 7,3 HUSLAB HUS-RÖNTGEN Yhteensä ,7 7,4 12,1 Tiedosta hyvinvointia CHESS 12 Opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamien kustannusten arvio riippui merkittävästi valitusta menetelmästä Menetelmä I: kokonaiskustannukset 106 milj. (8,5 %) Menetelmä II: kokonaiskustannukset 152 milj (12,1 %) Opetus aiheutti % opetuksen ja tutkimuksen yhteenlasketuista kustannuksista EVO-pisteen kustannus oli euroa 6

15 Tiedosta hyvinvointia CHESS 13 Estimointien ja herkkyysanalyysin perusteella voidaan karkeasti arvioida EVO:n olevan xx% ja jakautuvan 1/3:2/3 tutkimuksen ja koulutuksen välillä Tiedosta hyvinvointia CHESS 14 Pohdintaa (I) Aiemman 2008 tutkimuksen mukaan tutkimuksen ja opetuksen kustannukset olivat n % yliopistosairaaloiden kokonaismenoista Tässä saatu prosenttiosuuksien haarukka oli saman suuntainen; osuus arvioitiin välille % Menetelmä II:n tuloksiin vaikuttaa se, että vuoden 2008 osalta Hyksin yksiköt oli yhdistetty hyvin suuriksi tulosyksiköiksi, kun alkuperäisen mallin estimoinnissa havainnot olivat selvästi pienempiä (jaettu erikoisaloittain) 7

16 Tiedosta hyvinvointia CHESS 15 Pohdintaa (II) EVO-rahoitus HUSissa oli yhteensä 33 miljoonaa, josta 13,5 miljoonaa kohdistettiin tutkimukseen Menetelmän I mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat 42 milj - kuntien kustannettava residuaali 42-13,5= 28,5 milj - noin 2 % kuntalaskutuksesta Menetelmän II mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat 56,5 milj - kuntien kustannettava residuaali 56,5-13,5= 43 milj - noin 3,4 % kuntalaskutuksesta 10 % sekä 1/3 oletuksen mukaan tutkimuksen aiheuttamat kustannukset olivat xx milj - kuntien kustannettava residuaali xx 13,5 - x = xx - x milj, jossa x on tutkimus-evon ulkopuolinen rahoitus 8

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset Rahoituksen seuranta - ohje Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset 1.12.2016 1 Sisällys 1. Katelaskelma... 1 2. Rahoituksen toteumalaskelma... 3 3. Tutkimusten muu talouden raportointi... 4 2 1. Katelaskelma

Lisätiedot

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä aloitti työnsä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Marita Virtanen 4.5.2010 663157 05-2010 Tutkimusorganisaatiot ja kokonaiskustannusmalli Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioille kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

HE 156/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen HE 156/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9. Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu - oikein vai väärin? Juha Jolkkonen erikoislääkäri, EMBA virastopäällikkö Terveyspoliittinen seminaari 29.9.2016 Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 18.11.2013 klo 09:00 PAIKKA Töölön sairaala, 3. krs, pienryhmätila KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 78 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4.

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Näkökohtia sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioitiin sote-palveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta sekä palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä Muutokset

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä Kirsi Varhila STM Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tukipalvelut

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2010

Sairaaloiden tuottavuus 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2010 Sjukhusens produktivitet 2010 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (6) 284 Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen toiminnan luovuttamista koskeva sopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Erikoistumiskoulutus siirtyy STM:n vastuulle mikä muuttuu? AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Esityksen sisältö Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen liittyvä lainsäädäntö Erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa?

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? johtaja Pirjo Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus www.socca.fi 1 Esimerkkinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Opetus- ja kulttuuriministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Väisänen Matti 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Eduskunta Sisäinen tietopalvelu Olli Kannas, Sami Grönberg Muistio 16.5.2016 Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Tarkasteltavat reformit: Laskelmassa tarkastellaan

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Liite 1 (7) Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.6.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Vire Care Oy:ssä.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto Yhtymähallinto 2.11.2015 LAUSUNTO 1 (6) Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Kunta- ja terveysjaosto kaisa.iso-sipila@eduskunta.fi HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN EDUSTAJAN LAUSUNTO HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot