Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Sivistyslautakunta Päivitys Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset

2 Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat Toiminta-ajatus ja arvot Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Perusopetuksen järjestäminen Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Koulun toimintakulttuuri Opetusmenetelmät ja työtavat Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne Tuntijako Kieliohjelma Tieto- ja viestintästrategia OpPiMISEn JA KOULUNKÄYNNIN tuki Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Yksilölliset suunnitelmat Oppimissuunnitelma Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetus Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Pidennetty oppivelvollisuus Toiminta-alueittain opiskelu Ohjauksellinen ja muu tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Ohjauksen järjestäminen Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Perusopetusta tukeva muu toiminta Joustavan perusopetuksen toiminta

3 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Oppilashuolto Oppilaanohjaaja: Kouluterveydenhuolto Oppilashuollon yhteistyö koulunkäynnin eri siirtymävaiheissa Oppilaan hyvinvointia edistäviä tukipalveluita Turvallisuuden edistäminen Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Opetuksen eheyttäminen ja aihekokonaisuuksien toteuttaminen Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Viestintä- ja mediataidot Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Äidinkieli ja kirjallisuus Yleistä Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 1-2 luokilla Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 3-5 luokilla Tavoitteet ja sisältö 6-9 luokilla Arviointi Toinen kotimainen kieli, ruotsi B-kielenä, vuosiluokat Tavoitteet Keskeiset sisällöt Arviointi Vieraat kielet Valinnainen kieli Aihekokonaisuuksien toteutuminen toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opetuksessa vuosiluokilla Matematiikka Matematiikan opetuksen työtavat Arviointi Ympäristö- ja luonnontieto

4 Keskeiset tavoitteet: Keskeiset sisällöt: Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Biologia ja maantieto Maantieto Biologia Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia luokilla Fysiikka vuosiluokat Kemia vuosiluokat Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle Terveystieto Terveystieto luokat Arviointi Uskonto ja elämänkatsomustieto Evankelisluterilainen uskonto Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Tavoitteet Keskeiset sisällöt Aihekokonaisuudet musiikinopetuksessa Arviointi Kuvataide Kuvataide 1-2 luokilla Kuvataide 3-9 luokilla Arviointi Aihekokonaisuudet kuvataideopetuksessa Käsityö Käsityö Käsityö luokilla Opetussisällöt Arviointi Kuvaus oppilaat hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä Oppilas

5 Aihekokonaisuudet käsityönopetuksessa Liikunta Kotitalous, Vuosiluokka Tavoitteet Keskeiset sisällöt Arviointi Oppilaanohjaus Tavoitteet Vuosiluokat Vuosiluokat Vuosiluokat Luokkamuotoinen ohjaus Valinnaisaineet Valinnaisuus 7-9 luokilla Yhden vuoden valinnat 7. luokalla Yhden vuoden valinta 8. ja/tai 9. luokalle Kahden vuoden valinta 8. ja 9 luokalle Tieto- ja viestintätekniikka Tavoitteet Keskeiset sisällöt Arviointi Oppilaan arviointi Arviointi opintojen aikana Arvioinnin tehtävät Arvioinnin periaatteet Opinnoissa eteneminen vuosikuokittain Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan Arvioitavat oppiaineet Arviointimuodot luokka-asteittain Arviointiajankohdat Työskentelyn arviointi Käyttäytymisen arviointi Oppilaan itsearviointi Arviointikeskustelut

6 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Maahanmuuttajaoppilaan arviointi Päättöarviointi Arvioinnin tehtävä Arvioinnin periaatteet Arvioitavat oppiaineet Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Todistukset Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset Perusopetuksen päättötodistus Muut todistukset Liitteet Liite 1. Lumijoen peruskoulun tuntijako Liite 2. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko Liite 3. Lumijoen peruskoulun TVT-strategia Liite 4. Toimintasuunnitelma kiusaamista ja väkivaltaa vastaan Liite 5. Lumijoen esiopetussuunnitelma

7 LUMIJOEN PERUSKOULU 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot Toiminta-ajatus: Lumijoen peruskoulu tukee yhdessä kotien kanssa lasten ja nuorten kasvua itsenäiseksi, omaaloitteisiksi, vastuunsa tunteviksi sekä yhteistyökykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monipuolisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) Arvopohja ja koulun toiminta-ajatus näkyvät kasvatuksen ja opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä ja välittyvät koulun jokapäiväiseen toimintaan. Koulussa koetaan tärkeäksi toimintakulttuurin ja turvallisen oppimisympäristön kehittäminen, jotta ne mahdollistavat ja edistävät toiminta-ajatuksen toteutumista ja erilaisten oppijoiden huomioon ottamista opetuksessa. Toiminta-ajatus velvoittaa jokaista kouluyhteisöön kuuluvaa. Opetus antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Koulu kehittää yleissivistävien tietojen ja taitojen lisäksi oppilaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä oppimisen taitoja. Arvojen ja toiminta-ajatuksen mukaisesti oppilasta kannustetaan elämän arvostamiseen, vastuullisiin mielipiteisiin, itsenäisiin valintoihin sekä suomalaisuuteen, omien juuriensa tuntemiseen ja kansainvälisyyteen. Oppilaan suhde omaan itseensä - ymmärtää oikean ja väärän - arvostaa itseään ja toimintaansa - sietää epäonnistumista, omaa positiivisen asenteen - ymmärtää fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisen ja terveellisten elämäntapojen tärkeyden Oppilaan suhde toisiin ihmisiin - arvostaa kaikkia ihmisiä, ymmärtää erilaisuutta - ottaa huomioon toiset ja kunnioittaa heitä - rakentaa ja kunnioittaa hyviä ihmissuhteita - pyrkii olemaan yhteistyökykyinen - kunnioittaa toisen koskemattomuutta Oppilaan suhde oppimiseen - arvostaa oppimista ja haluaa tehdä työtä sen eteen - pyrkii pitkäjänteisyyteen ja asetettuihin tavoitteisiin - arvioi tietoa ja tiedonlähteitä kriittisesti - kokee mahdollisuutensa oppia omien valmiuksiensa mukaan Oppilaan suhde ympäristöön - kunnioittaa yhteistä ja toisten omaisuutta - arvostaa vanhaa kulttuuriympäristöä - ymmärtää olevansa osa luontoa, kiinnostuu luonnosta sekä kunnioittaa ja suojelee sitä - suhtautuu luontoon vastuuntuntoisesti - arvostaa ympäristön esteettisyyttä 7

8 Oppilaan suhde suomalaisuuteen ja kotipaikkakuntaansa - arvostaa kotiseutuaan - tuntee juurensa - arvostaa aikaisempien sukupolvien työtä - uskoo tulevaisuuteen Oppilaan suhde elämän perusarvoihin - tiedostaa tekojensa eettisen ulottuvuuden ja kykenee eettiseen arviointiin (esim. rehellisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus) 1.2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena ovat: Oppilaan myönteinen minäkuva vahvistuu. Häntä innostetaan oppimaan sekä uskomaan omiin oppimiskykyihinsä. Hän säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimishaasteet. Oppilas omaksuu tietoja ja taitoja eri sisältöalueista ja aineryhmistä. Hän kehittää omaa tapaansa oppia ja ottaa vähitellen yhä suurempaa vastuuta omasta oppimisestaan. Hän opettelee tutkimaan ja työskentelemään yksin, pareittain ja ryhmässä. Hän opettelee kertomaan, miten on ajatellut, ja ymmärtämään vertaisryhmän merkityksen oppimisessa. Hän opettelee kriittistä tiedonhankintaa. Oppilas kasvaa ahkeraksi, suvaitsevaiseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon. Hän sisäistää hyvät tavat ja käyttäytyy niiden mukaan. Oppilas ymmärtää ihmisen riippuvuuden ja vastuun luonnosta ja ympäristöstä. Hän tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikutuksista ja toimii sen mukaisesti arkipäivän tilanteissa. Hän harjaantuu fyysisissä ja motorisissa taidoissa ja ymmärtää, miten terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään. Oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuolisesti vahvistuvat ja kehittyvät. Hän kehittää luovuuttaan, tutustuu eri taidemuotoihin sekä paikalliseen ja kansalliseen kulttuuriin Perusopetuksen järjestäminen Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa ollaan yhteistyössä kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on lain mukaan oikeus työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, ohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt opin-tososiaaliset edut ja palvelut. Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Koulupäivän luo rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin. 8

9 Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta ovat osa Lumijoen peruskoulun toimintaa, mutta koulu tekee yhteistyötä myös päivähoidossa järjestettävän esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, perusopetusta antavien koulujen, jatkoopintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa. 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1. Oppimiskäsitys Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppilas oppii aktiivisesti ja tavoitteellisesti aiemmin oppimansa pohjalta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee aktiivisessa, vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan Oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä, jossa oppiminen tapahtuu. Oppimisympäristö on siis oppimisen tapahtumapaikan ja siellä toimivien ihmisten toiminnan muodostama kokonaisuus. Fyysinen oppimisympäristö Koulu ympäristöineen ulko- ja sisätiloineen ja irtaimistoineen muodostavat tavallisesti oppimisen tapahtumapaikan. Joissakin tapauksissa oppimisympäristö on erityisestä syystä varsinaisen koulualueen ulkopuolella vuotuisen suunnitelman mukaan. Oppimisympäristö on opetusvälineiden osalta asiallinen ja oppimiseen kannustava. Se ohjaa oppilaan aktiivista ja myös itsenäistä opiskelua. Työvälineet ja -materiaalit sekä kirjastopalvelut ovat oppilaiden ulottuvilla. Oppimisympäristön varustus antaa tilaisuuden tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tietoverkkojen käyttämiseen. Hyvä oppimisympäristö tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia monipuoliseen työskentelyyn, leikkiin ja liikkumiseen. Päämääränä on turvallinen, ergonominen, terveellinen ja esteettinen oppimisympäristö. Lumijokinen oppimisympäristö on monipuolinen: koulun lisäksi oppimisympäristöön kuuluvat koulun piha, lähiympäristö ja kunnan eri palvelut. Lumijoella luonto on lähellä oppilasta, jolloin 9

10 lapsen ja nuoren on helppo tutkailla luonnontapahtumia, liikkua luonnossa sekä saada luonnosta iloa ja virkistystä. Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö Oppimisympäristössä on keskeistä oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen, oppimisen ilon ja motivaation vahvistaminen sekä oppilaan ohjaaminen työskentelemään ryhmän jäsenenä. Hyvässä oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Se on myös turvallinen ja viihtyisä, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta ylläpitävä sekä oppilaita yhteisen omaisuuden vastuulliseen käyttöön edistävä Koulun toimintakulttuuri Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sivistyspalveluiden merkitys yhteiskunnassa on kasvanut. Osaaminen ja tiedon hyväksikäyttäminen on entistä keskeisemmin yhteiskuntaa ja kuntaa eteenpäin vievä resurssi. Tästä johtuen henkilöstön merkitys ja oppivan organisaation toimintamalli on tullut entistä tärkeämmäksi Kunnan oma vastuu sivistyspalveluiden tuottajana on lisääntynyt. Se edellyttää arviointitoiminnan tehostamista. Huolehditaan siitä, että hyvät oppimistulokset antavat monipuoliset jatkoopintomahdollisuudet. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota koulutuksen ja muun sivistystoiminnan perusturvaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Informaation ja medioiden vaikutus lisääntyy. Tästä johtuen on korostettava kriittisyyttä ja kykyä arvioida median informaatiota. Muutoksessa sivistyksen perustehtävät, arvot ja turvallisuus korostuvat. Sivistyksessä ja kasvatuksessa mm. hyvät tavat, suvaitsevaisuus, terveen itsetunnon merkitys ja toisen kunnioittaminen tulevat entistä tärkeämmäksi. Tietoverkkojen käyttö lisääntyy. Toimintakulttuuri kannustaa oma-aloitteisuuteen, vastuuseen, toimintojen ja oppilaitosten verkottumiseen ja integroitumiseen yli kuntarajojen. Tässä kehityksessä hallinnolliset rajat madaltuvat ja seutukunnallinen yhteistyö lisääntyy. Kunnan kasvu ja muuttoliike edellyttävät kotiseutuidentiteetin vahvistamista. Tavoitteena on yhdistää kasvatuksessa luonnonarvoja, kulttuuriarvoja ja historiaa korostavan turvallisen kotikunnan identiteetti sekä eteenpäin suuntautuvan osaamisen haasteet Opetusmenetelmät ja työtavat Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistehtäviin ja tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja. Niiden avulla tuetaan ja ohjataan koko opetusryhmän ja oppilaan oppimista. Työtapojen onnistuneella valinnalla kehitetään oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. 10

11 Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Toteutettaessa opetusta yhdysluokissa, pienluokassa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa on otettava huomioon myös eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus Tuntijako Sivistyslautakunta , 23 on hyväksynyt Lumijoen perusopetuksen tuntijaon. Tuntijako on otettu käyttöön 1 7 vuosiluokilla alkaen. Muutos perusopetuksen tuntijakoon Lumijoen peruskoulussa on hyväksytty sivistyslautakunnassa , 19 ja otettu käyttöön Tuntijako on liitteenä 1, 2.7. Kieliohjelma Kieli Luokka, jolloin opetus alkaa tuntia/viikko Pakolliset Englanti A1 3. lk Ruotsi B1 7. lk Valinnaiset Saksa Ranska B2 B2 8. lk 8. lk Lisäksi englantia ja ruotsia tarjotaan yhden viikkotunnin valinnaisaineeksi 8. ja 9. luokilla. Tällöin kursseilla syvennetään pakollisten kurssien taitoja ja teemoja. 11

12 2.8. Tieto- ja viestintästrategia Lumijoen peruskoulun ensimmäinen TVT -strategia on laadittu TVT -strategia on päivitetty ja hyväksytty Lumijoen kunnanhallituksessa , KH 315. Lumijoen peruskoulun TVT -strategia on liitteenä OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina koulupäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Opettajan tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä, tehdä arviointia tuen tarpeesta ja tarjota tarvittavaa tukea. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään varhaiseen oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Siihen kuuluu sekä oppilaaseen että kouluun ja toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden tarkasteleminen. Opettajien tekemien havaintojen ja arvioiden rinnalla erityisopettajat teettävät lukuvuoden aikana luokissa testejä. Erityisopettaja voi myös tehdä yksilöllistä kartoitusta oppilaan kyvyistä ja taidoista. Tavoitteena on saada tarkempaa tietoa oppilaan vaikeuksien syistä, jolloin voidaan suunnitella hänelle parhaiten sopivia tukitoimia. Koulun ohjaussuunnitelmaan on kirjattu erityisopettajien tekemä tuen kartoituksen toteutus ja siihen liittyvät testit. Lumijoen kunta voi osoittaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen kunnan koulun tai valtion erityiskoulun. Perusteena on tällöin, ettei oppilaan erityisen tuen tarpeeseen voida vastata Lumijoen peruskoulun opetuksen järjestelyin Yleinen tuki Yleinen tuki on kaikille oppilaille kuuluvaa tukea. Opettaja huolehtii opetusryhmänsä ja yksittäisten oppilaiden tarpeiden huomioon ottamisesta opetuksessa. Yleinen tuki on oppimista edistävien toimintamallien käyttämistä sekä ennaltaehkäisevää tukea. Tuen tarpeisiin vastaamisen keinoina käytetään esim. eriyttämistä, joustavaa opetusryhmien järjestämistä ja muuntamista, läksytukea, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, avustajan tukea sekä yhteisopettajuutta. Tuen onnistumisen kannalta tärkeää on yhteistyö sekä oppilaan että hänen huoltajansa kanssa Tehostettu tuki Tehostettua tukea annetaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei riitä yleisen oppimäärän tavoitteiden saavuttamiseen. Se on vahvempaa, pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa kuin yleinen tuki. Tehostetulla tuella pyritään ehkäisemään ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei yksilöllistetä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki perustuu kirjalliseen pedagogiseen arvioon. 12

13 Pedagogisen arvion laadinnan aloittaminen on luokanopettajan tai aineenopettajan tehtävänä ja vastuulla. Laadinta tehdään yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien ja erityisopettajan kanssa. Tuen suunnittelun ja onnistumisen kannalta on tärkeää yhteistyö sekä oppilaan että hänen huoltajansa kanssa. Tehostetun tuen tarve käsitellään ja tuen aloittamisesta päätetään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Käsittelyn jälkeen oppilaalle suunnitellaan päätöksen mukaan joko tehostettu tuki, joka kirjataan oppimissuunnitelmaan tai oppilas jatkaa yleisessä tuen piirissä. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä seurataan säännöllisesti ja oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta Erityinen tuki Erityisessä tuessa voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja. Oppilaille, joille tehtyjen arviointien perusteella tehostettu tuki ei ole riittävä yleisen oppimäärän tavoitteiden saavuttamiseksi, tehdään pedagoginen selvitys, jonka pohjalta voidaan tehdä erityisen tuen päätös. Erityisen tuen päätös tehdään pääasiallisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Pedagoginen selvitys laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä erityisopettajan johdolla. Laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota, oppimissuunnitelmaa ja huoltajan luvalla mahdollista kuntoutussuunnitelmaa. Selvitystä täydennetään tarvittaessa asiantuntijoiden lausunnoilla. Laatimisvaiheessa kuullaan huoltajaa ja oppilasta. Selvityksen perusteella oppilashuoltoryhmä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta tai ratkaisun tehostetun tuen jatkamisesta. Oppilashuoltoryhmän arvion pohjalta erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös, jonka tekijä määritellään tarkemmin Lumijoen sivistyslautakunnan johtosäännössä. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan opetuksen järjestämispaikasta sekä resursseista, kuten avustajapalvelusta ja tarvittaessa myös yksilöllisestä oppimäärästä yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Erityisen tuen päätös annetaan tiedoksi huoltajille ja siihen liitetään valitusosoitus. Erityisen tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle laaditaan aina henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Erityisen tuen päätös on määräaikainen hallintopäätös, joka tarkistetaan toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä ja aina tarvittaessa. Tarkistamista varten tehdään uusi pedagoginen selvitys, jonka perusteella tehdään uusi päätös joko erityisen tuen jatkamisesta tai lopettamisesta, jolloin oppilas jatkaa tehostetussa tuessa. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- ja perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten Yksilölliset suunnitelmat Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. Oppimissuunnitelma voi olla osa oppilaan ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Sen avulla voidaan esimerkiksi korostaa 13

14 oppilaan vahvuuksia, suunnitella tuen keinoja tukea tarvitseville osa-alueille tai asettaa yksilöllisiä tavoitteita. Tehostetussa tuessa oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen vaiheessa oppimissuunnitelma toimii yksilöllisten tukimuotojen ja opetuksen suunnittelun välineenä. Se antaa tärkeää tietoa huoltajalle oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen sisällöistä ja menetelmistä ja auttaa oppilasta hahmottamaan koulunkäyntiinsä liittyviä asioita. Keskeistä on kuvata tavat, joilla oppilasta tuetaan. Oppimissuunnitelma on myös väline opettajan oman työn suunnittelulle. Oppimissuunnitelman laadinta, yhteistyö, vastuut ja työnjaon periaatteet: Alaluokilla päävastuu yleisessä tuessa käytettävän oppimissuunnitelman laatimisesta on luokanopettajalla, tehostetussa tuessa laadinnasta vastaa erityisopettaja. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa ja huomioon otetaan myös muiden oppilasta opettavien opettajien näkemykset. Yläluokilla oppimissuunnitelma laaditaan laaja-alaisen erityisopettajan johdolla ja sen laadintaan osallistuvat tapauskohtaisesti tarvittavat henkilöt. Oppilaan osuus laadinnassa kasvaa siirryttäessä yläluokille. Oppimissuunnitelman toteutumista ja tukimuotoja arvioidaan ja suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS Jokaiselle erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Opetussuunnitelmaan kirjoitetusta oppimäärästä poiketaan, kun oppilas ei kykene tukitoimista huolimatta suorittamaan perusopetuksen yleistä oppimäärää. Tällöin oppimäärä yksilöllistetään tai opiskelu suunnitellaan toiminta-alueittain. HOJKS:ssa sovitaan seurannasta, toimintatavoista, yhteistyöstä ja työnjaosta eri toimijoiden kesken sekä menettelytavat oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävässä yhteistyössä. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka on asetettu oppilaan HOJKS:ssa. HOJKS:n laadinta, yhteistyö, vastuut ja työnjaon periaatteet: HOJKS laaditaan yhteistyössä oppilaan ja oppilaan huoltajan kanssa. Laadinnasta vastaa erityisopettaja ja tarvittavilta osin suunnitelma valmistetaan moniammatillisena yhteistyönä. Opetuksen järjestämisen kannalta tärkeä tieto välitetään HOJKS:aan. Suunnitelmasta käy ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Siinä tulee olla luettelo niistä oppiaineista, joiden yksilöllistämisestä on päätetty. HOJKS sisältää oppilaan oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tavoitteet, pedagogiset menetelmät, sekä muut tarvittavat tukitoimet. HOJKS:ssa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Yksilöllisen oppimäärän suorittamisessa oppilas etenee omaan tahtiinsa. Jos hän kypsyy, kehittyy ja kykenee myöhemmin saavuttamaan yleisen oppimäärän, tehdään uusi päätös opiskelusta yleisen oppimäärän mukaisesti. HOJKS tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Luokanopettaja, luokanvalvoja tai erityisopettaja kutsuu palaverin koolle sekä HOJKS:n laatimista ja seurantaa varten. 14

15 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT Tuen oikea muoto on ratkaisevaa oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Tuki järjestetään joustavasti, suunnitellusti ja tarpeen mukaan muunnellen. Tukimuotoja käytetään yksittäin sekä yhdessä toisiaan täydentäen ja niin kauan ja sen vahvuisena kuin se on tarpeellista Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki Tukiopetus Tukiopetus voi olla ennaltaehkäisevää tai korjaavaa. Sitä voidaan järjestää säännöllisesti tai sillä voidaan vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin. Oppilaalla, joka on jäänyt jälkeen opinnoissaan, on oikeus saada tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa. Opettajalta saa tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle. Opettaja tiedottaa huoltajaa oppilaan mahdollisesta osallistumisesta siihen. Tukiopetusta voidaan antaa yksilö- tai ryhmäopetuksena. Ryhmäopetukseen voidaan koota oppilaita eri luokilta. Tukiopetusta annetaan ensisijaisesti oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella, mutta se voidaan järjestää myös samanaikaisopetuksena. Sen toteuttamisessa tehdään opettajien välistä yhteistyötä. Tukiopetuksessa oppilaan tuen tarve otetaan huomioon yksilöllisesti. Siinä hyödynnetään monipuolisesti eriyttävää materiaalia ja opetusta konkretisoivaa havaintovälineistöä. Tukiopetusta annetaan maahanmuuttajaoppilaille, joilla on kielellisiä ongelmia tai muista syistä johtuvia oppimisvaikeuksia. Maahanmuuttajille tukiopetuksessa annetaan kielellistä tukea oppiaineiden sisältöjen ymmärtämiseen, keskitytään tärkeimpiin tavoitteisiin ja opetetaan käsitteitä Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Tavoitteena on parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Sitä voidaan antaa oppilaalle, jolla on puhe- lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Toteutustapoina ovat samanaikaisopetus, pienryhmä- tai yksilöopetus. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta antavat erityisopettajat, mutta opetusta voidaan suunnitella ja oppilaan oppimista voidaan arvioida opettajien yhteistyönä. Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa, ja opetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaalle ja huoltajalle Erityisopetus Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista. Sellaisen oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä, osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. 15

16 Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään. Lumijoen kunnassa toimii kolme erityisopettajaa. Kaksi erityisopettajista on laaja-alaisia, jotka huolehtivat luokat 0-9 ja yksi erityisopettajista toimii pienryhmässä. Erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Opetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaalle ja huoltajalle Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Mikäli oppilaalla ei ole mahdollista saavuttaa oppiaineen yleisiä tavoitteita tehostetusta tuesta huolimatta, voidaan oppimäärä yksilöllistää. Se tarkoittaa oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi tarpeeksi haasteellisena. Oppimäärän yksilöllistäminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai puutteet opiskelutekniikassa eivät voi olla sellaisenaan syynä oppimäärän yksilöllistämiseen. Yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat, yhteistyö ja vastuut Mikäli oppilas ei tehostetuista tukitoimista huolimatta saavuta oppiaineessa yleisen oppimäärän tavoitteita, tehdään erityisopettajan järjestämänä moniammatillisessa yhteistyössä pedagoginen selvitys sekä kuullaan oppilasta ja hänen huoltajiaan. Oppilaalle ja huoltajalle selvitetään yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota, oppimissuunnitelmaa ja huoltajan luvalla mahdollista kuntoutussuunnitelmaa. Tarvittaessa hankitaan muista lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisessa selvityksessä kuvataan perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän. Rehtori-sivistystoimenjohtaja tai sivistyslautakunta tekee johtosäännön mukaisesti oppilashuoltoryhmän tekemän arvion perusteella päätöksen oppilaan erityisestä tuesta ja oppimäärän yksilöllistämisestä. Erityisen tuen piiriin otetulle oppilaalle laaditaan aina HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppilaan opiskelua tuetaan sopivilla pedagogisilla järjestelyillä, opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja -menetelmillä. Oppiaineen opiskelusta vapauttamiseen tulee olla erityisen painavat syyt. Rehtori tekee vapauttamisesta hallintopäätöksen. Oppilaalle, joka on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, järjestetään vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa, kuten esimerkiksi läksyjen ohjattua lukemista. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä opiskelevien oppilaiden oppiaineiden opiskelusta vapauttaminen voi merkitä esimerkiksi sitä, ettei yhteisenä aineena opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä Pidennetty oppivelvollisuus Jos oppilaan ei ole mahdollista saavuttaa perusopetukselle säädettyjä yleisiä tavoitteita vammaisuuden tai sairauden vuoksi yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Pääsääntöisesti päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään ennen oppivelvollisuuden alkamista, jolloin lapsella on oikeus käydä 16

17 esiopetusta yhden vuoden sijaan kaksi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen myötä lapselle tehdään myös päätös erityisestä tuesta ja laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Pidennetty oppivelvollisuus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti seuraavilla tavoilla: - Lapsi aloittaa esikoulun sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta, ja jatkaa esiopetuksessa kaksi vuotta, jonka jälkeen siirtyy perusopetukseen. - Lapsi aloittaa esikoulun sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta, ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, jonka jälkeen siirtyy perusopetukseen. - Lapsi aloittaa esikoulun sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta, ja jatkaa esiopetuksessa kaksi vuotta. Lapsi aloittaa perusopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta rehtori tekee erillisen hallintopäätöksen. Lapsen ohjaaminen riittävän varhain tuen piiriin tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja tarvittaessa neuvolan kanssa. Koulun esiopetuksen vastaava laaja-alainen erityisopettaja kutsuu eri hallintokunnat yhteistyöhön tuen tarpeiden kartoittamiseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen suunnitellaan lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. Tukea tarvitsevan lapsen huoltajille annetaan tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista ja huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen Toiminta-alueittain opiskelu Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus järjestetään toiminta-aloittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-aloittain. Toiminta-alueita ovat motoriset taidot, kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot kognitiiviset taidot ja päivittäiset taidot. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Oppilaalle laaditaan HOJKS, jossa kuvataan toiminta-alueiden tavoitteet, keskeiset sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi. Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen tehdään oppilaan opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja tavoitteena oppilaan koko potentiaalin käyttöön saaminen. Koulupäivän eri toimintoja hyödynnetään oppimisessa. Toimintaalueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia jossakin yksittäisessä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa voidaan yhdistää eri toimintaalueiden sisältöjä ja opetukseen liittyy aina myös kuntouttavia ja hoitavia elementtejä. Toimintaalueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on kontaktin muodostuminen oppilaan kanssa ja sen pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen. Kielen ja kommunikaation opetuksen tulee sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, 17

18 kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita, ja myös tarvittaessa viittomien, merkkien, symbolien tunnistamista. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää sosiaalisissa ympäristöissä toimimista. Osa-alueiden tulee sisältää vuorovaikutus- ja tunnetaitoja koskevia tavoitteita. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Osa-alueiden tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäistymistään. Osa-alueiden tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa koskevia tavoitteita Ohjauksellinen ja muu tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö perustuu tasa-arvoon, vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja luottamukseen. Päävastuu oppilaan kasvatuksesta on aina hänen huoltajallaan. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä. Huoltajien on tärkeää koko perusopetuksen ajan ottaa vastuuta lapsensa tavoitteellisesta koulutyöstä. Koulu tukee huoltajia tässä tehtävässä tiedottamalla ja järjestämällä tapaamisia. Yhteistyölle etsitään luontevia tapoja yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on erityisen tärkeää ongelmatilanteissa ja opetuksen nivelvaiheissa. Kasvatusyhteistyön tavoitteena on aina oppilaan paras. Tähän tavoitteeseen päästään parhaiten huomioimalla oppilaiden ja perheiden yksilölliset tarpeet ja taustat. Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus mahdollistavat toimimisen saumattomassa yhteistyössä. Seuraaviin taulukoihin on koottu Lumijoen peruskoulun tiedottamisen sekä huoltajien tapaamisen muotoja. Yleinen tiedottaminen -koulun kotisivut: -ajankohtaiset tapahtumat -kalenteri: kokeet, lomapäivät, poikkeavat koulupäivät, jälki-istuntopäivät -opetussuunnitelma -koulutiedote -erilliset tiedotteet koteihin Henkilökohtainen tiedonkulku -puhelin, pääsääntöisesti työaikoina -sähköinen tietojärjestelmä Wilma -poissaolot -käytösmerkinnät -myöhästymiset -viestit -sähköposti -paperiviestit -reissuvihko -oppilaan oppimissuunnitelma -kokeet; oppilaan suoriutuminen oppiaineissa -tapaamiset, vanhempainvartit 18

19 Yhteiset tapaamiset -vanhempainillat: -koulun yhteinen -luokkakohtaiset -syyslukukaudella koulutulokkaat -syyslukukaudella 7 lk yläkouluun siirtyminen -7 lk valinnaisaineilta -9 lk jatko-opinnot, myös oppilaille -teemapäivät ja juhlat Henkilökohtaiset tapaamiset -vanhempaintapaamiset -oppilashuollolliset palaverit -lauantaityöpäivät Lumijoen peruskoulun ohjaussuunnitelmassa on määritelty kodin ja koulun välisen yhteistyön toimintatavat. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä seurataan ja arvioidaan tarpeen mukaan. Rehtori valvoo suunnitelman toteutumista Oppilaan poissaolot ja niiden seuranta Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti (esim. lääkärintodistus) myönnetty vapautusta koulutyöskentelystä. Poissaoloon tulee huoltajan pyytää lupa. Luokanopettaja tai -valvoja voi perustellusta syystä myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Jos luokanopettaja tai -valvoja ei ole tavoitettavissa, luvan antaa rehtori. Sairaustapauksissa huoltaja ilmoittaa poissaoloista puhelimitse, Wilma-verkkosovelluksen tai sovittaessa tekstiviestin välityksellä. Oppilas voi myös toimittaa poissaoloistaan mahdollisimman pian huoltajan allekirjoittaman selvityksen. Jos oppilaalla on selvittämättömiä poissaoloja, luokanopettaja tai valvoja ottaa yhteyttä huoltajaan. Oppilas saa poistua koulusta kesken koulupäivän vain terveydenhoitajan, opettajan, luokanvalvojan tai rehtorin luvalla. Huoltaja ja oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja seuraavat oppilaan poissaoloja. Jos poissaoloja on paljon, ensimmäisessä vaiheessa oppilas ohjataan kuraattorin tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Jos poissaolojen määrä edelleen lisääntyy, asia käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä. Poissaolojen määrän edelleen kasvaessa oppilaan asia käsitellään moniammatillisesti. Poissaolojen seurannan kolmiportainen malli on opetussuunnitelman liitteenä. Poissaoloasioissa yhteistyö 19

20 huoltajan kanssa on olennaista, jotta oppilas saa kokonaisvaltaista tukea. Tuki suunnitellaan tarpeen mukaan oppilaan, huoltajan sekä oppilaan koulutyöhön osallistuvien tahojen ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Oppilaalle voidaan tarjota tukiopetusta pitkäaikaisen sairauden tai muun tilapäisen hyväksyttävän poissaolon vuoksi Yhteistyö ongelma- ja kurinpitotilanteissa Luokanopettaja tai -valvoja tarkistaa poissaoloihin ja käyttäytymiseen liittyvät selvitykset. Ongelma- ja kurinpitotilatilanteissa koululta otetaan yhteyttä kotiin. Toistuvasta oppilaan häiriökäyttäytymisestä huoltaja kutsutaan koululle yhteiseen palaveriin. Koululla on käytössä Wilma -merkinnät, muistutukset ja jälki-istunnot. Wilman kautta huoltaja voi seurata oppilaan koulunkäyntiin liittyviä merkintöjä. Muistutuksesta ja jälki-istunnosta ilmoitetaan kotiin erillisellä lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Huoltaja voi halutessaan olla yhteydessä koulun henkilökuntaan kurinpidollisissa asioissa. Mikäli oppilas saa kirjallisen varoituksen tai häneltä evätään opetukseen osallistuminen, tukitoimenpiteistä sovitaan oppilashuoltoryhmässä yhdessä vanhempien kanssa Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä jatkumo, jonka toteutuminen taataan siten, että ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Huomiota kiinnitetään myös oppilaan mahdollisuuksiin ottaa vastuuta omasta opiskelusta ja sen suunnittelusta. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Ohjausta toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Luokanopettaja vastaa ohjauksen toteuttamisesta vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokilla 7-9 ohjaussuunnitelmaa koordinoi opinto-ohjaaja. Lisäksi hän vastaa koulutus- ja uravalintoihin liittyvästä ohjauksesta. Luokanvalvoja seuraa oppilaan koulutyöskentelyä ja huolehtii siihen liittyvistä käytännön asioista. Aineenopettaja vastaa oman oppiaineensa opiskelumenetelmiin ohjaamisesta. Erityisopettaja antaa oppilaalle yksilöllistä oppimaan oppimisen ohjausta.. Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on oltava mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee selvittää ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät koulukohtaiset asiat Ohjaus kolmiportaisen tuen vaiheissa Koulussa toteutettavan ohjaukseen kuuluu oppilaiden tukeminen varsinkin silloin, jos oppilaalla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai on perusopetuksen jälkeen vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Ohjauksen merkitys korostuu tehostetun ja erityisen tuen vaiheissa, jotta oppilaan oikeus saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin toteutuu. Ohjauksen toimintatapoina ovat henkilökohtainen, luokkamuotoinen tai pienryhmämuotoinen ohjaus. 20

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 27.2.2014 36 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 Päivitetty

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset 2011

Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Sisällys LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI... 0 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet... 0 7.2 Yleinen tuki... 3 7.3 Tehostettu tuki... 3 7.4 Erityinen tuki... 6 7.5 Perusopetuslaissa säädetyt

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010)

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010) 7.4 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksien ja täydennyksien mukaan (Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010) SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Sivistyslautakunta 26.5.2011 44 Sivistyslautakunta 20.11.2014 87 ww.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi ww.nurmijarvi.fi Sisällys: JOHDANTO... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot