MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA"

Transkriptio

1 MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

2 Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN X (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2006

3 LUKIJALLE Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen linja tuottaa tutkintokohtaisia ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen työsuojeluoppaita tarpeen mukaan. Tarve pintakäsittelyalan oppaasta tuli esille pintakäsittelyalan koulutustoimikunnassa. Toukokuussa vuonna 2005 koulutustoimikunta nimesi jaoston toimimaan oppaan laadintatyön ohjausryhmänä. Jaoston puheenjohtajaksi nimettiin Suomen Maalarimestariliiton toimitusjohtaja Juha Helmijoki ja jäseniksi työehtotoimitsija Markus Ainasoja Rakennusliitosta, rehtori Jarmo Kumpula TAO Turun Ammattiopistosäätiöstä, lehtori Jukka-Pekka Hämäläinen Koulutuskeskus Tavastiasta ja yli-insinööri Seppo Valio Opetushallituksesta. Opetushallitus teki sopimuksen pintakäsittelyalan perustutkinnon työsuojeluoppaan laadinnasta TAO Turun Ammattiopistosäätiön kanssa. Työn otti tehtäväkseen opettaja Juuso Ranne. Opas on tarkoitettu työsuojeluoppaaksi pintakäsittelyalan perustutkinnon työssäoppimiseen. Se soveltuu työssäoppimisen ja näyttöjen työsuojelullisten erityispiirteiden tietolähteeksi. Sitä voivat hyödyntää koulutuksen järjestäjien edustajat, oppilaitosjohto, opettajat ja opiskelijat sekä työpaikkaohjaajat ja muut työpaikkojen edustajat. Oppaan päätavoitteena on, että jokainen pintakäsittelyalan opiskelija saa tietoonsa kaikki työturvallisuuden kannalta merkittävimmät seikat ennen siirtymistään ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle. Lisäksi tavoitteena on tukea työssäoppimispaikoilla tapahtuvan opiskelun ohjausta työturvallisuuden osalta työssäoppimisjakson alkuvaiheen perehdytyksessä, työssäoppimisjakson kuluessa ja näyttötilanteissa. Peruslähtökohtana on nollataso työtapaturmien suhteen työssäoppimisjaksoilla. Työssäoppimisen osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi oppaassa on keskeiset asiat työssäoppijan työturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä. Siinä selvitetään työssäoppimiseen keskeisesti liittyvät riskitekijät ja opiskelijan vakuutusturva. Oppaassa kerrotaan pintakäsittelyalan töihin liittyvistä kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä, telinetöiden turvallisuudesta ja työn ergonomisesta suunnittelusta sekä järjestyksen ja siisteyden merkityksestä työpaikalla. Lisäksi esitellään henkilökohtaisia suojavarusteita ja pakkausten varoitusmerkintöjä sekä neuvotaan palontorjuntaa ja ensiapua tapaturmatilanteissa. Suuret kiitokset Juuso Ranteelle, pintakäsittelyalan koulutustoimikunnalle ja työn ohjausryhmänä toimineen jaoston jäsenille. Helsingissä Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus 3

4 SISÄLLYS 1 OPISKELIJAN YLEISET VELVOLLISUUDET 7 2 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 8 3 VASTUUT JA VELVOLLISUUDET TYÖSSÄOPPIMISESSA Opettajan vastuut Opiskelijan vastuut Työpaikkaohjaajan vastuut 10 4 TYÖSSÄOPPIMISEN VAKUUTUSTURVA Opiskelijan vakuutusturva Vahingonkorvausvelvollisuus 11 5 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN RISKIEN ARVIOINTI 12 6 TYÖTURVALLISUUSKORTTI 13 7 TYÖTURVALLISUUSVASTUU Työssäoppimispaikan työnantajan vastuut Koulutuksen järjestäjän vastuut 14 8 NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJELU Työturvallisuudesta vastuussa olevat toimijat Opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Kielletyt työt Ilmoitus nuoren työntekijän käyttämisestä vaarallisissa töissä Poikkeusluvat kiellettyihin ja vaarallisiin töihin Työaika 16 9 KEMIALLISET JA BIOLOGISET VAARAT Varoitusmerkinnät Pakkausten varoitusmerkit Liuottimet, homeet ja bakteerit sekä muut haitalliset aineet Kemikaalien vaikutustavat Erityisvaikutuksia SIISTEYS JA JÄRJESTYS TYÖPAIKOILLA Työturvallisuusriskit jätteiden käsittelyssä LD 50, LC 50, HTP ja VOC 22 4

5 11 HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Suojavarusteet TYÖN ERGONOMINEN SUUNNITTELU Työn suunnittelu Työterveyslaitoksen lista suunnittelussa huomioitavista asioista Nostot ja siirrot Lattialla tehtävä työ PUTOAMISVAARAN TORJUNTA: TYÖT TELINEILLÄ JA PUKEILLA Telineet Nostimet Pukit Tikkaat Kulku- ja nousutiet Kaide, jalkalista ja kulkuesteet TULITYÖT JA PALONTORJUNTA ENSIAPU TAPATURMATILANTEISSA Hätäensiapu Hätäilmoitus numeroon Verenvuodot ja muut haavat Sokin ensiapu Nyrjähdykset, kaatumiset ja putoamiset Silmätapaturmat Palovammat Myrkytykset Sähkötapaturmat Ensiapuvalmius ja -koulutus KONEET JA LAITTEET TIETOLINKIT 43 LÄHTEET 45 LIITTEET 1 Työnantajan laaja vastuu, pykälä Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, pykälä Työntekijälle annettava opetusta, ohjausta, perehdytystä ja tietoja työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, pykälä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (A 128/2002) 51 5

6 6

7 1 OPISKELIJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Opiskelijalle: Työskenteletpä missä tahansa, sinun tulee aina muistaa omaan turvallisuuteesi vaikuttavat toimenpiteet. Työssäoppimispaikalla sinua koskevat samat velvollisuudet kuin työsuhteessa olevia ammattilaisiakin. Noudata työssäsi saamiasi turvallisuusohjeita. Käytä sinulle luovutettuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, turvakenkiä, kuulosuojaimia jne. Ilmoita viipymättä havaitsemistasi turvallisuutta vaarantavista puutteista työpaikkaohjaajallesi. Huolehdi osaltasi, että työpisteet ovat siistit ja maalaustarvikkeet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa. Suoja- ja turvalaitteiden poistaminen ilman työnantajan lupaa on ehdottomasti kielletty. Huolehdi omassa työssäsi, ettei se aiheuta vaaraa muille työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville. Viimeksi mainittu kohta on erittäin tärkeä esimerkiksi ruiskumaalauksessa, sitä edeltävässä suojauksessa ja liuotinaineiden säilyttämisessä. Maalisumu voi kulkeutua ilmavirtojen mukana jopa satoja metrejä liaten ajoneuvoja ja muuta ympäristöä. Toinen esimerkki muiden työntekijöiden ja sivullisten vaikutuspiirin suojelusta on lattialiimojen haihtuminen ja leviäminen kaasuna ympäristöön. Vastaavasti liimojen ja maalien sekä liuotinaineiden varastoinnissa on aina muistettava ainakin sulkea ja varastoida kyseiset aineet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. 7

8 2 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT Työssäoppimispaikan työnantaja vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta. Siihen liittyy perehdytys työtehtäviin ja työmenetelmiin siten, että opiskelija on ymmärtänyt asiat myös työturvallisuuden kannalta. Työnantajan tulee huolehtia, että työturvallisuuslain 8, 10 sekä 14 pykälissä kuvatut työn vaarojen selvitys ja arviointi on tehty ja että olennaisesti aiheeseen liittyvä työssäoppijan riittävä opastus on hoidettu. Arvioinnin ja vaarojen selvittämisen jälkeen tulee selvittää myös kaikki työssäoppimisjaksolla tarvittavat henkilönsuojaimet ja on sovittava yhdessä, hankkiiko suojavälineet oppilaitos vai työssäoppimispaikka. Asiasta on hyvä mainita myös kirjallisesti työssäoppimisen sopimuksissa. Henkilönsuojainten käytön valvonta kuuluu työssäoppimispaikan työnantajalle. Työssäoppimispaikalle nimetyn työpaikkaohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ohjaavan opettajan kanssa opiskelijan ohjaus ja valvonta työssäoppimisjakson aikana. 8

9 3 VASTUUT JA VELVOLLISUUDET TYÖSSÄOPPIMISESSA 3.1 OPETTAJAN VASTUUT Opettajan tehtävänä on ohjata ja valmentaa opiskelijaa siten, että tämä pärjää hänelle valitussa työpaikassa. Opettajan tulee valmentaa opiskelijaa työssäoppimisjaksolle varmistaa opiskelijan riittävä työturvallisuuden tietotaito tuntea alueen työpaikat ja verkottua niiden kanssa varmentaa työssäoppimispaikan soveltuvuus opiskelijalle arvioida työtehtävien soveltuvuus opetussuunnitelman tavoitteisiin käydä läpi eri osapuolten tehtävät ja vastuu tehdä sopimukset työssäoppimispaikan kanssa kannustaa opiskelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen oppimiseen toimia avoimessa yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa sekä antaa tukea kasvatuksellisissa asioissa pitää yhteyttä opiskelijaan ja tarjota tukea riittävästi sopia arviointikeskustelun ajankohta ja katsoa, että siinä käydään läpi opiskelijan kehittymisen lisäksi myös työssäoppimisjakson järjestelyjä ja yhteistyön sujumista. 3.2 OPISKELIJAN VASTUUT Opiskelija tulee sitoutua noudattamaan työpaikalla annettuja määräyksiä ja ohjeita, jotka voivat olla kirjallisia, suullisia sekä hyvinkin yksityiskohtaisia ja koskea mahdollisesti yrityksen liikeideaa, strategiaa tai laatujärjestelmää käyttää annettuja suojaimia sekä noudattaa annettuja työsuojeluohjeita huolehtia siiteydestä ja järjestyksestä työpaikalla sopia esimiehen kanssa työvuoroista, kuten työn alkamis- ja loppumisajoista sekä tauoista noudattaa työpaikan salassapitovelvollisuutta pitää työskentelyajalta työpäiväkirjaa. 9

10 3.3 TYÖPAIKKAOHJAAJAN VASTUUT Työpaikkaohjaajan tulee osallistua ennakkosuunnitteluun yhdessä opettajan kanssa tutustua opiskelijan työssäoppimisen tavoitteisiin tiedottaa opiskelijan tulosta työpaikalle työssäoppimaan perehdyttää, ohjata ja valvoa opiskelijaa sekä antaa palautetta antaa yleiskuvaa opiskelijalle yrityksen toimintatavoista ja pelisäännöistä osallistua työssäoppimisen käytäntöjen kehittämiseen yhdessä oppilaitosten kanssa kertoa opettajalle työtavoista, laitteista ja työympäristöön liittyvistä asioista arvioida opiskelijan suoritusta yhdessä opettajan kanssa. 10

11 4 TYÖSSÄOPPIMISEN VAKUUTUSTURVA 4.1 OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA Opiskelijalle kuuluu ammatillisessa koulutuksessa lain mukainen vakuutus siltä varalta, että hän joutuu tapaturmaan tai sairastuu koulutuksen aikana. Koulutuksen järjestäjän on siis otettava opiskelijalle vakuutus, joka kattaa käytännön opetuksen, työssäoppimisjakson tilanteet sekä työmatkojen aikana aiheutuneet tapaturmat. Kyseinen tapaturmavakuutus kattaa myös maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen ja vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. 4.2 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Työssäoppimisjaksolla tapahtuneet vahingot korvataan vahingonkorvauslain mukaisesti. Mikäli opiskelija on tuottanut vahinkoa lievää suuremmalla tuottamuksella, on hän itse korvausvelvollinen. Mikäli perehdyttäminen ja työhön ohjaus tai valvonta on ollut puutteellista, jää työnantaja korvausvelvolliseksi. Tämäntyyppiset velvollisuudet on syytä kirjata työssäoppimisesta tehtävään sopimukseen huolellisesti. 11

12 5 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN RISKIEN ARVIOINTI Työssäoppimispaikan työnantajan on kartoitettava riittävän järjestelmällisesti työssäoppimisjaksolla mahdollisesti ilmenevät vaarat ja haitat työympäristön ja työolojen sekä työn itsensä suhteen. Työturvallisuuslain 10 pykälä määrittelee riskien arvioinnin tarpeen myös siten, että jos vaaraa tai haittaa ei voida poistaa, on työntekijäin turvallisuutta ja terveyttä myös arvioitava. Arvioinnissa otetaan huomioon työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet tapaturman vaara sekä muut terveyttä uhkaavat tekijät työn kuormittavuus aiemmin esiintyneet tapaturmat, läheltä piti -tilanteet, ammattitaudit ja työperäiset taudit. Kartoituksen jälkeen mahdolliset vaaranlähteet on pyrittävä poistamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lopuksi haitat on minimoitava esimerkiksi työn uudelleenjärjestelyllä tai henkilönsuojaimilla. 12

13 6 TYÖTURVALLISUUSKORTTI Rakennusalalla on perinteisesti ilmennyt puutteita työturvallisuudessa ja liikaa vaihtelua sen suhteen, mitä työturvallisuudella ymmärretään. Työn turvallisuuden lisäämiseksi nimenomaan yhteisille työmaille on kehitetty yhtenäistä turvallisuuskoulutusta. Se on nykyään valtakunnallinen menettelytapa, ja siitä käytetään nimitystä työturvallisuuskorttikoulutus. Kyseistä työturvallisuuskorttikoulutusta hallinnoi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Kortin käyttöönotto ei ole pakollista yrityksissä, mutta useat tilaajatahot vaativat alihankkijoitaan hankkimaan työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskorttikoulutus johdattaa parempaan työturvallisuuteen, mutta se ei korvaa työpaikkakohtaista perehdyttämistä. 13

14 7 TYÖTURVALLISUUSVASTUU 7.1 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN TYÖNANTAJAN VASTUUT Työnantajan on selvitettävä koulutuksen järjestäjälle työssäoppimispaikan ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet perehdytettävä työssäoppija työhön, työpaikan oloihin, työsuojelutoimiin, työpaikan yhteistyöperiaatteisiin, työpaikan tiedottamiseen sekä terveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin. 7.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VASTUUT Koulutuksen järjestäjän on selvitettävä työpaikan ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet opiskelijalle varmistettava opiskelijan valmiudet suoriutua annettavista tehtävistä varmistettava opiskelijan soveltuvuus kyseiselle työpaikalle. 14

15 8 NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJELU 8.1 TYÖTURVALLISUUDESTA VASTUUSSA OLEVAT TOIMIJAT Työturvallisuuslain mukaan työnantaja sekä hänen työntekijänsä ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä työturvallisuuden parantamiseksi. Varsinaisesti vastuu jää kuitenkin työnantajalle, joka on laissa velvoitettu järjestämään valvontaa sekä yhteistyötoimintaa varten organisaation. 8.2 OPISKELIJAN OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN Opiskelijalla on oikeus sekä psyykkisesti että fyysisesti turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että tämä oikeus toteutuu myös työssäoppimisjakson aikana. Sopimukseen työssäoppimisesta on liitettävä työnantajan työn vaaroja koskevat selvitykset. Erityisesti on varmistettava, että nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) ja nuorten työntekijöiden suojelusta annetun asetuksen (508/1986) säädökset on otettu huomioon. 8.3 KIELLETYT TYÖT Nuorta (alle 18-vuotiasta) työntekijää ei saa käyttää töissä, jotka ovat hänen ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingoksi tai jotka vaativat suurempia ponnistuksia ja vastuuta mitä hänen ikänsä ja voimansa kohtuudella edellyttävät (Asetus nuorten työntekijäin suojelusta 502/1982, 2 ). Kiellettyjä töitä ovat mm. työt, jotka edellyttävät ikään ja kokemukseen nähden kohtuutonta rasitusta sekä huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta, tai jotka sisältävät sellaisia onnettomuusuhkia, joita nuoret eivät kykene tiedostamaan yksin työskentely, kun työhön sisältyy ilmeisen tapaturman tai väkivallan vaara työt, joissa altistutaan haitallisille aineille, jotka ovat myrkyllisiä tai syöpää tai perimämuunnoksia aiheuttavia tai vaarantavat sikiötä tai työntekijää pitkäaikaisesti palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja I luokan palavien nesteiden valmistus, kuljetus ja käsittely ilmeisen palovaarallisissa oloissa työt, joissa työskennellään terveydelle vaarallisen melun, tärinän, äärimmäisen kylmyyden tai kuumuuden altistumisen oloissa. 15

16 8.4 ILMOITUS NUOREN TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÄMISESTÄ VAARALLISISSA TÖISSÄ Yli 16-vuotias työntekijä voi tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lueteltuja tai niihin verrattavia töitä, jos työnsuojelussa on otettu turvallisuus siten huomioon, ettei nuoren käyttöön tarkoitetuissa työoloissa, laitteissa tai aineissa ole erityisen tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa. Työnantajan tai koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa työsuojelupiiriin nuoren käyttämisestä vaarallisissa töissä. Ilmoituksen tulee selvittää tehtävä työ ja sen vaarallisuus sekä miten nuori perehdytetään ja ohjataan työhön ja mitä suojelutoimenpiteitä on olemassa. Tämä ilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai tehty työsuojelupiirin erityisellä lomakkeella. Kyseisen ilmoituksen voi laatia myös toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta jos työntekijöiden lukumäärä, työkohde, terveyttä vaarantavat aineet tai seikat muuttuvat, on ilmoitus uusittava. 8.5 POIKKEUSLUVAT KIELLETTYIHIN JA VAARALLISIIN TÖIHIN Työnantaja voi hakea työsuojelupiiristä 15 vuotta täyttäneelle nuorelle poikkeusluvan nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen säädöksistä, mikäli se on tämän ammatillisen kehityksen vuoksi välttämätöntä. Ehtona on se, että nuori työskentelee kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnan alaisena ja että asetuksen tarkoitukset ovat muuten varmistettu. Työssäoppiminen voidaan siis poikkeusluvalla toteuttaa myös alle 18-vuotiaille nuorille luvun 8.3 mukaisissa kielletyissä töissä sekä 15-vuotiaille ns. vaarallisissa töissä. Käytännössä työssäoppiminen kannattaa sijoittaa tällaisissa töissä kolmannen lukuvuoden opintoihin, jolloin opiskelija on yleensä täyttänyt 18 vuotta. 8.6 TYÖAIKA Opiskelijan työaika tulee järjestää työssäoppimispaikan oman säännöllisen työaikakäytännön mukaisesti. 16

17 9 KEMIALLISET JA BIOLOGISET VAARAT Monilla kemikaaleilla on haitallisia ominaisuuksia, ja siksi onkin tärkeää tuntea työssä käytettävän aineen ominaisuudet ja olennaiset käyttöturvallisuustiedot. 9.1 VAROITUSMERKINNÄT Valmis, lopullisesti kuivunut maalipinta ei yleensä aiheuta kemiallista vaaraa eikä ympäristöhaittaa. Tuoreen maalin käsittelyssä on aina hyvä huolehtia siitä, että tuotteen sisältämät kemikaalit eivät pääse elimistöön. Jokaisesta teollisesta valmistetusta tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Käyttäjän kannalta tärkeimmät turvallisuusohjeet löytyvät jo tuotteen myyntipakkauksesta. Käyttöturvallisuustiedo tteesta viimeistään löydät maalituotteen riskitekijät ja säilöntäohjeet. 9.2 PAKKAUSTEN VAROITUSMERKIT Pinnoitustyöntekijän kannattaa opetella tunnistamaan pakkausmerkinnöissä käytettävät yleisimmät varoitusmerkit. 17

18 aine on voimakkaasti hapettava. Esimerkiksi aineeseen kastettu rätti voi syttyä vaikkapa yön aikana itsestään palamaan. Tunnuskirjain = O (oxidative) aine on helposti syttyvä, aineesta haihtuva kaasu voi muodostaa ilman hapen kanssa räjähtävän seoksen (tarvitaan vain pieni kipinä). Tunnuskirjain = F syttyvä tai F+ helposti syttyvä (flammable) aine on myrkyllistä. Tunnuskirjain = T (toxic) terveydelle haitallinen tai ärsyttävä. Tunnuskirjain = Xn tai Xi (Xn = noxious = haitallinen, Xi = irritative = ärsyttävä) syövyttävä. Tunnuskirjain = C (corrosive) ympäristölle vaarallinen. Tunnuskirjain = N (nature) räjähtävä. Tunnuskirjain = E (explosive) 18

19 9.3 LIUOTTIMET, HOMEET JA BAKTEERIT SEKÄ MUUT HAITALLISET AINEET Liuotinaineilla tarkoitetaan yleensä mitä tahansa orgaanisia liuottimia. Nämä ovat monessakin mielessä haitallisia sekä käyttäjälleen että ympäristölle. Liuottimet voivat kulkeutua elimistöön paitsi nieltyinä ja hengityksen kautta, myös ihon läpi. Elimistössä aineet kertyvät keskushermostoon ja aiheuttavat helposti huumaustilan ja pahoinvointia. Pahimmissa tapauksissa voi seurata jopa tajuttomuus ja kuolema. Pitkäaikaisessa (yleensä useita vuosia jatkunut) liuotinainemyrkytyksessä häiriintyy solujen energia- ja valkuaisainetuotanto. Seurauksena voi olla hermosairaus tai erilaisia maksan, ihon, limakalvojen, sydämen tai munuaisten sairauksia. Liuotinainealtistuminen voi aiheuttaa myös lapsettomuutta (myös miehillä) ja vaarantaa raskausaikana sikiön normaalin terveen kehityksen. Terveyshaittojen lisäksi liuottimien käyttöön liittyy aina tulipalonvaara, sillä orgaaniset liuottimethan ovat kaikki palavia nesteitä eli voivat haihtuessaan muodostaa palavan ilma-kaasuseoksen. Ilmakehään joutuessaan ne muodostavat ns. haitallista otsonia, ja viemäristöön päästyään ne aiheuttavat myös suuria puhdistusongelmia. Vesiohenteiset tuotteetkaan eivät ole täysin vaarattomia. Nekin voivat sisältää pieniä määriä esimerkiksi glykolieettereitä, joille altistumisen on todettu vaarantavan mm. lisääntymisterveyttä eli kykyä saada terveitä jälkeläisiä. Myös ns. luonnonmaalit voivat aiheuttaa joillekin ihmisille allergisia oireita. Samanlaisia oireita voivat aiheuttaa myös homeet ja mikrobit; esimerkiksi kosteusvaurioita korjattaessa on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia ja huolehdittava myös siitä, että haitalliset pölyt eivät pääse leviämään ympäristöön. Asbestia on vaarallinen aine aiheuttamansa syöpävaaran takia. Asbestia käytettiin rakennusaineteollisuudessa runsaasti vielä 1980-luvulla. Nykyisin sen käyttö on kokonaan kielletty. Tavallisia asbestia sisältäviä tuotteita olivat aikanaan rappauspinnoille ruiskutettavat ulkoseinäpinnoitteet, värikkäät, laattakuvioidut muovimatot ja julkisten tilojen lattioissa käytetyt, 25 x 25 cm:n kokoiset kvartsivinyylilaatat. Kaikkien tällaisten materiaalien purkaminen edellyttääkin nykyisin erillisen luvan, eli työntekijöiden on käytävä tähän työhön oikeuttava kurssi ja urakoitsijan on noudatettava kaikkia asbestipurkutyöstä annettuja määräyksiä. Kyseisiin töihin ei saa ryhtyä ilman asbestikartoitusta. Kvartsi- eli kivipöly tunnetaan niin ikään vaarallisena aineena. Pölyhiukkasista hitaasti liukeneva piihappo aiheuttaa vaurioita keuhkojen normaaliin puolustusmekanismiin, jolloin seurauksena voi olla pysyvä hengitystoiminnan vajaus (silikoosi). Kivipölylle voi altistua esimerkiksi suoritettaessa suihkupuhdistusta kuivalla luonnonhiekalla. 19

20 Lyijy on tiedetty ihmiselle ja ympäristölle vaaralliseksi aineeksi jo kauan. Lyijy sitoutuu elimistölle tärkeisiin yhdisteisiin ja aiheuttaa väsymystä, anemiaa sekä raajojen ja nivelten särkyä. Pahimmissa altistuksissa seurauksena voi olla hermostomuutoksia ja jopa aivovaurioita. Lyijy läpäisee myös istukan ja jakautuu sikiössä kuten aikuisellakin eri elimiin, erityisesti luustoon. Lyijyä on käytetty maalien valmistamisessa jo muinaisina aikoina. Nykyisin sen käyttö on käytännöllisesti katsoen kokonaan kielletty. Maalari voi kuitenkin altistua lyijylle esimerkiksi hiomalla tai kuumentamalla lyijymaalilla maalattuja ikkunoita tai ulkoseinälaudoituksia. Myös korroosionestomaalit sisälsivät aikoinaan lähes poikkeuksetta lyijyä. Edellä mainituista syistä näissä töissä tuleekin yleensä käyttää asianmukaisia henkilönsuojaimia. Kromia on myös sisältynyt aikoinaan yleisesti korroosionestomaalien pigmentteihin. Kromaatit ovat ihoa ärsyttäviä ja herkistäviä sekä myös syöpävaarallisia aineita. Niitäkään ei enää sisälly nykyisin valmistettaviin maalituotteisiin, mutta samalla tavoin kuin lyijylle saattaa maalari altistua kromille vielä tulevaisuudessakin. Epoksi on nykyisin yleisin lattiapinnoitteiden ja -maalien sideaine. Tuotteet ovat usein liuotteettomia tai vesiohenteisia, mutta epokseilla, kuten muillakin kaksikomponenttisilla aineilla, erityisesti kovettajat aiheuttavat kuitenkin helposti esimerkiksi ihottumaa ja muita allergisia oireita. Epoksituotteita käytettäessä onkin aina huolehdittava hyvin myös ihon suojauksesta. Kuten edellä olevista kappaleista ilmenee, lähes kaikki tuotteet voivat sisältää jotakin ihmisen terveydelle epäsuotuisaa ainesta. Tästä huolimatta kaikkia nykyisin myytäviä tuotteita voidaan käyttää ohjeita noudattaen täysin turvallisesti, ja suurin osa vesiohenteisista tuotteista ei vaadi edes mitään erityisiä suojatoimenpiteitä. 9.4 KEMIKAALIEN VAIKUTUSTAVAT Kemiakaalien vaikutustavan lähtökohta on henkilön oma reagointitapa. Siihen vaikuttavat monet asiat, kuten mm. henkilön oma herkkyys ainetta kohtaan, silloinen vireystila ja kunto, ikä sekä sukupuoli. Toisaalta myös kemikaalit voivat vaikuttaa myös joko äkillisesti eli akuutisti tai pitkäaikaisesti eli kroonisesti. Vastaavasti kemikaali voi vaikuttaa vaikka vain paikallisesti, kuten esimerkiksi vain silmissä, iholla tai hengitysteissä, tai sitten kokonaisvaltaisemmin elimistössä verenkiertoon kulkeuduttuaan. Erityisen alttiita myrkyille ovat etenkin maksa, munuaiset sekä keskushermosto. 9.5 ERITYISVAIKUTUKSIA Syövyttävät aineet tuhoavat kudosta. Kemikaalin kirjainmerkintänä syövyttäville aineille on C. Näitä ovat esimerkiksi väkevät emäkset ja hapot. 20

21 Ärsyttävät aineet aiheuttavat monesti tulehduksia, hengitysvaikeuksia sekä ärsytystä silmissä tai limakalvoilla. Monesti saman kemikaalin väkevyysaste ratkaisee, onko kyse ärsyttävästä vai syövyttävästä aineesta. Hengitysmyrkyt aiheuttavat hapenpuutetta elimistössä. Häkä eli hiilimonoksidi sijoittuu veren hemoglobiiniin huomattavasti paremmin kuin happi, jolloin hapen kulku estyy. Nitriitit taas hapettavat hemoglobiinin raudan kolmiarvoiseksi ja syanidit estävät soluhengityksen. Hengitysmyrkyistä on muistettava se, että myrkyttömätkin kaasut voivat aiheuttaa hapenpuutetta syrjäyttämällä hengitysilmasta happea. Tavallisesti ilmassa on happea 21 tilavuusprosenttia. Mikäli ilman happipitoisuus laskee 16 %:iin, alkaa ihminen tuntea hapenpuutetta. Tavallisesti suojakaasuina käytetyt kaasut, kuten typpi ja hiilidioksidi, syrjäyttävät happea. Vastaavasti ilmakuivuva maali pienentää huonoissa olosuhteissa happipitoisuutta vaaralliselle tasolle. Keskushermostoa lamaannuttavat aineet vaikuttavat yleensä huumaavasti. Erityisesti rasvaliukoiset poolittomat hiilivedyt ja halogenoidut hiilivedyt pääsevät helposti hengityselimiin tai imeytyvät ihon läpi verenkiertoon. Keskushermostoa lamaannuttavat oireet voivat ilmetä lihasheikkoutena, kouristuksina tai huimauksena. Elimistön yleismyrkyt vaikuttavat usein tiettyihin elimiin, kuten munuaisiin, maksaan jne. Näitä myrkkyjä ovat esimerkiksi bentseeni, fenoli sekä raskasmetallit. Herkistävät aineet vaikuttavat elimistön reagoimistapoihin ja aiheuttavat siten pitkäaikaisen altistuksen jälkeen esimerkiksi astmaa tai allergioita. Herkistäviä aineita voivat olla esimerkiksi kromi, nikkeli, koboltti, formaldehydi ja isosyanaatit. Sikiövaikutuksia aiheuttavia aineita ovat esimerkiksi metyylielohopea, etanoli ja liuottimet. Käyttöturvallisuustiedotteen lausekkeet R-61 ja R-63 l varoittavat erityisesti sikiölle vahingollisista kemiallisista yhdisteistä. Näiden lisäksi hitsauksen ja maalinpoiston yhteydessä leviävät myrkylliset kaasut aiheuttavat vaaraa sikiölle. Olennaisesti vastaavasta varoittaa käyttöturvallisuustiedotteen lauseke R-60, jossa kerrotaan hedelmöittymistä mahdollisesti heikentävistä kemikaaleista. Näitä kemikaaleja löytyy mm. parkettilakoista. Karsinogeeniset aineet lisäävät syövän esiintymistä. Näitä aineita voivat olla esimerkiksi bentseeni, vinyylikloridi, hiilitetrakloridi, kloroformi, hydratsiini, kadmiumyhdisteet, kromaatit, nikkeliyhdisteet, asbesti, noki, polysykliset aromaatit eli PAH-yhdisteet sekä PCB-yhdisteet. Kaiken kaikkiaan oikea käyttöturvallisuusmenettely vaaraa aiheuttavien kemikaalien käsittelyssä on yrittää ensin vaihtaa kemikaalit vaarattomampiin yhdisteisiin, ja vasta kun muuta keinoa ei ole, on turvauduttava henkilösuojaustoimenpiteisiin. 21

22 10 SIISTEYS JA JÄRJESTYS TYÖPAIKOILLA Kaikki voivat vaikuttaa työpaikkansa siisteyteen ja järjestykseen. Ne kuuluvat työturvallisuuteen olennaisesti, mistä hyvänä esimerkkinä on turhien työkalujen tai jätteiden lojuminen työpaikan lattialla. Niihin voi kompastua tai liukastua, ja kaiken lisäksi lattialla lojuvien tavaroiden jatkuva väistely vähentää tuottavuutta TYÖTURVALLISUUSRISKIT JÄTTEIDEN KÄSITTELYSSÄ Nykyään monissa yrityksissä työntekijät siivoavat omat jälkensä. Siivoamiseen kuuluu myös jätteiden lajittelu. Se lisää omalta osaltaan myös työturvallisuutta ympäristön siisteyden välityksellä ja myös vähentää jätekustannuksia sekä turhaa ympäristön kuormitusta. Usein lajittelu on varsin helppoa ja vain asennekysymys. Siisteyden ja järjestyksen ylläpito on myös kirjattu lakiin. Työturvallisuuslaki käsittelee asiaa työntekijäin velvollisuuksissa seuraavasti: Työntekijän on noudatettava työolosuhteiden turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työpaikkaohjaajan tulee perehdyttää opiskelija työpaikan siisteyskäytäntöön sekä korostaa edelleen järjestyksen vaikutusta työtulokseen LD 50, LC 50, HTP JA VOC Jätteiden käsittelyssä on hyvä tiedostaa seuraavia kemikaalin riskiarviointiin liittyviä tunnuksia: LD 50 ilmoittaa sen annoksen suuruuden elopainoa kohti laskettuna, jonka nauttiminen tietyn ajan kuluessa ainemäärä tappaa puolet koe-eläimistä. Esimerkiksi arseenilla LD 50 suun kautta rotalle annosteltuna on 736 mg/kg. LC 50 ilmoittaa vastaavasti kaasuista sen annoksen suuruuden elopainoa kohti laskettuna, jonka nauttiminen tietyn ajan kuluessa ainemäärä tappaa puolet koe-eläimistä. Haitallisen aineen LD 50 -pitoisuutta mitataan hengitysilmasta, ja se voi olla esimerkiksi luokkaa 0,25 mg/l < LC < 1 mg/l. 22

23 HTP on lyhenne, joka tarkoittaa haitalliseksi tunnettua pitoisuutta (englanniksi TLV = thereshold limit value). Se tarkoittaa pitoisuutta, jonka alapuolella voidaan työskennellä 8 tuntia päivässä. Toinen tapa on mitata hetkellistä arvoa 15 minuutin ajalta. Molemmille ajoille on omat pituutensa. Nämä HTP-arvot ilmoitetaan joko tilavuusyksikköinä (ppm) tai massayksikköinä (mg/m 3 ). Esimerkiksi asetonin HTP kahdeksan (8) tunnin arvo tilavuusyksikkönä on 500 ppm ja massayksikkönä mg/m 3. VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet (volatile organic compounds) ilmoitetaan maalituotteiden osalta ainakin tuoteselosteissa (g/l), jotta voidaan laskea orgaanisten päästöjen määrä maalin kulutuksesta. 23

24 11 HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Työturvallisuuslain lähtökohta on, että työolot tulee saattaa jo ennlta sellaisiksi, ettei niistä aiheudu vaaraa tai vauriota työntekijän terveydelle. Mikäli näin ei voida poistaa vaaraa, on otettava henkilösuojaimet käyttöön. Alalle on laadittu suojautumisohje SUOJAVARUSTEET Työntekijän on käytettävä hänelle tapaturmien ja terveyden vaurion estämiseksi määrättyjä suojeluvälineitä. Suojahaalari: Polvisuojaimet: Suojapusero: Lippalakki: Kypärä: Suojakäsineet: Jokaisen ammattihenkilön tulee aina käyttää kulloiseenkin työhön soveliasta suojahaalaria. Ne ovat suunniteltu ja varustettu jatkuvaan fyysiseen työhön, ja niissä on usein työn ominaispiirteitä varten erikoislisiä, taskuja, polvisuoja-aukkoja jne. Selkäsairauksien välttämiseksi lattioilla ja lattioiden rajassa tehtävät työt on suoritettava polviasennossa. Polvet on kuitenkin muistettava myös suojata suojahaalarin polvitaskuihin pujotettavilla pehmusteilla. Varsinkin vetoisissa olosuhteissa kannattaa käyttää asianmukaista suojatakkia. Haalarikankaasta valmistettu puhdas takki suojaa sitä paitsi myös valmistettavana olevaa maalipintaa. Lippa suojaa hyvin silmiä esimerkiksi sisäkattotöissä sekä tietysti myös auringolta esimerkiksi ikkunatöissä. Lakki itsessään on myös tärkeä puhtausvaruste hienoissa pölyttömyyttä vaativissa töissä. Kypärää on käytettävä kaikissa sellaisissa töissä, joissa päähän voi kohdistua kolhaisuja tai iskuja. Kypärää on yleensä käytettävä ainakin telakoilla ja rakennustyömailla liikuttaessa. Huoneiden sisä tiloissa riittää kuitenkin yleensä edellä mainittu lakki. Kumisia suojakäsineitä on käytettävä aina työvälineiden pesussa. Muissa töissä ovat sopivankokoiset nahkakäsineet lähes aina paikallaan. Lyhytaikaiseen suojaukseen voi käyttää myös suojavoiteita. Voiteita käytettäessä on kuitenkin otettava huomioon, että ne eivät saa sisältää imeytymättömiä rasvoja, sillä rasvat aiheuttavat haittaa maalaustyössä. 24

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia YTOT 3/00 Maanviljelijä jäi renkaanvaihdossa tuelta pudonneen leikkuupuimurin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/06 Tapahtumakuvaus Raudoittaja NN väänsi runkovaiheessa olevan liikerakennuksen toisen kerroksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 13.3.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi. < 0,25 % Xn, N; R20/22-41-50 propynyylibutyylikarbamaatti Säilöntäaineet: 55965-84-9 247-500-7 / 220-239-6

3.1.2 Aineosan nimi. < 0,25 % Xn, N; R20/22-41-50 propynyylibutyylikarbamaatti Säilöntäaineet: 55965-84-9 247-500-7 / 220-239-6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 006 5432 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67

2.1.3 Pitoisuus. 51/53 45 %) 67-64-1 Asetoni 40-50 % F; R11;Xi; R36;R66;R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1040

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Myrkytystietokeskus 09-471977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HYKS. PL 360, Hartmaninkatu 4, 00290 HYKS (Helsinki)

Myrkytystietokeskus 09-471977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HYKS. PL 360, Hartmaninkatu 4, 00290 HYKS (Helsinki) Päiväys 03.01.2008 Edellinen päiväys 29.07.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Oy x Faintend KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ltd, Salo KEMIKAALITIETOJEN Fain ILMOITUSLOMAKE Cleaner Products 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Kiihdytin. Toimialakoodi

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Ident-No: ARALDITE BY 158

Ident-No: ARALDITE BY 158 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetiedot Tuotenimike : ARALDITE BY 158 Käyttö : Hartsi pinnoitusaineita varten Valmistaja : Vantico Limited

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot