MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA"

Transkriptio

1 MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

2 Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN X (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2006

3 LUKIJALLE Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen linja tuottaa tutkintokohtaisia ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen työsuojeluoppaita tarpeen mukaan. Tarve pintakäsittelyalan oppaasta tuli esille pintakäsittelyalan koulutustoimikunnassa. Toukokuussa vuonna 2005 koulutustoimikunta nimesi jaoston toimimaan oppaan laadintatyön ohjausryhmänä. Jaoston puheenjohtajaksi nimettiin Suomen Maalarimestariliiton toimitusjohtaja Juha Helmijoki ja jäseniksi työehtotoimitsija Markus Ainasoja Rakennusliitosta, rehtori Jarmo Kumpula TAO Turun Ammattiopistosäätiöstä, lehtori Jukka-Pekka Hämäläinen Koulutuskeskus Tavastiasta ja yli-insinööri Seppo Valio Opetushallituksesta. Opetushallitus teki sopimuksen pintakäsittelyalan perustutkinnon työsuojeluoppaan laadinnasta TAO Turun Ammattiopistosäätiön kanssa. Työn otti tehtäväkseen opettaja Juuso Ranne. Opas on tarkoitettu työsuojeluoppaaksi pintakäsittelyalan perustutkinnon työssäoppimiseen. Se soveltuu työssäoppimisen ja näyttöjen työsuojelullisten erityispiirteiden tietolähteeksi. Sitä voivat hyödyntää koulutuksen järjestäjien edustajat, oppilaitosjohto, opettajat ja opiskelijat sekä työpaikkaohjaajat ja muut työpaikkojen edustajat. Oppaan päätavoitteena on, että jokainen pintakäsittelyalan opiskelija saa tietoonsa kaikki työturvallisuuden kannalta merkittävimmät seikat ennen siirtymistään ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle. Lisäksi tavoitteena on tukea työssäoppimispaikoilla tapahtuvan opiskelun ohjausta työturvallisuuden osalta työssäoppimisjakson alkuvaiheen perehdytyksessä, työssäoppimisjakson kuluessa ja näyttötilanteissa. Peruslähtökohtana on nollataso työtapaturmien suhteen työssäoppimisjaksoilla. Työssäoppimisen osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien lisäksi oppaassa on keskeiset asiat työssäoppijan työturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä. Siinä selvitetään työssäoppimiseen keskeisesti liittyvät riskitekijät ja opiskelijan vakuutusturva. Oppaassa kerrotaan pintakäsittelyalan töihin liittyvistä kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä, telinetöiden turvallisuudesta ja työn ergonomisesta suunnittelusta sekä järjestyksen ja siisteyden merkityksestä työpaikalla. Lisäksi esitellään henkilökohtaisia suojavarusteita ja pakkausten varoitusmerkintöjä sekä neuvotaan palontorjuntaa ja ensiapua tapaturmatilanteissa. Suuret kiitokset Juuso Ranteelle, pintakäsittelyalan koulutustoimikunnalle ja työn ohjausryhmänä toimineen jaoston jäsenille. Helsingissä Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus 3

4 SISÄLLYS 1 OPISKELIJAN YLEISET VELVOLLISUUDET 7 2 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 8 3 VASTUUT JA VELVOLLISUUDET TYÖSSÄOPPIMISESSA Opettajan vastuut Opiskelijan vastuut Työpaikkaohjaajan vastuut 10 4 TYÖSSÄOPPIMISEN VAKUUTUSTURVA Opiskelijan vakuutusturva Vahingonkorvausvelvollisuus 11 5 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN RISKIEN ARVIOINTI 12 6 TYÖTURVALLISUUSKORTTI 13 7 TYÖTURVALLISUUSVASTUU Työssäoppimispaikan työnantajan vastuut Koulutuksen järjestäjän vastuut 14 8 NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJELU Työturvallisuudesta vastuussa olevat toimijat Opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Kielletyt työt Ilmoitus nuoren työntekijän käyttämisestä vaarallisissa töissä Poikkeusluvat kiellettyihin ja vaarallisiin töihin Työaika 16 9 KEMIALLISET JA BIOLOGISET VAARAT Varoitusmerkinnät Pakkausten varoitusmerkit Liuottimet, homeet ja bakteerit sekä muut haitalliset aineet Kemikaalien vaikutustavat Erityisvaikutuksia SIISTEYS JA JÄRJESTYS TYÖPAIKOILLA Työturvallisuusriskit jätteiden käsittelyssä LD 50, LC 50, HTP ja VOC 22 4

5 11 HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Suojavarusteet TYÖN ERGONOMINEN SUUNNITTELU Työn suunnittelu Työterveyslaitoksen lista suunnittelussa huomioitavista asioista Nostot ja siirrot Lattialla tehtävä työ PUTOAMISVAARAN TORJUNTA: TYÖT TELINEILLÄ JA PUKEILLA Telineet Nostimet Pukit Tikkaat Kulku- ja nousutiet Kaide, jalkalista ja kulkuesteet TULITYÖT JA PALONTORJUNTA ENSIAPU TAPATURMATILANTEISSA Hätäensiapu Hätäilmoitus numeroon Verenvuodot ja muut haavat Sokin ensiapu Nyrjähdykset, kaatumiset ja putoamiset Silmätapaturmat Palovammat Myrkytykset Sähkötapaturmat Ensiapuvalmius ja -koulutus KONEET JA LAITTEET TIETOLINKIT 43 LÄHTEET 45 LIITTEET 1 Työnantajan laaja vastuu, pykälä Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, pykälä Työntekijälle annettava opetusta, ohjausta, perehdytystä ja tietoja työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, pykälä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (A 128/2002) 51 5

6 6

7 1 OPISKELIJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Opiskelijalle: Työskenteletpä missä tahansa, sinun tulee aina muistaa omaan turvallisuuteesi vaikuttavat toimenpiteet. Työssäoppimispaikalla sinua koskevat samat velvollisuudet kuin työsuhteessa olevia ammattilaisiakin. Noudata työssäsi saamiasi turvallisuusohjeita. Käytä sinulle luovutettuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, turvakenkiä, kuulosuojaimia jne. Ilmoita viipymättä havaitsemistasi turvallisuutta vaarantavista puutteista työpaikkaohjaajallesi. Huolehdi osaltasi, että työpisteet ovat siistit ja maalaustarvikkeet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa. Suoja- ja turvalaitteiden poistaminen ilman työnantajan lupaa on ehdottomasti kielletty. Huolehdi omassa työssäsi, ettei se aiheuta vaaraa muille työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville. Viimeksi mainittu kohta on erittäin tärkeä esimerkiksi ruiskumaalauksessa, sitä edeltävässä suojauksessa ja liuotinaineiden säilyttämisessä. Maalisumu voi kulkeutua ilmavirtojen mukana jopa satoja metrejä liaten ajoneuvoja ja muuta ympäristöä. Toinen esimerkki muiden työntekijöiden ja sivullisten vaikutuspiirin suojelusta on lattialiimojen haihtuminen ja leviäminen kaasuna ympäristöön. Vastaavasti liimojen ja maalien sekä liuotinaineiden varastoinnissa on aina muistettava ainakin sulkea ja varastoida kyseiset aineet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. 7

8 2 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT Työssäoppimispaikan työnantaja vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta. Siihen liittyy perehdytys työtehtäviin ja työmenetelmiin siten, että opiskelija on ymmärtänyt asiat myös työturvallisuuden kannalta. Työnantajan tulee huolehtia, että työturvallisuuslain 8, 10 sekä 14 pykälissä kuvatut työn vaarojen selvitys ja arviointi on tehty ja että olennaisesti aiheeseen liittyvä työssäoppijan riittävä opastus on hoidettu. Arvioinnin ja vaarojen selvittämisen jälkeen tulee selvittää myös kaikki työssäoppimisjaksolla tarvittavat henkilönsuojaimet ja on sovittava yhdessä, hankkiiko suojavälineet oppilaitos vai työssäoppimispaikka. Asiasta on hyvä mainita myös kirjallisesti työssäoppimisen sopimuksissa. Henkilönsuojainten käytön valvonta kuuluu työssäoppimispaikan työnantajalle. Työssäoppimispaikalle nimetyn työpaikkaohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ohjaavan opettajan kanssa opiskelijan ohjaus ja valvonta työssäoppimisjakson aikana. 8

9 3 VASTUUT JA VELVOLLISUUDET TYÖSSÄOPPIMISESSA 3.1 OPETTAJAN VASTUUT Opettajan tehtävänä on ohjata ja valmentaa opiskelijaa siten, että tämä pärjää hänelle valitussa työpaikassa. Opettajan tulee valmentaa opiskelijaa työssäoppimisjaksolle varmistaa opiskelijan riittävä työturvallisuuden tietotaito tuntea alueen työpaikat ja verkottua niiden kanssa varmentaa työssäoppimispaikan soveltuvuus opiskelijalle arvioida työtehtävien soveltuvuus opetussuunnitelman tavoitteisiin käydä läpi eri osapuolten tehtävät ja vastuu tehdä sopimukset työssäoppimispaikan kanssa kannustaa opiskelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen oppimiseen toimia avoimessa yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa sekä antaa tukea kasvatuksellisissa asioissa pitää yhteyttä opiskelijaan ja tarjota tukea riittävästi sopia arviointikeskustelun ajankohta ja katsoa, että siinä käydään läpi opiskelijan kehittymisen lisäksi myös työssäoppimisjakson järjestelyjä ja yhteistyön sujumista. 3.2 OPISKELIJAN VASTUUT Opiskelija tulee sitoutua noudattamaan työpaikalla annettuja määräyksiä ja ohjeita, jotka voivat olla kirjallisia, suullisia sekä hyvinkin yksityiskohtaisia ja koskea mahdollisesti yrityksen liikeideaa, strategiaa tai laatujärjestelmää käyttää annettuja suojaimia sekä noudattaa annettuja työsuojeluohjeita huolehtia siiteydestä ja järjestyksestä työpaikalla sopia esimiehen kanssa työvuoroista, kuten työn alkamis- ja loppumisajoista sekä tauoista noudattaa työpaikan salassapitovelvollisuutta pitää työskentelyajalta työpäiväkirjaa. 9

10 3.3 TYÖPAIKKAOHJAAJAN VASTUUT Työpaikkaohjaajan tulee osallistua ennakkosuunnitteluun yhdessä opettajan kanssa tutustua opiskelijan työssäoppimisen tavoitteisiin tiedottaa opiskelijan tulosta työpaikalle työssäoppimaan perehdyttää, ohjata ja valvoa opiskelijaa sekä antaa palautetta antaa yleiskuvaa opiskelijalle yrityksen toimintatavoista ja pelisäännöistä osallistua työssäoppimisen käytäntöjen kehittämiseen yhdessä oppilaitosten kanssa kertoa opettajalle työtavoista, laitteista ja työympäristöön liittyvistä asioista arvioida opiskelijan suoritusta yhdessä opettajan kanssa. 10

11 4 TYÖSSÄOPPIMISEN VAKUUTUSTURVA 4.1 OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA Opiskelijalle kuuluu ammatillisessa koulutuksessa lain mukainen vakuutus siltä varalta, että hän joutuu tapaturmaan tai sairastuu koulutuksen aikana. Koulutuksen järjestäjän on siis otettava opiskelijalle vakuutus, joka kattaa käytännön opetuksen, työssäoppimisjakson tilanteet sekä työmatkojen aikana aiheutuneet tapaturmat. Kyseinen tapaturmavakuutus kattaa myös maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen ja vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen. 4.2 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Työssäoppimisjaksolla tapahtuneet vahingot korvataan vahingonkorvauslain mukaisesti. Mikäli opiskelija on tuottanut vahinkoa lievää suuremmalla tuottamuksella, on hän itse korvausvelvollinen. Mikäli perehdyttäminen ja työhön ohjaus tai valvonta on ollut puutteellista, jää työnantaja korvausvelvolliseksi. Tämäntyyppiset velvollisuudet on syytä kirjata työssäoppimisesta tehtävään sopimukseen huolellisesti. 11

12 5 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN RISKIEN ARVIOINTI Työssäoppimispaikan työnantajan on kartoitettava riittävän järjestelmällisesti työssäoppimisjaksolla mahdollisesti ilmenevät vaarat ja haitat työympäristön ja työolojen sekä työn itsensä suhteen. Työturvallisuuslain 10 pykälä määrittelee riskien arvioinnin tarpeen myös siten, että jos vaaraa tai haittaa ei voida poistaa, on työntekijäin turvallisuutta ja terveyttä myös arvioitava. Arvioinnissa otetaan huomioon työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet tapaturman vaara sekä muut terveyttä uhkaavat tekijät työn kuormittavuus aiemmin esiintyneet tapaturmat, läheltä piti -tilanteet, ammattitaudit ja työperäiset taudit. Kartoituksen jälkeen mahdolliset vaaranlähteet on pyrittävä poistamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lopuksi haitat on minimoitava esimerkiksi työn uudelleenjärjestelyllä tai henkilönsuojaimilla. 12

13 6 TYÖTURVALLISUUSKORTTI Rakennusalalla on perinteisesti ilmennyt puutteita työturvallisuudessa ja liikaa vaihtelua sen suhteen, mitä työturvallisuudella ymmärretään. Työn turvallisuuden lisäämiseksi nimenomaan yhteisille työmaille on kehitetty yhtenäistä turvallisuuskoulutusta. Se on nykyään valtakunnallinen menettelytapa, ja siitä käytetään nimitystä työturvallisuuskorttikoulutus. Kyseistä työturvallisuuskorttikoulutusta hallinnoi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Kortin käyttöönotto ei ole pakollista yrityksissä, mutta useat tilaajatahot vaativat alihankkijoitaan hankkimaan työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskorttikoulutus johdattaa parempaan työturvallisuuteen, mutta se ei korvaa työpaikkakohtaista perehdyttämistä. 13

14 7 TYÖTURVALLISUUSVASTUU 7.1 TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN TYÖNANTAJAN VASTUUT Työnantajan on selvitettävä koulutuksen järjestäjälle työssäoppimispaikan ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet perehdytettävä työssäoppija työhön, työpaikan oloihin, työsuojelutoimiin, työpaikan yhteistyöperiaatteisiin, työpaikan tiedottamiseen sekä terveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin. 7.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VASTUUT Koulutuksen järjestäjän on selvitettävä työpaikan ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet opiskelijalle varmistettava opiskelijan valmiudet suoriutua annettavista tehtävistä varmistettava opiskelijan soveltuvuus kyseiselle työpaikalle. 14

15 8 NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJELU 8.1 TYÖTURVALLISUUDESTA VASTUUSSA OLEVAT TOIMIJAT Työturvallisuuslain mukaan työnantaja sekä hänen työntekijänsä ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä työturvallisuuden parantamiseksi. Varsinaisesti vastuu jää kuitenkin työnantajalle, joka on laissa velvoitettu järjestämään valvontaa sekä yhteistyötoimintaa varten organisaation. 8.2 OPISKELIJAN OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN Opiskelijalla on oikeus sekä psyykkisesti että fyysisesti turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että tämä oikeus toteutuu myös työssäoppimisjakson aikana. Sopimukseen työssäoppimisesta on liitettävä työnantajan työn vaaroja koskevat selvitykset. Erityisesti on varmistettava, että nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) ja nuorten työntekijöiden suojelusta annetun asetuksen (508/1986) säädökset on otettu huomioon. 8.3 KIELLETYT TYÖT Nuorta (alle 18-vuotiasta) työntekijää ei saa käyttää töissä, jotka ovat hänen ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingoksi tai jotka vaativat suurempia ponnistuksia ja vastuuta mitä hänen ikänsä ja voimansa kohtuudella edellyttävät (Asetus nuorten työntekijäin suojelusta 502/1982, 2 ). Kiellettyjä töitä ovat mm. työt, jotka edellyttävät ikään ja kokemukseen nähden kohtuutonta rasitusta sekä huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta, tai jotka sisältävät sellaisia onnettomuusuhkia, joita nuoret eivät kykene tiedostamaan yksin työskentely, kun työhön sisältyy ilmeisen tapaturman tai väkivallan vaara työt, joissa altistutaan haitallisille aineille, jotka ovat myrkyllisiä tai syöpää tai perimämuunnoksia aiheuttavia tai vaarantavat sikiötä tai työntekijää pitkäaikaisesti palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja I luokan palavien nesteiden valmistus, kuljetus ja käsittely ilmeisen palovaarallisissa oloissa työt, joissa työskennellään terveydelle vaarallisen melun, tärinän, äärimmäisen kylmyyden tai kuumuuden altistumisen oloissa. 15

16 8.4 ILMOITUS NUOREN TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÄMISESTÄ VAARALLISISSA TÖISSÄ Yli 16-vuotias työntekijä voi tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lueteltuja tai niihin verrattavia töitä, jos työnsuojelussa on otettu turvallisuus siten huomioon, ettei nuoren käyttöön tarkoitetuissa työoloissa, laitteissa tai aineissa ole erityisen tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa. Työnantajan tai koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa työsuojelupiiriin nuoren käyttämisestä vaarallisissa töissä. Ilmoituksen tulee selvittää tehtävä työ ja sen vaarallisuus sekä miten nuori perehdytetään ja ohjataan työhön ja mitä suojelutoimenpiteitä on olemassa. Tämä ilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai tehty työsuojelupiirin erityisellä lomakkeella. Kyseisen ilmoituksen voi laatia myös toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta jos työntekijöiden lukumäärä, työkohde, terveyttä vaarantavat aineet tai seikat muuttuvat, on ilmoitus uusittava. 8.5 POIKKEUSLUVAT KIELLETTYIHIN JA VAARALLISIIN TÖIHIN Työnantaja voi hakea työsuojelupiiristä 15 vuotta täyttäneelle nuorelle poikkeusluvan nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen säädöksistä, mikäli se on tämän ammatillisen kehityksen vuoksi välttämätöntä. Ehtona on se, että nuori työskentelee kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnan alaisena ja että asetuksen tarkoitukset ovat muuten varmistettu. Työssäoppiminen voidaan siis poikkeusluvalla toteuttaa myös alle 18-vuotiaille nuorille luvun 8.3 mukaisissa kielletyissä töissä sekä 15-vuotiaille ns. vaarallisissa töissä. Käytännössä työssäoppiminen kannattaa sijoittaa tällaisissa töissä kolmannen lukuvuoden opintoihin, jolloin opiskelija on yleensä täyttänyt 18 vuotta. 8.6 TYÖAIKA Opiskelijan työaika tulee järjestää työssäoppimispaikan oman säännöllisen työaikakäytännön mukaisesti. 16

17 9 KEMIALLISET JA BIOLOGISET VAARAT Monilla kemikaaleilla on haitallisia ominaisuuksia, ja siksi onkin tärkeää tuntea työssä käytettävän aineen ominaisuudet ja olennaiset käyttöturvallisuustiedot. 9.1 VAROITUSMERKINNÄT Valmis, lopullisesti kuivunut maalipinta ei yleensä aiheuta kemiallista vaaraa eikä ympäristöhaittaa. Tuoreen maalin käsittelyssä on aina hyvä huolehtia siitä, että tuotteen sisältämät kemikaalit eivät pääse elimistöön. Jokaisesta teollisesta valmistetusta tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Käyttäjän kannalta tärkeimmät turvallisuusohjeet löytyvät jo tuotteen myyntipakkauksesta. Käyttöturvallisuustiedo tteesta viimeistään löydät maalituotteen riskitekijät ja säilöntäohjeet. 9.2 PAKKAUSTEN VAROITUSMERKIT Pinnoitustyöntekijän kannattaa opetella tunnistamaan pakkausmerkinnöissä käytettävät yleisimmät varoitusmerkit. 17

18 aine on voimakkaasti hapettava. Esimerkiksi aineeseen kastettu rätti voi syttyä vaikkapa yön aikana itsestään palamaan. Tunnuskirjain = O (oxidative) aine on helposti syttyvä, aineesta haihtuva kaasu voi muodostaa ilman hapen kanssa räjähtävän seoksen (tarvitaan vain pieni kipinä). Tunnuskirjain = F syttyvä tai F+ helposti syttyvä (flammable) aine on myrkyllistä. Tunnuskirjain = T (toxic) terveydelle haitallinen tai ärsyttävä. Tunnuskirjain = Xn tai Xi (Xn = noxious = haitallinen, Xi = irritative = ärsyttävä) syövyttävä. Tunnuskirjain = C (corrosive) ympäristölle vaarallinen. Tunnuskirjain = N (nature) räjähtävä. Tunnuskirjain = E (explosive) 18

19 9.3 LIUOTTIMET, HOMEET JA BAKTEERIT SEKÄ MUUT HAITALLISET AINEET Liuotinaineilla tarkoitetaan yleensä mitä tahansa orgaanisia liuottimia. Nämä ovat monessakin mielessä haitallisia sekä käyttäjälleen että ympäristölle. Liuottimet voivat kulkeutua elimistöön paitsi nieltyinä ja hengityksen kautta, myös ihon läpi. Elimistössä aineet kertyvät keskushermostoon ja aiheuttavat helposti huumaustilan ja pahoinvointia. Pahimmissa tapauksissa voi seurata jopa tajuttomuus ja kuolema. Pitkäaikaisessa (yleensä useita vuosia jatkunut) liuotinainemyrkytyksessä häiriintyy solujen energia- ja valkuaisainetuotanto. Seurauksena voi olla hermosairaus tai erilaisia maksan, ihon, limakalvojen, sydämen tai munuaisten sairauksia. Liuotinainealtistuminen voi aiheuttaa myös lapsettomuutta (myös miehillä) ja vaarantaa raskausaikana sikiön normaalin terveen kehityksen. Terveyshaittojen lisäksi liuottimien käyttöön liittyy aina tulipalonvaara, sillä orgaaniset liuottimethan ovat kaikki palavia nesteitä eli voivat haihtuessaan muodostaa palavan ilma-kaasuseoksen. Ilmakehään joutuessaan ne muodostavat ns. haitallista otsonia, ja viemäristöön päästyään ne aiheuttavat myös suuria puhdistusongelmia. Vesiohenteiset tuotteetkaan eivät ole täysin vaarattomia. Nekin voivat sisältää pieniä määriä esimerkiksi glykolieettereitä, joille altistumisen on todettu vaarantavan mm. lisääntymisterveyttä eli kykyä saada terveitä jälkeläisiä. Myös ns. luonnonmaalit voivat aiheuttaa joillekin ihmisille allergisia oireita. Samanlaisia oireita voivat aiheuttaa myös homeet ja mikrobit; esimerkiksi kosteusvaurioita korjattaessa on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia ja huolehdittava myös siitä, että haitalliset pölyt eivät pääse leviämään ympäristöön. Asbestia on vaarallinen aine aiheuttamansa syöpävaaran takia. Asbestia käytettiin rakennusaineteollisuudessa runsaasti vielä 1980-luvulla. Nykyisin sen käyttö on kokonaan kielletty. Tavallisia asbestia sisältäviä tuotteita olivat aikanaan rappauspinnoille ruiskutettavat ulkoseinäpinnoitteet, värikkäät, laattakuvioidut muovimatot ja julkisten tilojen lattioissa käytetyt, 25 x 25 cm:n kokoiset kvartsivinyylilaatat. Kaikkien tällaisten materiaalien purkaminen edellyttääkin nykyisin erillisen luvan, eli työntekijöiden on käytävä tähän työhön oikeuttava kurssi ja urakoitsijan on noudatettava kaikkia asbestipurkutyöstä annettuja määräyksiä. Kyseisiin töihin ei saa ryhtyä ilman asbestikartoitusta. Kvartsi- eli kivipöly tunnetaan niin ikään vaarallisena aineena. Pölyhiukkasista hitaasti liukeneva piihappo aiheuttaa vaurioita keuhkojen normaaliin puolustusmekanismiin, jolloin seurauksena voi olla pysyvä hengitystoiminnan vajaus (silikoosi). Kivipölylle voi altistua esimerkiksi suoritettaessa suihkupuhdistusta kuivalla luonnonhiekalla. 19

20 Lyijy on tiedetty ihmiselle ja ympäristölle vaaralliseksi aineeksi jo kauan. Lyijy sitoutuu elimistölle tärkeisiin yhdisteisiin ja aiheuttaa väsymystä, anemiaa sekä raajojen ja nivelten särkyä. Pahimmissa altistuksissa seurauksena voi olla hermostomuutoksia ja jopa aivovaurioita. Lyijy läpäisee myös istukan ja jakautuu sikiössä kuten aikuisellakin eri elimiin, erityisesti luustoon. Lyijyä on käytetty maalien valmistamisessa jo muinaisina aikoina. Nykyisin sen käyttö on käytännöllisesti katsoen kokonaan kielletty. Maalari voi kuitenkin altistua lyijylle esimerkiksi hiomalla tai kuumentamalla lyijymaalilla maalattuja ikkunoita tai ulkoseinälaudoituksia. Myös korroosionestomaalit sisälsivät aikoinaan lähes poikkeuksetta lyijyä. Edellä mainituista syistä näissä töissä tuleekin yleensä käyttää asianmukaisia henkilönsuojaimia. Kromia on myös sisältynyt aikoinaan yleisesti korroosionestomaalien pigmentteihin. Kromaatit ovat ihoa ärsyttäviä ja herkistäviä sekä myös syöpävaarallisia aineita. Niitäkään ei enää sisälly nykyisin valmistettaviin maalituotteisiin, mutta samalla tavoin kuin lyijylle saattaa maalari altistua kromille vielä tulevaisuudessakin. Epoksi on nykyisin yleisin lattiapinnoitteiden ja -maalien sideaine. Tuotteet ovat usein liuotteettomia tai vesiohenteisia, mutta epokseilla, kuten muillakin kaksikomponenttisilla aineilla, erityisesti kovettajat aiheuttavat kuitenkin helposti esimerkiksi ihottumaa ja muita allergisia oireita. Epoksituotteita käytettäessä onkin aina huolehdittava hyvin myös ihon suojauksesta. Kuten edellä olevista kappaleista ilmenee, lähes kaikki tuotteet voivat sisältää jotakin ihmisen terveydelle epäsuotuisaa ainesta. Tästä huolimatta kaikkia nykyisin myytäviä tuotteita voidaan käyttää ohjeita noudattaen täysin turvallisesti, ja suurin osa vesiohenteisista tuotteista ei vaadi edes mitään erityisiä suojatoimenpiteitä. 9.4 KEMIKAALIEN VAIKUTUSTAVAT Kemiakaalien vaikutustavan lähtökohta on henkilön oma reagointitapa. Siihen vaikuttavat monet asiat, kuten mm. henkilön oma herkkyys ainetta kohtaan, silloinen vireystila ja kunto, ikä sekä sukupuoli. Toisaalta myös kemikaalit voivat vaikuttaa myös joko äkillisesti eli akuutisti tai pitkäaikaisesti eli kroonisesti. Vastaavasti kemikaali voi vaikuttaa vaikka vain paikallisesti, kuten esimerkiksi vain silmissä, iholla tai hengitysteissä, tai sitten kokonaisvaltaisemmin elimistössä verenkiertoon kulkeuduttuaan. Erityisen alttiita myrkyille ovat etenkin maksa, munuaiset sekä keskushermosto. 9.5 ERITYISVAIKUTUKSIA Syövyttävät aineet tuhoavat kudosta. Kemikaalin kirjainmerkintänä syövyttäville aineille on C. Näitä ovat esimerkiksi väkevät emäkset ja hapot. 20

21 Ärsyttävät aineet aiheuttavat monesti tulehduksia, hengitysvaikeuksia sekä ärsytystä silmissä tai limakalvoilla. Monesti saman kemikaalin väkevyysaste ratkaisee, onko kyse ärsyttävästä vai syövyttävästä aineesta. Hengitysmyrkyt aiheuttavat hapenpuutetta elimistössä. Häkä eli hiilimonoksidi sijoittuu veren hemoglobiiniin huomattavasti paremmin kuin happi, jolloin hapen kulku estyy. Nitriitit taas hapettavat hemoglobiinin raudan kolmiarvoiseksi ja syanidit estävät soluhengityksen. Hengitysmyrkyistä on muistettava se, että myrkyttömätkin kaasut voivat aiheuttaa hapenpuutetta syrjäyttämällä hengitysilmasta happea. Tavallisesti ilmassa on happea 21 tilavuusprosenttia. Mikäli ilman happipitoisuus laskee 16 %:iin, alkaa ihminen tuntea hapenpuutetta. Tavallisesti suojakaasuina käytetyt kaasut, kuten typpi ja hiilidioksidi, syrjäyttävät happea. Vastaavasti ilmakuivuva maali pienentää huonoissa olosuhteissa happipitoisuutta vaaralliselle tasolle. Keskushermostoa lamaannuttavat aineet vaikuttavat yleensä huumaavasti. Erityisesti rasvaliukoiset poolittomat hiilivedyt ja halogenoidut hiilivedyt pääsevät helposti hengityselimiin tai imeytyvät ihon läpi verenkiertoon. Keskushermostoa lamaannuttavat oireet voivat ilmetä lihasheikkoutena, kouristuksina tai huimauksena. Elimistön yleismyrkyt vaikuttavat usein tiettyihin elimiin, kuten munuaisiin, maksaan jne. Näitä myrkkyjä ovat esimerkiksi bentseeni, fenoli sekä raskasmetallit. Herkistävät aineet vaikuttavat elimistön reagoimistapoihin ja aiheuttavat siten pitkäaikaisen altistuksen jälkeen esimerkiksi astmaa tai allergioita. Herkistäviä aineita voivat olla esimerkiksi kromi, nikkeli, koboltti, formaldehydi ja isosyanaatit. Sikiövaikutuksia aiheuttavia aineita ovat esimerkiksi metyylielohopea, etanoli ja liuottimet. Käyttöturvallisuustiedotteen lausekkeet R-61 ja R-63 l varoittavat erityisesti sikiölle vahingollisista kemiallisista yhdisteistä. Näiden lisäksi hitsauksen ja maalinpoiston yhteydessä leviävät myrkylliset kaasut aiheuttavat vaaraa sikiölle. Olennaisesti vastaavasta varoittaa käyttöturvallisuustiedotteen lauseke R-60, jossa kerrotaan hedelmöittymistä mahdollisesti heikentävistä kemikaaleista. Näitä kemikaaleja löytyy mm. parkettilakoista. Karsinogeeniset aineet lisäävät syövän esiintymistä. Näitä aineita voivat olla esimerkiksi bentseeni, vinyylikloridi, hiilitetrakloridi, kloroformi, hydratsiini, kadmiumyhdisteet, kromaatit, nikkeliyhdisteet, asbesti, noki, polysykliset aromaatit eli PAH-yhdisteet sekä PCB-yhdisteet. Kaiken kaikkiaan oikea käyttöturvallisuusmenettely vaaraa aiheuttavien kemikaalien käsittelyssä on yrittää ensin vaihtaa kemikaalit vaarattomampiin yhdisteisiin, ja vasta kun muuta keinoa ei ole, on turvauduttava henkilösuojaustoimenpiteisiin. 21

22 10 SIISTEYS JA JÄRJESTYS TYÖPAIKOILLA Kaikki voivat vaikuttaa työpaikkansa siisteyteen ja järjestykseen. Ne kuuluvat työturvallisuuteen olennaisesti, mistä hyvänä esimerkkinä on turhien työkalujen tai jätteiden lojuminen työpaikan lattialla. Niihin voi kompastua tai liukastua, ja kaiken lisäksi lattialla lojuvien tavaroiden jatkuva väistely vähentää tuottavuutta TYÖTURVALLISUUSRISKIT JÄTTEIDEN KÄSITTELYSSÄ Nykyään monissa yrityksissä työntekijät siivoavat omat jälkensä. Siivoamiseen kuuluu myös jätteiden lajittelu. Se lisää omalta osaltaan myös työturvallisuutta ympäristön siisteyden välityksellä ja myös vähentää jätekustannuksia sekä turhaa ympäristön kuormitusta. Usein lajittelu on varsin helppoa ja vain asennekysymys. Siisteyden ja järjestyksen ylläpito on myös kirjattu lakiin. Työturvallisuuslaki käsittelee asiaa työntekijäin velvollisuuksissa seuraavasti: Työntekijän on noudatettava työolosuhteiden turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työpaikkaohjaajan tulee perehdyttää opiskelija työpaikan siisteyskäytäntöön sekä korostaa edelleen järjestyksen vaikutusta työtulokseen LD 50, LC 50, HTP JA VOC Jätteiden käsittelyssä on hyvä tiedostaa seuraavia kemikaalin riskiarviointiin liittyviä tunnuksia: LD 50 ilmoittaa sen annoksen suuruuden elopainoa kohti laskettuna, jonka nauttiminen tietyn ajan kuluessa ainemäärä tappaa puolet koe-eläimistä. Esimerkiksi arseenilla LD 50 suun kautta rotalle annosteltuna on 736 mg/kg. LC 50 ilmoittaa vastaavasti kaasuista sen annoksen suuruuden elopainoa kohti laskettuna, jonka nauttiminen tietyn ajan kuluessa ainemäärä tappaa puolet koe-eläimistä. Haitallisen aineen LD 50 -pitoisuutta mitataan hengitysilmasta, ja se voi olla esimerkiksi luokkaa 0,25 mg/l < LC < 1 mg/l. 22

23 HTP on lyhenne, joka tarkoittaa haitalliseksi tunnettua pitoisuutta (englanniksi TLV = thereshold limit value). Se tarkoittaa pitoisuutta, jonka alapuolella voidaan työskennellä 8 tuntia päivässä. Toinen tapa on mitata hetkellistä arvoa 15 minuutin ajalta. Molemmille ajoille on omat pituutensa. Nämä HTP-arvot ilmoitetaan joko tilavuusyksikköinä (ppm) tai massayksikköinä (mg/m 3 ). Esimerkiksi asetonin HTP kahdeksan (8) tunnin arvo tilavuusyksikkönä on 500 ppm ja massayksikkönä mg/m 3. VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet (volatile organic compounds) ilmoitetaan maalituotteiden osalta ainakin tuoteselosteissa (g/l), jotta voidaan laskea orgaanisten päästöjen määrä maalin kulutuksesta. 23

24 11 HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Työturvallisuuslain lähtökohta on, että työolot tulee saattaa jo ennlta sellaisiksi, ettei niistä aiheudu vaaraa tai vauriota työntekijän terveydelle. Mikäli näin ei voida poistaa vaaraa, on otettava henkilösuojaimet käyttöön. Alalle on laadittu suojautumisohje SUOJAVARUSTEET Työntekijän on käytettävä hänelle tapaturmien ja terveyden vaurion estämiseksi määrättyjä suojeluvälineitä. Suojahaalari: Polvisuojaimet: Suojapusero: Lippalakki: Kypärä: Suojakäsineet: Jokaisen ammattihenkilön tulee aina käyttää kulloiseenkin työhön soveliasta suojahaalaria. Ne ovat suunniteltu ja varustettu jatkuvaan fyysiseen työhön, ja niissä on usein työn ominaispiirteitä varten erikoislisiä, taskuja, polvisuoja-aukkoja jne. Selkäsairauksien välttämiseksi lattioilla ja lattioiden rajassa tehtävät työt on suoritettava polviasennossa. Polvet on kuitenkin muistettava myös suojata suojahaalarin polvitaskuihin pujotettavilla pehmusteilla. Varsinkin vetoisissa olosuhteissa kannattaa käyttää asianmukaista suojatakkia. Haalarikankaasta valmistettu puhdas takki suojaa sitä paitsi myös valmistettavana olevaa maalipintaa. Lippa suojaa hyvin silmiä esimerkiksi sisäkattotöissä sekä tietysti myös auringolta esimerkiksi ikkunatöissä. Lakki itsessään on myös tärkeä puhtausvaruste hienoissa pölyttömyyttä vaativissa töissä. Kypärää on käytettävä kaikissa sellaisissa töissä, joissa päähän voi kohdistua kolhaisuja tai iskuja. Kypärää on yleensä käytettävä ainakin telakoilla ja rakennustyömailla liikuttaessa. Huoneiden sisä tiloissa riittää kuitenkin yleensä edellä mainittu lakki. Kumisia suojakäsineitä on käytettävä aina työvälineiden pesussa. Muissa töissä ovat sopivankokoiset nahkakäsineet lähes aina paikallaan. Lyhytaikaiseen suojaukseen voi käyttää myös suojavoiteita. Voiteita käytettäessä on kuitenkin otettava huomioon, että ne eivät saa sisältää imeytymättömiä rasvoja, sillä rasvat aiheuttavat haittaa maalaustyössä. 24

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Työturvallisuuskasvatus Tredussa

Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuslaki 738/2002 * Sovelletaan opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä TTL 4 $ * Sovelletaan opiskelijaan työssäoppimisen yhteydessä kuten vuokratyössä TTL

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

1. TYÖTURVALLISUUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA, AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ JA TUTKINTOTILAISUUDESSA

1. TYÖTURVALLISUUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA, AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ JA TUTKINTOTILAISUUDESSA Hyväksytty opetuksen johtoryhmässä 1.10.2015 Opetussuunnitelman yhteisen osan työturvallisuusohjeeseen on koottu keskeisimmät opiskelijoiden käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvan koulutuksen (työssäoppiminen),

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Turvallisesti raksalla

Turvallisesti raksalla Turvallisesti raksalla 1.Työntekijän yleiset velvollisuudet Noudata työssäsi työnantajaltasi tai työmaan päätoteuttajalta saamiasi turvallisuusohjeita. Käytä sinulle luovutettuja henkilökohtaisia suojavarusteita

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Korkealla työskentely merellä

Korkealla työskentely merellä Työturvallisuusohje 1(8) Korkealla työskentely merellä LISÄTIETOJA Risto Lappalainen Liikennevirasto puh. 029 534 3966 Liikennevirasto PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Rakentaminen TOT 7/00. Maalari putosi parvekkeelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakentaminen TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Rakentaminen TOT 7/00. Maalari putosi parvekkeelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakentaminen TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN TOT-RAPORTTI 7/00 Maalari putosi parvekkeelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kaksi maalaria piti tupakkataukoa parvekkeella, jossa ei ollut kaiteita. Miehet istuivat parvekkeella betonikärryjen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium FT0005 - FI (FI) Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Preparation Date 18-loka-2010 Muutosnumero:

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Talonrakennus. Maalari putosi tikkaiden luistettua 2,5 metriä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Talonrakennus. Työtasolta laskeutuminen

Talonrakennus. Maalari putosi tikkaiden luistettua 2,5 metriä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Talonrakennus. Työtasolta laskeutuminen TOT-RAPORTTI 12/02 Maalari putosi tikkaiden luistettua 2,5 metriä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Maalari oli laskeutumassa 2,5 m:n korkeudelta työtasolta alas kun tikkaiden alapää lähti luistamaan.

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 5/06 Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kiinteistöyhtiö saneerasi teollisuushallia. Meneillään oli kattotuolien vahvistaminen.

Lisätiedot

Valmis telinepaketti omakotityömaalle

Valmis telinepaketti omakotityömaalle Valmis telinepaketti omakotityömaalle Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Layher alumiinitelineistä, jotka ovat valmiiksi pakattu peräkärryyn.

Lisätiedot

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Yhteenveto 22 tutkitusta vakavasta tapaturmasta TAPS-tietokannasta. Työtapaturmien tutkinnan kehittäminen Puro V., Rasa P-L. & Mattila S. 22.11.2013

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. 4.1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi VSSEINA ja VSSEINC 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 28 Rakennuseristeiden laadunvalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot