Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja:

2 Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto Yleistä Turvatekniikan keskus (TUKES) Työn aihe, tavoitteet ja rajaus 10 2 Hiilimonoksidi eli häkä Aineen ominaisuudet Hiilimonoksidin syntyminen ja lähteet Hiilimonoksidin vaikutus elimistöön Hiilimonoksidimyrkytykset ja kuolemantapaukset 13 3 Standardit hiilimonoksidivaroittimille Amerikkalainen standardi UL Englantilainen standardi BS Eurooppalainen standardi EN 50291: Eurooppalainen standardi EN 50292: Standardeissa määritetyt hälytysrajat Standardien BS 7860:1999 ja EN 50291:2001 vertailua 18 4 Hiilimonoksidivaroittimet Elektrokemiallisten anturien tekniikka Elektrokemiallisten anturien ja hiilimonoksidivaroittimien elinikä Suomen markkinoilla keväällä 2003 olleet hiilimonoksidivaroittimet Hiilimonoksidivaroittimien sijoittaminen Mihin huoneisiin Mihin huoneessa Mihin varoitinta ei saa asentaa Varoitin sijoitettuna samaan huoneeseen polttoainetoimisen 26 laitteen kanssa

3 4.4.5 Varoitin sijoitettuna makuuhuoneisiin ja huoneisiin, jotka ovat etäällä 27 polttoainetoimisesta laitteesta Muuta hiilimonoksidivaroittimen sijoituksessa huomioon otettavaa 27 5 Hiilimonoksidivaroittimien testaus Testijärjestelyt ja suoritetut testit Testilaitteisto ja käytetyt mittalaitteet Hiilimonoksidivaroittimien sijoittaminen testikammioon EN-standardin mukaisten testiolosuhteiden toteutuminen Hälytysehdot eli herkkyys (Alarm conditions) Testin suorittaminen Testin vaatimukset Testin tulokset Toistettavuus (Response and recovery to a high test gas volume ratio) Testin suorittaminen Testin vaatimukset Testin tulokset Testitulosten luotettavuuden arviointi 38 Päätelmät ja yhteenveto 41 Lähteet 44 Kirjallisuutta 47 Liitteet Liitteet 1: Standardien EN 50291:2001 ja BS 7860:1999 eroavuudet 48 Liitteet 2: Testattujen hiilimonoksidivaroittimien tekniset tiedot 55

4 ESPOON VANTAAN TEKNILLINEN AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Ohjaaja Valvoja Hakusanat

5 ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ABSTRACT Author Name of Thesis Pages Date Degree Programme Instructor Supervisor Keywords

6 Alkusanat Tämä tutkimushanke toteutettiin Turvatekniikan keskuksessa (TUKES) tammikuusta 2003 alkaen. Hiilimonoksidi- eli häkävaroittimien ollessa suhteellisen uusia markkinoilta löytyviä pelastustoimen laitteita, tarvittiin näiden varoittimien mahdolliseen markkinavalvonnan ja säädösten tarpeen suunnitteluun uutta tutkimustietoa. Hankkeessa projektipäällikkönä toimi ylitarkastaja Risto Raitio ja tutkimuksen tekijänä on toiminut turvallisuusinsinööri Jani Raami, jonka insinöörityö tutkimus on samalla ollut. Hankkeen asettajana toimi johtaja Veli-Pekka Nurmi, jolle kiitokset hankkeen organisoinnista ja hyvistä ehdotuksista työn parantamiseksi. Hankeryhmään kuului myös yli-insinööri Timo Pulkki, yli-insinööri Harri Roudasmaa ja turvallisuusinsinööri Mikko Törmänen, joille kiitokset hyvistä neuvoista työn edetessä. Erityiskiitokset kuuluvat ylitarkastaja Risto Raitiolle, joka johti ja auttoi erityisen suuresti tutkimuksessa sekä toimi myös insinöörityöni ohjaajana ja työhön perehdyttäjänä. Riston antamien neuvojen ja ohjeiden merkitys työssä on ollut suuri ja aamuisin työpäivä alkoi mainiosti Riston seurassa tutkimuksesta keskustellen. Myös turvallisuusinsinööri Mikko Törmästä on syytä vielä kiittää erikseen erityisen hyvistä neuvoista ja parannusehdotuksista työhön liittyen, varsinkin kun loppuvaiheessa alkoi olla jo sen verran kiire, että työn lukemiseen ei Mikolle tainnut jäädä kovin montaa päivää aikaa. Helsingissä Jani Raami

7 Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät Barometrinen paine Vallitseva ilmanpaine BS (British standard) Ison-Britannian kansallinen standardi COHb-karboksihemoglobiinitaso Sen hemoglobiinin määrä, joka on sitoutunut hiilimonoksidin kanssa prosenteissa ilmoitettuna. Diffuusio, diffusoitua Atomien tai molekyylien spontaania siirtymistä suuremman konsentraation alueesta pienemmän konsentraation alueeseen. EN (European standard) Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön vahvistama standardi, joka on saatettava sisällöltään ja esitystavaltaan EU:hun kuuluvien maiden kansallisen standardin asemaan määräajassa. Jatkuvatoiminen (Continuous operation) Varoitin, jolla on jatkuva energiansyöttö ja joka on automaattinen, jatkuvasti tai jaksottaisesti aistiva. Lämpenemisaika (warm-up time) Aikaväli varoittimen päällekytkemisen ja varoittimen täydessä toiminnassa olemisen välillä. Mekaaninen testi Testi, jossa testataan laitteen pudottamista, suojausluokkaa, mekaanista kestävyyttä, lämmönkestävyyttä yms.

8 Polttoainetoiminen laite (Fuel burning appliance) Orgaanisia aineita (bensiiniä, propaania, maakaasua, öljyä, puuta, hiiltä, nestekaasua jne.) polttava laite kuten takka, kaasuhella, grilli tai muu sellainen tulisija, joka voi tuottaa hiilimonoksidia. ppm (parts per million) Hiukkasten määrä miljoonaa hiukkasta kohden eli pitoisuus tilavuusyksikön miljoonasosina. Esim. 1 tilavuusprosentti kaasua ilmassa vastaa ppm:n pitoisuutta. Puhdas ilma (clean air) Ilma, jossa ei ole hiilimonoksidia eikä anturia häiritseviä ja sitä vaurioittavia aineita. Siirrettävä / kannettava varoitin (Portable apparatus) Jatkuvaan käyttöön tarkoitettu varoitin, joka on suunniteltu helposti siirrettäväksi paikasta toiseen. Säädös Kirjoitettu oikeusnormi. Yleisnimitys laeille ja asetuksille sekä muille säädöskokoelmassa julkaistuille oikeussäännöille. Standardi ei ole säädös. UL (Underwriter's Laboratories) Amerikkalainen eri tuotteiden turvalllisuustestejä ja tarkastuksia suorittava testilaitos, joka laatii myös turvallisuustuotteiden standardeja. Yhdistelmävaroitin Varoitin, jossa on savuanturi ja hiilimonoksidianturi eli yhdistetty palo- ja hiilimonoksidivaroitin.

9 9 1 Johdanto 1.1 Yleistä Vuosittain Suomessa tapahtuu kuolemaa hiilimonoksidimyrkytysten johdosta [1]. Onnettomuudet tapahtuvat yleisimmin asuntovaunuissa, asuntoautoissa, asuinrakennusten kellaritiloissa tai kesämökeillä. Hiilimonoksidivaroittimille ei tällä hetkellä ole Suomessa vaatimuksia hiilimonoksidipitoisuuden mittaamiselle. Turvatekniikan keskus valvoo ns. yhdistelmävaroittimien savunmittausominaisuuksia, mutta ei reagointia häkään. [1.] 1.2 Turvatekniikan keskus (TUKES) Turvatekniikan keskus on 1995 perustettu virasto, joka toimii kauppa- ja teollisuusministeriön, sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön, sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla. TUKES toimii teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana. Sen toimialoja ovat kemikaalija prosessiturvallisuus, sähkö- ja painelaiteturvallisuus, pelastustoimen laitteet, jalometallituotteet, CE-merkityt rakennustuotteet ja mittaaminen. TUKESin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä sekä edistää teknistä luotettavuutta. TUKESin organisaatio on jaettu kolmeen yksikköön: laitosvalvontaan, tuotevalvontaan sekä tuki- ja kehityspalveluihin. TUKES osallistuu valvontatehtävien ohella kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä lainsäädännön valmisteluun. Erilaisia turvallisuutta edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutetaan jatkuvasti. Lisäksi ammattilaisia ja kuluttajia neuvotaan ja opastetaan tekniseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. [2.]

10 Työn aihe, tavoitteet ja rajaus Työssä tutkittiin keväällä 2003 Suomen markkinoilla olleita kotitalouksiin tarkoitettuja hiilimonoksidi- eli häkävaroittimia. Niiden toimintatapaa ja luotettavuutta verrattiin pääasiassa eurooppalaiseen ja englantilaiseen standardeihin (EN 50291, BS 7680), jotka määrittelevät hiilimonoksidivaroittimen ominaisuudet kotitalouksissa. Teollisuuteen tarkoitetut tuotteet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Työ aloitettiin kirjallisuustutkimuksella, jossa selvitettiin standardien eroavuuksia ja vaatimuksia sekä hiilimonoksidivaroittimien sijoittelua. Tavoitteena oli selvittää hiilimonoksidivaroittimien vaatimuksia sekä säädöksien ja valvonnan tarvetta Suomessa. Lainsäädännön selvitystyö koski Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisia määräyksiä ja vaatimuksia sekä kansainvälisiä asiakirjoja hiilimonoksidivaroittimista. Työn toinen tavoite oli selvittää nykyisten Suomen markkinoilta löytyvien hiilimonoksidivaroittimien luotettavuutta, ominaisuuksia, toimintavarmuutta sekä manuaalien tietojen oikeellisuutta. Näistä saatavat tiedot tulevat myös tukemaan mahdollisen säädöksen laatimista. [2.] 2 Hiilimonoksidi eli häkä 2.1 Aineen ominaisuudet Hiilimonoksidi (CO) on hajuton, mauton, väritön, veteen niukkaliukoinen, ilmaa vain hieman kevyempi sekä erittäin syttyvä ja myrkyllinen kaasu, jota ei voi ihmisen aistein havaita [11]. 2.2 Hiilimonoksidin syntyminen ja lähteet Hiilimonoksidia syntyy epätäydellisen palamisen tuloksena poltettaessa orgaanisia aineita (bensiiniä, propaania, maakaasua, öljyä, puuta, nestekaasua, jne.), kun palamiseen on saatavilla vain niukasti happea. Mahdollisia lähteitä ovat tulipesät,

11 11 kaasukäyttöiset laitteet, auton pakokaasut, takat jne. Jos kyseisten laitteiden huolto on jäänyt vähiin, asennus on tehty väärin tai tuuletus on huono, voi syntyä suuriakin pitoisuuksia hiilimonoksidia nopeasti. Myöskin kannattaa kiinnittää huomiota nuohoamattomaan savupiippuun sekä hormiin ja sen kuntoon. Lain mukaan nuohous on kyllä muutenkin tehtävä säännöllisesti, mutta esimerkiksi taloa ostettaessa on uuden omistajan syytä tarkistuttaa savupiipun ja hormien kunto. Myös liian aikaisin suljettu tulisijan pelti tai poistoimurin käytöstä johtuva alipaine voi aiheuttaa hiilimonoksidimyrkytysvaaran. Hiilimonoksidivaroitinta ei ole tarkoitettu korvaamaan huoltotoimenpiteiden ja asianmukaisten asennusten laiminlyömistä. Erityisesti auton pakokaasuissa ja hiiltä polttavaa grilliä käytettäessä syntyy hyvin suuria määriä hiilimonoksidia. Siksi autotallit kannattaa rakentaa erillisiksi rakennuksiksi ja grillejä käyttää ainoastaan ulkosalla. Kerrostaloissa ja rivitaloissa hiilimonoksidi voi päästä helposti leviämään muuhun osaan rakennusta esimerkiksi yhteisen ilmastoinnin kautta. [22, s. 52; 7, s. 6-7.] 2.3 Hiilimonoksidin vaikutus elimistöön Hiilimonoksidia sisään hengitettäessä tapahtuu ns. kemiallinen tukehtuminen. Hiilimonoksidi sitoutuu veressä vapaana olevaan hemoglobiiniin, jolloin veren hapenkuljetuskyky heikentyy ja seurauksena on happivajaus [1]. Hiilimonoksidi sitoutuu yli 200 kertaa herkemmin hemoglobiiniin kuin happi (O 2 ) [7, s. 14]. Veren hiilimonoksidikertymää kutsutaan karboksihemoglobiinitasoksi (COHb) ja sen avulla voidaan määritellä hiilimonoksidivaroittimen hälytysrajat, koska hiilimonoksidin myrkyllisyys on suuresti riippuvainen COHb:n prosenttiosuudesta veressä [10, s. 308]. Jos hiilimonoksidipitoisuus hengitettävässä ilmassa pysyy vakiona, COHb:n pitoisuus veressä lähestyy tasapainotilaa vallitsevan ilman hiilimonoksidipitoisuuden kanssa usean tunnin kuluessa. Tasapainotilan saavuttamisen nopeus eli COHb:n kertymisen nopeus elimistöön riippuu kuitenkin monista tekijästä, kuten ihmisen fyysisestä kunnosta, veren hemoglobiinin pitoisuudesta ja barometrisestä paineesta, mutta kaksi tärkeintä tekijää COHb arvoa määritettäessä ovat hiilimonoksidin pitoisuus hengitettävässä ilmassa ja altistumisaika. [7, s. 14.] Taulukossa 1 on listattu ilman hiilimonoksidipitoisuuksien vaikutukset elimistöön.

12 12 Taulukko 1. Terveysvaikutukset eri CO-pitoisuuksilla terveillä aikuisilla [25, s. 23] Ilman CO-pitoisuus / ppm Keskimääräinen sisäänhengitysaika ja oireet HSE:n eli Ison-Britannian terveysviranomaisten ilmoittama terveiden 50 aikuisten jatkuvan altistumisen suurin sallittu hiilimonoksidipitoisuus 8 tunnin ajanjaksolla [20]. 200 Lievä päänsärky, väsymys, huimaus, pahoinvointi 2-3 tunnin kuluttua. 400 Otsa-alueen päänsärky 1-2 tunnin sisällä, hengenvaara 3 tunnin kuluttua. 800 Huimaus, pahoinvointi ja kouristukset 45 minuutin sisällä. Tajuttomuus 2 tunnissa. Kuolema 2-3 tunnissa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 20 minuutin sisällä. Kuolema tunnin kuluessa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 5-10 minuutissa. Kuolema minuutissa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 1-2 minuutissa. Kuolema minuutin sisällä Kuolema 1-3 minuutissa. Karboksihemoglobiiniprosentti voidaan laskea hiilimonoksidipitoisuuden ja altistumisajan avulla käyttämällä Coburnin kehittämää yhtälöä [21, s. 2]. Taulukossa 2 on listattu eri COHb:n prosenttiosuuksien vaikutukset elimistöön. Taulukko 2. Terveysvaikutukset COHb:n prosenttiosuuksilla veressä terveillä aikuisilla [7, s. 14; 6, s. 20; 9] % COHb Vaikutukset 0,3 0,7 Normaali vaihteluväli ei-tupakoivilla johtuen endogeenisestä hiilimonoksidin syntymisestä 0,7 2,9 Ei havaittuja fysiologisia muutoksia kehossa 2,9 4,5 Sydämen toiminnan muutoksia sydänpotilailla 4 6 Yleisesti havaittuja lukemia tupakoivilla, heikkoutta psykomotorisissa testeissä 7 10 Sydämen toiminnan muutoksia ja tiheämpi syke terveillä ihmisillä Lievää päänsärkyä, heikkoutta, Kova päänsärky, pahoinvointi, heikkouden tunnetta varsinkin raajoissa Kova päänsärky, ärtyneisyys, tolkuttomuus, näkötarkkuuden heikentyminen, pahoinvointia, lihasheikkoutta, huimausta Kouristukset ja tajuttomuus Kooma, kuolema

13 13 Edellä olleet taulukon arvot koskevat vain terveitä aikuisia. Suurimman vaaran hiilimonoksidi aiheuttaa sikiöille, pienille lapsille, raskaana oleville naisille, vanhuksille, sydän- tai hengityselinsairauksista sekä kilpirauhasen liikatoiminnasta kärsiville, kuumeessa oleville, anemiaa tai sepelvaltimotautia sairastaville, huonossa fyysisessä kunnossa oleville, lemmikkieläimille jne. [23, s. 2; 7, s. 15.] Hiilimonoksidi on elimistössä kemiallisesti muuttumaton [7, s. 14]. Se poistuu hengityksen kautta ja sen poistuminen elimistöstä on hitaampaa kuin hapen. Hiilimonoksidin elimistössä olevan määrän puoliintumisaika on 2-5 tuntia. Hiilimonoksidi poistuu yleensä elimistöstä täydellisesti parin päivän kuluessa. Hapen antaminen nopeuttaa hiilimonoksidin poistumista [11]. 2.4 Hiilimonoksidimyrkytykset ja kuolemantapaukset Suurin osa hiilimonoksidimyrkytyskuolemista on itsemurhia, jotka tehdään pakokaasulla. Paljon kuolemantapauksia hiilimonoksidimyrkytykseen sattuu myös tulipaloissa. Hiilimonoksidi onkin yleensä tulipalossa myrkyllisistä palotuotteista suurin palokuolemien aiheuttaja. Myös huonosti toimivat puu- tai kaasukäyttöiset lämmityslaitteet ovat usein hiilimonoksidimyrkytyksen syynä. Nykyisissä tiiviissä asunnoissa taitamaton lämmittäminenkin voi aiheuttaa myrkytysriskin. [4.] Useista raportoiduista hiilimonoksidimyrkytystapauksista on havaittu, että uhrit eivät tunteneet olevansa kunnossa, mutta he ovat olleet niin sekavassa tilassa, etteivät pysty pelastautumaan omin avuin [22, s. 54]. Taulukossa 3 on listattu tapaturmaisesti Suomessa hiilimonoksidimyrkytyksiin kuolleet ajalta Nestekaasulaitteistojen aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien yleisin syy kotitalouksissa on hiilimonoksidimyrkytys, joita on listattu alkaen vuodesta Vuoteen 2003 asti näitä oli tapahtunut yhteensä :sta näistä tapauksista nestekaasua oli käytetty lämmittämiseen, eli onnettomuudet ovat tapahtuneet pääosin talvella.

14 14 Tarkastelluista onnettomuuksista 6 oli tapahtunut kesämökillä, 2 omakotitalossa, 8 asuntovaunussa, 1 asuntoautossa ja 3 henkilö- tai pakettiautossa. [3.] Asuntovaunuissa yms. hiilimonoksidimyrkytyksen riskiä nostaa huomattavasti se, että näissä ilmatila on varsin pieni ja rakenteet tiiviitä. Taulukko 3. Tapaturmaisesti Suomessa hiilimonoksidimyrkytyksiin kuolleet [5] Vuosi Miehet Naiset Standardit hiilimonoksidivaroittimille 3.1 Amerikkalainen standardi UL 2034 Standardin UL 2034 ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1992 [13]. Tämän jälkeen standardia on paranneltu ja päivitetty useaan otteeseen uusimpien päivitysten ollessa vuosilta 2001 ja 2002 [14; 15]. Pääsyy ainakin ennen julkaistuissa päivityksissä on ollut väärien hälytysten suuri osuus [16], jonka takia hälytysrajoja on jouduttu muuttamaan ja lisäämään (taulukko 4). Vaikka standardiin on tullut lisäyksiä jälkeenkin, niin ilmeisesti hälytysrajat eivät enää ole tästä muuttuneet. Standardin UL 2034 mukaiset hiilimonoksidivaroittimet voidaan asentaa asuntovaunuihin ja asuntoautoihin [19]. UL-standardia ei ole otettu mukaan tämän työn standardien vertaukseen, koska sen hankintahinta olisi ollut kohtuuttoman suuri.

15 Englantilainen standardi BS 7860 Standardi BS 7860 määrittelee yleiset vaatimukset hiilimonoksidivaroittimen rakenteesta, testauksesta ja suorituskyvystä [8]. Standardi on alunperin julkaistu vuonna 1996, mutta uusin versio siitä on vuodelta Suurin osa Suomen markkinoilla olevista hiilimonoksidivaroittimista noudattaa tätä standardia. Tätä standardia on myös käytetty pohjana laadittaessa eurooppalaisia standardeja EN ja EN Eurooppalainen standardi EN 50291:2001 Standardi EN määrittelee yleiset vaatimukset jatkuvatoimisen kotitalouskäyttöön tarkoitetun hiilimonoksidivaroittimen rakenteesta, testauksesta ja suorituskyvystä [6]. Standardi julkaistiin elokuussa 2001, ja vuonna 2006 se tulee kumoamaan kaikki muut Euroopan unionin jäsenmaissa käytettävät samoja asioita käsittelevät kansalliset standardit, mukaan lukien englantilaisen standardin BS Tällä hetkellä ainakaan Suomen markkinoilta ei löydy hiilimonoksidivaroittimia, jotka noudattaisivat kyseistä standardia. Yleensäkin valmistajien keskuudessa on ollut huolta standardin vaatimuksista, jotka koskevat tarvetta tehdä eroa 30 ppm:n ja 50 ppm:n hiilimonoksidipitoisuuksien välillä [12]. 3.4 Eurooppalainen standardi EN 50292:2001 Standardi EN kertoo jatkuvatoimisen kotitalouskäyttöön tarkoitetun hiilimonoksidivaroittimen valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Standardi on tarkoitettu luettavaksi yhdessä standardin EN ja mahdollisten kansallisten tai paikallisten säädösten kanssa. [7.] Standardi on julkaistu lokakuussa 2001, ja vuonna 2004 se tulee kumoamaan kaikki muut Euroopan unionin jäsenmaissa käytettävät samoja asioita käsittelevät kansalliset standardit [7].

16 Standardeissa määritetyt hälytysrajat Taulukossa 4 on listattu eri standardien ja niiden versioiden määrittelemät hälytysrajat. Tietyllä ilman hiilimonoksidipitoisuudella hälytyksen pitää siis aktivoitua määrätyllä aikavälillä. Taulukossa 4 on listattu niissä kohdin kuin luku on annettu myös hiilimonoksidipitoisuutta / hälytysaikaväliä vastaava karboksihemoglobiinin määrä ihmisen veressä standardin UL 2034 mukaan laskettuna. Esimerkiksi altistuminen 100 ppm:n hiilimonoksidipitoisuudelle 16 minuutin ajan vastaa 2,5 %:n karboksihemoglobiinin kertymää, kun samalle pitoisuudelle altistuminen 90 minuutin ajan vastaa 10 %:n karboksihemoglobiinin kertymää. Taulukko 4. Eri standardien ja niiden versioiden määrittelemät hälytysrajat [15; 16; 17; 18] Standardi UL UL UL BS ja 1999 EN 50291:2001 Hälytysajat hiilimonoksidipitoisuuksilla 15 ppm / 30 päivää 1) 2,5-10 % COHb (UL 2034) 60 ppm / 28 min 1) (kaikilla pitoisuuksilla) 100 ppm / min 200 ppm / 0-35 min 400 ppm / 0-15 min 30 ppm / 30 päivää 1) 70 ppm / min 150 ppm / min 400 ppm / 4-15 min 30 ppm / 30 päivää 1) 70 ppm / min 150 ppm / min 400 ppm / 4-15 min 45 ppm / 60 min 1) 3,4 % 150 ppm / min 350 ppm / 0-6 min 30 ppm / 120 min 1) 3,5 % 50 ppm / min 3,8 5,0 % 100 ppm / min 1,7 5,6 % 300 ppm / 0-3 min 1) Ei hälytystä ennen mainittua aikarajaa.

17 17 Vaikka standardien hälytysrajoja on hieman vaikea vertailla, niin yleinen suunta on kuitenkin ollut näiden rajojen tiukentuminen. Vaatimusten tiukentumiselle on osittain pätevä syy: Tällöin varoitin antaa paremman suojan myös riskiryhmiin kuuluville ihmisille. Toisaalta väärien hälytysten osuus saattaa kasvaa vastaavasti. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, UL-standardissa on ollut ongelmana juuri väärien hälytysten osuus. Ilmeisesti tästä syystä UL-standardissa 70 ppm:n pitoisuudella hälytyksen aktivoitumisaikaa on nostettu 189 minuutista 240 minuuttiin. BS-standardia noudattavien hiilimonoksidivaroittimien väärien hälytysten osuus on ilmeisesti ollut melkoisen pieni, ja nähtäväksi jää kuinka hyvin EN-standardi tulee soveltumaan käytäntöön. Vaikka hälytysrajat ovatkin tiukentuneet koko ajan, niin edelleen riskiryhmiin kuuluvien ihmisten on kiinnitettävä erityistä huomiota varoittimen hankitaan ja varsinkin sijoittamiseen. Esimerkiksi standardia BS 7860 noudattavan KIDDE Basic -varoittimen käyttöohjeessa lukee: Henkilöiden joilla on terveydellisiä ongelmia, kannattaa harkita sellaisten varoittimien käyttöä, jotka antavat kuuluvan ja näkyvän varoituksen hiilimonoksidipitoisuuden ollessa alle 30 ppm. [23, s. 14] Toisaalta alle 30 ppm:n pitoisuuksia ilmaisevia varoittimia ei todennäköisesti tule kaupasta löytymäänkään, ja EN-standardissakin sanotaan, että sen mukaan suunniteltavat varoittimet eivät tule antamaan täyttä suojaa riskiryhmiin kuuluville ihmisille [7, s. 4]. Edelleen jää myös epäselväksi, antaako edes EN-standardin määrittelemän 30 ppm:n pitoisuuksien havaitseminenkaan riittävää suojaa esimerkiksi aivan pienille lapsille. Ainakin varoittimen sijoitus tulee tällöin nousemaan ratkaisevaan asemaan.

18 Standardien BS 7860:1999 ja EN 50291:2001 vertailua Jotta BS- ja EN-standardien eroavaisuuksista saisi käsityksen, on niitä tarpeen vertailla keskenään. Eroavuudet löytyvät liitteestä 1 s Vertailussa on myös merkitty sivunumerot, joilta kyseiset eroavuudet löytyvät kummastakin standardista. Vertailuissa ei ole mukana kaikkia eroavuuksia. Esimerkiksi mekaanisen ja sähköisen rakenteen vaatimuksia ei ollut tässä tarpeen verrata, eikä myöskään verkkovirralla toimivien varoittimien erityisiä ominaisuuksia ja testauksia. Vertailusta nähdään, että kummallakin standardilla on omat hyvät ja huonot puolensa, vaikka standardia EN tehtäessä pohjana on käytetty standardia BS Erityisesti huomiota kiinnittävät seuraavat kohdat: Sanojen määritelmät BS-standardi ottaa huomioon myös varoittimen soveltuvuuden asuntovaunuihin, asuntoautoihin ja tietyin rajoituksin veneisiin, kun EN-standardissa nämä vaihtoehdot suljetaan kokonaan standardin ulkopuolelle eikä niihin oteta sen enempää kantaa, vaikka juuri nämä paikat ovat pienen tilan ja nestekaasulaitteiden käytön takia erityisen riskialttiita. Myöskään tällä hetkellä ei ilmeisesti ole edes suunnitteilla erillistä ENstandardia, joka ottaisi huomioon kyseiset sijoituskohteet. Hälytysäänitaso Jostain syystä on EN:ssä määritelty, että 85 db(a):n voimakkuudella hälytysääni pitää kuulua vain yhden metrin etäisyydellä, kun se yleisesti on kaikilla varoittimilla 85 db(a) / 3 m. Lisäksi kummassakaan standardissa ei ole määritelty hälytysäänen taajuusaluetta. Hälytysrajat ja niiden testaukseen käytettävät testikaasut sekä niiden toleranssit BS-standardissa testikaasujen toleransseissa mainittiin ±10 % ja ±2 %. Lopulta jäi epäselväksi, että kumpaa toleranssia testikaasuissa käytetään.

19 19 Varoittimien käyttöohjeet ja pakkaukset EN-standardin mukaan missään ei tarvitse olla merkittynä, että hiilimonoksidivaroitin ei korvaa palovaroitinta. Hälytyksen jääminen toimintaan BS-standardissa tämä käsite jää hieman epäselväksi, koska vain yläraja hälytyksen toimintaan jäämiselle mainitaan. Varoitus patterijännitteen vähissä olemisesta ja patterien asentaminen EN-standardin mukaan hälytys voidaan antaa visuaalisesti tai akustisesti. Standardissa ei siis vaadita, että patterijännitteen vähyydestä pitäisi aina antaa akustinen hälytys. Lisäksi BS-standardissa patterijännitevähissä varoituksen antoajanjakso on määritelty hieman epäselvästi. Testattavien varoittimien määrä EN-standardissa mekaanisten testien vaatima koekappaleiden määrä ja niiden käyttö näiden jälkeisissä testeissä jäi epäselväksi. Joko koekappaleita saa käyttää näissä testeissä haluamansa määrän tai sitten niiden määrä on kerrottu kyseiset mekaaniset testit määrittävissä standardeissa. Muuta huomioitavaa standardeista BS-standardiin on jäänyt virhe: Kohdassa mainittu kohta pitäisi olla ja pitäisi olla Myös standardeissa huomiota kiinnitti siirrettävän varoittimen (portable apparatus) määrittely. Standardissa EN koko määritelmästä ei puhuta mitään. Ainoastaan standardissa EN sivulla 10 sanotaan, että standardin EN mukainen varoitin on tarkoitettu joko kiinteään tai siirrettävään asennukseen. BS-standardi taas määrittelee erikseen sivulla 1 siirrettävän varoittimen jatkuvaan käyttöön tarkoitetuksi laitteeksi, joka voidaan helposti siirtää paikasta toiseen.

20 20 Tämän jälkeen missään muualla tekstissä ei enää viitata siirrettävän varoittimen käsitteeseen ja näin ollen jää BS-standardin täyttävän varoittimen soveltuminen siirrettävään käyttöön epäselväksi. Myös valmistajille on ilmeisesti jäänyt siirrettävän varoittimen käsite epäselväksi, koska kaikissa BS-standardia noudattavien varoittimien käyttöohjeissa luki erikseen, että varoitinta ei ole tarkoitettu kannettavaan tai siirrettävään käyttöön. 4 Hiilimonoksidivaroittimet 4.1 Elektrokemiallisten anturien tekniikka Tällä hetkellä hiilimonoksidivaroittimien kuluttajasovelluksissa käytetään kolmea päätekniikkaa: kolorimetrinen, metallioksidipuolijohde ja elektrokemiallinen. Teollisuudessa käytetään lähes aina joko elektrokemiallista- tai infrapunatekniikkaa. Kaikilla kolmella tekniikalla on vahvat ja heikot puolensa, mutta tässä käsitellään vain elektrokemiallista tekniikkaa, koska Suomen markkinoilla myydään kotitalouksiin ainoastaan tähän tekniikkaan perustuvia hiilimonoksidivaroittimia. Elektrokemiallisen kaasuanturin perusrakenne käsittää suljetun säiliön, jonka päällä on pieni diffusoitumisaukko, elektrolyyttisäiliön, tunnistinelektrodin ja vastaelektrodin. (Elektrodit on yleensä valmistettu platinasta tai platina-hiiliseoksesta). Kun anturi altistetaan kohdekaasulle, kaasu menee anturin sisään diffusoitumisaukon kautta ja saavuttaa tunnistinelektrodin pinnan, jossa tapahtuu katalysoitu reaktio. Hiilimonoksidiantureissa hiilimonoksidi oksidoidaan tunnistinelektrodissa hiilidioksidiksi: CO H 2 O CO2 + 2H + e Tässä H + on positiivisesti varautunut protoni ja e on negatiivisesti varautunut elektroni. Elektronit virtaavat ulkoisessa kierrossa, kun protonit virtaavat elektrolyytin läpi osuen vastaelektrodiin, missä ne yhdistyvät elektronien ja hapen kanssa muodostaen vettä:

21 O2 + 2H + 2e H 2O 2 Reaktion tuottama elektronivirta tunnistinelektrodissa on suhteessa hiilimonoksidin määrään. Tämä virta voidaan vahvistaa ja näin hiilimonoksidipitoisuus vallitsevassa ilmassa saadaan mitatuksi. Tämä kaksielektrodinen järjestelmä toimii hyvin pienistä keskisuurille hiilimonoksidipitoisuuksille. Korkeilla hiilimonoksidipitoisuuksilla (yli 1000 ppm), elektrodeihin voi syntyä varauksia, jotka saattavat vaikuttaa antureiden toimintaan. Joissakin elektrokemiallisissa hiilimonoksidiantureissa on mukana kolmas elektrodi, jota kutsutaan referenssielektrodiksi. Tämä referenssielektrodi pidetään tasaisessa potentiaalissa, ja se antaa näin pysyvän vertailukohteen. Kolmielektrodiset laitteet toimivat hyvin korkeilla hiilimonoksidipitoisuuksilla. Koska hiilimonoksidi on tappavaa jo paljon alle 1000 ppm:n pitoisuudella riippuen paljolti myös altistumisajasta, kuluttajasovelluksissa kaksielektrodinen järjestelmä on sopivin vaihtoehto. Kalliimpia kolmielektrodisia järjestelmiä käytetään pääasiassa teollisuussovelluksissa. Suurin osa tällä hetkellä tarjolla olevista hiilimonoksidiantureista käyttää elektrolyyttinä vahvaa happoa, yleensä rikki- tai fosforihappoa. Nämä anturit toimivat hyvin keskiverto-olosuhteissa, kosteuden ja lämpötilan ollessa normaaleja. Pitkäaikainen suuri tai pieni kosteusprosentti (yli 80 % tai alle 20 %) saattaa kuitenkin vaikuttaa merkittävästi hapon konsentraatioon, täten vaikuttaen anturin herkkyyteen. Kiinteää elektrolyyttiä (erityinen johtava polymeeri) käyttävät anturit ovat paljon vähemmän riippuvaisia kosteudesta, ja ne luultavasti tulevat syrjättämään jatkossa hapon käytön elektrolyyttinä. Elektrokemiallisten anturien erottelukyky on erittäin suuri, yleensä 1 ppm, ja siten niillä pystytään havaitsemaan myös hyvin pienet hiilimonoksidimäärät. Vasteaika on erittäin lyhyt, eivätkä anturit kuluta sähköä. Elektrokemiallisiin antureihin perustuvien hälytinten virrantarve syntyykin anturiin liitettävästä virtapiiristä eikä anturista itsestään. Elektrokemialliset anturit ovat kuitenkin yhä riippuvaisia lämpötiloista ja

22 22 ilmankosteudesta. Lämpötilan tasauksella, erillisillä kosteudentasausvesisäiliöillä ja kehittyneellä elektroniikalla voidaan kuitenkin riippuvaisuuksia vähentää. Elektrokemialliset anturit voivat myös likaantua erilaisista ilman epäpuhtauksista tai muut kaasut voivat vaikuttaa siihen aiheuttaen anturin herkkyyden vähenemistä. Tämän estämiseksi käytetään yleensä hiilisuodattimia. [21, s. 1-4.] 4.2 Elektrokemiallisten anturien ja hiilimonoksidivaroittimien elinikä Elinikä elektrokemiallisilla antureilla on nykyään yli viisi vuotta, jonka jälkeen elektrokemiallinen reaktio päättyy [21, s. 4]. Patterien vaihtaminen tämän jälkeen ei voi enää elvyttää anturia [24]. Valmistajat takaavat nykyään hiilimonoksidivaroittimen toiminnan yleensä viideksi vuodeksi. 4.3 Suomen markkinoilla keväällä 2003 olleet hiilimonoksidivaroittimet Suomeen tuodaan keväällä 2003 yhteensä viittä eri mallia kotitalouskäyttöön tarkoitettua hiilimonoksidivaroitinta. Lisäksi markkinoilta löytyy vielä jokunen hiilimonoksidivaroitinmalli, jonka maahantuonti on lopetettu. Esimerkiksi JO-EL-hiilimonoksidivaroittimia (malli CO1100G) löytyi vielä ainakin muutama kappale markkinoilta. Näitä ei kuitenkaan otettu tutkimukseen mukaan niiden saatavuuden vuoksi. Taulukossa 5 on listattu myynnissä olleiden ja testattavien hiilimonoksidivaroitinmallien maahantuojat. Liitteessä 2 on tarkasteltu kutakin testattavaa varoitinta tarkemmin.

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella

Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella Maatilapalovaroitintutkimus Hyvinkään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella 26-27 27 Vanhempi opettaja Jani Jämsä, Pelastusopisto jani.jamsa@pelastusopisto.fi Opiskelija Irina Selin, Laurea (amk)

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman. Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman. Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 7.2.2017 Paloseminaari 2017, Karoliina Meurman Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus 1 Tukes ja paloturvallisuus mitä valvotaan? Kuluttajaturvallisuus:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KRUPS-KOTITALOUSVAA'AT mallit 07 ja Pena. Krups-kotitalousvaaka, malli 07

KRUPS-KOTITALOUSVAA'AT mallit 07 ja Pena. Krups-kotitalousvaaka, malli 07 V A K 0 LA 10/ Helsinki Rukkila %t Helsinki 43 48 /2 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 404 Kuva 1. Malli 07

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Vivago Domi -hälytyskriteerit

Vivago Domi -hälytyskriteerit Vivago Domi -hälytyskriteerit 100: Turvahälytys Care-kellosta tai Vivago Domi Point -tukiasemasta on muodostettu hälytys. 150: Poikkeava vireystila Kuva 1. Vivago Care -kello Kuva 2. Vivago Domi Point

Lisätiedot

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013 Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa ylitarkastaja Vaasa Toimintaohjeisto Tarkoitetaan menettelytapoja koskevia kirjallisia ohjeita, joiden tarkoituksena on tietyn tehtävän suoritustavan tai normin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

C0-210 Carbon Monoxide Probe

C0-210 Carbon Monoxide Probe C0-210 Carbon Monoxide Probe Ohjekirja Johdanto CO-210 Carbon Monoxide Probe (jota jäljempänä kutsutaan mittariksi ) aistii hiilimonoksidipitoisuuden (CO) ja mittaa pitoisuutta asteikolla 1-1000 ppm (miljoonasosa).

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering va K 0 LA &eli Helsinki Rukkila.22 Helsinki 4 48 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKON El DE N TUTKI MUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 405 Kuva 1. Malli Juwel

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

niin järjestys on tämä: ensin kerto- ja jakolaskut vasemmalta oikealle, sen jälkeen plus- ja miinuslaskut vasemmalta oikealle.

niin järjestys on tämä: ensin kerto- ja jakolaskut vasemmalta oikealle, sen jälkeen plus- ja miinuslaskut vasemmalta oikealle. Alkeistason matikkaa Plus-, miinus-, kerto- ja jakolaskujen laskujärjestys Esim. jos pitää laskea tällainen lasku:? niin järjestys on tämä: ensin kerto- ja jakolaskut vasemmalta oikealle, sen jälkeen plus-

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tulipalot sisustustekstiilit Tiia Ryynänen

Tulipalot sisustustekstiilit Tiia Ryynänen Tulipalot sisustustekstiilit 27.8.2007 Tiia Ryynänen Voidaanko palokuolemia vähentää sisustusmateriaalien oikeilla valinnoilla? Useimmat sisustusmateriaalit syttyvät palamaan liekin kosketuksesta ja osalla

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Eksimeerin muodostuminen

Eksimeerin muodostuminen Fysikaalisen kemian Syventävät-laboratoriotyöt Eksimeerin muodostuminen 02-2010 Työn suoritus Valmista pyreenistä C 16 H 10 (molekyylimassa M = 202,25 g/mol) 1*10-2 M liuos metyylisykloheksaaniin.

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot