Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja:

2 Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto Yleistä Turvatekniikan keskus (TUKES) Työn aihe, tavoitteet ja rajaus 10 2 Hiilimonoksidi eli häkä Aineen ominaisuudet Hiilimonoksidin syntyminen ja lähteet Hiilimonoksidin vaikutus elimistöön Hiilimonoksidimyrkytykset ja kuolemantapaukset 13 3 Standardit hiilimonoksidivaroittimille Amerikkalainen standardi UL Englantilainen standardi BS Eurooppalainen standardi EN 50291: Eurooppalainen standardi EN 50292: Standardeissa määritetyt hälytysrajat Standardien BS 7860:1999 ja EN 50291:2001 vertailua 18 4 Hiilimonoksidivaroittimet Elektrokemiallisten anturien tekniikka Elektrokemiallisten anturien ja hiilimonoksidivaroittimien elinikä Suomen markkinoilla keväällä 2003 olleet hiilimonoksidivaroittimet Hiilimonoksidivaroittimien sijoittaminen Mihin huoneisiin Mihin huoneessa Mihin varoitinta ei saa asentaa Varoitin sijoitettuna samaan huoneeseen polttoainetoimisen 26 laitteen kanssa

3 4.4.5 Varoitin sijoitettuna makuuhuoneisiin ja huoneisiin, jotka ovat etäällä 27 polttoainetoimisesta laitteesta Muuta hiilimonoksidivaroittimen sijoituksessa huomioon otettavaa 27 5 Hiilimonoksidivaroittimien testaus Testijärjestelyt ja suoritetut testit Testilaitteisto ja käytetyt mittalaitteet Hiilimonoksidivaroittimien sijoittaminen testikammioon EN-standardin mukaisten testiolosuhteiden toteutuminen Hälytysehdot eli herkkyys (Alarm conditions) Testin suorittaminen Testin vaatimukset Testin tulokset Toistettavuus (Response and recovery to a high test gas volume ratio) Testin suorittaminen Testin vaatimukset Testin tulokset Testitulosten luotettavuuden arviointi 38 Päätelmät ja yhteenveto 41 Lähteet 44 Kirjallisuutta 47 Liitteet Liitteet 1: Standardien EN 50291:2001 ja BS 7860:1999 eroavuudet 48 Liitteet 2: Testattujen hiilimonoksidivaroittimien tekniset tiedot 55

4 ESPOON VANTAAN TEKNILLINEN AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Ohjaaja Valvoja Hakusanat

5 ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ABSTRACT Author Name of Thesis Pages Date Degree Programme Instructor Supervisor Keywords

6 Alkusanat Tämä tutkimushanke toteutettiin Turvatekniikan keskuksessa (TUKES) tammikuusta 2003 alkaen. Hiilimonoksidi- eli häkävaroittimien ollessa suhteellisen uusia markkinoilta löytyviä pelastustoimen laitteita, tarvittiin näiden varoittimien mahdolliseen markkinavalvonnan ja säädösten tarpeen suunnitteluun uutta tutkimustietoa. Hankkeessa projektipäällikkönä toimi ylitarkastaja Risto Raitio ja tutkimuksen tekijänä on toiminut turvallisuusinsinööri Jani Raami, jonka insinöörityö tutkimus on samalla ollut. Hankkeen asettajana toimi johtaja Veli-Pekka Nurmi, jolle kiitokset hankkeen organisoinnista ja hyvistä ehdotuksista työn parantamiseksi. Hankeryhmään kuului myös yli-insinööri Timo Pulkki, yli-insinööri Harri Roudasmaa ja turvallisuusinsinööri Mikko Törmänen, joille kiitokset hyvistä neuvoista työn edetessä. Erityiskiitokset kuuluvat ylitarkastaja Risto Raitiolle, joka johti ja auttoi erityisen suuresti tutkimuksessa sekä toimi myös insinöörityöni ohjaajana ja työhön perehdyttäjänä. Riston antamien neuvojen ja ohjeiden merkitys työssä on ollut suuri ja aamuisin työpäivä alkoi mainiosti Riston seurassa tutkimuksesta keskustellen. Myös turvallisuusinsinööri Mikko Törmästä on syytä vielä kiittää erikseen erityisen hyvistä neuvoista ja parannusehdotuksista työhön liittyen, varsinkin kun loppuvaiheessa alkoi olla jo sen verran kiire, että työn lukemiseen ei Mikolle tainnut jäädä kovin montaa päivää aikaa. Helsingissä Jani Raami

7 Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät Barometrinen paine Vallitseva ilmanpaine BS (British standard) Ison-Britannian kansallinen standardi COHb-karboksihemoglobiinitaso Sen hemoglobiinin määrä, joka on sitoutunut hiilimonoksidin kanssa prosenteissa ilmoitettuna. Diffuusio, diffusoitua Atomien tai molekyylien spontaania siirtymistä suuremman konsentraation alueesta pienemmän konsentraation alueeseen. EN (European standard) Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön vahvistama standardi, joka on saatettava sisällöltään ja esitystavaltaan EU:hun kuuluvien maiden kansallisen standardin asemaan määräajassa. Jatkuvatoiminen (Continuous operation) Varoitin, jolla on jatkuva energiansyöttö ja joka on automaattinen, jatkuvasti tai jaksottaisesti aistiva. Lämpenemisaika (warm-up time) Aikaväli varoittimen päällekytkemisen ja varoittimen täydessä toiminnassa olemisen välillä. Mekaaninen testi Testi, jossa testataan laitteen pudottamista, suojausluokkaa, mekaanista kestävyyttä, lämmönkestävyyttä yms.

8 Polttoainetoiminen laite (Fuel burning appliance) Orgaanisia aineita (bensiiniä, propaania, maakaasua, öljyä, puuta, hiiltä, nestekaasua jne.) polttava laite kuten takka, kaasuhella, grilli tai muu sellainen tulisija, joka voi tuottaa hiilimonoksidia. ppm (parts per million) Hiukkasten määrä miljoonaa hiukkasta kohden eli pitoisuus tilavuusyksikön miljoonasosina. Esim. 1 tilavuusprosentti kaasua ilmassa vastaa ppm:n pitoisuutta. Puhdas ilma (clean air) Ilma, jossa ei ole hiilimonoksidia eikä anturia häiritseviä ja sitä vaurioittavia aineita. Siirrettävä / kannettava varoitin (Portable apparatus) Jatkuvaan käyttöön tarkoitettu varoitin, joka on suunniteltu helposti siirrettäväksi paikasta toiseen. Säädös Kirjoitettu oikeusnormi. Yleisnimitys laeille ja asetuksille sekä muille säädöskokoelmassa julkaistuille oikeussäännöille. Standardi ei ole säädös. UL (Underwriter's Laboratories) Amerikkalainen eri tuotteiden turvalllisuustestejä ja tarkastuksia suorittava testilaitos, joka laatii myös turvallisuustuotteiden standardeja. Yhdistelmävaroitin Varoitin, jossa on savuanturi ja hiilimonoksidianturi eli yhdistetty palo- ja hiilimonoksidivaroitin.

9 9 1 Johdanto 1.1 Yleistä Vuosittain Suomessa tapahtuu kuolemaa hiilimonoksidimyrkytysten johdosta [1]. Onnettomuudet tapahtuvat yleisimmin asuntovaunuissa, asuntoautoissa, asuinrakennusten kellaritiloissa tai kesämökeillä. Hiilimonoksidivaroittimille ei tällä hetkellä ole Suomessa vaatimuksia hiilimonoksidipitoisuuden mittaamiselle. Turvatekniikan keskus valvoo ns. yhdistelmävaroittimien savunmittausominaisuuksia, mutta ei reagointia häkään. [1.] 1.2 Turvatekniikan keskus (TUKES) Turvatekniikan keskus on 1995 perustettu virasto, joka toimii kauppa- ja teollisuusministeriön, sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön, sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla. TUKES toimii teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana. Sen toimialoja ovat kemikaalija prosessiturvallisuus, sähkö- ja painelaiteturvallisuus, pelastustoimen laitteet, jalometallituotteet, CE-merkityt rakennustuotteet ja mittaaminen. TUKESin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä sekä edistää teknistä luotettavuutta. TUKESin organisaatio on jaettu kolmeen yksikköön: laitosvalvontaan, tuotevalvontaan sekä tuki- ja kehityspalveluihin. TUKES osallistuu valvontatehtävien ohella kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä lainsäädännön valmisteluun. Erilaisia turvallisuutta edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutetaan jatkuvasti. Lisäksi ammattilaisia ja kuluttajia neuvotaan ja opastetaan tekniseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. [2.]

10 Työn aihe, tavoitteet ja rajaus Työssä tutkittiin keväällä 2003 Suomen markkinoilla olleita kotitalouksiin tarkoitettuja hiilimonoksidi- eli häkävaroittimia. Niiden toimintatapaa ja luotettavuutta verrattiin pääasiassa eurooppalaiseen ja englantilaiseen standardeihin (EN 50291, BS 7680), jotka määrittelevät hiilimonoksidivaroittimen ominaisuudet kotitalouksissa. Teollisuuteen tarkoitetut tuotteet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Työ aloitettiin kirjallisuustutkimuksella, jossa selvitettiin standardien eroavuuksia ja vaatimuksia sekä hiilimonoksidivaroittimien sijoittelua. Tavoitteena oli selvittää hiilimonoksidivaroittimien vaatimuksia sekä säädöksien ja valvonnan tarvetta Suomessa. Lainsäädännön selvitystyö koski Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisia määräyksiä ja vaatimuksia sekä kansainvälisiä asiakirjoja hiilimonoksidivaroittimista. Työn toinen tavoite oli selvittää nykyisten Suomen markkinoilta löytyvien hiilimonoksidivaroittimien luotettavuutta, ominaisuuksia, toimintavarmuutta sekä manuaalien tietojen oikeellisuutta. Näistä saatavat tiedot tulevat myös tukemaan mahdollisen säädöksen laatimista. [2.] 2 Hiilimonoksidi eli häkä 2.1 Aineen ominaisuudet Hiilimonoksidi (CO) on hajuton, mauton, väritön, veteen niukkaliukoinen, ilmaa vain hieman kevyempi sekä erittäin syttyvä ja myrkyllinen kaasu, jota ei voi ihmisen aistein havaita [11]. 2.2 Hiilimonoksidin syntyminen ja lähteet Hiilimonoksidia syntyy epätäydellisen palamisen tuloksena poltettaessa orgaanisia aineita (bensiiniä, propaania, maakaasua, öljyä, puuta, nestekaasua, jne.), kun palamiseen on saatavilla vain niukasti happea. Mahdollisia lähteitä ovat tulipesät,

11 11 kaasukäyttöiset laitteet, auton pakokaasut, takat jne. Jos kyseisten laitteiden huolto on jäänyt vähiin, asennus on tehty väärin tai tuuletus on huono, voi syntyä suuriakin pitoisuuksia hiilimonoksidia nopeasti. Myöskin kannattaa kiinnittää huomiota nuohoamattomaan savupiippuun sekä hormiin ja sen kuntoon. Lain mukaan nuohous on kyllä muutenkin tehtävä säännöllisesti, mutta esimerkiksi taloa ostettaessa on uuden omistajan syytä tarkistuttaa savupiipun ja hormien kunto. Myös liian aikaisin suljettu tulisijan pelti tai poistoimurin käytöstä johtuva alipaine voi aiheuttaa hiilimonoksidimyrkytysvaaran. Hiilimonoksidivaroitinta ei ole tarkoitettu korvaamaan huoltotoimenpiteiden ja asianmukaisten asennusten laiminlyömistä. Erityisesti auton pakokaasuissa ja hiiltä polttavaa grilliä käytettäessä syntyy hyvin suuria määriä hiilimonoksidia. Siksi autotallit kannattaa rakentaa erillisiksi rakennuksiksi ja grillejä käyttää ainoastaan ulkosalla. Kerrostaloissa ja rivitaloissa hiilimonoksidi voi päästä helposti leviämään muuhun osaan rakennusta esimerkiksi yhteisen ilmastoinnin kautta. [22, s. 52; 7, s. 6-7.] 2.3 Hiilimonoksidin vaikutus elimistöön Hiilimonoksidia sisään hengitettäessä tapahtuu ns. kemiallinen tukehtuminen. Hiilimonoksidi sitoutuu veressä vapaana olevaan hemoglobiiniin, jolloin veren hapenkuljetuskyky heikentyy ja seurauksena on happivajaus [1]. Hiilimonoksidi sitoutuu yli 200 kertaa herkemmin hemoglobiiniin kuin happi (O 2 ) [7, s. 14]. Veren hiilimonoksidikertymää kutsutaan karboksihemoglobiinitasoksi (COHb) ja sen avulla voidaan määritellä hiilimonoksidivaroittimen hälytysrajat, koska hiilimonoksidin myrkyllisyys on suuresti riippuvainen COHb:n prosenttiosuudesta veressä [10, s. 308]. Jos hiilimonoksidipitoisuus hengitettävässä ilmassa pysyy vakiona, COHb:n pitoisuus veressä lähestyy tasapainotilaa vallitsevan ilman hiilimonoksidipitoisuuden kanssa usean tunnin kuluessa. Tasapainotilan saavuttamisen nopeus eli COHb:n kertymisen nopeus elimistöön riippuu kuitenkin monista tekijästä, kuten ihmisen fyysisestä kunnosta, veren hemoglobiinin pitoisuudesta ja barometrisestä paineesta, mutta kaksi tärkeintä tekijää COHb arvoa määritettäessä ovat hiilimonoksidin pitoisuus hengitettävässä ilmassa ja altistumisaika. [7, s. 14.] Taulukossa 1 on listattu ilman hiilimonoksidipitoisuuksien vaikutukset elimistöön.

12 12 Taulukko 1. Terveysvaikutukset eri CO-pitoisuuksilla terveillä aikuisilla [25, s. 23] Ilman CO-pitoisuus / ppm Keskimääräinen sisäänhengitysaika ja oireet HSE:n eli Ison-Britannian terveysviranomaisten ilmoittama terveiden 50 aikuisten jatkuvan altistumisen suurin sallittu hiilimonoksidipitoisuus 8 tunnin ajanjaksolla [20]. 200 Lievä päänsärky, väsymys, huimaus, pahoinvointi 2-3 tunnin kuluttua. 400 Otsa-alueen päänsärky 1-2 tunnin sisällä, hengenvaara 3 tunnin kuluttua. 800 Huimaus, pahoinvointi ja kouristukset 45 minuutin sisällä. Tajuttomuus 2 tunnissa. Kuolema 2-3 tunnissa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 20 minuutin sisällä. Kuolema tunnin kuluessa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 5-10 minuutissa. Kuolema minuutissa Päänsärky, huimaus ja pahoinvointi 1-2 minuutissa. Kuolema minuutin sisällä Kuolema 1-3 minuutissa. Karboksihemoglobiiniprosentti voidaan laskea hiilimonoksidipitoisuuden ja altistumisajan avulla käyttämällä Coburnin kehittämää yhtälöä [21, s. 2]. Taulukossa 2 on listattu eri COHb:n prosenttiosuuksien vaikutukset elimistöön. Taulukko 2. Terveysvaikutukset COHb:n prosenttiosuuksilla veressä terveillä aikuisilla [7, s. 14; 6, s. 20; 9] % COHb Vaikutukset 0,3 0,7 Normaali vaihteluväli ei-tupakoivilla johtuen endogeenisestä hiilimonoksidin syntymisestä 0,7 2,9 Ei havaittuja fysiologisia muutoksia kehossa 2,9 4,5 Sydämen toiminnan muutoksia sydänpotilailla 4 6 Yleisesti havaittuja lukemia tupakoivilla, heikkoutta psykomotorisissa testeissä 7 10 Sydämen toiminnan muutoksia ja tiheämpi syke terveillä ihmisillä Lievää päänsärkyä, heikkoutta, Kova päänsärky, pahoinvointi, heikkouden tunnetta varsinkin raajoissa Kova päänsärky, ärtyneisyys, tolkuttomuus, näkötarkkuuden heikentyminen, pahoinvointia, lihasheikkoutta, huimausta Kouristukset ja tajuttomuus Kooma, kuolema

13 13 Edellä olleet taulukon arvot koskevat vain terveitä aikuisia. Suurimman vaaran hiilimonoksidi aiheuttaa sikiöille, pienille lapsille, raskaana oleville naisille, vanhuksille, sydän- tai hengityselinsairauksista sekä kilpirauhasen liikatoiminnasta kärsiville, kuumeessa oleville, anemiaa tai sepelvaltimotautia sairastaville, huonossa fyysisessä kunnossa oleville, lemmikkieläimille jne. [23, s. 2; 7, s. 15.] Hiilimonoksidi on elimistössä kemiallisesti muuttumaton [7, s. 14]. Se poistuu hengityksen kautta ja sen poistuminen elimistöstä on hitaampaa kuin hapen. Hiilimonoksidin elimistössä olevan määrän puoliintumisaika on 2-5 tuntia. Hiilimonoksidi poistuu yleensä elimistöstä täydellisesti parin päivän kuluessa. Hapen antaminen nopeuttaa hiilimonoksidin poistumista [11]. 2.4 Hiilimonoksidimyrkytykset ja kuolemantapaukset Suurin osa hiilimonoksidimyrkytyskuolemista on itsemurhia, jotka tehdään pakokaasulla. Paljon kuolemantapauksia hiilimonoksidimyrkytykseen sattuu myös tulipaloissa. Hiilimonoksidi onkin yleensä tulipalossa myrkyllisistä palotuotteista suurin palokuolemien aiheuttaja. Myös huonosti toimivat puu- tai kaasukäyttöiset lämmityslaitteet ovat usein hiilimonoksidimyrkytyksen syynä. Nykyisissä tiiviissä asunnoissa taitamaton lämmittäminenkin voi aiheuttaa myrkytysriskin. [4.] Useista raportoiduista hiilimonoksidimyrkytystapauksista on havaittu, että uhrit eivät tunteneet olevansa kunnossa, mutta he ovat olleet niin sekavassa tilassa, etteivät pysty pelastautumaan omin avuin [22, s. 54]. Taulukossa 3 on listattu tapaturmaisesti Suomessa hiilimonoksidimyrkytyksiin kuolleet ajalta Nestekaasulaitteistojen aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien yleisin syy kotitalouksissa on hiilimonoksidimyrkytys, joita on listattu alkaen vuodesta Vuoteen 2003 asti näitä oli tapahtunut yhteensä :sta näistä tapauksista nestekaasua oli käytetty lämmittämiseen, eli onnettomuudet ovat tapahtuneet pääosin talvella.

14 14 Tarkastelluista onnettomuuksista 6 oli tapahtunut kesämökillä, 2 omakotitalossa, 8 asuntovaunussa, 1 asuntoautossa ja 3 henkilö- tai pakettiautossa. [3.] Asuntovaunuissa yms. hiilimonoksidimyrkytyksen riskiä nostaa huomattavasti se, että näissä ilmatila on varsin pieni ja rakenteet tiiviitä. Taulukko 3. Tapaturmaisesti Suomessa hiilimonoksidimyrkytyksiin kuolleet [5] Vuosi Miehet Naiset Standardit hiilimonoksidivaroittimille 3.1 Amerikkalainen standardi UL 2034 Standardin UL 2034 ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1992 [13]. Tämän jälkeen standardia on paranneltu ja päivitetty useaan otteeseen uusimpien päivitysten ollessa vuosilta 2001 ja 2002 [14; 15]. Pääsyy ainakin ennen julkaistuissa päivityksissä on ollut väärien hälytysten suuri osuus [16], jonka takia hälytysrajoja on jouduttu muuttamaan ja lisäämään (taulukko 4). Vaikka standardiin on tullut lisäyksiä jälkeenkin, niin ilmeisesti hälytysrajat eivät enää ole tästä muuttuneet. Standardin UL 2034 mukaiset hiilimonoksidivaroittimet voidaan asentaa asuntovaunuihin ja asuntoautoihin [19]. UL-standardia ei ole otettu mukaan tämän työn standardien vertaukseen, koska sen hankintahinta olisi ollut kohtuuttoman suuri.

15 Englantilainen standardi BS 7860 Standardi BS 7860 määrittelee yleiset vaatimukset hiilimonoksidivaroittimen rakenteesta, testauksesta ja suorituskyvystä [8]. Standardi on alunperin julkaistu vuonna 1996, mutta uusin versio siitä on vuodelta Suurin osa Suomen markkinoilla olevista hiilimonoksidivaroittimista noudattaa tätä standardia. Tätä standardia on myös käytetty pohjana laadittaessa eurooppalaisia standardeja EN ja EN Eurooppalainen standardi EN 50291:2001 Standardi EN määrittelee yleiset vaatimukset jatkuvatoimisen kotitalouskäyttöön tarkoitetun hiilimonoksidivaroittimen rakenteesta, testauksesta ja suorituskyvystä [6]. Standardi julkaistiin elokuussa 2001, ja vuonna 2006 se tulee kumoamaan kaikki muut Euroopan unionin jäsenmaissa käytettävät samoja asioita käsittelevät kansalliset standardit, mukaan lukien englantilaisen standardin BS Tällä hetkellä ainakaan Suomen markkinoilta ei löydy hiilimonoksidivaroittimia, jotka noudattaisivat kyseistä standardia. Yleensäkin valmistajien keskuudessa on ollut huolta standardin vaatimuksista, jotka koskevat tarvetta tehdä eroa 30 ppm:n ja 50 ppm:n hiilimonoksidipitoisuuksien välillä [12]. 3.4 Eurooppalainen standardi EN 50292:2001 Standardi EN kertoo jatkuvatoimisen kotitalouskäyttöön tarkoitetun hiilimonoksidivaroittimen valinnasta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Standardi on tarkoitettu luettavaksi yhdessä standardin EN ja mahdollisten kansallisten tai paikallisten säädösten kanssa. [7.] Standardi on julkaistu lokakuussa 2001, ja vuonna 2004 se tulee kumoamaan kaikki muut Euroopan unionin jäsenmaissa käytettävät samoja asioita käsittelevät kansalliset standardit [7].

16 Standardeissa määritetyt hälytysrajat Taulukossa 4 on listattu eri standardien ja niiden versioiden määrittelemät hälytysrajat. Tietyllä ilman hiilimonoksidipitoisuudella hälytyksen pitää siis aktivoitua määrätyllä aikavälillä. Taulukossa 4 on listattu niissä kohdin kuin luku on annettu myös hiilimonoksidipitoisuutta / hälytysaikaväliä vastaava karboksihemoglobiinin määrä ihmisen veressä standardin UL 2034 mukaan laskettuna. Esimerkiksi altistuminen 100 ppm:n hiilimonoksidipitoisuudelle 16 minuutin ajan vastaa 2,5 %:n karboksihemoglobiinin kertymää, kun samalle pitoisuudelle altistuminen 90 minuutin ajan vastaa 10 %:n karboksihemoglobiinin kertymää. Taulukko 4. Eri standardien ja niiden versioiden määrittelemät hälytysrajat [15; 16; 17; 18] Standardi UL UL UL BS ja 1999 EN 50291:2001 Hälytysajat hiilimonoksidipitoisuuksilla 15 ppm / 30 päivää 1) 2,5-10 % COHb (UL 2034) 60 ppm / 28 min 1) (kaikilla pitoisuuksilla) 100 ppm / min 200 ppm / 0-35 min 400 ppm / 0-15 min 30 ppm / 30 päivää 1) 70 ppm / min 150 ppm / min 400 ppm / 4-15 min 30 ppm / 30 päivää 1) 70 ppm / min 150 ppm / min 400 ppm / 4-15 min 45 ppm / 60 min 1) 3,4 % 150 ppm / min 350 ppm / 0-6 min 30 ppm / 120 min 1) 3,5 % 50 ppm / min 3,8 5,0 % 100 ppm / min 1,7 5,6 % 300 ppm / 0-3 min 1) Ei hälytystä ennen mainittua aikarajaa.

17 17 Vaikka standardien hälytysrajoja on hieman vaikea vertailla, niin yleinen suunta on kuitenkin ollut näiden rajojen tiukentuminen. Vaatimusten tiukentumiselle on osittain pätevä syy: Tällöin varoitin antaa paremman suojan myös riskiryhmiin kuuluville ihmisille. Toisaalta väärien hälytysten osuus saattaa kasvaa vastaavasti. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, UL-standardissa on ollut ongelmana juuri väärien hälytysten osuus. Ilmeisesti tästä syystä UL-standardissa 70 ppm:n pitoisuudella hälytyksen aktivoitumisaikaa on nostettu 189 minuutista 240 minuuttiin. BS-standardia noudattavien hiilimonoksidivaroittimien väärien hälytysten osuus on ilmeisesti ollut melkoisen pieni, ja nähtäväksi jää kuinka hyvin EN-standardi tulee soveltumaan käytäntöön. Vaikka hälytysrajat ovatkin tiukentuneet koko ajan, niin edelleen riskiryhmiin kuuluvien ihmisten on kiinnitettävä erityistä huomiota varoittimen hankitaan ja varsinkin sijoittamiseen. Esimerkiksi standardia BS 7860 noudattavan KIDDE Basic -varoittimen käyttöohjeessa lukee: Henkilöiden joilla on terveydellisiä ongelmia, kannattaa harkita sellaisten varoittimien käyttöä, jotka antavat kuuluvan ja näkyvän varoituksen hiilimonoksidipitoisuuden ollessa alle 30 ppm. [23, s. 14] Toisaalta alle 30 ppm:n pitoisuuksia ilmaisevia varoittimia ei todennäköisesti tule kaupasta löytymäänkään, ja EN-standardissakin sanotaan, että sen mukaan suunniteltavat varoittimet eivät tule antamaan täyttä suojaa riskiryhmiin kuuluville ihmisille [7, s. 4]. Edelleen jää myös epäselväksi, antaako edes EN-standardin määrittelemän 30 ppm:n pitoisuuksien havaitseminenkaan riittävää suojaa esimerkiksi aivan pienille lapsille. Ainakin varoittimen sijoitus tulee tällöin nousemaan ratkaisevaan asemaan.

18 Standardien BS 7860:1999 ja EN 50291:2001 vertailua Jotta BS- ja EN-standardien eroavaisuuksista saisi käsityksen, on niitä tarpeen vertailla keskenään. Eroavuudet löytyvät liitteestä 1 s Vertailussa on myös merkitty sivunumerot, joilta kyseiset eroavuudet löytyvät kummastakin standardista. Vertailuissa ei ole mukana kaikkia eroavuuksia. Esimerkiksi mekaanisen ja sähköisen rakenteen vaatimuksia ei ollut tässä tarpeen verrata, eikä myöskään verkkovirralla toimivien varoittimien erityisiä ominaisuuksia ja testauksia. Vertailusta nähdään, että kummallakin standardilla on omat hyvät ja huonot puolensa, vaikka standardia EN tehtäessä pohjana on käytetty standardia BS Erityisesti huomiota kiinnittävät seuraavat kohdat: Sanojen määritelmät BS-standardi ottaa huomioon myös varoittimen soveltuvuuden asuntovaunuihin, asuntoautoihin ja tietyin rajoituksin veneisiin, kun EN-standardissa nämä vaihtoehdot suljetaan kokonaan standardin ulkopuolelle eikä niihin oteta sen enempää kantaa, vaikka juuri nämä paikat ovat pienen tilan ja nestekaasulaitteiden käytön takia erityisen riskialttiita. Myöskään tällä hetkellä ei ilmeisesti ole edes suunnitteilla erillistä ENstandardia, joka ottaisi huomioon kyseiset sijoituskohteet. Hälytysäänitaso Jostain syystä on EN:ssä määritelty, että 85 db(a):n voimakkuudella hälytysääni pitää kuulua vain yhden metrin etäisyydellä, kun se yleisesti on kaikilla varoittimilla 85 db(a) / 3 m. Lisäksi kummassakaan standardissa ei ole määritelty hälytysäänen taajuusaluetta. Hälytysrajat ja niiden testaukseen käytettävät testikaasut sekä niiden toleranssit BS-standardissa testikaasujen toleransseissa mainittiin ±10 % ja ±2 %. Lopulta jäi epäselväksi, että kumpaa toleranssia testikaasuissa käytetään.

19 19 Varoittimien käyttöohjeet ja pakkaukset EN-standardin mukaan missään ei tarvitse olla merkittynä, että hiilimonoksidivaroitin ei korvaa palovaroitinta. Hälytyksen jääminen toimintaan BS-standardissa tämä käsite jää hieman epäselväksi, koska vain yläraja hälytyksen toimintaan jäämiselle mainitaan. Varoitus patterijännitteen vähissä olemisesta ja patterien asentaminen EN-standardin mukaan hälytys voidaan antaa visuaalisesti tai akustisesti. Standardissa ei siis vaadita, että patterijännitteen vähyydestä pitäisi aina antaa akustinen hälytys. Lisäksi BS-standardissa patterijännitevähissä varoituksen antoajanjakso on määritelty hieman epäselvästi. Testattavien varoittimien määrä EN-standardissa mekaanisten testien vaatima koekappaleiden määrä ja niiden käyttö näiden jälkeisissä testeissä jäi epäselväksi. Joko koekappaleita saa käyttää näissä testeissä haluamansa määrän tai sitten niiden määrä on kerrottu kyseiset mekaaniset testit määrittävissä standardeissa. Muuta huomioitavaa standardeista BS-standardiin on jäänyt virhe: Kohdassa mainittu kohta pitäisi olla ja pitäisi olla Myös standardeissa huomiota kiinnitti siirrettävän varoittimen (portable apparatus) määrittely. Standardissa EN koko määritelmästä ei puhuta mitään. Ainoastaan standardissa EN sivulla 10 sanotaan, että standardin EN mukainen varoitin on tarkoitettu joko kiinteään tai siirrettävään asennukseen. BS-standardi taas määrittelee erikseen sivulla 1 siirrettävän varoittimen jatkuvaan käyttöön tarkoitetuksi laitteeksi, joka voidaan helposti siirtää paikasta toiseen.

20 20 Tämän jälkeen missään muualla tekstissä ei enää viitata siirrettävän varoittimen käsitteeseen ja näin ollen jää BS-standardin täyttävän varoittimen soveltuminen siirrettävään käyttöön epäselväksi. Myös valmistajille on ilmeisesti jäänyt siirrettävän varoittimen käsite epäselväksi, koska kaikissa BS-standardia noudattavien varoittimien käyttöohjeissa luki erikseen, että varoitinta ei ole tarkoitettu kannettavaan tai siirrettävään käyttöön. 4 Hiilimonoksidivaroittimet 4.1 Elektrokemiallisten anturien tekniikka Tällä hetkellä hiilimonoksidivaroittimien kuluttajasovelluksissa käytetään kolmea päätekniikkaa: kolorimetrinen, metallioksidipuolijohde ja elektrokemiallinen. Teollisuudessa käytetään lähes aina joko elektrokemiallista- tai infrapunatekniikkaa. Kaikilla kolmella tekniikalla on vahvat ja heikot puolensa, mutta tässä käsitellään vain elektrokemiallista tekniikkaa, koska Suomen markkinoilla myydään kotitalouksiin ainoastaan tähän tekniikkaan perustuvia hiilimonoksidivaroittimia. Elektrokemiallisen kaasuanturin perusrakenne käsittää suljetun säiliön, jonka päällä on pieni diffusoitumisaukko, elektrolyyttisäiliön, tunnistinelektrodin ja vastaelektrodin. (Elektrodit on yleensä valmistettu platinasta tai platina-hiiliseoksesta). Kun anturi altistetaan kohdekaasulle, kaasu menee anturin sisään diffusoitumisaukon kautta ja saavuttaa tunnistinelektrodin pinnan, jossa tapahtuu katalysoitu reaktio. Hiilimonoksidiantureissa hiilimonoksidi oksidoidaan tunnistinelektrodissa hiilidioksidiksi: CO H 2 O CO2 + 2H + e Tässä H + on positiivisesti varautunut protoni ja e on negatiivisesti varautunut elektroni. Elektronit virtaavat ulkoisessa kierrossa, kun protonit virtaavat elektrolyytin läpi osuen vastaelektrodiin, missä ne yhdistyvät elektronien ja hapen kanssa muodostaen vettä:

21 O2 + 2H + 2e H 2O 2 Reaktion tuottama elektronivirta tunnistinelektrodissa on suhteessa hiilimonoksidin määrään. Tämä virta voidaan vahvistaa ja näin hiilimonoksidipitoisuus vallitsevassa ilmassa saadaan mitatuksi. Tämä kaksielektrodinen järjestelmä toimii hyvin pienistä keskisuurille hiilimonoksidipitoisuuksille. Korkeilla hiilimonoksidipitoisuuksilla (yli 1000 ppm), elektrodeihin voi syntyä varauksia, jotka saattavat vaikuttaa antureiden toimintaan. Joissakin elektrokemiallisissa hiilimonoksidiantureissa on mukana kolmas elektrodi, jota kutsutaan referenssielektrodiksi. Tämä referenssielektrodi pidetään tasaisessa potentiaalissa, ja se antaa näin pysyvän vertailukohteen. Kolmielektrodiset laitteet toimivat hyvin korkeilla hiilimonoksidipitoisuuksilla. Koska hiilimonoksidi on tappavaa jo paljon alle 1000 ppm:n pitoisuudella riippuen paljolti myös altistumisajasta, kuluttajasovelluksissa kaksielektrodinen järjestelmä on sopivin vaihtoehto. Kalliimpia kolmielektrodisia järjestelmiä käytetään pääasiassa teollisuussovelluksissa. Suurin osa tällä hetkellä tarjolla olevista hiilimonoksidiantureista käyttää elektrolyyttinä vahvaa happoa, yleensä rikki- tai fosforihappoa. Nämä anturit toimivat hyvin keskiverto-olosuhteissa, kosteuden ja lämpötilan ollessa normaaleja. Pitkäaikainen suuri tai pieni kosteusprosentti (yli 80 % tai alle 20 %) saattaa kuitenkin vaikuttaa merkittävästi hapon konsentraatioon, täten vaikuttaen anturin herkkyyteen. Kiinteää elektrolyyttiä (erityinen johtava polymeeri) käyttävät anturit ovat paljon vähemmän riippuvaisia kosteudesta, ja ne luultavasti tulevat syrjättämään jatkossa hapon käytön elektrolyyttinä. Elektrokemiallisten anturien erottelukyky on erittäin suuri, yleensä 1 ppm, ja siten niillä pystytään havaitsemaan myös hyvin pienet hiilimonoksidimäärät. Vasteaika on erittäin lyhyt, eivätkä anturit kuluta sähköä. Elektrokemiallisiin antureihin perustuvien hälytinten virrantarve syntyykin anturiin liitettävästä virtapiiristä eikä anturista itsestään. Elektrokemialliset anturit ovat kuitenkin yhä riippuvaisia lämpötiloista ja

22 22 ilmankosteudesta. Lämpötilan tasauksella, erillisillä kosteudentasausvesisäiliöillä ja kehittyneellä elektroniikalla voidaan kuitenkin riippuvaisuuksia vähentää. Elektrokemialliset anturit voivat myös likaantua erilaisista ilman epäpuhtauksista tai muut kaasut voivat vaikuttaa siihen aiheuttaen anturin herkkyyden vähenemistä. Tämän estämiseksi käytetään yleensä hiilisuodattimia. [21, s. 1-4.] 4.2 Elektrokemiallisten anturien ja hiilimonoksidivaroittimien elinikä Elinikä elektrokemiallisilla antureilla on nykyään yli viisi vuotta, jonka jälkeen elektrokemiallinen reaktio päättyy [21, s. 4]. Patterien vaihtaminen tämän jälkeen ei voi enää elvyttää anturia [24]. Valmistajat takaavat nykyään hiilimonoksidivaroittimen toiminnan yleensä viideksi vuodeksi. 4.3 Suomen markkinoilla keväällä 2003 olleet hiilimonoksidivaroittimet Suomeen tuodaan keväällä 2003 yhteensä viittä eri mallia kotitalouskäyttöön tarkoitettua hiilimonoksidivaroitinta. Lisäksi markkinoilta löytyy vielä jokunen hiilimonoksidivaroitinmalli, jonka maahantuonti on lopetettu. Esimerkiksi JO-EL-hiilimonoksidivaroittimia (malli CO1100G) löytyi vielä ainakin muutama kappale markkinoilta. Näitä ei kuitenkaan otettu tutkimukseen mukaan niiden saatavuuden vuoksi. Taulukossa 5 on listattu myynnissä olleiden ja testattavien hiilimonoksidivaroitinmallien maahantuojat. Liitteessä 2 on tarkasteltu kutakin testattavaa varoitinta tarkemmin.

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sirpa Lunki Anne Ruotonen Opinnäytetyö 5.5.2004 Luonnonvara-alan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lunki, Sirpa & Ruotonen, Anne. Navetan ilmanvaihdon

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia

Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-11396-08 Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jukka Hietaniemi ja Teemu Karhula julkinen 2 (52) Raportin

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 5 Eurooppalaisten turvallisuuskäytäntöjen erot selville Sivu 10 Testatuista tuotteista 15 prosenttia vakavasti puutteellisia Tukeskatsaus Turvatekniikan

Lisätiedot

TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta

TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta Sirkku Hildén TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta hyvinvointiteknologiasta ja sen käytettävyydestä muistisairaan kotona asumisen turvaamiseen sekä yksityisen ja kolmannen

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen Tekniikka Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA Tuomas Pylkkänen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Matikainen, Mira 2013 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Kari Sirén Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla Opinnäytetyö 30.4.2010 Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot