8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET HANKINNAT MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT JOHDANTO KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET TOIMINTA-AJATUS Kunnan tavoitteet ja painopistealueet Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikat Kunnan menojen ja toimintojen sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin Asuminen ja elinympäristöstä huolehtiminen Peruspalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Luonnonvarojen kestävä, taloudellinen ja eettinen hyödyntäminen Konserniohjaus ja omistajapolitiikka Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Kuntayhteistyö KUNNAN LÄHIVUOSIEN KESKEISET TOIMENPITEET PERUSPALVELUJEN TURVAAMINEN ALUEEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN TOIMENPITEET TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISEKSI JA LISÄÄMISEKSI MATKAILUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN ASUINKUNTANA MARKKINOINTI KUNNAN OMAISUUDEN KUNNON SÄILYTTÄMINEN TALOUSKEHITYKSEN JA ORGANISAATION UUSIUTUMIS- JA TOIMINTAKY- VYN TURVAAMINEN VAPAA-AIKA, -KULTTUURI -JA NUORISOPALVELUJEN YLLÄPITÄMINEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Väestön muutokset ja rakenne Työllisyys ELINKEINOTOIMI JA KEHITTÄMISHANKKEET ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN TALOUSSUUNNITELMA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN HANKKEET MAASEUTUTOIMI TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...18 YLEINEN KUNTATALOUS...18 Kuntien menot vuosina Kuntien verotulot Valtionosuudet TALOUSARVIONÄKYMÄT TERVOSSA VUODELLE VEROTULOT VALTIONOSUUDET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA ASETELMA KÄYTTÖSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

2 8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET HANKINNAT MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET TALOUDEN TASAPAINOTUS JA RAHOITUS...25 B HALLINTOKUNNITTAISET JA TULOSALUEKOHTAISET PERUSTELUT JA TAVOIT- TEET KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA MAASEUTUTOIMI TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALITOIMI TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TOIMINNAN OHJAUS JA KEHITTÄMINEN Sosiaalitoimen johtaminen Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras hanke) Uusi terveydenhuoltolaki Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista koskevat ehdotukset Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma, KASTE Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SOSIAALIPALVELUT Päivähoito...42 Päivähoidon toiminnalliset tavoitteet Muut lapsiperheiden palvelut Perheoikeudelliset palvelut Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta Vanhustenhuolto Kehitysvamma- ja muut vammaispalvelut TOIMEENTULOTURVA JA AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotuki Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto TERVEYDENHUOLTO SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMI

3 1. HALLINTO KOULUTUSTOIMINTA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2011 (KOULUTUSTOIMINTA) JA TALOUSSUUNNITELMA VAPAA-AIKATOIMINTA TEKNINEN TOIMI YMPÄRISTÖTOIMI...69 C KÄYTTÖTALOUSOSA, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA, RAHOITUSLAS- KELMA

4 A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT 4

5 1. JOHDANTO Paras-hanke on edennyt vuoden 2010 osalta siten, että Tervon kunta on tehnyt vuonna 2009 päätöksen liittymisestä perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen Kysteriin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisen Kysterin on määrä aloittaa toimintansa hallinnollisesti vuoden 2011 alusta ja toiminnallisesti vuoden 2012 alusta. Kysterin valmistelutyö on edennyt jäntevästi ja suunnitelmien mukaisesti. Tervon kunta tulee muodostamaan ns. Nilakan palvelualueen yhdessä Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien kanssa. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä tulee purkautumaan vuoden 2012 alusta. Karttulan kunta irtaantuu Kuopion kanssa tehtävän kuntaliitoksen myötä kuntayhtymästä vuoden 2011 alusta lukien. Ympäristöterveydenhuollon (eläinlääkintä, terveystarkastus) osalta Tervo, Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto, Pielavesi ja Keitele ovat tehneet päätöksen, että Tervon kunta toimii isäntäkuntana vuoden 2012 alusta lukien. Maaseutuhallinnon (maaseutusihteeri) osalta palvelut ostetaan Kuopion kaupungilta v alusta lukien, tehtävässä jatkaa nykyinen maaseutusihteeri. Tervon ja Karttulan yhteinen maaseutulautakunta lakkautetaan Karttulan kuntaliitoksen myötä. Maaseutuhallinto siirtyy osaksi elinkeinojaoston toimintaa. Niin ikään Tervon kunta myy edelleen sosiaalijohtajan palveluita Vesannon kunnalle kahtena päivänä viikossa. Paras-hankkeen ja kuntien voimakkaan toimintaympäristön muutoksen myötä palvelurakenteita ja sitä kautta kulurakenteita joudutaan edelleen tarkastelemaan kustannustehokkuuden näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan kuntalaisille suunnattujen palveluiden laatua ja saatavuutta. Lähtökohtana on, että kuntalaisille tarjotaan jatkossakin hyvät peruslähipalvelut. 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET 2.1. TOIMINTA-AJATUS Tervo tunnetaan itsenäisenä asuinkuntana joka tarjoaa viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tuottamalla asukkailleen hyvätasoiset ja hyvälaatuiset peruspalvelut soveltuvin osin yhteistyössä naapurikuntien, kuntayhtymien ja eri toimijoiden kanssa, sekä luomalla toimintaedellytykset monimuotoiselle yritystoiminnalle. Toiminta-ajatuksen mukaisissa kehitysponnisteluissa painopistealueita ovat kysymykset, jotka kunnan menestymisen ja toimintamahdollisuuksien kannalta ovat tärkeitä ja edesauttavat kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämistä. 5

6 2.1.1 Kunnan tavoitteet ja painopistealueet Kunnan toiminta-ajatuksesta johdetut kunnan kehittämisen toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet vuosille ovat seuraavat: Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikat Kunnan menojen ja toimintojen sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin Asuminen ja elinympäristöstä huolehtiminen Peruspalveluiden turvaaminen ja tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Luonnonvarojen kestävä, taloudellinen ja eettinen hyödyntäminen Konserniohjaus ja omistajapolitiikka Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Kuntayhteistyö Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikat Kunta toteuttaa käytettävissään olevin resurssein elinkeinopolitiikkaa, jossa korostuu yritystoiminnan perusedellytysten vahvistaminen mm. kehittämisrahastoa hyödyntäen; olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen (esim. yritysvalmius, koulutus, markkinointi); uusien työpaikkojen synnyttäminen; seutukunnallinen yhteistyö ja elinkeinoneuvonnan ja -palveluiden tarkempi kohdentaminen ja arvottaminen vuosittain yhdessä Sisä-Savon seutuyhtymän kanssa. Naapurikuntien ja seutuyhtymän yhteiset elinkeinoprojektit hyödynnetään; elinkeinorakenteen monipuolistaminen erityisalueina metalliteollisuus, matkailupalvelut, palveluyritykset, kalan- ja marjanjalostus ja puun jatkojalostus; matkailupalvelujen lisääminen ja markkinointi omana/alueellisena yhteistyönä alkavien ja laajenevien yritysten investointien tukeminen; tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutushankkeiden tukeminen ja edesauttaminen. Tervon kunnasta kehittyy valtakunnallisestikin näkyvä kalastus-, luonto- ja vesimatkailukunta, jolla on laajemminkin yhtymäkohtia Kuopion alueen ja Itä-Suomen matkailuun. Äyskosken alue on maakunnallisessa suunnitelmassa määritetty yhdeksi tärkeimmistä Pohjois-Savon matkailun kehittämiskohteista. Mahdollisuudet kävijä- ja yöpyjämäärien lisäämiseen alueen yhteisin investointi-, markkinointi- ja kehittämisponnistuksin ovat olemassa. Työpaikkojen lisääntymiseen ovat parhaat mahdollisuudet nimenomaan matkailuyrityksissä tai läheisesti niihin liittyvissä toiminnoissa. Matkailu tukee myös muiden palveluiden kehitystä Kunnan menojen ja toimintojen sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin Tavoitteena suunnitelmakaudella on positiivinen vuosikate ja ylijäämäisten tulosten tekeminen mahdollisten heikkojen talousvuosien puskuriksi. Taloudellisten haasteiden edessä alijäämäisiinkin tilinpäätöksiin on myös varauduttava. 6

7 Velkaantumisaste säilytetään alle koko maan keskimääräisen tason. Lainoitusta käytetään tarpeen mukaan tuottaviin ja merkittäviin investointihankkeisiin. Mikäli kysymys on tuottavista yritysinvestoinneista, velkamäärä voi kohota myös keskimääräistä korkeammaksi. Palvelutuotannon taksat ja maksut pidetään tuotantokustannuksia ja kustannuskehitystä vastaavina. Tarvittaessa kunta luopuu toimintojen kannalta toisarvoisesta käyttöomaisuudesta talouden tasapainon varmistamiseksi Asuminen ja elinympäristöstä huolehtiminen Ylläpidetään viihtyisää ja turvallista elinympäristöä vakituisen asumisen ja vapaa-ajan asumisen osalta. Kiinnitetään huomiota maankäytön suunnitteluun, maanhankintaan ja kaavoitukseen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Peruspalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Asiakaslähtöisten peruspalveluratkaisujen hakeminen on koko kunnan toimintapolitiikan kulmakiviä. Toiminnalla on tavoitteena varmistaa lähipalvelujen (perusopetus, päivähoito, kotipalvelu, lääkäri- ja neuvolapalvelut, vanhustenhuoltopalvelut, yhdyskuntatekniikan toimivuus ) toimintavarmuus. Kunnan peruspalveluilla toteutetaan oikeutta perusturvallisuuteen muuttuvissa olosuhteissa, ylläpidetään kunnan ja sen asukkaiden toimintakykyä ja pyritään säilyttämään kilpailuasema suhteessa muihin kuntiin. Tavoitteet toteutetaan: omien palveluiden toimintakunnon ylläpitämisellä ja uusimisella, mutta myös ostopalveluin niillä aloilla, missä palvelut voidaan hankkia laadullisesti hyvinä ja kustannustehokkaasti; kehitystä rajoittavien ongelmakohtien ennakoimisella ja ehkäisemisellä mm. ottaen huomioon nuorten ja lapsiperheiden tilanne sekä väestörakenteen muuttuminen vanhusvoittoiseksi; oikeat tuotantotavat ja niiden kehittäminen suuntautuen ennaltaehkäiseviin ja käyttäjälähtöisiin palveluihin, palveluketjujen kehittäminen; paikallisten peruspalveluratkaisujen toteuttaminen yhdessä asiakkaiden ja kuntalaisten kanssa; kuntien ja kuntayhtymien välisen yhteistyön kehittämisellä kustannustehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti; tietotekniikan mahdollisuuksien tehokkaalla hyödyntämisellä Luonnonvarojen kestävä, taloudellinen ja eettinen hyödyntäminen Maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan mm. bioenergiahankkeilla. Kalatalouden edellytyksiä kehitetään yhdessä maakunnallisten kehittämishankkeiden 7

8 kautta jotka tukevat paikallista kalatalouden yritystoimintaa. Luonnonvarojen käytössä ja hyödyntämisessä otetaan huomioon kestävä kehitys pidemmällä aikajänteellä Konserniohjaus ja omistajapolitiikka Kuntalain 13 :ään on lisätty valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuuston asemaa kuntakonsernin tavoitteiden asettajana on korostettu ja samalla on selkiytetty erityisesti valtuuston ja hallituksen työnjakoa. Valtuusto voi asettaa tavoitteita ja määritellä periaatteita kunnan konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus, joka ensisijaisesti toteutuu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, ei sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa onkin luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Kuntakonserniin kuuluvan asunto- ja vuokrataloyhtiön toiminnan vakauttaminen tulee toteuttaa niin, että talouden tasapaino voidaan ylläpitää kohtuullisella vuokratasolla. Tavoitteena on säilyttää talouden osalta menojen ja tulojen tasapaino niin, että varaudutaan toiminnassa normaaleihin vuosikunnossapitotöihin sekä tulevaisuudessa tarpeellisten peruskorjaustöiden toteuttamiseen. Yhtiöiden tulee jatkossa varautua myös vanhustenhuollon lisääntymisen kautta siihen, että vuokrataloja tullaan mahdollisesti mukauttamaan vanhustenhuollon tarpeisiin. Vuokrataloille tavoitteeksi asetetaan asuntojen käyttöasteen (vuokrausasteen) pitäminen %:n tasolla Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, työprosessien kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä asioita lähivuosien henkilöstöpolitiikassa, jossa huomioidaan myös henkilöstön ikääntyminen ja kiristyvä kilpailu työvoimasta lähivuosien aikana Kuntayhteistyö Paras-hankkeen ja yhä enenevässä määrin lisääntynyt kuntayhteistyö tulee jatkumaan myös lähivuosien aikana sekä kuntien itsensä valitsemina ratkaisuina tai mahdollisina valtion ohjauksina (Paras-lain jatko, terveydenhuoltolakien muutokset jne.). Näin ollen tulevat vuodet tulevat jatkossakin olemaan tiivistä yhteistyön aikaa jo palveluiden saatavuuden, laadun ja kustannusten näkökulmista. Tämä edellyttää paitsi kunnilta, myös henkilöstöltä valmiuksia muutoksiin ja niiden läpivientiin. 8

9 3. KUNNAN LÄHIVUOSIEN KESKEISET TOIMENPITEET 3.1 PERUSPALVELUJEN TURVAAMINEN Kunta huolehtii erityisesti peruslähipalveluiden saatavuudesta lähellä kuntalaisia ja näiden palveluiden hyvästä laadusta. Peruslähipalveluiden ylläpitäminen ja saatavuus on keskeinen tekijä kunnan väestön kehitykselle ja uusien kuntalaisten saamiseksi kuntaan. Peruslähipalvelut palvelevat myös alueen loma-asukkaita ja matkailijoita. Ilman toimivia peruspalveluita kunnan elinvoimaisuus ja kiinnostavuus uutena asuinkuntana heikkenee. 3.2 ALUEEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Kunta on avoin seudullisille ja maakunnallisille yhteistyöhankkeille. Yhteistyön painopistealueina ovat peruspalvelutuotanto, elinkeinopoliittiset toimenpiteet ja hanketoiminta sekä edunvalvonta. Kuopion kaupunkiseudun suomat mahdollisuudet laajempaa yhteistyötä edellyttävissä tehtäväjärjestelyissä hyödynnetään. Näillä toimenpiteillä voidaan pitemmällä aikajänteellä turvata palvelutuotanto ja säilyttää tärkeimmät peruspalvelut mahdollisimman lähellä tarvitsijoitaan. 3.3 TOIMENPITEET TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISEKSI JA LISÄÄMI- SEKSI Kunnan ja muuta julkista rahoitusta suunnataan EU:n meneillään olevalla ohjelmakaudella toteutettaviin yrityshankkeisiin ja elinkeinoprojekteihin, kehittämishankkeisiin ja suunnitelmallisuuden tukemiseen sekä yritysten investointien määräaikaiseen tukemiseen. Vuoden 2011 alussa käynnistetään Tervon kunnan elinkeinojen ja kuntapalveluiden kehittämishanke, jolla pyritään alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen niin elinkeinoelämän kun kuntapalveluiden näkökulmista. 3.4 MATKAILUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Äyskosken aluetta kehitetään edelleen matkailukeskuksena mm. luomalla edellytyksiä toiminnoille kaavoituksen kautta. Viimeistään vuoden 2011 aikana vahvistunee Koskiniemen ranta-asemakaava josta on valitettu vuoden 2010 alussa Kuopion hallinto-oikeuteen. Äyskosken alueen kehittämissuunnitelma päivitetään. 3.5 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHIT- TÄMINEN Vuonna 2011 Kysteri aloittaa hallinnollisen toimintansa ja varsinaisen toimintansa vuoden 2012 alusta lukien. Lähtökohta muutoksessa on, että perusterveydenhuollon palvelut säilyvät Tervossa muutoksenkin jälkeen saman tasoisina ja laatuisina. Tavoitteena on, että mm. vuodeosastopalvelut saadaan osin Suonenjoelta Tervon kunnan eteläosan asukkaiden tarpeisiin. Vuodeosastopalvelut tulevat vuoden 2012 alusta keskittymään Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän lakkaamisen ja Kysterin käynnis- 9

10 tymisen myötä Pielavedelle ja Keiteleelle. Tervon terveysasema jatkaa entiseen tapaan toimintaansa ja tulee olemaan osa ns. Nilakan palvelualuetta (Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele). Kunta on saanut ARA:lta puoltavan rahoituspäätöksen ns. Kanervan palvelutalon rakentamiseen ja valmistelut hankkeen käynnistämiseen on aloitettu vuoden 2010 puolella tavoitteena, että rakennustyöt voidaan käynnistää keväällä Rakentamisen käynnistyminen edellyttää, että rakentamisesta ja rakennuksen ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset (mm. lainanhoitokulut, kiinteistönhoito- ja ylläpitokulut) saadaan katettua rakennuksen käytöstä saatavilla tuotoilla. Sosiaalitoimen yhteistyötä jatketaan Vesannon kunnan kanssa siten, että Tervon kunta myy edelleen sosiaalijohtajan palveluita Vesannolle. 3.6 ASUINKUNTANA MARKKINOINTI Kuntaa markkinoidaan luonnonläheisenä, vesistörikkaana, turvallisena asuinympäristönä ja asuinkuntana etenkin lapsiperheille. Markkinoinnissa painotetaan erilaisista tarpeista lähteviä asumisvaihtoehtoja. Riitniemen asuinalue on saanut vuoden 2010 aikana osakseen suurta mielenkiintoa ja ensimmäiset tonttikaupat ja rakentaminen on aloitettu alueella. Riitniemen asuinalueen kehittämisestä saatujen positiivisten kokemusten myötä aktiivista kaavoitus- ja tonttipolitiikkaa jatketaan. Lisäksi markkinoinnissa korostetaan hyviä ja laadukkaita peruslähipalveluita, terveyden- ja vanhustenhoitoa, perusopetusta, lasten päivähoitopalveluja, vapaa-aikapalveluja, sekä Lohimaan ja Eerikkala-golfin matkailu- ja virkistyspalveluja. 3.7 KUNNAN OMAISUUDEN KUNNON SÄILYTTÄMINEN Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella peruskorjaustoiminnalla huolehditaan kaavateiden, vesihuoltolaitoksen sekä rakennusten käyttökunnon säilyttämisestä ja käyttökelpoisuudesta. Kunnan metsien hoito järjestetään ajan tasalla pidettävän metsäsuunnitelman mukaisesti. 3.8 TALOUSKEHITYKSEN JA ORGANISAATION UUSIUTUMIS- JA TOI- MINTAKYVYN TURVAAMINEN Kunnan toiminnot sopeutetaan käytettävissä olevien tulojen rajaamiin mahdollisuuksiin. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuosikatteen pitäminen tasolla joka kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot ja että suunnitelmakaudella pyritään välttämään alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Erityistarkastelun kohteena on käyttötalouden tasapainon turvaaminen. Taloudenhoidon tavoitteena on saavuttaa tasapaino menojen ja tulojen välillä. Työpaikkoja luovan investointitoiminnan kautta hyväksytään kunnan hallittu velkaantuminen tavoitteena kuitenkin, ettei kunnan velkamäärä ylitä valtakunnan keskiarvoa. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät vuonna 2011 vuoden 2010 tasolla. 10

11 3.9 VAPAA-AIKA, -KULTTUURI -JA NUORISOPALVELUJEN YLLÄPITÄMI- NEN Vapaa-aikatoimessa painotetaan palvelujen, liikuntapaikkojen ja tilojen käytön tehostamista tavoitteena saada mahdollisimman suuri osa kuntalaisista aktiivisen harrastusja liikuntatoiminnan piiriin. Tiloja markkinoidaan aktiivisesti edelleen myös kunnan ulkopuoliseen käyttöön. Lasten ja nuorten toiminta ja harrastusedellytyksiä parannetaan mm. Mantun tiloja kehittämällä nuorten käyttöön. Yhteistyötä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa jatketaan ja kirjastoa ylläpidetään kaikenikäisten kuntalaisten ja kesätervolaisten tarpeisiin. 11

12 4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4.1 Väestön muutokset ja rakenne 4.2 Työllisyys Väestötietojärjestelmän mukaan Tervossa oli asukkaita Heistä miehiä oli 912 (52,29 %) ja naisia 832 (47,71 %). Lokakuun lopussa 2010 kunnassa oli 1702 asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2009) mukaan kunnassa on v , v , v ja v asukasta. Ennuste on muuttunut edellisvuodesta kunnalle edullisemmaksi. Tammi - lokakuun 2010 väestön kokonaismuutos oli Tervossa -42 asukasta ja koko Pohjois-Savossa Tervossa syntyneiden enemmyys oli -21, kuntien välinen nettomuutto -25, nettomaahanmuutto 4. Lähtömuutto johtuu ensisijaisesti nuorten aikuisten poismuutosta. Lapsia syntyi Tervoon tammi- lokakuun aikana vain viisi (5). Kunnan väestöstä vuoden 2009 lopussa 10,9 % oli vuotiaita, 61,9 % vuotiaita ja 27,2 % yli 65-vuotiaita. Työllisyystilanne on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna; lokakuussa 2010 työttömyysaste oli kunnassa 10,2 % (lokakuu ,2 %). Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 72. Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli TE-keskuksen tilaston mukaan lokakuussa (mukana lomautetut 728) eli 10,6 % työvoimasta. Tervolaisista työttömistä työnhakijoista alle 20-vuotiaita oli 2, vuotiaita 5, vuotiaita 32 ja yli 50 -vuotiaita 33. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 13. Vajaakuntoisten osuus oli 18. Pohjois-Savon YTY-projektin toimii vuoden 2011 loppuun. Projektin kautta on työllistetty kolme henkilöä vuoden 2010 aikana. Sisä-Savon alueella toimiva Välke-hanke tukee toimillaan vaikeasti työllistettävien työllistymismahdollisuuksia. Äyskosken alueella on suunnitteilla rakennushankkeita, jotka toteutuessaan tarjoavat työtä rakennusalan ammattilaisille. Koskiniemen alueen ranta- asemakaavan tultua lainvoimaiseksi käynnistyy alueella matkailua palvelevien ravintola-, kylpylä-, hotellija vapaa-ajan asuntojen rakentamishanke, jonka toteuduttua tarvitaan uusia työntekijöitä noin

13 5. ELINKEINOTOIMI JA KEHITTÄMISHANKKEET 5.1 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Elinkeinotoimen tavoitteena on kehittää kunnassa olevaa yritystoimintaa ja palvelujen tuotantoa, tarjota yritysneuvontapalveluja, sekä luoda toimintaedellytyksiä olemassa olevalle ja uudelle yritystoiminnalle. Elinkeinojen kehittämistä ohjaa kunnanhallituksen elinkeinojaosto. Yritysten neuvonta hoidetaan Sisä-Savon seutuyhtymän toimesta. Elinkeinoasiamies toimii Tervon ja Vesannon kuntien yhteisenä. Seutuyhtymän muiden asiantuntijoiden ja projektihenkilöstön palvelut ovat yritysten käytössä tarpeiden mukaan. 5.2 TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopistealueet Toiminnan keskeisinä painopistealueina ovat olemassa olevien yritysten toiminnan kehittäminen ja sitä kautta työllisyyden lisääminen, uusien yritysten perustaminen, matkailupalvelujen ja matkailun perusedellytysten lisääminen ja parantaminen sekä yritystoimintaan liittyvä markkinointi. Kuntaa kehitetään valtakunnallisesti näkyvänä kalastus-, luonto- ja vesistömatkailukuntana: matkailun markkinointia hoidetaan omien toimenpiteiden lisäksi yhteistyössä kunnan yritysten, valtakunnallisten ja alueellisten markkinointiorganisaatioiden kanssa (Savon Matkailu/Kuopion Matkailupalvelu Oy). Keskeinen tavoite on tunnettavuuden lisääminen ja nykyisen matkailijamäärän kasvattaminen yöpymispalveluja lisäten ja muita matkailupalveluja parantaen. Paikallisten matkailuyritysten ja muun yritystoiminnan verkottumista kannustetaan ja edesautetaan tiiviimmän yhteistyön lisäämiseksi. Kolmannen sektorin toimijat toimivat tiiviissä yhteistyössä kunnan ja yritysten kesken. Talousarviovuosi 2011 Uusia yrityksiä perustetaan 2-3 yritystä/vuosi. Uusia työpaikkoja on tavoitteena aikaansaada 5-10 työpaikkaa/vuosi. Työllisyyden osalta tavoitteena on pitää työttömyysaste enintään työvoimapiirin keskiarvon mukaisena. 13

14 5.3 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN HANKKEET Sisä-Savon seutuyhtymän kautta kunta osallistuu alueellisiin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Sisä-Savon seutuyhtymän elinkeinopalvelut on tarkoitettu sekä toimiville yrittäjille että yrittäjiksi aikoville. Elinkeinoasiamiesten ja yritysneuvojien palveluja ovat: yritykseen perustamiseen liittyvä neuvonta (yritysidean testaaminen, rahoituksen järjestäminen ja perustamisasiakirjojen ja ilmoitusten laatiminen) kannattavuuslaskelmien laatiminen yhdessä yrittäjän kanssa liiketoimintaan liittyvä neuvonta (mm. markkinointi, tuotesuojaus) tiedonvälitys ja kontaktien etsiminen (mm. kehittämisprojektit, koulutus, työvoimapalvelut, vapaat toimitilat, muut kunnan palvelut) yrittäjän tukeminen yrityksen pulmatilanteissa elinkeinopalvelut pitää yllä Sisä-Savon seudun yritys- ja toimitilaluetteloa. Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry toteuttaa Leader-ohjelmaa Ohjelman toiminta-alueena on Suonenjoen kaupunki, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat sekä kaava-alueen ulkopuolinen osa Varkauden kaupungista. Vuoden 2011 yritystukien myöntämisperiaatteet: 1. Yritysten ensimmäisen nettisivuston valmistustuki 50 % tai enintään 170 /yritys/vuosi 2. Messuosallistumistuki 50 % tai enintään 400 /yritys/vuosi 3. Koulutustuki 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 250 /yritys/vuosi 4. Yritysten uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämishankkeiden tuki 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 500 /yritys/vuosi Hyväksyttävät kustannukset ovat: ulkopuoliset suunnittelukustannukset prototyypin valmistuskustannukset hankkeeseen liittyvät matkakulut Tuki haettava etukäteen ennen toimenpiteen suorittamista Hanketta ei tueta muun rahoittajan toimesta Mikäli hanke saa myöhemmin rahoituksen esim. TE-keskukselta tai Tekesiltä yms., on maksettu tuki palautettava kunnalle. 5. Uuden, aloittavan yrityksen perustamisraha Perustamisrahaa on haettava aina etukäteen ennen liiketoiminnan aloittamista Perustamisraha maksetaan 6 kk yrityksen varsinaisen kokoaikaisen liiketoiminnan käynnistymisen jälkeen 500 ja 12 kk jälkeen toiset 500. Maksamisen edellytyksenä on, että yrittäjä työskentelee yrityksessä kokoaikaisesti (täysipäiväisesti) ja nostaa siitä käypää palkkaa tai sitä vastaavan määrän varoja yksityisottoina, mikä on näytettävä toteen joko tiliottein tai tilitoimiston antamalla todistuksella. Toimintaansa aloittava yritys ei voi saada kehittämishankkeiden tukea ja starttirahaa samalle liiketoiminnalle yhtä aikaa. 14

15 6. Muut ehdot: Kaikissa tukimuodoissa on huomioitava säädös enintään 75 %:n julkisen tuen osuudesta. Matkakuluina voidaan hyväksyä, jos julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä, verottajan kulloinkin työmatkakuluna hyväksymä kilometrikorvaus. Maksatukset tukien osalta tehdään jo maksettujen tositteiden perusteella. Alv ei ole hyväksyttävä kustannus, jos tuen hakija voi vähentää sen omassa yritystoiminnassaan (verotuksessaan). Yrityksen toimipaikka tulee olla Tervossa. Tukia sovelletaan vuoden 2009 alusta lukien. 15

16 5.4 MAASEUTUTOIMI 1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS Maaseututoimen tehtävänä ja tavoitteena on valtion maaseutuhallinnon kuntatason tehtävien hoitaminen sekä maaseutuelinkeinojen kehittäminen. Keskeisin tehtävä on EU-perusteisten ja kansallisten tukien jakaminen niiden saantiin oikeutetuille hakijoille maksatusaikojen puitteissa. Maaseutulautakunnan lakkauduttua vuoden 2010 lopussa maaseututoimen tehtävät on Tervossa sijoitettu elinkeinojaoston alaisuuteen. Tervon kunta on tehnyt sopimuksen Kuopion kaupungin kanssa maaseutuhallintopalveluiden ostamisesta Kuopiolta. Tervon kunnan maatalouslomituspalvelutehtävät hoitaa vuoden 2011 alusta Sydän-Savon lomituspalveluyksikkö Maaningan kunnan hallinnoimana. 2. TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTE- ALUEET Tervossa aktiivitilojen määrä vähenee muutamalla vuosittain. Viljelijöiden ikääntyminen ja jatkajien puute nopeuttavat luopumista. Jatkavien tilojen tilakoko kasvaa vuokrapeltojen myötä. Jatkavien alkutuotantotilojen sekä maaseudun muun uuden yritystoiminnan hankkeita tehostetaan yhteisillä alueellisilla toimilla (mm. yhteishankkeet Sisä-Savossa) käyttäen hyväksi maaseutualueille tarkoitettua ohjelmarahoitusta. Kunta tukee maaseutuyrityksiä myös erilaisin suunnitelma-avustuksin. Erityisesti nuoria pyritään saamaan innostumaan maataloudesta. 3. TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Maaseututoimen yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa alkaa sopimuksen mukaisesti vuonna Kuntien maaseutuhallintoa ollaan järjestämässä uudelleen. Kuntien on perustettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alueita, joilla toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää. Yhteisen johdon alaisuudessa tehtäviä hoitaa vähintään viisi henkilöä. Päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä on tehtävä huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Maaseutuelinkeinojen edistäminen v. 2011, yhteensä Suunnitelma-avustukset : kotieläinjalostussuunnitelmat 40 % tuotantorakennussuunnitelmat rakentamisvuonna 40 % (tuotantotilat, rehu- ja lantavarastot, kotimaisen energian lämpökeskukset) erikoisviljelysuunnitelmat 40 % (mm. marjanviljely, luomuviljely, bioenergiakasvit) viljelysuunnitelmat 40 % salaojitussuunnitelmat 40 % maaseudun pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämissuunnitelmat 40 % (rakentamis-, tuotanto-, markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmat) 16

17 metsätaloussuunnitelmat 30 % (korvataan vain Tervon kunnassa kirjoilla olevien maa- ja metsätilanomistajien osalta) Maksullinen lomittaja-apu : korvataan 2,50 euroa/tunti Yleinen edistäminen; yhteistoimintaosuudet Kylätoiminta, määräraha 600 MAASEUTUT. TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaseututoimi Tunnusluku/mittari Aktiivitilojen lukumäärä, kpl TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS maitotiloja, kpl viljelyssä peltoa, ha ELINKEINOT TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

18 6. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET YLEINEN KUNTATALOUS Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tänä vuonna tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet melko maltillisia. Ensi vuotta koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Ansiotason kehityksen ennustamista vaikeuttaa sopimusneuvottelujen eritahtisuus ja palkankorotusten eriaikaisuus eri sektoreilla sekä työmarkkinoiden ja yritysten reaktiot kokonaistaloudellisen tilanteen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2011 keskimääräiseksi ansiotason nousuksi 2,8 %, mutta pienempiäkin ennustelukuja on esitetty. Kuntien menot vuosina Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista muun muassa kunta-alan ansiotason maltillisemman kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteitten johdosta. Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään Sopimusten palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin prosentin. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu myös vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuosille Vuonna 2011 kunta-alan palkkasumma kasvanee 2,5 % eli saman verran kuin kuntaalan ansiotasoindeksi kohoaa. 18

19 Kuntien verotulot Kuntien verotulot lisääntyivät vuosina nopeasti keskimäärin noin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 kuntien verotulojen keskimääräinen kasvu hyytyi lähelle nollaa, verotulojen tilitykset kohosivat vain puolisen prosenttia. Kunnille tilitettiin vuonna 2009 verotuloja kaikkiaan 17,6 miljardia euroa eli vain hieman vuotta 2008 enemmän. Vuonna 2009 kuntien osuus maksettavasta yhteisöveron tuotosta oli 1,2 miljardia euroa, mikä merkitsi huomattavaa supistumista edellisestä vuodesta. Näin siitä huolimatta, että kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 prosenttiyksikköä. Kiinteistöveron tuotto oli vuonna 2009 lähes miljardi euroa. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot olivat siedettävällä tasolla vuonna 2009 huomioon ottaen taloudellisen taantuman syvyys. Ennakkotiedot verovuoden 2009 verotiedoista osoittavat, että valtaosassa kuntia maksuunpantu kunnallisvero supistui ja koko maassakin supistuminen oli keskimäärin puolisen prosenttia. Kunnallisveron veropohja ei juuri lisäänny vuonna Vaikka ansiotulojen kasvuvauhti jonkin verran nopeutuukin tänä vuonna edellisestä vuodesta, vähennysten korottaminen kaventaa kuntien veropohjaa. Talouskehityksen arvioitu paraneminen vaikuttaa myös verotuloarvioihin. Syyskuussa päivitetyssä veroennustekehikossa on päädytty siihen, että kunnallisveroa tilitetään kokonaisuudessaan vuonna 2011 kaksi prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Tämän hetkinen arvio kuntien yhteisöveron tilityksistä vuonna 2010 on noin 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2011 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat noin 1,6 miljardiin euroon, mutta yleisen talouskehityksen ja erityisesti yritysten tuloskehitykseen liittyvän epävarmuuden sekä vanhojen tappioiden vähentämisoikeuden johdosta arvioon pitää suhtautua varauksella. Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2009 noin 970 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilitykset nousevat arvion mukaan viidenneksen lähinnä sen johdosta, että kiinteistöveroprosentteja nostettiin. Vuonna 2011 tilitysten kokonaismääräksi arvioidaan 1,2 miljardia euroa, mikä on parisen prosenttia enemmän kuin tämän vuoden tilitykset. Valtionosuudet Talousarvioesityksessä on peruspalvelubudjettitarkastelun mukaisia valtionapuja budjetoitu vuodelle 2011 yhteensä miljoonaa euroa mikä on 4,2 % tämänvuotista enemmän (404 miljoonaa euroa). Valtionosuuksiin sisältyy 1,6 %:n indeksikorotus, joka lisää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia ja avustuksia 133 miljoonaa euroa. 19

20 7. TALOUSARVIONÄKYMÄT TERVOSSA VUODELLE VEROTULOT 2011 Verotuloja kertyi vuonna vuonna 2008, 3,884 M. Vuonna 2009 verotuloja kertyi lähes saman verran 3,865 M. Vuodelle 2010 verotuloja arvioidaan kertyvän tilinpäätösennusteen mukaan noin 3,960 M ja vuodelle 2011 verotulokertymäksi arvioidaan 4,013 M. Verotulot kasvavat vuodesta 2010 vuoteen ,3 %, ta 2010 tpe 2010 ta 2011 Kuvio 1. Verotulot yhteensä Tuloveroja (kunnallisvero) arvioidaan kertyvän vuoden 2010 tason mukaan 3,3 M, 0 %, 0, yhteisöverot kasvavat + 10 %, ja kiinteistöverot 5 %, ta 2010 tpe 2010 ta 2011 Kuvio 2. Kunnallisverotulot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot