8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET HANKINNAT MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT JOHDANTO KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET TOIMINTA-AJATUS Kunnan tavoitteet ja painopistealueet Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikat Kunnan menojen ja toimintojen sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin Asuminen ja elinympäristöstä huolehtiminen Peruspalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Luonnonvarojen kestävä, taloudellinen ja eettinen hyödyntäminen Konserniohjaus ja omistajapolitiikka Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Kuntayhteistyö KUNNAN LÄHIVUOSIEN KESKEISET TOIMENPITEET PERUSPALVELUJEN TURVAAMINEN ALUEEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN TOIMENPITEET TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISEKSI JA LISÄÄMISEKSI MATKAILUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN ASUINKUNTANA MARKKINOINTI KUNNAN OMAISUUDEN KUNNON SÄILYTTÄMINEN TALOUSKEHITYKSEN JA ORGANISAATION UUSIUTUMIS- JA TOIMINTAKY- VYN TURVAAMINEN VAPAA-AIKA, -KULTTUURI -JA NUORISOPALVELUJEN YLLÄPITÄMINEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Väestön muutokset ja rakenne Työllisyys ELINKEINOTOIMI JA KEHITTÄMISHANKKEET ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN TALOUSSUUNNITELMA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN HANKKEET MAASEUTUTOIMI TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...18 YLEINEN KUNTATALOUS...18 Kuntien menot vuosina Kuntien verotulot Valtionosuudet TALOUSARVIONÄKYMÄT TERVOSSA VUODELLE VEROTULOT VALTIONOSUUDET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA ASETELMA KÄYTTÖSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

2 8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET HANKINNAT MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET TALOUDEN TASAPAINOTUS JA RAHOITUS...25 B HALLINTOKUNNITTAISET JA TULOSALUEKOHTAISET PERUSTELUT JA TAVOIT- TEET KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA MAASEUTUTOIMI TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALITOIMI TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS TOIMINNAN OHJAUS JA KEHITTÄMINEN Sosiaalitoimen johtaminen Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras hanke) Uusi terveydenhuoltolaki Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista koskevat ehdotukset Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma, KASTE Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SOSIAALIPALVELUT Päivähoito...42 Päivähoidon toiminnalliset tavoitteet Muut lapsiperheiden palvelut Perheoikeudelliset palvelut Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta Vanhustenhuolto Kehitysvamma- ja muut vammaispalvelut TOIMEENTULOTURVA JA AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotuki Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto TERVEYDENHUOLTO SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMI

3 1. HALLINTO KOULUTUSTOIMINTA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2011 (KOULUTUSTOIMINTA) JA TALOUSSUUNNITELMA VAPAA-AIKATOIMINTA TEKNINEN TOIMI YMPÄRISTÖTOIMI...69 C KÄYTTÖTALOUSOSA, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA, RAHOITUSLAS- KELMA

4 A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT 4

5 1. JOHDANTO Paras-hanke on edennyt vuoden 2010 osalta siten, että Tervon kunta on tehnyt vuonna 2009 päätöksen liittymisestä perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen Kysteriin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisen Kysterin on määrä aloittaa toimintansa hallinnollisesti vuoden 2011 alusta ja toiminnallisesti vuoden 2012 alusta. Kysterin valmistelutyö on edennyt jäntevästi ja suunnitelmien mukaisesti. Tervon kunta tulee muodostamaan ns. Nilakan palvelualueen yhdessä Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien kanssa. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä tulee purkautumaan vuoden 2012 alusta. Karttulan kunta irtaantuu Kuopion kanssa tehtävän kuntaliitoksen myötä kuntayhtymästä vuoden 2011 alusta lukien. Ympäristöterveydenhuollon (eläinlääkintä, terveystarkastus) osalta Tervo, Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto, Pielavesi ja Keitele ovat tehneet päätöksen, että Tervon kunta toimii isäntäkuntana vuoden 2012 alusta lukien. Maaseutuhallinnon (maaseutusihteeri) osalta palvelut ostetaan Kuopion kaupungilta v alusta lukien, tehtävässä jatkaa nykyinen maaseutusihteeri. Tervon ja Karttulan yhteinen maaseutulautakunta lakkautetaan Karttulan kuntaliitoksen myötä. Maaseutuhallinto siirtyy osaksi elinkeinojaoston toimintaa. Niin ikään Tervon kunta myy edelleen sosiaalijohtajan palveluita Vesannon kunnalle kahtena päivänä viikossa. Paras-hankkeen ja kuntien voimakkaan toimintaympäristön muutoksen myötä palvelurakenteita ja sitä kautta kulurakenteita joudutaan edelleen tarkastelemaan kustannustehokkuuden näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan kuntalaisille suunnattujen palveluiden laatua ja saatavuutta. Lähtökohtana on, että kuntalaisille tarjotaan jatkossakin hyvät peruslähipalvelut. 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET 2.1. TOIMINTA-AJATUS Tervo tunnetaan itsenäisenä asuinkuntana joka tarjoaa viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tuottamalla asukkailleen hyvätasoiset ja hyvälaatuiset peruspalvelut soveltuvin osin yhteistyössä naapurikuntien, kuntayhtymien ja eri toimijoiden kanssa, sekä luomalla toimintaedellytykset monimuotoiselle yritystoiminnalle. Toiminta-ajatuksen mukaisissa kehitysponnisteluissa painopistealueita ovat kysymykset, jotka kunnan menestymisen ja toimintamahdollisuuksien kannalta ovat tärkeitä ja edesauttavat kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämistä. 5

6 2.1.1 Kunnan tavoitteet ja painopistealueet Kunnan toiminta-ajatuksesta johdetut kunnan kehittämisen toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet vuosille ovat seuraavat: Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikat Kunnan menojen ja toimintojen sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin Asuminen ja elinympäristöstä huolehtiminen Peruspalveluiden turvaaminen ja tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Luonnonvarojen kestävä, taloudellinen ja eettinen hyödyntäminen Konserniohjaus ja omistajapolitiikka Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Kuntayhteistyö Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikat Kunta toteuttaa käytettävissään olevin resurssein elinkeinopolitiikkaa, jossa korostuu yritystoiminnan perusedellytysten vahvistaminen mm. kehittämisrahastoa hyödyntäen; olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen (esim. yritysvalmius, koulutus, markkinointi); uusien työpaikkojen synnyttäminen; seutukunnallinen yhteistyö ja elinkeinoneuvonnan ja -palveluiden tarkempi kohdentaminen ja arvottaminen vuosittain yhdessä Sisä-Savon seutuyhtymän kanssa. Naapurikuntien ja seutuyhtymän yhteiset elinkeinoprojektit hyödynnetään; elinkeinorakenteen monipuolistaminen erityisalueina metalliteollisuus, matkailupalvelut, palveluyritykset, kalan- ja marjanjalostus ja puun jatkojalostus; matkailupalvelujen lisääminen ja markkinointi omana/alueellisena yhteistyönä alkavien ja laajenevien yritysten investointien tukeminen; tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutushankkeiden tukeminen ja edesauttaminen. Tervon kunnasta kehittyy valtakunnallisestikin näkyvä kalastus-, luonto- ja vesimatkailukunta, jolla on laajemminkin yhtymäkohtia Kuopion alueen ja Itä-Suomen matkailuun. Äyskosken alue on maakunnallisessa suunnitelmassa määritetty yhdeksi tärkeimmistä Pohjois-Savon matkailun kehittämiskohteista. Mahdollisuudet kävijä- ja yöpyjämäärien lisäämiseen alueen yhteisin investointi-, markkinointi- ja kehittämisponnistuksin ovat olemassa. Työpaikkojen lisääntymiseen ovat parhaat mahdollisuudet nimenomaan matkailuyrityksissä tai läheisesti niihin liittyvissä toiminnoissa. Matkailu tukee myös muiden palveluiden kehitystä Kunnan menojen ja toimintojen sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin Tavoitteena suunnitelmakaudella on positiivinen vuosikate ja ylijäämäisten tulosten tekeminen mahdollisten heikkojen talousvuosien puskuriksi. Taloudellisten haasteiden edessä alijäämäisiinkin tilinpäätöksiin on myös varauduttava. 6

7 Velkaantumisaste säilytetään alle koko maan keskimääräisen tason. Lainoitusta käytetään tarpeen mukaan tuottaviin ja merkittäviin investointihankkeisiin. Mikäli kysymys on tuottavista yritysinvestoinneista, velkamäärä voi kohota myös keskimääräistä korkeammaksi. Palvelutuotannon taksat ja maksut pidetään tuotantokustannuksia ja kustannuskehitystä vastaavina. Tarvittaessa kunta luopuu toimintojen kannalta toisarvoisesta käyttöomaisuudesta talouden tasapainon varmistamiseksi Asuminen ja elinympäristöstä huolehtiminen Ylläpidetään viihtyisää ja turvallista elinympäristöä vakituisen asumisen ja vapaa-ajan asumisen osalta. Kiinnitetään huomiota maankäytön suunnitteluun, maanhankintaan ja kaavoitukseen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Peruspalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Asiakaslähtöisten peruspalveluratkaisujen hakeminen on koko kunnan toimintapolitiikan kulmakiviä. Toiminnalla on tavoitteena varmistaa lähipalvelujen (perusopetus, päivähoito, kotipalvelu, lääkäri- ja neuvolapalvelut, vanhustenhuoltopalvelut, yhdyskuntatekniikan toimivuus ) toimintavarmuus. Kunnan peruspalveluilla toteutetaan oikeutta perusturvallisuuteen muuttuvissa olosuhteissa, ylläpidetään kunnan ja sen asukkaiden toimintakykyä ja pyritään säilyttämään kilpailuasema suhteessa muihin kuntiin. Tavoitteet toteutetaan: omien palveluiden toimintakunnon ylläpitämisellä ja uusimisella, mutta myös ostopalveluin niillä aloilla, missä palvelut voidaan hankkia laadullisesti hyvinä ja kustannustehokkaasti; kehitystä rajoittavien ongelmakohtien ennakoimisella ja ehkäisemisellä mm. ottaen huomioon nuorten ja lapsiperheiden tilanne sekä väestörakenteen muuttuminen vanhusvoittoiseksi; oikeat tuotantotavat ja niiden kehittäminen suuntautuen ennaltaehkäiseviin ja käyttäjälähtöisiin palveluihin, palveluketjujen kehittäminen; paikallisten peruspalveluratkaisujen toteuttaminen yhdessä asiakkaiden ja kuntalaisten kanssa; kuntien ja kuntayhtymien välisen yhteistyön kehittämisellä kustannustehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti; tietotekniikan mahdollisuuksien tehokkaalla hyödyntämisellä Luonnonvarojen kestävä, taloudellinen ja eettinen hyödyntäminen Maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan mm. bioenergiahankkeilla. Kalatalouden edellytyksiä kehitetään yhdessä maakunnallisten kehittämishankkeiden 7

8 kautta jotka tukevat paikallista kalatalouden yritystoimintaa. Luonnonvarojen käytössä ja hyödyntämisessä otetaan huomioon kestävä kehitys pidemmällä aikajänteellä Konserniohjaus ja omistajapolitiikka Kuntalain 13 :ään on lisätty valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuuston asemaa kuntakonsernin tavoitteiden asettajana on korostettu ja samalla on selkiytetty erityisesti valtuuston ja hallituksen työnjakoa. Valtuusto voi asettaa tavoitteita ja määritellä periaatteita kunnan konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus, joka ensisijaisesti toteutuu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, ei sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa onkin luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Kuntakonserniin kuuluvan asunto- ja vuokrataloyhtiön toiminnan vakauttaminen tulee toteuttaa niin, että talouden tasapaino voidaan ylläpitää kohtuullisella vuokratasolla. Tavoitteena on säilyttää talouden osalta menojen ja tulojen tasapaino niin, että varaudutaan toiminnassa normaaleihin vuosikunnossapitotöihin sekä tulevaisuudessa tarpeellisten peruskorjaustöiden toteuttamiseen. Yhtiöiden tulee jatkossa varautua myös vanhustenhuollon lisääntymisen kautta siihen, että vuokrataloja tullaan mahdollisesti mukauttamaan vanhustenhuollon tarpeisiin. Vuokrataloille tavoitteeksi asetetaan asuntojen käyttöasteen (vuokrausasteen) pitäminen %:n tasolla Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, työprosessien kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä asioita lähivuosien henkilöstöpolitiikassa, jossa huomioidaan myös henkilöstön ikääntyminen ja kiristyvä kilpailu työvoimasta lähivuosien aikana Kuntayhteistyö Paras-hankkeen ja yhä enenevässä määrin lisääntynyt kuntayhteistyö tulee jatkumaan myös lähivuosien aikana sekä kuntien itsensä valitsemina ratkaisuina tai mahdollisina valtion ohjauksina (Paras-lain jatko, terveydenhuoltolakien muutokset jne.). Näin ollen tulevat vuodet tulevat jatkossakin olemaan tiivistä yhteistyön aikaa jo palveluiden saatavuuden, laadun ja kustannusten näkökulmista. Tämä edellyttää paitsi kunnilta, myös henkilöstöltä valmiuksia muutoksiin ja niiden läpivientiin. 8

9 3. KUNNAN LÄHIVUOSIEN KESKEISET TOIMENPITEET 3.1 PERUSPALVELUJEN TURVAAMINEN Kunta huolehtii erityisesti peruslähipalveluiden saatavuudesta lähellä kuntalaisia ja näiden palveluiden hyvästä laadusta. Peruslähipalveluiden ylläpitäminen ja saatavuus on keskeinen tekijä kunnan väestön kehitykselle ja uusien kuntalaisten saamiseksi kuntaan. Peruslähipalvelut palvelevat myös alueen loma-asukkaita ja matkailijoita. Ilman toimivia peruspalveluita kunnan elinvoimaisuus ja kiinnostavuus uutena asuinkuntana heikkenee. 3.2 ALUEEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Kunta on avoin seudullisille ja maakunnallisille yhteistyöhankkeille. Yhteistyön painopistealueina ovat peruspalvelutuotanto, elinkeinopoliittiset toimenpiteet ja hanketoiminta sekä edunvalvonta. Kuopion kaupunkiseudun suomat mahdollisuudet laajempaa yhteistyötä edellyttävissä tehtäväjärjestelyissä hyödynnetään. Näillä toimenpiteillä voidaan pitemmällä aikajänteellä turvata palvelutuotanto ja säilyttää tärkeimmät peruspalvelut mahdollisimman lähellä tarvitsijoitaan. 3.3 TOIMENPITEET TYÖPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISEKSI JA LISÄÄMI- SEKSI Kunnan ja muuta julkista rahoitusta suunnataan EU:n meneillään olevalla ohjelmakaudella toteutettaviin yrityshankkeisiin ja elinkeinoprojekteihin, kehittämishankkeisiin ja suunnitelmallisuuden tukemiseen sekä yritysten investointien määräaikaiseen tukemiseen. Vuoden 2011 alussa käynnistetään Tervon kunnan elinkeinojen ja kuntapalveluiden kehittämishanke, jolla pyritään alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen niin elinkeinoelämän kun kuntapalveluiden näkökulmista. 3.4 MATKAILUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Äyskosken aluetta kehitetään edelleen matkailukeskuksena mm. luomalla edellytyksiä toiminnoille kaavoituksen kautta. Viimeistään vuoden 2011 aikana vahvistunee Koskiniemen ranta-asemakaava josta on valitettu vuoden 2010 alussa Kuopion hallinto-oikeuteen. Äyskosken alueen kehittämissuunnitelma päivitetään. 3.5 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHIT- TÄMINEN Vuonna 2011 Kysteri aloittaa hallinnollisen toimintansa ja varsinaisen toimintansa vuoden 2012 alusta lukien. Lähtökohta muutoksessa on, että perusterveydenhuollon palvelut säilyvät Tervossa muutoksenkin jälkeen saman tasoisina ja laatuisina. Tavoitteena on, että mm. vuodeosastopalvelut saadaan osin Suonenjoelta Tervon kunnan eteläosan asukkaiden tarpeisiin. Vuodeosastopalvelut tulevat vuoden 2012 alusta keskittymään Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän lakkaamisen ja Kysterin käynnis- 9

10 tymisen myötä Pielavedelle ja Keiteleelle. Tervon terveysasema jatkaa entiseen tapaan toimintaansa ja tulee olemaan osa ns. Nilakan palvelualuetta (Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele). Kunta on saanut ARA:lta puoltavan rahoituspäätöksen ns. Kanervan palvelutalon rakentamiseen ja valmistelut hankkeen käynnistämiseen on aloitettu vuoden 2010 puolella tavoitteena, että rakennustyöt voidaan käynnistää keväällä Rakentamisen käynnistyminen edellyttää, että rakentamisesta ja rakennuksen ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset (mm. lainanhoitokulut, kiinteistönhoito- ja ylläpitokulut) saadaan katettua rakennuksen käytöstä saatavilla tuotoilla. Sosiaalitoimen yhteistyötä jatketaan Vesannon kunnan kanssa siten, että Tervon kunta myy edelleen sosiaalijohtajan palveluita Vesannolle. 3.6 ASUINKUNTANA MARKKINOINTI Kuntaa markkinoidaan luonnonläheisenä, vesistörikkaana, turvallisena asuinympäristönä ja asuinkuntana etenkin lapsiperheille. Markkinoinnissa painotetaan erilaisista tarpeista lähteviä asumisvaihtoehtoja. Riitniemen asuinalue on saanut vuoden 2010 aikana osakseen suurta mielenkiintoa ja ensimmäiset tonttikaupat ja rakentaminen on aloitettu alueella. Riitniemen asuinalueen kehittämisestä saatujen positiivisten kokemusten myötä aktiivista kaavoitus- ja tonttipolitiikkaa jatketaan. Lisäksi markkinoinnissa korostetaan hyviä ja laadukkaita peruslähipalveluita, terveyden- ja vanhustenhoitoa, perusopetusta, lasten päivähoitopalveluja, vapaa-aikapalveluja, sekä Lohimaan ja Eerikkala-golfin matkailu- ja virkistyspalveluja. 3.7 KUNNAN OMAISUUDEN KUNNON SÄILYTTÄMINEN Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella peruskorjaustoiminnalla huolehditaan kaavateiden, vesihuoltolaitoksen sekä rakennusten käyttökunnon säilyttämisestä ja käyttökelpoisuudesta. Kunnan metsien hoito järjestetään ajan tasalla pidettävän metsäsuunnitelman mukaisesti. 3.8 TALOUSKEHITYKSEN JA ORGANISAATION UUSIUTUMIS- JA TOI- MINTAKYVYN TURVAAMINEN Kunnan toiminnot sopeutetaan käytettävissä olevien tulojen rajaamiin mahdollisuuksiin. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuosikatteen pitäminen tasolla joka kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot ja että suunnitelmakaudella pyritään välttämään alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Erityistarkastelun kohteena on käyttötalouden tasapainon turvaaminen. Taloudenhoidon tavoitteena on saavuttaa tasapaino menojen ja tulojen välillä. Työpaikkoja luovan investointitoiminnan kautta hyväksytään kunnan hallittu velkaantuminen tavoitteena kuitenkin, ettei kunnan velkamäärä ylitä valtakunnan keskiarvoa. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät vuonna 2011 vuoden 2010 tasolla. 10

11 3.9 VAPAA-AIKA, -KULTTUURI -JA NUORISOPALVELUJEN YLLÄPITÄMI- NEN Vapaa-aikatoimessa painotetaan palvelujen, liikuntapaikkojen ja tilojen käytön tehostamista tavoitteena saada mahdollisimman suuri osa kuntalaisista aktiivisen harrastusja liikuntatoiminnan piiriin. Tiloja markkinoidaan aktiivisesti edelleen myös kunnan ulkopuoliseen käyttöön. Lasten ja nuorten toiminta ja harrastusedellytyksiä parannetaan mm. Mantun tiloja kehittämällä nuorten käyttöön. Yhteistyötä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa jatketaan ja kirjastoa ylläpidetään kaikenikäisten kuntalaisten ja kesätervolaisten tarpeisiin. 11

12 4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4.1 Väestön muutokset ja rakenne 4.2 Työllisyys Väestötietojärjestelmän mukaan Tervossa oli asukkaita Heistä miehiä oli 912 (52,29 %) ja naisia 832 (47,71 %). Lokakuun lopussa 2010 kunnassa oli 1702 asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2009) mukaan kunnassa on v , v , v ja v asukasta. Ennuste on muuttunut edellisvuodesta kunnalle edullisemmaksi. Tammi - lokakuun 2010 väestön kokonaismuutos oli Tervossa -42 asukasta ja koko Pohjois-Savossa Tervossa syntyneiden enemmyys oli -21, kuntien välinen nettomuutto -25, nettomaahanmuutto 4. Lähtömuutto johtuu ensisijaisesti nuorten aikuisten poismuutosta. Lapsia syntyi Tervoon tammi- lokakuun aikana vain viisi (5). Kunnan väestöstä vuoden 2009 lopussa 10,9 % oli vuotiaita, 61,9 % vuotiaita ja 27,2 % yli 65-vuotiaita. Työllisyystilanne on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna; lokakuussa 2010 työttömyysaste oli kunnassa 10,2 % (lokakuu ,2 %). Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 72. Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli TE-keskuksen tilaston mukaan lokakuussa (mukana lomautetut 728) eli 10,6 % työvoimasta. Tervolaisista työttömistä työnhakijoista alle 20-vuotiaita oli 2, vuotiaita 5, vuotiaita 32 ja yli 50 -vuotiaita 33. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 13. Vajaakuntoisten osuus oli 18. Pohjois-Savon YTY-projektin toimii vuoden 2011 loppuun. Projektin kautta on työllistetty kolme henkilöä vuoden 2010 aikana. Sisä-Savon alueella toimiva Välke-hanke tukee toimillaan vaikeasti työllistettävien työllistymismahdollisuuksia. Äyskosken alueella on suunnitteilla rakennushankkeita, jotka toteutuessaan tarjoavat työtä rakennusalan ammattilaisille. Koskiniemen alueen ranta- asemakaavan tultua lainvoimaiseksi käynnistyy alueella matkailua palvelevien ravintola-, kylpylä-, hotellija vapaa-ajan asuntojen rakentamishanke, jonka toteuduttua tarvitaan uusia työntekijöitä noin

13 5. ELINKEINOTOIMI JA KEHITTÄMISHANKKEET 5.1 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Elinkeinotoimen tavoitteena on kehittää kunnassa olevaa yritystoimintaa ja palvelujen tuotantoa, tarjota yritysneuvontapalveluja, sekä luoda toimintaedellytyksiä olemassa olevalle ja uudelle yritystoiminnalle. Elinkeinojen kehittämistä ohjaa kunnanhallituksen elinkeinojaosto. Yritysten neuvonta hoidetaan Sisä-Savon seutuyhtymän toimesta. Elinkeinoasiamies toimii Tervon ja Vesannon kuntien yhteisenä. Seutuyhtymän muiden asiantuntijoiden ja projektihenkilöstön palvelut ovat yritysten käytössä tarpeiden mukaan. 5.2 TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopistealueet Toiminnan keskeisinä painopistealueina ovat olemassa olevien yritysten toiminnan kehittäminen ja sitä kautta työllisyyden lisääminen, uusien yritysten perustaminen, matkailupalvelujen ja matkailun perusedellytysten lisääminen ja parantaminen sekä yritystoimintaan liittyvä markkinointi. Kuntaa kehitetään valtakunnallisesti näkyvänä kalastus-, luonto- ja vesistömatkailukuntana: matkailun markkinointia hoidetaan omien toimenpiteiden lisäksi yhteistyössä kunnan yritysten, valtakunnallisten ja alueellisten markkinointiorganisaatioiden kanssa (Savon Matkailu/Kuopion Matkailupalvelu Oy). Keskeinen tavoite on tunnettavuuden lisääminen ja nykyisen matkailijamäärän kasvattaminen yöpymispalveluja lisäten ja muita matkailupalveluja parantaen. Paikallisten matkailuyritysten ja muun yritystoiminnan verkottumista kannustetaan ja edesautetaan tiiviimmän yhteistyön lisäämiseksi. Kolmannen sektorin toimijat toimivat tiiviissä yhteistyössä kunnan ja yritysten kesken. Talousarviovuosi 2011 Uusia yrityksiä perustetaan 2-3 yritystä/vuosi. Uusia työpaikkoja on tavoitteena aikaansaada 5-10 työpaikkaa/vuosi. Työllisyyden osalta tavoitteena on pitää työttömyysaste enintään työvoimapiirin keskiarvon mukaisena. 13

14 5.3 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN HANKKEET Sisä-Savon seutuyhtymän kautta kunta osallistuu alueellisiin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Sisä-Savon seutuyhtymän elinkeinopalvelut on tarkoitettu sekä toimiville yrittäjille että yrittäjiksi aikoville. Elinkeinoasiamiesten ja yritysneuvojien palveluja ovat: yritykseen perustamiseen liittyvä neuvonta (yritysidean testaaminen, rahoituksen järjestäminen ja perustamisasiakirjojen ja ilmoitusten laatiminen) kannattavuuslaskelmien laatiminen yhdessä yrittäjän kanssa liiketoimintaan liittyvä neuvonta (mm. markkinointi, tuotesuojaus) tiedonvälitys ja kontaktien etsiminen (mm. kehittämisprojektit, koulutus, työvoimapalvelut, vapaat toimitilat, muut kunnan palvelut) yrittäjän tukeminen yrityksen pulmatilanteissa elinkeinopalvelut pitää yllä Sisä-Savon seudun yritys- ja toimitilaluetteloa. Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry toteuttaa Leader-ohjelmaa Ohjelman toiminta-alueena on Suonenjoen kaupunki, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat sekä kaava-alueen ulkopuolinen osa Varkauden kaupungista. Vuoden 2011 yritystukien myöntämisperiaatteet: 1. Yritysten ensimmäisen nettisivuston valmistustuki 50 % tai enintään 170 /yritys/vuosi 2. Messuosallistumistuki 50 % tai enintään 400 /yritys/vuosi 3. Koulutustuki 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 250 /yritys/vuosi 4. Yritysten uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämishankkeiden tuki 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 500 /yritys/vuosi Hyväksyttävät kustannukset ovat: ulkopuoliset suunnittelukustannukset prototyypin valmistuskustannukset hankkeeseen liittyvät matkakulut Tuki haettava etukäteen ennen toimenpiteen suorittamista Hanketta ei tueta muun rahoittajan toimesta Mikäli hanke saa myöhemmin rahoituksen esim. TE-keskukselta tai Tekesiltä yms., on maksettu tuki palautettava kunnalle. 5. Uuden, aloittavan yrityksen perustamisraha Perustamisrahaa on haettava aina etukäteen ennen liiketoiminnan aloittamista Perustamisraha maksetaan 6 kk yrityksen varsinaisen kokoaikaisen liiketoiminnan käynnistymisen jälkeen 500 ja 12 kk jälkeen toiset 500. Maksamisen edellytyksenä on, että yrittäjä työskentelee yrityksessä kokoaikaisesti (täysipäiväisesti) ja nostaa siitä käypää palkkaa tai sitä vastaavan määrän varoja yksityisottoina, mikä on näytettävä toteen joko tiliottein tai tilitoimiston antamalla todistuksella. Toimintaansa aloittava yritys ei voi saada kehittämishankkeiden tukea ja starttirahaa samalle liiketoiminnalle yhtä aikaa. 14

15 6. Muut ehdot: Kaikissa tukimuodoissa on huomioitava säädös enintään 75 %:n julkisen tuen osuudesta. Matkakuluina voidaan hyväksyä, jos julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä, verottajan kulloinkin työmatkakuluna hyväksymä kilometrikorvaus. Maksatukset tukien osalta tehdään jo maksettujen tositteiden perusteella. Alv ei ole hyväksyttävä kustannus, jos tuen hakija voi vähentää sen omassa yritystoiminnassaan (verotuksessaan). Yrityksen toimipaikka tulee olla Tervossa. Tukia sovelletaan vuoden 2009 alusta lukien. 15

16 5.4 MAASEUTUTOIMI 1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS Maaseututoimen tehtävänä ja tavoitteena on valtion maaseutuhallinnon kuntatason tehtävien hoitaminen sekä maaseutuelinkeinojen kehittäminen. Keskeisin tehtävä on EU-perusteisten ja kansallisten tukien jakaminen niiden saantiin oikeutetuille hakijoille maksatusaikojen puitteissa. Maaseutulautakunnan lakkauduttua vuoden 2010 lopussa maaseututoimen tehtävät on Tervossa sijoitettu elinkeinojaoston alaisuuteen. Tervon kunta on tehnyt sopimuksen Kuopion kaupungin kanssa maaseutuhallintopalveluiden ostamisesta Kuopiolta. Tervon kunnan maatalouslomituspalvelutehtävät hoitaa vuoden 2011 alusta Sydän-Savon lomituspalveluyksikkö Maaningan kunnan hallinnoimana. 2. TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMINNAN PAINOPISTE- ALUEET Tervossa aktiivitilojen määrä vähenee muutamalla vuosittain. Viljelijöiden ikääntyminen ja jatkajien puute nopeuttavat luopumista. Jatkavien tilojen tilakoko kasvaa vuokrapeltojen myötä. Jatkavien alkutuotantotilojen sekä maaseudun muun uuden yritystoiminnan hankkeita tehostetaan yhteisillä alueellisilla toimilla (mm. yhteishankkeet Sisä-Savossa) käyttäen hyväksi maaseutualueille tarkoitettua ohjelmarahoitusta. Kunta tukee maaseutuyrityksiä myös erilaisin suunnitelma-avustuksin. Erityisesti nuoria pyritään saamaan innostumaan maataloudesta. 3. TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Maaseututoimen yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa alkaa sopimuksen mukaisesti vuonna Kuntien maaseutuhallintoa ollaan järjestämässä uudelleen. Kuntien on perustettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alueita, joilla toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää. Yhteisen johdon alaisuudessa tehtäviä hoitaa vähintään viisi henkilöä. Päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä on tehtävä huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Maaseutuelinkeinojen edistäminen v. 2011, yhteensä Suunnitelma-avustukset : kotieläinjalostussuunnitelmat 40 % tuotantorakennussuunnitelmat rakentamisvuonna 40 % (tuotantotilat, rehu- ja lantavarastot, kotimaisen energian lämpökeskukset) erikoisviljelysuunnitelmat 40 % (mm. marjanviljely, luomuviljely, bioenergiakasvit) viljelysuunnitelmat 40 % salaojitussuunnitelmat 40 % maaseudun pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämissuunnitelmat 40 % (rakentamis-, tuotanto-, markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmat) 16

17 metsätaloussuunnitelmat 30 % (korvataan vain Tervon kunnassa kirjoilla olevien maa- ja metsätilanomistajien osalta) Maksullinen lomittaja-apu : korvataan 2,50 euroa/tunti Yleinen edistäminen; yhteistoimintaosuudet Kylätoiminta, määräraha 600 MAASEUTUT. TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaseututoimi Tunnusluku/mittari Aktiivitilojen lukumäärä, kpl TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS maitotiloja, kpl viljelyssä peltoa, ha ELINKEINOT TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

18 6. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET YLEINEN KUNTATALOUS Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tänä vuonna tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet melko maltillisia. Ensi vuotta koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Ansiotason kehityksen ennustamista vaikeuttaa sopimusneuvottelujen eritahtisuus ja palkankorotusten eriaikaisuus eri sektoreilla sekä työmarkkinoiden ja yritysten reaktiot kokonaistaloudellisen tilanteen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2011 keskimääräiseksi ansiotason nousuksi 2,8 %, mutta pienempiäkin ennustelukuja on esitetty. Kuntien menot vuosina Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista muun muassa kunta-alan ansiotason maltillisemman kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteitten johdosta. Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään Sopimusten palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin prosentin. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu myös vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuosille Vuonna 2011 kunta-alan palkkasumma kasvanee 2,5 % eli saman verran kuin kuntaalan ansiotasoindeksi kohoaa. 18

19 Kuntien verotulot Kuntien verotulot lisääntyivät vuosina nopeasti keskimäärin noin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 kuntien verotulojen keskimääräinen kasvu hyytyi lähelle nollaa, verotulojen tilitykset kohosivat vain puolisen prosenttia. Kunnille tilitettiin vuonna 2009 verotuloja kaikkiaan 17,6 miljardia euroa eli vain hieman vuotta 2008 enemmän. Vuonna 2009 kuntien osuus maksettavasta yhteisöveron tuotosta oli 1,2 miljardia euroa, mikä merkitsi huomattavaa supistumista edellisestä vuodesta. Näin siitä huolimatta, että kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 prosenttiyksikköä. Kiinteistöveron tuotto oli vuonna 2009 lähes miljardi euroa. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot olivat siedettävällä tasolla vuonna 2009 huomioon ottaen taloudellisen taantuman syvyys. Ennakkotiedot verovuoden 2009 verotiedoista osoittavat, että valtaosassa kuntia maksuunpantu kunnallisvero supistui ja koko maassakin supistuminen oli keskimäärin puolisen prosenttia. Kunnallisveron veropohja ei juuri lisäänny vuonna Vaikka ansiotulojen kasvuvauhti jonkin verran nopeutuukin tänä vuonna edellisestä vuodesta, vähennysten korottaminen kaventaa kuntien veropohjaa. Talouskehityksen arvioitu paraneminen vaikuttaa myös verotuloarvioihin. Syyskuussa päivitetyssä veroennustekehikossa on päädytty siihen, että kunnallisveroa tilitetään kokonaisuudessaan vuonna 2011 kaksi prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Tämän hetkinen arvio kuntien yhteisöveron tilityksistä vuonna 2010 on noin 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2011 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat noin 1,6 miljardiin euroon, mutta yleisen talouskehityksen ja erityisesti yritysten tuloskehitykseen liittyvän epävarmuuden sekä vanhojen tappioiden vähentämisoikeuden johdosta arvioon pitää suhtautua varauksella. Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2009 noin 970 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilitykset nousevat arvion mukaan viidenneksen lähinnä sen johdosta, että kiinteistöveroprosentteja nostettiin. Vuonna 2011 tilitysten kokonaismääräksi arvioidaan 1,2 miljardia euroa, mikä on parisen prosenttia enemmän kuin tämän vuoden tilitykset. Valtionosuudet Talousarvioesityksessä on peruspalvelubudjettitarkastelun mukaisia valtionapuja budjetoitu vuodelle 2011 yhteensä miljoonaa euroa mikä on 4,2 % tämänvuotista enemmän (404 miljoonaa euroa). Valtionosuuksiin sisältyy 1,6 %:n indeksikorotus, joka lisää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia ja avustuksia 133 miljoonaa euroa. 19

20 7. TALOUSARVIONÄKYMÄT TERVOSSA VUODELLE VEROTULOT 2011 Verotuloja kertyi vuonna vuonna 2008, 3,884 M. Vuonna 2009 verotuloja kertyi lähes saman verran 3,865 M. Vuodelle 2010 verotuloja arvioidaan kertyvän tilinpäätösennusteen mukaan noin 3,960 M ja vuodelle 2011 verotulokertymäksi arvioidaan 4,013 M. Verotulot kasvavat vuodesta 2010 vuoteen ,3 %, ta 2010 tpe 2010 ta 2011 Kuvio 1. Verotulot yhteensä Tuloveroja (kunnallisvero) arvioidaan kertyvän vuoden 2010 tason mukaan 3,3 M, 0 %, 0, yhteisöverot kasvavat + 10 %, ja kiinteistöverot 5 %, ta 2010 tpe 2010 ta 2011 Kuvio 2. Kunnallisverotulot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kuntatalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TERVON KUNTA KUNTASTRATEGIA /PAINOPISTEET

TERVON KUNTA KUNTASTRATEGIA /PAINOPISTEET TERVON KUNTA KUNTASTRATEGIA /PAINOPISTEET 2013 2016 TERVON KUNTASTRATEGIA 2013 2016 Tervon kuntastrategia 2013 2016 on konkreettinen asiakirja, mikä sisältää kunnan toiminta-ajatuksen, painopisteet valtuustokaudelle

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot