Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6"

Transkriptio

1 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6

2 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille Salosta kiiostueille miksi kaattaa vala Salo. Nykyisessä taloustilateessa alueide kilpailu uusista yryksistä o kovaa. Salo lisäksi moi muu suomalaie ja ulkomaie kaupuki o saaut omat kolhusa elikeioelämä kasaivälisessä rakeemuutoksessa. Pelkkä yrystotteja maiostava kyltti tie varressa ei riä. Sijotumisesta kiiostueet yrykset ovat vaativia asiakkaa ja heä o palveltava se mukaisesti. Siksi alome salolaise sijotumispalvelu järjestelmällise kehtämise elise vuotta ste. Nyt Salossa toii sijotumispalvelu, joka periaatteea o että esmäie puhelisoto sijotumisesta kiiostueelta tai vikki mahdollisesta uudesta yryksestä ritää käyistämää koeistomme. Palvelumme toii, koska olemme teheet kotiläksymme eli tuemme Salo ja salolaiset ja koska olemme saaeet harjoella. Yrykse, kaupugi tai mikä tahasa toija meestymie edellyttää verkostoumista. Yksi ei pärjää kukaa eikä se ole tarkouskaa. Kaupugissa toii erilaisia yrtäjäverkostoja, jotka ovat edellee verkostoueet maakuallisesti ja valtakuallisesti. Kaupugi omat verkostot palvelevat ii eduvalvotaa, tiedohakaa kui vertaistukeaki. Uohtaa ei myöskää sovi erilaisia vapaa-aja verkostoja, joille yhteistä o toa kotikaupukme parhaaksi ii kasallisilla kui kasaivälisilläki foorumeilla. Kaupakäyi, kartaoide ja käyköide asiosta Salo seutu o aia ollut oma aikasa mtapuu mukaa kasaivälie ja avoi uusille asioille. Nokia matkapuheliliiketoia myyti Microsoftille merksi uude etistä kasaivälisemmä aja alkua salolaiste elämässä. Nyt Microsoft o yksi kaupugi suurmista työllistäjistä. Se merksee myös sä, että Meriiy yrysalueella Salossa sijasee kiistatta kasallisesti, jollei kasaivälisestiki ertäi merktävä älylateide tuotekehyskesktymä. Kaupukia paostamme siihe, että ala osaajia löytyy jatkossaki pasi ykyiste myös uusie yryste tarpeisii. Tavoteea o elikeiopolitise ohjelma mukaisesti kehtää älykkää tekologia osaamista Sa- 2 lossa. Osaajie lisäksi kaupuki tarjoaa eserkiksi testausmahdollisuuksia ja tuotekehystukea älylateide todellisissa käyttöympäristöissä. Vaikka meillä o toiva ja tuloksia tekevä sijotumispalvelu, o vähää yhtä tärkeää tiedostaa, että meissä jokaisessa salolaisessa asuu piei elikeioasiamies. Jokaisella meistä o omat verkostomme, joide välyksellä vome kertoa posiivisia asioa hegessä. Jokaie Saloo sytyvä työpaikka o tärkeä. Atti Ratakokko Kaupugijohtaja Kaupugi elikeiotoia moet ulottuvuudet Meissä jokaisessa asuu piei elikeioasiamies Salossa o yhtä mota elikeioasiamiestä kui o asukkaa. Tämä koskee meistä jokaista me olemme oma alueemme parhaat myytyk ja jokaisella meistä o omat verkostomme, jossa vome Saloa markkioida. Yryssalo moipuoliset palvelut ja yrysverkostot Yryssalo Oy o kaupugi omistama elikeioyhtiö, yrtäjyyde palvelukeskus. Yryssalo tarjoaa moipuolise kirjo asiatutijoide euvoja ja tukea, usea valmia yrysverkostoja sekä eriomaisia työkaluja yrykse elikaare eri vaiheisii. palvelu Salossa halutaa ataa Suome parasta palvelua täe sijotuville yryksille. Sijai, toilat ja osaavat ihmiset ovat tärkeä tekijöä yrykse tehdessä päätöstä sijotumisesta, mutta sujuvalla ja laadukkaalla palvelulla pystymme vakuuttamaa yrykset Saloo sijotumise eduista ja helpottamaa sijotumispäätökse tekoa. Älykkää tekologia kehysympäristö Salo haluaa olla älykkää tekologia kaupuki. Tavoe o kirjattu elikeiopolitisee ohjelmaa, joka lijaa kehtämistoaa. Yhteistyössä yryste ja korkeakouluje kassa kaupuki vahvistaa osaamista ja koulutusta, jota älykkää tekologia soveltamisessa tarvaa. Kaupuki avaa omassa toiassaa aoja ympäristöjä, joissa yrykset voivat testata ja kehtää käyttäjälähtöisiä tuottea. Yrysaluetoikuat Kaupugi alueella toii eljä yrysaluetoikutaa, jotka kokoavat aluee yrtäjiä yhtee keskustelemaa ja vaikuttamaa omaa toialueeseesa. Toikutia koordioi kaupuki, mutta jäseet ovat kaikki yrtäjiä. Yrysalueella vaikuttavie ääi o saatu kuuluvaksi ja kaupuki huomioi e tehdessää alueesee, eserkiksi kaavouksee ja tottie hioteluu, lityviä päätöksiä.

3 yhdellä puhelulla Marika mulari Salo kaupuki haluaa pää yryksistä hyvää huolta Yryssalo Oy: tousjohtaja Jyrki Sjöholm (vas.), kaupugijohtaja Atti Ratakokko sekä kaupukikehyspäällikkö Mika Maervesi tekevät tiivistä yhteistyötä helpottaaksee yryste sijotumista Saloo. K asvu vaatii yrykseltä rohkeutta ja paljo työtä. Jos etie toipaikka ei tarjoa kasvulle mahdollisuuksia, o paikka etstävä muualta. Toia alotamie uudella paikkakualla o kovaa työtä, jota yrykse o tehtävä perustoasa rialla. Salossa yrykse sijotumie o tehty ii joustavaksi ja vaivattomaksi kui mahdollista. Salossa ritää, että yrys ottaa yhteyttä keee tahasa kaupugi tai Yryssalo edustajaa harkessaa sijotumista Saloo. Miulle voi aia sotaa, kehottaa kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Jokaisesta Suome kuasta löytyy työvoaa ja toiloja. Me Salossa haluamme erottua juuri sijotumispalvelu laadulla ja vaivattomuudella, kertoo kaupukikehyspäällikkö Mika Maervesi. Kaupugi elikeioyhtiö Yryssalo Oy: tousjohtaja Jyrki Sjöholm yökkää ja jatkaa: Esmäie kotakti ei välttämättä osaa vastata kaikkii kysymyksii, mutta häellä o halu ratkaista ogelmat ja hyvä käsys siä, mistä vastaukset löytyvät. Näissä asioissa ei ole jälkeäkää virkamiesmäisestä toakulttuurista, vaa silloi tehdää ku tarvaa ja liikkeelle lähdetää heti, Atti lupaa. Palvelu pelaa ja verkosto kataa eet puhua Team Salosta, joho kuuluvat Salo elivoaisuude ylläpäjät ja kehtäjät, kertoo Atti. Salossa tiedetää, mä o tarjolla Sijotumista pohtiville yryksille tärkemät kysymykset lityvät ammattaoise työvoa saatavuutee ja osaamisee, toiloihi sekä paikallisii yrysverkostoihi. Me pystymme kertomaa opeasti, paljoko Salo työssäkäytialueelta löytyy työvoaa, jolla o yrykse tarvsemaa osaamista, tai kuika tarvtava osaamie o haktavissa, Atti kertoo. Kaupugijohtaja mukaa Salosta, etiseä Nokia-paikkakutaa, löytyy kielaoa, moipuolista projekti-, prosessi-, tietotekistä sekä liiketaloudellista osaamista. Salossa o myös vie vuosia kattavasti Salossaki sijotumispalvelussa tarvtava paikallie asiatutijuus löytyy moesta eri orgaisaatiosta. Kaupugi palveluihi kuuluvat muu muassa kaavous ja lupa-asiat sekä tekiset palvelut. Kaupugi kehtämis-, elikeioja työllisyyspalvelut vastaavat esä mukaisesti useasta yryselämää lityvästä kokoaisuudesta. Kaupugi elikeioyhtiö Yryssalo palvelee ii alotavia kui Salossa jo toivia yryksiä kaikissa yrykse toaa lityvissä asioissa. Salo seudu koulutuskutayhtymä ja Turu ammattikorkeakoulu tarjoavat koulutusta työvoa ammatillisee kehtymisee ja TE-toisto tutee työvoa laadu sekä määrä. Salossa o lisäksi usea yryste ja asiatutijoide verkostoja, jotka kokoavat ja jakavat ajakohtaista tietoa. Paikallisesti olemme alka- Salo sijotumispalvelu toii koulutettu työttömäksi jääeä, jolloi osaamie o tuoretta. Salossa o työ tekemise asee kohdallaa. Yksyiskohtaa voisi lisäksi maia, että Nokia matkapuhelehtaa jäljiltä moilla o valmius vuorotyöhö, Atti Jyrki lisää listaa vielä työvoa pysyvyyde, joka o aia ollut hyvä. Samalla työatajalla o totuttu pysymää, eteki, jos työpaikka o mahdollistaut uusia haastea talo sisällä. Yryssalo myös ylläpää toilarekisteriä myytävää ja vuokrattavaa olevista toiloista. Käytäössä sijotumiseuvojillamme o ajatasaie tieto toiloje yksyiskohdista, mahdollisuuksista ja rajouksista sekä vielä suora yhteys kieistöomistajaa, kertoo Jyrki ja lupaa: tutustumiskierros sopivii tiloihi o puhelisoo päässä. Jos olemassa olevista tiloista ei löydy sopivaa, löytyy Salosta usea yrysaluea, joihi voi raketaa uutta tilaa, täydetää Mika. Meissä kaikissa asuu piei elikeioasiamies Kaupuki hetää haastee yryste houkuttelemiseksi Saloo myös salolaisille ihmisille ja yryksille. Jokaie salolaie voi toia oma kaupukisa markkioijaa. Tarvsee vai vikata meille potetiaalisesta yryksestä, ja me otamme yryksee yhteyttä, lupaa Yryssalo Jyrki. Ku yhteys mahdollisesti Saloo sijotuvaa yryksee o saatu, sijotumispalveluissa selvetää yrykse tarpeet sekä tehdää suuelma yrykse tarvsema tiedo ja yhteyksie keräämisestä. Tietoje keräämise jälkee kutsutaa tarvtavat hekilöt ja viraomaiset sama pöydä ympärille, jotta yrys voi sama tie euvotella eserkiksi ELY-keskukse kassa mahdollisuuksista palkkatukee, rekrytoikoulutuksii tai ivestoukii. Salo tuetaa Salossa o tehty Ivest i Salo työtä hartiavoi vuodesta Siä aikaa sijotumiseuvottelua o käyty yli kahde sada yrykse kassa. Palvelu kehtämisee ja yhteistyöverkosto toivuutee o paostettu. Kertyyt kokemus äkyy palvelu laadussa. Salolla o tässä suhteessa hyvä maie, sellaie, että meidä kassa o helppo tehdä yhteistyötä, Atti Meillä o myös hyvät yhteydet valtiohalloo, eserkiksi työ- ja elikeiomiisteriöö. Tästä o suuri etu, ku o tarpee valvoa paikalliste toijoide etua jatkuvasti muuttuvassa toaympäristössä, Atti kertoo. Luottamuksellisuus o sestää selvyys kaupugi sijotumispalveluissa. Myös palvelu laatuu voi luottaa, sillä pyydetyt tiedot toetaa sovusti ja e vastaavat yrykse tarpeisii. Salolaiset eivät aa katteettomia lupauksia. 3

4 Medicosult kotiutui Saloo K u potilastietojärjestelmiä tekevä Medicosult Oy tarvsi kasvusa tueksi lisää ohjelmistosuutelijoa, osotautui sopivie löytymie yllättävä hakalaksi. Kohtalo tai paremmiki salolaie rakeustarkastaja - puuttui pelii. Salo kaupugi rakeustarkastaja Veikko Nuuros sattui täi muissa työtehtävissä ollessaa maisemaa, että Salosta voisi löytyä sopivia ohjelmistosuutelijoa. Siä alkoi Medicosulti uude toisto sijotumie Saloo. Taisi olla ii, että Nuuros ilmoti Salo kaupugi johdolle meidä ohjelmistosuutelijatarpeestamme ja vielä sama viiko perjatai-illalla kaupugilta soettii, että me he voisivat auttaa, kertoo Medicosult Oy: tousjohtaja Tommi Salaspuro. Salaspuro o tyytyväie Salo kaupugi toaa. Harvemmi kaupugi virkamieheltä perjatai-illalla tällaisessa asiassa yhteydeottoa odottaa, Salaspuro ihmettelee. Perjataise puhelu jälkee istuttiiki ste jo kaupugi edustajie kassa yhteisee euvottelupöytää heti seuraavalla viikolla. Kasvu Salossa jatkuu Medicosultilla oli ee Sa- Näi se etei Medicosult Oy: edustaja ja Salo rakeustarkastaja tapaavat kesäkuussa Kaupuki kertoo työvoasta ja koulutusmahdollisuuksista kesäkuussa Neuvottelua jatketaa lomie jälkee alkusyksyllä Medicosult rekrytoi syksyllä 2012 ja Salo toisto avataa marraskuussa Esmäiset Salossa kehetyt tuotteet ovat asiakaskäytössä keväällä Salo toistoo rekrytoidaa lisää väkeä kesällä Medicosulti Salo toipistee toistopäällikkö Kmo Eklud (vas.) ja software developer Markus Jasé ja Mauo Haukila työsketelevät potilastietojärjestelmie parissa. lo yksikö perustamista toipisteet Helsigissä, Kuopiossa ja Joesuussa. Salo toipistee perustamisvaiheessa marraskuussa 2012 Salossa aloti viise työtekijää. Tällä hetkellä, kesä 2014 uusie rekrytoie jälkee, työtekijöä o Salossa kaikkiaa 12. Medicosult o Salossa toiut toistokäyttöö uudistetuissa, Marika mulari Nokia työterveyshuollo etisissä tiloissa. Nyt olemme siiä tilateessa, että ykyiset toilat ovat jäämässä pieiksi, Salaspuro Salo toipisteessä o kehetty muu muassa potilastietojärjestelmie mobiilisovelluksia, jotka ovat saaeet käyttäjiltää hyvi paljo posiivista palautetta. Salo kaupugilla kietää Medicosulti sijotumista moesta syystä. Olemme eryise ilahtuea siä, että yrys hyödytää ja kasvattaa Salo pereistä mobiili tekologia osaamista, kitelee ohjelmapäällikkö Aa Silaterä, ja jatkaa: Medicosult o lisäksi käyttäyt kaupugi kehtämää Expert Village -tuotekehysympäristöä, jossa yrykset pystyvät testaamaa tuotteaa ja iide käytettävyyttä asiatutijoide auttamia. Yryste atama palaute vastikää laseeratu tuotekehyspalvelu toivuudesta o meille ertäi arvokasta. Työvoa ja sijai ratkaisevat tekijät Medicosultissa ollaa varsi tyytyväisiä sijotumisesta Saloo. Salo seutu o hyvä kokoie työssäkäytialue. Olemme löytäeet täältä osaavaa hekilökutaa. Koska lapsiperheillä o täe kieät seet, o hekilökuta soutuutta. Myös Salo hyvät liikeeja tietoliikeeyhteydet saavat Salaspurolta kiosta. Helsikii o vai tui matka. Ja sähköisesti töä voidaa vaivattomasti jakaa ja tehdä toipisteestä toisee, tousjohtaja Salaspuro Orio pakkaa Salossa Lääketehtaa sijotumie kaupukii oli moe tekijä summa L ääkeyhtiö Orio etsi sopivaa ratkaisua pakkaus- ja varastoilojesa laajetamistarpeelle sekä Suomesta että ulkomailta. Yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi ousi uude yksikö perustamie Saloo. Pakkaus- ja logistiikkatooje kesktämie Saloo tutui järkevmältä. Meillä oli varastoja moella eri tehtaalla, mutta raketamalla kokoaa uutee paikkaa pystyme mioaa keskeytykset tuotaossa, kertoo Orioi lääketuotao tousketju johtaja Virve Laie. Lisäksi pakkaamise kesktämise myötä Orioi Turu ja Espoo tehtaissa vapautui tilaa lääkevalmistuksee. Syyt Salo valaa olivat moiaiset. Tila oli hyvä, samoi sijai, ja lisäksi Salossa oli saatavilla tarvsemaamme työvoaa, Laie listaa. Salo kaupugille Orioi päätös loi toivoa. Kaupugalolla oli siä päivää hymy herkässä, ku Orioi päätös tuli tietoo. Se, että tällaie iso ja kasvava työataja päätti soutua Saloo, vahvisti uskoamme siihe, että Salolla o tarjottavaa kaikekokoisille uusille yryksil- Työmiisteri Lauri Ihalaie vihki Orioi Salo tehtaa. Takaa keskellä Orioi tousjohtaja To Lappalaie ja Orioi Salo-projekti johtaja Juha Paasi. le, muistelee kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Sujuvasti kaupugi kassa Johtaja Laie kehuu yhteistyötä Salo kaupugi kassa SSS / Mia Määttäe sujuvaksi. Same paljo iformaatiota Salosta. Koska tarjosme Saloo sytyviä työpaikkoja myös vahoille työtekijöillemme, kävivät kaupugi edustajat Turussa ja Espoossa estelemässä Saloa ja sä, millaista siellä o asua ja elää. Ne tilaisuudet olivat ertäi pidettyjä, Laie kertoo. Lisäksi Laiselta saa kiosta erilaiste lupa-asioide opea kästely. Nokia etisii Lokakuu 2012 Orio julkistaa sijotumispäätöksesä. Syksyllä 2012 rekrytoii ja koulutukse suutelua, kaupuki estäytyy Orioi Espoo ja Turu työtekijöille. Vuodevaihteessa mediayhteistyö kaupugi ja Orioi keske: 1400 hakijaa rekrytoikoulutuksii. Vuosi 2013 valoja, koulutusta ja tiloje valmistelua. Maaliskuu 2014 Orioi Salo lääketehdas viettää avajaisia. tehdastiloihi oli tehtävä isoja muutoksia, jotta e pystyttii ottamaa Orioi käyttöö. Kaupugi koeisto toi kokoaisuudessaa oikei hyvi, Laie Tällä hetkellä Salossa o vii- Näi se etei si pakkauslijaa toiassa. Kesää 2015 meessä kaikkie sesemä Saloo suuellu pakkauslija päisi olla käytössä. Saloo o siirtyyt lijoja muualta, mutta lisäivestoi o merktävä. Sesemästä lijasta puolet o kokoaa uusia, Laie kertoo. Orio työllistää Salossa tällä hetkellä oi 120 hekilöä. Laise mukaa kaikki o sujuut suuelmie mukaa, mutta työmaata o vielä edessä. Esmäie tehtävämme o saada kaikki toaa asetettuje tavoteide mukaisesti. Toaa vielä hiotaa, mutta sisäisesti me puhumme, että tavoteeamme o tehdä Salo tehtaasta maailma paras pharma-ala logistiikka- ja pakkauskeskus, eli kovat ovat tavoteet, Laie aurahtaa. 4

5 Nordea valsi Salo SSS / Kirsi-Maar Veetpalo Näi se etei Vasemmalta Nordea Turu aluejohtaja Ja Söderholm, Salo kaupugi ohjelmapäällikkö Aa Silaterä, Nordea puhelipalveluyksikö johtaja Sari Tempakka, Nordea Louais-Suome ja Ahveamaa aluejohtaja Tarja Rosama, Yryssalo tousjohtaja Jyrki Sjöholm, Nordea vähtäispaki johtaja Topi Maer ja varajohtaja Jussi Mekkoe sekä kaupugijohtaja Atti Ratakokko Salo kaupugalo edustalla tiedotustilaisuude jälkee. Sijai ja kielaoie työvoa kaupugi vahvuuksia K u Nordea keväällä 2014 ilmoti tarpeistaa ja suuelmistaa perustaa uusi puhelipalveluyksikkö, se sai yhteydeoto kaikkiaa 25 kaupugilta. Valsme viisi kaupukia jatkoo ja pyysme kaikilta viideltä kaupugilta presetaatiot. Kaikissa iissä tietysti eseltii, me juuri oma seutukuta olisi hyvä vala, mutta Salo presetaatio oli valtava hyvä ja vahvisti meidä käsyksiämme Salosta, kertoo Nordea varatousjohtaja Jussi Mekkoe. Salossa Nordea vakuutti muu muassa työvoa laadullie ja määrällie saatavuus. Koska Salo o etie Nokia-paikkakuta, oletetaa, että etiset okialaiset puhuvat eglatia. Lisäksi ykyise Salo alueella o paljo myös ruotsikieletaoisia ihmisiä. Puhelipalvelussa toaa kielillä suomi, ruotsi ja eglati, jote iä kaikkia tarvaa, Mekkoe kertoo. Kielaido lisäksi Nordea kaipaa kaupallista koulutusta omaavaa hekilökutaa ja yryksessä uskotaa, että sä o Salossa saatavilla. Hyvät yhteydet Helsikii Nordealle löytyi Salosta hyvät tilat Nokia etisistä toiloista. Tila ei tosi ollut meille kovi merktävä valaperuste, sillä hyviä toiloja o tyhjillää koko Suomessa, Mekkoe Oleellisempaa valakreeriä Mekkoe pää Salo keskeistä sijaia. Toamme o kueki melko Helsiki-keskeistä, ja täältä o hyvät liikeeyhteydet Helsikii. Eserkiksi hekilökua valmeuksia järjestetää myös Helsigissä. Tällä hetkellä Nordealla o puhelipalvelukeskukset Helsigissä, Oulussa, Vaasassa ja Talliassa. Nordea Cotact ceterissä asiakaspalvelu ei suikaa tarkoa pelkästää puhelieuvotaa, vaa euvotapalveluja tarjotaa myös olie-chatissa ja verkkopaki Asiakasposti kautta. Asiakkaia o sekä yrysasiakkaa että yksyishekilöä ja euvotaa aetaa ii päivtäisii pakkiasioihi, kulutusluottoihi, kui sijousasioihiki litye. Jokaisella Cotact ceter -paikkakualla tehdää kaikkea, vaikka erikoistumistaki eri kaupugeissa o. Tämä o ii opeasti muuttuva ympäristö, että vaikka saoisi joku yksikö yt erikoistuva johoki toaa, hetke kuluttua saattaa jo olla toisi, Mekkoe Töä salolaisille Nordea ilmoti perustavasa uude puhelipalvelukeskukse Suomee huhtikuussa Salo kaupuki otti yhteyttä Nordeaa huhtikuussa 2014 ja esteli Salo vahvuudet ja tarjoa kevää aikaa. Nordea ilmoti perustavasa uude puhelipalvelukeskukse Saloo. Rekrytoi ja koulutukset käyistyvät syksyllä Tavoteea o, että vuodevaihteessa 2015 uudessa keskuksessa työsketelee 60 työtekijää ja määrä kasvaa eää 150 työtekijää vuotee 2016 meessä. Mekkose mukaa keskukse toa alkaa vuodevaihteessa. Salo yksikö johtajaksi o juuri etty turkulaie Juha Aos, jolla o moipuolie kokemus eri tehtävistä Nordeassa. Aos vastaa osasto käyistämisestä, rekrytoiista ja hekilöstö valmeuksesta. Salo keskus tulee työllistämää alkuvaiheessa kuusikymmetä hekeä ja hekilöstömäärää o tarkous kasvattaa vuosie aikaa. Usko että sada työtekijä raja yletää opeasti, varatousjohtaja Mekkoe Mekkose mukaa keskukse kokoa voi kasvattaa maksissaa oi 150 hekilöö. Salo keskukse hekilökuta tulee koostumaa hege tieistä, joissa o esies ja työtekijöä eri profiileilla. Lisäksi tarjolla o muutamia asiatutijatehtäviä, mutta Mekkoe muistuttaa, että kyseessä o kueki hyvi operatiivie yksikkö. Avoet tehtävät ovat tietysti sisäisesti haettavissa, mutta oleta, että valtaosa hekilöstöstä tullaa palkkaamaa ulkoisea rekrytoia, Mekkoe Salolaiset ilosevat uutisesta Salolle tämä o loistouutie, ilosee kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Nordea teki eriomaise valia, sillä Salosta löytyy heille kaikki tarvtava. Ja mikä tärkeä: Saloo sytyy uusia työpaikkoja osaaville ihmisille. Salo o ollut rakeemuutospaikkakuta jo miltei viisi vuotta, jote Nordea päätös o meille hekisestiki tärkeä, summaa Ratakokko. 5

6 Salosta maailmalle Salo kaupugilla käytössää vahva kasaivälie kaupukiverkosto S alo kaupuki o ollut aktiivie kasaivälie toija jo vuosikymmeie aja ja kaupugi ystävyyskaupugeista o muodostuut vahva, kymmeise kaupukia sisältävä kaupukiverkosto. Pereise ystävyyskaupukoia kautta o oistuttu luomaa myös yryselämälle hyödyllisiä yhteyksiä. Kasaivälisiä verkostoja o sytyyt myös erilaiste hakkeide myötä. Verkostoje ylläpo o edullista siihe ähde, mikä hyöty iistä voidaa saavuttaa, toteaa kaupugi eryisasiatutija Päivi Savolaie. Katse Saksaa Vie aikoia yhteyttä o pidetty eryisesti saksalaisee Puchhei kaupukii. Saksassa ja eryisesti Baijeri alueella - jossa Puchheki sijasee - o tällä hetkellä työvoapulaa juuri iillä aloilla, missä meil- Salo kaupugilla o laajat kasaiväliset verkostot. Terhikki Lehtoe ja Päivi Savolaie auttavat yryksiä löytämää verkostoista sopivia yhteistyökumppaea. Marika mulari keasti ulkomaille, jote meillä o yhteistyölle suuret odotukset, Terhikki Yhteydet luovat lisää yhteyksiä Ku puhumme verkostostamme yhteistyökaupugeissa, kaattaa muistaa, että myös äillä verkostojemme ihmisillä o omat verkostosa, Terhikki huomauttaa ja jatkaa. Verkostoje verkostot laajetavat mahdollisuuksia moee suutaa. Päivi ja Terhikki pävät Salo kaalta tärkeää, että myös yrykset kertovat kotikaupugistaa liikkuessaa maailmalla. Meillä o hieoja eserkkejä paikallisista yryksistä, jotka kasaivälistä bisestä tehdessää osaavat ja ee kaikkea haluavat markkioida myös Saloa. Ulkomaalaiselle yrykselleki o matalampi kyys sijotua Saloo, ku sillä o yhteistyökumppai alueella jo valmiia, Päivi kertoo. Puchhe, Saksa: Sijasee Baijerissa Müchei kaupugi läheisyydessä. Asukkaa oi Iovatiivie talouskeskus, kaksi teollisuuspuistoa. Puchheilaie high-tech maalaajuisesti tuettua. Sijai ihateellie Alppie läheisyydessä suure kaupugi aapurissa. Loistavat liikeeyhteydet. lä o työttömyyttä, kertoo Salo kasaiväliste asioide päällikkö Terhikki Lehtoe. Baijeri työvoahallio ihmisiä o jo käyyt Salossa tutustumassa Saloo ja salolaisee osaajaprofiilii. Emmehä me halua lähettää osaajiamme pois Salosta, vaa tutkia mahdollisuudet eserkiksi joideki töide tekemisee Salossa, Terhikki kertoo. Toki myös halukkaa lähtijöä Saksaa voi olla ja tällöi o hyödyllistä, että yhteys paikallisii rekrytoia tekevii ihmisii o luotu. Kiia suutaa uusia avauksia Salo kaupuki solmi elokuu lopulla yhteistyösopukse Keski-Kiiassa sijaseva Wuhai kaupugi kassa. Wuhayhteistyöltä odotetaa salolaisille yryksille mahdollisuuksia päästä Kiia markkioille sekä houkutella kiialaisia yryksiä ivestoaa tai sijotumaa Saloo. Päivi kertoo, että Salo kaupuki etsii parhaillaa yryksiä, jotka olisivat kiiostuea lähtemää tutustumismatkalle Wuhaii vielä kuluva syksy aikaa. Meihi voi olla yhteydessä, jos Kiia markkioille pääsy aidosti kiiostaa ja siihe o resursseja, Päivi vikkaa. Terhikki ja Päivi korostavat, että juuri Kiia kaltaisissa maissa o välttämätötä, että kaupugi johto o avaamassa ovia, tai että kiialaisilla yhteistyökumppaeilla o mahdollisuus tavata Salo kaupugi johtoa. Kiialaiset ivestoivat yt roh- Wuha, Kiia: Sijasee keskisessä Kiiassa ja o Hubei maakua pääkaupuki. Asukkaa oi 12 miljooaa. Päätoialoia mm. ICT (optoelektroiikka, geoiformatiikka), metalli, eergia ja biotekologia. Kiia tieteellie ja koulutuksellie keskus. Alueella usea kymmeiä korkeakouluja. Shaghai, Pekig ja Hogkog opeide jua- ja letoyhteyksie päässä (matkaa km). Kiia Suome suurlähetystö terveiset Kaato Salo kaupugi yhteistyökumppaia I ve bee to Salo oly oce, but got a deep pressio o the Cy, her Mayor, Mr. Ratakokko, ad his team of ivestmet ad developmet. Salo is a small but vibrat cy wh high-tech kowledge ad comprehesive rage of services. Not log ago, wh the assistace of Mr. Ratakokko ad his colleagues, GeoStar, Oe of the leadig Chiese geospatial iformatio systems (GIS) compaies, has foud their first busiess parter i Salo, which is a good sigal of the expasio of busiess cooperatio betwee Chia ad Filad. I m full of cofidece that through the govermet efforts ad wh excellet locatio ad deep techological tradios, Salo will attract more Chiese busiess comig for cooperatio ad ivestmet i future. By Mr. QIAO Shouwu, the Ecoomic ad Commercial Cousellor of the Embassy of the People s Republic of Chia i Filad Kaato-toa tähtää ICTsektori työpaikkoje määrä kasvuu Suomessa. Kaato toii Suomessa Salossa, Oulussa, Tampereella ja pääkaupukiseudulla. Kaado juuret ovat Nokia-klusteri murroksessa, joka o vähetäyt ICT-sektori työpaikkoja Suomesta merktävästi. Kaato tavotelee ICT-työpaikkoja atamalla avaetkätee-palvelua ulkomaisille yryksille, jotka mielivät sijotua Suomee. Kaato myös luo yhteyksiä ulkomaiste ja kotaiste yryste välille, jolloi tavoteea o auttaa kotaisia yryksiä kasvamaa ja se luomaa uusia työpaikkoja. Kaato myös tekee moie tahoje kassa yhteistyötä ICTsektori kehtämiseksi. Tärkei Kaado voavara o kueki Kaato-verkosto, joho kuuluu sekä ulkomaisia että kotaisia kokeea liike-elämä johtajia. Useme juuri verkostosta saatu vikki o alotaut oistuee Kaato-projekti. Kaado työkalupakkii verkosto lisäksi kuuluu laaja ymmärrys paikkakua osaajista, mikä Salossa tarkotaa laajaa yhteistyötä Just Do ICT verkosto kassa ja yhteistä Salo Talet Pool LikedI-ryhmää. Merktävä työkalu o myös tietokata paikallisista yryksistä ja iissä olevasta osaamisesta. Suomee o Kaato-toia kautta saatu usea yryksiä, joista merktävmät ovat Fiksu (USA), Yota (Veäjä) ja Telrock (UK). Salossa Kaato toii tiiviissä yhteistyössä sijotumispalveluide ja Yryssalo asiatutijoide kassa. Salo Kaato-toaa vetää Mia Matiaho. 6

7 Oikea vastaus o Salo ELY-keskus myötää tukea yryste kehtämisee ja ivestoeihi S alolle myöettii äkillise rakeemuutokse status syksyllä 2009 ja se o voassa vuode 2015 loppuu. Tällä ii kutsutulla ÄRM-statuksella o moia aluee yryksiä ja työvoaa hyödyttäviä vaikutuksia. Eserkiksi salolaiste yryste o mahdollista hakea tukea toasa kehtämisee. Tukea voidaa myötää tuotatomeetelmie, liiketoia tai tuotteide kehtämisee. Salossa ämä kehtämistuet o kohdistettu pääasiassa pieille ja keskisuurille yryksille. Tuki o pk-yrykselle maksissaa 50 prosettia hakkee kokoaiskuluista, toise puole kustauksista yrys rahotaa se, kertoo Varsiais-Suome ELY-keskukse päällikkö Esa Lidqvist. Salossa yryste o lisäksi mahdollista saada ivestoeihi tukea prosettia. Tukiprosetti riippuu yrykse koosta. Etelä-Suomessa ivestoeja tuetaa yleesä vai äkillise rakeemuutokse alueella. Juuri pk-yryksissä tue vaikuttavuus o suuri. Iso yrys voisi hakea tukea 10 prosettia kustauksista. Korosta kueki, että koska myöettävää tukirahousta o kaikkiaa vai kolme miljooaa, ei meillä riä rahous kovi isoihi ivestoeihi, Lidqvist ELY-keskus o myötäyt ÄRM-kehtämisavustusta yrykse kehtämisee tai ivestoeihi Salo seudulla rakeemuutoskaudella. Rahousta o seudulle kesäkuuhu meessä myöetty 110 eri yrykselle yhteesä oi 10,5 miljooaa euroa. Yrykset ovat käyttäeet omaa rahaa hakkeisii oi 50 miljooaa euroa, jote hakkeide ivestoie kokoaisarvo o ollut lähes 60 miljooaa euroa. Uusia työpaikkoja sytyy oissa hakkeissa yrtäjie arvio mukaa oi 570 kpl. Salo o Lidqvisti mukaa yryksiä kiiostava ivestoikohde myös osaava työvoa saatavuude takia. Yhteys Yryssaloo auttaa eteepäi Kokreettisesti tukie hakemie alkaa yhteydeotolla Yryssaloo, sillä sieltä saa euvoja hakemukse tekemisee. Yryssalossa o ammattilaisia, jotka toivat ikää kui sparraajia, he ovat ammattilaisia kysymää tarvtavat kysymykset, Lidqvist kertoo. Tukea myöettäessä arvioidaa, oko suuelmalla liiketoaedellytyksiä, oko tausta kuossa ja oko yryksellä mahdollisuus rahotaa oma osuutesa. Hylkäysprosetti hakemuksissa o kymmee proseti luokkaa. Epäkelpoihi suuelmii pyrää pääsemää kiii ajoissa. Käytäössä kaikki asialliset hakemukset, jotka saamme, voivat saada tukea. Tiettyjä toialoja, kute kauppa, yksyisille suuatut palvelut, liikee ja raketamie, ei voida rahotaa, koska se vääristäisi kilpailua, Lidqvist tarketaa. Lidqvisti mukaa rahousta o haettu odotuste mukaa. Tosi tämä meee vähä sykleissä. Ku tulee irtosaomisilmouksia, saamme meki paljo kyselyä. Nyt o ollut vähä seesteisempi jakso. ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Salo kaupugi kassa Salo johto o ertäi aktiivie ja he ymmärtävät mahdollisuudet oikei hyvi. Tilae o Salossa ii haasteellie, että se pistää aika öyräksi ja yhdessä pohtaa parhaa eteemismalleja, Lidqvist Lidqvisti mukaa paoksia o laettu paljo eomaa uusie yryste perustamisee. Nyt olemme keskustelleet Yryssalo kassa, että päisi kiitää eemmä huomiota Näi se eteee: Yhteys Yryssaloo. Yryseuvoja auttaa yrystä kehystarpee hakkeistamisessa, tukikelpoisuusmäärtelyssä ja rahoushakemukse täyttämisessä. Yrys hakee kehtämisavustusta ELY-keskuksesta. Hakkee voi alotaa vasta hakemukse jättämise jälkee. siihe, että saisme olemassa olevia yryksiä kasvamaa. Tietekää uusillekaa yryksille ei saota ei. Lidqvisti mukaa jäljellä olevalla tukäärärahalla ei ole mahdollista paikata Nokia jättämää aukkoa kokoaa, mutta sillä saadaa Salo elikeioelämä kestävälle ousukäyrälle. Rahousta myös työvoa koulutuksee ELY-keskuksella o käytössää myös Euroopa globalisaatiorahasto tukea, joka avulla voidaa räätälöidä valmiuksia paratavia koulutuksia Nokialta ja Nokia alihakkijoilta irtisaotuille hekilöille. Kotaise rahoukse rialla ja lisäksi käytössä olevalla EGR-rahouksella o Salossa vou tukea muu muassa työttömie kouluttautumista uusii ammatteihi tai täsmäkouluttaa uudessa työssä alotavia työtekijöä yrykse tarpeide mukaa. Kysymys & vastaus -palsta E ole yrtäjä. Me tämä lehde asia miua koskee? Jokaie salolaie o Salo elikeioasiamies. Tästä saat tarkempaa tietoa siä, mä Salolla o yryksille tarjota sekä tarioa todellisista sijotumisista ja iide perusteista. Yrykset ovat Salo ja salolaiste meestykse eliehto. Ole yrtäjä ja tarvse lisää toilaa. Mistä voi sä kysellä? Yryssalo sivuilta löytyy Vapaat toilat Salossa likki. Siä voi alotaa, mutta Yryssalo auttaa ja euvoo moessa muussaki yrystoia kasvuu lityvässä asiassa, jote kaattaa olla yhteydessä Yryssaloo. Me tämä lie kustaettii? Lie o osa Ivest i Salo 2 haketta, jota osarahotaa Euroopa uioi aluekehysrahasto (EAKR) ja Varsiais-Suome lito. Kaupuki rahotaa liteestä 30 prosettia. Tässä tutuu oleva mota toijaa: kaupuki, Yryssalo, ELY-keskus, TE-toisto, yrtäjäjärjestöt ja mä kaikkea. Tutuu tehottomalta, oko tässä päällekkäistä toaa? Toijoa o mota, ja iillä kaikilla o oma, usei lakisääteie tehtäväsä. Salossa yhteistyö kueki pelaa saumattomasti, ku toijoista kaikki tutevat toisesa. Yrtäjä ei tarvse toijaviidakkoo eksyä, sillä Salossa palvelu pelaa ja opastusta löytyy. Kasaivälisyysasiat mietyttävät. Oko ystävyyskaupukiyhteistyö jo meee talve lumia ja eivätkö kaupugi budjetista maksettavat matkat ole iha huvireissuja vai? Kaupugilla ei ole varaa maksaa keekää huvatkoja, vaa ku kaupugi työtekijät ovat ulkomaa työmatkalla, e ovat tarkkaa perusteltuja. Ystävyyskaupukisuhteet pelkä kulttuurivaihdo kaalta ei ole päätavoteemme, vaa haluamme ee kaikkea käyttää tätä hyvää verkostoamme elikeioelämämme hyväksi. Ole salolaie yrtäjä. Miksi miu päisi kiiostua uusista yryksistä tai kasvusta? Uudet yrykset moipuolistavat ja vahvistavat Salo elikeiorakeetta. Toiva yryskehysympäristö, joka houkuttelee sijotujia, o myös pereiste salolaiste yryste etu. Yrtäjä kuutelee yrtäjää, siksi kokosme tähä jutujuurta moelaisee markkiapuheesee. Mahtavaa, halua auttaa omaa asuipaikkakutaai! Mistä voi alotaa? Hyvä kysyjä, olet jo alotaut, koska olet tiedostaut tilatee! Vo auttaa kertomalla muille Salo hyvistä puolista ja eryisesti korjaamalla kuulemasi väärikäsykset tai virheelliset tiedot. Vo miettiä omia tuttujasi siä äkökulmasta, että keelle olisi hyödyllistä vikata Salo mahdollisuuksista. Posiivie asee ja talkooheki kataa pkälle! Hekilökua pysyvyys o yryksellei o tärkeää. Millaista Salossa o asua? Oko lapsille harrastusmahdollisuuksia ja ritävästi päivähoopaikkoja? Keräsme vuoa 2013 uusie salolaiste kokemuksia ja kertomuksia Salosta ja Salossa asumisesta. Näihi kertomuksii voi tutustua sivulla: Me asumme Salossa. Salossa o piee paikkakua lyhyet joot ii harrastuksii kui liikeevaloihiki, mutta keskuskaupugi palvelutaso. Hoopaikkoja ritää ja hekilökuta pysyy, ku töä o tarjolla siä o kokemusta. Paljoko kaupuki maksaa sijotuvalle yrykselle rahaa? Kaupuki ei maksa sijotuvalle yrykselle rahaa. Salossa yrykse o kueki mahdollista saada moelaista apua ja tukea, eserkiksi Yryssalo euvotaa, ELYkeskukse yryskehystukea tai TE-toisto myötämää palkkatukea. 7

8 Ota yhteyttä Atti Ratakokko Mika Maervesi Jyrki Sjöholm kaupugijohtaja kaupukikehyspäällikkö tousjohtaja Yryssalo Oy Tampere Helsiki Turku Hako väi Hei yrtäjäystä alkaut. Kesäloma oli aa t ra oe j lo Sa rre kytemää ja lapsea kuljme same heiäko Muista kuika la il as ri sl u e ur toi. Su ivä kruuasi to ja auriko pais aa kortee. Pä av vu sa me ls puha posket pyöreiä u suklaajäätelö. tt te os a kioskilt jiasi kutti Silloi jalkapoh a. o is e le tu meistä oikei matka pois. Mietme, mä että edessäsi o, me es ti ä ja si hyt yryksesi sta jotaki, ä u si t lu ul ku ä ee, siulla o ole välill pkä aja jälk me Vuosie varrella as si ht ko ku e, että katsee alla. Nyt (muuallaki). Nä ä meestyjie list ss gi e i ls vi He t iu yvä yrys uksii. Olet ta edellee meest ja mahdollisu ii is te as ha i kohdistuu uusi kasvu rajoja? aikoia murehtia saada liekki yhtee hiilee, aa lt ha pu ka ai jällee e tasolle? Olisiko meidä a seuraavall to si se yk staa yr syttymää ja o at huomiota ii kasvavat ja saav Ne.. ät yv st e t me i samaa aikaa Salossa yrykse o suuri ja pie lo övoa. Sa ty. kä ki se la a al ailm i toil ta ti t to Suomessa kui ma yy yt upuki, josta lö taa eteepäi. Salo o suuri ka teisöllisyys ka yh a ss jo, ki u up Salo o piei ka ketteryytee, sa paostetaa is jo t, lu ve al high qualy sijotumisp, high desig ja ch te Meillä o hyvät i gh Hi. i i yryksesi vo verkostoih a, josta siuk tt joustavuutee ja uu is va le tu päivää ja ovat täällä tätä tä. svua ja meestys ka ammetaa uutta asaavat aoiset ja aika tt ma Am. sä ö tekemää työtä osaavat ty ää hihasa ja Meillä ihmiset är kä ta ii lm va jat ovat helppo tulla. salolaiset osaa etee. Täe o se yk st e me yryksesi tutija, lä siulle asia el es ko a Sa e a. verkostoihi? Vi voi olla Saloss Tulevaisuutesi? Kytkee siut mi em rk ta ta es ä kaik joka kertoo täst jyyde ytee? tä yr e salolais a siua löytämää halua kausta, ut vä si tä ys a ot vä iv hy To lla, lisuuksia. ol hd ma Näillä ajatuksi a la ol oi sill, joka o pull ti täää kute he aa Salo. Kaupugi am tt au ja ole valmis tervetulleeksi joskus ee. Salossa o hyvä yrtää Syksy starttaus 9.9. Salossa Tuuaa liiketoa huippuu! Syksy ykköstapahtuma herättelee yryste avaihekilöä liiketoia paratamisee lityvillä puheevuoroilla ja eserkeillä. Pääpuhujamme Hekka Hyppöe tuetaa Hyvät ja huoot uutiset -ohjelma vetäjää. Tervetuloa osallistumaa ja verkostumaa! Aika: tiistaia 9.9. klo Paikka: Hilkasali, Salo kirjasto, Vilhokatu 2 HUOM! Mukaa mahtuu 120 eakkoo ilmotautuutta, vieistää päivää ee tilaisuutta tai p. (02) Kts. tarkempi ohjelma Boost Up! Kasvuvalmeus 2014 Yryssalo Oy ja Booster Cosultig Oy järjestävät toiville, kehyshakuisille yryksille mahdollisuude osallistua tehokkaasee iltaisi pidettävää kasvuvalmeuksee. Valmeus eteee liiketoia perusasioista yryskohtaisii kokreettisii kasvusuuelmii kuude illa aikaa syksyllä Hae mukaa lähettämällä sähköpostia meessä Boosterille: Koulutus o mukaa valuille maksuto ja mukaa otetaa 12 yrykse avaihekilöä. Lisätietoa Yryssalo saa EU:lta tukea eri toepeide toteuttamisee rakeerahastoista. EU-rahoukse tavoteea o parataa työllisyyttä sekä lisätä yryste kilpailukykyä. Nää toepeä rahoetaa osi YPK - Resurssi projekti rahouksella. JULKAISUTIEDOT Yryssalo Oy, Örikatu 15, Salo, 8 Julkaisija: Salo kaupuki 9/2014 U lkoasu: Maiostoisto 4D Totajat: Salo kaupugi kaupukikehyspalvelut, Tato: SSS Oy Yryssalo Oy, Marika Mulari P aiopaikka: Salo Lehtehdas

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey o the Attitudes of Europeas Towards Tourism i 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL334 - Europea's Attitudes towards Tourism - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 1 Iduktiotodistus Iduktiotodistukse logiikka Tutkitaa tapausta, jossa haluamme todistaa joki väittee P() site, että se pätee kaikilla luoollisissa luvuilla. Eli halutaa

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu 83A Tietoraketeet ja algoritmit 06-07, Harjoitus ratkaisu Harjoitukse aiheea o algoritmie oikeellisuus. Tehtävä. Kahvipurkkiogelma. Kahvipurkissa P o valkoisia ja mustia kahvipapuja, yhteesä vähitää kaksi

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 04 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 6. harjoitus, viikko 0 3. 7.3.04 R ma 0 D5 R5 ti 4 6 C09 R ma 4 6 D5 R6 to 4 C09 R3 ti 08 0 D5 R7 pe 08 0 D5 R4 ti 4 C09 R8 pe 0 D5. Laske

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 206 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 5. harjoitus, viikko 7 5. 9.2.206 R ma 0 2 F455 R5 ti 0 2 F9 R2 ma 4 6 F455 R6 to 2 4 F455 R3 ti 08 0 F455 R7 pe 08 0 F455 R4 ti 2 4 F455

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Solmu 3/2010 1. toteutuu kaikilla u,v I ja λ ]0,1[. Se on aidosti konveksi, jos. f ( λu+(1 λ)v ) < λf(u)+(1 λ)f(v) (2)

Solmu 3/2010 1. toteutuu kaikilla u,v I ja λ ]0,1[. Se on aidosti konveksi, jos. f ( λu+(1 λ)v ) < λf(u)+(1 λ)f(v) (2) Solmu 3/200 Epäyhtälöistä, osa 2 Markku Halmetoja Mätä lukio Välillä I määriteltyä fuktiota saotaa koveksiksi, jos se kuvaaja o alaspäi kupera, eli jos kuvaaja mitkä tahasa kaksi pistettä yhdistävä jaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus:

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus: 1. Tietyllä koeella valmistettavie tiivisterekaide halkaisija keskihajoa tiedetää oleva 0.04 tuumaa. Kyseisellä koeella valmistettuje 100 rekaa halkaisijoide keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää 95%: ja 99%:

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä

Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä Pirjo Juvoe-Posti, Saa Pesoe, Pauliia Toivio, Markku Sallmé, Aa-Katriia Himae, Timo Hau, Esa-Pekka Takala, Kirsi Niirae, Iloa Autti-Rämö, Katariia Hikka, Jukka Uitti Työssä jatkamise tuki pitkittyvässä

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Lyhyt kuvaus harjoitukse sta. Kommentit harjoitukse n toimivuude sta

Lyhyt kuvaus harjoitukse sta. Kommentit harjoitukse n toimivuude sta Tui yleistavoite:tutustumie toisii (oppilas-opetta), oppilaide tasoo. Kokeilemie eri tassiliikeita. Ee tutia oppilailla oli veryttely, lihasvoima, veyttely tuti. Harjoituks e tavoite Lyhyt kuvaus sta Kommetit

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot