Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6"

Transkriptio

1 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6

2 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille Salosta kiiostueille miksi kaattaa vala Salo. Nykyisessä taloustilateessa alueide kilpailu uusista yryksistä o kovaa. Salo lisäksi moi muu suomalaie ja ulkomaie kaupuki o saaut omat kolhusa elikeioelämä kasaivälisessä rakeemuutoksessa. Pelkkä yrystotteja maiostava kyltti tie varressa ei riä. Sijotumisesta kiiostueet yrykset ovat vaativia asiakkaa ja heä o palveltava se mukaisesti. Siksi alome salolaise sijotumispalvelu järjestelmällise kehtämise elise vuotta ste. Nyt Salossa toii sijotumispalvelu, joka periaatteea o että esmäie puhelisoto sijotumisesta kiiostueelta tai vikki mahdollisesta uudesta yryksestä ritää käyistämää koeistomme. Palvelumme toii, koska olemme teheet kotiläksymme eli tuemme Salo ja salolaiset ja koska olemme saaeet harjoella. Yrykse, kaupugi tai mikä tahasa toija meestymie edellyttää verkostoumista. Yksi ei pärjää kukaa eikä se ole tarkouskaa. Kaupugissa toii erilaisia yrtäjäverkostoja, jotka ovat edellee verkostoueet maakuallisesti ja valtakuallisesti. Kaupugi omat verkostot palvelevat ii eduvalvotaa, tiedohakaa kui vertaistukeaki. Uohtaa ei myöskää sovi erilaisia vapaa-aja verkostoja, joille yhteistä o toa kotikaupukme parhaaksi ii kasallisilla kui kasaivälisilläki foorumeilla. Kaupakäyi, kartaoide ja käyköide asiosta Salo seutu o aia ollut oma aikasa mtapuu mukaa kasaivälie ja avoi uusille asioille. Nokia matkapuheliliiketoia myyti Microsoftille merksi uude etistä kasaivälisemmä aja alkua salolaiste elämässä. Nyt Microsoft o yksi kaupugi suurmista työllistäjistä. Se merksee myös sä, että Meriiy yrysalueella Salossa sijasee kiistatta kasallisesti, jollei kasaivälisestiki ertäi merktävä älylateide tuotekehyskesktymä. Kaupukia paostamme siihe, että ala osaajia löytyy jatkossaki pasi ykyiste myös uusie yryste tarpeisii. Tavoteea o elikeiopolitise ohjelma mukaisesti kehtää älykkää tekologia osaamista Sa- 2 lossa. Osaajie lisäksi kaupuki tarjoaa eserkiksi testausmahdollisuuksia ja tuotekehystukea älylateide todellisissa käyttöympäristöissä. Vaikka meillä o toiva ja tuloksia tekevä sijotumispalvelu, o vähää yhtä tärkeää tiedostaa, että meissä jokaisessa salolaisessa asuu piei elikeioasiamies. Jokaisella meistä o omat verkostomme, joide välyksellä vome kertoa posiivisia asioa hegessä. Jokaie Saloo sytyvä työpaikka o tärkeä. Atti Ratakokko Kaupugijohtaja Kaupugi elikeiotoia moet ulottuvuudet Meissä jokaisessa asuu piei elikeioasiamies Salossa o yhtä mota elikeioasiamiestä kui o asukkaa. Tämä koskee meistä jokaista me olemme oma alueemme parhaat myytyk ja jokaisella meistä o omat verkostomme, jossa vome Saloa markkioida. Yryssalo moipuoliset palvelut ja yrysverkostot Yryssalo Oy o kaupugi omistama elikeioyhtiö, yrtäjyyde palvelukeskus. Yryssalo tarjoaa moipuolise kirjo asiatutijoide euvoja ja tukea, usea valmia yrysverkostoja sekä eriomaisia työkaluja yrykse elikaare eri vaiheisii. palvelu Salossa halutaa ataa Suome parasta palvelua täe sijotuville yryksille. Sijai, toilat ja osaavat ihmiset ovat tärkeä tekijöä yrykse tehdessä päätöstä sijotumisesta, mutta sujuvalla ja laadukkaalla palvelulla pystymme vakuuttamaa yrykset Saloo sijotumise eduista ja helpottamaa sijotumispäätökse tekoa. Älykkää tekologia kehysympäristö Salo haluaa olla älykkää tekologia kaupuki. Tavoe o kirjattu elikeiopolitisee ohjelmaa, joka lijaa kehtämistoaa. Yhteistyössä yryste ja korkeakouluje kassa kaupuki vahvistaa osaamista ja koulutusta, jota älykkää tekologia soveltamisessa tarvaa. Kaupuki avaa omassa toiassaa aoja ympäristöjä, joissa yrykset voivat testata ja kehtää käyttäjälähtöisiä tuottea. Yrysaluetoikuat Kaupugi alueella toii eljä yrysaluetoikutaa, jotka kokoavat aluee yrtäjiä yhtee keskustelemaa ja vaikuttamaa omaa toialueeseesa. Toikutia koordioi kaupuki, mutta jäseet ovat kaikki yrtäjiä. Yrysalueella vaikuttavie ääi o saatu kuuluvaksi ja kaupuki huomioi e tehdessää alueesee, eserkiksi kaavouksee ja tottie hioteluu, lityviä päätöksiä.

3 yhdellä puhelulla Marika mulari Salo kaupuki haluaa pää yryksistä hyvää huolta Yryssalo Oy: tousjohtaja Jyrki Sjöholm (vas.), kaupugijohtaja Atti Ratakokko sekä kaupukikehyspäällikkö Mika Maervesi tekevät tiivistä yhteistyötä helpottaaksee yryste sijotumista Saloo. K asvu vaatii yrykseltä rohkeutta ja paljo työtä. Jos etie toipaikka ei tarjoa kasvulle mahdollisuuksia, o paikka etstävä muualta. Toia alotamie uudella paikkakualla o kovaa työtä, jota yrykse o tehtävä perustoasa rialla. Salossa yrykse sijotumie o tehty ii joustavaksi ja vaivattomaksi kui mahdollista. Salossa ritää, että yrys ottaa yhteyttä keee tahasa kaupugi tai Yryssalo edustajaa harkessaa sijotumista Saloo. Miulle voi aia sotaa, kehottaa kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Jokaisesta Suome kuasta löytyy työvoaa ja toiloja. Me Salossa haluamme erottua juuri sijotumispalvelu laadulla ja vaivattomuudella, kertoo kaupukikehyspäällikkö Mika Maervesi. Kaupugi elikeioyhtiö Yryssalo Oy: tousjohtaja Jyrki Sjöholm yökkää ja jatkaa: Esmäie kotakti ei välttämättä osaa vastata kaikkii kysymyksii, mutta häellä o halu ratkaista ogelmat ja hyvä käsys siä, mistä vastaukset löytyvät. Näissä asioissa ei ole jälkeäkää virkamiesmäisestä toakulttuurista, vaa silloi tehdää ku tarvaa ja liikkeelle lähdetää heti, Atti lupaa. Palvelu pelaa ja verkosto kataa eet puhua Team Salosta, joho kuuluvat Salo elivoaisuude ylläpäjät ja kehtäjät, kertoo Atti. Salossa tiedetää, mä o tarjolla Sijotumista pohtiville yryksille tärkemät kysymykset lityvät ammattaoise työvoa saatavuutee ja osaamisee, toiloihi sekä paikallisii yrysverkostoihi. Me pystymme kertomaa opeasti, paljoko Salo työssäkäytialueelta löytyy työvoaa, jolla o yrykse tarvsemaa osaamista, tai kuika tarvtava osaamie o haktavissa, Atti kertoo. Kaupugijohtaja mukaa Salosta, etiseä Nokia-paikkakutaa, löytyy kielaoa, moipuolista projekti-, prosessi-, tietotekistä sekä liiketaloudellista osaamista. Salossa o myös vie vuosia kattavasti Salossaki sijotumispalvelussa tarvtava paikallie asiatutijuus löytyy moesta eri orgaisaatiosta. Kaupugi palveluihi kuuluvat muu muassa kaavous ja lupa-asiat sekä tekiset palvelut. Kaupugi kehtämis-, elikeioja työllisyyspalvelut vastaavat esä mukaisesti useasta yryselämää lityvästä kokoaisuudesta. Kaupugi elikeioyhtiö Yryssalo palvelee ii alotavia kui Salossa jo toivia yryksiä kaikissa yrykse toaa lityvissä asioissa. Salo seudu koulutuskutayhtymä ja Turu ammattikorkeakoulu tarjoavat koulutusta työvoa ammatillisee kehtymisee ja TE-toisto tutee työvoa laadu sekä määrä. Salossa o lisäksi usea yryste ja asiatutijoide verkostoja, jotka kokoavat ja jakavat ajakohtaista tietoa. Paikallisesti olemme alka- Salo sijotumispalvelu toii koulutettu työttömäksi jääeä, jolloi osaamie o tuoretta. Salossa o työ tekemise asee kohdallaa. Yksyiskohtaa voisi lisäksi maia, että Nokia matkapuhelehtaa jäljiltä moilla o valmius vuorotyöhö, Atti Jyrki lisää listaa vielä työvoa pysyvyyde, joka o aia ollut hyvä. Samalla työatajalla o totuttu pysymää, eteki, jos työpaikka o mahdollistaut uusia haastea talo sisällä. Yryssalo myös ylläpää toilarekisteriä myytävää ja vuokrattavaa olevista toiloista. Käytäössä sijotumiseuvojillamme o ajatasaie tieto toiloje yksyiskohdista, mahdollisuuksista ja rajouksista sekä vielä suora yhteys kieistöomistajaa, kertoo Jyrki ja lupaa: tutustumiskierros sopivii tiloihi o puhelisoo päässä. Jos olemassa olevista tiloista ei löydy sopivaa, löytyy Salosta usea yrysaluea, joihi voi raketaa uutta tilaa, täydetää Mika. Meissä kaikissa asuu piei elikeioasiamies Kaupuki hetää haastee yryste houkuttelemiseksi Saloo myös salolaisille ihmisille ja yryksille. Jokaie salolaie voi toia oma kaupukisa markkioijaa. Tarvsee vai vikata meille potetiaalisesta yryksestä, ja me otamme yryksee yhteyttä, lupaa Yryssalo Jyrki. Ku yhteys mahdollisesti Saloo sijotuvaa yryksee o saatu, sijotumispalveluissa selvetää yrykse tarpeet sekä tehdää suuelma yrykse tarvsema tiedo ja yhteyksie keräämisestä. Tietoje keräämise jälkee kutsutaa tarvtavat hekilöt ja viraomaiset sama pöydä ympärille, jotta yrys voi sama tie euvotella eserkiksi ELY-keskukse kassa mahdollisuuksista palkkatukee, rekrytoikoulutuksii tai ivestoukii. Salo tuetaa Salossa o tehty Ivest i Salo työtä hartiavoi vuodesta Siä aikaa sijotumiseuvottelua o käyty yli kahde sada yrykse kassa. Palvelu kehtämisee ja yhteistyöverkosto toivuutee o paostettu. Kertyyt kokemus äkyy palvelu laadussa. Salolla o tässä suhteessa hyvä maie, sellaie, että meidä kassa o helppo tehdä yhteistyötä, Atti Meillä o myös hyvät yhteydet valtiohalloo, eserkiksi työ- ja elikeiomiisteriöö. Tästä o suuri etu, ku o tarpee valvoa paikalliste toijoide etua jatkuvasti muuttuvassa toaympäristössä, Atti kertoo. Luottamuksellisuus o sestää selvyys kaupugi sijotumispalveluissa. Myös palvelu laatuu voi luottaa, sillä pyydetyt tiedot toetaa sovusti ja e vastaavat yrykse tarpeisii. Salolaiset eivät aa katteettomia lupauksia. 3

4 Medicosult kotiutui Saloo K u potilastietojärjestelmiä tekevä Medicosult Oy tarvsi kasvusa tueksi lisää ohjelmistosuutelijoa, osotautui sopivie löytymie yllättävä hakalaksi. Kohtalo tai paremmiki salolaie rakeustarkastaja - puuttui pelii. Salo kaupugi rakeustarkastaja Veikko Nuuros sattui täi muissa työtehtävissä ollessaa maisemaa, että Salosta voisi löytyä sopivia ohjelmistosuutelijoa. Siä alkoi Medicosulti uude toisto sijotumie Saloo. Taisi olla ii, että Nuuros ilmoti Salo kaupugi johdolle meidä ohjelmistosuutelijatarpeestamme ja vielä sama viiko perjatai-illalla kaupugilta soettii, että me he voisivat auttaa, kertoo Medicosult Oy: tousjohtaja Tommi Salaspuro. Salaspuro o tyytyväie Salo kaupugi toaa. Harvemmi kaupugi virkamieheltä perjatai-illalla tällaisessa asiassa yhteydeottoa odottaa, Salaspuro ihmettelee. Perjataise puhelu jälkee istuttiiki ste jo kaupugi edustajie kassa yhteisee euvottelupöytää heti seuraavalla viikolla. Kasvu Salossa jatkuu Medicosultilla oli ee Sa- Näi se etei Medicosult Oy: edustaja ja Salo rakeustarkastaja tapaavat kesäkuussa Kaupuki kertoo työvoasta ja koulutusmahdollisuuksista kesäkuussa Neuvottelua jatketaa lomie jälkee alkusyksyllä Medicosult rekrytoi syksyllä 2012 ja Salo toisto avataa marraskuussa Esmäiset Salossa kehetyt tuotteet ovat asiakaskäytössä keväällä Salo toistoo rekrytoidaa lisää väkeä kesällä Medicosulti Salo toipistee toistopäällikkö Kmo Eklud (vas.) ja software developer Markus Jasé ja Mauo Haukila työsketelevät potilastietojärjestelmie parissa. lo yksikö perustamista toipisteet Helsigissä, Kuopiossa ja Joesuussa. Salo toipistee perustamisvaiheessa marraskuussa 2012 Salossa aloti viise työtekijää. Tällä hetkellä, kesä 2014 uusie rekrytoie jälkee, työtekijöä o Salossa kaikkiaa 12. Medicosult o Salossa toiut toistokäyttöö uudistetuissa, Marika mulari Nokia työterveyshuollo etisissä tiloissa. Nyt olemme siiä tilateessa, että ykyiset toilat ovat jäämässä pieiksi, Salaspuro Salo toipisteessä o kehetty muu muassa potilastietojärjestelmie mobiilisovelluksia, jotka ovat saaeet käyttäjiltää hyvi paljo posiivista palautetta. Salo kaupugilla kietää Medicosulti sijotumista moesta syystä. Olemme eryise ilahtuea siä, että yrys hyödytää ja kasvattaa Salo pereistä mobiili tekologia osaamista, kitelee ohjelmapäällikkö Aa Silaterä, ja jatkaa: Medicosult o lisäksi käyttäyt kaupugi kehtämää Expert Village -tuotekehysympäristöä, jossa yrykset pystyvät testaamaa tuotteaa ja iide käytettävyyttä asiatutijoide auttamia. Yryste atama palaute vastikää laseeratu tuotekehyspalvelu toivuudesta o meille ertäi arvokasta. Työvoa ja sijai ratkaisevat tekijät Medicosultissa ollaa varsi tyytyväisiä sijotumisesta Saloo. Salo seutu o hyvä kokoie työssäkäytialue. Olemme löytäeet täältä osaavaa hekilökutaa. Koska lapsiperheillä o täe kieät seet, o hekilökuta soutuutta. Myös Salo hyvät liikeeja tietoliikeeyhteydet saavat Salaspurolta kiosta. Helsikii o vai tui matka. Ja sähköisesti töä voidaa vaivattomasti jakaa ja tehdä toipisteestä toisee, tousjohtaja Salaspuro Orio pakkaa Salossa Lääketehtaa sijotumie kaupukii oli moe tekijä summa L ääkeyhtiö Orio etsi sopivaa ratkaisua pakkaus- ja varastoilojesa laajetamistarpeelle sekä Suomesta että ulkomailta. Yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi ousi uude yksikö perustamie Saloo. Pakkaus- ja logistiikkatooje kesktämie Saloo tutui järkevmältä. Meillä oli varastoja moella eri tehtaalla, mutta raketamalla kokoaa uutee paikkaa pystyme mioaa keskeytykset tuotaossa, kertoo Orioi lääketuotao tousketju johtaja Virve Laie. Lisäksi pakkaamise kesktämise myötä Orioi Turu ja Espoo tehtaissa vapautui tilaa lääkevalmistuksee. Syyt Salo valaa olivat moiaiset. Tila oli hyvä, samoi sijai, ja lisäksi Salossa oli saatavilla tarvsemaamme työvoaa, Laie listaa. Salo kaupugille Orioi päätös loi toivoa. Kaupugalolla oli siä päivää hymy herkässä, ku Orioi päätös tuli tietoo. Se, että tällaie iso ja kasvava työataja päätti soutua Saloo, vahvisti uskoamme siihe, että Salolla o tarjottavaa kaikekokoisille uusille yryksil- Työmiisteri Lauri Ihalaie vihki Orioi Salo tehtaa. Takaa keskellä Orioi tousjohtaja To Lappalaie ja Orioi Salo-projekti johtaja Juha Paasi. le, muistelee kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Sujuvasti kaupugi kassa Johtaja Laie kehuu yhteistyötä Salo kaupugi kassa SSS / Mia Määttäe sujuvaksi. Same paljo iformaatiota Salosta. Koska tarjosme Saloo sytyviä työpaikkoja myös vahoille työtekijöillemme, kävivät kaupugi edustajat Turussa ja Espoossa estelemässä Saloa ja sä, millaista siellä o asua ja elää. Ne tilaisuudet olivat ertäi pidettyjä, Laie kertoo. Lisäksi Laiselta saa kiosta erilaiste lupa-asioide opea kästely. Nokia etisii Lokakuu 2012 Orio julkistaa sijotumispäätöksesä. Syksyllä 2012 rekrytoii ja koulutukse suutelua, kaupuki estäytyy Orioi Espoo ja Turu työtekijöille. Vuodevaihteessa mediayhteistyö kaupugi ja Orioi keske: 1400 hakijaa rekrytoikoulutuksii. Vuosi 2013 valoja, koulutusta ja tiloje valmistelua. Maaliskuu 2014 Orioi Salo lääketehdas viettää avajaisia. tehdastiloihi oli tehtävä isoja muutoksia, jotta e pystyttii ottamaa Orioi käyttöö. Kaupugi koeisto toi kokoaisuudessaa oikei hyvi, Laie Tällä hetkellä Salossa o vii- Näi se etei si pakkauslijaa toiassa. Kesää 2015 meessä kaikkie sesemä Saloo suuellu pakkauslija päisi olla käytössä. Saloo o siirtyyt lijoja muualta, mutta lisäivestoi o merktävä. Sesemästä lijasta puolet o kokoaa uusia, Laie kertoo. Orio työllistää Salossa tällä hetkellä oi 120 hekilöä. Laise mukaa kaikki o sujuut suuelmie mukaa, mutta työmaata o vielä edessä. Esmäie tehtävämme o saada kaikki toaa asetettuje tavoteide mukaisesti. Toaa vielä hiotaa, mutta sisäisesti me puhumme, että tavoteeamme o tehdä Salo tehtaasta maailma paras pharma-ala logistiikka- ja pakkauskeskus, eli kovat ovat tavoteet, Laie aurahtaa. 4

5 Nordea valsi Salo SSS / Kirsi-Maar Veetpalo Näi se etei Vasemmalta Nordea Turu aluejohtaja Ja Söderholm, Salo kaupugi ohjelmapäällikkö Aa Silaterä, Nordea puhelipalveluyksikö johtaja Sari Tempakka, Nordea Louais-Suome ja Ahveamaa aluejohtaja Tarja Rosama, Yryssalo tousjohtaja Jyrki Sjöholm, Nordea vähtäispaki johtaja Topi Maer ja varajohtaja Jussi Mekkoe sekä kaupugijohtaja Atti Ratakokko Salo kaupugalo edustalla tiedotustilaisuude jälkee. Sijai ja kielaoie työvoa kaupugi vahvuuksia K u Nordea keväällä 2014 ilmoti tarpeistaa ja suuelmistaa perustaa uusi puhelipalveluyksikkö, se sai yhteydeoto kaikkiaa 25 kaupugilta. Valsme viisi kaupukia jatkoo ja pyysme kaikilta viideltä kaupugilta presetaatiot. Kaikissa iissä tietysti eseltii, me juuri oma seutukuta olisi hyvä vala, mutta Salo presetaatio oli valtava hyvä ja vahvisti meidä käsyksiämme Salosta, kertoo Nordea varatousjohtaja Jussi Mekkoe. Salossa Nordea vakuutti muu muassa työvoa laadullie ja määrällie saatavuus. Koska Salo o etie Nokia-paikkakuta, oletetaa, että etiset okialaiset puhuvat eglatia. Lisäksi ykyise Salo alueella o paljo myös ruotsikieletaoisia ihmisiä. Puhelipalvelussa toaa kielillä suomi, ruotsi ja eglati, jote iä kaikkia tarvaa, Mekkoe kertoo. Kielaido lisäksi Nordea kaipaa kaupallista koulutusta omaavaa hekilökutaa ja yryksessä uskotaa, että sä o Salossa saatavilla. Hyvät yhteydet Helsikii Nordealle löytyi Salosta hyvät tilat Nokia etisistä toiloista. Tila ei tosi ollut meille kovi merktävä valaperuste, sillä hyviä toiloja o tyhjillää koko Suomessa, Mekkoe Oleellisempaa valakreeriä Mekkoe pää Salo keskeistä sijaia. Toamme o kueki melko Helsiki-keskeistä, ja täältä o hyvät liikeeyhteydet Helsikii. Eserkiksi hekilökua valmeuksia järjestetää myös Helsigissä. Tällä hetkellä Nordealla o puhelipalvelukeskukset Helsigissä, Oulussa, Vaasassa ja Talliassa. Nordea Cotact ceterissä asiakaspalvelu ei suikaa tarkoa pelkästää puhelieuvotaa, vaa euvotapalveluja tarjotaa myös olie-chatissa ja verkkopaki Asiakasposti kautta. Asiakkaia o sekä yrysasiakkaa että yksyishekilöä ja euvotaa aetaa ii päivtäisii pakkiasioihi, kulutusluottoihi, kui sijousasioihiki litye. Jokaisella Cotact ceter -paikkakualla tehdää kaikkea, vaikka erikoistumistaki eri kaupugeissa o. Tämä o ii opeasti muuttuva ympäristö, että vaikka saoisi joku yksikö yt erikoistuva johoki toaa, hetke kuluttua saattaa jo olla toisi, Mekkoe Töä salolaisille Nordea ilmoti perustavasa uude puhelipalvelukeskukse Suomee huhtikuussa Salo kaupuki otti yhteyttä Nordeaa huhtikuussa 2014 ja esteli Salo vahvuudet ja tarjoa kevää aikaa. Nordea ilmoti perustavasa uude puhelipalvelukeskukse Saloo. Rekrytoi ja koulutukset käyistyvät syksyllä Tavoteea o, että vuodevaihteessa 2015 uudessa keskuksessa työsketelee 60 työtekijää ja määrä kasvaa eää 150 työtekijää vuotee 2016 meessä. Mekkose mukaa keskukse toa alkaa vuodevaihteessa. Salo yksikö johtajaksi o juuri etty turkulaie Juha Aos, jolla o moipuolie kokemus eri tehtävistä Nordeassa. Aos vastaa osasto käyistämisestä, rekrytoiista ja hekilöstö valmeuksesta. Salo keskus tulee työllistämää alkuvaiheessa kuusikymmetä hekeä ja hekilöstömäärää o tarkous kasvattaa vuosie aikaa. Usko että sada työtekijä raja yletää opeasti, varatousjohtaja Mekkoe Mekkose mukaa keskukse kokoa voi kasvattaa maksissaa oi 150 hekilöö. Salo keskukse hekilökuta tulee koostumaa hege tieistä, joissa o esies ja työtekijöä eri profiileilla. Lisäksi tarjolla o muutamia asiatutijatehtäviä, mutta Mekkoe muistuttaa, että kyseessä o kueki hyvi operatiivie yksikkö. Avoet tehtävät ovat tietysti sisäisesti haettavissa, mutta oleta, että valtaosa hekilöstöstä tullaa palkkaamaa ulkoisea rekrytoia, Mekkoe Salolaiset ilosevat uutisesta Salolle tämä o loistouutie, ilosee kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Nordea teki eriomaise valia, sillä Salosta löytyy heille kaikki tarvtava. Ja mikä tärkeä: Saloo sytyy uusia työpaikkoja osaaville ihmisille. Salo o ollut rakeemuutospaikkakuta jo miltei viisi vuotta, jote Nordea päätös o meille hekisestiki tärkeä, summaa Ratakokko. 5

6 Salosta maailmalle Salo kaupugilla käytössää vahva kasaivälie kaupukiverkosto S alo kaupuki o ollut aktiivie kasaivälie toija jo vuosikymmeie aja ja kaupugi ystävyyskaupugeista o muodostuut vahva, kymmeise kaupukia sisältävä kaupukiverkosto. Pereise ystävyyskaupukoia kautta o oistuttu luomaa myös yryselämälle hyödyllisiä yhteyksiä. Kasaivälisiä verkostoja o sytyyt myös erilaiste hakkeide myötä. Verkostoje ylläpo o edullista siihe ähde, mikä hyöty iistä voidaa saavuttaa, toteaa kaupugi eryisasiatutija Päivi Savolaie. Katse Saksaa Vie aikoia yhteyttä o pidetty eryisesti saksalaisee Puchhei kaupukii. Saksassa ja eryisesti Baijeri alueella - jossa Puchheki sijasee - o tällä hetkellä työvoapulaa juuri iillä aloilla, missä meil- Salo kaupugilla o laajat kasaiväliset verkostot. Terhikki Lehtoe ja Päivi Savolaie auttavat yryksiä löytämää verkostoista sopivia yhteistyökumppaea. Marika mulari keasti ulkomaille, jote meillä o yhteistyölle suuret odotukset, Terhikki Yhteydet luovat lisää yhteyksiä Ku puhumme verkostostamme yhteistyökaupugeissa, kaattaa muistaa, että myös äillä verkostojemme ihmisillä o omat verkostosa, Terhikki huomauttaa ja jatkaa. Verkostoje verkostot laajetavat mahdollisuuksia moee suutaa. Päivi ja Terhikki pävät Salo kaalta tärkeää, että myös yrykset kertovat kotikaupugistaa liikkuessaa maailmalla. Meillä o hieoja eserkkejä paikallisista yryksistä, jotka kasaivälistä bisestä tehdessää osaavat ja ee kaikkea haluavat markkioida myös Saloa. Ulkomaalaiselle yrykselleki o matalampi kyys sijotua Saloo, ku sillä o yhteistyökumppai alueella jo valmiia, Päivi kertoo. Puchhe, Saksa: Sijasee Baijerissa Müchei kaupugi läheisyydessä. Asukkaa oi Iovatiivie talouskeskus, kaksi teollisuuspuistoa. Puchheilaie high-tech maalaajuisesti tuettua. Sijai ihateellie Alppie läheisyydessä suure kaupugi aapurissa. Loistavat liikeeyhteydet. lä o työttömyyttä, kertoo Salo kasaiväliste asioide päällikkö Terhikki Lehtoe. Baijeri työvoahallio ihmisiä o jo käyyt Salossa tutustumassa Saloo ja salolaisee osaajaprofiilii. Emmehä me halua lähettää osaajiamme pois Salosta, vaa tutkia mahdollisuudet eserkiksi joideki töide tekemisee Salossa, Terhikki kertoo. Toki myös halukkaa lähtijöä Saksaa voi olla ja tällöi o hyödyllistä, että yhteys paikallisii rekrytoia tekevii ihmisii o luotu. Kiia suutaa uusia avauksia Salo kaupuki solmi elokuu lopulla yhteistyösopukse Keski-Kiiassa sijaseva Wuhai kaupugi kassa. Wuhayhteistyöltä odotetaa salolaisille yryksille mahdollisuuksia päästä Kiia markkioille sekä houkutella kiialaisia yryksiä ivestoaa tai sijotumaa Saloo. Päivi kertoo, että Salo kaupuki etsii parhaillaa yryksiä, jotka olisivat kiiostuea lähtemää tutustumismatkalle Wuhaii vielä kuluva syksy aikaa. Meihi voi olla yhteydessä, jos Kiia markkioille pääsy aidosti kiiostaa ja siihe o resursseja, Päivi vikkaa. Terhikki ja Päivi korostavat, että juuri Kiia kaltaisissa maissa o välttämätötä, että kaupugi johto o avaamassa ovia, tai että kiialaisilla yhteistyökumppaeilla o mahdollisuus tavata Salo kaupugi johtoa. Kiialaiset ivestoivat yt roh- Wuha, Kiia: Sijasee keskisessä Kiiassa ja o Hubei maakua pääkaupuki. Asukkaa oi 12 miljooaa. Päätoialoia mm. ICT (optoelektroiikka, geoiformatiikka), metalli, eergia ja biotekologia. Kiia tieteellie ja koulutuksellie keskus. Alueella usea kymmeiä korkeakouluja. Shaghai, Pekig ja Hogkog opeide jua- ja letoyhteyksie päässä (matkaa km). Kiia Suome suurlähetystö terveiset Kaato Salo kaupugi yhteistyökumppaia I ve bee to Salo oly oce, but got a deep pressio o the Cy, her Mayor, Mr. Ratakokko, ad his team of ivestmet ad developmet. Salo is a small but vibrat cy wh high-tech kowledge ad comprehesive rage of services. Not log ago, wh the assistace of Mr. Ratakokko ad his colleagues, GeoStar, Oe of the leadig Chiese geospatial iformatio systems (GIS) compaies, has foud their first busiess parter i Salo, which is a good sigal of the expasio of busiess cooperatio betwee Chia ad Filad. I m full of cofidece that through the govermet efforts ad wh excellet locatio ad deep techological tradios, Salo will attract more Chiese busiess comig for cooperatio ad ivestmet i future. By Mr. QIAO Shouwu, the Ecoomic ad Commercial Cousellor of the Embassy of the People s Republic of Chia i Filad Kaato-toa tähtää ICTsektori työpaikkoje määrä kasvuu Suomessa. Kaato toii Suomessa Salossa, Oulussa, Tampereella ja pääkaupukiseudulla. Kaado juuret ovat Nokia-klusteri murroksessa, joka o vähetäyt ICT-sektori työpaikkoja Suomesta merktävästi. Kaato tavotelee ICT-työpaikkoja atamalla avaetkätee-palvelua ulkomaisille yryksille, jotka mielivät sijotua Suomee. Kaato myös luo yhteyksiä ulkomaiste ja kotaiste yryste välille, jolloi tavoteea o auttaa kotaisia yryksiä kasvamaa ja se luomaa uusia työpaikkoja. Kaato myös tekee moie tahoje kassa yhteistyötä ICTsektori kehtämiseksi. Tärkei Kaado voavara o kueki Kaato-verkosto, joho kuuluu sekä ulkomaisia että kotaisia kokeea liike-elämä johtajia. Useme juuri verkostosta saatu vikki o alotaut oistuee Kaato-projekti. Kaado työkalupakkii verkosto lisäksi kuuluu laaja ymmärrys paikkakua osaajista, mikä Salossa tarkotaa laajaa yhteistyötä Just Do ICT verkosto kassa ja yhteistä Salo Talet Pool LikedI-ryhmää. Merktävä työkalu o myös tietokata paikallisista yryksistä ja iissä olevasta osaamisesta. Suomee o Kaato-toia kautta saatu usea yryksiä, joista merktävmät ovat Fiksu (USA), Yota (Veäjä) ja Telrock (UK). Salossa Kaato toii tiiviissä yhteistyössä sijotumispalveluide ja Yryssalo asiatutijoide kassa. Salo Kaato-toaa vetää Mia Matiaho. 6

7 Oikea vastaus o Salo ELY-keskus myötää tukea yryste kehtämisee ja ivestoeihi S alolle myöettii äkillise rakeemuutokse status syksyllä 2009 ja se o voassa vuode 2015 loppuu. Tällä ii kutsutulla ÄRM-statuksella o moia aluee yryksiä ja työvoaa hyödyttäviä vaikutuksia. Eserkiksi salolaiste yryste o mahdollista hakea tukea toasa kehtämisee. Tukea voidaa myötää tuotatomeetelmie, liiketoia tai tuotteide kehtämisee. Salossa ämä kehtämistuet o kohdistettu pääasiassa pieille ja keskisuurille yryksille. Tuki o pk-yrykselle maksissaa 50 prosettia hakkee kokoaiskuluista, toise puole kustauksista yrys rahotaa se, kertoo Varsiais-Suome ELY-keskukse päällikkö Esa Lidqvist. Salossa yryste o lisäksi mahdollista saada ivestoeihi tukea prosettia. Tukiprosetti riippuu yrykse koosta. Etelä-Suomessa ivestoeja tuetaa yleesä vai äkillise rakeemuutokse alueella. Juuri pk-yryksissä tue vaikuttavuus o suuri. Iso yrys voisi hakea tukea 10 prosettia kustauksista. Korosta kueki, että koska myöettävää tukirahousta o kaikkiaa vai kolme miljooaa, ei meillä riä rahous kovi isoihi ivestoeihi, Lidqvist ELY-keskus o myötäyt ÄRM-kehtämisavustusta yrykse kehtämisee tai ivestoeihi Salo seudulla rakeemuutoskaudella. Rahousta o seudulle kesäkuuhu meessä myöetty 110 eri yrykselle yhteesä oi 10,5 miljooaa euroa. Yrykset ovat käyttäeet omaa rahaa hakkeisii oi 50 miljooaa euroa, jote hakkeide ivestoie kokoaisarvo o ollut lähes 60 miljooaa euroa. Uusia työpaikkoja sytyy oissa hakkeissa yrtäjie arvio mukaa oi 570 kpl. Salo o Lidqvisti mukaa yryksiä kiiostava ivestoikohde myös osaava työvoa saatavuude takia. Yhteys Yryssaloo auttaa eteepäi Kokreettisesti tukie hakemie alkaa yhteydeotolla Yryssaloo, sillä sieltä saa euvoja hakemukse tekemisee. Yryssalossa o ammattilaisia, jotka toivat ikää kui sparraajia, he ovat ammattilaisia kysymää tarvtavat kysymykset, Lidqvist kertoo. Tukea myöettäessä arvioidaa, oko suuelmalla liiketoaedellytyksiä, oko tausta kuossa ja oko yryksellä mahdollisuus rahotaa oma osuutesa. Hylkäysprosetti hakemuksissa o kymmee proseti luokkaa. Epäkelpoihi suuelmii pyrää pääsemää kiii ajoissa. Käytäössä kaikki asialliset hakemukset, jotka saamme, voivat saada tukea. Tiettyjä toialoja, kute kauppa, yksyisille suuatut palvelut, liikee ja raketamie, ei voida rahotaa, koska se vääristäisi kilpailua, Lidqvist tarketaa. Lidqvisti mukaa rahousta o haettu odotuste mukaa. Tosi tämä meee vähä sykleissä. Ku tulee irtosaomisilmouksia, saamme meki paljo kyselyä. Nyt o ollut vähä seesteisempi jakso. ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Salo kaupugi kassa Salo johto o ertäi aktiivie ja he ymmärtävät mahdollisuudet oikei hyvi. Tilae o Salossa ii haasteellie, että se pistää aika öyräksi ja yhdessä pohtaa parhaa eteemismalleja, Lidqvist Lidqvisti mukaa paoksia o laettu paljo eomaa uusie yryste perustamisee. Nyt olemme keskustelleet Yryssalo kassa, että päisi kiitää eemmä huomiota Näi se eteee: Yhteys Yryssaloo. Yryseuvoja auttaa yrystä kehystarpee hakkeistamisessa, tukikelpoisuusmäärtelyssä ja rahoushakemukse täyttämisessä. Yrys hakee kehtämisavustusta ELY-keskuksesta. Hakkee voi alotaa vasta hakemukse jättämise jälkee. siihe, että saisme olemassa olevia yryksiä kasvamaa. Tietekää uusillekaa yryksille ei saota ei. Lidqvisti mukaa jäljellä olevalla tukäärärahalla ei ole mahdollista paikata Nokia jättämää aukkoa kokoaa, mutta sillä saadaa Salo elikeioelämä kestävälle ousukäyrälle. Rahousta myös työvoa koulutuksee ELY-keskuksella o käytössää myös Euroopa globalisaatiorahasto tukea, joka avulla voidaa räätälöidä valmiuksia paratavia koulutuksia Nokialta ja Nokia alihakkijoilta irtisaotuille hekilöille. Kotaise rahoukse rialla ja lisäksi käytössä olevalla EGR-rahouksella o Salossa vou tukea muu muassa työttömie kouluttautumista uusii ammatteihi tai täsmäkouluttaa uudessa työssä alotavia työtekijöä yrykse tarpeide mukaa. Kysymys & vastaus -palsta E ole yrtäjä. Me tämä lehde asia miua koskee? Jokaie salolaie o Salo elikeioasiamies. Tästä saat tarkempaa tietoa siä, mä Salolla o yryksille tarjota sekä tarioa todellisista sijotumisista ja iide perusteista. Yrykset ovat Salo ja salolaiste meestykse eliehto. Ole yrtäjä ja tarvse lisää toilaa. Mistä voi sä kysellä? Yryssalo sivuilta löytyy Vapaat toilat Salossa likki. Siä voi alotaa, mutta Yryssalo auttaa ja euvoo moessa muussaki yrystoia kasvuu lityvässä asiassa, jote kaattaa olla yhteydessä Yryssaloo. Me tämä lie kustaettii? Lie o osa Ivest i Salo 2 haketta, jota osarahotaa Euroopa uioi aluekehysrahasto (EAKR) ja Varsiais-Suome lito. Kaupuki rahotaa liteestä 30 prosettia. Tässä tutuu oleva mota toijaa: kaupuki, Yryssalo, ELY-keskus, TE-toisto, yrtäjäjärjestöt ja mä kaikkea. Tutuu tehottomalta, oko tässä päällekkäistä toaa? Toijoa o mota, ja iillä kaikilla o oma, usei lakisääteie tehtäväsä. Salossa yhteistyö kueki pelaa saumattomasti, ku toijoista kaikki tutevat toisesa. Yrtäjä ei tarvse toijaviidakkoo eksyä, sillä Salossa palvelu pelaa ja opastusta löytyy. Kasaivälisyysasiat mietyttävät. Oko ystävyyskaupukiyhteistyö jo meee talve lumia ja eivätkö kaupugi budjetista maksettavat matkat ole iha huvireissuja vai? Kaupugilla ei ole varaa maksaa keekää huvatkoja, vaa ku kaupugi työtekijät ovat ulkomaa työmatkalla, e ovat tarkkaa perusteltuja. Ystävyyskaupukisuhteet pelkä kulttuurivaihdo kaalta ei ole päätavoteemme, vaa haluamme ee kaikkea käyttää tätä hyvää verkostoamme elikeioelämämme hyväksi. Ole salolaie yrtäjä. Miksi miu päisi kiiostua uusista yryksistä tai kasvusta? Uudet yrykset moipuolistavat ja vahvistavat Salo elikeiorakeetta. Toiva yryskehysympäristö, joka houkuttelee sijotujia, o myös pereiste salolaiste yryste etu. Yrtäjä kuutelee yrtäjää, siksi kokosme tähä jutujuurta moelaisee markkiapuheesee. Mahtavaa, halua auttaa omaa asuipaikkakutaai! Mistä voi alotaa? Hyvä kysyjä, olet jo alotaut, koska olet tiedostaut tilatee! Vo auttaa kertomalla muille Salo hyvistä puolista ja eryisesti korjaamalla kuulemasi väärikäsykset tai virheelliset tiedot. Vo miettiä omia tuttujasi siä äkökulmasta, että keelle olisi hyödyllistä vikata Salo mahdollisuuksista. Posiivie asee ja talkooheki kataa pkälle! Hekilökua pysyvyys o yryksellei o tärkeää. Millaista Salossa o asua? Oko lapsille harrastusmahdollisuuksia ja ritävästi päivähoopaikkoja? Keräsme vuoa 2013 uusie salolaiste kokemuksia ja kertomuksia Salosta ja Salossa asumisesta. Näihi kertomuksii voi tutustua sivulla: Me asumme Salossa. Salossa o piee paikkakua lyhyet joot ii harrastuksii kui liikeevaloihiki, mutta keskuskaupugi palvelutaso. Hoopaikkoja ritää ja hekilökuta pysyy, ku töä o tarjolla siä o kokemusta. Paljoko kaupuki maksaa sijotuvalle yrykselle rahaa? Kaupuki ei maksa sijotuvalle yrykselle rahaa. Salossa yrykse o kueki mahdollista saada moelaista apua ja tukea, eserkiksi Yryssalo euvotaa, ELYkeskukse yryskehystukea tai TE-toisto myötämää palkkatukea. 7

8 Ota yhteyttä Atti Ratakokko Mika Maervesi Jyrki Sjöholm kaupugijohtaja kaupukikehyspäällikkö tousjohtaja Yryssalo Oy Tampere Helsiki Turku Hako väi Hei yrtäjäystä alkaut. Kesäloma oli aa t ra oe j lo Sa rre kytemää ja lapsea kuljme same heiäko Muista kuika la il as ri sl u e ur toi. Su ivä kruuasi to ja auriko pais aa kortee. Pä av vu sa me ls puha posket pyöreiä u suklaajäätelö. tt te os a kioskilt jiasi kutti Silloi jalkapoh a. o is e le tu meistä oikei matka pois. Mietme, mä että edessäsi o, me es ti ä ja si hyt yryksesi sta jotaki, ä u si t lu ul ku ä ee, siulla o ole välill pkä aja jälk me Vuosie varrella as si ht ko ku e, että katsee alla. Nyt (muuallaki). Nä ä meestyjie list ss gi e i ls vi He t iu yvä yrys uksii. Olet ta edellee meest ja mahdollisu ii is te as ha i kohdistuu uusi kasvu rajoja? aikoia murehtia saada liekki yhtee hiilee, aa lt ha pu ka ai jällee e tasolle? Olisiko meidä a seuraavall to si se yk staa yr syttymää ja o at huomiota ii kasvavat ja saav Ne.. ät yv st e t me i samaa aikaa Salossa yrykse o suuri ja pie lo övoa. Sa ty. kä ki se la a al ailm i toil ta ti t to Suomessa kui ma yy yt upuki, josta lö taa eteepäi. Salo o suuri ka teisöllisyys ka yh a ss jo, ki u up Salo o piei ka ketteryytee, sa paostetaa is jo t, lu ve al high qualy sijotumisp, high desig ja ch te Meillä o hyvät i gh Hi. i i yryksesi vo verkostoih a, josta siuk tt joustavuutee ja uu is va le tu päivää ja ovat täällä tätä tä. svua ja meestys ka ammetaa uutta asaavat aoiset ja aika tt ma Am. sä ö tekemää työtä osaavat ty ää hihasa ja Meillä ihmiset är kä ta ii lm va jat ovat helppo tulla. salolaiset osaa etee. Täe o se yk st e me yryksesi tutija, lä siulle asia el es ko a Sa e a. verkostoihi? Vi voi olla Saloss Tulevaisuutesi? Kytkee siut mi em rk ta ta es ä kaik joka kertoo täst jyyde ytee? tä yr e salolais a siua löytämää halua kausta, ut vä si tä ys a ot vä iv hy To lla, lisuuksia. ol hd ma Näillä ajatuksi a la ol oi sill, joka o pull ti täää kute he aa Salo. Kaupugi am tt au ja ole valmis tervetulleeksi joskus ee. Salossa o hyvä yrtää Syksy starttaus 9.9. Salossa Tuuaa liiketoa huippuu! Syksy ykköstapahtuma herättelee yryste avaihekilöä liiketoia paratamisee lityvillä puheevuoroilla ja eserkeillä. Pääpuhujamme Hekka Hyppöe tuetaa Hyvät ja huoot uutiset -ohjelma vetäjää. Tervetuloa osallistumaa ja verkostumaa! Aika: tiistaia 9.9. klo Paikka: Hilkasali, Salo kirjasto, Vilhokatu 2 HUOM! Mukaa mahtuu 120 eakkoo ilmotautuutta, vieistää päivää ee tilaisuutta tai p. (02) Kts. tarkempi ohjelma Boost Up! Kasvuvalmeus 2014 Yryssalo Oy ja Booster Cosultig Oy järjestävät toiville, kehyshakuisille yryksille mahdollisuude osallistua tehokkaasee iltaisi pidettävää kasvuvalmeuksee. Valmeus eteee liiketoia perusasioista yryskohtaisii kokreettisii kasvusuuelmii kuude illa aikaa syksyllä Hae mukaa lähettämällä sähköpostia meessä Boosterille: Koulutus o mukaa valuille maksuto ja mukaa otetaa 12 yrykse avaihekilöä. Lisätietoa Yryssalo saa EU:lta tukea eri toepeide toteuttamisee rakeerahastoista. EU-rahoukse tavoteea o parataa työllisyyttä sekä lisätä yryste kilpailukykyä. Nää toepeä rahoetaa osi YPK - Resurssi projekti rahouksella. JULKAISUTIEDOT Yryssalo Oy, Örikatu 15, Salo, 8 Julkaisija: Salo kaupuki 9/2014 U lkoasu: Maiostoisto 4D Totajat: Salo kaupugi kaupukikehyspalvelut, Tato: SSS Oy Yryssalo Oy, Marika Mulari P aiopaikka: Salo Lehtehdas

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmä kehittämie syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 5 2..2003 Päivi Laiterla Tomas Widahl Toi ikkae Atti Lehto Sisällysluettelo Johdato...3 2 Mittarit... 4 2. IO-taso mittarit...4

Lisätiedot

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey o the Attitudes of Europeas Towards Tourism i 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL334 - Europea's Attitudes towards Tourism - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

Aamukatsaus 03.06.2002

Aamukatsaus 03.06.2002 Ideksit & korot New Yorki päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsiki New York (NY/Hel) Dow Joes 9925,3 +0,14 Nokia 15,36 14,87-3,20 % S&P 500 1067,1 +0,23 Soera 3,97 3,78-4,75 % Nasdaq 1615,7-0,99

Lisätiedot

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12)

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) 1 Syrjitää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) Versio 03/06/09 Osallistujalle luettavat ohjeet (Huomio: Käytä seuraavaa kappaletta esitellessäsi asteikkoa osallistujalle. Lisäselitystäki voi käyttää

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP)

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP) 10 Esimerkki 2 (Kaupparatsuogelma eli TSP) Kauppamatkustaja o kierrettävä kaupukia site, että hä lähtee kaupugista 1 ja palaa sie sekä käy jokaisessa muussa kaupugissa täsmällee kerra. Matka kaupugista

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia 3.9 Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia 3.9. Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia Lukujoo määritelmä harjoituksia 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Tehtävä 1. Etsi Neperin luvulle e vaihtoehtoisia esitysmuotoja joko suppenevia lukujonoja tai päättymättömiä summia eli sarjamuotoja.

Tehtävä 1. Etsi Neperin luvulle e vaihtoehtoisia esitysmuotoja joko suppenevia lukujonoja tai päättymättömiä summia eli sarjamuotoja. POHDIN rojekti Jatkuva korko ja e Eksoettifuktioille voidaa johtaa omiaisuus f ( x) f (0) f( x). Riittää ku oletetaa, että f (0) o olemassa. Nyt eksoettifuktioide f( x) 2 x ja gx ( ) 3 x välistä yritää

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSTÄ KOSKEVAN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSEN TOTEUTUMISEN VALVONTA MITTAUKSIN Mikko Kylliäie, Valtteri Hogisto 2 Isiööritoimisto Heikki Helimäki Oy Piikatu 58 A, 3300 Tampere mikko.kylliaie@helimaki.fi

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus:

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus: 1. Tietyllä koeella valmistettavie tiivisterekaide halkaisija keskihajoa tiedetää oleva 0.04 tuumaa. Kyseisellä koeella valmistettuje 100 rekaa halkaisijoide keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää 95%: ja 99%:

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Palvelut jäseille euvotaa Neuvottelukuta opastaa säätiöihi liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa jäseistöllee

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 206 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 5. harjoitus, viikko 7 5. 9.2.206 R ma 0 2 F455 R5 ti 0 2 F9 R2 ma 4 6 F455 R6 to 2 4 F455 R3 ti 08 0 F455 R7 pe 08 0 F455 R4 ti 2 4 F455

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Solmu 3/2010 1. toteutuu kaikilla u,v I ja λ ]0,1[. Se on aidosti konveksi, jos. f ( λu+(1 λ)v ) < λf(u)+(1 λ)f(v) (2)

Solmu 3/2010 1. toteutuu kaikilla u,v I ja λ ]0,1[. Se on aidosti konveksi, jos. f ( λu+(1 λ)v ) < λf(u)+(1 λ)f(v) (2) Solmu 3/200 Epäyhtälöistä, osa 2 Markku Halmetoja Mätä lukio Välillä I määriteltyä fuktiota saotaa koveksiksi, jos se kuvaaja o alaspäi kupera, eli jos kuvaaja mitkä tahasa kaksi pistettä yhdistävä jaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 5.12.2012 Hallitus hyväksyy kalenterin kokouksessaan.

Lisätiedot

Liike-elämän matematiikka Opettajan aineisto

Liike-elämän matematiikka Opettajan aineisto Liike-elämä matematiikka Opettaja aieisto Pirjo Saarae, Eliisa Kolttola, Jarmo Pösö ISBN 978-951-37-5741-0 Päivitetty 13.8.2014 Tehtävie ratkaisut - Luku 1 Verotus - Luku 2 Katelaskut ja talousfuktiot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Normaalijäits N N Leikkausjäits Q Q KAKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Lerakee STRE SS CONTOURS OF SE 4.4483 8.8966 4.345 65.793 7.4 48.69 9.38 33.586 373.35 Ma 45.4 At Node 438 Mi.9

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä

Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä Pirjo Juvoe-Posti, Saa Pesoe, Pauliia Toivio, Markku Sallmé, Aa-Katriia Himae, Timo Hau, Esa-Pekka Takala, Kirsi Niirae, Iloa Autti-Rämö, Katariia Hikka, Jukka Uitti Työssä jatkamise tuki pitkittyvässä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut -yksikö kassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy Taloyhtiö laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Witel Filad Oy Iteret Expo 2001 Witel Filad Oy Tietotekiikka maahatuoja Erikoistuut tietoliikee- sekä lähiverkkotekiikkaa Erikoisosaamisea uudet tekologiat:

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Ennen luin lehdet kirjastossa nyt missä tahansa

Ennen luin lehdet kirjastossa nyt missä tahansa 1. ed ia ediasivistysmateriaali osa 1/6 ikä ihme media? edia lyhyt historia Asko, 67 vuotta: E lui lehdet kirstossa yt missä tahasa y t ikä ihme media? ediasivistys eliikäi matka eti edia o tää päivää

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

OPAS. Arjen palapeli Palveluohjaus korvaushoidon tukena

OPAS. Arjen palapeli Palveluohjaus korvaushoidon tukena OPAS Marjo Liukkoe Eeva Feirikki Arje palapeli Palveluohjaus korvaushoido tukea Arje palapeli Palveluohjaus korvaushoido tukea Tekijät: Marjo Liukkoe Eeva Feirikki Työryhmässä mukaa: Tuula Jauhiaie Kustataja:

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Mitä hallitus hankkii?

Mitä hallitus hankkii? Mitä hallitus hakkii? Hallitus päättää yleesä seuraavalaista hakioista: Hakkeide osalta Kosulti kilpailutus Suuittelutyö kilpailutus Rahoitukse kilpailutus Urakkatyö kilpailutus Muita hakitoja Isäöitsijä

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Eheyttävään aluepolitiikkaan

Eheyttävään aluepolitiikkaan Eheyttävää aluepolitiikkaa Selvitysraportti Alueide kehittämie Sisäasiaimiisteriö julkaisuja 23/2007 EHEYTTÄVÄÄN ALUEPOLITIIKKAAN Selvitysraportti Valtiosihteeri Atti Mykkäe Sisäasiaimiisteriö julkaisu

Lisätiedot