Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6"

Transkriptio

1 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6

2 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille Salosta kiiostueille miksi kaattaa vala Salo. Nykyisessä taloustilateessa alueide kilpailu uusista yryksistä o kovaa. Salo lisäksi moi muu suomalaie ja ulkomaie kaupuki o saaut omat kolhusa elikeioelämä kasaivälisessä rakeemuutoksessa. Pelkkä yrystotteja maiostava kyltti tie varressa ei riä. Sijotumisesta kiiostueet yrykset ovat vaativia asiakkaa ja heä o palveltava se mukaisesti. Siksi alome salolaise sijotumispalvelu järjestelmällise kehtämise elise vuotta ste. Nyt Salossa toii sijotumispalvelu, joka periaatteea o että esmäie puhelisoto sijotumisesta kiiostueelta tai vikki mahdollisesta uudesta yryksestä ritää käyistämää koeistomme. Palvelumme toii, koska olemme teheet kotiläksymme eli tuemme Salo ja salolaiset ja koska olemme saaeet harjoella. Yrykse, kaupugi tai mikä tahasa toija meestymie edellyttää verkostoumista. Yksi ei pärjää kukaa eikä se ole tarkouskaa. Kaupugissa toii erilaisia yrtäjäverkostoja, jotka ovat edellee verkostoueet maakuallisesti ja valtakuallisesti. Kaupugi omat verkostot palvelevat ii eduvalvotaa, tiedohakaa kui vertaistukeaki. Uohtaa ei myöskää sovi erilaisia vapaa-aja verkostoja, joille yhteistä o toa kotikaupukme parhaaksi ii kasallisilla kui kasaivälisilläki foorumeilla. Kaupakäyi, kartaoide ja käyköide asiosta Salo seutu o aia ollut oma aikasa mtapuu mukaa kasaivälie ja avoi uusille asioille. Nokia matkapuheliliiketoia myyti Microsoftille merksi uude etistä kasaivälisemmä aja alkua salolaiste elämässä. Nyt Microsoft o yksi kaupugi suurmista työllistäjistä. Se merksee myös sä, että Meriiy yrysalueella Salossa sijasee kiistatta kasallisesti, jollei kasaivälisestiki ertäi merktävä älylateide tuotekehyskesktymä. Kaupukia paostamme siihe, että ala osaajia löytyy jatkossaki pasi ykyiste myös uusie yryste tarpeisii. Tavoteea o elikeiopolitise ohjelma mukaisesti kehtää älykkää tekologia osaamista Sa- 2 lossa. Osaajie lisäksi kaupuki tarjoaa eserkiksi testausmahdollisuuksia ja tuotekehystukea älylateide todellisissa käyttöympäristöissä. Vaikka meillä o toiva ja tuloksia tekevä sijotumispalvelu, o vähää yhtä tärkeää tiedostaa, että meissä jokaisessa salolaisessa asuu piei elikeioasiamies. Jokaisella meistä o omat verkostomme, joide välyksellä vome kertoa posiivisia asioa hegessä. Jokaie Saloo sytyvä työpaikka o tärkeä. Atti Ratakokko Kaupugijohtaja Kaupugi elikeiotoia moet ulottuvuudet Meissä jokaisessa asuu piei elikeioasiamies Salossa o yhtä mota elikeioasiamiestä kui o asukkaa. Tämä koskee meistä jokaista me olemme oma alueemme parhaat myytyk ja jokaisella meistä o omat verkostomme, jossa vome Saloa markkioida. Yryssalo moipuoliset palvelut ja yrysverkostot Yryssalo Oy o kaupugi omistama elikeioyhtiö, yrtäjyyde palvelukeskus. Yryssalo tarjoaa moipuolise kirjo asiatutijoide euvoja ja tukea, usea valmia yrysverkostoja sekä eriomaisia työkaluja yrykse elikaare eri vaiheisii. palvelu Salossa halutaa ataa Suome parasta palvelua täe sijotuville yryksille. Sijai, toilat ja osaavat ihmiset ovat tärkeä tekijöä yrykse tehdessä päätöstä sijotumisesta, mutta sujuvalla ja laadukkaalla palvelulla pystymme vakuuttamaa yrykset Saloo sijotumise eduista ja helpottamaa sijotumispäätökse tekoa. Älykkää tekologia kehysympäristö Salo haluaa olla älykkää tekologia kaupuki. Tavoe o kirjattu elikeiopolitisee ohjelmaa, joka lijaa kehtämistoaa. Yhteistyössä yryste ja korkeakouluje kassa kaupuki vahvistaa osaamista ja koulutusta, jota älykkää tekologia soveltamisessa tarvaa. Kaupuki avaa omassa toiassaa aoja ympäristöjä, joissa yrykset voivat testata ja kehtää käyttäjälähtöisiä tuottea. Yrysaluetoikuat Kaupugi alueella toii eljä yrysaluetoikutaa, jotka kokoavat aluee yrtäjiä yhtee keskustelemaa ja vaikuttamaa omaa toialueeseesa. Toikutia koordioi kaupuki, mutta jäseet ovat kaikki yrtäjiä. Yrysalueella vaikuttavie ääi o saatu kuuluvaksi ja kaupuki huomioi e tehdessää alueesee, eserkiksi kaavouksee ja tottie hioteluu, lityviä päätöksiä.

3 yhdellä puhelulla Marika mulari Salo kaupuki haluaa pää yryksistä hyvää huolta Yryssalo Oy: tousjohtaja Jyrki Sjöholm (vas.), kaupugijohtaja Atti Ratakokko sekä kaupukikehyspäällikkö Mika Maervesi tekevät tiivistä yhteistyötä helpottaaksee yryste sijotumista Saloo. K asvu vaatii yrykseltä rohkeutta ja paljo työtä. Jos etie toipaikka ei tarjoa kasvulle mahdollisuuksia, o paikka etstävä muualta. Toia alotamie uudella paikkakualla o kovaa työtä, jota yrykse o tehtävä perustoasa rialla. Salossa yrykse sijotumie o tehty ii joustavaksi ja vaivattomaksi kui mahdollista. Salossa ritää, että yrys ottaa yhteyttä keee tahasa kaupugi tai Yryssalo edustajaa harkessaa sijotumista Saloo. Miulle voi aia sotaa, kehottaa kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Jokaisesta Suome kuasta löytyy työvoaa ja toiloja. Me Salossa haluamme erottua juuri sijotumispalvelu laadulla ja vaivattomuudella, kertoo kaupukikehyspäällikkö Mika Maervesi. Kaupugi elikeioyhtiö Yryssalo Oy: tousjohtaja Jyrki Sjöholm yökkää ja jatkaa: Esmäie kotakti ei välttämättä osaa vastata kaikkii kysymyksii, mutta häellä o halu ratkaista ogelmat ja hyvä käsys siä, mistä vastaukset löytyvät. Näissä asioissa ei ole jälkeäkää virkamiesmäisestä toakulttuurista, vaa silloi tehdää ku tarvaa ja liikkeelle lähdetää heti, Atti lupaa. Palvelu pelaa ja verkosto kataa eet puhua Team Salosta, joho kuuluvat Salo elivoaisuude ylläpäjät ja kehtäjät, kertoo Atti. Salossa tiedetää, mä o tarjolla Sijotumista pohtiville yryksille tärkemät kysymykset lityvät ammattaoise työvoa saatavuutee ja osaamisee, toiloihi sekä paikallisii yrysverkostoihi. Me pystymme kertomaa opeasti, paljoko Salo työssäkäytialueelta löytyy työvoaa, jolla o yrykse tarvsemaa osaamista, tai kuika tarvtava osaamie o haktavissa, Atti kertoo. Kaupugijohtaja mukaa Salosta, etiseä Nokia-paikkakutaa, löytyy kielaoa, moipuolista projekti-, prosessi-, tietotekistä sekä liiketaloudellista osaamista. Salossa o myös vie vuosia kattavasti Salossaki sijotumispalvelussa tarvtava paikallie asiatutijuus löytyy moesta eri orgaisaatiosta. Kaupugi palveluihi kuuluvat muu muassa kaavous ja lupa-asiat sekä tekiset palvelut. Kaupugi kehtämis-, elikeioja työllisyyspalvelut vastaavat esä mukaisesti useasta yryselämää lityvästä kokoaisuudesta. Kaupugi elikeioyhtiö Yryssalo palvelee ii alotavia kui Salossa jo toivia yryksiä kaikissa yrykse toaa lityvissä asioissa. Salo seudu koulutuskutayhtymä ja Turu ammattikorkeakoulu tarjoavat koulutusta työvoa ammatillisee kehtymisee ja TE-toisto tutee työvoa laadu sekä määrä. Salossa o lisäksi usea yryste ja asiatutijoide verkostoja, jotka kokoavat ja jakavat ajakohtaista tietoa. Paikallisesti olemme alka- Salo sijotumispalvelu toii koulutettu työttömäksi jääeä, jolloi osaamie o tuoretta. Salossa o työ tekemise asee kohdallaa. Yksyiskohtaa voisi lisäksi maia, että Nokia matkapuhelehtaa jäljiltä moilla o valmius vuorotyöhö, Atti Jyrki lisää listaa vielä työvoa pysyvyyde, joka o aia ollut hyvä. Samalla työatajalla o totuttu pysymää, eteki, jos työpaikka o mahdollistaut uusia haastea talo sisällä. Yryssalo myös ylläpää toilarekisteriä myytävää ja vuokrattavaa olevista toiloista. Käytäössä sijotumiseuvojillamme o ajatasaie tieto toiloje yksyiskohdista, mahdollisuuksista ja rajouksista sekä vielä suora yhteys kieistöomistajaa, kertoo Jyrki ja lupaa: tutustumiskierros sopivii tiloihi o puhelisoo päässä. Jos olemassa olevista tiloista ei löydy sopivaa, löytyy Salosta usea yrysaluea, joihi voi raketaa uutta tilaa, täydetää Mika. Meissä kaikissa asuu piei elikeioasiamies Kaupuki hetää haastee yryste houkuttelemiseksi Saloo myös salolaisille ihmisille ja yryksille. Jokaie salolaie voi toia oma kaupukisa markkioijaa. Tarvsee vai vikata meille potetiaalisesta yryksestä, ja me otamme yryksee yhteyttä, lupaa Yryssalo Jyrki. Ku yhteys mahdollisesti Saloo sijotuvaa yryksee o saatu, sijotumispalveluissa selvetää yrykse tarpeet sekä tehdää suuelma yrykse tarvsema tiedo ja yhteyksie keräämisestä. Tietoje keräämise jälkee kutsutaa tarvtavat hekilöt ja viraomaiset sama pöydä ympärille, jotta yrys voi sama tie euvotella eserkiksi ELY-keskukse kassa mahdollisuuksista palkkatukee, rekrytoikoulutuksii tai ivestoukii. Salo tuetaa Salossa o tehty Ivest i Salo työtä hartiavoi vuodesta Siä aikaa sijotumiseuvottelua o käyty yli kahde sada yrykse kassa. Palvelu kehtämisee ja yhteistyöverkosto toivuutee o paostettu. Kertyyt kokemus äkyy palvelu laadussa. Salolla o tässä suhteessa hyvä maie, sellaie, että meidä kassa o helppo tehdä yhteistyötä, Atti Meillä o myös hyvät yhteydet valtiohalloo, eserkiksi työ- ja elikeiomiisteriöö. Tästä o suuri etu, ku o tarpee valvoa paikalliste toijoide etua jatkuvasti muuttuvassa toaympäristössä, Atti kertoo. Luottamuksellisuus o sestää selvyys kaupugi sijotumispalveluissa. Myös palvelu laatuu voi luottaa, sillä pyydetyt tiedot toetaa sovusti ja e vastaavat yrykse tarpeisii. Salolaiset eivät aa katteettomia lupauksia. 3

4 Medicosult kotiutui Saloo K u potilastietojärjestelmiä tekevä Medicosult Oy tarvsi kasvusa tueksi lisää ohjelmistosuutelijoa, osotautui sopivie löytymie yllättävä hakalaksi. Kohtalo tai paremmiki salolaie rakeustarkastaja - puuttui pelii. Salo kaupugi rakeustarkastaja Veikko Nuuros sattui täi muissa työtehtävissä ollessaa maisemaa, että Salosta voisi löytyä sopivia ohjelmistosuutelijoa. Siä alkoi Medicosulti uude toisto sijotumie Saloo. Taisi olla ii, että Nuuros ilmoti Salo kaupugi johdolle meidä ohjelmistosuutelijatarpeestamme ja vielä sama viiko perjatai-illalla kaupugilta soettii, että me he voisivat auttaa, kertoo Medicosult Oy: tousjohtaja Tommi Salaspuro. Salaspuro o tyytyväie Salo kaupugi toaa. Harvemmi kaupugi virkamieheltä perjatai-illalla tällaisessa asiassa yhteydeottoa odottaa, Salaspuro ihmettelee. Perjataise puhelu jälkee istuttiiki ste jo kaupugi edustajie kassa yhteisee euvottelupöytää heti seuraavalla viikolla. Kasvu Salossa jatkuu Medicosultilla oli ee Sa- Näi se etei Medicosult Oy: edustaja ja Salo rakeustarkastaja tapaavat kesäkuussa Kaupuki kertoo työvoasta ja koulutusmahdollisuuksista kesäkuussa Neuvottelua jatketaa lomie jälkee alkusyksyllä Medicosult rekrytoi syksyllä 2012 ja Salo toisto avataa marraskuussa Esmäiset Salossa kehetyt tuotteet ovat asiakaskäytössä keväällä Salo toistoo rekrytoidaa lisää väkeä kesällä Medicosulti Salo toipistee toistopäällikkö Kmo Eklud (vas.) ja software developer Markus Jasé ja Mauo Haukila työsketelevät potilastietojärjestelmie parissa. lo yksikö perustamista toipisteet Helsigissä, Kuopiossa ja Joesuussa. Salo toipistee perustamisvaiheessa marraskuussa 2012 Salossa aloti viise työtekijää. Tällä hetkellä, kesä 2014 uusie rekrytoie jälkee, työtekijöä o Salossa kaikkiaa 12. Medicosult o Salossa toiut toistokäyttöö uudistetuissa, Marika mulari Nokia työterveyshuollo etisissä tiloissa. Nyt olemme siiä tilateessa, että ykyiset toilat ovat jäämässä pieiksi, Salaspuro Salo toipisteessä o kehetty muu muassa potilastietojärjestelmie mobiilisovelluksia, jotka ovat saaeet käyttäjiltää hyvi paljo posiivista palautetta. Salo kaupugilla kietää Medicosulti sijotumista moesta syystä. Olemme eryise ilahtuea siä, että yrys hyödytää ja kasvattaa Salo pereistä mobiili tekologia osaamista, kitelee ohjelmapäällikkö Aa Silaterä, ja jatkaa: Medicosult o lisäksi käyttäyt kaupugi kehtämää Expert Village -tuotekehysympäristöä, jossa yrykset pystyvät testaamaa tuotteaa ja iide käytettävyyttä asiatutijoide auttamia. Yryste atama palaute vastikää laseeratu tuotekehyspalvelu toivuudesta o meille ertäi arvokasta. Työvoa ja sijai ratkaisevat tekijät Medicosultissa ollaa varsi tyytyväisiä sijotumisesta Saloo. Salo seutu o hyvä kokoie työssäkäytialue. Olemme löytäeet täältä osaavaa hekilökutaa. Koska lapsiperheillä o täe kieät seet, o hekilökuta soutuutta. Myös Salo hyvät liikeeja tietoliikeeyhteydet saavat Salaspurolta kiosta. Helsikii o vai tui matka. Ja sähköisesti töä voidaa vaivattomasti jakaa ja tehdä toipisteestä toisee, tousjohtaja Salaspuro Orio pakkaa Salossa Lääketehtaa sijotumie kaupukii oli moe tekijä summa L ääkeyhtiö Orio etsi sopivaa ratkaisua pakkaus- ja varastoilojesa laajetamistarpeelle sekä Suomesta että ulkomailta. Yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi ousi uude yksikö perustamie Saloo. Pakkaus- ja logistiikkatooje kesktämie Saloo tutui järkevmältä. Meillä oli varastoja moella eri tehtaalla, mutta raketamalla kokoaa uutee paikkaa pystyme mioaa keskeytykset tuotaossa, kertoo Orioi lääketuotao tousketju johtaja Virve Laie. Lisäksi pakkaamise kesktämise myötä Orioi Turu ja Espoo tehtaissa vapautui tilaa lääkevalmistuksee. Syyt Salo valaa olivat moiaiset. Tila oli hyvä, samoi sijai, ja lisäksi Salossa oli saatavilla tarvsemaamme työvoaa, Laie listaa. Salo kaupugille Orioi päätös loi toivoa. Kaupugalolla oli siä päivää hymy herkässä, ku Orioi päätös tuli tietoo. Se, että tällaie iso ja kasvava työataja päätti soutua Saloo, vahvisti uskoamme siihe, että Salolla o tarjottavaa kaikekokoisille uusille yryksil- Työmiisteri Lauri Ihalaie vihki Orioi Salo tehtaa. Takaa keskellä Orioi tousjohtaja To Lappalaie ja Orioi Salo-projekti johtaja Juha Paasi. le, muistelee kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Sujuvasti kaupugi kassa Johtaja Laie kehuu yhteistyötä Salo kaupugi kassa SSS / Mia Määttäe sujuvaksi. Same paljo iformaatiota Salosta. Koska tarjosme Saloo sytyviä työpaikkoja myös vahoille työtekijöillemme, kävivät kaupugi edustajat Turussa ja Espoossa estelemässä Saloa ja sä, millaista siellä o asua ja elää. Ne tilaisuudet olivat ertäi pidettyjä, Laie kertoo. Lisäksi Laiselta saa kiosta erilaiste lupa-asioide opea kästely. Nokia etisii Lokakuu 2012 Orio julkistaa sijotumispäätöksesä. Syksyllä 2012 rekrytoii ja koulutukse suutelua, kaupuki estäytyy Orioi Espoo ja Turu työtekijöille. Vuodevaihteessa mediayhteistyö kaupugi ja Orioi keske: 1400 hakijaa rekrytoikoulutuksii. Vuosi 2013 valoja, koulutusta ja tiloje valmistelua. Maaliskuu 2014 Orioi Salo lääketehdas viettää avajaisia. tehdastiloihi oli tehtävä isoja muutoksia, jotta e pystyttii ottamaa Orioi käyttöö. Kaupugi koeisto toi kokoaisuudessaa oikei hyvi, Laie Tällä hetkellä Salossa o vii- Näi se etei si pakkauslijaa toiassa. Kesää 2015 meessä kaikkie sesemä Saloo suuellu pakkauslija päisi olla käytössä. Saloo o siirtyyt lijoja muualta, mutta lisäivestoi o merktävä. Sesemästä lijasta puolet o kokoaa uusia, Laie kertoo. Orio työllistää Salossa tällä hetkellä oi 120 hekilöä. Laise mukaa kaikki o sujuut suuelmie mukaa, mutta työmaata o vielä edessä. Esmäie tehtävämme o saada kaikki toaa asetettuje tavoteide mukaisesti. Toaa vielä hiotaa, mutta sisäisesti me puhumme, että tavoteeamme o tehdä Salo tehtaasta maailma paras pharma-ala logistiikka- ja pakkauskeskus, eli kovat ovat tavoteet, Laie aurahtaa. 4

5 Nordea valsi Salo SSS / Kirsi-Maar Veetpalo Näi se etei Vasemmalta Nordea Turu aluejohtaja Ja Söderholm, Salo kaupugi ohjelmapäällikkö Aa Silaterä, Nordea puhelipalveluyksikö johtaja Sari Tempakka, Nordea Louais-Suome ja Ahveamaa aluejohtaja Tarja Rosama, Yryssalo tousjohtaja Jyrki Sjöholm, Nordea vähtäispaki johtaja Topi Maer ja varajohtaja Jussi Mekkoe sekä kaupugijohtaja Atti Ratakokko Salo kaupugalo edustalla tiedotustilaisuude jälkee. Sijai ja kielaoie työvoa kaupugi vahvuuksia K u Nordea keväällä 2014 ilmoti tarpeistaa ja suuelmistaa perustaa uusi puhelipalveluyksikkö, se sai yhteydeoto kaikkiaa 25 kaupugilta. Valsme viisi kaupukia jatkoo ja pyysme kaikilta viideltä kaupugilta presetaatiot. Kaikissa iissä tietysti eseltii, me juuri oma seutukuta olisi hyvä vala, mutta Salo presetaatio oli valtava hyvä ja vahvisti meidä käsyksiämme Salosta, kertoo Nordea varatousjohtaja Jussi Mekkoe. Salossa Nordea vakuutti muu muassa työvoa laadullie ja määrällie saatavuus. Koska Salo o etie Nokia-paikkakuta, oletetaa, että etiset okialaiset puhuvat eglatia. Lisäksi ykyise Salo alueella o paljo myös ruotsikieletaoisia ihmisiä. Puhelipalvelussa toaa kielillä suomi, ruotsi ja eglati, jote iä kaikkia tarvaa, Mekkoe kertoo. Kielaido lisäksi Nordea kaipaa kaupallista koulutusta omaavaa hekilökutaa ja yryksessä uskotaa, että sä o Salossa saatavilla. Hyvät yhteydet Helsikii Nordealle löytyi Salosta hyvät tilat Nokia etisistä toiloista. Tila ei tosi ollut meille kovi merktävä valaperuste, sillä hyviä toiloja o tyhjillää koko Suomessa, Mekkoe Oleellisempaa valakreeriä Mekkoe pää Salo keskeistä sijaia. Toamme o kueki melko Helsiki-keskeistä, ja täältä o hyvät liikeeyhteydet Helsikii. Eserkiksi hekilökua valmeuksia järjestetää myös Helsigissä. Tällä hetkellä Nordealla o puhelipalvelukeskukset Helsigissä, Oulussa, Vaasassa ja Talliassa. Nordea Cotact ceterissä asiakaspalvelu ei suikaa tarkoa pelkästää puhelieuvotaa, vaa euvotapalveluja tarjotaa myös olie-chatissa ja verkkopaki Asiakasposti kautta. Asiakkaia o sekä yrysasiakkaa että yksyishekilöä ja euvotaa aetaa ii päivtäisii pakkiasioihi, kulutusluottoihi, kui sijousasioihiki litye. Jokaisella Cotact ceter -paikkakualla tehdää kaikkea, vaikka erikoistumistaki eri kaupugeissa o. Tämä o ii opeasti muuttuva ympäristö, että vaikka saoisi joku yksikö yt erikoistuva johoki toaa, hetke kuluttua saattaa jo olla toisi, Mekkoe Töä salolaisille Nordea ilmoti perustavasa uude puhelipalvelukeskukse Suomee huhtikuussa Salo kaupuki otti yhteyttä Nordeaa huhtikuussa 2014 ja esteli Salo vahvuudet ja tarjoa kevää aikaa. Nordea ilmoti perustavasa uude puhelipalvelukeskukse Saloo. Rekrytoi ja koulutukset käyistyvät syksyllä Tavoteea o, että vuodevaihteessa 2015 uudessa keskuksessa työsketelee 60 työtekijää ja määrä kasvaa eää 150 työtekijää vuotee 2016 meessä. Mekkose mukaa keskukse toa alkaa vuodevaihteessa. Salo yksikö johtajaksi o juuri etty turkulaie Juha Aos, jolla o moipuolie kokemus eri tehtävistä Nordeassa. Aos vastaa osasto käyistämisestä, rekrytoiista ja hekilöstö valmeuksesta. Salo keskus tulee työllistämää alkuvaiheessa kuusikymmetä hekeä ja hekilöstömäärää o tarkous kasvattaa vuosie aikaa. Usko että sada työtekijä raja yletää opeasti, varatousjohtaja Mekkoe Mekkose mukaa keskukse kokoa voi kasvattaa maksissaa oi 150 hekilöö. Salo keskukse hekilökuta tulee koostumaa hege tieistä, joissa o esies ja työtekijöä eri profiileilla. Lisäksi tarjolla o muutamia asiatutijatehtäviä, mutta Mekkoe muistuttaa, että kyseessä o kueki hyvi operatiivie yksikkö. Avoet tehtävät ovat tietysti sisäisesti haettavissa, mutta oleta, että valtaosa hekilöstöstä tullaa palkkaamaa ulkoisea rekrytoia, Mekkoe Salolaiset ilosevat uutisesta Salolle tämä o loistouutie, ilosee kaupugijohtaja Atti Ratakokko. Nordea teki eriomaise valia, sillä Salosta löytyy heille kaikki tarvtava. Ja mikä tärkeä: Saloo sytyy uusia työpaikkoja osaaville ihmisille. Salo o ollut rakeemuutospaikkakuta jo miltei viisi vuotta, jote Nordea päätös o meille hekisestiki tärkeä, summaa Ratakokko. 5

6 Salosta maailmalle Salo kaupugilla käytössää vahva kasaivälie kaupukiverkosto S alo kaupuki o ollut aktiivie kasaivälie toija jo vuosikymmeie aja ja kaupugi ystävyyskaupugeista o muodostuut vahva, kymmeise kaupukia sisältävä kaupukiverkosto. Pereise ystävyyskaupukoia kautta o oistuttu luomaa myös yryselämälle hyödyllisiä yhteyksiä. Kasaivälisiä verkostoja o sytyyt myös erilaiste hakkeide myötä. Verkostoje ylläpo o edullista siihe ähde, mikä hyöty iistä voidaa saavuttaa, toteaa kaupugi eryisasiatutija Päivi Savolaie. Katse Saksaa Vie aikoia yhteyttä o pidetty eryisesti saksalaisee Puchhei kaupukii. Saksassa ja eryisesti Baijeri alueella - jossa Puchheki sijasee - o tällä hetkellä työvoapulaa juuri iillä aloilla, missä meil- Salo kaupugilla o laajat kasaiväliset verkostot. Terhikki Lehtoe ja Päivi Savolaie auttavat yryksiä löytämää verkostoista sopivia yhteistyökumppaea. Marika mulari keasti ulkomaille, jote meillä o yhteistyölle suuret odotukset, Terhikki Yhteydet luovat lisää yhteyksiä Ku puhumme verkostostamme yhteistyökaupugeissa, kaattaa muistaa, että myös äillä verkostojemme ihmisillä o omat verkostosa, Terhikki huomauttaa ja jatkaa. Verkostoje verkostot laajetavat mahdollisuuksia moee suutaa. Päivi ja Terhikki pävät Salo kaalta tärkeää, että myös yrykset kertovat kotikaupugistaa liikkuessaa maailmalla. Meillä o hieoja eserkkejä paikallisista yryksistä, jotka kasaivälistä bisestä tehdessää osaavat ja ee kaikkea haluavat markkioida myös Saloa. Ulkomaalaiselle yrykselleki o matalampi kyys sijotua Saloo, ku sillä o yhteistyökumppai alueella jo valmiia, Päivi kertoo. Puchhe, Saksa: Sijasee Baijerissa Müchei kaupugi läheisyydessä. Asukkaa oi Iovatiivie talouskeskus, kaksi teollisuuspuistoa. Puchheilaie high-tech maalaajuisesti tuettua. Sijai ihateellie Alppie läheisyydessä suure kaupugi aapurissa. Loistavat liikeeyhteydet. lä o työttömyyttä, kertoo Salo kasaiväliste asioide päällikkö Terhikki Lehtoe. Baijeri työvoahallio ihmisiä o jo käyyt Salossa tutustumassa Saloo ja salolaisee osaajaprofiilii. Emmehä me halua lähettää osaajiamme pois Salosta, vaa tutkia mahdollisuudet eserkiksi joideki töide tekemisee Salossa, Terhikki kertoo. Toki myös halukkaa lähtijöä Saksaa voi olla ja tällöi o hyödyllistä, että yhteys paikallisii rekrytoia tekevii ihmisii o luotu. Kiia suutaa uusia avauksia Salo kaupuki solmi elokuu lopulla yhteistyösopukse Keski-Kiiassa sijaseva Wuhai kaupugi kassa. Wuhayhteistyöltä odotetaa salolaisille yryksille mahdollisuuksia päästä Kiia markkioille sekä houkutella kiialaisia yryksiä ivestoaa tai sijotumaa Saloo. Päivi kertoo, että Salo kaupuki etsii parhaillaa yryksiä, jotka olisivat kiiostuea lähtemää tutustumismatkalle Wuhaii vielä kuluva syksy aikaa. Meihi voi olla yhteydessä, jos Kiia markkioille pääsy aidosti kiiostaa ja siihe o resursseja, Päivi vikkaa. Terhikki ja Päivi korostavat, että juuri Kiia kaltaisissa maissa o välttämätötä, että kaupugi johto o avaamassa ovia, tai että kiialaisilla yhteistyökumppaeilla o mahdollisuus tavata Salo kaupugi johtoa. Kiialaiset ivestoivat yt roh- Wuha, Kiia: Sijasee keskisessä Kiiassa ja o Hubei maakua pääkaupuki. Asukkaa oi 12 miljooaa. Päätoialoia mm. ICT (optoelektroiikka, geoiformatiikka), metalli, eergia ja biotekologia. Kiia tieteellie ja koulutuksellie keskus. Alueella usea kymmeiä korkeakouluja. Shaghai, Pekig ja Hogkog opeide jua- ja letoyhteyksie päässä (matkaa km). Kiia Suome suurlähetystö terveiset Kaato Salo kaupugi yhteistyökumppaia I ve bee to Salo oly oce, but got a deep pressio o the Cy, her Mayor, Mr. Ratakokko, ad his team of ivestmet ad developmet. Salo is a small but vibrat cy wh high-tech kowledge ad comprehesive rage of services. Not log ago, wh the assistace of Mr. Ratakokko ad his colleagues, GeoStar, Oe of the leadig Chiese geospatial iformatio systems (GIS) compaies, has foud their first busiess parter i Salo, which is a good sigal of the expasio of busiess cooperatio betwee Chia ad Filad. I m full of cofidece that through the govermet efforts ad wh excellet locatio ad deep techological tradios, Salo will attract more Chiese busiess comig for cooperatio ad ivestmet i future. By Mr. QIAO Shouwu, the Ecoomic ad Commercial Cousellor of the Embassy of the People s Republic of Chia i Filad Kaato-toa tähtää ICTsektori työpaikkoje määrä kasvuu Suomessa. Kaato toii Suomessa Salossa, Oulussa, Tampereella ja pääkaupukiseudulla. Kaado juuret ovat Nokia-klusteri murroksessa, joka o vähetäyt ICT-sektori työpaikkoja Suomesta merktävästi. Kaato tavotelee ICT-työpaikkoja atamalla avaetkätee-palvelua ulkomaisille yryksille, jotka mielivät sijotua Suomee. Kaato myös luo yhteyksiä ulkomaiste ja kotaiste yryste välille, jolloi tavoteea o auttaa kotaisia yryksiä kasvamaa ja se luomaa uusia työpaikkoja. Kaato myös tekee moie tahoje kassa yhteistyötä ICTsektori kehtämiseksi. Tärkei Kaado voavara o kueki Kaato-verkosto, joho kuuluu sekä ulkomaisia että kotaisia kokeea liike-elämä johtajia. Useme juuri verkostosta saatu vikki o alotaut oistuee Kaato-projekti. Kaado työkalupakkii verkosto lisäksi kuuluu laaja ymmärrys paikkakua osaajista, mikä Salossa tarkotaa laajaa yhteistyötä Just Do ICT verkosto kassa ja yhteistä Salo Talet Pool LikedI-ryhmää. Merktävä työkalu o myös tietokata paikallisista yryksistä ja iissä olevasta osaamisesta. Suomee o Kaato-toia kautta saatu usea yryksiä, joista merktävmät ovat Fiksu (USA), Yota (Veäjä) ja Telrock (UK). Salossa Kaato toii tiiviissä yhteistyössä sijotumispalveluide ja Yryssalo asiatutijoide kassa. Salo Kaato-toaa vetää Mia Matiaho. 6

7 Oikea vastaus o Salo ELY-keskus myötää tukea yryste kehtämisee ja ivestoeihi S alolle myöettii äkillise rakeemuutokse status syksyllä 2009 ja se o voassa vuode 2015 loppuu. Tällä ii kutsutulla ÄRM-statuksella o moia aluee yryksiä ja työvoaa hyödyttäviä vaikutuksia. Eserkiksi salolaiste yryste o mahdollista hakea tukea toasa kehtämisee. Tukea voidaa myötää tuotatomeetelmie, liiketoia tai tuotteide kehtämisee. Salossa ämä kehtämistuet o kohdistettu pääasiassa pieille ja keskisuurille yryksille. Tuki o pk-yrykselle maksissaa 50 prosettia hakkee kokoaiskuluista, toise puole kustauksista yrys rahotaa se, kertoo Varsiais-Suome ELY-keskukse päällikkö Esa Lidqvist. Salossa yryste o lisäksi mahdollista saada ivestoeihi tukea prosettia. Tukiprosetti riippuu yrykse koosta. Etelä-Suomessa ivestoeja tuetaa yleesä vai äkillise rakeemuutokse alueella. Juuri pk-yryksissä tue vaikuttavuus o suuri. Iso yrys voisi hakea tukea 10 prosettia kustauksista. Korosta kueki, että koska myöettävää tukirahousta o kaikkiaa vai kolme miljooaa, ei meillä riä rahous kovi isoihi ivestoeihi, Lidqvist ELY-keskus o myötäyt ÄRM-kehtämisavustusta yrykse kehtämisee tai ivestoeihi Salo seudulla rakeemuutoskaudella. Rahousta o seudulle kesäkuuhu meessä myöetty 110 eri yrykselle yhteesä oi 10,5 miljooaa euroa. Yrykset ovat käyttäeet omaa rahaa hakkeisii oi 50 miljooaa euroa, jote hakkeide ivestoie kokoaisarvo o ollut lähes 60 miljooaa euroa. Uusia työpaikkoja sytyy oissa hakkeissa yrtäjie arvio mukaa oi 570 kpl. Salo o Lidqvisti mukaa yryksiä kiiostava ivestoikohde myös osaava työvoa saatavuude takia. Yhteys Yryssaloo auttaa eteepäi Kokreettisesti tukie hakemie alkaa yhteydeotolla Yryssaloo, sillä sieltä saa euvoja hakemukse tekemisee. Yryssalossa o ammattilaisia, jotka toivat ikää kui sparraajia, he ovat ammattilaisia kysymää tarvtavat kysymykset, Lidqvist kertoo. Tukea myöettäessä arvioidaa, oko suuelmalla liiketoaedellytyksiä, oko tausta kuossa ja oko yryksellä mahdollisuus rahotaa oma osuutesa. Hylkäysprosetti hakemuksissa o kymmee proseti luokkaa. Epäkelpoihi suuelmii pyrää pääsemää kiii ajoissa. Käytäössä kaikki asialliset hakemukset, jotka saamme, voivat saada tukea. Tiettyjä toialoja, kute kauppa, yksyisille suuatut palvelut, liikee ja raketamie, ei voida rahotaa, koska se vääristäisi kilpailua, Lidqvist tarketaa. Lidqvisti mukaa rahousta o haettu odotuste mukaa. Tosi tämä meee vähä sykleissä. Ku tulee irtosaomisilmouksia, saamme meki paljo kyselyä. Nyt o ollut vähä seesteisempi jakso. ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Salo kaupugi kassa Salo johto o ertäi aktiivie ja he ymmärtävät mahdollisuudet oikei hyvi. Tilae o Salossa ii haasteellie, että se pistää aika öyräksi ja yhdessä pohtaa parhaa eteemismalleja, Lidqvist Lidqvisti mukaa paoksia o laettu paljo eomaa uusie yryste perustamisee. Nyt olemme keskustelleet Yryssalo kassa, että päisi kiitää eemmä huomiota Näi se eteee: Yhteys Yryssaloo. Yryseuvoja auttaa yrystä kehystarpee hakkeistamisessa, tukikelpoisuusmäärtelyssä ja rahoushakemukse täyttämisessä. Yrys hakee kehtämisavustusta ELY-keskuksesta. Hakkee voi alotaa vasta hakemukse jättämise jälkee. siihe, että saisme olemassa olevia yryksiä kasvamaa. Tietekää uusillekaa yryksille ei saota ei. Lidqvisti mukaa jäljellä olevalla tukäärärahalla ei ole mahdollista paikata Nokia jättämää aukkoa kokoaa, mutta sillä saadaa Salo elikeioelämä kestävälle ousukäyrälle. Rahousta myös työvoa koulutuksee ELY-keskuksella o käytössää myös Euroopa globalisaatiorahasto tukea, joka avulla voidaa räätälöidä valmiuksia paratavia koulutuksia Nokialta ja Nokia alihakkijoilta irtisaotuille hekilöille. Kotaise rahoukse rialla ja lisäksi käytössä olevalla EGR-rahouksella o Salossa vou tukea muu muassa työttömie kouluttautumista uusii ammatteihi tai täsmäkouluttaa uudessa työssä alotavia työtekijöä yrykse tarpeide mukaa. Kysymys & vastaus -palsta E ole yrtäjä. Me tämä lehde asia miua koskee? Jokaie salolaie o Salo elikeioasiamies. Tästä saat tarkempaa tietoa siä, mä Salolla o yryksille tarjota sekä tarioa todellisista sijotumisista ja iide perusteista. Yrykset ovat Salo ja salolaiste meestykse eliehto. Ole yrtäjä ja tarvse lisää toilaa. Mistä voi sä kysellä? Yryssalo sivuilta löytyy Vapaat toilat Salossa likki. Siä voi alotaa, mutta Yryssalo auttaa ja euvoo moessa muussaki yrystoia kasvuu lityvässä asiassa, jote kaattaa olla yhteydessä Yryssaloo. Me tämä lie kustaettii? Lie o osa Ivest i Salo 2 haketta, jota osarahotaa Euroopa uioi aluekehysrahasto (EAKR) ja Varsiais-Suome lito. Kaupuki rahotaa liteestä 30 prosettia. Tässä tutuu oleva mota toijaa: kaupuki, Yryssalo, ELY-keskus, TE-toisto, yrtäjäjärjestöt ja mä kaikkea. Tutuu tehottomalta, oko tässä päällekkäistä toaa? Toijoa o mota, ja iillä kaikilla o oma, usei lakisääteie tehtäväsä. Salossa yhteistyö kueki pelaa saumattomasti, ku toijoista kaikki tutevat toisesa. Yrtäjä ei tarvse toijaviidakkoo eksyä, sillä Salossa palvelu pelaa ja opastusta löytyy. Kasaivälisyysasiat mietyttävät. Oko ystävyyskaupukiyhteistyö jo meee talve lumia ja eivätkö kaupugi budjetista maksettavat matkat ole iha huvireissuja vai? Kaupugilla ei ole varaa maksaa keekää huvatkoja, vaa ku kaupugi työtekijät ovat ulkomaa työmatkalla, e ovat tarkkaa perusteltuja. Ystävyyskaupukisuhteet pelkä kulttuurivaihdo kaalta ei ole päätavoteemme, vaa haluamme ee kaikkea käyttää tätä hyvää verkostoamme elikeioelämämme hyväksi. Ole salolaie yrtäjä. Miksi miu päisi kiiostua uusista yryksistä tai kasvusta? Uudet yrykset moipuolistavat ja vahvistavat Salo elikeiorakeetta. Toiva yryskehysympäristö, joka houkuttelee sijotujia, o myös pereiste salolaiste yryste etu. Yrtäjä kuutelee yrtäjää, siksi kokosme tähä jutujuurta moelaisee markkiapuheesee. Mahtavaa, halua auttaa omaa asuipaikkakutaai! Mistä voi alotaa? Hyvä kysyjä, olet jo alotaut, koska olet tiedostaut tilatee! Vo auttaa kertomalla muille Salo hyvistä puolista ja eryisesti korjaamalla kuulemasi väärikäsykset tai virheelliset tiedot. Vo miettiä omia tuttujasi siä äkökulmasta, että keelle olisi hyödyllistä vikata Salo mahdollisuuksista. Posiivie asee ja talkooheki kataa pkälle! Hekilökua pysyvyys o yryksellei o tärkeää. Millaista Salossa o asua? Oko lapsille harrastusmahdollisuuksia ja ritävästi päivähoopaikkoja? Keräsme vuoa 2013 uusie salolaiste kokemuksia ja kertomuksia Salosta ja Salossa asumisesta. Näihi kertomuksii voi tutustua sivulla: Me asumme Salossa. Salossa o piee paikkakua lyhyet joot ii harrastuksii kui liikeevaloihiki, mutta keskuskaupugi palvelutaso. Hoopaikkoja ritää ja hekilökuta pysyy, ku töä o tarjolla siä o kokemusta. Paljoko kaupuki maksaa sijotuvalle yrykselle rahaa? Kaupuki ei maksa sijotuvalle yrykselle rahaa. Salossa yrykse o kueki mahdollista saada moelaista apua ja tukea, eserkiksi Yryssalo euvotaa, ELYkeskukse yryskehystukea tai TE-toisto myötämää palkkatukea. 7

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

CO BRANDING tuottaa pitkäaikaista bisnesmenestystä, sekä plussaa yrityksellesi ja asiakassuhteillesi.

CO BRANDING tuottaa pitkäaikaista bisnesmenestystä, sekä plussaa yrityksellesi ja asiakassuhteillesi. KTA-YHTIÖT Oy: asiakaslehti 3/2010 KTA Lehtisatavuotias yhtymä NykyKaksi paio Suomalaise graafise teollisuude vahva kumppai tekiikkaa tulokse tekoo Fuji Luxel V-6 CTP LowChemlevyä Ea etähu koiva fiksu

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 1 2010

Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun infra antaa mahdollisuuksia matkailulle Oulunsalon lentoaseman odotettu laajennus käynnistyy Globaalia liiketoimintaa voi johtaa myös Oulunsalosta Sukupolvenvaihdoksilla

Lisätiedot

Yrittäjyys on vapautta

Yrittäjyys on vapautta KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: TAAS ON VAALILUPAUSTEN AIKA 3 kymen KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2015 Yrittäjät vaaleissa Yrittäjyys on vapautta Anni Toikka tykkää työskennellä

Lisätiedot

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon 2 Pääkirjoitus 20.01.2010 Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Sivulla 3 tietoa mm. yritysten elive-klinikasta ja syksyn yrittäjätreffeistä Sivulla 6 uusia työkaluja mm. ICT-alan yrityksille ja palvelutoimialan

Lisätiedot

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti 1 2012 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Teemana Mitä EU päättää palkansaajien asioista? Opiskelijavaihdossa Sloveniassa Kumulalainen Su Ran Kim tuntee maahanmuuttajien arjen Kansainvälisyys

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1 LAATU JA TESTAUS Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012 LAATU JA TESTAUS sivu 1 S i s ä l t ö ä t u l e v i i n l e h t i i n Laatu ja testaus lehden tuleviin numeroihin kaivataan sisältöä. Ehkä juuri sinä

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

24 h. Meillä osataan nämä LVI-hommat! Yritysasiantuntijat palveluksessasi. Ota yhteyttä. Sivut 8 10. Sivu 3

24 h. Meillä osataan nämä LVI-hommat! Yritysasiantuntijat palveluksessasi. Ota yhteyttä. Sivut 8 10. Sivu 3 Marraskuu l 6/2013 30 500 Vielä ehtii mukaan Sibeliuksen juhlavuoden ideointiin Koordinaattori Karri Salo, Hillevi Kaarlenkaski ja muu juhlavuoden puuhaväki kannustavat yrityksiä mukaan Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot