KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa

2 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen elinkeinoyhtiö. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä. Kehy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien yritys-, matkailu- ja maaseutupalveluiden järjestämisestä, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella. Lisäksi Kehy tarjoaa osakaskuntiensa alueella riskirahoituspalveluita. Alueen elinvoimaisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tulokset syntyvät usein vuosien työn tuloksena. Toimintaympäristössä sen sijaan voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Muutosten ennakointi, reagointikyky ja resurssit nopeaan toimintaan ja päätöksentekoon ovat tärkeitä ja korostavat toimintakykyisen elinkeinoyhtiön roolia seudun kehittäjänä. Rakennemuutoksen hallinta ja johtaminen ovat nousseet keskeiseksi elinkeinoyhtiöiden tehtäviksi kaikilla perinteisen teollisuuden muutoksista kärsivillä alueilla. Vertailut ja kokemukset eri alueilta osoittavat, että toimiva elinkeinoyhtiö on ollut merkittävä tekijä rakennemuutosprosessien onnistumisen kannalta. Kehyn toiminnan ydin on osaava henkilöstö. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat kehittämistoiminnan tärkein voimavara Vuosi 2013 käynnistyi Kehyn toiminnassa odottavissa tunnelmissa. Talouden yleisissä näkymissä oli ennusteiden mukaan näkyvissä uuden kasvun alkua. Tätä kasvua Suomen taloudessa ei kuitenkaan nähty. Erityisesti julkisen talouden haasteet ovat alkaneet pitkään jatkuneen hitaan kasvun kauden takia kasautua. Toimintaympäristön kehitys Imatran seudulla oli vuoden 2013 aikana aiempien vuosien tapaan kaksijakoinen. Matkailun ja kaupan alalla vahva kasvu jatkui, mikä heijastui myös rakennusalaan seudulla. Merkittäviä investointeja valmistui vuoden aikana, mm. Rento-hotelli Karhumäkeen ja kolme uutta markettia Pietarintien varrelle. YIT:n investoinnit Ukonniemessä jatkuivat, Imatran rajanylityspaikalla käynnistettiin suurinvestoinnit, uuden ABC-aseman rakentaminen alkoi ja Osuuskauppa teki päätöksen uuden Prisman rakentamisen aloittamisesta. Tuotannollisten yritysten näkymät olivat heikommat ja yritysten tilauskanta edelleen heikolla tasolla. Teollisuudessa ja teollisuudelle palveluita tuottavissa yrityksissä käytiinkin vuoden aikana useita ytneuvotteluja, joiden seurauksena irtisanottiin ja lomautettiin henkilöstöä. Työttömyyden kasvu kuitenkin pysähtyi vuoden 2013 aikana. Venäläisten matkailijoiden rajanylitykset, käyntimäärät ja ostokset Imatran seudulla jatkoivat kasvuaan, mutta loppuvuodesta kasvu alkoi taittua ruplan heikentyneestä kurssista johtuen. Imatran seutu kuitenkin vahvisti vuoden 2013 aikana asemaansa matkailukohteena ja kaupan sijaintipaikkana. Uutena matkailun sisältönä aloitettiin systemaattinen urheilumatkailun kehittäminen yhdessä alan yritysten ja urheiluseurojen kanssa. Kehitysyhtiön yrityspalveluissa vuosi 2013 oli vilkas. Toiminnassa keskityttiin erityisesti toimivien yritysten kehittämiseen, mikä näkyi yrityskäyntien ja asiakkaiden määrissä. Rautjärvellä ja Ruokolahdella toteutettiin yrityskierros, jossa käytiin läpi kaikki alueen työllistävät yritykset ja kartoitettiin yritysten kehittämistarpeet. Toiminnan edelleen kehittämiseksi käynnistettiin Asiakasohjautuva Kehy ohjelma, jonka tavoitteena on edelleen kehittää asiakaslähtöistä ajattelua sekä parantaa ja terävöittää Kehyn palveluja. Ohjelma yhdessä uuden CRM järjestelmä kanssa otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Kehyn toteuttama hanketoiminta oli vuoden 2013 aikana laajamittaista, johtuen myös EU:n ohjelmakauden päättymisestä vuoden 2013 lopussa. Syksyn 2013 aikana käytiin Kehyn ja osakaskuntien kesken neuvottelut uudesta osakassopimuksesta vuosille Uusi osakassopimus hyväksyttiin Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden valtuustoissa loppuvuodesta.

3 2 VUOSI 2013 Kehyn toimenpiteitä v ovat aiempaan tapaan ohjanneet seudullisen elinkeinostrategian painopisteet ja tavoitteet. Imatran kaupunginvaltuuston asettamia painopistealueita ja tavoitteita Kehylle vuonna 2013 olivat yritysten liiketoimintaosaamisen, alueen yritysten ja seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen. Kehyn yrityspalveluissa on satsattu toimintavuonna erityisesti toimiviin yrityksiin. Toimivien yritysten liiketoimintaosaamista on vahvistettu kehittämishankkeilla, aktivoimalla yrityksiä sekä auttamalla niitä mm. kansainvälisten kontaktien luomisessa. Yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa on hyödynnetty erityisesti Venäjän rajan läheisyyttä ja sen tuomaa logistista etua. Imatran seudulla on parin viime vuoden aikana satsattu runsaasti matkailuelinkeinon kehittämiseen ja Kehy on ollut tässä kehittämistyössä vahvasti mukana. Eri kehittämishankkeiden ja asiantuntijapalveluiden avulla matkailuyritysten toimintaedellytyksiä on parannettu mm. tuotteistamalla palveluja, kouluttamalla yritysten henkilökuntaa eri osa-alueilla ja parantamalla myyntivalmiuksia. Kehyn toiminnan edelleen kehittämiseksi käynnistettiin vuoden 2013 aikana Aspectumin järjestämä Asiakasohjautuva Kehy koulutus, johon koko henkilökunta osallistui. Koulutus sisälsi useita työpajoja, joissa yhdessä pohdittiin ja määriteltiin keinot, kuinka yritysneuvontaa kehitetään kohti strategista kumppanuutta. Koulutuksen aikana perehdyttiin mm. keinoihin, joilla lisätään asiakkuusosaamista, tunnistettiin asiakkuusohjautuvan toiminnan kriittiset osa-alueet ja pohdittiin, kuinka Kehyn asiakasohjautuvuutta kehitetään käytännössä. Kehyn yrityspalvelutiimi osallistui Holiday Club Saimaassa järjestetyille Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville Kehyn osastolla oli runsaasti kävijöitä Yrittäjäpäivien aikana tyille Valtakunnallisille Yrittäjä-

4 2 VUOSI 2013 Yrityskäynnit ja yrityspalvelut Kehyn tavoitteena on olla mahdollisimman asiakaslähtöinen organisaatio. Yritysasiantuntijat ovat tehneet vuoden aikana runsaasti yrityskäyntejä, mikä näkyy toiminnan vilkastumisena erityisesti toimiviin yrityksiin kohdistuneissa palveluissa. Asiakasohjautuva Kehy koulutuksesta saatuja oppeja on yrityspalveluissa hyödynnetty ja viety käytännön tasolle. Yrityspalveluiden vuosi on ollut kävijämäärillä mitaten vilkas. Hyvinvointialan yritysten kehittämistoiminnassa on saatu aikaan hyviä tuloksia ja ala on kasvanut Etelä-Karjalassa tasaisesti. Kehyn yrityspalvelut tarjoavat yritysasiantuntijan palveluita myös venäjän kielellä. Sijoittumispalvelut Imatran seudun tunnettuus ja kiinnostavuus ovat kasvaneet kyselyitä mahdollisilta sijoittujilta on tullut aiempaa enemmän. Matkailun ja kaupan aloilla on toteutunut ja toteutumassa runsaasti uusia sijoittumisia ja investointeja. Yksi sijoittumisen muoto ovat myös yritysten omistajanvaihdokset, jotka ovat lisääntyneet vuoden 2013 aikana. Usein muualta tuleva uusi omistaja tuo uutta toimintaa ja osaamista myös olemassa olevaan yritykseen. Hanketoiminta Kehyn hallinnoima Vetovoimaa ja laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke on toiminut täydellä teholla vuoden 2013 aikana ja se on näkynyt matkailun kehittämistoiminnassa Imatran seudulta aina Porvooseen asti. Active Park-hankkeessa on kehitetty mobiiliopastusjärjestelmää matkailualueille. Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelmassa pyritään jäntevöittämään ja kehittämään erityisesti liikuntamatkailua. Hankkeen tavoitteena on mm. tilojen, ohjelmien jne. varaaminen yhden luukun periaatteella. Kehyn toteuttama Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen toiminta on vuoden aikana ollut aktiivista. Osaamiskeskusohjelman kuitupakkaus -teemaan liittyen Kehy on ollut mukana mm. pakkausalan liiketoimintakaupassa, jossa Stora Enson Delight-tuoteryhmän liiketoiminta siirtyi perustettavan uuden yrityksen hallintaan. Yrityskummitoiminta käynnistettiin vauhdikkaasti Imatra-Lappeenranta akselilla ja yrityskummeja on alueella v loppuun mennessä 55 kpl. Kansainvälistyminen Kansainvälistymistoiminnassa ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää Imatran seudun sijainti EU:n ja Venäjän raja-alueena sekä kehittää Imatran rajanylityspaikkaa yhdessä viranomaisten kanssa. Imatran Seudun Aluekehitys Oy:llä on aktiivinen rooli Venäjän puolen Rosgranitsan LSP-ENPI hankkeessa Svetogorskin rajanylityspaikan modernisoinniksi ja Suomen puolella Liikenneviraston ENPI hankkeessa Imatra -Svetogorsk rautatierajan ylityspaikan kehittämiseksi. Kansainvälistymistoiminnassa tiivis yhteistyö yritysten kanssa rajan molemmin puolin on erittäin tärkeää. Kesätyöhaaste 2013 Kehy hallinnoi ja koordinoi toimintavuonna Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden nuorten työllistämishanketta Kesätyöhaaste Yhteistyökumppaneina olivat Imatran kaupunki, Imatran TE-toimisto, Stora Enso Oyj, Imatran Seudun Yrittäjät ry, Imatran Kylpylä ja Ovako Imatra Oy Ab. Hankkeen tavoitteena oli työllistää kesällä 2013 mahdollisimman monta v syntynyttä nuorta. Yritykset ja nuoret haastettiin mukaan kampanjaan: 461 nuorta ja 2240 yritystä sai Kesätyöhaasteen 2013 Kehyltä. 304 nuorta haki työpaikkaa mutta valitettavasti vain 99 työllistyi. Mukaan kampanjaan lähti 40 yritystä.

5 3 KEHYN HANKESALKKU 2013 Kokonais- Kehyn Kehyn Haettava Toteutusaika budjetti budjetti kulut v rahoitus Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä- Suomessa ,0 % Active Park ,9 % Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelma ,0 % E-K lähiruoan markkinointi- ja myyntihanke ,0 % Pakkaus ja komposiitit ,0 % Uusiutuva energia ,0 % * Saimaa Biorefine Valley ,0 % * Ex-Bio ,0 % Biotuli ,0 % Two-way railway cargo traffic viaimatra/ Svetogorsk border-crossing point ,0 % * Cargo Business Network (CBN) Yrityskummitoiminnan kehittäminen ,0 % Yhteensä

6 4 YRITYSPALVELUT Yrityspalveluiden palveluita käyttävät yritykset Rautjärven, Ruokolahden ja Imatran alueelta. Aloittavien ja toimivien yritysten palveluissa sekä projekteissa palveluiden käyttö on jakaantunut vuoden 2013 aikana suunnilleen kuntien asukaslukujen suhteessa. Kehyn neuvontapalveluihin ollaan asiakkaiden keskuudessa yleisesti erittäin tyytyväisiä. Asiakkailta kerätyn palautteen keskiarvo on 9,2 asteikolla Yrityspalveluissa panostettiin yritysneuvontapalveluiden lisäksi yrityskäynteihin alueella toimiviin yrityksiin, yrittäjille järjestettäviin valmennuksiin sekä verkostoitumistilaisuuksiin. Asiakaskäyntejä kirjattiin vuoden aikana 462 kpl, (kuva neuvonta-asiakkaiden määrä) joista 172 aloittavien yritysten neuvontaa ja 290 toimivien yritysten neuvontaa. Kehyn neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä oli yhteensä 67 kpl. Näistä Imatralle sijoittui 45 yritystä, Rautjärvelle 6, Ruokolahdelle 4 ja muihin kuntiin 12 yritystä. Yrittäjille tarkoitettuja seminaareja ja valmennuksia järjestettiin 15 kpl, joihin osallistui yhteensä 446 henkilöä. Lisäksi järjestettiin yrittäjiksi aikoville Startti yrittäjyyteen -tilaisuuksia 4 kpl ja 1 kpl Startti yrittäjyyteen tilaisuus venäjäksi. Startteihin osallistui yhteensä 92 henkilöä. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui 538 hlöä. Seminaareissa käsiteltiin Kehyn strategisiin painopistealueisiin liittyviä aihealueita. Yrityskehittämiseen liittyvät teemaseminaarit painottuivat yritysten kasvuun, kehittymisen ja kansainvälistymiseen. Team Imatra tilaisuudessa luennoitsijana toimi Juhani Tami Tamminen. Vetovoimaa ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke järjesti useita matkailu- ja luovien alojen yrityksille suunnattuja seminaareja pääpainona tapahtumatuotannon ja luontomatkailun kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan yrityksille järjestettiin erityisiä te toja. Lisäksi yrittäjille tarjottiin kansainvälistymiseen liittyviä tietoiskuja mm. Tavoita venäläiset verkossa. Neuvonta-asiakkaiden määrä

7 5 SIJOITTUMISPALVELUT Yritysten ja yrittäjien kiinnostus Imatran seutua kohtaan jatkui vuonna 2013 edelleen vilkkaana. Yhteydenottoja tuli lähes viikoittain, joista varsinaiseen sijoittumisprosessiin päätyi 19 hanketta. Osa hankkeista vaatii laajempaa maankäytön tarkastelua seudun kunnissa, jolloin kaavamuutokset vievät paljon aikaa ja silloin lopullisen sijoittumispäätöksen tekeminen voi kestää vuosia. Jatkuva yhteydenpito ja ajantasaisen tiedon välittäminen potentiaalisille sijoittujille on saanut asiakkailta positiivista palautetta. Vaikka kaikki selvitykset eivät johdakaan sijoittumiseen juuri Imatran seudulle, leviää tietoisuus seutumme tarjoamista uusista mahdollisuuksista laajalle verkottuneiden yritysten keskuudessa. Eniten kiinnostusta on aikaansaanut kasvava venäläisten matkailijoiden merkitys seudun elinvoimaan ja venäläisen ostovoiman mahdollistavat uudet palvelut. Vuonna 2013 yhä useampi yrittäjä löysi yritykselleen jatkajan Kehyn avulla. Omistajanvaihdoksia laitettiin vireille Kehyn kautta 18 kpl. Etelä-Karjalan Yrityspörssin siirryttyä Kehyn omaksi prosessiksi, on pörssiin ilmoitettu paljon enemmän uusia omistajia etsiviä yrityksiä. Useimmat yrittäjäpolven vaihdokset toteutuvat liiketoimintakauppoina, joissa kehyläiset toimivat ns. puhemiehinä. Kehyn kautta toimiva Vapaat toimitilat -palvelu on löytänyt hyvin asiakkaita niin toimitilojen omistajien kuin niitä etsivienkin taholta. Keskeisillä liikepaikolla vapautuvat liiketilat eivät kauan joudu olemaan tyhjillään, kun tiloja on jatkuvasti vähemmän tarjolla kuin on kysyntää. Toimeksiantoja Vapaat toimitilat - rekisteriin kertyi vuoden mittaan 56 kpl. 6 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kansainvälistymispalveluissa painopiste on vuoden 2013 aikana ollut rajalogistiikan parantamiseen tähtäävissä yhteistyöhankkeissa ja kansainväliseen toimintaan kannustavassa neuvonta- ja verkostoitumistyössä. Imatran seudun yrityksille on järjestetty verkostoitumistilaisuuksia mm. Pietarin parlamentissa. Imatralla on järjestetty venäjäkielinen startti-yrittäjyyteen tilaisuus yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille ja Pietarissa on osallistuttu useampaan Invest in- tilaisuuteen. Yritysneuvonnassa on palveltu sekä venäjän että englannin kielellä. Pääpaino yritysneuvonnassa on ollut suomalaisiin toimintatapoihin perehdyttämisessä ja neuvonnan painopiste on siirretty Imatran seudulla asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden neuvontaan. Rajaliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen on panostettu aktiivisesti osallistumalla sekä Venäjän että Suomen puolen rajanylityspaikkojen kehityshankkeisiin. Imatran Seudun Aluekehitys Oy:llä on aktiivinen rooli Venäjän puolen Rosgranitsan LSP-ENPI hankkeessa Svetogorskin rajanylityspaikan modernisoinniksi ja Suomen puolella Liikenneviraston ENPI hankkeessa Imatra -Svetogorsk rautatierajan ylityspaikan kehittämiseksi. Rautatieliikenteen kehittämiseen tähtäävää toimintaa on jatkettu yhdessä VR Yhtymän ja RZD Venäjän rautateiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen tähtäävän osaamisen lisäämiseksi on järjestetty koulutustilaisuuksia sekä Kehyn perustoimintana että seudullisten yhteistyöhankkeiden toimesta

8 7 RAHOITUSPALVELUT Rahoituspalveluiden pääasiallinen toiminta on rahoitusneuvonta ja sijoittajien ja rahoituspakettien kokoaminen Kehyn asiakkaiden tarpeisiin. Rahoituspalveluiden kysyntä on vuoden 2013 loppupuolella vilkastunut, ilmeisesti johtuen pankkien kiristyneistä rahoitusehdoista yritysrahoituksessa. Teollisen alan investointihankkeita ja investointitukia hakeneita yrityksiä Imatran seudulla on ollut vuoden aikana hyvin vähän. Rahoituspalveluun läheisesti liittyvä palvelu on omistajanvaihdospalvelu, jossa Kehyn rooli on toimia asiantuntijana ja asiantuntijapalveluiden välittäjänä sekä mahdollisten ostajien etsijänä yrityksen myyntitilanteessa. Omistajan / sukupolvenvaihdos yrityksessä on usein pitkä prosessi, Kehyn tarkoituksena on edistää onnistuneita omistajanvaihdoksia seudun yrityksissä. Omistajanvaihdokset seudulla ovat lisääntyneet, Kehy on vuoden 2013 aikana ollut mukana 18:ssa omistajanvaihdostapauksessa. Kehy on pienrahoittajana mukana strategisesti tärkeissä ja työllisyyttä tukevissa yrityshankkeissa. Tilikauden alussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat euroa. Tilikauden lopussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat euroa. Toimintavuoden aikana Kehy rahoitti kymmentä toiminta-alueen yritystä. Kehy toimi toimintavuoden aikana myös hallinnointiyhtiönä riskipääomasijoitusyhtiö Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:lle, joka sijoittaa pääomaa kaakkoisessa Suomessa toimiviin ja sinne sijoittautuvin pk-yritysten Venäjän viennin ja tuonnin kasvuhankkeisiin.

9 8 HANKKEET OSAAMISKESKUSOHJELMA Osaamiskeskusohjelman puitteissa jatkettiin yrityslähtöjen sparrausta ja yrityssijoittautumisten edistämistä. Innovatiiviset kaupungit -ohjelman hakua valmisteltiin vuoden aikana ja neuvotteluja käytiin eri Inka-kaupunkien suuntaan. Osaamiskeskusohjelman kuitupakkaus -teemaan liittyen mainittakoon, että Kehy oli mukana pakkausalan liiketoimintakaupassa, jossa Stora Enson Delight-tuoteryhmän liiketoiminta siirtyi perustettavan uuden yrityksen hallintaan. Tällä toimenpiteellä Kehy halusi omalta osaltaan edesauttaa toimintojen säilymistä Suomessa ja kartonkipakkaustuotteiden liiketoiminnan jatkokehittämistä. Ohjelman puitteissa toteutettiin yhteisosastoja eri messuille niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Syksyllä toteutettiin MetsäBioTalous Roadshow:n seminaari Imatralla ( ). Tapahtuma oli onnistunut, paikalla oli yli 50 osallistujaa. Kehy jatkoi Saimaa Biorefine Valley brändin koordinointia osaamiskeskusohjelman puitteissa. Toukokuussa yhteistyössä yliopiston kanssa pidetty Biojalostuksen innovaatiopäivä kokosi noin 60 osallistujaa. Kehy osallistui myös Lappeenrannassa kesäkuussa 2013 pidetyn viiden maakunnan yhteisen Itä-Suomen Bioenergiapäivän valmisteluun. Alkusyksystä osaamiskeskustoiminta järjesti myös yhteistyössä Etelä-Karjalan energianeuvontahankkeen kanssa vähäpäästöiseen liikkumiseen liittyvän oheistapahtuman valtakunnallisten ilmansuojelupäivien yhteyteen. Vuoden aikana kartoitettiin myös yhteistyömahdollisuuksia Venäjän sekä Keski-Euroopan pk-yritysten sekä tutkimus- ja kehitystahojen suuntaan. Biojalostusalalla on orastavaa kiinnostusta myös uuden tuotannon sijoittautumiseksi alueelle. Erityisenä painopisteenä on ollut uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostukseen liittyen. Imatran seutu on tällä aihealueella myös tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan seudun kanssa. Saimaa Biorefine Valley oli esillä kevään 2013 biojalostusalan World Biofuels Markets -messuilla Rotterdamissa. Projektipäällikkö osallistui vuoden aikana myös kahteen alan verkottumistilaisuuteen Brysselissä. VETOVOIMAA MATKAILUUN ETELÄ-SUOMESSA HANKE Hanke on edennyt vuoden 2013 aikana suunnitelmien mukaisesti ja kaikki viisi hankkeen osatoteuttajaa (Porvoo-Loviisa, Kotka-Hamina, Kouvola, Lappeenranta ja Imatra) ovat tehneet projektia tavoitehakuisesti ja asiakaslähtöisesti huomioiden sekä osatoteutuskohtaiset että myös hankkeen yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt. Imatran osatoteutuksen tavoitteena on kehittää matkailua laaja-alaisesti ja valikoida tärkeitä asiakassegmenttejä joille luodaan uusia palvelumalleja, tuotteita ja markkinointisisältöjä. Hankeen toimenpiteet ovat painottuneet erityisesti matkailuinfotoiminnan pilotteihin ja infotoiminnan uudistamiseen ja tapahtumatuotannon kehittämiseen (Imatra Events). Näihin toimenpiteisiin on liittynyt myös erilaisten jakelukanavien kokeiluja, kanavasuunnittelua ja erilaisten matkailullisten sisältöjen ja materiaalien tuottamista. Vetovoimaa hankkeessa on panostettu myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä uusien yrityksien perustamiseen matkailijoita palveleville toimialoille. Imatran osatoteutus on verkostoitunut muiden matkailuhankkeiden ja matkailutoimijoiden kesken sekä alueellisella että kansallisellakin tasolla. Toiminnan painopisteenä on ollut venäläisille matkailijoille suunnattujen markkinointisisältöjen tuotanto, kustannustehokas ja asiakassegmenttikohtainen jakelu. Kanavavalikoimaan kuuluvat gosaimaan käyttämät kanavat, mobiilipalvelut, printti- ja sähköinen media, raja-alueella kuuluvat radiokanavat ja erityisesti sosiaalinen media ja videotuotanto.

10 YRITYSKUMMIT Kehitysyhtiö käynnisti keväällä maakunnallisen vuoden 2013 loppuun kestäneen hankkeen. Yrityskummihanke rahoitettiin pääosin ELY-keskuksen toimintaympäristötuella ja tavoitteena oli rekrytoida alueelle mahdollisimman monta uutta yrityskummia. Kehy hallinnoi hanketta ja palkkasi hankkeeseen projektipäälliköiksi yrityskummi Olli Naukkarisen ja Markku Pentikäisen. Erilaisten tilaisuuksien ja tapaamisten kautta kontakteja potentiaalisiin uusiin yrityskummeihin kertyi 850. Yrityskummiverkosto kasvoi huimasti, vuoden 2013 loppuun mennessä yrityskummeja oli yhteensä 55 henkilöä, joista suurin osa on kokeneita yrittäjiä ja yritysjohtajia. Kuva Yrityskummiseminaarista Imatran Valtionhotellista Etualalla projektin vetäjät Markku Pentikäinen ja Olli Naukkarinen.

11 9 MATKAILUPALVELUT Tapahtuma- ja matkailuvuosi 2013 Etelä-Karjalassa oli vilkas ja tarjosi vanhojen, pienempien ja isompien perinteisten tapahtuminen mm. koskinäytösten ja Imatra Big Band Festivaalien lisäksi uusia mielenkiintoisia tapahtumia. Uutuutena Suuri Taidekoski tapahtuma kokosi runsaasti eri alojen taiteilijoita ikuistamaan kosken kuohuja. Kävijöitä tapahtumassa oli noin 500 henkilöä. Vetovoimaa matkailuun -hankkeen Imatra Events -palvelumalli toimi järjestelyapuna monissa tapahtumissa, mm. hyvän suosion saavuttaneessa Suuri Herkkujen Tori -tapahtumassa elokuussa kävijöitä oli arviolta vajaat Rautjärvellä pidettiin merkittäväksi tapahtumaksi kasvanut Antiikki ja Keräily Kesäpäivät. Vuoden kansainvälisin kulttuuritapahtuma, Tähtisumua - konsertti, toi Pietarin Eremitaasin sinfoniaorkesterin ja Fabio Mastrangelon Imatran Kulttuuritalolle yhdessä solisti Mari Palon kanssa. Tapahtumatuotannossa tapahtui monien pienten paikallistapahtumien laadunparantamista ja näkyvyyden lisäämistä uuden palvelumallin avulla. Myös uusia tapahtuma-aihioita hiottiin ja ideoitiin monien yhteistyökumppaneiden kanssa. Ideoiden kehittyminen ja rakentuminen tapahtumiksi näkynee vasta lähitulevaisuudessa. Yhteistyökumppanit ja eri tapahtumajärjestäjät ovat ottaneet Imatra Events -palvelumallin positiivisesti vastaan. Kehyn matkailupalvelutoiminta painottui v aikana perusasiakasneuvontaan ja sitä tukevan esite- ja infomateriaalin tuotantoon, yhteistyöhön Imatran kaupunkikeskustat ry:n ja eri tapahtumajärjestäjien kanssa sekä kesän suurimman yksittäistapahtuman, Imatra Big Band Festivaalin pääsylippujen myyntiin. Imatrankosken koskinäytösten kokonaisvaltainen organisointi hoidettiin Kehyn matkailupalvelun toimesta. Koskinäytöksissä painopiste oli vuoden 2013 aikana yleisöturvallisuuden parantamisessa. Matkailun asiakaspalvelussa käyneitä asiakkaita oli 6420 kpl, joista venäläisiä 2961 kpl. Kehyn matkailun kautta organisoitiin myös Fortumin voimalaitoksen kesänäyttelyn asiakaspalvelu ja Kruununpuiston opastetut kävelykierrokset. Matkailun kautta tilattiin myös matkailuopastuksia 49 kpl. Imatran Seudun Kehitysyhtiöllä on vuoden 2013 aikana ollut keskeinen rooli matkailun seutukunnallisessa ja ylimaakunnallisessa kehittämisessä. Kehyn hallinnoima Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa -hanke on yksi merkittävimmistä julkisrahoitteisista matkailun kehittämisprojekteista Suomessa. Kehy vastaa myös hankkeen toteuttamisesta Imatran seutukunnan alueella. Mukana hankkeessa on mittava määrä matkailun ja kaupan alan yritystä ja muuta organisaatiota pääsääntöisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueelta. Imatralla seutukunnan matkailun kehittämisen päätavoitteet on lisätä matkailullista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta sekä luoda uusia matkailutuotteita ja palvelumalleja huomioiden matkailun ympärivuotisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Keskeisiä vuoden 2013 aikana saavutettuja tuloksia Imatran seutukunnan matkailutoimijoille ovat tapahtumatuotanto-organisaation ja matkailuinfotoiminnan yhtenäistetty toimintamalli, tilaaja-tuottaja mallin suunnittelu ja määrittely yhdessä liikunta- ja urheilumatkailuverkoston kanssa sekä tapahtumatuottajille suunnattu Imatra Events palvelumalli. Vetovoimaa matkailuun hankkeen avulla on tehty myös kustannustehokasta markkinointia ja erilaistavaa sisällöntuotantoa. Yhteistyö maakunnan yhteismarkkinoinnin kanssa on sujunut erinomaisesti. Hankkeessa on tuotettu mm. monikäyttöistä video- ja kuvamateriaalia, kerätty matkailun tilastotietoa ja jalostettu sitä esim. infograafien käyttöön. Eri osapuolia hyödyntävä yhteistyö oppilaitosten, tutkimuslaitosten, median, eri matkailuhankkeiden ja luovien alojen teemaryhmän kanssa on ollut erinomaista. Hanke on saanut hyvää näkyvyyttä mediassa ja herättänyt matkailuntoimijoiden kiinnostusta eri puolilla Suomea

12 10 GOSAIMAA OY MATKAILUN YHTEISMARKKINOINTI Matkailun yhteismarkkinointia Etelä-Karjalassa toteuttaa gosaimaa Oy. Markkinoinnin johtamisesta vastaa pääasiassa matkailun kärkiyritysten edustajista koostuva hallitus ja markkinointiviesti perustuu valittuihin kärkituotteisiin. Päätuotteet markkinoinnissa olivat Kylpylät, Golf, Saimaalla tapahtuu (aktiviteetit) sekä valitut tapahtumat. Markkinoinnin maantieteelliset pääkohdealueet olivat kotimaassa pääkaupunkiseutu ja ulkomailla Venäjä (Pietari, Moskova). Markkinoinnissa hyödynnettiin aiempaa enemmän sosiaalista mediaa ja pelillisiä elementtejä. Yhteismarkkinointihankkeen kolmas vuosi oli tulosten ja yrityksiltä saadun palautteen perusteella hyvä. Toiminta jatkuu vuonna 2014 samalla periaatteella kuin aiempina vuosina. Lisäksi tavoitteena on saada Etelä-Savon yrityksiä mukaan yhteismarkkinointiin. Vuosibudjetti: noin 1,2 miljoonaa euroa. Rahoittajat: Etelä-Karjalan Liitto, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Wirma Lappeenranta Oy, Holiday Club Resorts Oy, Imatran Kylpylä Oy, Restel Oy, YIT Rakennus Oy sekä noin 100 muuta matkailualan yritystä Etelä-Karjalasta. Tavoite: 10% kasvu matkailijamäärissä vuosittain 11 VIESTINTÄ Viestinnän kehittäminen on jatkuvaa. Kehyn viestintästrategiassa on Kehyn strategiaan pohjautuen määritelty pitkän tähtäimen suunnitelma ja vuosittainen viestintäsuunnitelma. Kehyn viestintä pyritään pitämään ajan tasalla ja viestintä on aktiivista. Viestinnän avulla pyritään nostamaan Kehyn positiivista julkisuuskuvaa ja pitämään Kehy esillä. Tässä on onnistuttu, sillä Kehyn tunnettuun on lisääntynyt ja Kehy on säännöllisesti esillä eri medioissa. Viestinnän pääpaino on paikallismediassa sekä sähköisessä viestinnässä. Sähköisen viestinnän työkaluina toimivat Kehyn nettisivut ja facebook- sivut. Sisäisessä viestinnässä Kehyssä käytetään Companywebiä. Paikallismedian lisäksi viestitään myös valtakunnallisesti ja tiedotteet yms. materiaali lähetetään lehdistölle, tv:lle ja radiolle Meltwater Pressin avulla. Kehy:n edustaja on mukana aktiivisesti myös yrittäjäjärjestöjen yhteisessä viestintä- ja markkinointiryhmässä, joka julkaisee useita kertoja vuodessa Muurahainen yrittäjälehteä. Aktiivista yhteistyötä on myös mm. SEKESin (Seudulliset elinkeinoyhtiö ry) ja SUK:n (Suomen Uusyrityskeskus ry) kanssa. Kehyn uutiskirje lähtee noin 800:lle vastaanottajalle muutaman kerran vuoden aikana ja lisäksi uutiskirjeitä lähetetään aktiivisemmin pienemmille kohderyhmille. Myös Kehyn omien tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Vuosittain toteutetaan myös asiakas- ja sidosryhmäkyselyt sekä henkilöstökyselyt. Vuonna 2013 toteutetussa asiakas- ja sidosryhmäkyselyn tuloksissa viestinnän on todettu edelleen tehostuneen ja Kehyn tunnettuuden parantuneen.

13 12 PÄÄTÖKSENTEKO Yhtiökokous valitsi kokouksessaan hallitukseen seitsemän jäsentä ja neljä varajäsentä. Varsinaiset jäsenet: Pertti Lintunen Imatran kaupunki puheenjohtaja Petri Kemppi Ovako Bar Oy Ab varapuheenjohtaja Harri Anttila Rautjärven kunta Jakke Mänttäri Stora Enso Oyj Veli-Pekka Kyllönen Metsä-Board Oy Antti Pätilä Ruokolahden kunta Ilkka Ollonen Imatran Seudun Yrittäjät ry Varajäsenet: Matti Jaatinen Mirja Vaittinen Merja Heino Juha Varis Ruokolahden Yrittäjät ry Rautjärven Yrittäjät ry koulutussektori (Saimia) koulutussektori (LUT) Lisäksi kokouksiin on osallistunut toimitusjohtaja Aki Keskinen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Maarit Turunen. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa ja pöytäkirjapykäliä kertyi 117. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2013 BDO Audiator Oy, josta vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja KHT Pasi Waris (PwC) sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Aimo Hukkamäki ja sisäinen tarkastaja, KTM Arja Kekki.

14 13 YHTIÖN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Imatran Seudun Kehitysyhtiö -konsernin liikevaihto tilikaudella 2013 oli euroa ja tilikauden tulos euroa. Emoyhtiön liikevaihto tilikaudelta 2013 oli euroa ja tulos euroa. Konsernitaseen loppusumma oli euroa ja emoyhtiön taseen loppusumma oli euroa. Tulosta paransivat taloudellisesti onnistunut projektitoiminta ja toimintojen tehostaminen. Palautuneita luottotappioita saatiin noin euroa. Luottotappioiden alaskirjaukset tilinpäätöksessä olivat noin euroa. Kehitysyhtiön taloudellisena tavoitteena on nollatulos muutaman vuoden periodilla. Yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluva kehittämistyö edellyttää, että toiminta ei ole sidottu tiukasti vuosittaiseen budjettiin. Tilivuoden tulosta voidaan pitää hyvänä. Toiminnassa toteutetut pitkävaikutteiset kustannussäästöt näkyvät tuloksessa. Yhtiön talous on tasapainossa. Kehitysyhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa euroa. Lisäksi yhtiöllä on euron pääomalaina. Yhtiön yritysrahoitus on yhteensä euroa. Rahoituksesta osakkuuksia oli vuoden lopussa euroa, lainasaamisia euroa ja takausvastuita euroa. Lainoista euroa on pääomalainoja. Kehitysyhtiön rahoitustoimintaan sisältyvät riskit ovat nykyisellään vähäiset. Tilinpäätöksessä yhtiön rahalaitoslainojen määrä oli euroa. Lainaa ei tammikuussa 2014 tehdyn lyhennyksen jälkeen ole.

15 14 HENKILÖKUNTA Arpiainen Anitta Bragge Kati Idström Tiina Keskinen Aki Kesälahti Veli-Matti Koho Jarkko Laitimo Tea Miikki Pentti Ollikainen Hanna Oravuo Antti Peltola Anni Peuhkuri Laura Pöllänen Ismo Reinikainen Pirjo Röysky-Terävä Tuula Saarinen Sari Sorjonen Juha Turunen Maarit Varis Jari Vehviläinen Katja palvelusihteeri, matkailupalvelut, alkaen toimistosihteeri projektiassistentti, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke, alkaen toimitusjohtaja yritysasiantuntija, alkaen rahoituspäällikkö, tj Luvera johtaja, kansainvälistymispalvelut palvelusihteeri, matkailupalvelut, vuorotteluvapaalla alkaen projektipäällikkö (osa-aikainen), Active Park -hanke yritysasiantuntija, aloittavat yritykset yritysasiantuntija, toimivat yritykset ja hyvinvointiala, äitiyslomalla alkaen innovaatioasiantuntija, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Uusiutuva energia ja biotalous Senior Advisor, sijoittumispalvelut, omistajanvaihdokset ja yrityskummitoiminta palvelusihteeri, matkailupalvelut yritysasiantuntija ja viestintä tuottaja, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke, alkaen projektipäällikkö, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke talouspäällikkö innovaatioasiantuntija, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset yritysasiantuntija, kansainvälistymispalvelut Ahtinen Sanna projektiassistentti, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke, asti

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA www.kehy.fi TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2011. Tuula Röysky-Terävä 3/29/2012 www.kehy.fi

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2011. Tuula Röysky-Terävä 3/29/2012 www.kehy.fi KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2011 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin toimiva elinkeinoyhtiö. Yhtiön osakkaana on

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012. Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013 www.kehy.fi

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012. Tuula Röysky-Terävä 4/11/2013 www.kehy.fi KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2012 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen elinkeinoyhtiö.

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi Missio & visio Missio Johtaa ja toteuttaa maakunnan matkailumarkkinointia yhteismarkkinoinnin perusperiaatteiden mukaisesti (kotimaa ja kv) Visio Suomen suosituin

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta Tervetuloa Imatralle! Imatra kartalla Helsinki 257 km Joensuu 197 km Jyväskylä 257 km Kotka 145 km Lappeenranta 37 km Oulu 528 km Rovaniemi 748 km Tampere 312 km

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SOPIJAOSAPUOLTEN YHTEISTYÖSTÄ IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY:SSÄ

OSAKASSOPIMUS SOPIJAOSAPUOLTEN YHTEISTYÖSTÄ IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY:SSÄ 1(6) OSAKASSOPIMUS SOPIJAOSAPUOLTEN YHTEISTYÖSTÄ IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY:SSÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 Imatran kaupunki 2 Ruokolahden kunta 3 Rautjärven kunta 4 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 1 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi MITÄ MENTOROINTI TARKOITTAA Mentorointi keskittyy yrittäjien liiketoiminnan

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY Toimiala Kehyn tehtävänä on vastata osakassopimuksen sopijakuntien yritys- ja matkailupalveluiden järjestämisestä, maaseutupalveluiden hankkimisesta Etelä-Karjalan maaseututoimelta,

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

IT S HAPPENING HERE.

IT S HAPPENING HERE. IT S HAPPENING HERE. Uusi kasvo Greenreality-viestintään Aloitin 6.3.2017 Lappeenrannan kaupungin elinkeinopoliittisena viestintäasiantuntijana. Yhtenä tehtävänä on koordinoida Greenreality-brändin viestintää

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Kaupunginhallitus 8.1.2018 Liite 1 6 ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Sopijaosapuolet Palvelujen tuottaja: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Keskeisellä paikalla sijaitsevalla kuntakolmikolla on perusta kunnossa mutta myös potentiaalia, jota hyödyntämällä voitaisiin lisätä alueen

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1 (6) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5),, (jäljempänä Wirma

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vetovoimaa matkailuun! Imatran Kylpylä 20.4.2012. Juha Sorjonen 5/2/2012 www.kehy.fi

Vetovoimaa matkailuun! Imatran Kylpylä 20.4.2012. Juha Sorjonen 5/2/2012 www.kehy.fi Vetovoimaa matkailuun! Imatran Kylpylä 20.4.2012 Juha Sorjonen 5/2/2012 Tilanne - Tarve Toimenpiteet Matkailu on merkittävä kasvuala ja työllistäjä. Venäläisillä matkailijoilla on suuri merkitys. Merkittäviä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Projektisuunnitelman valmistelu Tiina Mäntyharju, Leena Pajala, Tiia Valkama, Miikka Raulo ja Jussi Rekonen MATKAILUPARLAMENTTI 12.11.2013 REVONTULI HANKASALMI

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Aamukahvit matkailutoimijoille 2.5. Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Heli Rautanen 5/8/2017 1 Saimaa Geopark Mikkeli Juva Sulkava Puumala Imatra Lappeenranta Savitaipale Taipalsaari Ruokolahti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI AIKATAULU 05/2014 03/2015 04/2015 05/2015 ESISELVITYS BRÄNDITYÖ MASU + BUDJETTI YHTEISMARKKINOINTI MALLI + SITOUMUKSET TOIMINTA ALKAA TOIMEKSIANTO Kaupunginjohtajan aloitteesta

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Sopimus Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailutoimijoiden välisestä markkinointiyhteistyöstä ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta

Sopimus Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailutoimijoiden välisestä markkinointiyhteistyöstä ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta LUONNOS 1 (5) SAIMAA-SOPIMUS 2017-2019 Sopimus Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailutoimijoiden välisestä markkinointiyhteistyöstä ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta 1. Sopimusosapuolet 1. Imatran

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Merja Heinonen yrityssuomi.fi, puh. 040 595 4920, merja.heinonen@ely-keskus.fi 19.10.201 1 Portaalin seuraavassa kehitysvaiheessa: Sisällöt nousevat asiayhteyteensä

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1. Sopijaosapuolet Tornion kaupunki Y-tunnus 0193524-6 Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Team Botnia Oy Y-tunnus 1508288-9 Hallituskatu 9

Lisätiedot

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen

Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! 20.3.2009 Yachting Dream Ltd Jorma Pakkanen Teollisuuskaupungista venäläisten ykkösmatkailukeitaaksi vuoteen 2020! Imatra on toiseksi suosituin venäläisten yöpymiskohde Suomessa, Helsingin jälkeen! Venäläisten yöpymiset lisääntyivät 2008 Etelä-

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Pyhtään elinkeinostrategia SEURANTA

Pyhtään elinkeinostrategia SEURANTA Pyhtään elinkeinostrategia 2014-2017 SEURANTA Elinkeinotoimikunta 18.5.2017 Elinkeinostrategian strategiset teemat KENELLE? TOIMIALAT TOIMEN- PITEET TAVOITTEET / KEHITETTÄVÄT ASIAT MITÄ? KESKEISET VÄLINEET

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot