KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa

2 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin toiminnassa oleva seudullinen elinkeinoyhtiö. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä. Kehy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien yritys-, matkailu- ja maaseutupalveluiden järjestämisestä, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella. Lisäksi Kehy tarjoaa osakaskuntiensa alueella riskirahoituspalveluita. Alueen elinvoimaisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tulokset syntyvät usein vuosien työn tuloksena. Toimintaympäristössä sen sijaan voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Muutosten ennakointi, reagointikyky ja resurssit nopeaan toimintaan ja päätöksentekoon ovat tärkeitä ja korostavat toimintakykyisen elinkeinoyhtiön roolia seudun kehittäjänä. Rakennemuutoksen hallinta ja johtaminen ovat nousseet keskeiseksi elinkeinoyhtiöiden tehtäviksi kaikilla perinteisen teollisuuden muutoksista kärsivillä alueilla. Vertailut ja kokemukset eri alueilta osoittavat, että toimiva elinkeinoyhtiö on ollut merkittävä tekijä rakennemuutosprosessien onnistumisen kannalta. Kehyn toiminnan ydin on osaava henkilöstö. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat kehittämistoiminnan tärkein voimavara Vuosi 2013 käynnistyi Kehyn toiminnassa odottavissa tunnelmissa. Talouden yleisissä näkymissä oli ennusteiden mukaan näkyvissä uuden kasvun alkua. Tätä kasvua Suomen taloudessa ei kuitenkaan nähty. Erityisesti julkisen talouden haasteet ovat alkaneet pitkään jatkuneen hitaan kasvun kauden takia kasautua. Toimintaympäristön kehitys Imatran seudulla oli vuoden 2013 aikana aiempien vuosien tapaan kaksijakoinen. Matkailun ja kaupan alalla vahva kasvu jatkui, mikä heijastui myös rakennusalaan seudulla. Merkittäviä investointeja valmistui vuoden aikana, mm. Rento-hotelli Karhumäkeen ja kolme uutta markettia Pietarintien varrelle. YIT:n investoinnit Ukonniemessä jatkuivat, Imatran rajanylityspaikalla käynnistettiin suurinvestoinnit, uuden ABC-aseman rakentaminen alkoi ja Osuuskauppa teki päätöksen uuden Prisman rakentamisen aloittamisesta. Tuotannollisten yritysten näkymät olivat heikommat ja yritysten tilauskanta edelleen heikolla tasolla. Teollisuudessa ja teollisuudelle palveluita tuottavissa yrityksissä käytiinkin vuoden aikana useita ytneuvotteluja, joiden seurauksena irtisanottiin ja lomautettiin henkilöstöä. Työttömyyden kasvu kuitenkin pysähtyi vuoden 2013 aikana. Venäläisten matkailijoiden rajanylitykset, käyntimäärät ja ostokset Imatran seudulla jatkoivat kasvuaan, mutta loppuvuodesta kasvu alkoi taittua ruplan heikentyneestä kurssista johtuen. Imatran seutu kuitenkin vahvisti vuoden 2013 aikana asemaansa matkailukohteena ja kaupan sijaintipaikkana. Uutena matkailun sisältönä aloitettiin systemaattinen urheilumatkailun kehittäminen yhdessä alan yritysten ja urheiluseurojen kanssa. Kehitysyhtiön yrityspalveluissa vuosi 2013 oli vilkas. Toiminnassa keskityttiin erityisesti toimivien yritysten kehittämiseen, mikä näkyi yrityskäyntien ja asiakkaiden määrissä. Rautjärvellä ja Ruokolahdella toteutettiin yrityskierros, jossa käytiin läpi kaikki alueen työllistävät yritykset ja kartoitettiin yritysten kehittämistarpeet. Toiminnan edelleen kehittämiseksi käynnistettiin Asiakasohjautuva Kehy ohjelma, jonka tavoitteena on edelleen kehittää asiakaslähtöistä ajattelua sekä parantaa ja terävöittää Kehyn palveluja. Ohjelma yhdessä uuden CRM järjestelmä kanssa otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Kehyn toteuttama hanketoiminta oli vuoden 2013 aikana laajamittaista, johtuen myös EU:n ohjelmakauden päättymisestä vuoden 2013 lopussa. Syksyn 2013 aikana käytiin Kehyn ja osakaskuntien kesken neuvottelut uudesta osakassopimuksesta vuosille Uusi osakassopimus hyväksyttiin Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden valtuustoissa loppuvuodesta.

3 2 VUOSI 2013 Kehyn toimenpiteitä v ovat aiempaan tapaan ohjanneet seudullisen elinkeinostrategian painopisteet ja tavoitteet. Imatran kaupunginvaltuuston asettamia painopistealueita ja tavoitteita Kehylle vuonna 2013 olivat yritysten liiketoimintaosaamisen, alueen yritysten ja seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen. Kehyn yrityspalveluissa on satsattu toimintavuonna erityisesti toimiviin yrityksiin. Toimivien yritysten liiketoimintaosaamista on vahvistettu kehittämishankkeilla, aktivoimalla yrityksiä sekä auttamalla niitä mm. kansainvälisten kontaktien luomisessa. Yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa on hyödynnetty erityisesti Venäjän rajan läheisyyttä ja sen tuomaa logistista etua. Imatran seudulla on parin viime vuoden aikana satsattu runsaasti matkailuelinkeinon kehittämiseen ja Kehy on ollut tässä kehittämistyössä vahvasti mukana. Eri kehittämishankkeiden ja asiantuntijapalveluiden avulla matkailuyritysten toimintaedellytyksiä on parannettu mm. tuotteistamalla palveluja, kouluttamalla yritysten henkilökuntaa eri osa-alueilla ja parantamalla myyntivalmiuksia. Kehyn toiminnan edelleen kehittämiseksi käynnistettiin vuoden 2013 aikana Aspectumin järjestämä Asiakasohjautuva Kehy koulutus, johon koko henkilökunta osallistui. Koulutus sisälsi useita työpajoja, joissa yhdessä pohdittiin ja määriteltiin keinot, kuinka yritysneuvontaa kehitetään kohti strategista kumppanuutta. Koulutuksen aikana perehdyttiin mm. keinoihin, joilla lisätään asiakkuusosaamista, tunnistettiin asiakkuusohjautuvan toiminnan kriittiset osa-alueet ja pohdittiin, kuinka Kehyn asiakasohjautuvuutta kehitetään käytännössä. Kehyn yrityspalvelutiimi osallistui Holiday Club Saimaassa järjestetyille Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville Kehyn osastolla oli runsaasti kävijöitä Yrittäjäpäivien aikana tyille Valtakunnallisille Yrittäjä-

4 2 VUOSI 2013 Yrityskäynnit ja yrityspalvelut Kehyn tavoitteena on olla mahdollisimman asiakaslähtöinen organisaatio. Yritysasiantuntijat ovat tehneet vuoden aikana runsaasti yrityskäyntejä, mikä näkyy toiminnan vilkastumisena erityisesti toimiviin yrityksiin kohdistuneissa palveluissa. Asiakasohjautuva Kehy koulutuksesta saatuja oppeja on yrityspalveluissa hyödynnetty ja viety käytännön tasolle. Yrityspalveluiden vuosi on ollut kävijämäärillä mitaten vilkas. Hyvinvointialan yritysten kehittämistoiminnassa on saatu aikaan hyviä tuloksia ja ala on kasvanut Etelä-Karjalassa tasaisesti. Kehyn yrityspalvelut tarjoavat yritysasiantuntijan palveluita myös venäjän kielellä. Sijoittumispalvelut Imatran seudun tunnettuus ja kiinnostavuus ovat kasvaneet kyselyitä mahdollisilta sijoittujilta on tullut aiempaa enemmän. Matkailun ja kaupan aloilla on toteutunut ja toteutumassa runsaasti uusia sijoittumisia ja investointeja. Yksi sijoittumisen muoto ovat myös yritysten omistajanvaihdokset, jotka ovat lisääntyneet vuoden 2013 aikana. Usein muualta tuleva uusi omistaja tuo uutta toimintaa ja osaamista myös olemassa olevaan yritykseen. Hanketoiminta Kehyn hallinnoima Vetovoimaa ja laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke on toiminut täydellä teholla vuoden 2013 aikana ja se on näkynyt matkailun kehittämistoiminnassa Imatran seudulta aina Porvooseen asti. Active Park-hankkeessa on kehitetty mobiiliopastusjärjestelmää matkailualueille. Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelmassa pyritään jäntevöittämään ja kehittämään erityisesti liikuntamatkailua. Hankkeen tavoitteena on mm. tilojen, ohjelmien jne. varaaminen yhden luukun periaatteella. Kehyn toteuttama Kaakkois-Suomen Osaamiskeskuksen toiminta on vuoden aikana ollut aktiivista. Osaamiskeskusohjelman kuitupakkaus -teemaan liittyen Kehy on ollut mukana mm. pakkausalan liiketoimintakaupassa, jossa Stora Enson Delight-tuoteryhmän liiketoiminta siirtyi perustettavan uuden yrityksen hallintaan. Yrityskummitoiminta käynnistettiin vauhdikkaasti Imatra-Lappeenranta akselilla ja yrityskummeja on alueella v loppuun mennessä 55 kpl. Kansainvälistyminen Kansainvälistymistoiminnassa ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää Imatran seudun sijainti EU:n ja Venäjän raja-alueena sekä kehittää Imatran rajanylityspaikkaa yhdessä viranomaisten kanssa. Imatran Seudun Aluekehitys Oy:llä on aktiivinen rooli Venäjän puolen Rosgranitsan LSP-ENPI hankkeessa Svetogorskin rajanylityspaikan modernisoinniksi ja Suomen puolella Liikenneviraston ENPI hankkeessa Imatra -Svetogorsk rautatierajan ylityspaikan kehittämiseksi. Kansainvälistymistoiminnassa tiivis yhteistyö yritysten kanssa rajan molemmin puolin on erittäin tärkeää. Kesätyöhaaste 2013 Kehy hallinnoi ja koordinoi toimintavuonna Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden nuorten työllistämishanketta Kesätyöhaaste Yhteistyökumppaneina olivat Imatran kaupunki, Imatran TE-toimisto, Stora Enso Oyj, Imatran Seudun Yrittäjät ry, Imatran Kylpylä ja Ovako Imatra Oy Ab. Hankkeen tavoitteena oli työllistää kesällä 2013 mahdollisimman monta v syntynyttä nuorta. Yritykset ja nuoret haastettiin mukaan kampanjaan: 461 nuorta ja 2240 yritystä sai Kesätyöhaasteen 2013 Kehyltä. 304 nuorta haki työpaikkaa mutta valitettavasti vain 99 työllistyi. Mukaan kampanjaan lähti 40 yritystä.

5 3 KEHYN HANKESALKKU 2013 Kokonais- Kehyn Kehyn Haettava Toteutusaika budjetti budjetti kulut v rahoitus Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä- Suomessa ,0 % Active Park ,9 % Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelma ,0 % E-K lähiruoan markkinointi- ja myyntihanke ,0 % Pakkaus ja komposiitit ,0 % Uusiutuva energia ,0 % * Saimaa Biorefine Valley ,0 % * Ex-Bio ,0 % Biotuli ,0 % Two-way railway cargo traffic viaimatra/ Svetogorsk border-crossing point ,0 % * Cargo Business Network (CBN) Yrityskummitoiminnan kehittäminen ,0 % Yhteensä

6 4 YRITYSPALVELUT Yrityspalveluiden palveluita käyttävät yritykset Rautjärven, Ruokolahden ja Imatran alueelta. Aloittavien ja toimivien yritysten palveluissa sekä projekteissa palveluiden käyttö on jakaantunut vuoden 2013 aikana suunnilleen kuntien asukaslukujen suhteessa. Kehyn neuvontapalveluihin ollaan asiakkaiden keskuudessa yleisesti erittäin tyytyväisiä. Asiakkailta kerätyn palautteen keskiarvo on 9,2 asteikolla Yrityspalveluissa panostettiin yritysneuvontapalveluiden lisäksi yrityskäynteihin alueella toimiviin yrityksiin, yrittäjille järjestettäviin valmennuksiin sekä verkostoitumistilaisuuksiin. Asiakaskäyntejä kirjattiin vuoden aikana 462 kpl, (kuva neuvonta-asiakkaiden määrä) joista 172 aloittavien yritysten neuvontaa ja 290 toimivien yritysten neuvontaa. Kehyn neuvonnan kautta perustettuja yrityksiä oli yhteensä 67 kpl. Näistä Imatralle sijoittui 45 yritystä, Rautjärvelle 6, Ruokolahdelle 4 ja muihin kuntiin 12 yritystä. Yrittäjille tarkoitettuja seminaareja ja valmennuksia järjestettiin 15 kpl, joihin osallistui yhteensä 446 henkilöä. Lisäksi järjestettiin yrittäjiksi aikoville Startti yrittäjyyteen -tilaisuuksia 4 kpl ja 1 kpl Startti yrittäjyyteen tilaisuus venäjäksi. Startteihin osallistui yhteensä 92 henkilöä. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui 538 hlöä. Seminaareissa käsiteltiin Kehyn strategisiin painopistealueisiin liittyviä aihealueita. Yrityskehittämiseen liittyvät teemaseminaarit painottuivat yritysten kasvuun, kehittymisen ja kansainvälistymiseen. Team Imatra tilaisuudessa luennoitsijana toimi Juhani Tami Tamminen. Vetovoimaa ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke järjesti useita matkailu- ja luovien alojen yrityksille suunnattuja seminaareja pääpainona tapahtumatuotannon ja luontomatkailun kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan yrityksille järjestettiin erityisiä te toja. Lisäksi yrittäjille tarjottiin kansainvälistymiseen liittyviä tietoiskuja mm. Tavoita venäläiset verkossa. Neuvonta-asiakkaiden määrä

7 5 SIJOITTUMISPALVELUT Yritysten ja yrittäjien kiinnostus Imatran seutua kohtaan jatkui vuonna 2013 edelleen vilkkaana. Yhteydenottoja tuli lähes viikoittain, joista varsinaiseen sijoittumisprosessiin päätyi 19 hanketta. Osa hankkeista vaatii laajempaa maankäytön tarkastelua seudun kunnissa, jolloin kaavamuutokset vievät paljon aikaa ja silloin lopullisen sijoittumispäätöksen tekeminen voi kestää vuosia. Jatkuva yhteydenpito ja ajantasaisen tiedon välittäminen potentiaalisille sijoittujille on saanut asiakkailta positiivista palautetta. Vaikka kaikki selvitykset eivät johdakaan sijoittumiseen juuri Imatran seudulle, leviää tietoisuus seutumme tarjoamista uusista mahdollisuuksista laajalle verkottuneiden yritysten keskuudessa. Eniten kiinnostusta on aikaansaanut kasvava venäläisten matkailijoiden merkitys seudun elinvoimaan ja venäläisen ostovoiman mahdollistavat uudet palvelut. Vuonna 2013 yhä useampi yrittäjä löysi yritykselleen jatkajan Kehyn avulla. Omistajanvaihdoksia laitettiin vireille Kehyn kautta 18 kpl. Etelä-Karjalan Yrityspörssin siirryttyä Kehyn omaksi prosessiksi, on pörssiin ilmoitettu paljon enemmän uusia omistajia etsiviä yrityksiä. Useimmat yrittäjäpolven vaihdokset toteutuvat liiketoimintakauppoina, joissa kehyläiset toimivat ns. puhemiehinä. Kehyn kautta toimiva Vapaat toimitilat -palvelu on löytänyt hyvin asiakkaita niin toimitilojen omistajien kuin niitä etsivienkin taholta. Keskeisillä liikepaikolla vapautuvat liiketilat eivät kauan joudu olemaan tyhjillään, kun tiloja on jatkuvasti vähemmän tarjolla kuin on kysyntää. Toimeksiantoja Vapaat toimitilat - rekisteriin kertyi vuoden mittaan 56 kpl. 6 KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kansainvälistymispalveluissa painopiste on vuoden 2013 aikana ollut rajalogistiikan parantamiseen tähtäävissä yhteistyöhankkeissa ja kansainväliseen toimintaan kannustavassa neuvonta- ja verkostoitumistyössä. Imatran seudun yrityksille on järjestetty verkostoitumistilaisuuksia mm. Pietarin parlamentissa. Imatralla on järjestetty venäjäkielinen startti-yrittäjyyteen tilaisuus yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille ja Pietarissa on osallistuttu useampaan Invest in- tilaisuuteen. Yritysneuvonnassa on palveltu sekä venäjän että englannin kielellä. Pääpaino yritysneuvonnassa on ollut suomalaisiin toimintatapoihin perehdyttämisessä ja neuvonnan painopiste on siirretty Imatran seudulla asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden neuvontaan. Rajaliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen on panostettu aktiivisesti osallistumalla sekä Venäjän että Suomen puolen rajanylityspaikkojen kehityshankkeisiin. Imatran Seudun Aluekehitys Oy:llä on aktiivinen rooli Venäjän puolen Rosgranitsan LSP-ENPI hankkeessa Svetogorskin rajanylityspaikan modernisoinniksi ja Suomen puolella Liikenneviraston ENPI hankkeessa Imatra -Svetogorsk rautatierajan ylityspaikan kehittämiseksi. Rautatieliikenteen kehittämiseen tähtäävää toimintaa on jatkettu yhdessä VR Yhtymän ja RZD Venäjän rautateiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen tähtäävän osaamisen lisäämiseksi on järjestetty koulutustilaisuuksia sekä Kehyn perustoimintana että seudullisten yhteistyöhankkeiden toimesta

8 7 RAHOITUSPALVELUT Rahoituspalveluiden pääasiallinen toiminta on rahoitusneuvonta ja sijoittajien ja rahoituspakettien kokoaminen Kehyn asiakkaiden tarpeisiin. Rahoituspalveluiden kysyntä on vuoden 2013 loppupuolella vilkastunut, ilmeisesti johtuen pankkien kiristyneistä rahoitusehdoista yritysrahoituksessa. Teollisen alan investointihankkeita ja investointitukia hakeneita yrityksiä Imatran seudulla on ollut vuoden aikana hyvin vähän. Rahoituspalveluun läheisesti liittyvä palvelu on omistajanvaihdospalvelu, jossa Kehyn rooli on toimia asiantuntijana ja asiantuntijapalveluiden välittäjänä sekä mahdollisten ostajien etsijänä yrityksen myyntitilanteessa. Omistajan / sukupolvenvaihdos yrityksessä on usein pitkä prosessi, Kehyn tarkoituksena on edistää onnistuneita omistajanvaihdoksia seudun yrityksissä. Omistajanvaihdokset seudulla ovat lisääntyneet, Kehy on vuoden 2013 aikana ollut mukana 18:ssa omistajanvaihdostapauksessa. Kehy on pienrahoittajana mukana strategisesti tärkeissä ja työllisyyttä tukevissa yrityshankkeissa. Tilikauden alussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat euroa. Tilikauden lopussa yritysrahoituksen sijoitusten ja vastuiden kokonaismäärä oli vajaat euroa. Toimintavuoden aikana Kehy rahoitti kymmentä toiminta-alueen yritystä. Kehy toimi toimintavuoden aikana myös hallinnointiyhtiönä riskipääomasijoitusyhtiö Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:lle, joka sijoittaa pääomaa kaakkoisessa Suomessa toimiviin ja sinne sijoittautuvin pk-yritysten Venäjän viennin ja tuonnin kasvuhankkeisiin.

9 8 HANKKEET OSAAMISKESKUSOHJELMA Osaamiskeskusohjelman puitteissa jatkettiin yrityslähtöjen sparrausta ja yrityssijoittautumisten edistämistä. Innovatiiviset kaupungit -ohjelman hakua valmisteltiin vuoden aikana ja neuvotteluja käytiin eri Inka-kaupunkien suuntaan. Osaamiskeskusohjelman kuitupakkaus -teemaan liittyen mainittakoon, että Kehy oli mukana pakkausalan liiketoimintakaupassa, jossa Stora Enson Delight-tuoteryhmän liiketoiminta siirtyi perustettavan uuden yrityksen hallintaan. Tällä toimenpiteellä Kehy halusi omalta osaltaan edesauttaa toimintojen säilymistä Suomessa ja kartonkipakkaustuotteiden liiketoiminnan jatkokehittämistä. Ohjelman puitteissa toteutettiin yhteisosastoja eri messuille niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Syksyllä toteutettiin MetsäBioTalous Roadshow:n seminaari Imatralla ( ). Tapahtuma oli onnistunut, paikalla oli yli 50 osallistujaa. Kehy jatkoi Saimaa Biorefine Valley brändin koordinointia osaamiskeskusohjelman puitteissa. Toukokuussa yhteistyössä yliopiston kanssa pidetty Biojalostuksen innovaatiopäivä kokosi noin 60 osallistujaa. Kehy osallistui myös Lappeenrannassa kesäkuussa 2013 pidetyn viiden maakunnan yhteisen Itä-Suomen Bioenergiapäivän valmisteluun. Alkusyksystä osaamiskeskustoiminta järjesti myös yhteistyössä Etelä-Karjalan energianeuvontahankkeen kanssa vähäpäästöiseen liikkumiseen liittyvän oheistapahtuman valtakunnallisten ilmansuojelupäivien yhteyteen. Vuoden aikana kartoitettiin myös yhteistyömahdollisuuksia Venäjän sekä Keski-Euroopan pk-yritysten sekä tutkimus- ja kehitystahojen suuntaan. Biojalostusalalla on orastavaa kiinnostusta myös uuden tuotannon sijoittautumiseksi alueelle. Erityisenä painopisteenä on ollut uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostukseen liittyen. Imatran seutu on tällä aihealueella myös tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan seudun kanssa. Saimaa Biorefine Valley oli esillä kevään 2013 biojalostusalan World Biofuels Markets -messuilla Rotterdamissa. Projektipäällikkö osallistui vuoden aikana myös kahteen alan verkottumistilaisuuteen Brysselissä. VETOVOIMAA MATKAILUUN ETELÄ-SUOMESSA HANKE Hanke on edennyt vuoden 2013 aikana suunnitelmien mukaisesti ja kaikki viisi hankkeen osatoteuttajaa (Porvoo-Loviisa, Kotka-Hamina, Kouvola, Lappeenranta ja Imatra) ovat tehneet projektia tavoitehakuisesti ja asiakaslähtöisesti huomioiden sekä osatoteutuskohtaiset että myös hankkeen yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt. Imatran osatoteutuksen tavoitteena on kehittää matkailua laaja-alaisesti ja valikoida tärkeitä asiakassegmenttejä joille luodaan uusia palvelumalleja, tuotteita ja markkinointisisältöjä. Hankeen toimenpiteet ovat painottuneet erityisesti matkailuinfotoiminnan pilotteihin ja infotoiminnan uudistamiseen ja tapahtumatuotannon kehittämiseen (Imatra Events). Näihin toimenpiteisiin on liittynyt myös erilaisten jakelukanavien kokeiluja, kanavasuunnittelua ja erilaisten matkailullisten sisältöjen ja materiaalien tuottamista. Vetovoimaa hankkeessa on panostettu myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä uusien yrityksien perustamiseen matkailijoita palveleville toimialoille. Imatran osatoteutus on verkostoitunut muiden matkailuhankkeiden ja matkailutoimijoiden kesken sekä alueellisella että kansallisellakin tasolla. Toiminnan painopisteenä on ollut venäläisille matkailijoille suunnattujen markkinointisisältöjen tuotanto, kustannustehokas ja asiakassegmenttikohtainen jakelu. Kanavavalikoimaan kuuluvat gosaimaan käyttämät kanavat, mobiilipalvelut, printti- ja sähköinen media, raja-alueella kuuluvat radiokanavat ja erityisesti sosiaalinen media ja videotuotanto.

10 YRITYSKUMMIT Kehitysyhtiö käynnisti keväällä maakunnallisen vuoden 2013 loppuun kestäneen hankkeen. Yrityskummihanke rahoitettiin pääosin ELY-keskuksen toimintaympäristötuella ja tavoitteena oli rekrytoida alueelle mahdollisimman monta uutta yrityskummia. Kehy hallinnoi hanketta ja palkkasi hankkeeseen projektipäälliköiksi yrityskummi Olli Naukkarisen ja Markku Pentikäisen. Erilaisten tilaisuuksien ja tapaamisten kautta kontakteja potentiaalisiin uusiin yrityskummeihin kertyi 850. Yrityskummiverkosto kasvoi huimasti, vuoden 2013 loppuun mennessä yrityskummeja oli yhteensä 55 henkilöä, joista suurin osa on kokeneita yrittäjiä ja yritysjohtajia. Kuva Yrityskummiseminaarista Imatran Valtionhotellista Etualalla projektin vetäjät Markku Pentikäinen ja Olli Naukkarinen.

11 9 MATKAILUPALVELUT Tapahtuma- ja matkailuvuosi 2013 Etelä-Karjalassa oli vilkas ja tarjosi vanhojen, pienempien ja isompien perinteisten tapahtuminen mm. koskinäytösten ja Imatra Big Band Festivaalien lisäksi uusia mielenkiintoisia tapahtumia. Uutuutena Suuri Taidekoski tapahtuma kokosi runsaasti eri alojen taiteilijoita ikuistamaan kosken kuohuja. Kävijöitä tapahtumassa oli noin 500 henkilöä. Vetovoimaa matkailuun -hankkeen Imatra Events -palvelumalli toimi järjestelyapuna monissa tapahtumissa, mm. hyvän suosion saavuttaneessa Suuri Herkkujen Tori -tapahtumassa elokuussa kävijöitä oli arviolta vajaat Rautjärvellä pidettiin merkittäväksi tapahtumaksi kasvanut Antiikki ja Keräily Kesäpäivät. Vuoden kansainvälisin kulttuuritapahtuma, Tähtisumua - konsertti, toi Pietarin Eremitaasin sinfoniaorkesterin ja Fabio Mastrangelon Imatran Kulttuuritalolle yhdessä solisti Mari Palon kanssa. Tapahtumatuotannossa tapahtui monien pienten paikallistapahtumien laadunparantamista ja näkyvyyden lisäämistä uuden palvelumallin avulla. Myös uusia tapahtuma-aihioita hiottiin ja ideoitiin monien yhteistyökumppaneiden kanssa. Ideoiden kehittyminen ja rakentuminen tapahtumiksi näkynee vasta lähitulevaisuudessa. Yhteistyökumppanit ja eri tapahtumajärjestäjät ovat ottaneet Imatra Events -palvelumallin positiivisesti vastaan. Kehyn matkailupalvelutoiminta painottui v aikana perusasiakasneuvontaan ja sitä tukevan esite- ja infomateriaalin tuotantoon, yhteistyöhön Imatran kaupunkikeskustat ry:n ja eri tapahtumajärjestäjien kanssa sekä kesän suurimman yksittäistapahtuman, Imatra Big Band Festivaalin pääsylippujen myyntiin. Imatrankosken koskinäytösten kokonaisvaltainen organisointi hoidettiin Kehyn matkailupalvelun toimesta. Koskinäytöksissä painopiste oli vuoden 2013 aikana yleisöturvallisuuden parantamisessa. Matkailun asiakaspalvelussa käyneitä asiakkaita oli 6420 kpl, joista venäläisiä 2961 kpl. Kehyn matkailun kautta organisoitiin myös Fortumin voimalaitoksen kesänäyttelyn asiakaspalvelu ja Kruununpuiston opastetut kävelykierrokset. Matkailun kautta tilattiin myös matkailuopastuksia 49 kpl. Imatran Seudun Kehitysyhtiöllä on vuoden 2013 aikana ollut keskeinen rooli matkailun seutukunnallisessa ja ylimaakunnallisessa kehittämisessä. Kehyn hallinnoima Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa -hanke on yksi merkittävimmistä julkisrahoitteisista matkailun kehittämisprojekteista Suomessa. Kehy vastaa myös hankkeen toteuttamisesta Imatran seutukunnan alueella. Mukana hankkeessa on mittava määrä matkailun ja kaupan alan yritystä ja muuta organisaatiota pääsääntöisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueelta. Imatralla seutukunnan matkailun kehittämisen päätavoitteet on lisätä matkailullista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta sekä luoda uusia matkailutuotteita ja palvelumalleja huomioiden matkailun ympärivuotisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Keskeisiä vuoden 2013 aikana saavutettuja tuloksia Imatran seutukunnan matkailutoimijoille ovat tapahtumatuotanto-organisaation ja matkailuinfotoiminnan yhtenäistetty toimintamalli, tilaaja-tuottaja mallin suunnittelu ja määrittely yhdessä liikunta- ja urheilumatkailuverkoston kanssa sekä tapahtumatuottajille suunnattu Imatra Events palvelumalli. Vetovoimaa matkailuun hankkeen avulla on tehty myös kustannustehokasta markkinointia ja erilaistavaa sisällöntuotantoa. Yhteistyö maakunnan yhteismarkkinoinnin kanssa on sujunut erinomaisesti. Hankkeessa on tuotettu mm. monikäyttöistä video- ja kuvamateriaalia, kerätty matkailun tilastotietoa ja jalostettu sitä esim. infograafien käyttöön. Eri osapuolia hyödyntävä yhteistyö oppilaitosten, tutkimuslaitosten, median, eri matkailuhankkeiden ja luovien alojen teemaryhmän kanssa on ollut erinomaista. Hanke on saanut hyvää näkyvyyttä mediassa ja herättänyt matkailuntoimijoiden kiinnostusta eri puolilla Suomea

12 10 GOSAIMAA OY MATKAILUN YHTEISMARKKINOINTI Matkailun yhteismarkkinointia Etelä-Karjalassa toteuttaa gosaimaa Oy. Markkinoinnin johtamisesta vastaa pääasiassa matkailun kärkiyritysten edustajista koostuva hallitus ja markkinointiviesti perustuu valittuihin kärkituotteisiin. Päätuotteet markkinoinnissa olivat Kylpylät, Golf, Saimaalla tapahtuu (aktiviteetit) sekä valitut tapahtumat. Markkinoinnin maantieteelliset pääkohdealueet olivat kotimaassa pääkaupunkiseutu ja ulkomailla Venäjä (Pietari, Moskova). Markkinoinnissa hyödynnettiin aiempaa enemmän sosiaalista mediaa ja pelillisiä elementtejä. Yhteismarkkinointihankkeen kolmas vuosi oli tulosten ja yrityksiltä saadun palautteen perusteella hyvä. Toiminta jatkuu vuonna 2014 samalla periaatteella kuin aiempina vuosina. Lisäksi tavoitteena on saada Etelä-Savon yrityksiä mukaan yhteismarkkinointiin. Vuosibudjetti: noin 1,2 miljoonaa euroa. Rahoittajat: Etelä-Karjalan Liitto, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Wirma Lappeenranta Oy, Holiday Club Resorts Oy, Imatran Kylpylä Oy, Restel Oy, YIT Rakennus Oy sekä noin 100 muuta matkailualan yritystä Etelä-Karjalasta. Tavoite: 10% kasvu matkailijamäärissä vuosittain 11 VIESTINTÄ Viestinnän kehittäminen on jatkuvaa. Kehyn viestintästrategiassa on Kehyn strategiaan pohjautuen määritelty pitkän tähtäimen suunnitelma ja vuosittainen viestintäsuunnitelma. Kehyn viestintä pyritään pitämään ajan tasalla ja viestintä on aktiivista. Viestinnän avulla pyritään nostamaan Kehyn positiivista julkisuuskuvaa ja pitämään Kehy esillä. Tässä on onnistuttu, sillä Kehyn tunnettuun on lisääntynyt ja Kehy on säännöllisesti esillä eri medioissa. Viestinnän pääpaino on paikallismediassa sekä sähköisessä viestinnässä. Sähköisen viestinnän työkaluina toimivat Kehyn nettisivut ja facebook- sivut. Sisäisessä viestinnässä Kehyssä käytetään Companywebiä. Paikallismedian lisäksi viestitään myös valtakunnallisesti ja tiedotteet yms. materiaali lähetetään lehdistölle, tv:lle ja radiolle Meltwater Pressin avulla. Kehy:n edustaja on mukana aktiivisesti myös yrittäjäjärjestöjen yhteisessä viestintä- ja markkinointiryhmässä, joka julkaisee useita kertoja vuodessa Muurahainen yrittäjälehteä. Aktiivista yhteistyötä on myös mm. SEKESin (Seudulliset elinkeinoyhtiö ry) ja SUK:n (Suomen Uusyrityskeskus ry) kanssa. Kehyn uutiskirje lähtee noin 800:lle vastaanottajalle muutaman kerran vuoden aikana ja lisäksi uutiskirjeitä lähetetään aktiivisemmin pienemmille kohderyhmille. Myös Kehyn omien tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Vuosittain toteutetaan myös asiakas- ja sidosryhmäkyselyt sekä henkilöstökyselyt. Vuonna 2013 toteutetussa asiakas- ja sidosryhmäkyselyn tuloksissa viestinnän on todettu edelleen tehostuneen ja Kehyn tunnettuuden parantuneen.

13 12 PÄÄTÖKSENTEKO Yhtiökokous valitsi kokouksessaan hallitukseen seitsemän jäsentä ja neljä varajäsentä. Varsinaiset jäsenet: Pertti Lintunen Imatran kaupunki puheenjohtaja Petri Kemppi Ovako Bar Oy Ab varapuheenjohtaja Harri Anttila Rautjärven kunta Jakke Mänttäri Stora Enso Oyj Veli-Pekka Kyllönen Metsä-Board Oy Antti Pätilä Ruokolahden kunta Ilkka Ollonen Imatran Seudun Yrittäjät ry Varajäsenet: Matti Jaatinen Mirja Vaittinen Merja Heino Juha Varis Ruokolahden Yrittäjät ry Rautjärven Yrittäjät ry koulutussektori (Saimia) koulutussektori (LUT) Lisäksi kokouksiin on osallistunut toimitusjohtaja Aki Keskinen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Maarit Turunen. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa ja pöytäkirjapykäliä kertyi 117. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2013 BDO Audiator Oy, josta vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja KHT Pasi Waris (PwC) sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Aimo Hukkamäki ja sisäinen tarkastaja, KTM Arja Kekki.

14 13 YHTIÖN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Imatran Seudun Kehitysyhtiö -konsernin liikevaihto tilikaudella 2013 oli euroa ja tilikauden tulos euroa. Emoyhtiön liikevaihto tilikaudelta 2013 oli euroa ja tulos euroa. Konsernitaseen loppusumma oli euroa ja emoyhtiön taseen loppusumma oli euroa. Tulosta paransivat taloudellisesti onnistunut projektitoiminta ja toimintojen tehostaminen. Palautuneita luottotappioita saatiin noin euroa. Luottotappioiden alaskirjaukset tilinpäätöksessä olivat noin euroa. Kehitysyhtiön taloudellisena tavoitteena on nollatulos muutaman vuoden periodilla. Yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluva kehittämistyö edellyttää, että toiminta ei ole sidottu tiukasti vuosittaiseen budjettiin. Tilivuoden tulosta voidaan pitää hyvänä. Toiminnassa toteutetut pitkävaikutteiset kustannussäästöt näkyvät tuloksessa. Yhtiön talous on tasapainossa. Kehitysyhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa euroa. Lisäksi yhtiöllä on euron pääomalaina. Yhtiön yritysrahoitus on yhteensä euroa. Rahoituksesta osakkuuksia oli vuoden lopussa euroa, lainasaamisia euroa ja takausvastuita euroa. Lainoista euroa on pääomalainoja. Kehitysyhtiön rahoitustoimintaan sisältyvät riskit ovat nykyisellään vähäiset. Tilinpäätöksessä yhtiön rahalaitoslainojen määrä oli euroa. Lainaa ei tammikuussa 2014 tehdyn lyhennyksen jälkeen ole.

15 14 HENKILÖKUNTA Arpiainen Anitta Bragge Kati Idström Tiina Keskinen Aki Kesälahti Veli-Matti Koho Jarkko Laitimo Tea Miikki Pentti Ollikainen Hanna Oravuo Antti Peltola Anni Peuhkuri Laura Pöllänen Ismo Reinikainen Pirjo Röysky-Terävä Tuula Saarinen Sari Sorjonen Juha Turunen Maarit Varis Jari Vehviläinen Katja palvelusihteeri, matkailupalvelut, alkaen toimistosihteeri projektiassistentti, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke, alkaen toimitusjohtaja yritysasiantuntija, alkaen rahoituspäällikkö, tj Luvera johtaja, kansainvälistymispalvelut palvelusihteeri, matkailupalvelut, vuorotteluvapaalla alkaen projektipäällikkö (osa-aikainen), Active Park -hanke yritysasiantuntija, aloittavat yritykset yritysasiantuntija, toimivat yritykset ja hyvinvointiala, äitiyslomalla alkaen innovaatioasiantuntija, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Uusiutuva energia ja biotalous Senior Advisor, sijoittumispalvelut, omistajanvaihdokset ja yrityskummitoiminta palvelusihteeri, matkailupalvelut yritysasiantuntija ja viestintä tuottaja, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke, alkaen projektipäällikkö, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke talouspäällikkö innovaatioasiantuntija, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Puukomposiitit ja kuitupohjaiset pakkaukset yritysasiantuntija, kansainvälistymispalvelut Ahtinen Sanna projektiassistentti, Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa hanke, asti

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY Toimiala Kehyn tehtävänä on vastata osakassopimuksen sopijakuntien yritys- ja matkailupalveluiden järjestämisestä, maaseutupalveluiden hankkimisesta Etelä-Karjalan maaseututoimelta,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjien tehtävä on yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tehdä maakunnasta yrittäjäaktiivinen maakunta ja siten vahvistaa

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Sopimus Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailutoimijoiden välisestä markkinointiyhteistyöstä ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta

Sopimus Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailutoimijoiden välisestä markkinointiyhteistyöstä ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta LUONNOS 1 (5) SAIMAA-SOPIMUS 2017-2019 Sopimus Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailutoimijoiden välisestä markkinointiyhteistyöstä ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta 1. Sopimusosapuolet 1. Imatran

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Lappeenranta 11.3.2016 Kouvola 15.3.2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014

Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 Auranmaan yrityspalvelut: tilannekatsaus 2014 TAUSTAA Auranmaan kuntien (Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö Auranmaan Yrityspalvelut aloitti toimintansa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Etelä-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Etelä-Karjala, n=135 24 Imatra, n=49 16 Lappeenranta, n=86 30 0 20

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot