OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013

2 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Työn tekijä Amalia Ojanen Sivumäärä 56 ja 2 liitesivua Työn nimi Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Ohjaava(t) opettaja(t) Ruut Kaukinen Työn tilaaja ja/tai työelämäohjaaja Akavan Erityisalat AE ry Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö käsittelee ammattiliiton jäsenten muuttuvia motivaatiotekijöitä sekä sitä, mitä tarjottavaa ammattiliitolla on niille jäsenille, joilla kaikki on niin sanotusti hyvin. Tavoitteena on selvittää, mikä saa jäsenen pysymään ammattiliitossa pitkään ja mitä tarjottavaa ammattiliitolla on pitkäaikaisille jäsenilleen. Samalla selvitetään sitä, kuinka motivaatiotekijät ovat muuttuneet jäsenen liittymisestä tähän hetkeen. On tehty tutkimusta siitä, mikä saa ihmisen liittymään ammattiliittoon. Kuitenkaan ei ole tutkittu paljoakaan sitä, mitkä tekijät motivoivat pysymään ammattiliitossa pitkään saati vertailtu sitä, miten nämä motivaatiotekijät voivat matkan varrella muuttua. Opinnäytetyön on tilannut Akavan Erityisalat AE ry. Opinnäytetyö on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen käyttämällä sähköpostihaastattelua sekä ryhmähaastattelua aineistonkeruumuotoina. Vastaajien mielestä tärkein syy liittyä liittoon on edunvalvonnan ja työttömyysturvan saaminen. Sen sijaan liitossa pysymiseen juuri tällä hetkellä vaikutti useampi tekijä. Edunvalvonnan lisäksi vastauksissa korostuivat vakuutuksen toinen puoli; verkostoituminen, virkistys, koulutus ja erilaiset tapahtumat, mitkä taas eivät esiintyneet motiiveina liittoon liittymiselle. Silloin kun kaikki on niin sanotusti hyvin, odotetaan ammattiliitolta tuloksellisen edunvalvonnan lisäksi vuorovaikutusta jäsenten kanssa sekä erilaisen toiminnan järjestämistä. Opinnäytetyötä voivat tilaajan lisäksi hyödyntää myös muut ammattiliitot sekä etujärjestöt laajemmin. Työ antaa erilaisia näkökulmia erityisesti jäsenpitoon mutta myös jäsenhankintaan. Työ tuo lisää näkökulmia siihen, mitä ammattiliittojen ja etujärjestöjen kannattaa jäsenilleen tarjota ja miksi. Se selventää erilaisia motivaatiotekijöitä ja niiden merkityksiä. Aihe on ajankohtainen, sillä ammattiliittojen jäsenmäärät ovat olleet viime vuosina laskussa ja on tärkeää miettiä yhä uusia keinoja siihen, miten jäsenet pysyisivät liitossa pidempään. Siksi on myös tärkeä ymmärtää mitkä tekijät liitossa pysymiseen vaikuttavat. Työstä hyötyy myös sellainen lukija, kenelle etujärjestömaailma ja sen sisältö on vieras. Se auttaa näkemään vakuutuksen takana olevan etujärjestömaailman moninaisuuden. Asiasanat ammattiliitot, motivaatio, järjestötoiminta, etujärjestöt

3 HUMAK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme in civic activities and youth work ABSTRACT Author Amalia Ojanen Number of Pages attachements Title Whether to offer an insurance or also something else? Changing motivational factors in the interest group world. Supervisor(s) Ruut Kaukinen Subscriber and/or Mentor Akava Special Branches AE ry Abstract This thesis is about trade union members changing motivational factors and what trade union could offer for those members whose situation is well. The goal is to find what makes a member of a trade union stay in the union for a long time and what trade unions can offer to their long-term member. At the same time this thesis discusses about the changes in members motivational factors from joining the union to this day. There has been research on what makes a person to join a trade union. However, there has not been much research done on all the factors which motivates to stay in a trade union for a long time or how these motivational factors can change along the way. Subscriber of this thesis is Akava Special Branches AE ry. The thesis has been carried out using qualitative research methods by using interviews and group interviews as data collection forms. Respondents felt that the most important reason to join the union were lobbying and unemployment benefits. Instead, remaining in the union affected many other factors. In addition to lobbying the answers emphasized the second half of the insurance; networking, recreation, education and other activities, which again did not appear as motivational factros for joining the union. When all is well, members expect successful lobbying in addition to the interaction with the members, as well as various activities from trade union. In addition to the subsciber, this thesis can be utilized by other trade unions and interest groups. Thesis gives different perspectives to member hold in particular, but also to recruiting members. The work will bring more perspectives on what the trade unions and interest groups should offer to their members and why. It will clarify the range of motivational factors and their meanings. The topic is current, because the member volume in unions have been decreasing in the recent years and it is important to think about new ways to keep members in unions. Therefore, it is also important to understand the motivational factors that affects on being in the union. Thesis also benefits a reader to whom the interest group world and its contents are unfamiliar. It helps the reader to see the other side of the insurance and the diversity of contents in interest groups. Keywords trade unions, motivation, organizational activities, interest groups

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 SUOMALAINEN JÄRJESTÖKENTTÄ JA SEN VOIMAVARAT Suomalainen järjestökenttä ja etujärjestöt Osallistumismotivaatio ja ammattiliitot Yhteisöllisyys ja osallisuus järjestötoiminnassa 18 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ AKAVAN ERITYISALAT Akavan Erityisalat AE ry Liiton jäsenistö Toiminnot ja palvelut 29 4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS Sähköpostihaastattelu Ryhmähaastattelu 32 5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET Näkemyksiä motivaatiotekijöistä ja yhteenkuuluvuudesta Näkemyksiä vakuutuksen toisesta puolesta 38 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Motivaatiotekijät ja yhteenkuuluvuus muutoksessa Mitä ja miten toimintoja tarjotaan tulevaisuudessa 45 7 LOPUKSI 49 LÄHTEET 53 LIITE 1: SÄHKÖPOSTIHAASTATTELUN KYSYMYKSET 57 LIITE 2: SAATEKIRJE RYHMÄHAASTATTELULLE 58

5 5 1 JOHDANTO Ihmisiä on ammattiliitoissa jäseninä ilman, että he käyttävät liiton palveluja. Liittojäsenyys on kuin vakuutus, joka otetaan tuomaan turvallisuuden tunnetta. (Ahopelto 2009, 234.) Samalla juuri ansioon sidottu työttömyysvakuutuskin on nykyään saatavissa ilman ammattiliittojen jäsenyyttä. Riippumattomien työttömyyskassojen jäsenmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa ja niiden jäseninä oli vuonna 2011 lähes 16 prosenttia palkansaajista. (von Hertzen, Paananen&Riski 2013, 29.) Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä ammattiliitto voisi tarjota niille jäsenille, joille ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole ajankohtainen asia ja kaikki on niin sanotusti hyvin. Mitä ihmiset tällöin odottavat saavansa vai odottavako he mitään? Samalla tarkastelen, mikä motivoi jäseniä pysymään ammattiliitossa. Lopuksi pohdin, mitä etua siitä ammattiyhdistystoiminnalle on, jos halutaan muutakin kuin vakuutus. Opinnäytetyön tietoperusta käsittelee suomalaista järjestökenttää ja sitä, miten ammattiliitot sinne sijoittuvat. Tietopohjassa käsitellään järjestötoiminnan eri ulottuvuuksia ja voimavaroja. Työssä käydään myös läpi motivaatiota ja sen käsitteistöä, jotta tulee syvempi ymmärrys siitä, mihin ja miten erilaiset toiminnot vaikuttavat ja mikä merkitys motivaatiotekijöillä on järjestötoiminnan kannalta. Tilaus opinnäytetyölle tuli Akavan Erityisaloilta. Kuten mitä tahansa etujärjestöä, myös tilaajaa kiinnostaa saada tietää, mikä saa heidän jäsenensä pysymään ammattiliitossa pitkään ja mitkä toimet sitä edistävät. Nykypäivänä on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä oman järjestön jäsenet ajattelevat ja tuntevat. Jäsenten ajatusmaailman tunteminen helpottaa toimintojen sekä palveluiden suunnittelemista ja toteuttamista.

6 6 2 SUOMALAINEN JÄRJESTÖKENTTÄ JA SEN VOIMAVARAT Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyön tietopohjaa. Tarkastelen ammattiliittojen asemaa suomalaisessa järjestökentässä ja kansalaisyhteiskunnassa sekä määrittelen niitä käsitteitä, joita opinnäytetyössäni käytän. Aluksi selvitän suomalaisen järjestökentän ja ammattiliiton roolia tässä kokonaisuudessa. Motivaatio-kappaleessa esittelen motivaation ja muuttuvien motivaatiotekijöiden merkitystä järjestötoiminnalle ja lopuksi selvitän teoriapohjassa esitellyn tarvehierarkian pohjalta yhteisöllisyyden ja osallisuuden käsitteistöä sekä merkitystä. Järjestötoiminnan voimavaroista käsittelen symbolisia voimavaroja eli yhteisöllisyyttä, inhimillisiä voimavaroja eli sitoutumista ja vapaaehtoisuutta sekä sosiaalisia voimavaroja eli rakenteita ja verkostoja. Taloudellisia voimavaroja en niinkään tässä työssä ota esille. 2.1 Suomalainen järjestökenttä ja etujärjestöt Harva suomalainen on elänyt kuulematta yhdestäkään järjestöstä tai yhdistyksestä Suomessa. Kolmannen sektorin toimijat ovat tänä päivänä mukana monien arjessa. Järjestöt ja yhdistykset ovat kiistämättä keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa. Näyttää siltä, että Suomi on yhä yhdistysten luvattu maa (Rantanen 2002, 14). Suomalaisen yhdistys- ja järjestötoiminnan juuret ulottuvat kauas, yli vuosisadan taakse. Lähihistoriassa olennaista on 1980-luvulla tapahtunut järjestötoiminnan volyymin kasvu. Lisäksi suomalaisten järjestöihin kuuluminen on aina ollut merkittävää. (Heikkala 2001, ) Joissain perheissä järjestön vapaaehtoistoimintaan osallistuminen voi kulkea jo sukupolvelta toiselle. Monilla kansalaisjärjestöillä on vahva aatteellinen tausta. Suuret suomalaiset kansanliikkeet ovat syntyneet 1800-luvun jälkipuoliskolla mm. voimistuvan kansallistunteen ja sosiaalisesti eriarvoisen yhteiskunnan oloissa. (Harju 2003, 44.) Demokraattinen yhteiskunta, joka Suomi on, edellyttää yhdistyslaitosta tai vastaavaa välittävää järjestelyä, jossa ihmiset voivat tulla osallisiksi yhteiskuntaan kuulumalla erilaisiin yhteisöihin (Rantanen 2002, 16).

7 7 Järjestöt ovat parhaimmillaan paikkoja, missä ihminen voi saada tunnustusta teoistaan, oppia, omaksua uutta ja tulla kuulluksi. Niissä on mahdollista olla osa jotain niin sanotusti itseään suurempaa, olkoot kyse ay-toiminnasta tai vaikka koulun vanhempainyhdistyksestä. (Rantanen 2002, 16.) Järjestöjen toiminnan tarkoitus on olla luokseen kutsuvaa ja ihmisiä houkuttelevaa. Järjestöt ja yhdistykset kuuluvat yhteiskuntaelämässä kolmanteen sektoriin. Muita sektoreita ovat yksityinen, julkinen sekä niin sanottu neljäs sektori, jolla tarkoitetaan esimerkiksi perhettä. Kolmannen sektorin läheistermeinä voidaan pitää epävirallista sektoria, autonomista sektoria sekä pehmeää sektoria. Sektorin organisaatiot vaihtelevat runsaasti kokonsa ja toimintojensa puolesta, mutta niihin luetaan yleisesti muun muassa avustusjärjestöt, urheiluseurat, naapuruus-yhdistykset sekä ammatilliset järjestöt. (Konttinen 2013.) Kolmas sektori ja käsite kansalaisyhteiskunta tulevat lähelle toisiaan. Kansalaisyhteiskunnasta puhuttaessa puhutaan kuitenkin muodollisen ja järjestäytyneen puolen lisäksi ruohonjuuritason toiminnasta. (Konttinen 2013.) Näin ollen termi kansalaisyhteiskunta on laajempi kuin kolmas sektori, vaikka molempia käsitteitä käytetään jopa toistensa synonyymeina. Joka tapauksessa järjestöt sekä yhdistykset luovat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan. Toimiva kansalaisyhteiskunta rakentuu eri tavoitteita ajavien, eri asioista kiinnostuneita kansalaisia yhteen kokoavien yhdistysten sekä suurempien ja pienempien liikkeiden monipolvisesta verkostosta. (Rantanen 2002, 15.) Monipolvinen verkosto antaa järjestöille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja kehittää toimintojaan. Mielestäni suomalaisen järjestötoiminnan rikkaus on juuri siinä, että järjestöjä on paljon ja ne ovat keskenään hyvinkin erilaisia. Erään määritelmän mukaan kansalaisyhteiskuntaan kuuluvat nykypäivän Suomessa vapaamuotoinen kansalaistoiminta, järjestötoiminta, ammattiyhdistystoiminta, puoluetoiminta, uskonnollisten yhdistysten toiminta, uusosuuskunnat, säätiöit, vapaa sivistystyö ja sosiaalinen media. Kansalaisyhteiskunnan erottaa yksityisestä ja julkisesta sektorista se, että sillä on erilaiset arvot, päämäärät, toimintatavat, organisoituminen sekä logiikka. Sitä luonnehtivat mm. kansalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus, jäsenyys ja toimijuus, autonomisuus, yhteisölli-

8 8 syys, solidaarisuus sekä joustavuus. (Harju 2010, ) Sosiaalisen median linkittäminen kansalaisyhteiskuntaan on uusi ja laajempi tapa tarkastella kansalaisyhteiskuntaa kokonaisuutena. Kuitenkin nykypäivänä sosiaalinen media on suuressa roolissa lähes jokaisen järjestön ja vapaamuotoisemman yhteisön toiminnassa, joten olisi kapeakatseista jättää se täysin huomioimatta. Määritelmistä huolimatta nykypäivän kansalaisyhteiskunta on moderni, monimuotoinen ja moniarvoinen (Ahopelto 2009, 47). Lisäksi se keskittyy paljolti ihmisten mukavuusalueille, jotka ovat elämän kokonaislaadun kannalta tärkeitä (Harju 2010, 56). Jos toiminta olisi ainoastaan ihmisten epämukavuusalueilla, kuinka moni haluaisi enää osallistua järjestettyyn toimintaan? Tällöin koko kansalaisyhteiskunnan ydin olisi uhattuna, sillä ihmisten osallistuminen on toiminnan keskiössä. Määritelmällisesti voidaan sanoa, että jäsenyys, vapaaehtoisuus ja demokraattisuus ovat yhdistys- ja järjestötoiminnan periaatteellisia kulmakiviä. Kolmannen sektorin erityispiirteenä on omalta osaltaan palveluluonne, mutta toisaalta myös itse itselle tekeminen sekä vapaaehtoisuus. (Heikkala 2001, 44;69.) Suurin merkitys kansalaisyhteiskunnalla on siinä, että se tarjoaa ihmisille työn, hallinnon, hyvinvoinnin ja kodin rinnalle erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja rakentaa sisällöltään rikasta elämää (Harju 2010, 19). Suomalaisessa järjestökentässä onkin hyvä huomioida se, että se on todella segmentoitunut. Tällä tarkoitetaan sitä, että kenttä jakautuu selvästi erilaisten kansalaisryhmien muodostamiin tai näitä palveleviin järjestöihin. Lähes jokaisella asialla on oma järjestönsä. (Heikkala 2001, 61.) Segmentoituneisuutensa ansiosta se palvelee laajaa joukkoa. Ihmiset itse perustavat yhdistyksiä omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan ja näin järjestökenttä laajenee ja monipuolistuu entisestään. Etujärjestöt edustavat kansalaistoiminnan yhtä äärilaitaa. Sillä tarkoitetaan järjestöä, jonka tarkoituksena on ajaa tietyn väestöryhmän etua. Nykyajan ammattiyhdistystoiminta on valtakunnan tasolla melko tyypillistä etujärjestötoimintaa. (Harju 2003, 14.) Lisäksi ay-liike käsitetään kansalaisyhteiskunnasta lähtökohtansa saavana etiikkaa tähdentävänä instituutiona, joka tuottaa hyvinvointipal-

9 veluja, kuten työttömyysturvaa ja vähimmäispalkkaa (Ilmonen&Kevätsalo 1995, 8). 9 Toisin kuin muut järjestöt, ammattiyhdistykset ovat ottaneet pitkälti kannakseen tuottaa palveluita jäsenilleen. Tällöin korostuu jäsenyyden toinen puoli, asiakkuus. Ay-organisaatio itsessään muistuttaakin kokoajan enemmän vakuutusyritystä kuin joukkoliikettä. (Ilmonen&Kevätsalo 1995, 186;105.) Kuten Esa Suominen (2011) toteaa blogitekstissään, ammattiyhdistysliike nähdään lähinnä edunvalvontakoneistona. Vähemmälle huomiolle on jäänyt ammattiyhdistysliikkeen valtaisa kansalaisjärjestörooli. Ammattijärjestöjen tehtävät eivät rajoitu ainoastaan edunvalvontaan, vaan ne toimivat myös tärkeinä vaikuttamisen kanavina kansalaisille (Findikaattori 2013). Ammattiyhdistysten kansalaisjärjestöroolia ei pitäisi unohtaa tai sivuuttaa, sillä se on kansainvälisesti katsottuna ainutlaatuinen. Suomalaiset saavat järjestäytyä, toisin kuin monissa muissa maissa. Lisäksi joissain maissa ay-toiminta on rajoitettua ja siihen osallistuvat ovat vaarassa. Muutama vuosi sitten maailmassa pidätettiin noin 2500 ihmistä osallistumisesta ay-toimintaan. (Suominen 2011.) Järjestäytymisoikeutta koskevaa yleissopimusta ei ollut allekirjoittanut vuonna 2012 mm. Kiina, Intia, Brasilia ja Yhdysvallat (Lehto-Komulainen 2012). Suomessa on tällä hetkellä useita kymmeniä ammattiliittoja. Suurin osa ammattiliitoista kuuluu johonkin keskusjärjestöön. Keskusjärjestöjä ovat korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava, toimihenkilökeskusjärjestö STTK sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK. Myös työnantajilla on omat liittonsa sekä keskusjärjestönsä. (SAK 2013.) Poliittisella ja ammatillisella järjestötyöllä on edelleen vahva järjestöllinen asema, vaikka sen koetaankin hiipuneen. Ihmisten mielenkiinto tuntuu kohdistuvan aikaisempaa enemmän mm. harrastus-, liikunta- ja kulttuurijärjestöihin, jotka ovat toimintalogiikaltaan joustavampia ja kestoltaan lyhyempiä. Lisäksi erilaiset vapaa-ajan harrastejärjestöt ovat luonteeltaan kevyempiä ja edustavat matalamman hierarkiarakenteen järjestöjä kuin ammattijärjestöt. Kuitenkin toiseksi eniten jäseniä suomalaisessa järjestökentässä on juuri ammatti- ja elinkeinoyhdistyksissä. (Harju 2003, 28;32; Findikaattori 2013.)

10 10 Kansainvälisesti hyvin korkea järjestäytymisaste on merkinnyt Suomen ayliikkeelle vahvaa yhteiskunnallista asemaa ja suurta neuvotteluvoimaa, kun suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä on sovittu. Samalla kuitenkin globalisaation eri ilmenemismuodot ja työelämän jatkuvat muutokset voimistavat ayliikkeen murrosta. Näin ollen ammattiyhdistysten jäsenmäärä on ollut viime aikoina laskussa. (Helander&Nylund 2012, 5-7;Findikaattori 2013.) Ilmonen ja Kevätsalo (1995, 16) pohtivat onko kyse siitä, että jäsenyys on nykypäivänä kevyt ja ulkokohtainen eikä niinkään sisäinen ja sitoutunut. Käsittelen seuraavassa alaluvussa juuri motivaatiotekijöitä ja niiden vaikutuksia jäsenen sitoutumiseen ja johonkin kiinnittymiseen. Kuten Ilmosen ja Kevätsalon pohdinnasta voi todeta, jos jäsenyys on ulkokohtainen, se ei sido samalla tavalla yhteisöön kuin silloin, kun jäsenyys on sisäisistä lähtökohdista ja motivaatiotekijöistä kumpuava. Yleisesti ottaen yhteiskunnalliset suuntaukset vaikuttavat liittoutumishalukkuuteen. Yksilöllisyyttä korostava trendi koetaan vaikuttavan niin, etteivät ihmiset pidä ammattiliittojen jäsenyyttä tarpeellisena tai riittävän houkuttelevana. (Ahopelto 2009, 49.) Lisäksi nykypäivänä ihmisillä on runsaasti vaihtoehtoja. Jos ammattiliiton jäsen hakee liitosta ainoastaan työttömyysturvaa eli niin sanotusti vakuutusta, hän voi saada sen myös kuulumalla pelkkään työttömyyskassaan. Ammattiyhdistysten jäsenyys on nykyään enemmän rationaalinen valinta. Ennen jäsenyyttä kannatteli tunteenomainen vetovoima eli solidaarisuus sekä ns. normatiivinen paine, eli jäsenyyden institutionaalinen ulottuvuus. Kun ollaan vain rationaalisuuden varassa, jäsenet voivat alkaa laskelmoimaan, onko ayliikkeeseen kuuluminen enää kannattavaa vai saisiko samanlaisia etuja myös muualta. (Ilmonen&Kevätsalo 1995, 169.) Harju (2010, 204) uskoo, että ammattijärjestöjen jäsenmäärät pysyvät melko korkeina, koska suomalaiset haluavat säilyttää työsuhdeturvansa. Hän kuitenkin toteaa, että paikallisosastojen toiminta hiipuu suurien ikäluokkien poistuessa, kun uusia tekijöitä ei saada vanhojen tilalle. Jos Harju kokee, että toiminta on osiltaan hiipumassa, voiko jäsenmäärän ja ammattiliittojen vaikuttavuuden olet-

11 11 taa pysyvän melko korkeana? On muistettava, että jäsenet muodostavat ayliikkeen (Ilmonen&Kevätsalo 1995, 157). Jos toiminta hiipuu, lähtevätkö jäsenetkin? Tuntuu siltä, että ay-liike joutuu perustelemaan olemassaoloaan myös jäsenilleen. Jäsenten suhde ay-liikkeeseen on jatkanut jo nousukaudella alkanutta muutosta. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että ay-aktiiveja vetäytyy toiminnasta eikä uusia ilmaannu tilalle. (Ilmonen&Kevätsalo 1995, 1-2.) Suomalaisessa järjestökentässä ammattiliitoilla olisi kuitenkin paljon annettavaa ihmisille, jotka haluavat vaikuttaa arkeaan koskeviin asioihin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, ettei liittojen kansalaisjärjestöllistä asemaa huomioida eikä niitä nähdä mielenkiintoisen toiminnan tuottajina, johon kuka tahansa voisi osallistua. Koska työmarkkinoita luonnehtii epävarmuus ja työpaikkojen tilapäisyys, seurauksena voi olla myös se, ettei työ tarjoa enää kaikille entisen kaltaista perustaa oman elämän suunnitteluun ja pitkäaikaisten tavoitteiden toteuttamiseen (Jokisaari 2002, 69). Heijastuisiko tämä myös ammattiliittoon kuulumiseen? Nähdäänkö sitä enää arvokkaana, kun työkään ei välttämättä ole elämän keskiössä? Ammatit vaihtuvat, ihmiset kouluttautuvat uudestaan ja voi olla hankalaa päättää kymmenistä eri liitoista juuri itselleen se sopiva vaihtoehto. On helpompaa liittyä vain kassaan kuin lähteä vertailemaan ammattiliittojen eri etuja ja sopivuutta. Tulevaisuudessa suomalainen järjestökenttä kokee muutoksia. Liikuntajärjestöjen suosio kasvaa ja vahvistuu. Samalla sosiaali- ja terveysjärjestöt säilyvät keskeisenä järjestöryhmänä ja sen roolin oletetaan kasvavan mm. hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Lisäksi kulttuurijärjestöt pysyvät ja monipuolistuvat. Samanaikaisesti identiteetti- ja elämäntapajärjestöt tulevat kukoistamaan. (Harju 2010, ) Järjestöjen toimintaympäristön muutoksen ytimessä on mm. ulkopuolelta saatavan osaamisen ja resurssien korostuminen eli verkostoituminen, itseohjautuvuus, tulevaisuuden vaikea ennustettavuus sekä vapaaehtoistoiminnan laadun muuttuminen. (Heikkala 2001, ) Nämä näkyvät jo nyt ammattiyhdistys-

12 toiminnassa. Vapaaehtoisia on haastavaa saada eikä luottamustehtäviin ole jatkajia. 12 Tulevaisuudessa on nähtävissä neljä vapaaehtoisuuden muotoa. Näitä ovat pätkävapaaehtoisuus, yritysten vapaaehtoistoimintaprojektit, virtuaalivapaaehtoisuus sekä ylikansallinen vapaaehtoisuus. (Nylund&Yeung 2005, ) Näistä ammattiliittojen toimintaa jo nyt sekä tulevaisuudessa koskettavat lähinnä pätkävapaaehtoisuus ja virtuaalivapaaehtoisuus. Pätkävapaaehtoisuuden voi jakaa kolmeen osaan, joista ensimmäinen on hetkellinen vapaaehtoisuus. Hetkellinen vapaaehtoisuus on lyhytaikaista. Harjoitteluvapaaehtoisuus on säännöllisempää mutta silti alle puoli vuotta kestävää toimintaa. Tällaista voi esimerkiksi olla työpajaan tai projektiin osallistuminen. Satunnainen vapaaehtoisuus on myös säännöllistä, mutta tapahtuu harvakseltaan esimerkiksi kerran vuodessa. (Nylund&Yeung 2005, 28.) Ammattiliiton jäsen saattaa esimerkiksi kerran vuodessa osallistua liiton järjestämään tapahtumaan ja olla mukana tapahtuman järjestämisessä, muttei sen jälkeen sitoudu toimintaan sen enempää. Virtuaalivapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että jokin osa vapaaehtoistoiminnasta tapahtuu teknologian kautta. Toiminta voi tapahtua virtuaalisesti esimerkiksi neuvojen antamisena ja mentoroimisena, keskusteluryhmien ohjaamisena ja tietokantojen luomisena. (Nylund&Yeung 2005, 29.) Virtuaalivapaaehtoisuus on todella uudenlaista vapaaehtoisuutta eikä sellaiseen olisi ollut ennen edes mahdollisuutta. Teknologian kehitys antaa kuitenkin myös järjestötoiminnalle uusia ulottuvuuksia. Yksi hyvä esimerkki virtuaalivapaaehtoisuudesta käytännössä on järjestöjen vapaaehtoisvoimin ylläpitämät auttavat chatit. 2.2 Osallistumismotivaatio ja ammattiliitot On yleisesti tiedossa se, että motivaatio saa ihmiset tekemään asioita. Motivaation alkuperä juontaa juurensa latinalaiseen sanaan movere, joka merkitsee liikkumista. Myöhemmin termiä on laajennettu tarkoittamaan käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden kokonaisuutta. (Ruohotie 1998, 36.)

13 13 Kansalaisyhteiskunnan liikkeelle panevia voimia ja osallistumisen edellytyksiä ovat motiivit ja motivaatio sekä aatteet ja arvot. Motiivilla tarkoitetaan vaikutinta, joka toimii syynä tietyn asian tekemiseen. Ne ovat toiminnan perimmäisiä aikaansaajia eli käyttäytymisen syitä. Motivaatio tulee motiivi-sanasta ja viittaa motiivien olemassa oloon. (Harju 2010, ) Motivaatio on käytännössä motiivien aikaansaama tila. Se viittaa ihmisen psyykkiseen tilaan, joka määrää millä aktiivisuudella henkilö toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuu. (Ruohotie 1998, ) Toiminnan voi käynnistää pelkästään yksi motiivi, mutta niitä voi olla myös useampia. Ne ovat joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Tiedostamattomilla motiiveilla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavoitteet ja niitä vastaavat teot tunnistetaan, mutta ei tiedetä syytä sille, miksi tavoite on asetettu tai miksi ne pyritään saavuttamaan. (Harju 2010, 43.) Motivaation sanotaan olevan tilannesidonnainen. On kuitenkin mahdollista erottaa toisistaan tilannemotivaation sekä yleismotivaation. Tilannemotivaatio on dynaamista ja liittyy aina tiettyyn tilanteeseen, jossa herätetyt motiivit saavat aikaan tavoitteeseen suuntautunutta toimintaa. Yleismotivaatio taas korostaa vireyden ja suunnan lisäksi käyttäytymisen pysyvyyttä ja niiden eräänlaista keskimääräistä tasoa. (Ruoholahti 1998, 41.) Yleismotivaatioon on yhdistetty myös asenne ja sitä on pidetty asenteen synonyyminä. Näiden välillä voi kuitenkin nähdä eroja. Asenne on suhteellisen pysyvä, sisäistynyt ja hitaasti muuttuva kokonaisuus toisin kuin motivaatio. Motivaatio on luonteeltaan lyhytaikainen ja liittyy yleensä vain yhteen tilanteeseen tai asiaan kerralla. Lisäksi asenne vaikuttaa toiminnan laatuun kun taas motivaatio siihen, millä vireydellä toimintaa tehdään. On hyvä huomata, että muutokset motivaatiossa eivät välttämättä edellytä muutoksia saman alueen asenteissa. (Ruoholahti 1998, 41.) Mikä saa ihmisen toimimaan yhdessä yhteiseksi hyväksi? Syitä on monia eikä niitä voi laittaa tärkeysjärjestykseen, vaan kaikki ovat yhtä arvokkaita. Keskeisimpiä motivaation lähteitä ovat kiinnostus jotakin asiaa kohtaan, halu oppia sekä sosiaalisten verkostojen karttuminen. Kuitenkaan ei voida sivuuttaa velvol-

14 lisuuden tunnetta ja sosiaalista painetta puhuttaessa motivaatioperustasta. (Harju 2003, ) 14 Ay-liikkeen aktiiviksi valikoitumiseen vaikuttaa henkilön työsuhteen pituus, ikä ja sukupuoli. Lisäksi kollektiivinen asennoituminen on ratkaisevaa ayaktiivisuudessa (Ilmonen&Kevätsalo 1995, 99;175). Näin ollen näyttää siltä, että ammattiyhdistystoimintaan osallistumista edistää vahva yhteisöllisyys ja halu toimia yhteisössä yhteisen asian eteen. Tarpeilla tarkoitetaan yleensä perusluontoisia motiiveja. Tavoitteilla ja päämäärillä tarkoitetaan tietoisia ja johonkin tiettyyn asiaan kohdistuvia motivaatiorakenteita. Lähellä motivaation käsitettä ovat myös arvot, arvostukset sekä intressit. (Salmela-Aro &Nurmi 2002, 10). Ruoholahden mukaan (1998, 53) juuri arvot kuvastavat niitä toiminnan päämääriä, joita tavoitellaan. Maslow n tarvehierarkian sanotaan olevan yleinen ja samanlainen kaikille yksilöille. Se koostuu fysiologisista tarpeista ja turvallisuuden, rakkauden, kunnioituksen ja itsetoteutuksen tarpeista. (Salmela-Aro&Nurmi 2002, 15.) Tarvehierarkian ytimessä on ajatus siitä, että ihmisillä on perustarpeita ja motiiveja, jotka tulee tyydyttää ensin ennen kuin siirrytään kohti ylempiä tarpeita. Kuvio1. Maslow n tarvehierarkia. (Keksiminen kaupungissa 2013.)

15 15 Johanna Ahopelto (2009,95) toteaa väitöskirjassaan, että liittoutumistarvetta ammattiyhdistyksiin voidaan lähestyä jopa Maslow n tarvehierarkkisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa liittoon kuulumalla voidaan määritellä tyydytetyksi fysiologisia tarpeita seuraava askel eli turvallisuus, joka ammattiliittoon kuulumalla tulee mm. työttömyysturvan kautta. Kolmas porras eli yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet tulevat tyydytetyiksi yhdistystoiminnan kautta: tapahtumat, verkostoituminen ja me-henki. Neljäs ja viides porras eli sosiaalinen arvostus ja itsensä toteuttaminen tulevat Ahopellon mukaan nähdyksi menestyksekkäänä toimimisena luottamustehtävissä. Olen Ahopellon kanssa osittain samaa mieltä siitä, että liittoutumistarvetta voidaan tarkastella Maslow n tarvehierarkian mukaan. Näen kuitenkin eri tavalla sen, mitä neljäs ja viides porras tulevat tyydytetyiksi. Jos ajatellaan, että ne tyydyttyvät vain luottamustehtävien kautta, tarvehierarkia toteutuu hyvin harvalla ammattiliiton jäsenellä. Mielestäni hierarkiaa voi tarkastella myös niin, että neljäs ja viides porras tulevat tyydytetyiksi lyhytaikaisemmassa ja sitoutumattomammassa toiminnassa, kuin luottamustehtävässä. Tällaista toimintaa voi esimerkiksi olla osallistuminen liiton järjestämään ideointipajaan, jossa jäsen kokee olevansa merkityksellinen ja pääsee tuomaan omia ideoitaan ja ajatuksiaan esille toteuttaen itseään. Tämän toteutuminen vaatisi sitä, että ammattiliitoissa järjestettäisiin edellä mainitun tapaista toimintaa melko säännöllisesti. Maslow n tarvehierarkia saa myös kritiikkiä erityisesti vapaaehtoisuuden motiiveja tarkasteltaessa. Martin Fordin motivaatioteoriassa motivaatio koostuu henkilökohtaisten päämäärien, tunteiden sekä itseä koskevien käsitysten ja uskomusten verkosta. Teoria sisältää ajatuksen, että useat päämäärät ohjaavat käyttäytymistä samanaikaisesti, kun taas tarvehierarkiassa pitää ensin olla tyydytettynä alemmat tarpeet, jotta ylemmät tarpeet saavat vallan. Motivoinnissa Ford painottaa toiminnan mahdollistamisen ja kannustamisen merkitystä. (Yeung 2005, ) On luonnollista, että motivaatio kasvaa kun on useita syitä osallistua. Moderneissa motivaatioteorioissa motivaatiota tarkastellaan ihmisten kertomien tavoitteiden kautta: minkälaisia tavoitteita, pyrkimyksiä tai hankkeita ihmisillä on, millaisiksi he arvioivat mahdollisuutensa toteuttaa niitä ja vaikuttaa niihin sekä

16 kuinka tärkeiksi he ne arvioivat ja millaisia tunteita niihin liittyy. (Salmela- Aro&Nurmi. 2002, 23.) 16 Sisäinen motivaatio aktivoi ja ylläpitää monenlaisia toiminnan muotoja. Ihmiset tekevät asioita vailla odotusta ulkoisesta palkkiosta. Kyse on siitä, että sisäisesti motivoituneessa toiminnassa tyydytys tulee itse tekemisestä. Koetaan, että ne ympäristöt, jotka sallivat perustarpeiden tyydyttämisen, lisäävät sisäistä motivaatiota ja muunlaiset ympäristöt luonnollisesti vähentävät sitä. (Niitamo 2002, 41.) Ulkoisella motivaatiolla taas tarkoitetaan sitä, että ihminen toimii pyrkimyksenään saada ulkoisia palkkioita toiminnoistaan ja suorituksistaan (Harju 2010, 45). Sisäinen motivaatio on yhteydessä niin sanottujen ylempien asteiden tarpeiden tyydytykseen, kuten itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen, jotka on esitelty myös Maslow n tarvehierarkiassa. Ulkoinen motivaatio taas on riippuvainen ympäristöstä. Palkkiot välittää joku muu kuin henkilö, joka on toiminut ulkoisen motivaation ajamana. Ulkoisten palkkioiden sanotaan tyydyttävän enemmän turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarpeita. (Ruoholahti 1998, 38.) Sisäisen motivaation merkitys korostuu osallisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan toimivuudessa. Osallisuus tulee kokea merkitykselliseksi. Esimerkiksi asiat, joita järjestö tavoittelee, eivät saisi aina olla liian etäisiä tai kaikkea koskettavia, jotta oman osallisuuden merkityksen pystyisi näkemään. (Rantanen 2002, 18.) Jos järjestöjen jäsenet, huolimatta siitä onko kyse etujärjestöstä tai esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöstä, kuuluvat järjestöön ulkoisten motiivien ajamina, on järjestökiinnittyminen heikompaa kuin silloin, kun omaa käyttäytymistä ohjaavat sisäiset motivaatiotekijät. Motivaatiotekijät kuitenkin muuttuvat ja voivat vaihdella tilanteen mukaan, mutta sisäisen motivaation tärkeys on huomioitava järjestöjen jäsenpidossa. Ulkoiset palkkiot ovat usein kestoltaan lyhytaikaisia ja tarvetta niiden saamiseksi voi esiintyä hyvin usein. Sen sijaan erityisesti sisäiset palkkiot ovat kestoltaan pitkäaikaisia ja niistä voi tulla melko pysyviä motivaation lähteitä. (Ruoholahti 1998,38.) Ulkoiset ärsykkeet ovat kuitenkin aina välillisiä liikkeelle panevia voi-

17 mia. Ensisijaiset liikkeelle panevat voimat ovat aina lähtöisin ihmisten omista tarpeista, toiveista tai unelmista. (Harju 2010, 47.) 17 Täytyy kuitenkin huomioida, että sisäistä ja ulkoista motivaatiota ei erilaisista sisällöistä huolimatta voida pitää täysin erillisinä asioina, vaan ne pikemminkin täydentävät toisiaan. (Ruoholahti 1998, 38.) Ulkoinen motivaatio voi saada liikkeelle, mutta se voi muuttua sisäiseksi kun ihminen huomaa kehittyvänsä toiminnassaan ja halu kehittyä lisää vahvistuu. Kolmannella sektorilla pidetään haastavana saada uusia vapaaehtoisia ja ihmisiä osallistumaan. Nyky-yhteiskunnan osallistuja ei enää osallistu yhteisön paineesta tai perinteiden voimasta. Tilalle on tullut omista yksilöllisistä kiinnostuksen kohteista ja arvoista lähtevä motivaatio osallistua siihen, mitä pitää tärkeänä ja omaan identiteettiinsä kuuluvana. (Rantanen 2002, 18.) On hyvä tunnistaa ja tunnustaa se, että motivaatiotekijät muuttuvat, kuten jo aiemmin on teoriapohjassa esitetty. Motivaatiotekijät ja toimintaan kiinnittyminen tuskin ovat samat esimerkiksi järjestöissä, jotka rakentuvat jäsenyhdistyksistä ja niitä kokoavasta liitosta. Jäsenyhdistyksen toimintaan voi motivoida esimerkiksi oman alan asiantuntemuksen kartuttaminen, mutta liittotason toiminta edustaa jo itsessään laajempaa kokonaisuutta, jolloin motivaatiotekijänä voi olla esimerkiksi yhteisen hyvän eteen työskentely. Mielestäni Leena Kurki kiteyttää hyvin ajatuksen ihmisen osallistumisesta ja motivaatiosta: Motivoitumisen perustana ovat ihmisten omat kulttuuriset vaateet ja tarpeet, se mitä ihmiset itse tahtovat. Sanotaan, että nykyisin ihmiset ovat passiivisia, eivätkä halua osallistua yhdistyselämään tai kulttuurisiin rientoihin. Ne nähdään arkielämälle kaukaisiksi, väitetään ettei ole aikaa ja mieluummin katsotaan televisiosta valmista viihdettä. Samanaikaisesti kuitenkin työväen- ja kansalaisopistojen tarjonta on monipuolista, ihmiset ovat siitä kiinnostuneita, ja eläkeläiset täyttävät sankoin joukoin niin kutsutut eläkeläisten yliopistot. Ehkä ei sittenkään ole niin kovin vaikeaa saada ihmiset innostumaan. (Kurki 2000, 133).

18 Yhteisöllisyys ja osallisuus järjestötoiminnassa Kuten Maslow n tarvehierarkiassa esitetään, yhteenkuuluvuuden tarve tulee täyttää, jotta päästään arvostukseen ja itsensä toteuttamiseen. Nämä kaksi ylintä porrasta edustavat sisäisiä motivaatiotekijöitä, jotka ovat minkä tahansa järjestön jäsenpidon kannalta ydinasemassa. Lisäksi ne edustavat voimavaroina vakuutus-ajattelun toista puolta. Vakuutusta koskevat tarpeet täyttyvät alemman tason portailla, joissa oli kyse turvallisuuden tarpeista. Yhteisöllisyys on yksi kansalaisyhteiskunnan keskeinen ilmentymä ja sitä kantava periaate. Moni-ilmeisessä kansalaisyhteiskunnassa myös yhteisöllisyys on moniulotteista ja saa uusia muotoja. (Harju 2005, 75.) Näin ollen yhteisöllisyys kolmannella sektorilla on uniikkia ja tarjoaa ihmisille eri tapoja kokea ja olla osa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Kansalaisjärjestöt ovat syntyneet kohtaamispaikoiksi ja verkostoiksi, suomalaisen kansalaisyhteiskunnan perustaksi. Pienimuotoiset, mutta runsaat arjen spontaanit kohtaamiset ovat olleet järjestöjen ja kansalaistoiminnan valttikortteja. (Voutilainen 2007, 168.) Järjestöt ovat yhteisöjä. Sanotaan, että yksilö luo yhteisön, mutta myös yhteisö luo yksilön. Ihmisillä on tarve toteuttaa itseään osana merkityksellistä, suurempaa kokonaisuutta. Juuri siinä piileekin yhteisöllisyyden suuri arvo ja merkitys. (Harju 2010, 77.) Kun ihminen jää ilman yhteisöä, hän kokee olonsa suojattomaksi (Rantanen 2002, 14). Yhteisöön kuuluminen on siis yksi ihmisenä olemisen keskeisimmistä tarpeista, mutta yhteisöä ei synny pelkästään satunnaisesta joukosta ihmisiä. Yhteisön jäsenet kuuluvat tuntevansa yhteen. Yhteisöä ei voi myöskään luoda tai ylläpitää ulkoisella pakolla. (Harju 2003, ) Yhteisöä ay-liikkeessä ja kansalaistoiminnassa voidaan ajatella järjestöorganisaation elävänä ja muuttuvana sisältönä. Se koostuu jäsenkunnasta, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä erilaisista toteutuvista toiminnoista. Voidaan olettaa, että yhteisöä luonnehtivat jäsenten tietty yhdenmukaisuus ja yhtenäisyys. (Rantanen 2002, ) Vaikka jäsenkunta vaihtuu ja uudistuu, pysyy se silti yhtenäisenä jonkin yhdistävän asian kautta. Yhteisöllisyyden näkökulmasta poikkeuksellista ja mielenkiintoista on se, että nuoret akavalaiset suuntautuvat yhteisöllisyyteen kun taas vanhemmat akava-

19 19 laiset korostavat yksilöllisyyttä (Rantanen 2002, 15). Ennen ammattiliittoihin liityttiin pitkälti solidaarisuudesta ja puhuttiin suurista joukkoliikkeistä ja yhteisöistä. Nyt kuitenkin sitä aikaa eläneet ihmiset tuntuvat sivuuttaneen tämän, kun taas nuoret kiinnittävät siihen enemmän huomioita. Kansalaisyhteiskunnassa ammattiliitot voivat tarjota sellaisen yhteisön, jota muut kolmannen sektorin toimijat eivät voi. Yhdistävänä tekijänä voi olla esimerkiksi koulutus tai ammattiala. Mediassa puhutaan paljon siitä, kuinka yhteisöllisyys on vähentynyt ja yksilökeskeisyys eli individualismi olisi nousussa. Yksilöllistymisellä ei kuitenkaan aina tarkoiteta ihmisten välisten suhteiden pirstaloitumista tai kansalaisten lokeroitumista omiin yksityisiin piireihinsä, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että jokainen yksilö joutuu tai saa valita sekä määrittää yhä itsenäisemmin oman elämänprojektinsa ja roolinsa yhteiskunnassa. (Heikkala 2001, ) Kun kolmas sektori on jo nyt hyvin segmentoitunut, vaihtoehtoja liittyä tai olla liittymättä yhteisöihin on useita. Kuten Ahopeltokin (2009, 243) toteaa, yhteisöllisyys ei ole kuitenkaan hävinnyt vaan se on muuttanut muotoaan ja olemustaan. Myöskään yhteisöllisyyden tarve ei ole kadonnut. Ihminen on luonteenomaisesti yhteisöllinen ja kuuluminen johonkin on ihmisen perustarve (Rantanen 2002, 13). Omaa yhteisöä voi nykypäivänä etsiä monista eri paikoista. Vaihtoehtoja erilaisiin yhteisöihin kuulumiselle tai toisaalta kuulumattomuudelle on monia. Kuitenkaan vanhaan tiiviiseen yhteisöllisyyteen tuskin on paluuta. Nyky- Suomessa voi menestyä vain yksilöllinen yhteisöllisyys. Tällainen yhteisöllisyys jättää tilaa ihmisen yksilöllisyydelle, mahdollistaa moniarvoisuuden ja hyväksyy erilaiset yhteisöllisyyden muodot. Todennäköinen kehityssuunta on se, että sukuun tai asuinpaikkaan perustuva statuksellinen yhteisöllisyys heikkenee ja symbolinen yhteisöllisyys vahvistuu. Symbolisella yhteisöllisyydellä tarkoitetaan niin sanottuja henkisiä yhteisöjä, jotka eivät rajoitu maantieteellisesti vaan pysyvät mielikuvien avulla pystyssä. Ihmiset haluavat samaistua tiettyihin ihmisiin, esimerkiksi heihin, joilla on sama ajatusmaailma. (Harju 2003;2005.) Tällaista symbolista yhteisöllisyyttä voidaan ammattiyhdistyksissä vahvistaa ja tehdä siitä yksi etujärjestöprofiloituneiden järjestöjen valttikorteista. Kuten aikai-

20 20 semmin totesin, ammattijärjestöillä on etulyöntiasema arkisen yhteisöllisyyden luomisessa esimerkiksi ammattialan kautta. Ihmiset käyvät töissä ja kouluttautuvat uusiin ammatteihin. Omaa ammattialaa tai koulutusalaa edustavaan yhdistykseen hakeutuessa ammattiliitot nousevat ykkösvaihtoehdoiksi verrattuna muihin kolmannen sektorin toimijoihin. Vaikka yhteisöllisyys muuttuu, sen perusilmentymät ovat edelleen olemassa. Sitä kuvaa esimerkiksi toiminnallinen yhteisöllisyys, jota kansalaisyhteiskunta edustaa eri aktiviteetteineen. Tulevaisuudessa yhteisöllisyyttä määrittää muutos ja vaihtuvuus. Ihmiset ovat erilaisin sitein mukana yhteisöissä mielihalujensa mukaisesti. On todettu, että tulevaisuudessa yhteisöllisyys rakentuu kommunikaation varaan, jolloin myös virtuaaliset yhteisöt korostuvat. (Harju 2010, ) Ammattiyhdistysliikkeen eri keskusjärjestöjen jäsenten yhteisöllisyysyksilöllisyyssuuntautuneisuus on erilaistunut vuosien saatossa. Voidaan todeta, että siellä missä koulutustaso on alhainen ja tehtävät työntekijäasemaisia, arvostetaan myös yhteisöllisyyttä. Sen sijaan koulutustason ja aseman noustessa, työpaikan pienentyessä sekä nuoremmissa ikäryhmissä kollektiivisuus vähenee. (Rantanen 2002, 15.) Kuitenkin kuten Rantanen itse toteaa, korkeasti koulutettujen keskusjärjestössä Akavassa suuntaus on toisenlainen. Järjestöissä rakentuva sosiaalinen pääoma on sidos, joka liittää ihmiset yhteisöiksi (Rantanen 2002, 16). Näin ollen yhteisöllisyyden rakentuminen ja rakentaminen vaatii aikaa ja pysyvyyttä (Harju 2010, 76). Suomalainen kansalaisyhteiskuntakaan ei ole rakentunut vuosissa tai edes vuosikymmenissä. Tänä päivänä yhteiskunta ja sen organisaatiot ovat kovien muutospaineiden alla ja muuttuvat nopeasti. Kolmas sektori pyrkii tehostamaan toimintaansa ja kehittymään entisestään. Se tuottaa haasteita yhteisöllisyyden rakentumiselle, sillä tietynlainen pysyvyys on kadoksissa. Joten, kun kansalaisyhteiskunnan ydintä on etsitty, on sosiaalisen pääoman käsite noussut keskeiseksi (Rantanen 2002, 15). Sosiaalisen pääoman käsitteistöstä on johdettavissa yhdistystoiminnan perusluonne: yhteisöllisyys, vastavuoroisuus, verkostot, osallistuminen ja luottamus. Sosiaalisen pääoman avulla

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ Riikka Wirpi Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestintä Huhtikuu 2012

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta nyt

Kansalaisyhteiskunta nyt kepan taustaselvitykset n:o 38 kepa s working papers n:o 38 Kansalaisyhteiskunta nyt Selvitys suomalaisen kansalais yhteiskunnan toiminta edellytyksistä, tilasta ja asemasta maija seppo (2013) kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 40 Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot