Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Aika klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Aika klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 57 Poikkeamislupa Reijo Hokkanen Poikkeamislupa Kari ja Tiina Kervinen Poikkeamislupa Martti ja Tuija Rinne Ilmoitusasiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Malin Päivi puheenjohtaja Saarinen Niina jäsen Uotila Jouni jäsen Ampuja Ari jäsen Hellstén Henna kunnanhallituksen jäsen Heusala Anne kunnanjohtaja Lerssi Matti tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Rajala Marja-Leena ympäristösihteeri, esittelijä Poissa Sorvari Ari jäsen Malin Kimmo kunnanhallituksen puheenjohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Päivi Malin puheenjohtaja Matti Lerssi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa Niina Saarinen pöytäkirjan tarkastaja Jouni Uotila pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisessä toimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rakltk 53 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Rakltk 54 Ehdotus: Rakennuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas ta jik si Ari Sorvarin ja Ari Ampujan. Pöytäkirjan tarkastuspäivä on Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Saarinen ja Jouni Uo tila. Pöytäkirja tarkastetaan

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Kokouksen työjärjestys Rakltk 55 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa kä si tel tä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Teknisen johtajan ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esi tys listan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen avaamisen jälkeen rakennuslautakunta suoritti kat selmuk sen Martti ja Tuija Rinteen poikkeamislupahakemuksen tar koit tamal la rakennuspaikalla.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Rakltk 56 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4, toi minta- ja talousraportointi, mukaan lautakuntien on annettava kun nanhal li tuk sel le neljännesvuosittain selvitys alaistensa tulosalueiden talou del lis ten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien joh dos ta on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta mää rä ra hojen puitteissa turvataan talousarviovuoden aikana toteutettavaksi suun ni tel lut palvelut. Teknisen johtajan ehdotus: Rakennuslautakunta päättää antaa kunnan hal li tuk sel le seuraavan selvityksen tulosalueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalue rakennusvalvonta huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta Tulosalue ympäristönsuojelu huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta Tulosalueiden rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu osalta toi minnal li siin tavoitteisiin on pyritty tavoitteiden mukaisesti. Tulosalue yksityistiet sisällöltään lainmukaiset ja yksiselitteisen selkeät päätökset raken nus lau ta kun nan toimituksissa Rakennuslautakunnalla ei toimitusasioita ole ollut. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Lisämäärärahatarpeita loppuvuodelle ei ole näköpiirissä. Ta lous arvio vuo del le asetetut ta lou del li set tavoitteet näyttävät toteutuvan. Ulkoisten tulojen ja menojen toteumat kustannuspaikoittain ajalta erillisenä liitteenä. Lautakunnan hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvonta Oikaisuvaatimuksia tai valituksia ei päätöksistä ole tehty. Aloi tus kokouk set on pidetty tavoitetason mukaisesti, lupapäätösten sisällöistä ei ole tehty kyselyjä ja puutteellisten tarkastusasiakirjojen määrä on alit ta nut tavoitetason. Ympäristönsuojelu

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Oikaisuvaatimuksia tai valituksia ei päätöksistä ole tehty eikä ky se lyjä annetuista lausunnoista ole tehty. Yksityistiet Rakennuslautakunta on jakanut yksityisteiden kun nos sapi toon vuodelle 2013 varatun määrärahan euroa. Ha ke muksia jätettiin 81 kappaletta ja avustusta sai 79 hakijaa kahden hakijan jää des sä avustuksetta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kunnanhallitus

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Poikkeamislupa Reijo Hokkanen Rakltk 57 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Reijo Hokkanen hakee lupaa kerrosalaltaan noin 20 m²:n ait ta ra kennuk sen rakentamiseen tilalle Villa Balaton RN:o 7:138 Kuhmoisten kun nan Valkialan kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Pöllöniemessä Ve lis jär ven rannalla. Alueella on voimassa Sisäjärvien ran ta yleis kaava ja rakennuspaikka on kaavoitettu loma-asuntoalueeksi RA. Poikkeusta haetaan rakennuksen rantaetäisyyttä koskevasta määräyk ses tä. Kaavamääräys RA Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. Kullekin alueen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuin ra ken nuk sen, erillisen saunan ja talousrakennuksia, joiden yhteen las ket tu kerrosala on enintään 250 m². Asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta ran tavii vas ta tulee olla vähintään 25 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruinen saunarakennus voi daan sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle em. rantaviivasta, ei kui ten kaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Rakennusten lukumäärä saa olla enintään viisi. Rakennusjärjestys mom. Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin ra ken nus pai kal la tulee olla sellainen, että maiseman luon non mu kaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Rakennuksen etäisyyden kes ki ve den kor keu den mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikä li edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 40 met riä pysyvään asumiseen käytettävällä rakennuspaikalla ja vä hintään 25 metriä vapaa-ajan asumiseen käytettävällä ra ken nus pai kalla. Aittarakennus on esitetty sijoitettavaksi 12 metrin etäisyydelle rannas ta. Hakemustaan hakija perustelee mm. seuraavasti Tontin muodosta ja nykyisten rakennusten sijainneista sekä käyt tötar koi tuk sis ta johtuen edullisin sijainti uudelle rakennukselle on hake muk ses sa esitetty sijainti. Uuden rakennuksen ja rannan väliin jäte tään kasvillisuutta, joka antaa näkösuojaa kiinteistölle järven suunnas ta ja vastaavasti vähentää merkittävästi rakennuksen näkyvyyttä

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta jär vel le tai vastarannalle. Kasvillisuuden tuomaa suojaa tehostetaan jo nyt useita vuosia kasvatetulla luonnonkuusiaidalla. Hakemuksensa tueksi hakija on liittänyt hakemukseen useita va loku via rakennuspaikalta. Uudisrakennuksen sijoittaminen määräysten mukaiselle etäisyydelle pi ha pii riin nykyisten rakennusten väliselle alueelle merkitsisi ra kennuk sen sijoittamista avoimeen rakennettuun rannanosaan ja pää raken nuk sen itäpuolelle sijoittaminen hajoittaisi pihapiiriä (katselmus ra ken nus pai kal la ). Hakemuksen johdosta ei ole tehty huomautusta. Hakemuksen perustelut (hakemuksen liite), asemapiirros, ote yleiskaa vas ta sekä valokuvia rakennuspaikalta erillisenä liitteenä. Rakennuslautakunta voi myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen mää räyk sis tä, jollei se merkitse määräyksen tavoitteen olennaista syr jäyt tä mis tä. Teknisen johtajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle raken nus lau ta kun ta toteaa, että maankäytölliset erityiset syyt poik keami seen suostumiseen hakemuksen mukaisella paikalla on ole massa. Tätä tukee katselmus rakennuspaikalla sekä hakemuksen tueksi lii te tyt valokuvat. Rakennuksen enimmäiskerrosala tulisi rajata 20 ne liö met riin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kunnanhallitus

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Poikkeamislupa Kari ja Tiina Kervinen Rakltk 58 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Kari ja Tiina Kervinen hakevat lupaa kerrosaltaan 88 m²:n loma-asun non sekä vesikäymälän rakentamiseen tilalle Näpsylä RN:o 21:74 Kuhmoisten kunnan Harmoisten kylässä. Rakennuspaikka sijait see Harmoisten-Hiukkolansaaren ranta-asemakaava-alueen kortte lin 7 rakennuspaikalla 1. Rakennuspaikka sijaitsee ranta-asemakaava-alueen loma-asuntojen kort te li alu eel la RA ja poikkeusta haetaan seuraavista ran ta-ase makaa van määräyksistä 1) kiellosta rakentaa alueelle vesikäymälä, 2) lo ma-asun non 80 m²:n kerrosalan ylittäminen sekä 3) määräyksestä ra ken taa harjakattoinen rakennus. Asemapiirroksessa uudisrakennus on osin sijoitettu rakennusalan ulko puo lel le. Uudisrakentamisen yhteydessä rakennuspaikalta puretaan vanha loma-asun to sekä varasto, kerrosalaltaan 20 m²:n ran ta sau na ra kennuk sen jäädessä rakennuspaikalle. Ranta-asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus Rakennuspaikan rakennusalalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen lo ma-asun non, saunan ja talousrakennuksen. Erillisten rakennusten lu ku mää rä saa olla enintään kolme ja niiden yhteenlaskettu ker rosala on 100 m². Loma-asunnon enimmäiskerrosala on 80 m² ja saunan 20 m². Erillisen enintään 20 m² suuruisen saunan saa rakentaa ra ken nus alan ulkopuolelle vähintään 10 metrin päähän ran ta vii vasta. Hakemustaan hakija perustelee mm. seuraavasti: Vesikäymälä on hygieeninen ja nykypäivän järjestelmillä tehtynä erittäin käyttökelpoinen ja varmatoiminen. Vesikäymälä on ym pä ris tö ystä väl li nen eikä likaa rantavesiä. Rakennusoikeuden ylitys on mielestämme vähäinen eikä häiritse naa pu rus toa. Harjakattoisella rakennuksella emme pystyisi saamaan samaa va lomää rää sisälle, mitä nyt suunnitellulla rakennuksella. Suunnitelma, jo ka meillä nyt on, edustaa samaa arkkitehtuurista mallia, joka voitti Po rin vapaa-ajanmessuilla yleisön suosikkipalkinnon. Hakemuksen johdosta ei ole tehty huomautusta. Hakemuksen perustelut (hakemuksen liite), ran ta-ase ma kaa va kartta, asemapiirros, sekä loma-asunnon julkisivupiirros erillisinä liit teinä.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle raken nus lau ta kun ta toteaa, että Harmoisten-Hiukkolansaaren ranta-ase ma kaa va-alu eel le on poikkeamisluvin rakennettu useita ve sikäy mä lä jär jes tel miä eikä vesikäymälän rakentamisen osalta näe estet tä poikkeamiseen suostumiseen. Loma-asunnon kerrosalan (myös kokonaisrakennusoikeuden) ylittäminen kahdeksalla ne liömet ril lä ei johda merkittävään rakentamiseen alueella eikä näin ollen vai keu ta kaavan toteuttamista. Maankäytöllisiä erityisiä syitä siihen, et tä rakennusta ei voi toteuttaa harjakattoisena tai että rakennusta ei voi sijoittaa rakennusalalle, ei ole osoitettu. Rakennuslautakunta katsoo, että julkisivun osalta loma-asunto tulee toteuttaa ran ta-ase makaa va mää räyk sen mukaisena ja rakennus tulee kokonaisuudessaan si joit taa ranta-asemakaavassa määritetylle rakennusalalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kunnanhallitus

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Poikkeamislupa Martti ja Tuija Rinne Rakltk 59 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Martti ja Tuija Rinne hakevat lupaa kerrosalaltaan noin 200 m²:n oma ko ti ta lon (kerrosluku ½I) rakentamiseen Kokonniemeen mää räalal le tilasta Mylly-Suutola RN:o 5:58 Kuhmoisten kunnan Anttulan ky läs sä. Rakennuspaikka sijaitsee Kokonniemessä Kirkonseudun ase ma kaa va-alu een korttelin 281 rakennuspaikalla 2. Kaavamääräyksen mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa yk si kerrok si sen rakennuksen (kytkettyjen ja erillisten pientalojen korttelialue AOR I, e=0,25). Hakijoiden suunnitelmissa on saada rakentaa omakotitalo kak si tasorat kai su na ja kellarikerroksen pinta-ala tulisi olemaan likimain sama kuin maanpäällisen kerroksen pinta-ala. Poikkeusta haetaan asemakaavan rakennuksen kerroslukua kos kevas ta määräyksestä. Kaavamääräys ei mahdollista kerrosalaan lasket ta van tilan sijoittamista kellarikerrokseen. Hakemustaan hakija perustelee seuraavasti: Kokonniemen tontti on kadulle päin kapea ja tontin edessä on jal kakäy tä vä. Suunnittelemassamme 2-tasoratkaisussa jää etupuolelle riit tä väs ti tilaa talviajan lumimassoille ja auton pysäköintiin. Talon pie nem pi pohjan pinta-ala jättää myös enemmän tilaa au to pai koi tuksen järjestämiseen kuten myös pienen tontin parempaan hyö ty käyttöön. Kokonniementien reunaa ei ole sen kapeuden vuoksi tar koi tuksen mu kais ta käyttää jatkuvaan pysäköintiin. Tontin maaston muoto so vel tuu hyvin rinneratkaisulle, jolloin siihen soveltuu hyvin 2-ta soinen ratkaisu. Maamassojen ajo pois tontilta ei ole taloudellisesti eikä eko lo gi ses ti järkevää. Tontin täyttö lisämaalla taas muuttaisi nä kymää puistoon/järvelle päin. Suunniteltu rakennus ei julkisivun puo lelta erotu oleellisesti ympärillä olevista taloista ja Kokonniemen puo lelta näyttää normaalilta omakotitalolta. Suunniteltu rakennus sijaitsee 13 metrin etäisyydellä Ko kon nie mentien reunasta (likimain keskellä rakennuspaikkaa tontin sy vyys suunnas sa). Rakennuspaikalla oleva kumpare ei ole luonnollista maanpin taa alueella, vaan on aikanaan rakennettu sittemmin paikalta puret tuun viljanlajittelijaan ajoa varten. Suunnitelmissa rakennuksen maanpäällisen kerroksen lattiataso on noin yhden metrin Kokonniementietä korkeammalla. Rakennus tulisi si jait se maan olennaisesti alueen rakennuksia korkeammalla. Hakemuksen tarkoittaman rakennuspaikan vieressä sijaitsee kort telin 281 rakennuspaikka 1, joka on rakentamaton. Tämä ra ken nuspaik ka edustaa alueen luonnollista korkeustasoa. Hakemuksen johdosta ei ole tehty huomautusta.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Hakemuksen perustelut (ote hakemuksesta sekä hakemuksen liite), ase ma piir ros, ote alueen asemakaavasta sekä ilmakuva alueelta eril li se nä liitteenä. Teknisen johtajan ehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitukselle raken nus lau ta kun ta toteaa, että suunniteltu rakentaminen poikkeaa olen nai ses ti sekä korkeusasemaltaan että rakennuspaikalle si joit telul taan rakentuneesta ympäristöstä. Rakennuspaikalla oleva kum pare on aikanaan rakennettu paikalta purettuun viljanlajittelijaan ajoa var ten. Rakennuspaikka on mahdollista suunnitella ja rakentaa voimassa ole van asemakaavan mukaisena ja rakennettuun ympäristöön sovel tu va na. Asemakaavan mukainen rakentaminen edistää myös kaa van toteutumista ja alueiden käytön muutakin järjestämistä sekä vie rei sen rakentamattoman kiinteistön rakentamismahdollisuuksia. Ase ma kaa van mukaisella rakentamisella varmistetaan alueelle yh tenäi nen ympäristökuva. Rakennuslautakunta ei näe poikkeamiseen maankäytöllisiä erityisiä syi tä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakennuslautakunta suoritti rakennuspaikalla katselmuksen ennen asian käsittelyä. Katselmus suoritettiin heti kokouksen avaamisen jäl keen. Jakelu Kunnanhallitus

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat Rakltk 60 Rakennuslautakunnan tietoon saatettavat asiat. 1. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätös Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen va litus Kuhmoisten kunnanhallituksen päätöksestä , jolla kunnanhallitus hyväksyi Leonid Orlovin ja Tatiana Orlo van hakemuksen saada muuttaa Kuhmoisten kunnan Tehin ky läs sä Päijänteen rannalla tilalla Iltarusko RN:o 1:197 si jait sevan loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen pää tök sen ja hylännyt Orlovin ja Orlovan hakemuksen päätös Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen va litus Kuhmoisten kunnanhallituksen päätöksestä , jolla kunnanhallitus hyväksyi Eine Jaakolan hakemuksen saa da muuttaa Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä Päijänteen ran nal la tilalla Aamukaste RN:o 1:198 sijaitsevan lo ma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen pää tök sen ja hylännyt Jaakolan hakemuksen päätös Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen va litus Kuhmoisten kunnanhallituksen päätöksestä , jolla kunnanhallitus hyväksyi Jukka Vesasen ja Janne Esko lan hakemuksen saada muuttaa Kuhmoisten kunnan Tehin ky läs sä Päijänteen rannalla tilalla Kivikko RN:o 1:199 si jait sevan loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen pää tök sen ja hylkää Vesasen ja Eskolan hakemuksen. 2. Kuhmoisten kunnanhallitus poikkeamispäätös Jarmo Simolan hakemus asuinrakennuksen rakentamiseksi tilal le Kortelahti 3:139 Kuhmoisten kunnan Lästilän kylässä ranta yleis kaa van RM-1 alueelle yleiskaavan sekä ra ken nus järjes tyk sen määräyksistä poiketen Kunnanhallitus on myöntänyt luvan. 3. Muut tiedoksi saatettavat asiat Jouko Suoninen on jättänyt rakennuslautakunnalle va li tuk sen Terrikallion yksityistien osakkaiden vuo si ko kouk sesta Rakennuslautakunnan toimitus valitusasian kä sitte le mi sek si pidetään Kutsu toimitukseen on lä he tetty asianosaisille Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Rakennuslautakunta Toritie 34 A Kuhmoinen Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puhelin (vaihde) telekopio sähköposti

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/ Kunnallisvalitus pykälät: valitusaika 30 pv Hallintovalitus pykälät: valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot