Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n valituksen johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n valituksen johdosta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n valituksen johdosta 86/P101001/2011 KH 36 Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy ovat valittaneet Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Äänekosken kaupunginvaltuuston päätöksestä , joka koski Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää asiassa kaupungin lausuntoa. Valittajat katsovat, että kaupunginvaltuuston hyväksymä ehdotus asemakaavaksi ja asema kaavan muutokseksi ei täytä maankäyttöja rakennuslaissa säädet tyjä sisältövaatimuksia eikä Suomen perustuslain 6 :n ja hallintolain 6 :n yhdenvertaisuusvaatimusta. Kaava ei perustu tehtyihin tutki muksiin ja selvityksiin maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n edellyttä mällä tavoin eikä sitä ole laadittu lain edellyttämällä tavoin vuorovai kutteisesti. Valittajien mielestä heidän oikeuksiaan ja yhdenvertaisuutta on loukattu päivittäistavarakau pan enimmäiskoon määrittelyllä (500 k-m2), polttoaineen jakeluase matoimintojen sijoittelulla, liikennejärjestelyillä sekä tonttijaolla. Kaa vassa kaupunki on suosinut itseään sekä Keskimaan ABC huolto asemakiinteistöä ja Shellin huoltoasemakiinteistöä. Kaavan valmis telun yhteydessä ei ole ollut todellista vuorovaikutusmenettelyä ja luottamusmiehille on annettu puutteellista ja harhaanjohtavaa tietoa. Valituksen johdosta annettavassa lausunnossa voidaan todeta seuraa vaa: Kaavatyölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti alueella on pyritty yritystoiminnan tukemiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen luonto- ja maisema-arvot huomioiden (kaavaselostus, s.18). Tavoitteeksi on asetettu myös alueen kehittäminen merkittäväksi ohikulkevaa liikennettä palvele vaksi keskukseksi sekä mm. pohjaveden suojelu. Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy ovat jättäneet kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana ( , MRA 27 ) ja julki sen nähtävilläolon jälkeisenä kuulemisaikana ( , MRA 32 ) muistutuk sen ja mie li pi teen, jotka koskevat mm. liikennejärjestelyjä, elintarvi ke kau pan ko koa ja polttoaineiden jakelua sekä maanomistajien ja käyttä jien kuu lemista. Näiltä osin kaupunginhallitus viittaa liitteenä oleviin ja hyväk symiinsä kaavoittajan vastineisiin. Liikennejärjestelyjen osalta on kaavaa laadittaessa ollut käytettävissä riittävät tutkimukset ja selvitykset. FCG:n laatimassa liikennetarkastelussa todetaan, että vaikka liikenne Hirvaskankaan asemakaa-

2 va-alueella ja kantatiellä 69 kasvaa merkittävästi, liittymät toimivat ja liikenneturvallisuus ei nykyi sestään heikkene, jos liittymät saadaan rakennettua turvallisesti toi miviksi ja pääsuunnalta selvästi havaittaviksi. Selvityksessä suositel laan liikenneverkon rakentamista kahden kantatien liittymän varaan, mutta samalla todetaan, että käytännössä ABC-aseman tonttiliitty män liikennettä ei saada ohjattua Rannankyläntielle. Kaava on laadittu mm. nämä liittymäjärjestelyihin liittyvät selvitykset huomioon ottaen. Liikenneratkaisun hyväksyttävyydestä on lisäksi hankittu ennen päätöksentekoa tienpitovi ranomaisen lausunto (Keski-Suomen ELY-keskus ). Lau sunnossaan tienpitoviranomainen toteaa maantieverkon osalta, että liikenne on kokonaistilanne huomioiden järjestelty tyydyttävästi. Päivittäistavarakaupan osalta kaavan laadintaa ja päätöksentekoa varten on ollut käytettävis sä monipuoliset maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n edellyttämät tutkimukset ja selvitykset: - Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava (Äänekosken kaupunki 2006) - Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma (Äänekosken kaupunki, Uuraisten kunta, Ääneseudun Kehitys Oy / Suunnittelu keskus Oy 2006) - Rakenneyleiskaava 2016 (Äänekosken kaupunki 2008) - Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavaan liittyvä kau pallinen selvitys (Keski-Suomen liitto / FCG Oy 2012) - Vapaa-ajan asukkaiden ja Hirvaskankaan ohi kulkevan liikenteen ostovoima ja sen vaikutus liiketilan lisätarpeeseen (Ääne kosken kaupunki / Strafica Oy 2012) - Selvitys päivittäistavarakaupan sijoittumisesta Hirvaskankaalle (Airix Ympäristö 2013) Kaupan selvityksiä ovat laatineet eri aikoina useat toimijat. Selvitysten johtopäätös ja suosi tus on yhtä lukuunottamatta yksiselitteinen: päivittäistavarakaupan tulisi olla Hirvaskankaalla pienimuotoista. Airix Ympäristön selvitys päivittäistavarakaupan sijoittumisesta Hirvas kankaalle ( ) päätyy päivittäistavarakaupan kokonaismitoi tukseen 2000 k-m2, jo ka suositellaan toteutettavaksi 1-2 myymälällä ("1 iso supermarket tai 2 pientä supermarkettia"). Päätöksenteossa on myös kaupan osalta korostettu osallisten tasapuo li sen ja yh den ver taisen kohtelun periaatet ta: Hirvaskankaan alueel la on päi vit täis ta varakaupalle osoitettuja alueita myös nyt kaavoitet ta vana ole van alueen ulkopuolella. Mah dollista kokonaismitoituksen uutta jaot telua tämän kaavan yhteydes sä ei ole näin ollen katsottu tarkoi tuk senmu kaiseksi. Polttoaineen jakeluasemat on kaavassa osoitettu sitovalla merkinnällä (pj) ja alueiden sijoit tamiseen on ollut ratkaisevasti vaikuttamassa poh javesialue (pv-2). pj-kohtei den lukumäärä pohjavesi alueella säi lyy nykytilanteen mukaisena: tontille sijoittuu kak si poltto ai neen jakeluasemaa, joista poh joinen kohde on kaavassa esitetty siirrettä väksi saman kaavatontin alueella valtatien 4 varresta tontin itä osaan. Tontti on suun ni teltu muodostettavaksi yh-

3 Kaupunginjohtajan ehdotus: deksi ton tiksi ja vakiintuneen käytännön mukaan jakeluaseman siirto sa man tontin alueella on katsottu mah dolliseksi. Siirtämisen edellytyk senä on ympäristöluvan saaminen ja käytöstä poistuvan paikan maaperän ennallistaminen. Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy:n omistaman tontin koilliskulmaan ei ole missään vaihees sa tämän kaavaprosessin aikana suunniteltusitovaa polttoaineen jakeluase man sallivaa merkintää. Kiinteistötekni sesti hankalanmuotoinen pin ta-alaltaan 0,16 ha:n kiila on esitetty lii tettä väksi kaupungin omista maan tonttiin ja vastaavankokoi nen kaupungin omistama alue liitettäisiin varastorakennuksen raken nus oikeudella lisättynä Kauppakeskuksen tonttiin Kaavaa laadittaessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain periaatteen mukaisesti huo mattavan julkista ja avointa menettelyä. Se että maanomistaja ei katso omien näkemystensä saaneen riittävää painoarvoa kaavan käsittelyn aikana, on luonnollista päätöksenteolle, johon liittyy erilai sia intressejä. Kaavan laadintaprosessissa valittajia ja alueen muita osallisia on kuultu monipuolisesti ja yrittäjien näkemys on aina ollut päättäjien tiedossa. Päätöksenteon yhteydessä luottamushenkilöiden käytettävissä on ollut myös laaja asiaperusteinen tietoaineisto. Yksilöimätön väite harhaanjohtavan tiedon esittä mi ses tä pää töksentekijöille on paikkaansa pitämätön. Kaupungin näkemyksen mukaan asemakaava on myös laadittu perustuslain 6 :n yhdenver taisuusperiaate sekä maankäyttö- ja rakennuslain 54 :n mukaiset sisältövaatimukset huomioon ottaen. Kaava ei myöskään aseta maanomistajalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuta sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaati muksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Pelkästään sitä, että valittajat katsovat vastoin kaupungin käsitystä kaavaratkaisun vaikuttavan haitallisesti kilpailuasemaansa, ei voida pitää MRL 54.3 :ssä tarkoitettuna maanomistajalle aiheutuvana kohtuuttomana rajoituksena tai haittana. Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon, ettei valittajien oi keudet voimassa olevan asemakaavan mukaiseen maankäyttöön nähden heikkene. Valittajien tont te ja kos ke vat mer kit tä vim mät tar kis tuk set voi mas sa ole vaan asema kaa vaan näh den ovat seu raa vat: - tontille li sät ty varastorakennuksen ra ken nus oi keus (400 k-m2) - tonttia laajennettu liittämällä voimassa olevan asemakaavan mukaiseen tonttiin tarpeettomaksi jää vä ka tu alue - laa jen nettu tont tien ja käyt tö tar koi tus mer kin tää (lisäyk senä majoitustilat, lisäksi myös tontille merkitty paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälät) - tonteilla ja päivittäistavarakaupan myymälätilan enim mäis ko ko 500 k-m2 (voimassa olevassa asemakaavassa 400 k-m2) (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

4 Kaupunginhallitus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle edellä esitetyn lausunnon ja esittää, että valitus hylättäisiin. Lisäksi Äänekosken kaupunki pyytää MRL 188 :n 2 momentin perusteella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta arviota siitä, milloin po. yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa kos keva päätös anne taan. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Pentti Piilonen esitti Marke Tuomisen kannattamana, että valitus hyväksyttäisiin seuraavin perustein: " 1. Liikenneturvallisuus Liikenne on ohjattava rakennetun liikenneympyrän kautta, kuten FCG tekemä liikenneselvitys edellytti. Yksityisliittymistä on tehtä vä turvalliset ja huomioitava myös liiketaloudelliset edut ko ko alueella. Tiehallinto on yksiselitteisesti ilmoittanut liittymien muu tos on hoidet tava kaavoituksella. Vastuu lii kenneturvalli suudesta on Ää nekosken kaupungin. 2. Maanvaihtosopimus Hirvaskankaan Kauppakeskus / Hirvaskankaan Liikekeskuksen ja Äänekosken kaupungin välisistä maanvaihto / maankäyt töso pimuk sien sisältöä ei ole tuotu riittävän selvästi esille kaupun gin hallituksel le. 3. Elintarvikekaupan koko. Kaupunginhallitus on hyväksy nyt ko kouk sessaan 1900 m2 elintarvikekaupan. Tierahoi tuksen ta kia ei ole enää syytä hätäillä kaavoituksen kanssa, vaan kaava tu lee laittaa uudelleen nähtäville. Kaava tulee laittaa uudelleen nähtäville. " Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Pentti Piilosen ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Kyllikki Lång, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja 4 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5-4. Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus äänin 5-4. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan esittelytekstin mukainen lausunto ja esi tetään, että valitus hylättäisiin. Lisäksi Äänekosken kaupunki pyytää MRL 188 :n 2 momentin perusteella Hämeenlinnan hallinto-oikeu delta arviota siitä, milloin po. yhteiskunnallisesti

5 merkittäväksi katsot tavaa asemakaavaa koskeva päätös annetaan

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot