Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17. Perusturvalautakunta Aika klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto."

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Aika klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 3 Perusturvalautakunnan kokouspäivä ja -aika vuonna Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjan esillä pitäminen 6 ja tarkastaminen vuonna Perusturvan laskujen hyväksyjät vuonna Perusturvan käyttötaloussuunnitelma vuodelle Toivakkatalon tilannekatsaus perusturvan osalta 9 8 Toivakan sotaveteraanien palvelut vuodelle Kotihoidon ruokakuljetusten leasing-auton vuokraaminen Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten nimeäminen vuosille Julkiset ilmoitusasiat Muut asiat 15

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Järvenpää Markku Puheenjohtaja Saarelainen Topi Varapuheenjohtaja Jäntti Sinikka Jäsen Oksanen Varja Jäsen Lehtovalo Taina Jäsen Poissa Jäntti Toini Jäsen Huikko Keijo Jäsen Ainali Sakari Khall:n puheenjohtaja Salmi Tapio Khall:n edustaja Muut saapuvilla ollet Linturi-Sahlman Sari vt. kunnanjohtaja Kantola Heli Esittelijä, Pöytäkirjan pitäjä Allekirjoitukset Markku Järvenpää puheenjohtaja Heli Kantola pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Varja Oksanen pöytäkirjan tarkastaja Sinikka Jäntti pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Toivakan sosiaalitoimisto klo 9-12

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Perltk Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastustapa Perltk Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Muutosehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Toini Jäntti ja Keijo Huikko Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Varja Oksanen ja Sinikka Jäntti Hyväksyttiin

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouspäivä ja -aika vuonna 2015 Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P: Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty pääsääntöisesti kuun ensimmäisenä tiistaina klo 17 alken. Kokoukset on pidetty tarvittaessa. Säännöllinen kokouspäivä on tarpeen sopia, sillä Toivakan kunnassa on paljon kokouksia. Trendinä on että kokoukset aloitetaan jo klo 16. Alustavasti perusturvalautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi vuonna 2015 seuraavasti: 3.3, 7.4, 5.5, 2.6, 1.9, 6.10, 3.11 ja Tarvittaessa kokouspäivää muutetaan tai kokous jätetään välistä. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöisesti kuun ensimmäisenä tiistaina klo 16 alkaen Hyväksyttiin

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjan esillä pitäminen ja tarkastaminen vuonna 2015 Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Toivakan kunnan hallintosäännön mukaisesti lautakunta päättää pöytäkirjan tar kas tus ta vas ta ja sen yleisesti nähtävillä pitämisestä. Pääsääntöisenä käytän tö nä on ollut, että pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kahden kulla kin kokouskerralla valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta heti kokouksen jäl keen. Pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana toise na arkipäivänä sosiaalitoimistossa. Perusturvalautakunta päättää, että pöytäkirjat tarkastetaan kahden kullakin ker ral la valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta heti kokouksen jälkeen. Lisäk si lautakunta päättää, että tarkastetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat pi detään yleisesti nähtävinä kokousta seuraavana toisena arkipäivänä. Hyväksyttiin

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Perusturvan laskujen hyväksyjät vuonna 2015 Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Lautakuntien tulee hyväksyä vuosittain alaistensa viranhaltijoiden ja työn teki jöi den laskujen hyväksyjät. Perusturvalautakunnassa laskujen hyväksyjät ovat perusturvajohtaja sijaisenaan sosiaalityöntekijä ja van hus pal ve lu joh ta ja sijaisenaan vanhainkodin sairaanhoitaja tai kotihoidon vas taa va. Perusturvalautakunta päättää, että vuoden 2015 aikana pe rus tur va lau ta kunnan laskujen hyväksyjät ovat edellä esitetyt viranhaltijat. Hyväksyttiin

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Perusturvan käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2015 Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja, P Toivakan kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Toi va kan kunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man. Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvion käyt tö suun ni telman perusturvan osalta. Perusturvalautakunta seuraa talousarvion to teu tumis ta vähintään neljännesvuosittain. Hyväksyttiin

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Toivakkatalon tilannekatsaus perusturvan osalta Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola P Toivakassa on merkittäviä rakennustarpeita. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 92 päätöksen mukaisesti päättänyt Toivakkatalo-rakennusprojektin osalta laajentaa koulukeskusta vuonna , rakentaa hallinto- ja toimitilarakennus vuonna ja perusturvan osalta kevyen palveluasumisen rivitalo vuonna Ikäihmisten määrä kasvaa Toivakassa merkittävästi (esim. vuonna 2013 noin 60 yli 85-vuotiasta ja vuonna 2040 noin 190 yli 85-vuotiasta). Teknisentoimen kehitysjohtaja Matti Nikupeteri ja perusturvajohtaja esittelevät kokouksessa tilannekatsauksen Toivakkatalo-projektista. Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen Merkittiin tiedoksi

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Toivakan sotaveteraanien palvelut vuodelle 2015 Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Toivakan perusturvalautakunta päätti kokouksessaan , että Toi va kan sotaveteraanien ja sotainvalidin palvelut järjestetään yksilöllisten tar pei den mukaan, sillä veteraanien ja lottien määrä on niin pieni. So ta ve teraa ne ja on Toivakassa seitsemän, yksi sotainvalidi ja kolme lottaa. Pää sääntöi nen avuntarve on siivouspalvelu, taksikortit ja ateriapalvelu. Tämän lisäk si on todettu, että vanhat ihmiset hyötyvät säännöllisestä jalkahoidosta. Esi te tään vuodelle 2015 neljä jalkahoitoa / veteraani / lotta. Mikäli tarvetta on enemmän, jalkahoitoja voi hakea sotaveteraanien asioita hoitavalta perus tur va joh ta jal ta. Toivakan perusturvalautakunta päättää, että Toivakan kullekin so ta ve te raanil le, sotainvalidille ja lotalle myönnetään 4 jalkahoitoa vuodelle Tämän lisäksi muut palvelut arvioidaan ja järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Hyväksyttiin

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Kotihoidon ruokakuljetusten leasing-auton vuokraaminen 79/ /2014 Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Pitkäaikaisesti kotihoidon ruokakuljetuksia hoitanut yrittäjä on lopettanut teh tä väs sään. Todettiin kotihoidon ja teknisen toimen kanssa yhteistyössä, että lea sing-au ton vuokraaminen on toimiva ratkaisu. Autoja kilpailutettiin mar ras kuus sa Tarjousvertailua tehtäessä todettiin, etteivät tarjoukset olleet vertailukelpoisia. Niin pä kilpailutus suoritettiin uudelleen ja määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjousvertailu sekä tarjousasiakirjat ovat näh tä vis sä kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää, että tarjouskilpailun perusteella Toivakan koti hoi don ruokakuljetusten leasing-autoksi vuokrataan Tmi Urpo Reinikaisen Ford Transit Connect LWB alkaen kolmen vuoden so pi muksel la. Sopimus laaditaan perusturvajohtajan kanssa. Hyväksyttiin

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Perusturvajohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: Henkilöstöpäätökset ja asiakaspäätökset Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Merkittiin tiedoksi

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten nimeäminen vuosille Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Kunnanhallitus valtuutti kokouksessaan pe rus tur va lau ta kunnan nimeämään jäsenet Toivakan vanhus- ja vammaisneuvostoon toi mi kaudek si Vanhus- ja vammaisneuvosto esitti kokouksessaan , että perusturvalautakunta nimeäisi keskuudestaan yhden li sä jä senen neuvostoon esittämiensä henkilöiden lisäksi. Jäseniksi neuvosto esittää seuraavia henkilöitä varahenkilöineen: Pj. Kalevi Jääskeläinen (Olavi Jouttijärvi) Eläkeliitto Marja-Leena Laitinen (Minna Huovilainen) Vammaisjärjestöt Lauri Pakkanen (Sakari Huovilainen) Sotaveteraanit Irja Lahtinen (Tanja Haapala) Omaishoitajat Vappu Puttonen (Laila Saari) Helluntaiseurakunta Miska Hietala (Panu Partanen) Ev.Lut. seurakunta Veikko Ripatti (Lauri Pakkanen) Sihteeri Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä mainittujen hen ki löi den nimeämistä Toivakan vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi vuo sil le Lisäksi perusturvalautakunta päättää esittää kes kuudes taan jäsentä vanhus- ja vammaisneuvostoon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakunta toteaa, että vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano on esitettynä kattava, joten lautakunnasta ei esitetä jäsentä neuvostoon

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Julkiset ilmoitusasiat Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P: Toivakan kunnan etsivänä nuorisotyöntekijänä aloittaa sosionomi Riikka Taipale Jyväskylästä % työntekijänä 2. Toivakan sosiaalitoimisto mukaan lukien perhetyöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä, palveluohjaaja-työnsuunnittelija, sosiaalityöntekijä ja perusturvajohtaja muuttavat helmikuun 2015 loppuun mennessä ns. Sonera-kiinteistöön kunnanviraston sisäilmaongelmien vuoksi 3. Sote hankkeen johdolla järjestetään sote-keskustelutilaisuus ensin kunnan työntekijöille klo alkaen ja kuntalaisille klo alkaen Toivakan koulukeskuksen auditoriossa Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Perusturvalautakunta Muut asiat Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Heli Kantola, P Sote-uudistuksen tilannekatsaus ja Sote hankkeen työllistävä vaikutus perusturvan osalta Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi Merkittiin tiedoksi

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 1-5, 7, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 6, 8-10 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskiellon perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Toivakan perusturvalautakunta Toivakantie 49, Toivakka 6, 8-10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus,, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus,, valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kestää 30 päivää. Tiedoksisaanti toimitettu / 20

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 1/ / 17 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 97.

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot