Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6."

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä / /2013 Sivla 180 Valmistelu perusopetuksen rehtori (Kuoreveden yhtenäiskoulu) puh , sivistystoimenjohtaja puh Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Jämsän kaupunginhallitusta hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon erityisopettaja Kaisu Piirron kunnallisvalitukseen sivistyslautakunnan päätöksestä / 148. Valitus on nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta sivistystoimen hallintopalveluissa. Kaupunginhallitukselle on varattu tilaisuus antaa tarvittaessa oma lausuntonsa asiassa. Valituksessaan Kaisu Piirto esittää seuraavat vaatimukset perusteluineen: - Oppilaita/opiskelijoita ei ole kuultu eikä heillä ja muilla kuntalaisilla ole varattu hallintolain 41 :n mukaista vaikuttamismahdollisuutta. Lukuvuoden alkuun sijoitetut lomautuspäivät vaikeuttavat etenkin tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjä - Opetusuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen. Virka-ja työehtosopimuksen mukaisten koulutuspäivien käyttäminen lomautuksiin rikkoo virkaehtosopimusta ja vaikeuttaa syyslukukauden opetuksen suunnittelua ja koulutyön aloittamista - Työtuomioistuin on ottanut selkeän kannan opettajien lomautuksiin; lomautus ei voi tapahtua silloin, kun koulutyötä ei ole tai työtehtävät ovat vähimmillään. - Lomautusperusteen käytetty Jämsän kaupungin taloustilanne on perusteeton. Talousarvioon 2013 on varattu mm. opettajien palkat täysmääräisenä. Talousarvion jäädessä alijäämäiseksi on päätetty tasapainottaa koko alijäämä lomauttamalla henkilöstö. - Lomautusperuste ja syrjintä. Lomautusten ulkopuolelle jätettiin lähes 1/3 työntekijöistä mm. hoitoalalla. - Lomautuksen aikana pidätetyn palkan takaisin maksaminen. Lomautus on toteutettu ilman lainvoimaista päätöstä. Lausunnossa tulee ottaa yksilöidysti kantaa esitettyihin valitusperusteisiin. Lausuntonaan Kaisu Piirron valitukseen sivistyslautakunta esittää seuraavaa:

2 Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat ainoastaan päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet. Kuntalain mukaan valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa - päätös on muuten lainvastainen Valitusperusteluissa on esitetty väitteitä, jotka voidaan lukea ainakin osittain tarkoituksenmukaisuusharkintaan kuuluviksi. Valitusviranomaisen tutkimisvaltaa rajoittaa perustuslain 121 kunnallisen itsehallinnon suojasta. Valitusviranomaisen ei tule tehdä ratkaisuja kunnan itsehallintoon kuuluvissa asioissa. Tämän lisäksi paikallisolojen tunteminen kuten esimerkiksi kaupungin taloudellinen tilanne ovat sellaisia perusteita, joihin valitusviranomaisen tutkimisvalta ei voimassa olevan oikeuden mukaan ulotu. Tyypillinen joustava, tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja poliittista päätösharkintaa edellyttävä säännös on kunnallisen viranhaltijalain lomauttamista sääntelevä 30, jonka mukaan työnantaja voi lomauttaa tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Huoltajien ja oppilaiden kuuleminen Hallintolain 41 :n mukaan jos asian ratkaisulla on huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kuntatyönantajan yleiskirjeen 23/80/2003 mukaan asioita, joiden vireilläoloista yleensä pitää ilmoittaa, ovat esimerkiksi koulun lakkauttaminen ja terveydensuojelulain mukainen sijoituslupahakemus. Sen sijaan opettajien lomautus lähes tyystin oppilaiden työpäivien ulkopuolella ei sellainen ole. Saman yleiskirjeen mukaan ilmeisen tarpeetonta ilmoittaminen on, jos esimerkiksi tiedotusvälineissä asiaa on jo käsitelty laajasti. Paikallisessa lehdistössä Jämsän kaupungin lomautukset ja niiden vaikutukset palvelutuotantoon olivat laajasti esillä. Työnantaja päättää opettajatyöpäivien ajankohdista ja sisällöistä. Opettajien työ-ja virkaehtosopimuksen mukaisista opettajatyöpäivistä ja niiden sisällöistä ei muutoinkaan ole velvoitetta kuulla huoltajia taikka oppilaita. Opettajien ollessa lomautettuna ei työnantaja velvoita opettajia

3 OV TES:n 14 mukaiseen työhön. Koulun lukuvuoden työn suunnittelua varten Jämsässä on ollut yleensä kaksi opinto- ja suunnittelupäivää, mutta nyt koulut käyttävät tähän työhön loppukevään ja alkusyksyn YT-aikaa, joka valittajankin mukaan on tarkoitettu mm. opetuksen yhteissuunnitteluun, aine- ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen Kankarisveden ja Paunun kouluissa yksi lomautuspäivistä oli oppilaiden työpäivä, joka oli toteutettu siten, että oppilaat saivat valita, tulevatko kouluun vai olivatko taksvärkissä jossakin valitsemassaan työpaikassa. Paunun koulun taksvärkin ulkopuolelle oli etukäteen ilmoittautunut 79 oppilasta. Oppilaat tulivat kouluun ja heille oli järjestetty teemapäivä. Paikalla oli neljä opettajaa + rehtori, 3 avustajaa sekä pari harjoittelijaa. Kankarisveden koulussa taksvärkin ulkopuolelle oli etukäteen jättäytynyt 30 oppilasta. Paikalla oli 3 opettajaa + rehtori ja 4 avustajaa. Kyseiset ryhmäkoot olivat selvästi keskimääräisiä koulun perusopetusryhmiä pienempiä. Oppilaiden halukkuus kysyttiin etukäteen ja henkilöstö mitoitettiin tämän kyselyn mukaisesti. Mikäli oppilaita olisi ollut koululla selvästi toteutunutta enemmän, olisi lomautussuunnitelmaa muutettu. Koulun työ- ja loma-aikoja sekä työajan sisältöjä jouduttiin muuttamaan johtuen työtuomioistuimen ratkaisuista TT: ja TT: , joissa linjattiin virka- ja työehtosopimuksen opettajien lomautuksen soveltamisohjetta niin, että opettajien lomautus ei ole mahdollista koulujen loma-aikoina eikä siten toteutettuna, että opettajan palkallista vapaata on enemmän kuin työvelvoitetta TT: ratkaisun mukaan lomautus on toteutettavissa opettajien ns. VESO-päivinä. Tavanomaisessakin kouluvuodessa on lukuisia erilaisia lukuvuoden alkamis- ja päättymispäiviä, koulun ulkopuolista toimintaa, teemoja ja projekteja, jolloin tiukasti työjärjestykseen merkityistä oppitunneista ja sisällöistä poiketaan. OVTES:n osio B:n mom. sanoo, että toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lukuvuoden työajaksi otetulla viranhaltijalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja muun työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön kol me na päivänä lukuvuodessa. Näiden valitusperusteiden osalta todetaan, että väitteet virka- ja työehtosopimusten vastaisuudesta on ratkaistava neuvotteluteitse tai

4 viime kädessä työtuomioistuimessa eikä hallintolainkäytön järjestyksessä. Näin ollen valitus on näiltä osin jätettävä tutkimatta. Työtuomioistuimen kanta Työtuomioistuimen ratkaisu TT: koski Inarin kunnan opettajien lomautusta. Kunta oli lomauttanut opettajat koulutyön keskeytysaikana yhteensä 10 päivän ajaksi. Työtuomioistuimen mukaan kunta oli rikkonut kunnalisen opetusalan virkaehtosopimuksen ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen lomauttamista koskevia määräyksiä. Ratkaisussaan TT työtuomioistuin taas otti kantaa Lempäälän kunnan opettajien lomautukseen, jossa lomautus oli kohdistettu pääsiäiselle ja enimmiltä osin viranhaltijoiden vapaapäiville. Työtuomioistuin on ratkaisunsa perusteluissa (TT: ) todennut mm. että opettajia ei lomauteta koulun loma-aikoina, joita ovat kesäloma, joululoma, urheiluloma ja pääsiäisloma. Virkaehtosopimuksen mukaisina koulutuspäivinä lomautus sen sijaan on mahdollista toteuttaa. Näidenkin valitusperusteiden osalta todetaan, että väitteet virka- ja työehtosopimusten vastaisuudesta on ratkaistava neuvotteluteitse tai viime kädessä työtuomioistuimessa eikä hallintolainkäytön järjestyksessä. Näin ollen valitus on näiltä osin jätettävä tutkimatta. Lomautusperuste Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 :n 2. mom. mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija enintään 90 päivän ajaksi, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Kunnallisen virkaehtosopimuksen VIIII-luvun 1 soveltamisohjeen mukaan mm. kustannusten vähentämistarve kunnassa tai kuntayhtymässä voi olla määräaikaisen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena. Talousjohtajan lausunnon mukaan Jämsän kaupungin taloustilanne on kurjistunut lähes koko 2000-luvun. Tilanne on eskaloitunut vuoden 2008 aikana ja sen jälkeen. Yhteisöverotulot olivat 2000-luvun alkupuolella noin 20 Meur, kun ne tilinpäätöksessä 2012 olivat vajaa 3 Meur. Vaikka näistä tulomenetyksistä osa on kompensoitu julkisen hallinnon tulonjakomekanismien kautta, tosiallista tulotappiota on syntynyt.

5 Paperiteollisuudesta on 2000-luvulla yhteensä vähentynyt noin 700 työpaikkaa, joita ei ole pystytty korvaamaan uusilla. Kokonaisuutena 1990 luvulta alkanut työpaikkojen vähentyminen on ollut noin työpaikkaa. Samana ajanjaksona uusia työpaikkoja on syntynyt noin Kaupungin työttömyysprosentti on huolimatta suhteellisen mittavista työllistämistoimista yli 14 %. Kokonaisverotulot olivatkin tilinpäätöksessä 2012 noin 2,4 Meur alle vuoden 2010 verokertymän ja nousivat vain noin euroa edellisestä vuodesta Lisäksi kaupunki on kärsinyt asukasmäärän vähenemisestä noin 200 henkilöä/vuosi. Asukasmäärän ja työpaikkojen väheneminen näyttää jatkuvan, sillä paikkakunnan suurin työnantaja irtisanoi henkilöä, lisäksi lakkaa Hallin varuskunta , joka tarkoittaa noin 200 työpaikan vähenemistä. Valtionhallinto supisti mm. työvoimahallinnon palveluja viime vuonna ja verottajan loputkin palvelut siirtyvät vuonna 2015 maakuntakeskukseen. Näitä muutoksia korvaavia valtionosuuksia ei ole saatavissa. Kaupungin talous on lujaa vauhtia kriisiytymässä. Kaupungin tuloslaskelma on kahtena viime vuonna ollut tuloksellisesti tappiollinen, vuonna 2012 peräti 6,2 Meur, ja vanhat varaukset sekä kuntaliitosavustukset on käytetty, saamatta kaupungin rakennetta oikealle raiteille. Kaupungin veroprosentti on jo vuodesta 2010 ollut 21 %:a joten sitäkään ei juuri ole nostettavissa. Kiinteistöveroprosentit ovat myös yli valtakunnan keskitason. Tilinpäätöksessä 2012 kertynyt ylijäämä muuttui alijäämäksi taseessa. Talousarvio jäi vuodelle 2013 alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuusto edellytti kaupunginhallitukselta muutosta talousarviosta, jossa 2,2 Meur alijäämä saadaan korjattua nollatulokseksi. Lisätalousarvio jäi tapahtuneiden toiminnallisten muutosten vuoksi tuloslaskelman osalta edelleen noin -0,6 Meur alijäämäiseksi, vaikka säästötoimina tehtiin toiminnallisia muutoksia ja lähes koko henkilöstön lomautus. Jämsän kaupungin talous on nopeasti heikkenemässä kriisitalouden suuntaan, mikäli voimakkaita ja nopeita talouden korjausliikkeitä ei tehdä. Tulopohjan pettäessä jo nykyinenkin kaupungin velkamäärä on maksukyvyn rajoilla. Taloussuunnitelmassa kumulatiivinen alijäämä ei poistu vuoteen 2015 mennessä siitä huolimatta, että vuosien 2014 ja 2015 tuloennusteet ovat liian positiiviset. Edellä olevan perusteella voidaan todeta kaupungilla olleen säästötarpeista johtuva työntarjoamisen edellytysten tilapäinen vähentyminen, eikä valituksen tekijän perustelu pidä paikkaansa. Lomautusperuste ja syrjintä

6 Syrjintänä ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena toimintana ei pidetä tavoitteeltaan oikeutettua ja oikeasuhtaista erilaista kohtelua, jonka perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus. Työ- ja julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa yhdenvertaisuuden noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Valituksessa ei ole esitetty perustetta, jonka perusteella asia voitaisiin tutkia hallintolainkäytön järjestyksessä. Kaupungin henkilöstön lomautusajat vaihtelevat 7-30 päivään riippuen siitä, millaista tehtävää henkilö hoitaa. Osaa tehtävistä on lainsäädännöllä rajattu niin, että lomautusta ei ole mahdollista hoitaa samalla tavalla kuin jossakin toisessa tehtävässä. Opettajien lomautusta erityisesti perusopetuksen puolella määrittää laissa määritelty opetuksen laajuus. Myös lukiokoulutuksessa opiskelijoiden opetussuunnitelmat eri kursseilla rajaavat mahdollisuutta lomautuspäivien osalta. Toisaalta opettajakunnan lomautusten pituus on lyhyempi kuin monella muulla ammattikunnalla. Lomautus on työnantajan yksipuolinen toimenpide henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Se, että kunnalliset virka-ja työehtosopimukset poikkeavat työaikalainsäädännön yms. osalta, on valtakunnallisten pääsopijapuolten toimivaltaan kuuluva asia. Jämsän kaupungin on noudatettava lomautuksia suunnitellessaan työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä ja noudatettava lomautusajankohdista päättäessään sekä virkaehtosopimusta että opetusalan lainsäädännön velvoitteita. Edellä mainitun perusteella valituksen tekijän perustelu opettajien epätasa-arvoisesta kohtelusta ei pidä paikkaansa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle selostusosassa kerrotun lausunnon antamista erityisopettaja Kaisu Piirron Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemään valitukseen. Edelleen lautakunta esittää, että Piirron valitus on perusteettomana hylättävä. Edelleen lautakunta esittää, että täytäntöönpanokiellolle tai palkan takaisinmaksulle ei ole perusteita. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA Palvelujohtokunta 5 15.02.2011 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk 5 20.08.2009 38 Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri

Lisätiedot

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa IV Muutoksenhaku henkilöstöasioissa Yleistä Henkilöstöasioissa tehtyihin muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kuntalain mukaan (ks. luku II). Perustuslain 21.1 :n mukaan

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot