Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Aika klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 63 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 64 Pöytäkirjantarkastajat 4 65 Lähihoitajan (266043) sijaisuuden täyttöluvan 5 myöntäminen/kotihoito 66 Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan 6 myöntäminen/kotihoito 67 Lähihoitajan (266071) sijaisuuden (50%) täyttöluvan 7 myöntäminen/kotihoito 68 Pääkirjanpitäjän (213014) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 8 69 Englannin ja venäjän kielten lehtorin (142101) 9 viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 70 Luokanopettajan (142034) viransijaisuuden täyttöluvan 10 myöntäminen 71 Erityisopettajan (142094) virkavapaan ja viransijaisuuden 11 täyttöluvan myöntäminen 72 Resurssiopettajan tuntiopettajuuden (442185) täyttöluvan 12 myöntäminen 73 Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244103) tehtävän 13 täyttöluvan myöntäminen 74 Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän 14 täyttöluvan myöntäminen 75 Liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävän täyttöluvan 15 myöntäminen 76 Siivoojan (252025, ) tehtävien täyttölupien 16 myöntäminen 77 Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen 17 käytöstä alkaen 78 Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan 18 korvauksista 79 Paikallinen sopimus OVTES-sopimuksen tva-kriteereistä 19 lukuvuodelle Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen 20 järjestelyvaraerän jakamisesta lukien 81 Koulunkäynnin ohjaajan (442128) täyttöluvan myöntäminen Varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävän 22 täyttöluvan myöntäminen 83 Kunnanjohtajan vuosiloman myöntäminen Tiedoksiasiat 24

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Kärki Piritta varapuheenjohtaja Hoppa Helinä varajäsen Lavikainen Heli varajäsen Muut saapuvilla olleet Pitkänen Jorma khall puheenjohtaja Parviainen Kosti khall edustaja Raninen Hannu kunnankamreeri Pitkänen Mari henkilöstösuunnittelija Poissa Kuittinen Tero puheenjohtaja Hakulinen Pauli jäsen Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Piritta Kärki puheenjohtaja Mari Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Helinä Hoppa pöytäkirjantarkastaja Heli Lavikainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kokousta seuraavana arkipäivänä klo 10-14

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Henkjaos 63 Kunnankamreerin ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Pöytäkirjantarkastajat Henkjaos 64 Kunnankamreerin ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Hoppa ja Heli Lavikainen.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266043) sijaisuuden täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 383/ /2014 Henkjaos 65 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) on toistaiseksi voimassa ole vas sa lähihoitajan tehtävässä oleva henkilö (266043) ollut sai raan hoi ta ja opinto jen vuoksi työvapaalla Opintojen jatkumisen vuoksi hän on hakenut lisää työvapaata ajalle Työtehtävien hoitaminen ny kyi sel lä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista työloman ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 2072,69 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle täyt tö lu paa ajalle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle täyttölupaa ajalle Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266043) tehtävälle täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 234/ /2015 Henkjaos 66 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) on toistaiseksi voimassa ole vas sa lähihoitajan tehtävässä oleva henkilö (266077) ollut työvapaalla alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtaja on myöntänyt sijaisluvan Työntekijän työvapaa jatkuu saakka. Työ teh tävien hoitaminen nykyisellä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista työloman ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 2072,69 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle täyt tö lu paa ajalle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle täyttölupaa ajalle Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266077) tehtävälle täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266071) sijaisuuden (50%) täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 249/ /2015 Henkjaos 67 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) työntekijä aloittaa tekemään osa-ai ka työ tä (50%) alkaen. Työtehtävien hoitaminen nykyisellä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista osa-ai ka työn ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 1036,35 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle (50%) täyttölupaa alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen teh tävän hoitajan osa-aikatyöpäätös (50%) on voimassa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle (50 %) täyttölupa alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen tehtävän hoitajan osa-aikainen työpanos (50 %) on voimassa. Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266071) 50 % tehtävälle täyttöluvan alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen tehtävän hoitajan osa-ai kai nen työpanos on voimassa. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee nou dat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja Kotihoito

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Pääkirjanpitäjän (213014) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 250/ /2015 Henkjaos 68 Liperin kunnassa on mahdollisesti vapautumassa pääkirjanpitäjän tehtävä. Li perin kunnan taloushallinnossa työskentelee pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja kaksi las ken ta sih tee riä. Pääkirjanpitäjän tehtävä on kunnassa yksi avaintehtävistä. Pää kir jan pi tä jä vastaa kuntakonsernin kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä osal lis tuu talouden raportointiin, budjetointiin ja kehittää talouden prosesseja yhdes sä kunnan talousjohtajan kanssa. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Kokemus kunnan kon ser ni ti lin pää tök ses tä ja työskentelystä julkishallinnossa katsotaan eduksi. Käy tös sä on Raindance kirjanpito-ohjelma. Tehtävässä odotetaan oma-aloit teisuut ta, numerotarkkuutta ja hyviä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Paineen sieto ky ky ja halu kehittää toimintoja laaja-alaisesti ovat edellytys työn me nes tyk sekkääl le hoitamiselle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 01ASI040 Tehtäväkohtainen palkka 2600 Työaikamuoto toimistotyö Hallintopäällikön esitys: Esitän, että kunnanhallituksen henkilöstöjaosto myöntää täyttöluvan pää kir jan pitä jän tehtävälle (213014) alkaen ehdollisena, mikäli nykyinen pää kir janpi tä jä irtisanoutuu. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään /kk (hallinnon asian tun ti ja teh tä vät 01ASI040). Henkilöstöjaosto myöntää pääkirjanpitäjän (213014) tehtävälle täyttöluvan, mikäli ny kyi nen pääkirjanpitäjä ei palaa nykyiseen tehtäväänsä. Samalla hen ki lös töjaos to hyväksyy, että pääkirjanpitäjän palkkaus on lukien 01ASI040 hin noit te lu tun nuk sen mukainen ja tehtäväkohtainen palkka on 2600 /kk. Teh tävän/vi ran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hy väk sy mää rekrytointiohjetta. Hallintopäällikkö Palkkatoimisto

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Englannin ja venäjän kielten lehtorin (142101) viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 563/ /2014 Henkjaos 69 Liperin koulun rehtori esittää sähköpostissaan , että tarvitaan sijainen eng lan nin ja venäjän kielten lehtorin virkavapaan ajaksi Liperin koulunlehtorin tunteja ei voida jakaa koulun muille opettajille, vaan virkaan tarvitaan sijainen poissaolon ajaksi. Vakanssinumero OPV 20 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan englannin ja venäjän kielten lehtorin määräaikaiseen virkaan (142101) virkavapaan ajaksi Henkilöstöjaosto myöntää englannin ja venäjän kielen lehtorin (142101) vi ran sijai suu del le täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyt tö me nette lys sä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hyväksymää rek ry tointi oh jet ta. Sivistyslautakunta Liperin koulun rehtori/apulaisrehtori

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Luokanopettajan (142034) viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 245/ /2015 Henkjaos 70 Ylämyllyn koulun rehtori esittää sähköpostissaan , että tarvitaan si jainen luokanopettajan virkavapaan ajaksi Ylämyllyn koulun luokanopettajan tunteja ei voida jakaa koulun muille opettajille, vaan virkaan tarvitaan sijainen poissaolon ajaksi. Vakanssinumero OPV 24 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan luokanopettajan vir kaan (142034) virkavapaan ajaksi Henkilöstöjaosto myöntää luokanopettajan viransijaisuudelle (142034) täyt tö luvan ajalle Tehtävän/viran täytttömenettelyssä tulee noudat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Ylämyllyn koulu

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Erityisopettajan (142094) virkavapaan ja viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 235/ /2014 Henkjaos 71 Liperin koulun erityisopettaja anoo virkavapaata ajalle Vakanssinumero OPV 24 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää erityisopettajalle (142094) vir ka vapaa ta ajalle ja myöntää täyttöluvan erityisopettajan vi ran sijai suu del le ajal le Henkilöstöjaosto myöntää erityisopettajalle (142094) virkavapaata ajalle sekä myöntää erityisopettajan viransijaisuudelle täyttöluvan ajal le Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Liperin koulun rehtorit Asianosainen

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Resurssiopettajan tuntiopettajuuden (442185) täyttöluvan myöntäminen 474/ /2014 Henkjaos 72 Liperin kunta on saanut valtion erityisavustusta ( ) ryhmäkokojen pie nentä mi seen/ resurssiopettajan palkkaamiseen. Resurssia riittää n h opet tajan palkkaan (ilman kesäaikaa). Resurssi on suunniteltu käytettävän yhden päätoi mi sen resurssiopettajan palkkaamisen ja n. 10 h käytettävän sa man ai kais opetuk seen tai jakotunteihin. Vakanssinumero OPV tuntiopettaja, minimi 16 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan päätoimisen re surs si opetta jan rekrytointiin ajalle Henkilöstöjaosto myöntää päätoimisen reusrissopettajan (tuntiopettaja) täyttöluvan ajalle Sivistyslautakunta

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244103) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 243/ /2015 Henkjaos 73 Varhaiskasvatuksen lähihoitaja on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut varhais kas va tuk sen lähihoitajan tehtävästä alkaen, viimeinen työs sä olopäi vä on Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO030 Tehtäväkohtainen palkka 2043,58 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Lähihoitajan tehtävään tarvitaan täyttölupa alkaen. Lasten lukumäärä Vii ni jär ven päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Sivistysjohtajan esitys: Lasten lukumäärä Viinijärven päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää lähihoitajan tehtävän (244103) täyt tö lu van alkaen toistaiseksi. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan tehtävälle (244103) täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja Viinijärven päiväkoti/thomas Nukarinen

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 256/ /2015 Henkjaos 74 Varhaiskasvatuksen lähihoitaja on siirtynyt Ylämyllyn päiväkodin avoimeen tehtä vään ja kyseisen tehtävän hoitaja lähihoitaja on siirtynyt esiopetuksen lä hi hoi ta jan tehtävään. Sisäisen siirtoketjun päätteeksi on Liperin päiväkodilla avau tu nut täytettäväksi lähihoitajan tehtävä. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO030 Tehtäväkohtainen palkka 2043,58 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Lähihoitajan tehtävään tarvitaan täyttölupa alkaen.lasten lukumäärä Li pe rin päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Sivistysjohtajan esitys: Esitän, että henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) teh tä vän täyttöluvan alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttölupamenettelyssä tulee noudat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 248/ /2015 Henkjaos 75 Viinijärven alueen liikuntapaikkojen tehtävä on vapautumassa. Va paa-ai ka sihtee ri esittää, että tehtävä tulee täyttää 85 % työajalla. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 02PER010 Tehtäväkohtainen palkka 1580,01 (85% työajalla) Työaikamuoto yleistyöaika Osastopäällikön esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan liikuntapaikkojen hoitajan teh tä väl le alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävälle täyt tö luvan alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Lavikainen esitti, että asia jätetään pöydälle jatkoselvittelyä varten. Esitystä kannattivat Kärki ja Hoppa. Asiasta äänestettiin ja Lavikaisen esitys tuli päätökseksi. Sivistyslautakunta Vapaa-aikasihteeri

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Siivoojan (252025, ) tehtävien täyttölupien myöntäminen 255/ /2015 Henkjaos 76 Teknisellä osastolla on vapautunut siivoojan osa-aikainen (50 %) tehtävä (252025) alkaen ja siivoojan osa-aikaisessa (50%) tehtävässä (252026) työskentelevän henkilön alkanut palkaton työloma, johon hänel lä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ehdoton oikeus, jatkuu saakka. Siivouksen palvelutasoa on tarkasteltu vuonna 2013 sekä sen jälkeen ta pah tuneet tilamuutokset on päivitetty siivoustyönmitoitukseen. Siivoustyönmitoituksen osoit ta man henkilöstötarpeen mukaan kyseisten tehtävien täyttö on vält tä mä töntä siivouksen palvelutason ylläpitämiseksi. Käytännön työjärjestelyjen kannalta oli si tarkoituksenmukaisinta yhdistää tehtävät yhdeksi kokoaikaiseksi (38,25 h/viik ko) siivoojan tehtäväksi määräaikaisesti siivoojan tehtävän (252026) pal katto man työloman ajaksi Vakanssinumerot , Hinnoittelutunnus 08SII012 Tehtäväkohtainen palkka 1777,07 Työaikamuoto yleistyöaika Siivoustyönjohtaja esitys: Esitän kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle siivoojan tehtävän (252026) täyt tämis tä kokoaikaisena (38,25 h/viikko) palkattoman työloman ajalle Valmistelija: siivoustyönjohtaja, puh Tekninen johtaja puoltaa siivous työn joh ta jan esitystä. Henkilöstöjaosto myöntää siivoojien vakansseille , täyttöluvan siten, että tehtävä yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi tehtäväksi. Täyttölupa myön ne tään ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Tekninen lautakunta Siivoustyön johtaja

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen käytöstä alkaen 57/ /2015 Henkjaos 77 Henkilöstöjaosto on hyväksynyt laaditun paikallisen so pi muksen luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä vuodelle Sopimuksessa on mainittu, että JUKO/OAJ on ilmoittanut sopivansa ajankäytön jakautumisesta uu del leen järjestön kesken lukien. Asiasta on laadittu uusi paikallissopimus, jolla sovitaan ainoastaan ajankäytön ja kau tu mi ses ta. Vapautusaikaan ei tule muutoksia. Sopimus on voimassa Sopimus vaatii voimaan tullakseen hen ki lös tö jaos ton hyväksynnän. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallisen sopimuksen JUKO/OAJ ajan käytön jakautumisesta ajalla JUKO/OAJ palkkatoimisto Liitteet 1 Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen käytöstä alkaen

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan korvauksista 57/ /2015 Henkjaos 78 Liperin kunnan sivistystoimen toimintaohjelmaan on kirjattu alkuluokkatoiminnan käyn nis tä mi nen. Syksyllä 2015 alkuluokkatoiminta aloitetaan Viinijärvellä. Asiasta on käyty tarvittavat yhteistoimintamenettelyt ja ammattijärjestöjen kanssa on käy ty lisäksi eril li nen paikallisneuvottelu korvauksista. Laaditussa paikallissopimuksessa sovitaan maksettavista korvauksista sekä annet ta vis ta huojennuksista ja suunnitteluajasta. Sopimus on määräaikainen ja on voi mas sa ajalla Sopimus vaatii voimaan tullakseen hen kilös tö jaos ton hyväksynnän. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallissopimuksen alkuluokkatoiminnan kor vauk sis ta ajalle Sivistyslautakunta Viinijärven koulu Varhaiskasvatuksen johtaja Ammattijärjestöt Juko, JHL, Jyty Palkkatoimisto Liitteet 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan korvauksista

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus OVTES-sopimuksen tva-kriteereistä lukuvuodelle / /2015 Henkjaos 79 TVA-kriteerit on uudistettu syksyllä Kriteerejä on tarkastettu ja päivitetty kou luil ta saadun palautteen pohjalta. Kriteerit on laadittu erikseen luo kan opet tajal le, aineopettajalle, erityisopettajalle/ erityisluokanopettajalle sekä opin to-oh jaajal le. Tavoitteena on ollut se, että eri opettajaryhmien tehtävänvaativuutta ar vioides sa vertailu tehdään opettajaryhmittäin. Tehtävänkuvaukset ovat arvioinnin poh ja na. TVA-erä lasketaan vuosittain opettajien tammi-maaliskuun palkkakertymästä. TVA-kor va us maksetaan työaikaprosentin suhteessa. Mikäli TVA-kriteerit muuttu vat lukukauden aikana, muutoksia voidaan tehdä lukukauden vaihtuessa (joulun aikana). Rehtoreiden tulee toimittaa TVA-arvioinnit palkkatoimistoon pelujen yhteydessä vii meis tään Rehtorit päättävät koulujensa opettajien ja sivistysjohtaja kou lu jen johtajien tehtävien vaativuuden arvioinnista. Kun koko kunnan TVA-pisteet on arvioitu, luottamusmiehet ja työnantajan edustaja neuvottelevat TVA-potin jakamisesta. Tästä laaditaan erillinen paikallissopimus. Tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä hyväksytään päivitetyt TVA-lomak keet ohjeistuksineen. Sopimus tulee voimaan henkilöstöjaoston hyväksyttyä so pi muk sen ja se on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallisen sopimuksen OVTES-sopimusalan tva-kriteereistä lukuvuodelle sekä hyväksyy samalla tva-lomakkeet ohjeistuksineen. JUKO/OAJ palkkatoimisto Sivistyslautakunta Rehtorit, koulunjohtajat Liitteet 3 Paikallinen sopimus ovtes-sopimuksen tva-kriteereistä lukuvuodelle TVA-lomakkeet ohjeineen

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän jakamisesta lukien 57/ /2015 Henkjaos 80 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) pal kan tar kas tuk ses ta on sovittu TS-sopijapuolten kesken siten, että al le kir joi tuspöy tä kir jan 3 :n 4 momentin mukaisesta 0,3 prosentin osuudesta käytetään osa työ ai ka mää räys ten muutoksiin, joten on käytettävänä osuutena 0,29 pro sent tia. Palkantarkastus toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, jonka suu ruus on 0,29 prosenttia palkkasummasta. Asiasta on neuvoteltu pääluottamusmiesten kanssa (JUKO; KTN, JHL) ja kun tatyön an ta jien ohjeistuksen mukaisesti paikallinen järjestelyerä on sovittu koh dennet ta vak si tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Jaet ta va summa on 180 euroa. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun neuvottelupöytäkirjan TS-sopimusalan jär jeste ly va ra erän jakamisesta paikallissopimukseksi. Sopimus astuu voimaan alkaen. Tekninen johtaja Palkkatoimisto JHL, KTN, JUKO Liitteet 5 Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän jakamisesta lukien

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Koulunkäynnin ohjaajan (442128) täyttöluvan myöntäminen 255/01.00/2014 Henkjaos 81 Liperin kunta on saanut valtion erityisavustusta erityisopetuksen kehittämiseen ja sii nä tarvittavien koulunkäynninohjaajien palkkaukseen. Saatu resurssi riittää kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen, joista kahdelle on saatu täyttölupa. Vii ni jär ven koulun johtajaopettaja esittää sähköpostissaan , että koululla on useampi erityisen tuen oppilas integroituna yleisopetukseen, ja olemassa oleva avustajaresurssi ei riitä riittävän tuen antamiseen. Tarve on kokovuotinen ajalle erityisesti luokille 1 ja 4. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05KOU010 Tehtäväkohtaoinen palkka 1534,22 (30 h) Työaikamuoto yleistyöaika, 30 h/vko Svistysjohtajan lausunto asiasta: Viinijärven koulu tarvitsee koulunkäynninohjaajan/ avustajan ajalle Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan koulun käyn nin oh jaa jan/ avustajan tehtävään Henkilöstöjaosto myöntää koulunkäynninohjaajan/avustajan täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Viinijärven koulu

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 264/ /2015 Henkjaos 82 Var hais kas va tuk ses sa työskentelee viisi vastaavaa, yksi perhepäivähoidossa ja esi ope tuk ses sa sekä kolme päiväkodeissa. Toimialue on koko ajan kasvava ja esi mies ten tehtävät lisääntyvät koko ajan. Uuden varhaiskasvatuslain en sim mäinen vaihe tulee voimaan alkaen ja tuo nimenomaan esimiehille lisää vas tuu ta, esimerkiksi ryhmäkokoja tulee seurata huomattavasti aktiivisemmin kuin ennen. Esiopetuksessa on meneillään opetussuunnitelman seudullinen ja kunnallinen työ, joka on saatava valmiiksi niin, että se on käytössä elokuussa Samalla kun opetussuunnitelmaa kirjataan tulee yhdessä henkilökunnan kanssa miettiä sen käyttöönoton tuomia muutoksia. Tässä tilanteessa varhaiskasvatuksessa tar vi taan nykyinen määrä varhaiskasvatuksen vastaavia. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO014 Tehtäväkohtainen palkka 2757,03 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtaja: Pyydän henkilöstöjaostoltä täyttölupaa alkaen Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävälle täyttöluvan alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävälle täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto Kunnanjohtajan vuosiloman myöntäminen 58/ /2015 Henkjaos Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin vuo si lo maa ajalla (5 pv), ( 12 pv) ja (10 pv), yhteensä 27 päivää. Hannele Mikkanen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Syy: Osallisuusjäävi). Henkilöstöjaosto myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa tämän esityksen mu kaises ti. Henkjaos 83 Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen esittää, että hänen vuosilomaansa tulisi muuttaa työn vaatimusten vuoksi siten, että (5 pv) siirretään pi det täväk si ajalla Kunnanjohtaja esittää samalla, että henkilöstöjaosto myön tää samalla hänelle vuosilomaa myös ajalle Henkilöstöjaosto myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa tämän esityksen mu kaises ti.

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Tiedoksiasiat Henkjaos 84 Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi henkilöstöjaostolle: - Sopimus Nina Rädyn ajankäyttösopimus OAJ n Pohjois-Karjalan alueyhdistys ry:n alueasiamiestehtävään ajalla Henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

25 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 63-64, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 65-76, Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Virka ja työehtosopimusten soveltaminen ja tulkinta (KvesL 26) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 65-76, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNANHALLITUS Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnanhallitukselle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

26 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO puh Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Paikka Liperin terveyskeskus, Taipale-kokoushuone, Käsämäntie 111 C, Liperi

Paikka Liperin terveyskeskus, Taipale-kokoushuone, Käsämäntie 111 C, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Henkilöstöjaosto 23.05.2016 Aika 23.05.2016 klo 15:00-15:25 Paikka Liperin terveyskeskus, Taipale-kokoushuone, Käsämäntie 111 C, Liperi Käsitellyt asiat :t 39-51 Kokousasian

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi

Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Henkilöstöjaosto 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 08:20-08:55 Paikka Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi Käsitellyt asiat :t 8-16 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi

Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Henkilöstöjaosto 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 14:08-14:40 Paikka Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi Käsitellyt asiat :t 40-49 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

6 psykologin (267064) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 133 Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan

6 psykologin (267064) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 133 Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Henkilöstöjaosto 17.12.2015 Aika 17.12.2015 klo 15:00-15:55 Paikka Lipstikka, Liperi Käsitellyt asiat :t 129-141 Kokousasian otsikko Sivu 129 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 05.10.2017 klo 14:00-19:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OP:n alakerran kokoushuone (Keskustie 3, Liperi)

OP:n alakerran kokoushuone (Keskustie 3, Liperi) LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2016 1 Henkilöstöjaosto 19.12.2016 Aika 19.12.2016 klo 15:05-15:30 Paikka OP:n alakerran kokoushuone (Keskustie 3, 83100 Liperi) Käsitellyt asiat :t 120-128 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Kunto-kabinetti

Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Kunto-kabinetti LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Henkilöstöjaosto 22.02.2016 Aika 22.02.2016 klo 15:00-15:20 Paikka Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Kunto-kabinetti Käsitellyt asiat :t 9-13 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 17.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 74 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot