Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Aika klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 63 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 64 Pöytäkirjantarkastajat 4 65 Lähihoitajan (266043) sijaisuuden täyttöluvan 5 myöntäminen/kotihoito 66 Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan 6 myöntäminen/kotihoito 67 Lähihoitajan (266071) sijaisuuden (50%) täyttöluvan 7 myöntäminen/kotihoito 68 Pääkirjanpitäjän (213014) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 8 69 Englannin ja venäjän kielten lehtorin (142101) 9 viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 70 Luokanopettajan (142034) viransijaisuuden täyttöluvan 10 myöntäminen 71 Erityisopettajan (142094) virkavapaan ja viransijaisuuden 11 täyttöluvan myöntäminen 72 Resurssiopettajan tuntiopettajuuden (442185) täyttöluvan 12 myöntäminen 73 Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244103) tehtävän 13 täyttöluvan myöntäminen 74 Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän 14 täyttöluvan myöntäminen 75 Liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävän täyttöluvan 15 myöntäminen 76 Siivoojan (252025, ) tehtävien täyttölupien 16 myöntäminen 77 Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen 17 käytöstä alkaen 78 Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan 18 korvauksista 79 Paikallinen sopimus OVTES-sopimuksen tva-kriteereistä 19 lukuvuodelle Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen 20 järjestelyvaraerän jakamisesta lukien 81 Koulunkäynnin ohjaajan (442128) täyttöluvan myöntäminen Varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävän 22 täyttöluvan myöntäminen 83 Kunnanjohtajan vuosiloman myöntäminen Tiedoksiasiat 24

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Kärki Piritta varapuheenjohtaja Hoppa Helinä varajäsen Lavikainen Heli varajäsen Muut saapuvilla olleet Pitkänen Jorma khall puheenjohtaja Parviainen Kosti khall edustaja Raninen Hannu kunnankamreeri Pitkänen Mari henkilöstösuunnittelija Poissa Kuittinen Tero puheenjohtaja Hakulinen Pauli jäsen Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Piritta Kärki puheenjohtaja Mari Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Helinä Hoppa pöytäkirjantarkastaja Heli Lavikainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kokousta seuraavana arkipäivänä klo 10-14

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Henkjaos 63 Kunnankamreerin ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Pöytäkirjantarkastajat Henkjaos 64 Kunnankamreerin ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Hoppa ja Heli Lavikainen.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266043) sijaisuuden täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 383/ /2014 Henkjaos 65 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) on toistaiseksi voimassa ole vas sa lähihoitajan tehtävässä oleva henkilö (266043) ollut sai raan hoi ta ja opinto jen vuoksi työvapaalla Opintojen jatkumisen vuoksi hän on hakenut lisää työvapaata ajalle Työtehtävien hoitaminen ny kyi sel lä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista työloman ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 2072,69 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle täyt tö lu paa ajalle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle täyttölupaa ajalle Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266043) tehtävälle täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 234/ /2015 Henkjaos 66 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) on toistaiseksi voimassa ole vas sa lähihoitajan tehtävässä oleva henkilö (266077) ollut työvapaalla alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtaja on myöntänyt sijaisluvan Työntekijän työvapaa jatkuu saakka. Työ teh tävien hoitaminen nykyisellä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista työloman ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 2072,69 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle täyt tö lu paa ajalle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle täyttölupaa ajalle Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266077) tehtävälle täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266071) sijaisuuden (50%) täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 249/ /2015 Henkjaos 67 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) työntekijä aloittaa tekemään osa-ai ka työ tä (50%) alkaen. Työtehtävien hoitaminen nykyisellä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista osa-ai ka työn ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 1036,35 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle (50%) täyttölupaa alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen teh tävän hoitajan osa-aikatyöpäätös (50%) on voimassa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle (50 %) täyttölupa alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen tehtävän hoitajan osa-aikainen työpanos (50 %) on voimassa. Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266071) 50 % tehtävälle täyttöluvan alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen tehtävän hoitajan osa-ai kai nen työpanos on voimassa. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee nou dat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja Kotihoito

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Pääkirjanpitäjän (213014) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 250/ /2015 Henkjaos 68 Liperin kunnassa on mahdollisesti vapautumassa pääkirjanpitäjän tehtävä. Li perin kunnan taloushallinnossa työskentelee pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja kaksi las ken ta sih tee riä. Pääkirjanpitäjän tehtävä on kunnassa yksi avaintehtävistä. Pää kir jan pi tä jä vastaa kuntakonsernin kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä osal lis tuu talouden raportointiin, budjetointiin ja kehittää talouden prosesseja yhdes sä kunnan talousjohtajan kanssa. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Kokemus kunnan kon ser ni ti lin pää tök ses tä ja työskentelystä julkishallinnossa katsotaan eduksi. Käy tös sä on Raindance kirjanpito-ohjelma. Tehtävässä odotetaan oma-aloit teisuut ta, numerotarkkuutta ja hyviä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Paineen sieto ky ky ja halu kehittää toimintoja laaja-alaisesti ovat edellytys työn me nes tyk sekkääl le hoitamiselle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 01ASI040 Tehtäväkohtainen palkka 2600 Työaikamuoto toimistotyö Hallintopäällikön esitys: Esitän, että kunnanhallituksen henkilöstöjaosto myöntää täyttöluvan pää kir jan pitä jän tehtävälle (213014) alkaen ehdollisena, mikäli nykyinen pää kir janpi tä jä irtisanoutuu. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään /kk (hallinnon asian tun ti ja teh tä vät 01ASI040). Henkilöstöjaosto myöntää pääkirjanpitäjän (213014) tehtävälle täyttöluvan, mikäli ny kyi nen pääkirjanpitäjä ei palaa nykyiseen tehtäväänsä. Samalla hen ki lös töjaos to hyväksyy, että pääkirjanpitäjän palkkaus on lukien 01ASI040 hin noit te lu tun nuk sen mukainen ja tehtäväkohtainen palkka on 2600 /kk. Teh tävän/vi ran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hy väk sy mää rekrytointiohjetta. Hallintopäällikkö Palkkatoimisto

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Englannin ja venäjän kielten lehtorin (142101) viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 563/ /2014 Henkjaos 69 Liperin koulun rehtori esittää sähköpostissaan , että tarvitaan sijainen eng lan nin ja venäjän kielten lehtorin virkavapaan ajaksi Liperin koulunlehtorin tunteja ei voida jakaa koulun muille opettajille, vaan virkaan tarvitaan sijainen poissaolon ajaksi. Vakanssinumero OPV 20 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan englannin ja venäjän kielten lehtorin määräaikaiseen virkaan (142101) virkavapaan ajaksi Henkilöstöjaosto myöntää englannin ja venäjän kielen lehtorin (142101) vi ran sijai suu del le täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyt tö me nette lys sä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hyväksymää rek ry tointi oh jet ta. Sivistyslautakunta Liperin koulun rehtori/apulaisrehtori

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Luokanopettajan (142034) viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 245/ /2015 Henkjaos 70 Ylämyllyn koulun rehtori esittää sähköpostissaan , että tarvitaan si jainen luokanopettajan virkavapaan ajaksi Ylämyllyn koulun luokanopettajan tunteja ei voida jakaa koulun muille opettajille, vaan virkaan tarvitaan sijainen poissaolon ajaksi. Vakanssinumero OPV 24 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan luokanopettajan vir kaan (142034) virkavapaan ajaksi Henkilöstöjaosto myöntää luokanopettajan viransijaisuudelle (142034) täyt tö luvan ajalle Tehtävän/viran täytttömenettelyssä tulee noudat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Ylämyllyn koulu

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Erityisopettajan (142094) virkavapaan ja viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 235/ /2014 Henkjaos 71 Liperin koulun erityisopettaja anoo virkavapaata ajalle Vakanssinumero OPV 24 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää erityisopettajalle (142094) vir ka vapaa ta ajalle ja myöntää täyttöluvan erityisopettajan vi ran sijai suu del le ajal le Henkilöstöjaosto myöntää erityisopettajalle (142094) virkavapaata ajalle sekä myöntää erityisopettajan viransijaisuudelle täyttöluvan ajal le Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Liperin koulun rehtorit Asianosainen

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Resurssiopettajan tuntiopettajuuden (442185) täyttöluvan myöntäminen 474/ /2014 Henkjaos 72 Liperin kunta on saanut valtion erityisavustusta ( ) ryhmäkokojen pie nentä mi seen/ resurssiopettajan palkkaamiseen. Resurssia riittää n h opet tajan palkkaan (ilman kesäaikaa). Resurssi on suunniteltu käytettävän yhden päätoi mi sen resurssiopettajan palkkaamisen ja n. 10 h käytettävän sa man ai kais opetuk seen tai jakotunteihin. Vakanssinumero OPV tuntiopettaja, minimi 16 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan päätoimisen re surs si opetta jan rekrytointiin ajalle Henkilöstöjaosto myöntää päätoimisen reusrissopettajan (tuntiopettaja) täyttöluvan ajalle Sivistyslautakunta

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244103) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 243/ /2015 Henkjaos 73 Varhaiskasvatuksen lähihoitaja on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut varhais kas va tuk sen lähihoitajan tehtävästä alkaen, viimeinen työs sä olopäi vä on Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO030 Tehtäväkohtainen palkka 2043,58 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Lähihoitajan tehtävään tarvitaan täyttölupa alkaen. Lasten lukumäärä Vii ni jär ven päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Sivistysjohtajan esitys: Lasten lukumäärä Viinijärven päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää lähihoitajan tehtävän (244103) täyt tö lu van alkaen toistaiseksi. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan tehtävälle (244103) täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja Viinijärven päiväkoti/thomas Nukarinen

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 256/ /2015 Henkjaos 74 Varhaiskasvatuksen lähihoitaja on siirtynyt Ylämyllyn päiväkodin avoimeen tehtä vään ja kyseisen tehtävän hoitaja lähihoitaja on siirtynyt esiopetuksen lä hi hoi ta jan tehtävään. Sisäisen siirtoketjun päätteeksi on Liperin päiväkodilla avau tu nut täytettäväksi lähihoitajan tehtävä. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO030 Tehtäväkohtainen palkka 2043,58 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Lähihoitajan tehtävään tarvitaan täyttölupa alkaen.lasten lukumäärä Li pe rin päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Sivistysjohtajan esitys: Esitän, että henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) teh tä vän täyttöluvan alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttölupamenettelyssä tulee noudat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 248/ /2015 Henkjaos 75 Viinijärven alueen liikuntapaikkojen tehtävä on vapautumassa. Va paa-ai ka sihtee ri esittää, että tehtävä tulee täyttää 85 % työajalla. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 02PER010 Tehtäväkohtainen palkka 1580,01 (85% työajalla) Työaikamuoto yleistyöaika Osastopäällikön esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan liikuntapaikkojen hoitajan teh tä väl le alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävälle täyt tö luvan alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Lavikainen esitti, että asia jätetään pöydälle jatkoselvittelyä varten. Esitystä kannattivat Kärki ja Hoppa. Asiasta äänestettiin ja Lavikaisen esitys tuli päätökseksi. Sivistyslautakunta Vapaa-aikasihteeri

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Siivoojan (252025, ) tehtävien täyttölupien myöntäminen 255/ /2015 Henkjaos 76 Teknisellä osastolla on vapautunut siivoojan osa-aikainen (50 %) tehtävä (252025) alkaen ja siivoojan osa-aikaisessa (50%) tehtävässä (252026) työskentelevän henkilön alkanut palkaton työloma, johon hänel lä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ehdoton oikeus, jatkuu saakka. Siivouksen palvelutasoa on tarkasteltu vuonna 2013 sekä sen jälkeen ta pah tuneet tilamuutokset on päivitetty siivoustyönmitoitukseen. Siivoustyönmitoituksen osoit ta man henkilöstötarpeen mukaan kyseisten tehtävien täyttö on vält tä mä töntä siivouksen palvelutason ylläpitämiseksi. Käytännön työjärjestelyjen kannalta oli si tarkoituksenmukaisinta yhdistää tehtävät yhdeksi kokoaikaiseksi (38,25 h/viik ko) siivoojan tehtäväksi määräaikaisesti siivoojan tehtävän (252026) pal katto man työloman ajaksi Vakanssinumerot , Hinnoittelutunnus 08SII012 Tehtäväkohtainen palkka 1777,07 Työaikamuoto yleistyöaika Siivoustyönjohtaja esitys: Esitän kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle siivoojan tehtävän (252026) täyt tämis tä kokoaikaisena (38,25 h/viikko) palkattoman työloman ajalle Valmistelija: siivoustyönjohtaja, puh Tekninen johtaja puoltaa siivous työn joh ta jan esitystä. Henkilöstöjaosto myöntää siivoojien vakansseille , täyttöluvan siten, että tehtävä yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi tehtäväksi. Täyttölupa myön ne tään ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Tekninen lautakunta Siivoustyön johtaja

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen käytöstä alkaen 57/ /2015 Henkjaos 77 Henkilöstöjaosto on hyväksynyt laaditun paikallisen so pi muksen luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä vuodelle Sopimuksessa on mainittu, että JUKO/OAJ on ilmoittanut sopivansa ajankäytön jakautumisesta uu del leen järjestön kesken lukien. Asiasta on laadittu uusi paikallissopimus, jolla sovitaan ainoastaan ajankäytön ja kau tu mi ses ta. Vapautusaikaan ei tule muutoksia. Sopimus on voimassa Sopimus vaatii voimaan tullakseen hen ki lös tö jaos ton hyväksynnän. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallisen sopimuksen JUKO/OAJ ajan käytön jakautumisesta ajalla JUKO/OAJ palkkatoimisto Liitteet 1 Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen käytöstä alkaen

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan korvauksista 57/ /2015 Henkjaos 78 Liperin kunnan sivistystoimen toimintaohjelmaan on kirjattu alkuluokkatoiminnan käyn nis tä mi nen. Syksyllä 2015 alkuluokkatoiminta aloitetaan Viinijärvellä. Asiasta on käyty tarvittavat yhteistoimintamenettelyt ja ammattijärjestöjen kanssa on käy ty lisäksi eril li nen paikallisneuvottelu korvauksista. Laaditussa paikallissopimuksessa sovitaan maksettavista korvauksista sekä annet ta vis ta huojennuksista ja suunnitteluajasta. Sopimus on määräaikainen ja on voi mas sa ajalla Sopimus vaatii voimaan tullakseen hen kilös tö jaos ton hyväksynnän. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallissopimuksen alkuluokkatoiminnan kor vauk sis ta ajalle Sivistyslautakunta Viinijärven koulu Varhaiskasvatuksen johtaja Ammattijärjestöt Juko, JHL, Jyty Palkkatoimisto Liitteet 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan korvauksista

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus OVTES-sopimuksen tva-kriteereistä lukuvuodelle / /2015 Henkjaos 79 TVA-kriteerit on uudistettu syksyllä Kriteerejä on tarkastettu ja päivitetty kou luil ta saadun palautteen pohjalta. Kriteerit on laadittu erikseen luo kan opet tajal le, aineopettajalle, erityisopettajalle/ erityisluokanopettajalle sekä opin to-oh jaajal le. Tavoitteena on ollut se, että eri opettajaryhmien tehtävänvaativuutta ar vioides sa vertailu tehdään opettajaryhmittäin. Tehtävänkuvaukset ovat arvioinnin poh ja na. TVA-erä lasketaan vuosittain opettajien tammi-maaliskuun palkkakertymästä. TVA-kor va us maksetaan työaikaprosentin suhteessa. Mikäli TVA-kriteerit muuttu vat lukukauden aikana, muutoksia voidaan tehdä lukukauden vaihtuessa (joulun aikana). Rehtoreiden tulee toimittaa TVA-arvioinnit palkkatoimistoon pelujen yhteydessä vii meis tään Rehtorit päättävät koulujensa opettajien ja sivistysjohtaja kou lu jen johtajien tehtävien vaativuuden arvioinnista. Kun koko kunnan TVA-pisteet on arvioitu, luottamusmiehet ja työnantajan edustaja neuvottelevat TVA-potin jakamisesta. Tästä laaditaan erillinen paikallissopimus. Tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä hyväksytään päivitetyt TVA-lomak keet ohjeistuksineen. Sopimus tulee voimaan henkilöstöjaoston hyväksyttyä so pi muk sen ja se on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallisen sopimuksen OVTES-sopimusalan tva-kriteereistä lukuvuodelle sekä hyväksyy samalla tva-lomakkeet ohjeistuksineen. JUKO/OAJ palkkatoimisto Sivistyslautakunta Rehtorit, koulunjohtajat Liitteet 3 Paikallinen sopimus ovtes-sopimuksen tva-kriteereistä lukuvuodelle TVA-lomakkeet ohjeineen

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän jakamisesta lukien 57/ /2015 Henkjaos 80 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) pal kan tar kas tuk ses ta on sovittu TS-sopijapuolten kesken siten, että al le kir joi tuspöy tä kir jan 3 :n 4 momentin mukaisesta 0,3 prosentin osuudesta käytetään osa työ ai ka mää räys ten muutoksiin, joten on käytettävänä osuutena 0,29 pro sent tia. Palkantarkastus toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, jonka suu ruus on 0,29 prosenttia palkkasummasta. Asiasta on neuvoteltu pääluottamusmiesten kanssa (JUKO; KTN, JHL) ja kun tatyön an ta jien ohjeistuksen mukaisesti paikallinen järjestelyerä on sovittu koh dennet ta vak si tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Jaet ta va summa on 180 euroa. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun neuvottelupöytäkirjan TS-sopimusalan jär jeste ly va ra erän jakamisesta paikallissopimukseksi. Sopimus astuu voimaan alkaen. Tekninen johtaja Palkkatoimisto JHL, KTN, JUKO Liitteet 5 Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän jakamisesta lukien

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Koulunkäynnin ohjaajan (442128) täyttöluvan myöntäminen 255/01.00/2014 Henkjaos 81 Liperin kunta on saanut valtion erityisavustusta erityisopetuksen kehittämiseen ja sii nä tarvittavien koulunkäynninohjaajien palkkaukseen. Saatu resurssi riittää kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen, joista kahdelle on saatu täyttölupa. Vii ni jär ven koulun johtajaopettaja esittää sähköpostissaan , että koululla on useampi erityisen tuen oppilas integroituna yleisopetukseen, ja olemassa oleva avustajaresurssi ei riitä riittävän tuen antamiseen. Tarve on kokovuotinen ajalle erityisesti luokille 1 ja 4. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05KOU010 Tehtäväkohtaoinen palkka 1534,22 (30 h) Työaikamuoto yleistyöaika, 30 h/vko Svistysjohtajan lausunto asiasta: Viinijärven koulu tarvitsee koulunkäynninohjaajan/ avustajan ajalle Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan koulun käyn nin oh jaa jan/ avustajan tehtävään Henkilöstöjaosto myöntää koulunkäynninohjaajan/avustajan täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Viinijärven koulu

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 264/ /2015 Henkjaos 82 Var hais kas va tuk ses sa työskentelee viisi vastaavaa, yksi perhepäivähoidossa ja esi ope tuk ses sa sekä kolme päiväkodeissa. Toimialue on koko ajan kasvava ja esi mies ten tehtävät lisääntyvät koko ajan. Uuden varhaiskasvatuslain en sim mäinen vaihe tulee voimaan alkaen ja tuo nimenomaan esimiehille lisää vas tuu ta, esimerkiksi ryhmäkokoja tulee seurata huomattavasti aktiivisemmin kuin ennen. Esiopetuksessa on meneillään opetussuunnitelman seudullinen ja kunnallinen työ, joka on saatava valmiiksi niin, että se on käytössä elokuussa Samalla kun opetussuunnitelmaa kirjataan tulee yhdessä henkilökunnan kanssa miettiä sen käyttöönoton tuomia muutoksia. Tässä tilanteessa varhaiskasvatuksessa tar vi taan nykyinen määrä varhaiskasvatuksen vastaavia. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO014 Tehtäväkohtainen palkka 2757,03 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtaja: Pyydän henkilöstöjaostoltä täyttölupaa alkaen Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävälle täyttöluvan alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävälle täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto Kunnanjohtajan vuosiloman myöntäminen 58/ /2015 Henkjaos Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin vuo si lo maa ajalla (5 pv), ( 12 pv) ja (10 pv), yhteensä 27 päivää. Hannele Mikkanen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Syy: Osallisuusjäävi). Henkilöstöjaosto myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa tämän esityksen mu kaises ti. Henkjaos 83 Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen esittää, että hänen vuosilomaansa tulisi muuttaa työn vaatimusten vuoksi siten, että (5 pv) siirretään pi det täväk si ajalla Kunnanjohtaja esittää samalla, että henkilöstöjaosto myön tää samalla hänelle vuosilomaa myös ajalle Henkilöstöjaosto myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa tämän esityksen mu kaises ti.

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Tiedoksiasiat Henkjaos 84 Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi henkilöstöjaostolle: - Sopimus Nina Rädyn ajankäyttösopimus OAJ n Pohjois-Karjalan alueyhdistys ry:n alueasiamiestehtävään ajalla Henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

25 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 63-64, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 65-76, Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Virka ja työehtosopimusten soveltaminen ja tulkinta (KvesL 26) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 65-76, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNANHALLITUS Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnanhallitukselle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

26 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO puh Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Paikka Liperin terveyskeskus, Taipale-kokoushuone, Käsämäntie 111 C, Liperi

Paikka Liperin terveyskeskus, Taipale-kokoushuone, Käsämäntie 111 C, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Henkilöstöjaosto 23.05.2016 Aika 23.05.2016 klo 15:00-15:25 Paikka Liperin terveyskeskus, Taipale-kokoushuone, Käsämäntie 111 C, Liperi Käsitellyt asiat :t 39-51 Kokousasian

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi

Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Henkilöstöjaosto 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 14:08-14:40 Paikka Liperin virastotalo, Keskustie 10, Kokoushuone 1, Liperi Käsitellyt asiat :t 40-49 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta / lupajaos Aika klo 17:40-17:45

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta / lupajaos Aika klo 17:40-17:45 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Tekninen lautakunta / lupajaos 06.10.2015 Aika 06.10.2015 klo 17:40-17:45 Paikka Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 75-79 Kokousasian

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Kunto-kabinetti

Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Kunto-kabinetti LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Henkilöstöjaosto 22.02.2016 Aika 22.02.2016 klo 15:00-15:20 Paikka Liperin terveyskeskus, Käsämäntie 111c, Kunto-kabinetti Käsitellyt asiat :t 9-13 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

OP:n alakerran kokoushuone (Keskustie 3, Liperi)

OP:n alakerran kokoushuone (Keskustie 3, Liperi) LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2016 1 Henkilöstöjaosto 19.12.2016 Aika 19.12.2016 klo 15:05-15:30 Paikka OP:n alakerran kokoushuone (Keskustie 3, 83100 Liperi) Käsitellyt asiat :t 120-128 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

6 psykologin (267064) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 133 Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan

6 psykologin (267064) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 133 Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Henkilöstöjaosto 17.12.2015 Aika 17.12.2015 klo 15:00-15:55 Paikka Lipstikka, Liperi Käsitellyt asiat :t 129-141 Kokousasian otsikko Sivu 129 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot