Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Aika klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 63 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 64 Pöytäkirjantarkastajat 4 65 Lähihoitajan (266043) sijaisuuden täyttöluvan 5 myöntäminen/kotihoito 66 Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan 6 myöntäminen/kotihoito 67 Lähihoitajan (266071) sijaisuuden (50%) täyttöluvan 7 myöntäminen/kotihoito 68 Pääkirjanpitäjän (213014) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 8 69 Englannin ja venäjän kielten lehtorin (142101) 9 viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 70 Luokanopettajan (142034) viransijaisuuden täyttöluvan 10 myöntäminen 71 Erityisopettajan (142094) virkavapaan ja viransijaisuuden 11 täyttöluvan myöntäminen 72 Resurssiopettajan tuntiopettajuuden (442185) täyttöluvan 12 myöntäminen 73 Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244103) tehtävän 13 täyttöluvan myöntäminen 74 Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän 14 täyttöluvan myöntäminen 75 Liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävän täyttöluvan 15 myöntäminen 76 Siivoojan (252025, ) tehtävien täyttölupien 16 myöntäminen 77 Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen 17 käytöstä alkaen 78 Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan 18 korvauksista 79 Paikallinen sopimus OVTES-sopimuksen tva-kriteereistä 19 lukuvuodelle Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen 20 järjestelyvaraerän jakamisesta lukien 81 Koulunkäynnin ohjaajan (442128) täyttöluvan myöntäminen Varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävän 22 täyttöluvan myöntäminen 83 Kunnanjohtajan vuosiloman myöntäminen Tiedoksiasiat 24

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Kärki Piritta varapuheenjohtaja Hoppa Helinä varajäsen Lavikainen Heli varajäsen Muut saapuvilla olleet Pitkänen Jorma khall puheenjohtaja Parviainen Kosti khall edustaja Raninen Hannu kunnankamreeri Pitkänen Mari henkilöstösuunnittelija Poissa Kuittinen Tero puheenjohtaja Hakulinen Pauli jäsen Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Piritta Kärki puheenjohtaja Mari Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Helinä Hoppa pöytäkirjantarkastaja Heli Lavikainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kokousta seuraavana arkipäivänä klo 10-14

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Henkjaos 63 Kunnankamreerin ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Pöytäkirjantarkastajat Henkjaos 64 Kunnankamreerin ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Hoppa ja Heli Lavikainen.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266043) sijaisuuden täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 383/ /2014 Henkjaos 65 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) on toistaiseksi voimassa ole vas sa lähihoitajan tehtävässä oleva henkilö (266043) ollut sai raan hoi ta ja opinto jen vuoksi työvapaalla Opintojen jatkumisen vuoksi hän on hakenut lisää työvapaata ajalle Työtehtävien hoitaminen ny kyi sel lä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista työloman ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 2072,69 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle täyt tö lu paa ajalle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle täyttölupaa ajalle Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266043) tehtävälle täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266077) sijaisuuden täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 234/ /2015 Henkjaos 66 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) on toistaiseksi voimassa ole vas sa lähihoitajan tehtävässä oleva henkilö (266077) ollut työvapaalla alkaen. Sosiaali- ja terveysjohtaja on myöntänyt sijaisluvan Työntekijän työvapaa jatkuu saakka. Työ teh tävien hoitaminen nykyisellä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista työloman ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 2072,69 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle täyt tö lu paa ajalle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle täyttölupaa ajalle Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266077) tehtävälle täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Lähihoitajan (266071) sijaisuuden (50%) täyttöluvan myöntäminen/kotihoito 249/ /2015 Henkjaos 67 Hoito- ja hoivapalveluissa, kotihoidossa (kotipalvelu) työntekijä aloittaa tekemään osa-ai ka työ tä (50%) alkaen. Työtehtävien hoitaminen nykyisellä tasolla edellyttää sijaisen palkkaamista osa-ai ka työn ajalle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 03HOI040 Tehtäväkohtainen palkka 1036,35 Työaikamuoto jaksotyö Valmistelija: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja puh Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja pyytää henkilöstöjaostolta lähihoitajan tehtävälle (50%) täyttölupaa alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen teh tävän hoitajan osa-aikatyöpäätös (50%) on voimassa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Puollan hoito- ja hoivapalvelujen johtajan esitystä pyytää henkilöstöjaostolta lä hihoi ta jan tehtävälle (50 %) täyttölupa alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen tehtävän hoitajan osa-aikainen työpanos (50 %) on voimassa. Henkilöstöjaosto myöntää lähihoitajan (266071) 50 % tehtävälle täyttöluvan alkaen enintään siihen saakka, kun vakinaisen tehtävän hoitajan osa-ai kai nen työpanos on voimassa. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee nou dat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden johtaja Kotihoito

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Pääkirjanpitäjän (213014) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 250/ /2015 Henkjaos 68 Liperin kunnassa on mahdollisesti vapautumassa pääkirjanpitäjän tehtävä. Li perin kunnan taloushallinnossa työskentelee pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja kaksi las ken ta sih tee riä. Pääkirjanpitäjän tehtävä on kunnassa yksi avaintehtävistä. Pää kir jan pi tä jä vastaa kuntakonsernin kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä osal lis tuu talouden raportointiin, budjetointiin ja kehittää talouden prosesseja yhdes sä kunnan talousjohtajan kanssa. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Kokemus kunnan kon ser ni ti lin pää tök ses tä ja työskentelystä julkishallinnossa katsotaan eduksi. Käy tös sä on Raindance kirjanpito-ohjelma. Tehtävässä odotetaan oma-aloit teisuut ta, numerotarkkuutta ja hyviä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Paineen sieto ky ky ja halu kehittää toimintoja laaja-alaisesti ovat edellytys työn me nes tyk sekkääl le hoitamiselle. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 01ASI040 Tehtäväkohtainen palkka 2600 Työaikamuoto toimistotyö Hallintopäällikön esitys: Esitän, että kunnanhallituksen henkilöstöjaosto myöntää täyttöluvan pää kir jan pitä jän tehtävälle (213014) alkaen ehdollisena, mikäli nykyinen pää kir janpi tä jä irtisanoutuu. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään /kk (hallinnon asian tun ti ja teh tä vät 01ASI040). Henkilöstöjaosto myöntää pääkirjanpitäjän (213014) tehtävälle täyttöluvan, mikäli ny kyi nen pääkirjanpitäjä ei palaa nykyiseen tehtäväänsä. Samalla hen ki lös töjaos to hyväksyy, että pääkirjanpitäjän palkkaus on lukien 01ASI040 hin noit te lu tun nuk sen mukainen ja tehtäväkohtainen palkka on 2600 /kk. Teh tävän/vi ran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hy väk sy mää rekrytointiohjetta. Hallintopäällikkö Palkkatoimisto

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Englannin ja venäjän kielten lehtorin (142101) viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 563/ /2014 Henkjaos 69 Liperin koulun rehtori esittää sähköpostissaan , että tarvitaan sijainen eng lan nin ja venäjän kielten lehtorin virkavapaan ajaksi Liperin koulunlehtorin tunteja ei voida jakaa koulun muille opettajille, vaan virkaan tarvitaan sijainen poissaolon ajaksi. Vakanssinumero OPV 20 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan englannin ja venäjän kielten lehtorin määräaikaiseen virkaan (142101) virkavapaan ajaksi Henkilöstöjaosto myöntää englannin ja venäjän kielen lehtorin (142101) vi ran sijai suu del le täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyt tö me nette lys sä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hyväksymää rek ry tointi oh jet ta. Sivistyslautakunta Liperin koulun rehtori/apulaisrehtori

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Luokanopettajan (142034) viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 245/ /2015 Henkjaos 70 Ylämyllyn koulun rehtori esittää sähköpostissaan , että tarvitaan si jainen luokanopettajan virkavapaan ajaksi Ylämyllyn koulun luokanopettajan tunteja ei voida jakaa koulun muille opettajille, vaan virkaan tarvitaan sijainen poissaolon ajaksi. Vakanssinumero OPV 24 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan luokanopettajan vir kaan (142034) virkavapaan ajaksi Henkilöstöjaosto myöntää luokanopettajan viransijaisuudelle (142034) täyt tö luvan ajalle Tehtävän/viran täytttömenettelyssä tulee noudat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Ylämyllyn koulu

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Erityisopettajan (142094) virkavapaan ja viransijaisuuden täyttöluvan myöntäminen 235/ /2014 Henkjaos 71 Liperin koulun erityisopettaja anoo virkavapaata ajalle Vakanssinumero OPV 24 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää erityisopettajalle (142094) vir ka vapaa ta ajalle ja myöntää täyttöluvan erityisopettajan vi ran sijai suu del le ajal le Henkilöstöjaosto myöntää erityisopettajalle (142094) virkavapaata ajalle sekä myöntää erityisopettajan viransijaisuudelle täyttöluvan ajal le Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Liperin koulun rehtorit Asianosainen

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Resurssiopettajan tuntiopettajuuden (442185) täyttöluvan myöntäminen 474/ /2014 Henkjaos 72 Liperin kunta on saanut valtion erityisavustusta ( ) ryhmäkokojen pie nentä mi seen/ resurssiopettajan palkkaamiseen. Resurssia riittää n h opet tajan palkkaan (ilman kesäaikaa). Resurssi on suunniteltu käytettävän yhden päätoi mi sen resurssiopettajan palkkaamisen ja n. 10 h käytettävän sa man ai kais opetuk seen tai jakotunteihin. Vakanssinumero OPV tuntiopettaja, minimi 16 h Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan päätoimisen re surs si opetta jan rekrytointiin ajalle Henkilöstöjaosto myöntää päätoimisen reusrissopettajan (tuntiopettaja) täyttöluvan ajalle Sivistyslautakunta

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244103) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 243/ /2015 Henkjaos 73 Varhaiskasvatuksen lähihoitaja on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut varhais kas va tuk sen lähihoitajan tehtävästä alkaen, viimeinen työs sä olopäi vä on Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO030 Tehtäväkohtainen palkka 2043,58 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Lähihoitajan tehtävään tarvitaan täyttölupa alkaen. Lasten lukumäärä Vii ni jär ven päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Sivistysjohtajan esitys: Lasten lukumäärä Viinijärven päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää lähihoitajan tehtävän (244103) täyt tö lu van alkaen toistaiseksi. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan tehtävälle (244103) täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja Viinijärven päiväkoti/thomas Nukarinen

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 256/ /2015 Henkjaos 74 Varhaiskasvatuksen lähihoitaja on siirtynyt Ylämyllyn päiväkodin avoimeen tehtä vään ja kyseisen tehtävän hoitaja lähihoitaja on siirtynyt esiopetuksen lä hi hoi ta jan tehtävään. Sisäisen siirtoketjun päätteeksi on Liperin päiväkodilla avau tu nut täytettäväksi lähihoitajan tehtävä. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO030 Tehtäväkohtainen palkka 2043,58 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtajan esitys: Lähihoitajan tehtävään tarvitaan täyttölupa alkaen.lasten lukumäärä Li pe rin päiväkodilla edellyttää lähihoitajan paikan täyttämistä. Sivistysjohtajan esitys: Esitän, että henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) teh tä vän täyttöluvan alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen lähihoitajan (244094) tehtävän täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttölupamenettelyssä tulee noudat taa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 248/ /2015 Henkjaos 75 Viinijärven alueen liikuntapaikkojen tehtävä on vapautumassa. Va paa-ai ka sihtee ri esittää, että tehtävä tulee täyttää 85 % työajalla. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 02PER010 Tehtäväkohtainen palkka 1580,01 (85% työajalla) Työaikamuoto yleistyöaika Osastopäällikön esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan liikuntapaikkojen hoitajan teh tä väl le alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää liikuntapaikkojen hoitajan (246008) tehtävälle täyt tö luvan alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Lavikainen esitti, että asia jätetään pöydälle jatkoselvittelyä varten. Esitystä kannattivat Kärki ja Hoppa. Asiasta äänestettiin ja Lavikaisen esitys tuli päätökseksi. Sivistyslautakunta Vapaa-aikasihteeri

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Siivoojan (252025, ) tehtävien täyttölupien myöntäminen 255/ /2015 Henkjaos 76 Teknisellä osastolla on vapautunut siivoojan osa-aikainen (50 %) tehtävä (252025) alkaen ja siivoojan osa-aikaisessa (50%) tehtävässä (252026) työskentelevän henkilön alkanut palkaton työloma, johon hänel lä on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ehdoton oikeus, jatkuu saakka. Siivouksen palvelutasoa on tarkasteltu vuonna 2013 sekä sen jälkeen ta pah tuneet tilamuutokset on päivitetty siivoustyönmitoitukseen. Siivoustyönmitoituksen osoit ta man henkilöstötarpeen mukaan kyseisten tehtävien täyttö on vält tä mä töntä siivouksen palvelutason ylläpitämiseksi. Käytännön työjärjestelyjen kannalta oli si tarkoituksenmukaisinta yhdistää tehtävät yhdeksi kokoaikaiseksi (38,25 h/viik ko) siivoojan tehtäväksi määräaikaisesti siivoojan tehtävän (252026) pal katto man työloman ajaksi Vakanssinumerot , Hinnoittelutunnus 08SII012 Tehtäväkohtainen palkka 1777,07 Työaikamuoto yleistyöaika Siivoustyönjohtaja esitys: Esitän kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle siivoojan tehtävän (252026) täyt tämis tä kokoaikaisena (38,25 h/viikko) palkattoman työloman ajalle Valmistelija: siivoustyönjohtaja, puh Tekninen johtaja puoltaa siivous työn joh ta jan esitystä. Henkilöstöjaosto myöntää siivoojien vakansseille , täyttöluvan siten, että tehtävä yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi tehtäväksi. Täyttölupa myön ne tään ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa henkilöstöjaoston hyväksymää rekrytointiohjetta. Tekninen lautakunta Siivoustyön johtaja

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen käytöstä alkaen 57/ /2015 Henkjaos 77 Henkilöstöjaosto on hyväksynyt laaditun paikallisen so pi muksen luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä vuodelle Sopimuksessa on mainittu, että JUKO/OAJ on ilmoittanut sopivansa ajankäytön jakautumisesta uu del leen järjestön kesken lukien. Asiasta on laadittu uusi paikallissopimus, jolla sovitaan ainoastaan ajankäytön ja kau tu mi ses ta. Vapautusaikaan ei tule muutoksia. Sopimus on voimassa Sopimus vaatii voimaan tullakseen hen ki lös tö jaos ton hyväksynnän. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallisen sopimuksen JUKO/OAJ ajan käytön jakautumisesta ajalla JUKO/OAJ palkkatoimisto Liitteet 1 Paikallinen sopimus JUKO/OAJ luottamusmiesvapautuksen käytöstä alkaen

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan korvauksista 57/ /2015 Henkjaos 78 Liperin kunnan sivistystoimen toimintaohjelmaan on kirjattu alkuluokkatoiminnan käyn nis tä mi nen. Syksyllä 2015 alkuluokkatoiminta aloitetaan Viinijärvellä. Asiasta on käyty tarvittavat yhteistoimintamenettelyt ja ammattijärjestöjen kanssa on käy ty lisäksi eril li nen paikallisneuvottelu korvauksista. Laaditussa paikallissopimuksessa sovitaan maksettavista korvauksista sekä annet ta vis ta huojennuksista ja suunnitteluajasta. Sopimus on määräaikainen ja on voi mas sa ajalla Sopimus vaatii voimaan tullakseen hen kilös tö jaos ton hyväksynnän. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallissopimuksen alkuluokkatoiminnan kor vauk sis ta ajalle Sivistyslautakunta Viinijärven koulu Varhaiskasvatuksen johtaja Ammattijärjestöt Juko, JHL, Jyty Palkkatoimisto Liitteet 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus alkuluokkatoiminnan korvauksista

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus OVTES-sopimuksen tva-kriteereistä lukuvuodelle / /2015 Henkjaos 79 TVA-kriteerit on uudistettu syksyllä Kriteerejä on tarkastettu ja päivitetty kou luil ta saadun palautteen pohjalta. Kriteerit on laadittu erikseen luo kan opet tajal le, aineopettajalle, erityisopettajalle/ erityisluokanopettajalle sekä opin to-oh jaajal le. Tavoitteena on ollut se, että eri opettajaryhmien tehtävänvaativuutta ar vioides sa vertailu tehdään opettajaryhmittäin. Tehtävänkuvaukset ovat arvioinnin poh ja na. TVA-erä lasketaan vuosittain opettajien tammi-maaliskuun palkkakertymästä. TVA-kor va us maksetaan työaikaprosentin suhteessa. Mikäli TVA-kriteerit muuttu vat lukukauden aikana, muutoksia voidaan tehdä lukukauden vaihtuessa (joulun aikana). Rehtoreiden tulee toimittaa TVA-arvioinnit palkkatoimistoon pelujen yhteydessä vii meis tään Rehtorit päättävät koulujensa opettajien ja sivistysjohtaja kou lu jen johtajien tehtävien vaativuuden arvioinnista. Kun koko kunnan TVA-pisteet on arvioitu, luottamusmiehet ja työnantajan edustaja neuvottelevat TVA-potin jakamisesta. Tästä laaditaan erillinen paikallissopimus. Tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä hyväksytään päivitetyt TVA-lomak keet ohjeistuksineen. Sopimus tulee voimaan henkilöstöjaoston hyväksyttyä so pi muk sen ja se on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun paikallisen sopimuksen OVTES-sopimusalan tva-kriteereistä lukuvuodelle sekä hyväksyy samalla tva-lomakkeet ohjeistuksineen. JUKO/OAJ palkkatoimisto Sivistyslautakunta Rehtorit, koulunjohtajat Liitteet 3 Paikallinen sopimus ovtes-sopimuksen tva-kriteereistä lukuvuodelle TVA-lomakkeet ohjeineen

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän jakamisesta lukien 57/ /2015 Henkjaos 80 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) pal kan tar kas tuk ses ta on sovittu TS-sopijapuolten kesken siten, että al le kir joi tuspöy tä kir jan 3 :n 4 momentin mukaisesta 0,3 prosentin osuudesta käytetään osa työ ai ka mää räys ten muutoksiin, joten on käytettävänä osuutena 0,29 pro sent tia. Palkantarkastus toteutetaan paikallisena järjestelyeränä, jonka suu ruus on 0,29 prosenttia palkkasummasta. Asiasta on neuvoteltu pääluottamusmiesten kanssa (JUKO; KTN, JHL) ja kun tatyön an ta jien ohjeistuksen mukaisesti paikallinen järjestelyerä on sovittu koh dennet ta vak si tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Jaet ta va summa on 180 euroa. Henkilöstöjaosto hyväksyy laaditun neuvottelupöytäkirjan TS-sopimusalan jär jeste ly va ra erän jakamisesta paikallissopimukseksi. Sopimus astuu voimaan alkaen. Tekninen johtaja Palkkatoimisto JHL, KTN, JUKO Liitteet 5 Paikallinen sopimus TS-sopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän jakamisesta lukien

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Koulunkäynnin ohjaajan (442128) täyttöluvan myöntäminen 255/01.00/2014 Henkjaos 81 Liperin kunta on saanut valtion erityisavustusta erityisopetuksen kehittämiseen ja sii nä tarvittavien koulunkäynninohjaajien palkkaukseen. Saatu resurssi riittää kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen, joista kahdelle on saatu täyttölupa. Vii ni jär ven koulun johtajaopettaja esittää sähköpostissaan , että koululla on useampi erityisen tuen oppilas integroituna yleisopetukseen, ja olemassa oleva avustajaresurssi ei riitä riittävän tuen antamiseen. Tarve on kokovuotinen ajalle erityisesti luokille 1 ja 4. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05KOU010 Tehtäväkohtaoinen palkka 1534,22 (30 h) Työaikamuoto yleistyöaika, 30 h/vko Svistysjohtajan lausunto asiasta: Viinijärven koulu tarvitsee koulunkäynninohjaajan/ avustajan ajalle Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää täyttöluvan koulun käyn nin oh jaa jan/ avustajan tehtävään Henkilöstöjaosto myöntää koulunkäynninohjaajan/avustajan täyttöluvan ajalle Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen kilös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Viinijärven koulu

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävän täyttöluvan myöntäminen 264/ /2015 Henkjaos 82 Var hais kas va tuk ses sa työskentelee viisi vastaavaa, yksi perhepäivähoidossa ja esi ope tuk ses sa sekä kolme päiväkodeissa. Toimialue on koko ajan kasvava ja esi mies ten tehtävät lisääntyvät koko ajan. Uuden varhaiskasvatuslain en sim mäinen vaihe tulee voimaan alkaen ja tuo nimenomaan esimiehille lisää vas tuu ta, esimerkiksi ryhmäkokoja tulee seurata huomattavasti aktiivisemmin kuin ennen. Esiopetuksessa on meneillään opetussuunnitelman seudullinen ja kunnallinen työ, joka on saatava valmiiksi niin, että se on käytössä elokuussa Samalla kun opetussuunnitelmaa kirjataan tulee yhdessä henkilökunnan kanssa miettiä sen käyttöönoton tuomia muutoksia. Tässä tilanteessa varhaiskasvatuksessa tar vi taan nykyinen määrä varhaiskasvatuksen vastaavia. Vakanssinumero Hinnoittelutunnus 05PKO014 Tehtäväkohtainen palkka 2757,03 Työaikamuoto keskimääräinen yleistyöaika Varhaiskasvatuksen johtaja: Pyydän henkilöstöjaostoltä täyttölupaa alkaen Sivistysjohtajan esitys: Esitän henkilöstöjaostolle, että se myöntää varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävälle täyttöluvan alkaen. Henkilöstöjaosto myöntää varhaiskasvatuksen vastaavan (244009) tehtävälle täyt tö lu van alkaen. Tehtävän/viran täyttömenettelyssä tulee noudattaa hen ki lös tö jaos ton hyväksymää rekrytointiohjetta. Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen johtaja

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto Kunnanjohtajan vuosiloman myöntäminen 58/ /2015 Henkjaos Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin vuo si lo maa ajalla (5 pv), ( 12 pv) ja (10 pv), yhteensä 27 päivää. Hannele Mikkanen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (Syy: Osallisuusjäävi). Henkilöstöjaosto myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa tämän esityksen mu kaises ti. Henkjaos 83 Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen esittää, että hänen vuosilomaansa tulisi muuttaa työn vaatimusten vuoksi siten, että (5 pv) siirretään pi det täväk si ajalla Kunnanjohtaja esittää samalla, että henkilöstöjaosto myön tää samalla hänelle vuosilomaa myös ajalle Henkilöstöjaosto myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa tämän esityksen mu kaises ti.

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Henkilöstöjaosto Tiedoksiasiat Henkjaos 84 Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi henkilöstöjaostolle: - Sopimus Nina Rädyn ajankäyttösopimus OAJ n Pohjois-Karjalan alueyhdistys ry:n alueasiamiestehtävään ajalla Henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

25 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 63-64, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 65-76, Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Virka ja työehtosopimusten soveltaminen ja tulkinta (KvesL 26) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 65-76, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNANHALLITUS Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnanhallitukselle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

26 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO puh Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 14 KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi 3 15 KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot