SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018"

Transkriptio

1 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin

2 Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Olli Koski puhelin Tilaukset: SAK puhelin

3 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin SISÄLTÖ 1 TALOUDEN KUVA JA FINANSSIPOLITIIKAN LINJA Talouden kasvunäkymät ovat heikot Työllisyysnäkymät kääntyneet synkiksi EU lainsäädäntö rajoittaa finanssipolitiikan liikkumatilaa Julkisen talouden sopeuttaminen Työura ja eläkeneuvottelut Kuntarakenneuudistus Aluehallinnon ja valtionhallinnon uudistus VEROTUS JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA Työn verotuksen kiristyminen estettävä Omaisuusverotusta voidaan lisätä Arvonlisäverotuksesta selvitys Makeisveron pohjaa laajennettava Ulkomaisen työntekijän verotus Harmaa talous TYÖVOIMA JA KOULUTUSPOLITIIKKA Työllisyysmäärärahat Ammatillinen koulutus TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN, TYÖOIKEUS JA TYÖTERVEYS Kansallinen työelämän kehittämisstrategia Työsuojelu Työterveyshuolto ELINKEINO, LIIKENNE JA ASUNTOPOLITIIKKA Liikennepolitiikka Elinkeinotuet ja yritysrahoitus Tutkimus ja innovaatiopolitiikka Valtion omistajapolitiikka Energia ja ilmastopolitiikka Asuntopolitiikka ICT palveluväylä Matkailu SOSIAALIPOLITIIKKA Työttömyysturva Vuorotteluvapaa Sairausvakuutus Asumistuki... 28

4 2 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin TALOUDEN KUVA JA FINANSSIPOLITIIKAN LINJA Finanssipolitiikan asiantuntijaryhmän suositus julkisen talouden sopeuttamisen jaksottamisesta seuraaville kolmelle vuodelle on kannatettava. Talouskasvua ei pidä vuonna 2015 heikentää ylisuurilla veronkorotuksilla ja menonleikkauksilla. Noin kolmen miljardin euron haarukkaan asetuttava sopeutustarve on viisasta toteuttaa Vuonna 2015 on tehtävä sopeutusta vähintään miljardin euron edestä Euroopan unionin taloushallintojärjestelmästä tulevien, Suomen lakiin kirjattujen julkisen talouden vakausvaatimusten mukaisesti. Sopeutuskeinoissa on pidettävä mukana sekä verot että menot, siten että ensin painotetaan veroja ja menosäästöt tehdään tinkimällä tulevasta menojen nousupaineesta. Nousupaineita on vähennettävä tehostamalla kuntien palvelutuotantoa sekä kuntarakenteen että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksilla. Talouspolitiikan prioriteeteiksi on asetettava: 1. Nokian jättämän tuottavuuskuopan täyttäminen lisäämällä kasvua tukevia investointeja 2. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien lieventäminen 3. Julkisen velkaantumisen taittaminen viisaasti ajoitetuilla sopeutustoimenpiteillä Tuottavuuden poikkeuksellisen huono kehitys tarkoittaa sitä, että työmarkkinoilla joudutaan varautumaan niukan linjan jatkumiseen lähivuosina. Ostovoimaa tukevat veroratkaisut ja muut ratkaisut olisivat tarpeen. 1.1 Talouden kasvunäkymät ovat heikot Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2012 prosentin. Tuotannon pieneneminen jatkui hyvin todennäköisesti myös vuonna Valtiovarainministeriö ennakoi tuotannon supistuneen viime vuonna 1,2 prosenttia. Ongelmat ovat kasaantuneet vientiteollisuuteen, jossa on useita samanaikaisia haasteita, kuten alhainen yleinen tuottavuuskehitys Nokian jälkeen, graafisten papereiden supistuvat markkinat, maailmantalouden kysynnän epävarmuus sekä nousevat välipanos- ja logistiikkakustannukset. Jos oletetaan, että tuotanto olisi jatkanut vuoden 2007 jälkeen kahden prosentin kasvua, tähän mennessä olisi jäänyt saamatta noin 15 prosenttia bruttokansantuotteen kasvua. Kasvukuilu ei ole yhtä suuri, jos kahden prosentin kasvutrendi oletetaan alkavaksi ennen Nokian parhaita vuosia. Siinäkin tapauksessa kasvutilanne on huolestuttava.

5 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin BKT:n määrä, kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Suomen BKT:n poikkeuksellisen nopea kasvu oli luonnollisesti paljolti Nokian vetämän elektroniikkateollisuuden ansiota. Se piti yllä nopeaa tuottavuuskehitystä, joka puolestaan mahdollisti kohtuullisen ansiotason nousun heikentämättä yksikkötyökustannuksia. Koska Nokian tuottavuuspanos ei ole palautumassa ainakaan nopeasti, on tosiasiallinen tuotantokuilu pienempi kuin 15 prosenttia. Sen voi arvioida olevan noin kolmen prosentin luokkaa. Tuotantokuilulla tarkoitetaan nykyisen tuotannon erotusta potentiaalisesta tuotannosta, joka vallitsee silloin kun talouden voimavarat ovat täyskäytössä. Yksikkötyökustannukset ovat Nokian ja elektroniikkateollisuuden hiipumisen jälkeen kohonneet selvästi kilpailijamaita nopeammin. Kustannustasoa nostavat myös teollisuuden välituotepanokset, joista työn osuus on noin 40 prosenttia (esim. logistiikka ja ostopalvelut).

6 4 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan kilpailukykyä kuvaava indikaattori Näiden tietojen pohjalta voidaan todeta, että työllisyys ja kasvusopimuksen mukaiset erittäin maltilliset palkankorotukset olivat välttämättömiä Suomen ulkoisen tasapainon parantamiseksi. Näyttää siltä, että elektroniikkateollisuuden hiipumisen aiheuttaman tuottavuusromahduksen jälkeistä sopeutumista voidaan joutua jatkamaan vielä aiemmin ennakoitua kauemmin. Talouspolitiikan kärkihankkeisiin on nostettava talouskasvun potentiaalin kasvattaminen. Nokian jättämä tuottavuuskuoppa pitää täyttää. Tällä hetkellä työn tuottavuuskehitys näyttää synkältä. Työn tuottavuus on supistunut poikkeuksellisesti

7 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Suomen tuottavuuskehitys oli 90-luvun lamaan asti nopeaa perässähiihtäjän edun vuoksi. Sen jälkeen elektroniikkateollisuus nosti Nokian johdolla Suomen tuotta- vuutta suhteessa muuhun Eurooppaan. Nyt nämä molemmat veturit on käytetty. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, ettei parhaiden ns. Nokia-vuosien tuottavuuskehitykseen päästä jatkossa, vaan Suomen tuottavuuskehitys asettuu muiden Länsi-Euroopan maiden tasolle: noin prosentin trendikasvulle vuositasolla. Hidastuva tuottavuuden kasvu on ollut pääsääntö kehittyneissä talouksissa jo 1970-luvulta alkaen. Toisaalta teknologinen kehitys ja sen hyödyt on historian ku- luessa usein yliarvioitu. Joka tapauksessa myös prosentin tuottavuuskasvun kanssa voidaan tulla toimeen, eikä se olisi länsimaisittain poikkeuksellisen alhainen kasvuluku. Alenevaa tuottavuuskehitystä vastaan on syytä toimia. Tähän asti Suomen hallituksen toimenpiteitä ovat olleet työllisyys- ja kasvusopimuksen solmimisen edesauttaminen sekä yhteisöveron alentaminen. Talouden ja tuottavuuden kasvu vaatisivat edelleen: 1. hyödykemarkkinoiden kehittämistä ja kilpailun lisäämistä (siellä missä terve kilpailu on mahdollista) 2. talouden yleisen avoimuuden lisäämistä (esim. kansainvälisyys koulutuksessa ja tutkimuksessa, EU:n vapaakaupparatkaisut) 3. tieto-, liikenne- ja energiaverkkojen tavoitteellista kehittämistä 4. omistaja- ja rahoitusmarkkinapolitiikan aktivoimista edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseen 5. verotuksen kehittämistä työllisyyttä ja kasvua tukevaan suuntaan 6. elinkeinorakenteen monipuolistamista aktiivisella elinkeinopolitiikalla. 1.2 Työllisyysnäkymät kääntyneet synkiksi Talouden alavireinen kehitys viime vuosina alkaa nyt näkyä työttömyydessä selvästi. Varsinkin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mittaama rekisteripohjainen työttömyysaste on noussut hälyttävästi.

8 6 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tilastokeskuksen työttömyysasteet Samaan aikaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma näyttäisi pahenevan. Työttömiä on aiempaa enemmän, mutta työpaikkojen täyttämiseen tarvittava aika on aiempaa pidempi. Työpaikkojen avoinna olon kesto päivinä Työmarkkinoiden toimivuus näyttäisi heikentyneen perinteisellä Beveridgekäyrällä mitaten. Kun käyrä siirtyy kauemmaksi origosta, on yhtä aikaa enemmän avoimia työpaikkoja ja enemmän työttömiä.

9 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma johtuu siitä, että syntyvät uudet työpaikat ovat eri toimialoilla ja eri alueilla kuin ne työpaikat, jotka ovat viime vuosina hävinneet. Ongelman ratkaisemiseksi on keskityttävä seuraaviin osa-alueisiin: 1. Tarvitaan voimavaroja ja tehokkuutta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja koulutukseen. Lisäleikkauksista on pidättäydyttävä. 2. Kaupunkiseutujen asunto-ongelmat täytyy ratkaista. On kaavoitettava lisää maata asuinkäyttöön. 3. Liikenneyhteyksien parantaminen on tarpeen työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi. 1.3 EU-lainsäädäntö rajoittaa finanssipolitiikan liikkumatilaa EU-lainsäädäntö asettaa julkiselle taloudelle kolme sitovaa numeerista rajoitetta: 1. Julkisen talouden alijäämä ei saa ylittää kolmea prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). 2. Julkinen velka ei saa ylittää 60 prosenttia BKT:sta. 3. Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä ei saa merkittävästi poiketa keskipitkän aikavälin tavoitteesta, joka on 0,5 prosenttia BKT:sta. Kolmen prosentin alijäämäraja ja 60 prosentin velkaraja tulevat suoraan EU:n perustamissopimuksesta. Keskipitkän aikavälin tavoite perustuu vuoden 2011 fi-

10 8 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin nanssipoliittiseen sopimukseen (Fiscal compact), joka tuli voimaan Tavoite on kirjattu Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Näiden rajoitteiden rikkominen voi käynnistää menettelyt, joissa edellytetään korjaavia toimia. Menettelyt voivat edetä sanktioihin asti. Suomen kohdalla on riski- nä, että ilman lisätoimenpiteitä sekä julkinen velka että rakenteellinen alijäämä ylittävät viitearvot lähivuosina. Taulukko 1. Valtiovarainministeriön arvio talouskehityksestä ilman uusia päätöksiä: rakenteellinen alijäämä ja julkinen velka ylittävät raja-arvot lähivuosina. Raja-arvo Julkisyhteisöjen rahoitusasema % BKT:sta 3,0 2,2 2,6 2,5 2 1,7 1,4 1,3 Keskipitkän aikavälin tavoite MTO: julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema, % BKT:stä 0,5:n mer- kittävä alitus 1,2 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta 60 53, ,6 62,9 63,8 64,6 Valtion velka, % BKT:sta 43,6 46,6 49,3 50,7 51, ,4 Syksyllä 2013 Euroopan komissio arvioi, että on olemassa riski, että Suomi poikkeaa merkittävästi keskipitkän aikavälin tavoitteeseen vievältä polulta vuonna Suomi joutuu arvioinnin kohteeksi seuraavan kerran keväällä Julkisen talouden sopeuttaminen Ilman uusia sopeutustoimia julkinen talous on jäämässä pysyvästi alijäämäiseksi ja julkinen velka jatkaa nousuaan. Silloin Suomi ei saavuttaisi EU-sitoumuksiaan, minkä seurauksena EU voisi edellyttää Suomelta korjaavia toimia. Koko julkisen talouden alijäämien taustalla on erityisesti valtiontalouden heikko tila. Kunnat ovat lievästi alijäämäisiä, kun taas sosiaaliturvarahastot (kuten eläkerahastot) ovat ylijäämäisiä lähivuosia. Tätä taustaa vasten valtiontalouden lisäsopeutustoimille on ilmeinen tarve. Finanssipolitiikan asiantuntijaryhmä arvioi helmikuussa 2014, että kolmen miljar- din suuruinen valtiontalouden sopeutus riittää taittamaan valtion velkasuhteen ja supistamaan valtiontalouden alijäämän noin prosenttiin suhteessa BKT:hen. Liian nopea sopeutus jarruttaisi taloudellista kasvua lyhyellä aikavälillä. Siksi asiantuntijaryhmä ehdottaa, että valtiontalouden sopeutustoimet jaksotettaisiin vuo- sille siten, että sopeutuksen määrä olisi jokaisena vuonna yksi miljardi. Jaksotettu sopeutus vuosina hidastaisi BKT:n kasvua joitain prosentin kymmenyksiä vuodessa. Toisaalta julkisyhteisöjen velkasuhde kääntyisi laskuun vuonna 2017 ja julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema kääntyisi lievästi ylijäämäiseksi jo vuonna Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että päätökset lisäsopeutuksesta tehtäisiin kevään 2014 kehysriihessä. Niitä koskevat lakiesitykset käsiteltäisiin tällä eduskuntakaudella myös vuoden 2015 jälkeen voimaan tulevan sopeutuksen osalta.

11 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Kuntarakenneuudistuksen kanssa samanaikaisesti on pyritty viemään eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) rakenneuudistusta. Riippumatta siitä, miten kuntarakenneuudistus etenee, on välttämätöntä saada aikaan järkevä soteuudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on riittävän suurilla toimi- joilla. Tavoitteena tulisi olla sekä vertikaalinen että horisontaalinen integraatio eri organisaatioiden kesken. Erikoissairaanhoidossa tuottavimman ja tuottamatto- Asiantuntijaryhmä perustaa ehdotuksensa olettamukseen, että lähivuosien keskimääräinen talouskasvu olisi noin 1,5 prosenttia vuodessa. Olettamus on nykyisissä olosuhteissa realistinen, mutta on toki mahdollista, että talous kasvaa nopeammin ja sopeutustarve jäisi vähäisemmäksi. Siksikin on hyvä aikatauluttaa toimenpiteet kolmelle vuodelle. Silloin osa päätetystä sopeutuksesta voidaan perua seuraavalla hallituskaudella, jos julkisen talouden tila kehittyy ennakoitua paremmaksi. Lisäksi asiantuntijatyöryhmän arvioi, että velkasuhde alkaisi laskea melko nopeasti vuodesta 2017 eteenpäin (enimmillään lähes prosenttiyksikön vuodessa), ja julkisen talouden rakenteellinen alijäämä muuttuisi ylijäämäksi jo Molemmat tavoitteet ylittäisivät Suomen EU-velvoitteet. Näin ollen kolmen miljardin euron sopeutus jaksotettuna kolmelle vuodelle ei ole mikään sopeutuksen ehdoton vähimmäismäärä, ja sen aikataulutuksessa olisi siten hieman varaa joustaa. Sikäli kun menosopeutukseen lähdetään, tulisi kuntien talouden välittömästä kiristämisestä pidättäytyä. Kuntasektorilla on käynnissä merkittäviä kehittämishankkeita: kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä tuloksellisuusohjelma, joiden tuloksena kuntatalouden tasapainon tulisi parantua. 1.5 Työura- ja eläkeneuvottelut Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ratkaisun vuonna 2017 voimaan tulevasta so- siaalisesti ja taloudellisesti kestävästä eläkeuudistuksesta ensi syksyyn mennessä. Uudistusta koskeva hallituksen esitys valmistellaan kolmikantaisesti ja annetaan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen kokoontuvalle eduskunnalle. 1.6 Kuntarakenneuudistus Kuntarakenneuudistus on välttämätön yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi koko maassa. Väestön ikääntyessä tämä tavoite karkaa, jos uudistusta ei saada vihdoin liikkeelle. Metropolihallintomallia voisi laajentaa suuremmille kaupunkiseuduille, joissa uudistuksen vastustus on voimakkainta. Näin saataisiin vauhtia tärkeisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeisiin, jotka edistäisivät talouskasvua ja työllisyyttä. Kuntarakenneuudistus on saatettava valmiiksi niin, että lopputuloksena ovat nykyistä isommat palvelujen järjestäjätahot. Palvelujen järjestäjiksi ja tuottajiksi tarvitaan mahdollisimman vahvat peruskunnat. Yhtenäisestä työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuva peruskunta luo hyvät edel- lytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä. Riittävä väestöpohja takaa vahvan kunnan, joka mahdollistaa myös kuntien työntekijöiden osaamisen kehittymisen ja ammattimaisen johtamisen sekä tarkoituksenmukaisen kuntien oman palvelutuotannon.

12 10 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin mimman keskussairaalan välinen tuottavuusero vuonna 2012 oli 31 prosenttia. Toimintoja tehostamalla on mahdollista saada merkittävästi lisävoimavaroja terveydenhuoltoon. Kunta- ja sote-uudistuksissa henkilöstön asema on turvattava hallitusohjelman edellyttämällä tavalla nykyisellä tasollaan. Luonnollinen poistuma kunta-alalla mahdollistaa nykyiselläänkin työtehtävien ja organisaatioiden uudistamisen, sikäli kun se on tarpeellista. 1.7 Aluehallinnon ja valtionhallinnon uudistus Kuntatalouden järkevää hallintaa on parannettava kuntatalouden ohjausjärjestelmällä. Kuntatalouden ohjausjärjestelmän on toteutettava ns. rahoitusperiaatetta, jonka mukaan valtion on selvitettävä kaikkien nykyisten ja mahdollisten uusien kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoitusmahdollisuudet. Kaikkiin uusiin tehtä- viin ja velvoitteisiin on liitettävä selvitys ja päätökset keinoista, joilla ko. tehtävät rahoitetaan. Kunnille ei pidä säätää uusia tehtäviä ilman tarvittavaa rahoitusta. Vaikka edellisestä aluehallinnon uudistuksesta on vasta vähän aikaa, on valtion aluehallintoa edelleen tarpeen koota yhteen. SAK:lle on tärkeää, että työvoimapalettä kansainvälisen työ- velut ja työsuojeluviranomaisen toiminta järjestetään niin, järjestö ILOn sopimuksen edellyttämä riippumattomuus säilyy eikä työsuojeluvi- ranomaiselle anneta muita tehtäviä kuin ILOn sopimuksessa on määritelty. Lisäksi palvelujen on oltava kansalaisten helposti saavutettavissa. Hallinnon uudistus on toteutettava eläkejärjestelyin ja muuten irtisanomisia välttämällä. Myös valtionhallinnon uudistamisessa on turvattava henkilöstön asema. Ministeriöiden toimintamäärärahoihin ei pidä tehdä summittaisia leikkauksia. Määrärahat on mitoitettava henkilöstötarpeen mukaan. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusoh- jelmalle on annettava edellytykset onnistua. Henkilöstömuutoksissa on noudatettava valtion muutosturvaohjeistusta, joka on linjattu valtioneuvoston periaatepäätöksessä 2012 sekä valtiovarainministeriön ohjeissa 2013.

13 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin VEROTUS JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA Hallitusohjelmaan sisältyvät vaalikauden veromuutokset on lähes kokonaan toteutettu. Verotuksessa voi kuitenkin vielä tulla suuriakin lainsäädäntöhankkeita, jos hallitus päättää toteuttaa julkisuudessa esillä olleen kolmen miljardin säästösuunnitelman ja päätökset tehdään jo kuluvana vuonna, vaikka muutokset toteutuisivat vasta seuraavalla vaalikaudella. Taulukossa 1 on esitetty hallituksen tekemiä määräaikaisia veropäätöksiä, joiden voimassaolo päättyy ensi vuonna. SAK:n mielestä valtion tuloveroasteikon sekä perintö- ja lahjaveroasteikon väliaikaiset ylimmät tuloluokat pitää muuttaa pysyviksi. Taulukko 1. Hallituksen määräaikaisia veropäätöksiä (päättyvät vuonna 2015) Toimenpide Pankkivero Sijoitustoiminnan verohuojennus (ns. bisnesenkelivähennys) Valtion tuloveroasteikon väliaikainen ylin tuloluokka Asuntolainan korkovähennystä supistetaan 5 % yksikköä Perintö ja lahjaveroasteikon väliaikainen ylin luokka Voimassa (tai kun direktiivi voimaan) Verotuottoarvio, milj. /v milj. euroa, josta osa palautuu 5 20 vuodessa Työn verotuksen kiristyminen estettävä Taulukossa 2 on listattu SAK:n veroehdotuksia kehyskaudelle SAK lähtee siitä, että vuonna 2015 ansiotuloverotuksessa tehdään inflaatio- ja ansiotasotarkistukset pieni- ja keskipalkkaisille. Lisäksi SAK esittää, että palkansaajamaksujen nousu kompensoidaan. Asuntolainojen korkojen vähennysprosenttia on pienennetty ja tullaan edelleen pienentämään siten, että vuoden 2015 verotuksessa enää 70 prosenttia asuntolainan korkomenoista on vähennyskelpoisia. Asuntolainojen korkovähennysoikeus on ollut yksi suurimmista omistusasumisen verotuista. Korkovähennystä pienentämällä voidaan lähentää omistusasumisen ja vuokra-asumisen verokohtelua. Alhaisilla asuntolainan koroilla korkovähennysprosentin pienentämisen vaikutus korkomenoihin on pieni. Valtiovarainministeriön verotyöryhmä esitti, että pitkällä aikavälillä asuntolainojen korkovähennysoikeudesta luovutaan kokonaan. Tämä

14 12 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin edellyttäisi pitkää siirtymäaikaa, koska asuntolainojen korkovähennys kohdistuu erityisesti lapsiperheisiin. Hallitus on asettanut erillisen ministerityöryhmän valmistelemaan esityksen elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamisesta sekä uudelleenkohdentamisesta kehysriiheen mennessä. Tässä työssä on huomioitava, että teollisuudelle on tarjottava tasavertainen kilpailuympäristö globaalissa taloudessa. Kansainvälinen kilpailu tarkoittaa sitä, että Suomi ei voi verottaa siirtymäaltista tuotantoa ratkaisevasti enemmän kuin kilpailijamme. Teollisuuden sähköverotukseen ei siis voida kohdistaa korotuksia. On myös selvitettävä, kärsivätkö sähköintensiiviset palvelualat (mm. hiihtokeskukset ja huvipuistot) kansainvälisessä kilpailussa siitä, että ne ovat korkean sähköveron piirissä Suomessa. Matkailun kehittämiseksi sähköintensiivisten palveluiden alempaa sähköveroa on harkittava. Ympäristölle haitallisissa tuissa on mukana myös ehdotus työmatkakuluvähennyksen puolittamisesta. Työmatkavähennys asunnon ja työpaikan välisistä matkoista on 600 euroa ylittävältä osalta enintään 7000 euroa. Vuonna 2012 matkakuluja vähennettiin verotuksessa yhteensä 1,5 miljardia euroa. Vähennys tehdään tuloista, joten vähennyksestä saatava hyöty riippuu henkilön rajaveroasteesta. SAK on vaatinut matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden pienentämistä sekä matkakuluvähennyksen muuttamista verosta tehtäväksi vähennykseksi. Työssäkäynnistä aiheutuvat kulut on voitava vähentää verotuksessa. Työmatkakuluvähennyksellä helpotetaan työvoiman alueellista liikkuvuutta. SAK kannattaa ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja työmatkaliikenteessä. Työmatkat olisi hyvä tehdä julkisilla kulkuvälineillä. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, esimerkiksi jos liikenneyhteyksiä ei ole tai jos henkilön pitää kuljettaa mukanaan painavia työtarvikkeita. Kestävän liikkumisen muotoja voidaan muuttaa houkuttelevammiksi vaihtoehdoiksi taloudellisilla ohjauskeinoilla. Esimerkiksi Kaliforniassa ilmaisia pysäköintipaikkoja tarjoavat työnantajat velvoitetaan tarjoamaan pysäköinnin arvoa vastaava käteishyvitys (palkan korotus) niille työntekijöille, jotka eivät käytä pysäköintietua. Ruotsissa työnantajan ilmaiseksi tarjoama pysäköintipaikka on veronalainen pysäköintietu. Veroa maksetaan käytön mukaan. Verosta on vapautettu ne työntekijät, jotka käyttävät autoa työtarkoituksiin vähintään 160 päivää ja joilla kertyy työajoa vähintään 3000 kilometriä vuodessa.

15 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Taulukko 2. SAK:n ehdotuksia verotoimenpiteiksi Toimenpide Ansiotuloverotuksessa tehdään 2015 alkaen inflaatio ja ansiotasotarkistus (1,5 % vuonna 2015) Palkansaajamaksujen nousu kompensoidaan Asuntolainan korkovähennyksen supistamista jatketaan vuosi Pääomatulojen verotuksen progressiivisuutta lisätään Listaamattomien yritysten huojennetun verotuksen rajaa ja tuottoprosenttia alennetaan Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus poistetaan perintöverotuksessa Kiinteistöveropohjaa laajennetaan maa ja metsätalousmaahan. Kiinteistöveron rajoja nostetaan ja verotusarvoja tarkistetaan. Kiinteistöverotusta huojennetaan pienituloisilta. Makeisveron pohjaa laajennetaan Verotuottoarvio, milj. /v Omaisuusverotusta voidaan lisätä Yhteisöveroprosentin alennusta 20 prosenttiin rahoitettiin osittain osinkoverotusta korottamalla. Pääomatuloverotuksen progressiivisuutta tulee edelleen lisätä. Listaamattomien yhtiöiden huojennetun verotuksen rajaa ( euroa) ja tuottoprosenttia (8 %) pitää alentaa. Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja voidaan nostaa ja kiinteistöveropohjaa laajentaa maa- ja metsätalousmaahan. Toimenpiteellä voidaan edistää puun myyntiä ja saada lisää verotuloja kunnille. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöverotuksen osalta selvitetään maapohjan erottamista omaksi kokonaisuudeksi. Kaivostoiminnassa verojen ja maksujen pitää olla matalia malminetsintävaiheessa. Mahdolliset kaivosverot pitää suunnata vain kannattavaan kaivostoimintaan. Suomessa nykyisen maanomistajakorvauksen painopistettä pitää siirtää entistä enemmän kaivostoimintavaiheeseen. Samalla kaivostoimintavaiheen korvaukseen voidaan palauttaa valtiolle maksettava osuus. 2.3 Arvonlisäverotuksesta selvitys Talousteoriassa kulutusta pidetään työpanosta sopivampana verokohteena. Arvonlisävero on kulutusveroista merkittävin (noin 17 mrd. euroa). Työn verotuksesta poiketen arvonlisävero kohdistuu tuontiin, mutta ei rasita vientiä. Kulutus-

16 14 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin veroilla voidaan hillitä liiallista kulutusta ja siihen liittyviä haittoja. Toisaalta kulutusverojen korotuksista aiheutuu kielteisiä tulonjakovaikutuksia. Niitä lievennetään indeksisidonnaisilla tulonsiirroilla, jotka kasvavat automaattisesti kulutusverojen noustessa. Pienipalkkaiset ihmiset eivät kuitenkaan ole indeksisuojan piirissä, joten heidän asemansa turvaamiseksi olisi myös tuloverotusta kevennettävä pienituloisessa päässä. Arvonlisäverojärjestelmässä on nykyisellään erilaisia poikkeuksia: useita alennettuja verokantoja ja arvonlisäverolain soveltamiseen liittyviä eroja EU-maissa. Lyhyellä aikavälillä arvonlisäverotukseen ei pidä tehdä korotuksia, koska se heikentäisi joidenkin toimialojen toimintaedellytyksiä kohtuuttomasti ja olisi tulonjaon kannalta ongelmallista, varsinkin ilman asianmukaista tuloverotuksen alentamista. Toisaalta pitkällä aikavälillä voisi olla perusteltua yhtenäistää arvonlisäverotusta ja käytäntöjä EU-maissa. Tällöin tuloverotusta olisi kevennettävä pienipalkkaisten osalta, jotta kulutusverotuksen regressiivisyyttä kompensoitaisiin. Arvonlisäverotuksen vaikutuksista työllisyyteen, tulonjakoon ja elinkeinopolitiikkaan pitäisi tehdä laajapohjainen selvitys tällä vaalikaudella, jotta tietämys arvonlisäverotuksen kaikista vaikutuksista olisi muun muassa tulevien hallitusohjelmaneuvottelijoiden käytössä. Vasta kun vaikutusarviot ovat käytettävistä, on mahdollista ottaa täsmällisesti kantaa siihen, minkälaisella arvonlisäverotuksella on niin työllisyyden ja tulonjaon kuin elinkeinojen toimintaedellytystenkin kannalta tarkoituksenmukaista edetä. 2.4 Makeisveron pohjaa laajennettava Nykyinen makeisvero ei ole kilpailuneutraali. Vero kohtelee eri tavoin tuotteita, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Yritykset ovat kehittäneet makeisten kaltaisia, mutta veron ulkopuolelle jääviä tuotteita, kuten keksejä. Tästä syystä makeisveron pohjaa pitää laajentaa kekseihin, kakkuihin, hilloihin ja muroihin viimeistään, kun valmisteverotuksen uusi tietojärjestelmä on valmis 2.5 Ulkomaisen työntekijän verotus Verosopimuksia tulkittaessa on viime vuosina yleistynyt taloudellisen työnantajan käsite. Se on ollut tarpeen työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden vuoksi. Käsite perustuu OECD:n malliverosopimukseen. Se merkitsee, että työnantajan katsotaan olevan työskentelyvaltiosta, jolloin ulkomaalaista työntekijää on mahdollista verottaa heti ensimmäisestä päivästä alkaen työskentelyvaltiossa. Selvitetään, olisiko taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotolla vaikutusta verotuloihin Suomessa. 2.6 Harmaa talous Harmaa talouden ja talousrikollisuuden kuudennella torjuntaohjelmalla, joka kattaa vuodet , tavoiteltiin miljoonan verohyötyä. Nyt käytettävissä olevien tietojen mukaan tavoitetta ei tulla saavuttamaan, vaikka lähes kaikki torjuntaohjelmassa mainitut toimenpiteet ovat joko valmistuneet tai valmistumassa. Ilmeisenä syynä tähän ovat hankkeiden valmistelutapaa koskevat näkemyserot maan hallituksessa ja työmarkkinajärjestöjen välillä. Siksi esimerkiksi kolmikan-

17 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin taisesti valmisteltu tilaajavastuun uudistustyö ei tuottanut luvattua kokonaisuudistusta. Samasta syystä myös pääomatulojen verovalvontaa koskeva hallintarekisterin viranomaisuusjulkisuus jäänee toteuttamatta. SAK pitää tärkeänä, että myös seitsemäs harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelma on koko vaalikauden mittainen. Mutta jotta kuudennen torjuntaohjelman ongelmat voitaisiin välttää, kullekin ohjelman tulevalle hankkeelle on asetettava fiskaaliset tavoitteet siten, että verovuotoja voidaan olennaisesti pienentää. Tavoitteet on täsmennettävä myös valtiontalouden kehyksiin Se, mille tasolle verovuotojen tukkimista koskevat tavoitteet asetetaan, on selvennettävä vuoden 2015 eduskuntavaalien alla käytävässä kansalaiskeskustelussa ja sisällytettävä vuonna 2015 aloittavan hallituksen ohjelmaan. SAK:n mielestä tavoite ei voi olla ainakaan pienempi kuin Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa.

18 16 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin TYÖVOIMA- JA KOULUTUSPOLITIIKKA 3.1 Työllisyysmäärärahat Työttömyys kasvoi koko vuoden 2013, ja työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin kuukausittain. Huolestuttavaa on ollut työttömyyden pitkittyminen, joka on näkynyt sekä työttömyysjaksojen pidentymisenä että pitkäaikaistyöttömien ennätyksellisen korkeana määränä. Pitkäaikaistyöttömiä on jo lähes Lisäksi maahanmuuttajien työttömyysaste on noussut yli 28 prosenttiin. Näillä työttömyysluvuilla hallituksen tavoitteiden viiden prosentin työttömyysasteesta ja maahanmuuttajien työttömyyden puolittamisesta tulee näkyä myös työllisyysmäärärahojen nostamisena ja työvoimapalveluihin panostamisena. Työttömien kasvaneesta määrästä johtuen aktivointiaste on laskenut 26,8 prosenttiin, joka on kaukana 30 prosentin tavoitteesta. Aktiivitoimenpiteisiin osallistuneiden kokonaismäärä ei ole lisääntynyt riittävästi, vaikka työttömänä olleiden määrät ovat merkittävästi kasvaneet. Työvoimahallinnon riittävästä resursoinnista on huolehdittava. TE-hallinnon palveluissa tulee kiinnittää huomiota koulutus- ja uranvaihtopalveluihin, sillä erityisesti aikuisten tarve näille palveluille on nykytilanteessa suuri. Myös ammatinvalintapsykologi- ja koulutustietopalveluiden tarjonnasta täytyy huolehtia. Nuorisotakuun mukaisia toimia on edelleen tehostettava ja jatkokehitettävä nuorten työllisyyden parantamiseksi. Nuoret ovat moninainen joukko, joten takuun mukaisten toimien on oltava monipuolisia. SAK painottaa nuorisotakuun rahoituksen tärkeyttä muun muassa TE-palvelujen, koulutuksen, kuntoutuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön lisäämisen ja turvaamisen näkökulmasta. Nuorisotakuuseen varattu vuosittainen 60 miljoonan euron määräraha ei kata kaikkia näitä toimia. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa on hyödynnettävä ns. kuntakokeilusta saadut kokemukset. Moniammatillinen yhteistyö tulee painottumaan myös työvoiman palvelukeskusten laajentamisessa koko maahan. Samaan aikaan on kuitenkin panostettava TE-toimistojen kaikille työttömille annettavien palvelujen parantamiseen. SAK:n näkemyksen mukaan määrärahoja tulee suunnata TE-toimistojen henkilöstöresursseihin työttömien henkilökohtaisen palvelun turvaamiseksi sekä työllistymissuunnitelmien laadun kehittämiseksi. Ulkomaalaistaustaisten työttömyys näyttää kasvavan nopeasti. Ulkomaalaisten työttömien määrä on vuoden aikana lisääntynyt henkilöllä. Samanaikaisesti yrityksien mahdollisuuksia hankkia työvoimaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta on eräillä ELY-alueilla helpotettu saatavuusharkinnan ehtoja lieventämällä. TE-hallinnon ja yritysten välisessä yhteistyössä tehtäviin yhteishankinta- ja rekrytointikoulutuksiin tulee panostaa. Sillä voidaan parhaiten pureutua niin sanottuun osaamisvajeongelmaan, jossa paikat jäävät täyttymättä työttömien työnhakijoiden osaamisesta johtuvien kynnysten vuoksi. Tätä on käytetty perusteluna muun muassa saatavuusharkintakeskustelussa, kun halutaan hakea EU/ETA-alueen ulkopuolelta työntekijöitä, vaikka samanaikaisesti alalle töihin hakeutuvia on työttö-

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2014 16a/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 16a/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot