SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin 2015 2018"

Transkriptio

1 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin

2 Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Olli Koski puhelin Tilaukset: SAK puhelin

3 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin SISÄLTÖ 1 TALOUDEN KUVA JA FINANSSIPOLITIIKAN LINJA Talouden kasvunäkymät ovat heikot Työllisyysnäkymät kääntyneet synkiksi EU lainsäädäntö rajoittaa finanssipolitiikan liikkumatilaa Julkisen talouden sopeuttaminen Työura ja eläkeneuvottelut Kuntarakenneuudistus Aluehallinnon ja valtionhallinnon uudistus VEROTUS JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA Työn verotuksen kiristyminen estettävä Omaisuusverotusta voidaan lisätä Arvonlisäverotuksesta selvitys Makeisveron pohjaa laajennettava Ulkomaisen työntekijän verotus Harmaa talous TYÖVOIMA JA KOULUTUSPOLITIIKKA Työllisyysmäärärahat Ammatillinen koulutus TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN, TYÖOIKEUS JA TYÖTERVEYS Kansallinen työelämän kehittämisstrategia Työsuojelu Työterveyshuolto ELINKEINO, LIIKENNE JA ASUNTOPOLITIIKKA Liikennepolitiikka Elinkeinotuet ja yritysrahoitus Tutkimus ja innovaatiopolitiikka Valtion omistajapolitiikka Energia ja ilmastopolitiikka Asuntopolitiikka ICT palveluväylä Matkailu SOSIAALIPOLITIIKKA Työttömyysturva Vuorotteluvapaa Sairausvakuutus Asumistuki... 28

4 2 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin TALOUDEN KUVA JA FINANSSIPOLITIIKAN LINJA Finanssipolitiikan asiantuntijaryhmän suositus julkisen talouden sopeuttamisen jaksottamisesta seuraaville kolmelle vuodelle on kannatettava. Talouskasvua ei pidä vuonna 2015 heikentää ylisuurilla veronkorotuksilla ja menonleikkauksilla. Noin kolmen miljardin euron haarukkaan asetuttava sopeutustarve on viisasta toteuttaa Vuonna 2015 on tehtävä sopeutusta vähintään miljardin euron edestä Euroopan unionin taloushallintojärjestelmästä tulevien, Suomen lakiin kirjattujen julkisen talouden vakausvaatimusten mukaisesti. Sopeutuskeinoissa on pidettävä mukana sekä verot että menot, siten että ensin painotetaan veroja ja menosäästöt tehdään tinkimällä tulevasta menojen nousupaineesta. Nousupaineita on vähennettävä tehostamalla kuntien palvelutuotantoa sekä kuntarakenteen että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksilla. Talouspolitiikan prioriteeteiksi on asetettava: 1. Nokian jättämän tuottavuuskuopan täyttäminen lisäämällä kasvua tukevia investointeja 2. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien lieventäminen 3. Julkisen velkaantumisen taittaminen viisaasti ajoitetuilla sopeutustoimenpiteillä Tuottavuuden poikkeuksellisen huono kehitys tarkoittaa sitä, että työmarkkinoilla joudutaan varautumaan niukan linjan jatkumiseen lähivuosina. Ostovoimaa tukevat veroratkaisut ja muut ratkaisut olisivat tarpeen. 1.1 Talouden kasvunäkymät ovat heikot Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2012 prosentin. Tuotannon pieneneminen jatkui hyvin todennäköisesti myös vuonna Valtiovarainministeriö ennakoi tuotannon supistuneen viime vuonna 1,2 prosenttia. Ongelmat ovat kasaantuneet vientiteollisuuteen, jossa on useita samanaikaisia haasteita, kuten alhainen yleinen tuottavuuskehitys Nokian jälkeen, graafisten papereiden supistuvat markkinat, maailmantalouden kysynnän epävarmuus sekä nousevat välipanos- ja logistiikkakustannukset. Jos oletetaan, että tuotanto olisi jatkanut vuoden 2007 jälkeen kahden prosentin kasvua, tähän mennessä olisi jäänyt saamatta noin 15 prosenttia bruttokansantuotteen kasvua. Kasvukuilu ei ole yhtä suuri, jos kahden prosentin kasvutrendi oletetaan alkavaksi ennen Nokian parhaita vuosia. Siinäkin tapauksessa kasvutilanne on huolestuttava.

5 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin BKT:n määrä, kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Suomen BKT:n poikkeuksellisen nopea kasvu oli luonnollisesti paljolti Nokian vetämän elektroniikkateollisuuden ansiota. Se piti yllä nopeaa tuottavuuskehitystä, joka puolestaan mahdollisti kohtuullisen ansiotason nousun heikentämättä yksikkötyökustannuksia. Koska Nokian tuottavuuspanos ei ole palautumassa ainakaan nopeasti, on tosiasiallinen tuotantokuilu pienempi kuin 15 prosenttia. Sen voi arvioida olevan noin kolmen prosentin luokkaa. Tuotantokuilulla tarkoitetaan nykyisen tuotannon erotusta potentiaalisesta tuotannosta, joka vallitsee silloin kun talouden voimavarat ovat täyskäytössä. Yksikkötyökustannukset ovat Nokian ja elektroniikkateollisuuden hiipumisen jälkeen kohonneet selvästi kilpailijamaita nopeammin. Kustannustasoa nostavat myös teollisuuden välituotepanokset, joista työn osuus on noin 40 prosenttia (esim. logistiikka ja ostopalvelut).

6 4 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan kilpailukykyä kuvaava indikaattori Näiden tietojen pohjalta voidaan todeta, että työllisyys ja kasvusopimuksen mukaiset erittäin maltilliset palkankorotukset olivat välttämättömiä Suomen ulkoisen tasapainon parantamiseksi. Näyttää siltä, että elektroniikkateollisuuden hiipumisen aiheuttaman tuottavuusromahduksen jälkeistä sopeutumista voidaan joutua jatkamaan vielä aiemmin ennakoitua kauemmin. Talouspolitiikan kärkihankkeisiin on nostettava talouskasvun potentiaalin kasvattaminen. Nokian jättämä tuottavuuskuoppa pitää täyttää. Tällä hetkellä työn tuottavuuskehitys näyttää synkältä. Työn tuottavuus on supistunut poikkeuksellisesti

7 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Suomen tuottavuuskehitys oli 90-luvun lamaan asti nopeaa perässähiihtäjän edun vuoksi. Sen jälkeen elektroniikkateollisuus nosti Nokian johdolla Suomen tuotta- vuutta suhteessa muuhun Eurooppaan. Nyt nämä molemmat veturit on käytetty. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, ettei parhaiden ns. Nokia-vuosien tuottavuuskehitykseen päästä jatkossa, vaan Suomen tuottavuuskehitys asettuu muiden Länsi-Euroopan maiden tasolle: noin prosentin trendikasvulle vuositasolla. Hidastuva tuottavuuden kasvu on ollut pääsääntö kehittyneissä talouksissa jo 1970-luvulta alkaen. Toisaalta teknologinen kehitys ja sen hyödyt on historian ku- luessa usein yliarvioitu. Joka tapauksessa myös prosentin tuottavuuskasvun kanssa voidaan tulla toimeen, eikä se olisi länsimaisittain poikkeuksellisen alhainen kasvuluku. Alenevaa tuottavuuskehitystä vastaan on syytä toimia. Tähän asti Suomen hallituksen toimenpiteitä ovat olleet työllisyys- ja kasvusopimuksen solmimisen edesauttaminen sekä yhteisöveron alentaminen. Talouden ja tuottavuuden kasvu vaatisivat edelleen: 1. hyödykemarkkinoiden kehittämistä ja kilpailun lisäämistä (siellä missä terve kilpailu on mahdollista) 2. talouden yleisen avoimuuden lisäämistä (esim. kansainvälisyys koulutuksessa ja tutkimuksessa, EU:n vapaakaupparatkaisut) 3. tieto-, liikenne- ja energiaverkkojen tavoitteellista kehittämistä 4. omistaja- ja rahoitusmarkkinapolitiikan aktivoimista edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseen 5. verotuksen kehittämistä työllisyyttä ja kasvua tukevaan suuntaan 6. elinkeinorakenteen monipuolistamista aktiivisella elinkeinopolitiikalla. 1.2 Työllisyysnäkymät kääntyneet synkiksi Talouden alavireinen kehitys viime vuosina alkaa nyt näkyä työttömyydessä selvästi. Varsinkin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mittaama rekisteripohjainen työttömyysaste on noussut hälyttävästi.

8 6 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tilastokeskuksen työttömyysasteet Samaan aikaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma näyttäisi pahenevan. Työttömiä on aiempaa enemmän, mutta työpaikkojen täyttämiseen tarvittava aika on aiempaa pidempi. Työpaikkojen avoinna olon kesto päivinä Työmarkkinoiden toimivuus näyttäisi heikentyneen perinteisellä Beveridgekäyrällä mitaten. Kun käyrä siirtyy kauemmaksi origosta, on yhtä aikaa enemmän avoimia työpaikkoja ja enemmän työttömiä.

9 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma johtuu siitä, että syntyvät uudet työpaikat ovat eri toimialoilla ja eri alueilla kuin ne työpaikat, jotka ovat viime vuosina hävinneet. Ongelman ratkaisemiseksi on keskityttävä seuraaviin osa-alueisiin: 1. Tarvitaan voimavaroja ja tehokkuutta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja koulutukseen. Lisäleikkauksista on pidättäydyttävä. 2. Kaupunkiseutujen asunto-ongelmat täytyy ratkaista. On kaavoitettava lisää maata asuinkäyttöön. 3. Liikenneyhteyksien parantaminen on tarpeen työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi. 1.3 EU-lainsäädäntö rajoittaa finanssipolitiikan liikkumatilaa EU-lainsäädäntö asettaa julkiselle taloudelle kolme sitovaa numeerista rajoitetta: 1. Julkisen talouden alijäämä ei saa ylittää kolmea prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). 2. Julkinen velka ei saa ylittää 60 prosenttia BKT:sta. 3. Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä ei saa merkittävästi poiketa keskipitkän aikavälin tavoitteesta, joka on 0,5 prosenttia BKT:sta. Kolmen prosentin alijäämäraja ja 60 prosentin velkaraja tulevat suoraan EU:n perustamissopimuksesta. Keskipitkän aikavälin tavoite perustuu vuoden 2011 fi-

10 8 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin nanssipoliittiseen sopimukseen (Fiscal compact), joka tuli voimaan Tavoite on kirjattu Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Näiden rajoitteiden rikkominen voi käynnistää menettelyt, joissa edellytetään korjaavia toimia. Menettelyt voivat edetä sanktioihin asti. Suomen kohdalla on riski- nä, että ilman lisätoimenpiteitä sekä julkinen velka että rakenteellinen alijäämä ylittävät viitearvot lähivuosina. Taulukko 1. Valtiovarainministeriön arvio talouskehityksestä ilman uusia päätöksiä: rakenteellinen alijäämä ja julkinen velka ylittävät raja-arvot lähivuosina. Raja-arvo Julkisyhteisöjen rahoitusasema % BKT:sta 3,0 2,2 2,6 2,5 2 1,7 1,4 1,3 Keskipitkän aikavälin tavoite MTO: julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema, % BKT:stä 0,5:n mer- kittävä alitus 1,2 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta 60 53, ,6 62,9 63,8 64,6 Valtion velka, % BKT:sta 43,6 46,6 49,3 50,7 51, ,4 Syksyllä 2013 Euroopan komissio arvioi, että on olemassa riski, että Suomi poikkeaa merkittävästi keskipitkän aikavälin tavoitteeseen vievältä polulta vuonna Suomi joutuu arvioinnin kohteeksi seuraavan kerran keväällä Julkisen talouden sopeuttaminen Ilman uusia sopeutustoimia julkinen talous on jäämässä pysyvästi alijäämäiseksi ja julkinen velka jatkaa nousuaan. Silloin Suomi ei saavuttaisi EU-sitoumuksiaan, minkä seurauksena EU voisi edellyttää Suomelta korjaavia toimia. Koko julkisen talouden alijäämien taustalla on erityisesti valtiontalouden heikko tila. Kunnat ovat lievästi alijäämäisiä, kun taas sosiaaliturvarahastot (kuten eläkerahastot) ovat ylijäämäisiä lähivuosia. Tätä taustaa vasten valtiontalouden lisäsopeutustoimille on ilmeinen tarve. Finanssipolitiikan asiantuntijaryhmä arvioi helmikuussa 2014, että kolmen miljar- din suuruinen valtiontalouden sopeutus riittää taittamaan valtion velkasuhteen ja supistamaan valtiontalouden alijäämän noin prosenttiin suhteessa BKT:hen. Liian nopea sopeutus jarruttaisi taloudellista kasvua lyhyellä aikavälillä. Siksi asiantuntijaryhmä ehdottaa, että valtiontalouden sopeutustoimet jaksotettaisiin vuo- sille siten, että sopeutuksen määrä olisi jokaisena vuonna yksi miljardi. Jaksotettu sopeutus vuosina hidastaisi BKT:n kasvua joitain prosentin kymmenyksiä vuodessa. Toisaalta julkisyhteisöjen velkasuhde kääntyisi laskuun vuonna 2017 ja julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema kääntyisi lievästi ylijäämäiseksi jo vuonna Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että päätökset lisäsopeutuksesta tehtäisiin kevään 2014 kehysriihessä. Niitä koskevat lakiesitykset käsiteltäisiin tällä eduskuntakaudella myös vuoden 2015 jälkeen voimaan tulevan sopeutuksen osalta.

11 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Kuntarakenneuudistuksen kanssa samanaikaisesti on pyritty viemään eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) rakenneuudistusta. Riippumatta siitä, miten kuntarakenneuudistus etenee, on välttämätöntä saada aikaan järkevä soteuudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on riittävän suurilla toimi- joilla. Tavoitteena tulisi olla sekä vertikaalinen että horisontaalinen integraatio eri organisaatioiden kesken. Erikoissairaanhoidossa tuottavimman ja tuottamatto- Asiantuntijaryhmä perustaa ehdotuksensa olettamukseen, että lähivuosien keskimääräinen talouskasvu olisi noin 1,5 prosenttia vuodessa. Olettamus on nykyisissä olosuhteissa realistinen, mutta on toki mahdollista, että talous kasvaa nopeammin ja sopeutustarve jäisi vähäisemmäksi. Siksikin on hyvä aikatauluttaa toimenpiteet kolmelle vuodelle. Silloin osa päätetystä sopeutuksesta voidaan perua seuraavalla hallituskaudella, jos julkisen talouden tila kehittyy ennakoitua paremmaksi. Lisäksi asiantuntijatyöryhmän arvioi, että velkasuhde alkaisi laskea melko nopeasti vuodesta 2017 eteenpäin (enimmillään lähes prosenttiyksikön vuodessa), ja julkisen talouden rakenteellinen alijäämä muuttuisi ylijäämäksi jo Molemmat tavoitteet ylittäisivät Suomen EU-velvoitteet. Näin ollen kolmen miljardin euron sopeutus jaksotettuna kolmelle vuodelle ei ole mikään sopeutuksen ehdoton vähimmäismäärä, ja sen aikataulutuksessa olisi siten hieman varaa joustaa. Sikäli kun menosopeutukseen lähdetään, tulisi kuntien talouden välittömästä kiristämisestä pidättäytyä. Kuntasektorilla on käynnissä merkittäviä kehittämishankkeita: kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä tuloksellisuusohjelma, joiden tuloksena kuntatalouden tasapainon tulisi parantua. 1.5 Työura- ja eläkeneuvottelut Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ratkaisun vuonna 2017 voimaan tulevasta so- siaalisesti ja taloudellisesti kestävästä eläkeuudistuksesta ensi syksyyn mennessä. Uudistusta koskeva hallituksen esitys valmistellaan kolmikantaisesti ja annetaan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen kokoontuvalle eduskunnalle. 1.6 Kuntarakenneuudistus Kuntarakenneuudistus on välttämätön yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi koko maassa. Väestön ikääntyessä tämä tavoite karkaa, jos uudistusta ei saada vihdoin liikkeelle. Metropolihallintomallia voisi laajentaa suuremmille kaupunkiseuduille, joissa uudistuksen vastustus on voimakkainta. Näin saataisiin vauhtia tärkeisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeisiin, jotka edistäisivät talouskasvua ja työllisyyttä. Kuntarakenneuudistus on saatettava valmiiksi niin, että lopputuloksena ovat nykyistä isommat palvelujen järjestäjätahot. Palvelujen järjestäjiksi ja tuottajiksi tarvitaan mahdollisimman vahvat peruskunnat. Yhtenäisestä työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuva peruskunta luo hyvät edel- lytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä. Riittävä väestöpohja takaa vahvan kunnan, joka mahdollistaa myös kuntien työntekijöiden osaamisen kehittymisen ja ammattimaisen johtamisen sekä tarkoituksenmukaisen kuntien oman palvelutuotannon.

12 10 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin mimman keskussairaalan välinen tuottavuusero vuonna 2012 oli 31 prosenttia. Toimintoja tehostamalla on mahdollista saada merkittävästi lisävoimavaroja terveydenhuoltoon. Kunta- ja sote-uudistuksissa henkilöstön asema on turvattava hallitusohjelman edellyttämällä tavalla nykyisellä tasollaan. Luonnollinen poistuma kunta-alalla mahdollistaa nykyiselläänkin työtehtävien ja organisaatioiden uudistamisen, sikäli kun se on tarpeellista. 1.7 Aluehallinnon ja valtionhallinnon uudistus Kuntatalouden järkevää hallintaa on parannettava kuntatalouden ohjausjärjestelmällä. Kuntatalouden ohjausjärjestelmän on toteutettava ns. rahoitusperiaatetta, jonka mukaan valtion on selvitettävä kaikkien nykyisten ja mahdollisten uusien kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoitusmahdollisuudet. Kaikkiin uusiin tehtä- viin ja velvoitteisiin on liitettävä selvitys ja päätökset keinoista, joilla ko. tehtävät rahoitetaan. Kunnille ei pidä säätää uusia tehtäviä ilman tarvittavaa rahoitusta. Vaikka edellisestä aluehallinnon uudistuksesta on vasta vähän aikaa, on valtion aluehallintoa edelleen tarpeen koota yhteen. SAK:lle on tärkeää, että työvoimapalettä kansainvälisen työ- velut ja työsuojeluviranomaisen toiminta järjestetään niin, järjestö ILOn sopimuksen edellyttämä riippumattomuus säilyy eikä työsuojeluvi- ranomaiselle anneta muita tehtäviä kuin ILOn sopimuksessa on määritelty. Lisäksi palvelujen on oltava kansalaisten helposti saavutettavissa. Hallinnon uudistus on toteutettava eläkejärjestelyin ja muuten irtisanomisia välttämällä. Myös valtionhallinnon uudistamisessa on turvattava henkilöstön asema. Ministeriöiden toimintamäärärahoihin ei pidä tehdä summittaisia leikkauksia. Määrärahat on mitoitettava henkilöstötarpeen mukaan. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusoh- jelmalle on annettava edellytykset onnistua. Henkilöstömuutoksissa on noudatettava valtion muutosturvaohjeistusta, joka on linjattu valtioneuvoston periaatepäätöksessä 2012 sekä valtiovarainministeriön ohjeissa 2013.

13 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin VEROTUS JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA Hallitusohjelmaan sisältyvät vaalikauden veromuutokset on lähes kokonaan toteutettu. Verotuksessa voi kuitenkin vielä tulla suuriakin lainsäädäntöhankkeita, jos hallitus päättää toteuttaa julkisuudessa esillä olleen kolmen miljardin säästösuunnitelman ja päätökset tehdään jo kuluvana vuonna, vaikka muutokset toteutuisivat vasta seuraavalla vaalikaudella. Taulukossa 1 on esitetty hallituksen tekemiä määräaikaisia veropäätöksiä, joiden voimassaolo päättyy ensi vuonna. SAK:n mielestä valtion tuloveroasteikon sekä perintö- ja lahjaveroasteikon väliaikaiset ylimmät tuloluokat pitää muuttaa pysyviksi. Taulukko 1. Hallituksen määräaikaisia veropäätöksiä (päättyvät vuonna 2015) Toimenpide Pankkivero Sijoitustoiminnan verohuojennus (ns. bisnesenkelivähennys) Valtion tuloveroasteikon väliaikainen ylin tuloluokka Asuntolainan korkovähennystä supistetaan 5 % yksikköä Perintö ja lahjaveroasteikon väliaikainen ylin luokka Voimassa (tai kun direktiivi voimaan) Verotuottoarvio, milj. /v milj. euroa, josta osa palautuu 5 20 vuodessa Työn verotuksen kiristyminen estettävä Taulukossa 2 on listattu SAK:n veroehdotuksia kehyskaudelle SAK lähtee siitä, että vuonna 2015 ansiotuloverotuksessa tehdään inflaatio- ja ansiotasotarkistukset pieni- ja keskipalkkaisille. Lisäksi SAK esittää, että palkansaajamaksujen nousu kompensoidaan. Asuntolainojen korkojen vähennysprosenttia on pienennetty ja tullaan edelleen pienentämään siten, että vuoden 2015 verotuksessa enää 70 prosenttia asuntolainan korkomenoista on vähennyskelpoisia. Asuntolainojen korkovähennysoikeus on ollut yksi suurimmista omistusasumisen verotuista. Korkovähennystä pienentämällä voidaan lähentää omistusasumisen ja vuokra-asumisen verokohtelua. Alhaisilla asuntolainan koroilla korkovähennysprosentin pienentämisen vaikutus korkomenoihin on pieni. Valtiovarainministeriön verotyöryhmä esitti, että pitkällä aikavälillä asuntolainojen korkovähennysoikeudesta luovutaan kokonaan. Tämä

14 12 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin edellyttäisi pitkää siirtymäaikaa, koska asuntolainojen korkovähennys kohdistuu erityisesti lapsiperheisiin. Hallitus on asettanut erillisen ministerityöryhmän valmistelemaan esityksen elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamisesta sekä uudelleenkohdentamisesta kehysriiheen mennessä. Tässä työssä on huomioitava, että teollisuudelle on tarjottava tasavertainen kilpailuympäristö globaalissa taloudessa. Kansainvälinen kilpailu tarkoittaa sitä, että Suomi ei voi verottaa siirtymäaltista tuotantoa ratkaisevasti enemmän kuin kilpailijamme. Teollisuuden sähköverotukseen ei siis voida kohdistaa korotuksia. On myös selvitettävä, kärsivätkö sähköintensiiviset palvelualat (mm. hiihtokeskukset ja huvipuistot) kansainvälisessä kilpailussa siitä, että ne ovat korkean sähköveron piirissä Suomessa. Matkailun kehittämiseksi sähköintensiivisten palveluiden alempaa sähköveroa on harkittava. Ympäristölle haitallisissa tuissa on mukana myös ehdotus työmatkakuluvähennyksen puolittamisesta. Työmatkavähennys asunnon ja työpaikan välisistä matkoista on 600 euroa ylittävältä osalta enintään 7000 euroa. Vuonna 2012 matkakuluja vähennettiin verotuksessa yhteensä 1,5 miljardia euroa. Vähennys tehdään tuloista, joten vähennyksestä saatava hyöty riippuu henkilön rajaveroasteesta. SAK on vaatinut matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden pienentämistä sekä matkakuluvähennyksen muuttamista verosta tehtäväksi vähennykseksi. Työssäkäynnistä aiheutuvat kulut on voitava vähentää verotuksessa. Työmatkakuluvähennyksellä helpotetaan työvoiman alueellista liikkuvuutta. SAK kannattaa ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja työmatkaliikenteessä. Työmatkat olisi hyvä tehdä julkisilla kulkuvälineillä. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, esimerkiksi jos liikenneyhteyksiä ei ole tai jos henkilön pitää kuljettaa mukanaan painavia työtarvikkeita. Kestävän liikkumisen muotoja voidaan muuttaa houkuttelevammiksi vaihtoehdoiksi taloudellisilla ohjauskeinoilla. Esimerkiksi Kaliforniassa ilmaisia pysäköintipaikkoja tarjoavat työnantajat velvoitetaan tarjoamaan pysäköinnin arvoa vastaava käteishyvitys (palkan korotus) niille työntekijöille, jotka eivät käytä pysäköintietua. Ruotsissa työnantajan ilmaiseksi tarjoama pysäköintipaikka on veronalainen pysäköintietu. Veroa maksetaan käytön mukaan. Verosta on vapautettu ne työntekijät, jotka käyttävät autoa työtarkoituksiin vähintään 160 päivää ja joilla kertyy työajoa vähintään 3000 kilometriä vuodessa.

15 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin Taulukko 2. SAK:n ehdotuksia verotoimenpiteiksi Toimenpide Ansiotuloverotuksessa tehdään 2015 alkaen inflaatio ja ansiotasotarkistus (1,5 % vuonna 2015) Palkansaajamaksujen nousu kompensoidaan Asuntolainan korkovähennyksen supistamista jatketaan vuosi Pääomatulojen verotuksen progressiivisuutta lisätään Listaamattomien yritysten huojennetun verotuksen rajaa ja tuottoprosenttia alennetaan Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus poistetaan perintöverotuksessa Kiinteistöveropohjaa laajennetaan maa ja metsätalousmaahan. Kiinteistöveron rajoja nostetaan ja verotusarvoja tarkistetaan. Kiinteistöverotusta huojennetaan pienituloisilta. Makeisveron pohjaa laajennetaan Verotuottoarvio, milj. /v Omaisuusverotusta voidaan lisätä Yhteisöveroprosentin alennusta 20 prosenttiin rahoitettiin osittain osinkoverotusta korottamalla. Pääomatuloverotuksen progressiivisuutta tulee edelleen lisätä. Listaamattomien yhtiöiden huojennetun verotuksen rajaa ( euroa) ja tuottoprosenttia (8 %) pitää alentaa. Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja voidaan nostaa ja kiinteistöveropohjaa laajentaa maa- ja metsätalousmaahan. Toimenpiteellä voidaan edistää puun myyntiä ja saada lisää verotuloja kunnille. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöverotuksen osalta selvitetään maapohjan erottamista omaksi kokonaisuudeksi. Kaivostoiminnassa verojen ja maksujen pitää olla matalia malminetsintävaiheessa. Mahdolliset kaivosverot pitää suunnata vain kannattavaan kaivostoimintaan. Suomessa nykyisen maanomistajakorvauksen painopistettä pitää siirtää entistä enemmän kaivostoimintavaiheeseen. Samalla kaivostoimintavaiheen korvaukseen voidaan palauttaa valtiolle maksettava osuus. 2.3 Arvonlisäverotuksesta selvitys Talousteoriassa kulutusta pidetään työpanosta sopivampana verokohteena. Arvonlisävero on kulutusveroista merkittävin (noin 17 mrd. euroa). Työn verotuksesta poiketen arvonlisävero kohdistuu tuontiin, mutta ei rasita vientiä. Kulutus-

16 14 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin veroilla voidaan hillitä liiallista kulutusta ja siihen liittyviä haittoja. Toisaalta kulutusverojen korotuksista aiheutuu kielteisiä tulonjakovaikutuksia. Niitä lievennetään indeksisidonnaisilla tulonsiirroilla, jotka kasvavat automaattisesti kulutusverojen noustessa. Pienipalkkaiset ihmiset eivät kuitenkaan ole indeksisuojan piirissä, joten heidän asemansa turvaamiseksi olisi myös tuloverotusta kevennettävä pienituloisessa päässä. Arvonlisäverojärjestelmässä on nykyisellään erilaisia poikkeuksia: useita alennettuja verokantoja ja arvonlisäverolain soveltamiseen liittyviä eroja EU-maissa. Lyhyellä aikavälillä arvonlisäverotukseen ei pidä tehdä korotuksia, koska se heikentäisi joidenkin toimialojen toimintaedellytyksiä kohtuuttomasti ja olisi tulonjaon kannalta ongelmallista, varsinkin ilman asianmukaista tuloverotuksen alentamista. Toisaalta pitkällä aikavälillä voisi olla perusteltua yhtenäistää arvonlisäverotusta ja käytäntöjä EU-maissa. Tällöin tuloverotusta olisi kevennettävä pienipalkkaisten osalta, jotta kulutusverotuksen regressiivisyyttä kompensoitaisiin. Arvonlisäverotuksen vaikutuksista työllisyyteen, tulonjakoon ja elinkeinopolitiikkaan pitäisi tehdä laajapohjainen selvitys tällä vaalikaudella, jotta tietämys arvonlisäverotuksen kaikista vaikutuksista olisi muun muassa tulevien hallitusohjelmaneuvottelijoiden käytössä. Vasta kun vaikutusarviot ovat käytettävistä, on mahdollista ottaa täsmällisesti kantaa siihen, minkälaisella arvonlisäverotuksella on niin työllisyyden ja tulonjaon kuin elinkeinojen toimintaedellytystenkin kannalta tarkoituksenmukaista edetä. 2.4 Makeisveron pohjaa laajennettava Nykyinen makeisvero ei ole kilpailuneutraali. Vero kohtelee eri tavoin tuotteita, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Yritykset ovat kehittäneet makeisten kaltaisia, mutta veron ulkopuolelle jääviä tuotteita, kuten keksejä. Tästä syystä makeisveron pohjaa pitää laajentaa kekseihin, kakkuihin, hilloihin ja muroihin viimeistään, kun valmisteverotuksen uusi tietojärjestelmä on valmis 2.5 Ulkomaisen työntekijän verotus Verosopimuksia tulkittaessa on viime vuosina yleistynyt taloudellisen työnantajan käsite. Se on ollut tarpeen työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden vuoksi. Käsite perustuu OECD:n malliverosopimukseen. Se merkitsee, että työnantajan katsotaan olevan työskentelyvaltiosta, jolloin ulkomaalaista työntekijää on mahdollista verottaa heti ensimmäisestä päivästä alkaen työskentelyvaltiossa. Selvitetään, olisiko taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotolla vaikutusta verotuloihin Suomessa. 2.6 Harmaa talous Harmaa talouden ja talousrikollisuuden kuudennella torjuntaohjelmalla, joka kattaa vuodet , tavoiteltiin miljoonan verohyötyä. Nyt käytettävissä olevien tietojen mukaan tavoitetta ei tulla saavuttamaan, vaikka lähes kaikki torjuntaohjelmassa mainitut toimenpiteet ovat joko valmistuneet tai valmistumassa. Ilmeisenä syynä tähän ovat hankkeiden valmistelutapaa koskevat näkemyserot maan hallituksessa ja työmarkkinajärjestöjen välillä. Siksi esimerkiksi kolmikan-

17 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin taisesti valmisteltu tilaajavastuun uudistustyö ei tuottanut luvattua kokonaisuudistusta. Samasta syystä myös pääomatulojen verovalvontaa koskeva hallintarekisterin viranomaisuusjulkisuus jäänee toteuttamatta. SAK pitää tärkeänä, että myös seitsemäs harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelma on koko vaalikauden mittainen. Mutta jotta kuudennen torjuntaohjelman ongelmat voitaisiin välttää, kullekin ohjelman tulevalle hankkeelle on asetettava fiskaaliset tavoitteet siten, että verovuotoja voidaan olennaisesti pienentää. Tavoitteet on täsmennettävä myös valtiontalouden kehyksiin Se, mille tasolle verovuotojen tukkimista koskevat tavoitteet asetetaan, on selvennettävä vuoden 2015 eduskuntavaalien alla käytävässä kansalaiskeskustelussa ja sisällytettävä vuonna 2015 aloittavan hallituksen ohjelmaan. SAK:n mielestä tavoite ei voi olla ainakaan pienempi kuin Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa.

18 16 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin TYÖVOIMA- JA KOULUTUSPOLITIIKKA 3.1 Työllisyysmäärärahat Työttömyys kasvoi koko vuoden 2013, ja työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin kuukausittain. Huolestuttavaa on ollut työttömyyden pitkittyminen, joka on näkynyt sekä työttömyysjaksojen pidentymisenä että pitkäaikaistyöttömien ennätyksellisen korkeana määränä. Pitkäaikaistyöttömiä on jo lähes Lisäksi maahanmuuttajien työttömyysaste on noussut yli 28 prosenttiin. Näillä työttömyysluvuilla hallituksen tavoitteiden viiden prosentin työttömyysasteesta ja maahanmuuttajien työttömyyden puolittamisesta tulee näkyä myös työllisyysmäärärahojen nostamisena ja työvoimapalveluihin panostamisena. Työttömien kasvaneesta määrästä johtuen aktivointiaste on laskenut 26,8 prosenttiin, joka on kaukana 30 prosentin tavoitteesta. Aktiivitoimenpiteisiin osallistuneiden kokonaismäärä ei ole lisääntynyt riittävästi, vaikka työttömänä olleiden määrät ovat merkittävästi kasvaneet. Työvoimahallinnon riittävästä resursoinnista on huolehdittava. TE-hallinnon palveluissa tulee kiinnittää huomiota koulutus- ja uranvaihtopalveluihin, sillä erityisesti aikuisten tarve näille palveluille on nykytilanteessa suuri. Myös ammatinvalintapsykologi- ja koulutustietopalveluiden tarjonnasta täytyy huolehtia. Nuorisotakuun mukaisia toimia on edelleen tehostettava ja jatkokehitettävä nuorten työllisyyden parantamiseksi. Nuoret ovat moninainen joukko, joten takuun mukaisten toimien on oltava monipuolisia. SAK painottaa nuorisotakuun rahoituksen tärkeyttä muun muassa TE-palvelujen, koulutuksen, kuntoutuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön lisäämisen ja turvaamisen näkökulmasta. Nuorisotakuuseen varattu vuosittainen 60 miljoonan euron määräraha ei kata kaikkia näitä toimia. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa on hyödynnettävä ns. kuntakokeilusta saadut kokemukset. Moniammatillinen yhteistyö tulee painottumaan myös työvoiman palvelukeskusten laajentamisessa koko maahan. Samaan aikaan on kuitenkin panostettava TE-toimistojen kaikille työttömille annettavien palvelujen parantamiseen. SAK:n näkemyksen mukaan määrärahoja tulee suunnata TE-toimistojen henkilöstöresursseihin työttömien henkilökohtaisen palvelun turvaamiseksi sekä työllistymissuunnitelmien laadun kehittämiseksi. Ulkomaalaistaustaisten työttömyys näyttää kasvavan nopeasti. Ulkomaalaisten työttömien määrä on vuoden aikana lisääntynyt henkilöllä. Samanaikaisesti yrityksien mahdollisuuksia hankkia työvoimaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta on eräillä ELY-alueilla helpotettu saatavuusharkinnan ehtoja lieventämällä. TE-hallinnon ja yritysten välisessä yhteistyössä tehtäviin yhteishankinta- ja rekrytointikoulutuksiin tulee panostaa. Sillä voidaan parhaiten pureutua niin sanottuun osaamisvajeongelmaan, jossa paikat jäävät täyttymättä työttömien työnhakijoiden osaamisesta johtuvien kynnysten vuoksi. Tätä on käytetty perusteluna muun muassa saatavuusharkintakeskustelussa, kun halutaan hakea EU/ETA-alueen ulkopuolelta työntekijöitä, vaikka samanaikaisesti alalle töihin hakeutuvia on työttö-

19 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin mänä. Yhteishankintakoulutukset soveltuvat myös opiskelijoille, sillä koulutuksilla luodaan konkreettisia mahdollisuutta työllistyä. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen on suunnattu lisärahoitusta, mutta toimet eivät ole riittäviä. Maahanmuuttajien työllistämisnäkökulma on nostettava vahvemmin palveluiden tavoitteeksi. Vain harva maahanmuuttaja osallistuu tällä hetkellä ammatilliseen työvoimakoulutukseen tai saa tukityöpaikan. Uuden kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa tulee suunnata ja tukea nimenomaan maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön muutosturvaa käsitellyssä raportissa (TEM 34/2013) kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että TE-hallinnon muutosturvaasiantuntijoista vain osa pystyy keskittymään yksinomaan muutosturvaan. Alueellisesti muutosturva-asiantuntijoiden toimintamahdollisuuksissa näyttää olevan eroja. Keskeistä on turvata alueellisesti riittävät resurssit, joilla voidaan tarjota työntekijöille ja yrityksille yhtäläiset TE-hallinnon laadukkaat muutosturvapalvelut irtisanomistilanteissa. 3.2 Ammatillinen koulutus Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa tehtiin linjaukset toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellisesta uudistamisesta ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan 195 miljoonan euron säästöjä. Ohjelmassa linjattiin myös, että toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta. Tällä tavoitellaan 65 miljoonan euron säästöjä julkiseen talouteen. Lisäksi vapaan sivistystyön rahoitusta esitettiin vähennettäväksi 15 miljoonalla eurolla. Rakenteelliset uudistukset sekä jo aiemmin kuluvalla hallituskaudella tehdyt säästöt ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön muodostavat erittäin suuren haasteen koko koulutusjärjestelmälle. SAK on huolissaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien kyvystä toteuttaa koulutustehtäväänsä leikkausten jälkeen. SAK pitää erittäin tärkeänä sitä, että rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä tarkastellaan kokonaisuutena ja niiden kokonaisvaikutukset arvioidaan koulutuksenjärjestäjäkohtaisesti, jotta ei-toivotuilta kerrannaisvaikutuksilta vältyttäisiin. SAK:n mielestä vaikeassa rakennemuutos- ja suhdannetilanteessa tulisi varautua siihen, että aikuisväestön tarve uudelleen kouluttautumiselle kasvaa. Aikuisten oppisopimuspaikkoja tulisi lisätä tulevalla kehyskaudella. Uusiin ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen lisäsäästöihin ei pidä ryhtyä.

20 18 SAK:n tavoitteet valtiontalouden kehyksiin TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN, TYÖOIKEUS JA TYÖTERVEYS 4.1 Kansallinen työelämän kehittämisstrategia Kansallisen työelämän kehittämisstrategian eli Työelämä hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaista työelämää systemaattisesti siten, että se olisi Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää paitsi poliittista tukea myös riittävää resursointia sekä hankkeelle että sen operatiivisille ydintoimijoille (Tekesin Liideri-ohjelma, Johtamisen kehittämisverkosto, Työhyvinvointifoorumi). Sekä hankkeen että ydintoimijoiden määrärahat ja henkilöresurssit on turvattava tulevina vuosina. 4.2 Työsuojelu Työsuojeluviranomainen on avainasemassa työelämän pelisääntöjen noudattamisen valvonnassa ja siten pidentämässä työuria työelämän kaikissa vaiheissa. Sen rahoituksen ja resurssien tulee olla tarpeiden vaatimalla tasolla, eikä niitä pidä käyttää aluehallintovirastojen muuhun toimintaan. Lisäksi työsuojeluviranomaiselle on taattava täysi riippumattomuus kansainvälisten työjärjestön ILOn sopimusten mukaisesti. Työsuojelutarkastajien osaamiseen tulee panostaa työelämän lisääntyvien haasteiden kuten harmaan talouden ja erityisesti työperäisten sairauksien, ammattitautien ja työtapaturmien ennalta ehkäisemiseksi. Työsuojeluviranomaisten on valvonnassaan puututtava heikossa työsuhdeasemassa olevien työntekijöiden työterveyshuollon järjestämiseen, joka on ollut puutteellista. Tilaajavastuulakia uudistettaessa on pidettävä huolta, ettei lainmuutoksella vaikeuteta työsuojeluvalvonnan toteuttamista. 4.3 Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestämisvastuu on säilytettävä työnantajilla. Työnantajille maksettava Kela-korvausten rahoitus on syytä edelleen hoitaa työtulovakuutuksen kautta. Työterveyshuollon painopisteitä ovat työkyvyn hallinta ja tukeminen yhdessä ennaltaehkäisevän toiminnan kanssa. Siksi on tarpeen arvioida mahdollista Kelakorvausten painottamista uudella tavalla ennalta ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon välillä rahoitusvastuita muuttamatta. Työkyvyn tukeminen työpaikoilla edellyttää kuitenkin työterveyshuoltoon kuuluvan sairaanhoidon pysymistä korvausten piirissä. Työterveyslaitos on merkittävä työelämän tutkija ja työterveyshuollon kouluttaja. Valtionosuusleikkaukset yhdessä valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen kanssa ovat johtaneet siihen, että Työterveyslaitoksella on jo 2013 jouduttu irtisanomaan henkilöstöä. Vuosille suunnitellut lisäsupistukset, vuositasolla 2017 yhteensä 7,8 miljoonaa euroa, vaarantavat Työ-

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Neuvotteleva virkamies Lauri Taro / budjettiosasto YmV:n kuuleminen Kansantalouden kehitys ennuste, syyskuu 2015 2012 2013*

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa?

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Sami Yläoutinen Jyväskylä, 3.8.2015 Esitys Julkisen talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa Talouspoliittiset

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI?

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 HALLITUKSEN PUOLIVÄLITARKASTELUN JA KEHYSRIIHEN NÄKYMISTÄ 1) Kehysriihi ja valtiontalous 2) Kohtuullinen verotus tukemaan

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 218-221 Seppo Orjasniemi Pääsihteeri 15 toukokuuta 217 Hallituksen finanssipolitiikan linja Keskeiset tavoitteet Julkisen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015 Keskeistä vuodesta 2016 Suomen kansantalous supistui v. 2014 0,4%. Kuluvan vuoden

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 HALLITUSOHJELMAN PÄÄTAVOITTEET: 1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 2. Julkisen talouden

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 8.1.2013

Tiedotustilaisuus 8.1.2013 Tiedotustilaisuus 8.1.2013 Suomen ongelma ei ole ensisijaisesti liian korkea kustannustaso Ongelma on todellisen kilpailukyvyn heikentyminen Ei tehdä tuotteita, joita halutaan ostaa Ei tehdä tuotteita,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä 2 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016 2019 2019 Budjettia tehdään vaikeassa

Lisätiedot

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815}

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 C(2014) 8815 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} FI FI KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014,

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti Tiedotustilaisuus Heidi Silvennoinen

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti Tiedotustilaisuus Heidi Silvennoinen Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014 Tiedotustilaisuus 22.5.2014 Heidi Silvennoinen Raportin sisältö Finanssipolitiikan valvontatehtävä Valtiontalouden kehysten noudattaminen Finanssipolitiikan

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Hallituksen talouspolitiikasta

Hallituksen talouspolitiikasta Hallituksen talouspolitiikasta Seppo Orjasniemi Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri 9.3.2017 Talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävä Arvioi hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA Suomen talouden ja työllisyyden parantaminen edellyttää viennin vetoa ja monipuolistamista, investointeja sekä tuottavuuden kasvua kaikilla sektoreilla. Seuraavan

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Pääjohtaja, dosentti OTT Tuomas Pöysti 27.5.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Uuden vaalikauden suurimpia haasteita on talouskasvun ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen Pskj-esitys 1 (5) Yhteiskuntasopimuksen valmistelu 1. Sopimuksen tavoitteet 14.8.2015 Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ja parantaa työllisyyttä sekä vahvistaa kilpailukykyä

Lisätiedot

Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008. PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007

Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008. PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007 Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008 PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007 Mikä muuttunut eniten yritysten toimintaympäristössä 1. Osaavan työvoiman saatavuus heikentynyt 2. Julkishallinnon ja hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

1(5) Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja perusjäämä

1(5) Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja perusjäämä 1(5) EU-lainsäädäntö asettaa julkisen talouden hoidolle erilaisia finanssipoliittisia sääntöjä, joista säädetään unionin perussopimuksessa ja vakaus- ja kasvusopimuksessa. Myös kansallinen laki asettaa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012

Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Reijo Vuorento apulaisjohtaja Peruspalveluohjelmamenettely - Peruspalveluohjelma (PPO) on osa valtiontalouden kehystä - PPO annetaan eduskunnalle

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2018 talousarvioesityksestä

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto vuoden 2018 talousarvioesityksestä 24.1.217 Sivu 1 / 6 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle Lausuntopyyntönne 17.1.217 Viite: HE 16/217 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 218 Talouspolitiikan arviointineuvoston

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma Työvoiman kohtaanto-ongelma on vakava: Tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä Yrityksillä on vakavia rekrytointihaasteita joka puolella maata ja pula

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys. Tuulia Hakola, rakenneyksikön päällikkö, valtiovarainministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys. Tuulia Hakola, rakenneyksikön päällikkö, valtiovarainministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys Tuulia Hakola, rakenneyksikön päällikkö, valtiovarainministeriö Esitelmän sisältö Talouden tila ja ennuste - reaalitalous Julkisen talouden tila ja ennustelaskelmat Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 TÄSSÄ OLLAAN NYT 1. Kasvu takertelee, Euroopan elpyminen hidasta 2. Hallitus pakastaa Suomen talouden vuodelle 2016 3. Luottamus

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö?

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.9.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n näkökulmat valtion infraomaisuuteen 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Liite 1 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1Mit 1. Miten tähän on tlt? tultu? 2. Miten avittaa talouskasvua? 3. Miten kutistaa kestävyysvajetta? Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet - Valiokuntien yhteinen kuuleminen 29.11.2017 Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja Turun Ylioppilaskyläsäätiö Asuntopolitiikan kehittämiskohteita -tutkimushanke

Lisätiedot

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8. Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.2011 Esitys Alkaneen hallituskauden lähtökohdat Kestävyyslaskelma: kestävyysvaje

Lisätiedot

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto Liite 1 Suomen kilpailukyky Lauri Lyly Talousneuvosto 21.8.2012 21.8.2012 1 Palkat ovat nousseet Suomessa keskimääräistä nopeammin Lähde: Euroopan komissio 21.8.2012 2 Myös tuottavuus on noussut Suomessa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa Hannele Savioja

Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa Hannele Savioja Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa 16.10.2015 Hannele Savioja Rahoitusasematavoitteet Hallitus on päättänyt seuraavista sitovista vaalikauden nimellisistä rahoitusasematavoitteistaan: valtiontalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,

Lisätiedot

Valtiovarainministerin budjettiehdotus

Valtiovarainministerin budjettiehdotus Valtiovarainministerin budjettiehdotus 9.8.2017 Petteri Orpo Tiedotustilaisuus Talouspolitiikka Talouden tilanne Vientinäkymät hyvät ja vienti päässyt kasvu-uralle Vientimarkkinat kasvavat aiemmin ennustettua

Lisätiedot

Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat

Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet 9.9.2015 Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat Esitys Talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa ja kunnissa Julkisen talouden suunnitelma ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden tila ja rakennemuutosten tarve

Talouden tila ja rakennemuutosten tarve Talouden tila ja rakennemuutosten tarve - Talouden suunta - Kolme tarvittavaa rakennemuutosta Martti Hetemäki 9.4.2014 Lähde: Tilastokeskus 14.3.2014 Suomen BKT:n kuukausikuvaaja BKT:n v. 2008 oletettu

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehitys

Tulo- ja kustannuskehitys Liite 1. Tulo- ja kustannuskehitys Talousneuvosto 19.8.2013 Jukka Pekkarinen Tukuseto asetettu vuosiksi 2013-2016 Toimikunnan määräaikaisraportoinnissa neljä painoaluetta: 1. Ostovoima (ansiot, hinnat,

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Talouspolitiikka ja tilastot

Talouspolitiikka ja tilastot Talouspolitiikka ja tilastot Markus Sovala VTT, talouspolitiikan yksikön päällikkö valtiovarainministeriön kansantalousosasto markus.sovala@vm.fi 1 Talouspolitiikan isot haasteet! Talouskasvun kiihtymisestä

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 1 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989/2007 1990/2008 1991/2009 1992/2010 1993/2011 1994/2012

Lisätiedot

Valtion rooli yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa

Valtion rooli yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa Valtion rooli yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa YRITYSTUKISEMINAARI 11.10.2017 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset yritystuista Ilona Lundström Hallituksen puoliväliriihessä linjatut toimet

Lisätiedot

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Sosiaaliturvauudistus Hallitus on ryhtynyt suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen (SATA) tavoitteena

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot