VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON VIIKKO"

Transkriptio

1 /21 Liite Virallisen lehden numeroon 61/ VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 9 Eduskunnan vastaukset Kansainväliset asiat Muuta Nimitysasiat VALTIONEUVOSTO Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset Valtioneuvoston päätökset Nimitysasiat Raha-asiat HALLITUKSEN NEUVOTTELUT Hallituksen neuvottelu Hallituksen iltakoulu LUOVUTETUT MIETINNÖT 14 TASAVALLAN PRESIDENTTI EDUSKUNNAN VASTAUKSET Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lait: Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta (HE 26/2012 vp). Hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennetään eräiden liikennepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otetaan huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden ajoneuvokäytöstä eli poltosta syntyvää päästöä. Moottoribensiinin ja dieselöljyn polton päästöihin lisätään niiden tuotantoketjun alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. Hiilidioksidipäästöjen kasvaminen ei kuitenkaan nosta polttoainelitrasta suoritettavan hiilidioksidiveron määrää, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan 60 eurosta 50 euroon. Laki tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen ) Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (HE 39/2011 vp). Viranomaista koskevaan määritelmään lisätään lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella nimetyt yhteisöt, laitokset ja yksityiset henkilöt siltä osin kuin ne julkista tehtävää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa. Lisäksi säädetään selvitysyksikön oikeudesta saada ilmiöselvityksiä varten tieto Verohallinnon yksikön esitutkintaviranomaiselle tekemästä ilmoituksesta ja sen käsittelystä suoraan Verohallinnon toiselta yksiköltä. Laki tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen ) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 6/2012 vp). Lakiin lisätään säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät tiedot. Verovelvollisen katsotaan antaneen tiedot saamansa selvityksen mukaisena siltä osin kuin hän ei korjaa virheitä ja puutteita. Ilmoittamismenettelyn uudistuessa luovutaan erillisestä verovelvollisen kuulemismenettelystä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä ja veronkorotuksen määräämättä jättämisestä. Laki tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen ) Laki kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta (HE 13/2012 vp). Kirkkolakiin lisätään säännökset kirkollisista vaakunoista, sineteistä ja leimoista. Samalla kumotaan evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annettu laki. Lait tulevat voimaan (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola ) /61 9

2 Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-neuvoston päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro (HE 12/2011 vp). Muutoksella täydennetään perussopimusta määräyksellä, jonka mukaan jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin. (UM lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ) Tasavallan presidentti hyväksyi väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 11/2012 vp). Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa niiden Suomen ja Viron kansalaisten elämää, jotka muuttavat toisesta sopimusvaltiosta toiseen tai joilla on muusta syystä tarve esittää oman maansa kansallisesta väestörekisteristä annettu todistus tai ote toisen sopimusvaltion viranomaiselle. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen ) KANSAINVÄLISET ASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat kansainväliset asiat: Ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraavan ilmoituksen antaminen: Yleissopimuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi soveltaa 31 artiklan 1 kohdan d alakohtaa rikoksen tultua tehdyksi millekään valtiolle kuulumattomalla alueella vain, jos teosta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus; ja 31 artiklan 1 kohdan e alakohtaa vain, jos teosta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus ja jos rikos on myös sen tekopaikan mukaan rangaistava ja siitä olisi voitu tuomita rangaistus myös tämän vieraan valtion tuomioistuimessa. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen ) Eduskunnan kirjelmän luonnonvarojen kestävästä ja tehokkaasta käytöstä: Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2010 antaman kertomuksen johdosta ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2010 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan mietinnössä esitettyjen kantojen huomioonottamiseksi. (UM lähetystöneuvos Tito Gronow ) Valtuuskunnan asettaminen YK:n kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) Rio de Janeirossa ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääministeri Jyrki Katainen ja varapuheenjohtajat ovat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, kehitysministeri Heidi Hautala, ympäristöministeri Ville Niinistö, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, suurlähettiläs Jari Luoto, suurlähettiläs Jarmo Viinanen ja suurlähettiläs Tarja Reponen. Valtuuskunnan jäsenet ovat presidentti Tarja Halonen, kansanedustaja Pertti Salolainen, kansanedustaja Arja Juvonen, kansanedustaja Sirpa Paatero, kansliapäällikkö Hannele Pokka, suurlähettiläs Pasi Patokallio, suurlähettiläs Hannu Kyröläinen, erityisavustaja Antti Vänskä, erityisavustaja Tarja Kantola, erityisavustaja Aino Pennanen, erityisavustaja Lasse Miettinen, diplomaattiavustaja Veikko Kiljunen, strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio, kansainvälisten asioiden johtaja Jukka Uosukainen, metsäneuvos Heikki Granholm, nuorisodelegaatti Cecilia Pellosniemi, johtava asiantuntija Tuuli Mäkelä, suojelupäällikkö Jouni Nissinen ja hankekoordinaattori Jenni Kauppila. (UM lähetystöneuvos Tito Gronow ) Suomen eroaminen puuvilla-alan kansainvälisestä neuvoa-antavasta komiteasta (ICAC). Suomi pitää kansainvälisesti edelleen tärkeänä ICAC:in toimintaa ja sen merkitystä erityisesti puuvillatuottajien asemassa oleville kehitysmaille. Suomi ei ole viime vuosina toiminut aktiivisesti komiteassa. Suomen osallistuminen komitean toimintaan mahdollistuu tulevaisuudessa edelleen EU:n järjestöön liittymisen kautta. ICAC on puuvillaa tuottavien ja kuluttavien maiden neuvotteluelin, jonka tehtävänä on seurata puuvillamarkkinoiden toimintaa ja tuottaa tietoa markkinoiden kehittymisestä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies ) Suurlähettiläs Aleksi Härkösen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Vesa Vasaran valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä. Sopimuksella toimeenpannaan asetuksella määritellyt tavoitteet turvallisuuden parantamiseksi, ympäristövaikutusten vähentämiseksi, lentoliikenteen sujuvoittamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Lisäksi uudistetaan ilmatilan hallinnan rakenteita sekä luodaan edellytykset uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotolle. Ilmatilan lohkon perustamisella on toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä siviili-ilmailulle että sotilaalliselle maanpuolustukselle. Sopimuksella määrätään sopimusvaltioiden ministeriöiden, kansallisten valvontaviranomaisten ja palveluntarjoajien välisestä yhteistyöstä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Tallinnassa kesäkuussa (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas ) Suurlähettiläs Terhi Hakalan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Pekka Voutilaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tehty sopimus. Sopimuksessa on määräyksiä Suomen työeläkejärjestelmän vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perheeläkkeistä sekä Intian lakisääteisten eläkejärjestelmien vastaavista eläkkeistä. Sopimuksen mukaan sopimuspuolen lainsäädännön mukaan ansaitut eläkkeet maksetaan toisen sopimuspuolen alueella asuville henkilöille. Sopimuksessa on myös lähetettyjä työntekijöitä koskevia määräyksiä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa New Delhissä kesäkuussa (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta ) MUUTA Tasavallan presidentti päätti seuraavat asiat: Tasavallan presidentti myönsi 82 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) /61

3 Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 40/2012 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ) NIMITYSASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat nimitysasiat: Hovioikeudenneuvos Salla-Maaret Keränen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Markku Tapio Mäkynen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Maija Leena Hakkarainen- Ylänkö Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Martti Juhani Juntikka Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomari Hannu Pekka Lindgren Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari Pia Hannele Vuojolainen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien sekä käräjätuomari Marja Helena Lehtimäki Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien ja Kenneth Göran Johannes Nygård Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYKSET Valtioneuvosto antoi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Hallituksen esitys (HE 48/2012 vp) eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden lisäys on 548 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäys miljoonaa euroa. Vuoden 2012 lisätalousarvioesitys on siten miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 arvioidaan n. 8,7 miljardia euroa. Kehykseen kuuluvia menoja lisätään 130 miljoonalla eurolla, jolloin vuoden 2012 kehysmenojen taso on miljoonaa euroa. Vuoden 2012 jakamaton varaus on 178 miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ) Hallituksen esitys (HE 49/2012 vp) eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 :n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 :n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että aika, jolloin henkilö on Suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta, voidaan ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa. Muutos tehdään yhteisölainsäädännön perusteella. Samalla selkeytetään takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 II lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi ) VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvosto antoi seuraavat asetukset: Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään eräitä muutoksia, jotka johtuvat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain sekä muun lainsäädännön muutoksista, eräästä uudesta maistraattien erikoistumistehtävästä sekä eräistä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevista muutoksista. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia on muutettu siten, että Verohallinto saa rajoitetun toimivallan tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia tietoja väestötietojärjestelmään tietyissä tapauksissa. Muutos liittyy harmaan talouden verovalvonnan tehostamiseen. Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset niistä tiedoista, jotka Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään. Lisäksi asetukseen lisätään säännös Verohallinnon neuvontaan ja mahdollisten virheiden korjaamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta maistraattien erikoistumistehtävänä. Väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat muutokset liittyvät adoptiolainsäädännön muutokseen, lapsen huollon sisältöä koskevien tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään sekä väestötietojärjestelmän osoitepalvelukiellon jakamiseen yhteystietojen luovutuskielloksi ja asiakasrekisterin päivityskielloksi. Asetuksen 7 ja 9 tulevat voimaan , ja Asetus tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen ) Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta. Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain (1231/2011) 4 :n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 tulevat voimaan Työturvallisuuslain muuttamisesta annettu laki (1232/2011) tulee voimaan Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 :n muuttamisesta annettu laki (1233/2011) tulee voimaan Asetus tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen ) Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 28 ja 55 :n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sopimuksen tekemistä rajoitetaan, jos tilalla on valittuna eläinten hyvinvoinnin tuen lisäehto joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnuksesta ja jaloittelusta. Asetuksella otetaan huomioon myös se, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei enää kasvinsuojeluaineista annetun lain perusteella järjestä kasvinsuojeluaineen käyttöä koskevaa erityistutkintoa. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska ) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Valtioneuvosto teki yleisistunnossa seuraavat päätökset: Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2012 lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 23/2012 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2012 lisätalousarviota sovelletaan alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ) /61 11

4 Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Tapio Passinen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi ) Päätös määrätä Pohjoismaiden investointipankin hallituksen Suomen valtiota edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi ylijohtaja Pentti Pikkarainen sekä varajäseneksi teollisuusneuvos Janne Känkänen alkavalle nelivuotiskaudelle. (VM lainsäädäntöneuvos Tytti Noras ) NIMITYSASIAT Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: MA in European Politics Kaisa Männistö liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen , kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Minna Kivimäen virkavapauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen ) Oikeustieteen maisteri Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki ) Toimitusjohtaja Pia Pohja ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sosiaalija terveysministeri Paula Risikon toimikauden ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula ) Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Antero Kiviniemelle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta (STM ylitarkastaja Marjo Puputti ) Valtioneuvosto myönsi neuvottelevalle virkamiehelle Anne Erikssonille virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta (STM ylitarkastaja Marjo Puputti ) RAHA-ASIAT Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan seuraavia asioita: Vuokrasopimuksen solmiminen vakuutusoikeuden, tietosuojavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, Konkurssiasiamiehen toimiston ja Valtakunnanvoudinviraston toimitiloista. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimusta. Sopimus tulee voimaan ja sen pituus on 10 vuotta. Vuokrasopimuksen solmiminen johtuu siitä, että Helsingin hallinto-oikeudelta vapautuneeseen toimitilaan on päätetty sijoittaa edellä mainitut viisi virastoa. Vuokrasopimukset ovat määrältään euroa/vuosi. Virastojen nykyiset vuokrat ovat yhteensä euroa/vuosi. Hankkeesta aiheutuu vuositasolla yhteensä euron kustannussäästöt vuodesta 2013 alkaen. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen ) Imatran rajanylityspaikan uudistaminen. Rajavartiolaitos, tulli, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt ovat valmistelleet hankesuunnitelman Imatran rajanylityspaikan kehittämiseksi. Hankesuunnitelma käsittää rajanylityspaikan tiealueiden ja kiinteistöjen laajentamisen ja varustamisen. Hallituksen antamassa kehyspäätöksessä on kohdennettu Rajavartiolaitokselle ja tullille määrärahat toimitilavuokran pysyvästä noususta aiheutuviin kuluihin vuodesta 2014 alkaen. Vuokrasopimus tiloista tehdään 15-vuoden määräaikaisena sopimuksena alkaen siitä hetkestä, kun tilat valmistuvat. Senaatti-kiinteistöt voi käynnistää hankkeen jatkosuunnittelun vasta kun Rajavartiolaitos ja Tullihallitus saavat luvan vuokrasopimuksen solmimiseen. Rajavartiolaitos ja tulli voivat solmia Senaatti-kiinteistöjen kanssa sopimuksen Imatran rajanylityspaikan uusista toimitiloista myönnettyjen määrärahojen ja tehtyjen kehyspäätösten puitteissa. Imatran rajanylityspaikkahankkeen alustava kustannusarvo on euroa (alv 0%). Lisävuokrakuluja syntyisi Rajavartiolaitokselle euroa ja tullille euroa vuodessa. Viidentoista vuoden vuokrasopimuskauden aikana lisävuokrakulut ovat yhteensä Rajavartiolaitokselle noin euroa ja tullille noin euroa. (SM rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Matti Möttönen ) Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Asetuksessa säädetään aikana aiheutuneiden poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvausprosentti. Yksityisteille, silloille, ojille, penkereille, rakennuksille, rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle, ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle aiheutuneiden vahinkojen korvausosuus on 80 prosenttia tulvavahinkolain mukaisiin korvauksiin oikeuttavien vahinkojen kokonaissummasta. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo ) Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään Säästöpankit/ Aktia Säästöpankki -ryhmälle 50 miljoonaa euroa. Valtuutta vähennetään Nordea Pankilta 30 miljoonaa euroa ja OP-Pohjola -ryhmältä 20 miljoonaa euroa. Asiasta on neuvoteltu näiden pankkien kanssa. Vuoden 2012 talousarvion mukaan vastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa ja ASPlainoissa olla vuoden lopussa yhteensä enintään miljoonaa euroa. Maaliskuun loppuun mennessä takausvaltuutta oli käytetty noin miljoonaa euroa. (YM hallitussihteeri Anna Saarinen ) HALLITUKSEN NEUVOTTELUT HALLITUKSEN NEUVOTTELU Hallitus sopi vuoden 2012 toisesta lisätalousarviosta Hallitus sopi tiistaina 22. toukokuuta vuoden 2012 toisen lisätalousarvioesityksen sisällöstä. Lisätalousarvioesityksessä määrärahojen lisäykset ovat yhteensä miljoonaa euroa. Tuloarvioiden lisäykset ovat 548 miljoonaa euroa, ja lainanoton tarve kasvaa siten miljoonaa euroa. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 tulisi 8,7 miljardia euroa. Lisätalousarvion suurin yksittäinen määrärahalisäys on kesällä tehtävä 1,44 miljardin euron pääomasiirto Euroopan vakausmekanismiin. Lisäksi sovittiin 11,1 miljardin euron valtuudesta myöhemmin vaadittaessa maksettavaa pääomasijoitusta varten. Valtionvelan määräksi vuoden 2012 lopussa arvioidaan noin 88 miljardia euroa, mikä on 45 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen /61

5 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelupaikkoja lisätään Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelupaikkojen lisäämiseksi määrärahaan ehdotetaan 5,6 miljoonan euron korotusta. Tällä noin opiskelupaikan lisäyksellä toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuta etupainotteisesti siten, että koulutustarjontaa lisätään sinne, missä tarve on suurin. Hallitus esittää, että työllistämis-, koulutus- ja erityistoiminen määrärahaa lisätään noin 4,4 miljoonalla eurolla ja myöntämisvaltuutta 2,5 miljoonalla eurolla käytettäväksi ICT-rakennemuutoksesta aiheutuvien toimenpiteiden maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenoihin esitetään lisäystä 0,25 miljoonaa euroa, joka käytetään mm. äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen. Kainuun kehittämisrahaan lisättäisiin siirtoina liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta noin 0,4 miljoonaa euroa joukkoliikennepalvelujen sekä liikenneturvallisuushankkeiden rahoittamiseen sekä odotettua korkeampien urakkakustannusten vuoksi Talvivaaran kaivoksen tieyhteyksien parantamiseen noin 0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi 1,5 miljoonaa euroa esitetään käytettäväksi Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoksen avaamiseen ja rikastamon rakentamiseen tarvittavia investointeja varten myönnettävään kehittämisavustukseen. Liikenneverkkoa parannetaan Hallitus esittää 7,5 miljoonaa euroa kantatie 56 Jämsä-Mänttä tieosuuteen, erityisesti metsäteollisuuden kuljetusten ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Väyläverkon kehittämisen määrärahoja lisättäisiin EU:lta saatujen TEN-tulojen mukaisesti 6,9 miljoonalla eurolla. Lisämääräraha käytetään uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun. Väylähankkeiden odotettua nopeamman etenemisen ja odottamattomien lisäkustannusten vuoksi ehdotetaan hankkeisiin liittyvien maa-alueiden hankintoihin 7,1 miljoonan euron lisämäärärahaa. Kehärata-hankkeen toteuttamiseksi myönnettyä valtuutta esitetään korotettavaksi 439 miljoonaan euroon. Valtatien 6 Joensuun kohta -hankkeen toteuttamiseksi vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettyä 35 miljoonan euron valtuutta korotetaan 47,1 miljoonaan euroon. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä peruuntunutta länsimetron suunnitteluun varattua 4,1 miljoonan euron määrärahaa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi. Viittä uutta yhteysalusreittiä koskevien palvelusopimusten kilpailuttamiseksi ja solmimiseksi myönnettyä valtuutta ostoon korotettaisiin 34,1 miljoonalla eurolla. Vaasan lentoaseman lentorahtiasematason rakentamiseen ehdotetaan noin 1,3 miljoonan euron lisämäärärahaa. Kulttuurikohteisiin perusparannusta Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin hallitus esittää 5,9 miljoonaa euroa edellyttäen, että valtion ja Helsingin kaupungin rahoitusosuudet ovat yhtä suuret. Olavinlinnan ja Turun linnan akuutteihin korjaustarpeisiin sekä yleisöturvallisuuden parantamiseen esitetään euroa. Korkokulut vuodelle 2012 laskevat Euroalueen alentunut korkotaso ja kohentunut luottamus Suomen julkiseen talouteen näkyvät lisäbudjetissa alentuvina valtionvelan korkomenoarvioina. Määrärahaa vuodelle 2012 koituvista valtionvelan korkomenoista vähennetään 217 miljoonalla eurolla. Vuoden 2010 toisessa lisätalousarviossa Kreikalle annettavaa kahdenvälistä lainaa varten budjetoitiin 1,6 miljardia euroa, josta Kreikka on nostanut noin miljardi euroa. Kahdenväliseen lainaohjelmaan budjetoidusta 1,6 miljardin euron lainaosuudesta ei enää tulla tekemään merkittäviä uusia nostoja, minkä vuoksi Suomen antamasta lainasta nostamatta jäävä osuus noin 594 miljoonaa euroa tuloutetaan. Verotuloarviota alennetaan nettomääräisesti 175 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron tuloarviota alennetaan 170 miljoonaa euroa kertymätietojen pohjalta. Huhtikuulle 2012 ulottuvien kertymätietojen pohjalta ehdotetaan myös jäteveroarviota alennettavan 20 miljoonaa euroa. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verotuottoarviota korotetaan 15 miljoonaa euroa. Toinen lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle , jolloin se myös julkaistaan valtiovarainministeriön nettisivuilla. Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p ja budjettineuvos Juha Majanen, p , valtiovarainministeriö HALLITUKSEN ILTAKOULU Hallitus: Suomeen toimivat työmarkkinat ja hyvä työelämä Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 16. toukokuuta periaatelinjauksia työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi sekä ehdotusta työelämän kehittämisstrategiaksi. Tavoitteena on turvata osaavan työvoiman riittävyys ja vastata jatkuvan elinkeinorakenteen muutoksen asettamiin haasteisiin. Työelämän kehittämisstrategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hallituksen tavoitteiden mukaisesti valmistellut linjaukset on tehty laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja keskeisten työelämätoimijoiden kanssa työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Linjausten valmistelussa on otettu huomioon myös työministerin aloitteesta tehty kansainvälinen vertailu eri maiden työmarkkinauudistuksista. Työpolitiikassa on kaksi toisiaan tukevaa päätavoitetta: työelämän laadun ja työn tuottavuuden nostaminen sekä työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen. Lähtökohta on, että työssä syntyy tulosta ja että tuottavuuden ja työelämän laadun parantaminen voidaan yhdistää. Toimivilla työmarkkinoilla työ ja tekijät kohtaavat. Työelämän kehittäminen on osa työpolitiikkaa, toteaa työministeri Lauri Ihalainen. Työvoiman tarjonnan lisäämiseksi on saatava koko työvoimapotentiaali käyttöön. Hallituksen linjaukset sisältävät toimenpiteitä, joilla nuoret, osatyökykyiset, ikääntyneet ja maahanmuuttajat voivat osallistua nykyistä enemmän työmarkkinoille. Tavoitteena on myös lisätä alueellista liikkuvuutta, helpottaa uuden työn löytymistä ja tukea elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden rakennemuutoksen hallintaa. Hallituksen linjauksien taustalla on työministerin aloitteesta tehty selvitystyö. Työelämän kehittämisstrategian toimeenpanossa keskeinen osa on laajalla kansallisella yhteistyöhankkeella työpaikoille. Tätä tukevat muun /61 13

6 muassa Tekesissä käynnistettävä työorganisaatioiden kehittämisohjelma sekä sosiaali- ja terveysministeriön johtamat ja Työterveyslaitoksen organisoimat johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi. Koko hallitus on vahvasti sitoutunut aktiiviseen työpolitiikkaan ja työelämän kehittämisstrategiaan ja niiden toimeenpanoon. Hallitus odottaa, että kaikki tahot ja toimijat ovat jatkossa mukana yhteistyöhankkeiden toimeenpanossa samalla sitoutuneisuudella kuin ne ovat osallistuneet linjausten valmisteluun. Hallitus haastaa nyt kaikki työpaikat ja muut työelämätoimijat mukaan työelämän talkoisiin, sanoo ministeri Ihalainen. Syksyllä käynnistyvän yhteistyöhankkeen tavoitteena on laajeneva prosessi, johon yritykset, työpaikat ja muut toimijat voivat tulla mukaan. Alueellisten ja paikallisten verkostojen rooli on keskeistä, sillä kehittämisen on lähdettävä työpaikkojen omista tarpeista. Hallituksen työpolitiikan linjausten taustalla on huoli Suomen kilpailukyvyn haasteista sekä väestön ikärakenteen ja tuotantotapojen muuttumisesta. Kansantalouden kilpailukyvylle on tärkeää saada kaikki voimavarat käyttöön lisäämällä työhön osallistumista sekä parantamalla työn tuottavuutta. Samalla on huolehdittava työelämän laadusta ja työhyvinvoinnista. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmisten halu ja kyky jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina vahvistuu. Tämä edellyttää luottamuksen ja yhteistyön syventämistä sekä innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista. Osaava työvoima sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveys ja hyvinvointi on varmistettava. Näiden toimien myötä suomalaisen työelämän laadun tavoite on asetettava korkealle, Euroopan parhaaksi vuonna Lisätiedot: työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, p (työelämän kehittämisstrategia) ja työmarkkinaneuvos Jussi Toppila, p (periaatelinjaukset), työ- ja elinkeinoministeriö LUOVUTETUT MIETINNÖT Metsätuholakityöryhmän esitys uudeksi laiksi metsätuhojen torjunnasta luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Lakiin esitetyillä muutoksilla vastataan muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin. Työryhmä ehdottaa, että uudessa laissa säilytetään velvoite poistaa tuore mänty- ja kuusipuutavara hakkuupaikalta ja välivarastosta. Poistovelvoite koskisi käyttötarkoituksesta riippumatta puutavaraa, joka on tyviläpimitaltaan yli 10 cm. Myös energiapuupino, jonka tilavuudesta vähintään puolet on tyviläpimitaltaan yli 10 cm olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa, tulee poistaa. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että maa- ja metsätalousministeriöllä säilyy oikeus määrätä maanomistajat tai Suomen metsäkeskus toimenpiteisiin metsätuhon leviämisen tai syntymisen estämiseksi. Tällaisissa katastrofiluontoisissa tapauksissa toimenpiteiden toteuttaminen korvattaisiin valtion varoista. Muistio on osoitteessa attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2012/67tjhb0lu/ Metsatuholakityoryhman_muistio_ pdf. Lisätietoja antaa apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, p , maa- ja metsätalousministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti ehdotuksen sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun esittelemän ehdotuksen mukaan Yleisradion ja yleisen edun kanavien ohjelmaa pystyy katsomaan tavallisilla vastaanottimilla tarvittaessa vuoteen 2026 saakka. Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman tavoitteena on taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen ainakin nykyisellä tasolla. Tämä varmistettaisiin yleisen edun kanaville asetettavilla vaatimuksilla kotimaisilla kielillä esitettävistä ohjelmista. Verkkotoimiluvat ehdotetaan jaettaviksi jatkossakin vertailevalla menetelmällä eli kauneuskilpailulla. Ohjelmistoluvat säilytettäisiin, mutta menettelyä kevennettäisiin. Television ja radion ohjelmistoluvista päättäisi Viestintävirasto, mutta viestintäpoliittisesti merkittävät päätökset tekisi edelleen valtioneuvosto. Ehdotus on osoitteessa library/get_file?folderid= & name=dlfe pdf &title=sahkoisen%20median% 20viestintapoliittinen%20ohjelma_luonnos% Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, p ja Viestintämarkkinatyksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala, p , liikenne- ja viestintäministeriö. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa (KULTU) uudistava työryhmä luovutti ehdotuksensa ympäristöministeri Ville Niinistölle. Työryhmä pitää tärkeänä, että taloudellisia ohjauskeinoja käytetään tulevaisuudessa viisaammin. Hyvä esimerkki ohjauksesta on ajoneuvoveron porrastus, jonka ansiosta entistä useampi autoilija hankkii vähäpäästöisen auton. Työryhmän mukaan rakentamisessa tarvitaan ohjaus- ja rahoitusmalleja, jotka kannustavat energiaremontteihin. Kotitalouksia tulee myös kannustaa arkipäivän energiaviisauteen sähkön ja lämmön kulutuksessa. Lisäksi elintarvikesektoria varten työryhmä ehdottaa muun muassa vastuullisen toimintatavan todentavaa jäljitettävyysjärjestelmä, joka kertoo ruoan alkuperästä ja tuotantoketjusta. Ehdotus on osoitteessa asp?contentid=136510& lan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöneuvos Antero Honkasalo, p , neuvotteleva virkamies Taina Nikula, p , ympäristöministeriö ja teollisuusneuvos Risto Ranki, p , työ- ja elinkeinoministeriö. Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston viestintäyksikölle, os. Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, p. (09) , (09) , (09) Edita Publishing Oy, Helsinki /61

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 21. 27.6.2014/26 Liite Virallisen lehden numeroon 73/30.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI............. 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 27.10. 2.11.2012/44 Liite Virallisen lehden numeroon 129/5.11.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 25 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 15. 21.11.2014/47 Liite Virallisen lehden numeroon 136/24.11.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 13 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 16. 22.6.2012/25 Liite Virallisen lehden numeroon 72/25.6.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 29 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

Katsaus syysistuntokauteen 2012

Katsaus syysistuntokauteen 2012 EDUSKUNTA Eduskuntatiedotus 21.12.2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 on kooste asioista, joita eduskunnassa on tapahtunut syysistuntokaudella.

Lisätiedot

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Hallitusohjelman kirjaus SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE Hallitus huolehtii osaamisen, työn ja yrittämisen

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 HELSINKI 2007 K 15/2007 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Hallitusohjelman kirjaus 1 ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Suomi toimii aktiivisesti osana kansainvälistä

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot