VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON VIIKKO"

Transkriptio

1 /21 Liite Virallisen lehden numeroon 61/ VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 9 Eduskunnan vastaukset Kansainväliset asiat Muuta Nimitysasiat VALTIONEUVOSTO Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset Valtioneuvoston päätökset Nimitysasiat Raha-asiat HALLITUKSEN NEUVOTTELUT Hallituksen neuvottelu Hallituksen iltakoulu LUOVUTETUT MIETINNÖT 14 TASAVALLAN PRESIDENTTI EDUSKUNNAN VASTAUKSET Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lait: Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta (HE 26/2012 vp). Hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennetään eräiden liikennepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otetaan huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden ajoneuvokäytöstä eli poltosta syntyvää päästöä. Moottoribensiinin ja dieselöljyn polton päästöihin lisätään niiden tuotantoketjun alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. Hiilidioksidipäästöjen kasvaminen ei kuitenkaan nosta polttoainelitrasta suoritettavan hiilidioksidiveron määrää, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan 60 eurosta 50 euroon. Laki tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen ) Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (HE 39/2011 vp). Viranomaista koskevaan määritelmään lisätään lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella nimetyt yhteisöt, laitokset ja yksityiset henkilöt siltä osin kuin ne julkista tehtävää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa. Lisäksi säädetään selvitysyksikön oikeudesta saada ilmiöselvityksiä varten tieto Verohallinnon yksikön esitutkintaviranomaiselle tekemästä ilmoituksesta ja sen käsittelystä suoraan Verohallinnon toiselta yksiköltä. Laki tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen ) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 6/2012 vp). Lakiin lisätään säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät tiedot. Verovelvollisen katsotaan antaneen tiedot saamansa selvityksen mukaisena siltä osin kuin hän ei korjaa virheitä ja puutteita. Ilmoittamismenettelyn uudistuessa luovutaan erillisestä verovelvollisen kuulemismenettelystä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä ja veronkorotuksen määräämättä jättämisestä. Laki tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen ) Laki kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta (HE 13/2012 vp). Kirkkolakiin lisätään säännökset kirkollisista vaakunoista, sineteistä ja leimoista. Samalla kumotaan evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annettu laki. Lait tulevat voimaan (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola ) /61 9

2 Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-neuvoston päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro (HE 12/2011 vp). Muutoksella täydennetään perussopimusta määräyksellä, jonka mukaan jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin. (UM lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ) Tasavallan presidentti hyväksyi väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 11/2012 vp). Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa niiden Suomen ja Viron kansalaisten elämää, jotka muuttavat toisesta sopimusvaltiosta toiseen tai joilla on muusta syystä tarve esittää oman maansa kansallisesta väestörekisteristä annettu todistus tai ote toisen sopimusvaltion viranomaiselle. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen ) KANSAINVÄLISET ASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat kansainväliset asiat: Ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraavan ilmoituksen antaminen: Yleissopimuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi soveltaa 31 artiklan 1 kohdan d alakohtaa rikoksen tultua tehdyksi millekään valtiolle kuulumattomalla alueella vain, jos teosta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus; ja 31 artiklan 1 kohdan e alakohtaa vain, jos teosta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus ja jos rikos on myös sen tekopaikan mukaan rangaistava ja siitä olisi voitu tuomita rangaistus myös tämän vieraan valtion tuomioistuimessa. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen ) Eduskunnan kirjelmän luonnonvarojen kestävästä ja tehokkaasta käytöstä: Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2010 antaman kertomuksen johdosta ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2010 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan mietinnössä esitettyjen kantojen huomioonottamiseksi. (UM lähetystöneuvos Tito Gronow ) Valtuuskunnan asettaminen YK:n kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) Rio de Janeirossa ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääministeri Jyrki Katainen ja varapuheenjohtajat ovat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, kehitysministeri Heidi Hautala, ympäristöministeri Ville Niinistö, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, suurlähettiläs Jari Luoto, suurlähettiläs Jarmo Viinanen ja suurlähettiläs Tarja Reponen. Valtuuskunnan jäsenet ovat presidentti Tarja Halonen, kansanedustaja Pertti Salolainen, kansanedustaja Arja Juvonen, kansanedustaja Sirpa Paatero, kansliapäällikkö Hannele Pokka, suurlähettiläs Pasi Patokallio, suurlähettiläs Hannu Kyröläinen, erityisavustaja Antti Vänskä, erityisavustaja Tarja Kantola, erityisavustaja Aino Pennanen, erityisavustaja Lasse Miettinen, diplomaattiavustaja Veikko Kiljunen, strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio, kansainvälisten asioiden johtaja Jukka Uosukainen, metsäneuvos Heikki Granholm, nuorisodelegaatti Cecilia Pellosniemi, johtava asiantuntija Tuuli Mäkelä, suojelupäällikkö Jouni Nissinen ja hankekoordinaattori Jenni Kauppila. (UM lähetystöneuvos Tito Gronow ) Suomen eroaminen puuvilla-alan kansainvälisestä neuvoa-antavasta komiteasta (ICAC). Suomi pitää kansainvälisesti edelleen tärkeänä ICAC:in toimintaa ja sen merkitystä erityisesti puuvillatuottajien asemassa oleville kehitysmaille. Suomi ei ole viime vuosina toiminut aktiivisesti komiteassa. Suomen osallistuminen komitean toimintaan mahdollistuu tulevaisuudessa edelleen EU:n järjestöön liittymisen kautta. ICAC on puuvillaa tuottavien ja kuluttavien maiden neuvotteluelin, jonka tehtävänä on seurata puuvillamarkkinoiden toimintaa ja tuottaa tietoa markkinoiden kehittymisestä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies ) Suurlähettiläs Aleksi Härkösen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Vesa Vasaran valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä. Sopimuksella toimeenpannaan asetuksella määritellyt tavoitteet turvallisuuden parantamiseksi, ympäristövaikutusten vähentämiseksi, lentoliikenteen sujuvoittamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Lisäksi uudistetaan ilmatilan hallinnan rakenteita sekä luodaan edellytykset uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotolle. Ilmatilan lohkon perustamisella on toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä siviili-ilmailulle että sotilaalliselle maanpuolustukselle. Sopimuksella määrätään sopimusvaltioiden ministeriöiden, kansallisten valvontaviranomaisten ja palveluntarjoajien välisestä yhteistyöstä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Tallinnassa kesäkuussa (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas ) Suurlähettiläs Terhi Hakalan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Pekka Voutilaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tehty sopimus. Sopimuksessa on määräyksiä Suomen työeläkejärjestelmän vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perheeläkkeistä sekä Intian lakisääteisten eläkejärjestelmien vastaavista eläkkeistä. Sopimuksen mukaan sopimuspuolen lainsäädännön mukaan ansaitut eläkkeet maksetaan toisen sopimuspuolen alueella asuville henkilöille. Sopimuksessa on myös lähetettyjä työntekijöitä koskevia määräyksiä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa New Delhissä kesäkuussa (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta ) MUUTA Tasavallan presidentti päätti seuraavat asiat: Tasavallan presidentti myönsi 82 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ) /61

3 Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 40/2012 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ) NIMITYSASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat nimitysasiat: Hovioikeudenneuvos Salla-Maaret Keränen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Markku Tapio Mäkynen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Maija Leena Hakkarainen- Ylänkö Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Martti Juhani Juntikka Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomari Hannu Pekka Lindgren Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari Pia Hannele Vuojolainen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien sekä käräjätuomari Marja Helena Lehtimäki Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien ja Kenneth Göran Johannes Nygård Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYKSET Valtioneuvosto antoi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Hallituksen esitys (HE 48/2012 vp) eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden lisäys on 548 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäys miljoonaa euroa. Vuoden 2012 lisätalousarvioesitys on siten miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 arvioidaan n. 8,7 miljardia euroa. Kehykseen kuuluvia menoja lisätään 130 miljoonalla eurolla, jolloin vuoden 2012 kehysmenojen taso on miljoonaa euroa. Vuoden 2012 jakamaton varaus on 178 miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ) Hallituksen esitys (HE 49/2012 vp) eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 :n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 :n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että aika, jolloin henkilö on Suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta, voidaan ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa. Muutos tehdään yhteisölainsäädännön perusteella. Samalla selkeytetään takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 II lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi ) VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvosto antoi seuraavat asetukset: Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään eräitä muutoksia, jotka johtuvat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain sekä muun lainsäädännön muutoksista, eräästä uudesta maistraattien erikoistumistehtävästä sekä eräistä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevista muutoksista. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia on muutettu siten, että Verohallinto saa rajoitetun toimivallan tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia tietoja väestötietojärjestelmään tietyissä tapauksissa. Muutos liittyy harmaan talouden verovalvonnan tehostamiseen. Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset niistä tiedoista, jotka Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään. Lisäksi asetukseen lisätään säännös Verohallinnon neuvontaan ja mahdollisten virheiden korjaamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta maistraattien erikoistumistehtävänä. Väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat muutokset liittyvät adoptiolainsäädännön muutokseen, lapsen huollon sisältöä koskevien tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään sekä väestötietojärjestelmän osoitepalvelukiellon jakamiseen yhteystietojen luovutuskielloksi ja asiakasrekisterin päivityskielloksi. Asetuksen 7 ja 9 tulevat voimaan , ja Asetus tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen ) Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta. Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain (1231/2011) 4 :n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 tulevat voimaan Työturvallisuuslain muuttamisesta annettu laki (1232/2011) tulee voimaan Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 :n muuttamisesta annettu laki (1233/2011) tulee voimaan Asetus tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen ) Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen 28 ja 55 :n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sopimuksen tekemistä rajoitetaan, jos tilalla on valittuna eläinten hyvinvoinnin tuen lisäehto joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnuksesta ja jaloittelusta. Asetuksella otetaan huomioon myös se, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei enää kasvinsuojeluaineista annetun lain perusteella järjestä kasvinsuojeluaineen käyttöä koskevaa erityistutkintoa. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska ) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Valtioneuvosto teki yleisistunnossa seuraavat päätökset: Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2012 lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 23/2012 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2012 lisätalousarviota sovelletaan alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ) /61 11

4 Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Tapio Passinen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi ) Päätös määrätä Pohjoismaiden investointipankin hallituksen Suomen valtiota edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi ylijohtaja Pentti Pikkarainen sekä varajäseneksi teollisuusneuvos Janne Känkänen alkavalle nelivuotiskaudelle. (VM lainsäädäntöneuvos Tytti Noras ) NIMITYSASIAT Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: MA in European Politics Kaisa Männistö liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen , kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Minna Kivimäen virkavapauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen ) Oikeustieteen maisteri Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki ) Toimitusjohtaja Pia Pohja ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sosiaalija terveysministeri Paula Risikon toimikauden ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula ) Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Antero Kiviniemelle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta (STM ylitarkastaja Marjo Puputti ) Valtioneuvosto myönsi neuvottelevalle virkamiehelle Anne Erikssonille virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta (STM ylitarkastaja Marjo Puputti ) RAHA-ASIAT Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan seuraavia asioita: Vuokrasopimuksen solmiminen vakuutusoikeuden, tietosuojavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, Konkurssiasiamiehen toimiston ja Valtakunnanvoudinviraston toimitiloista. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimusta. Sopimus tulee voimaan ja sen pituus on 10 vuotta. Vuokrasopimuksen solmiminen johtuu siitä, että Helsingin hallinto-oikeudelta vapautuneeseen toimitilaan on päätetty sijoittaa edellä mainitut viisi virastoa. Vuokrasopimukset ovat määrältään euroa/vuosi. Virastojen nykyiset vuokrat ovat yhteensä euroa/vuosi. Hankkeesta aiheutuu vuositasolla yhteensä euron kustannussäästöt vuodesta 2013 alkaen. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen ) Imatran rajanylityspaikan uudistaminen. Rajavartiolaitos, tulli, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt ovat valmistelleet hankesuunnitelman Imatran rajanylityspaikan kehittämiseksi. Hankesuunnitelma käsittää rajanylityspaikan tiealueiden ja kiinteistöjen laajentamisen ja varustamisen. Hallituksen antamassa kehyspäätöksessä on kohdennettu Rajavartiolaitokselle ja tullille määrärahat toimitilavuokran pysyvästä noususta aiheutuviin kuluihin vuodesta 2014 alkaen. Vuokrasopimus tiloista tehdään 15-vuoden määräaikaisena sopimuksena alkaen siitä hetkestä, kun tilat valmistuvat. Senaatti-kiinteistöt voi käynnistää hankkeen jatkosuunnittelun vasta kun Rajavartiolaitos ja Tullihallitus saavat luvan vuokrasopimuksen solmimiseen. Rajavartiolaitos ja tulli voivat solmia Senaatti-kiinteistöjen kanssa sopimuksen Imatran rajanylityspaikan uusista toimitiloista myönnettyjen määrärahojen ja tehtyjen kehyspäätösten puitteissa. Imatran rajanylityspaikkahankkeen alustava kustannusarvo on euroa (alv 0%). Lisävuokrakuluja syntyisi Rajavartiolaitokselle euroa ja tullille euroa vuodessa. Viidentoista vuoden vuokrasopimuskauden aikana lisävuokrakulut ovat yhteensä Rajavartiolaitokselle noin euroa ja tullille noin euroa. (SM rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Matti Möttönen ) Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Asetuksessa säädetään aikana aiheutuneiden poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvausprosentti. Yksityisteille, silloille, ojille, penkereille, rakennuksille, rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle, ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle aiheutuneiden vahinkojen korvausosuus on 80 prosenttia tulvavahinkolain mukaisiin korvauksiin oikeuttavien vahinkojen kokonaissummasta. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo ) Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään Säästöpankit/ Aktia Säästöpankki -ryhmälle 50 miljoonaa euroa. Valtuutta vähennetään Nordea Pankilta 30 miljoonaa euroa ja OP-Pohjola -ryhmältä 20 miljoonaa euroa. Asiasta on neuvoteltu näiden pankkien kanssa. Vuoden 2012 talousarvion mukaan vastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa ja ASPlainoissa olla vuoden lopussa yhteensä enintään miljoonaa euroa. Maaliskuun loppuun mennessä takausvaltuutta oli käytetty noin miljoonaa euroa. (YM hallitussihteeri Anna Saarinen ) HALLITUKSEN NEUVOTTELUT HALLITUKSEN NEUVOTTELU Hallitus sopi vuoden 2012 toisesta lisätalousarviosta Hallitus sopi tiistaina 22. toukokuuta vuoden 2012 toisen lisätalousarvioesityksen sisällöstä. Lisätalousarvioesityksessä määrärahojen lisäykset ovat yhteensä miljoonaa euroa. Tuloarvioiden lisäykset ovat 548 miljoonaa euroa, ja lainanoton tarve kasvaa siten miljoonaa euroa. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 tulisi 8,7 miljardia euroa. Lisätalousarvion suurin yksittäinen määrärahalisäys on kesällä tehtävä 1,44 miljardin euron pääomasiirto Euroopan vakausmekanismiin. Lisäksi sovittiin 11,1 miljardin euron valtuudesta myöhemmin vaadittaessa maksettavaa pääomasijoitusta varten. Valtionvelan määräksi vuoden 2012 lopussa arvioidaan noin 88 miljardia euroa, mikä on 45 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen /61

5 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelupaikkoja lisätään Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelupaikkojen lisäämiseksi määrärahaan ehdotetaan 5,6 miljoonan euron korotusta. Tällä noin opiskelupaikan lisäyksellä toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuta etupainotteisesti siten, että koulutustarjontaa lisätään sinne, missä tarve on suurin. Hallitus esittää, että työllistämis-, koulutus- ja erityistoiminen määrärahaa lisätään noin 4,4 miljoonalla eurolla ja myöntämisvaltuutta 2,5 miljoonalla eurolla käytettäväksi ICT-rakennemuutoksesta aiheutuvien toimenpiteiden maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenoihin esitetään lisäystä 0,25 miljoonaa euroa, joka käytetään mm. äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen. Kainuun kehittämisrahaan lisättäisiin siirtoina liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta noin 0,4 miljoonaa euroa joukkoliikennepalvelujen sekä liikenneturvallisuushankkeiden rahoittamiseen sekä odotettua korkeampien urakkakustannusten vuoksi Talvivaaran kaivoksen tieyhteyksien parantamiseen noin 0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi 1,5 miljoonaa euroa esitetään käytettäväksi Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoksen avaamiseen ja rikastamon rakentamiseen tarvittavia investointeja varten myönnettävään kehittämisavustukseen. Liikenneverkkoa parannetaan Hallitus esittää 7,5 miljoonaa euroa kantatie 56 Jämsä-Mänttä tieosuuteen, erityisesti metsäteollisuuden kuljetusten ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Väyläverkon kehittämisen määrärahoja lisättäisiin EU:lta saatujen TEN-tulojen mukaisesti 6,9 miljoonalla eurolla. Lisämääräraha käytetään uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun. Väylähankkeiden odotettua nopeamman etenemisen ja odottamattomien lisäkustannusten vuoksi ehdotetaan hankkeisiin liittyvien maa-alueiden hankintoihin 7,1 miljoonan euron lisämäärärahaa. Kehärata-hankkeen toteuttamiseksi myönnettyä valtuutta esitetään korotettavaksi 439 miljoonaan euroon. Valtatien 6 Joensuun kohta -hankkeen toteuttamiseksi vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettyä 35 miljoonan euron valtuutta korotetaan 47,1 miljoonaan euroon. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä peruuntunutta länsimetron suunnitteluun varattua 4,1 miljoonan euron määrärahaa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi. Viittä uutta yhteysalusreittiä koskevien palvelusopimusten kilpailuttamiseksi ja solmimiseksi myönnettyä valtuutta ostoon korotettaisiin 34,1 miljoonalla eurolla. Vaasan lentoaseman lentorahtiasematason rakentamiseen ehdotetaan noin 1,3 miljoonan euron lisämäärärahaa. Kulttuurikohteisiin perusparannusta Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin hallitus esittää 5,9 miljoonaa euroa edellyttäen, että valtion ja Helsingin kaupungin rahoitusosuudet ovat yhtä suuret. Olavinlinnan ja Turun linnan akuutteihin korjaustarpeisiin sekä yleisöturvallisuuden parantamiseen esitetään euroa. Korkokulut vuodelle 2012 laskevat Euroalueen alentunut korkotaso ja kohentunut luottamus Suomen julkiseen talouteen näkyvät lisäbudjetissa alentuvina valtionvelan korkomenoarvioina. Määrärahaa vuodelle 2012 koituvista valtionvelan korkomenoista vähennetään 217 miljoonalla eurolla. Vuoden 2010 toisessa lisätalousarviossa Kreikalle annettavaa kahdenvälistä lainaa varten budjetoitiin 1,6 miljardia euroa, josta Kreikka on nostanut noin miljardi euroa. Kahdenväliseen lainaohjelmaan budjetoidusta 1,6 miljardin euron lainaosuudesta ei enää tulla tekemään merkittäviä uusia nostoja, minkä vuoksi Suomen antamasta lainasta nostamatta jäävä osuus noin 594 miljoonaa euroa tuloutetaan. Verotuloarviota alennetaan nettomääräisesti 175 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron tuloarviota alennetaan 170 miljoonaa euroa kertymätietojen pohjalta. Huhtikuulle 2012 ulottuvien kertymätietojen pohjalta ehdotetaan myös jäteveroarviota alennettavan 20 miljoonaa euroa. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verotuottoarviota korotetaan 15 miljoonaa euroa. Toinen lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle , jolloin se myös julkaistaan valtiovarainministeriön nettisivuilla. Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p ja budjettineuvos Juha Majanen, p , valtiovarainministeriö HALLITUKSEN ILTAKOULU Hallitus: Suomeen toimivat työmarkkinat ja hyvä työelämä Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 16. toukokuuta periaatelinjauksia työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi sekä ehdotusta työelämän kehittämisstrategiaksi. Tavoitteena on turvata osaavan työvoiman riittävyys ja vastata jatkuvan elinkeinorakenteen muutoksen asettamiin haasteisiin. Työelämän kehittämisstrategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hallituksen tavoitteiden mukaisesti valmistellut linjaukset on tehty laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja keskeisten työelämätoimijoiden kanssa työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Linjausten valmistelussa on otettu huomioon myös työministerin aloitteesta tehty kansainvälinen vertailu eri maiden työmarkkinauudistuksista. Työpolitiikassa on kaksi toisiaan tukevaa päätavoitetta: työelämän laadun ja työn tuottavuuden nostaminen sekä työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen. Lähtökohta on, että työssä syntyy tulosta ja että tuottavuuden ja työelämän laadun parantaminen voidaan yhdistää. Toimivilla työmarkkinoilla työ ja tekijät kohtaavat. Työelämän kehittäminen on osa työpolitiikkaa, toteaa työministeri Lauri Ihalainen. Työvoiman tarjonnan lisäämiseksi on saatava koko työvoimapotentiaali käyttöön. Hallituksen linjaukset sisältävät toimenpiteitä, joilla nuoret, osatyökykyiset, ikääntyneet ja maahanmuuttajat voivat osallistua nykyistä enemmän työmarkkinoille. Tavoitteena on myös lisätä alueellista liikkuvuutta, helpottaa uuden työn löytymistä ja tukea elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden rakennemuutoksen hallintaa. Hallituksen linjauksien taustalla on työministerin aloitteesta tehty selvitystyö. Työelämän kehittämisstrategian toimeenpanossa keskeinen osa on laajalla kansallisella yhteistyöhankkeella työpaikoille. Tätä tukevat muun /61 13

6 muassa Tekesissä käynnistettävä työorganisaatioiden kehittämisohjelma sekä sosiaali- ja terveysministeriön johtamat ja Työterveyslaitoksen organisoimat johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi. Koko hallitus on vahvasti sitoutunut aktiiviseen työpolitiikkaan ja työelämän kehittämisstrategiaan ja niiden toimeenpanoon. Hallitus odottaa, että kaikki tahot ja toimijat ovat jatkossa mukana yhteistyöhankkeiden toimeenpanossa samalla sitoutuneisuudella kuin ne ovat osallistuneet linjausten valmisteluun. Hallitus haastaa nyt kaikki työpaikat ja muut työelämätoimijat mukaan työelämän talkoisiin, sanoo ministeri Ihalainen. Syksyllä käynnistyvän yhteistyöhankkeen tavoitteena on laajeneva prosessi, johon yritykset, työpaikat ja muut toimijat voivat tulla mukaan. Alueellisten ja paikallisten verkostojen rooli on keskeistä, sillä kehittämisen on lähdettävä työpaikkojen omista tarpeista. Hallituksen työpolitiikan linjausten taustalla on huoli Suomen kilpailukyvyn haasteista sekä väestön ikärakenteen ja tuotantotapojen muuttumisesta. Kansantalouden kilpailukyvylle on tärkeää saada kaikki voimavarat käyttöön lisäämällä työhön osallistumista sekä parantamalla työn tuottavuutta. Samalla on huolehdittava työelämän laadusta ja työhyvinvoinnista. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmisten halu ja kyky jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina vahvistuu. Tämä edellyttää luottamuksen ja yhteistyön syventämistä sekä innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista. Osaava työvoima sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveys ja hyvinvointi on varmistettava. Näiden toimien myötä suomalaisen työelämän laadun tavoite on asetettava korkealle, Euroopan parhaaksi vuonna Lisätiedot: työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, p (työelämän kehittämisstrategia) ja työmarkkinaneuvos Jussi Toppila, p (periaatelinjaukset), työ- ja elinkeinoministeriö LUOVUTETUT MIETINNÖT Metsätuholakityöryhmän esitys uudeksi laiksi metsätuhojen torjunnasta luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Lakiin esitetyillä muutoksilla vastataan muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin. Työryhmä ehdottaa, että uudessa laissa säilytetään velvoite poistaa tuore mänty- ja kuusipuutavara hakkuupaikalta ja välivarastosta. Poistovelvoite koskisi käyttötarkoituksesta riippumatta puutavaraa, joka on tyviläpimitaltaan yli 10 cm. Myös energiapuupino, jonka tilavuudesta vähintään puolet on tyviläpimitaltaan yli 10 cm olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa, tulee poistaa. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että maa- ja metsätalousministeriöllä säilyy oikeus määrätä maanomistajat tai Suomen metsäkeskus toimenpiteisiin metsätuhon leviämisen tai syntymisen estämiseksi. Tällaisissa katastrofiluontoisissa tapauksissa toimenpiteiden toteuttaminen korvattaisiin valtion varoista. Muistio on osoitteessa attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2012/67tjhb0lu/ Metsatuholakityoryhman_muistio_ pdf. Lisätietoja antaa apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, p , maa- ja metsätalousministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti ehdotuksen sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun esittelemän ehdotuksen mukaan Yleisradion ja yleisen edun kanavien ohjelmaa pystyy katsomaan tavallisilla vastaanottimilla tarvittaessa vuoteen 2026 saakka. Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman tavoitteena on taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen ainakin nykyisellä tasolla. Tämä varmistettaisiin yleisen edun kanaville asetettavilla vaatimuksilla kotimaisilla kielillä esitettävistä ohjelmista. Verkkotoimiluvat ehdotetaan jaettaviksi jatkossakin vertailevalla menetelmällä eli kauneuskilpailulla. Ohjelmistoluvat säilytettäisiin, mutta menettelyä kevennettäisiin. Television ja radion ohjelmistoluvista päättäisi Viestintävirasto, mutta viestintäpoliittisesti merkittävät päätökset tekisi edelleen valtioneuvosto. Ehdotus on osoitteessa library/get_file?folderid= & name=dlfe pdf &title=sahkoisen%20median% 20viestintapoliittinen%20ohjelma_luonnos% Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, p ja Viestintämarkkinatyksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala, p , liikenne- ja viestintäministeriö. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa (KULTU) uudistava työryhmä luovutti ehdotuksensa ympäristöministeri Ville Niinistölle. Työryhmä pitää tärkeänä, että taloudellisia ohjauskeinoja käytetään tulevaisuudessa viisaammin. Hyvä esimerkki ohjauksesta on ajoneuvoveron porrastus, jonka ansiosta entistä useampi autoilija hankkii vähäpäästöisen auton. Työryhmän mukaan rakentamisessa tarvitaan ohjaus- ja rahoitusmalleja, jotka kannustavat energiaremontteihin. Kotitalouksia tulee myös kannustaa arkipäivän energiaviisauteen sähkön ja lämmön kulutuksessa. Lisäksi elintarvikesektoria varten työryhmä ehdottaa muun muassa vastuullisen toimintatavan todentavaa jäljitettävyysjärjestelmä, joka kertoo ruoan alkuperästä ja tuotantoketjusta. Ehdotus on osoitteessa asp?contentid=136510& lan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöneuvos Antero Honkasalo, p , neuvotteleva virkamies Taina Nikula, p , ympäristöministeriö ja teollisuusneuvos Risto Ranki, p , työ- ja elinkeinoministeriö. Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston viestintäyksikölle, os. Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, p. (09) , (09) , (09) Edita Publishing Oy, Helsinki /61

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 411 417 SISÄLLYS N:o Sivu 411 Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisäys

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 70 72 SISÄLLYS N:o Sivu 70 Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä 27.1.2017 Lisätietoja: Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, riitta.ronn@ym.fi, 0295250255 HE laiksi rakennuksen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1296. Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 1296. Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1995 N:o 1296 1305 SISÄLLYS N:o Sivu 1296 Venäjän kanssa Niiralan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle

Lisätiedot

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä 19.1.2017 Lisätietoja: Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, riitta.ronn@ym.fi, p. 0295250255 HE laiksi rakennuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006 N:o 95 101 SISÄLLYS N:o Sivu 95 Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön HE 121/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja. 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 163/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot