VATT MUISTIOT. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VATT MUISTIOT. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen"

Transkriptio

1 VATT MUISTIOT Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen Taloustieteellisiä näkökohtia päätöksenteon tueksi

2 ISBN (PDF) ISSN (PDF) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7, Helsinki, Finland Helsinki, helmikuu 2011

3 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Horisontaaliset riippuvuudet: konsernirakenteen uudistaminen Esimerkkitapauksia yksityiseltä sektorilta 4 3 Vertikaaliset riippuvuudet: ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen Päätöksenteossa ja ohjauksessa käytettävissä olevan tiedon merkitys Rahoituspäätöksiin sitoutumisen rooli julkisen sektorin kulutuksessa ja palveluiden tuotannossa Esimerkkitapauksia julkiselta sektorilta 12 4 Horisontaalisten ja vertikaaliset riippuvuudet Sisäasianministeriön hallinnon organisoinnissa 15 5 Johtopäätökset ja politiikkasuositukset 18 Lähteet 23

4 1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on päätöksellään asettanut selvitystyön, jossa arvioidaan ministeriön virastokentän toimivuutta, kehittämistarpeita sekä uusien palvelujen tuottamis- ja rahoitusmuotoja. Selvitystyön tavoitteena on vastata julkiseen hallintoon ja palveluiden tuottamiseen kohdistuviin rahoituspaineisiin ja toisaalta erilaistuviin palveluntarpeisiin. OKM:n hallinnon kehittämisen kautta pyritään parantamaan toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tehokuutta ja vastata siten toimintaympäristön muuttumisen asettamiin haasteisiin. OKM:n selvitystyössä tulee arvioida vaihtoehtoja ja tehdä ehdotuksia toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi hallinnonalan konsernirakenteen, ohjauksen ja rahoitusjärjestelmän kehittämisen kautta. Lisäksi selvityksessä kartoitetaan tehtäviä, joista voidaan luopua sekä arvioidaan edellä mainittujen toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia. Tässä osaksi OKM:n selvitystyötä valmistellussa muistiossa arvioidaan taloustieteen näkökulmasta erilaisten konsernirakenteiden sekä rahoitus- ja ohjausjärjestelmien taloudellisia vaikutuksia. Tarkastelussa tuodaan lisäksi esille useita julkisten palvelujen laatua ja toiminnan tehokkuutta parantavia tekijöitä. Taloustieteellistä tarkastelua täydennetään esimerkkitapauksilla yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Muistion tavoitteena on tuottaa tietoa OKM:n selvitystyön ja päätöksenteon tueksi. Muistio on rakennettu seuraavasti. Toisessa luvussa tarkastellaan, minkälaisia potentiaalisia vaikutuksia konsernirakenteen uudistamisella on palveluntuottajien toiminnan kustannustehokkuuteen ja markkinoiden kilpailullisuuteen. Kolmannessa luvussa käydään läpi ohjaus- ja rahoitusjärjestelmiin liittyviä haasteita. Tarkastelussa keskitytään erityisesti arvioimaan päätöksenteossa ja ohjauksessa käytettävissä olevan tiedon, palveluntuottajien toiminnan valvonnan sekä rahoituspäätöksiin sitoutumisen rooleja julkisten palveluiden tuotannossa. Neljännessä luvussa edellä esitetty keskustelu liitetään Valtion tarkastusviraston (2009) selvitystyön tuloksiin Sisäasianministeriön hallinnonalan uudistuksista. Viimeisessä luvussa vedetään yhteen saadut tulokset ja esitetään politiikkasuositukset.

5 2 2 Horisontaaliset riippuvuudet: konsernirakenteen uudistaminen Tässä luvussa tarkastellaan konsernirakenteen muuttumista ja sen aiheuttamia hyvinvointi- ja kustannustehokkuusvaikutuksia 1 horisontaalisen liitoksen tai fuusion tapauksessa 2. Horisontaalisella fuusiolla tarkoitetaan yritysjärjestelyä, jossa osia vähintään kahdesta keskenään kilpailevasta yrityksestä yhdistetään. Tällä on analogia OKM:n konsernirakenteen uudistukseen tilanteessa, jossa kaksi esimerkiksi rahoituksesta tai asiakkaista kilpailevaa virastoa tai laitosta liitetään yhteen. Jos yhdistämisen kohteena olleiden yksiköiden, kuten hallinnosta vastaavien osastojen, välillä ei ole kilpailua, on liitoksen kustannustehokkuusvaikutuksia käsittelevä osio (s. 3-4) silti relevantti. Horisontaalinen liitos vähentää hyvinvointia ilman kustannustehokkuusetuja Taloustieteen tärkein suorituskykymittari on yhteiskunnallinen hyvinvointi ja se koostuu kuluttajien ja tuottajien yhteenlasketusta ylijäämästä 3. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin maksimoivaa resurssien allokaatiota kutsutaan yhteiskunnallisesti optimaaliseksi ja tehokkaaksi allokaatioksi. Horisontaalisella fuusiolla voi olla yksipuolinen vaikutus (engl. unilateral effect) yhteiskunnan hyvinvointiin ilman tehokkuusvaikutuksia. Koska yhdistymisen seurauksena markkinoilla on aikaisempaa vähemmän kilpailua, palveluiden hinnat ovat korkeammat tai tuotettu määrä tai kiinnitettyjen hintojen 4 tapauksessa palveluiden laatu on alhaisempi kuin ennen yhdistymistä (kts. Motta, 2004, Gaynor, 2006). Tällöin kuluttajien ja yhteiskunnan hyvinvointi on alhaisemmalla tasolla kuin ilman kyseistä yrityskauppaa. (Motta, 2004.) 1 Kustannustehokkuuseduilla tarkoitetaan tässä sitä, että yksikkökustannukset laskevat liitoksen seurauksena. Motta (2004) puhuu teoksessaan tehokkuuseduista mutta tässä se on korvattu samaa tarkoittavalla kustannustehokkuuden käsitteellä, jottei sitä sekoiteta myöhemmin käytettävään taloudellisen tehokkuuden käsitteeseen. 2 Konsernirakenteen muutosta kilpailullisilla markkinoilla on tarkastelu myös tilanteessa, jossa vertikaalinen liitos tapahtuu tukku- ja jälleenmyyntiyritysten välillä (kts. Motta, 2004). 3 Kuluttajan ylijäämä on se määrä, jonka kuluttaja hyötyy ostaessaan palvelun tai tuotteen alhaisemmalla hinnalla kuin se olisi sen enimmillään valmis ostamaan. Tuottajan ylijäämä on se määrä, jonka tuottaja hyötyy myydessään palvelun tai tuotteen korkeammalla hinnalla kuin se olisi sen vähintään valmis myymään. 4 Tässä oletetaan, että kiinnitetty hinta on korkeampi kuin yhden lisäyksikön tuotantoon tarvittavat kustannukset.

6 3 Horisontaalisten liitosten vaikutus hyvinvointiin riippuu kustannustehokkuusvaikutuksista Yritysten välisellä horisontaalisella liitoksella voidaan pyrkiä myös lisäämään kustannustehokkuutta. Tässä tilanteessa fuusion nettovaikutus yhteiskunnalliseen hyvinvointiin voi olla epäselvä. Jos horisontaalinen liitos kasvattaa yritysten kustannustehokkuutta, voi kaupan tehneille yrityksille olla kannattavaa joko nostaa tai laskea hintaa. Onkin vaikea sanoa ennalta, kumpi näistä vaikutuksista on hallitseva. Mitä korkeammat kustannustehokkuusvaikutukset ovat, sitä todennäköisempää on, että fuusion tehnyt yritys laskee hintoja. Jos kustannustehokkuusvaikutus on riittävän suuri, on mahdollista, että kuluttajien ja yhteiskunnan hyvinvointi kasvavat horisontaalisen liitoksen myötä. Jos kustannustehokkuusvaikutus on sitä vastoin pieni, voi yritykselle olla kannattavaa nostaa hintoja aikaisempaa vähäisemmän kilpailun vuoksi. (Motta, 2004.) Kustannustehokkuusetujen lähteitä horisontaalisessa liitoksessa On olemassa useita syitä sille, miksi yrityskauppa voi johtaa kustannusten alenemiseen. Ensinnäkin, se voi lisätä skaala- tai rinnakkaistuotannon etuja (engl. economies of scale/scope). Skaalatuotannon etuja syntyy, jos yrityksen yksikkökustannus yhdelle tuotteelle tai palvelulle laskee, kun tuotantoa lisätään. Rinnakkaistuotannon eduilla tarkoitetaan puolestaan tilannetta, jossa keskimääräinen kustannus laskee tuotteiden määrän kasvaessa. Tyypillisimpiä skaala- tai rinnakkaistuotannon etujen lähteitä voivat olla esimerkiksi seuraavat (kts. Motta, 2004) (jäljessä on esimerkki mahdollisista tehokkuusedusta OKM:n hallinnonalan sisällä): Markkinointi: Liitoksen seurauksena yrityksen useita liikkeitä tai tuotteita voidaan mainostaa samassa yhteydessä ja mainonnan kohteena olevien tuotteiden määrän kasvaessa pystytään saavuttamaan useampia ihmisiä mainontaan käytettyä rahayksikköä kohti. Esimerkki: kouluverkoston, kirjastojen tai useiden kulttuuripalvelujen tuottajien mainostaminen samassa yhteydessä Synergiaedut tuotteiden tai palveluiden välillä: Etsintäkustannukset: Yhdistymisen kautta voidaan vähentää tiedon hankkimisen aiheuttamia kustannuksia ja siihen kulutetun ajan vaihtoehtoiskustannuksia 5. 5 Vaihtoehtoiskustannus on seuraavaksi parhaaseen vaihtoehtoon liittyvä kustannus.

7 4 Esimerkki: useiden eri palveluiden löytyminen samasta osoitteesta, kuten kirjastosta, koulusta tai verkkosivuilta, yhteisen tiedon hyödyntäminen palveluntuottajien valvonnassa ja määrärahoja koskevassa päätöksenteossa Määräalennukset panosten ja materiaalien ostossa: Jos esimerkiksi sama tukkuliike toimittaa useita tuotteita, voi olla kannattavampaa tilata laajempi valikoima tuotteita yritykseen kuin jos ainoastaan yksi tuote toimitettaisiin yritykseen. Esimerkki: kirjojen tilaus, toimistotarvikkeet Tutkimus- ja tuotekehitystyö: Tuotteen tai palvelun kehitystyöhön käytettäviä ideoita ja teknologiaa voidaan hyödyntää toisen tuotteen tai palvelun kehitys- ja tutkimustyössä. Esimerkki: tiedetoiminnan kehitystyön hyödyntäminen koulutuspolitiikkaan liittyvässä kehitystyössä Inhimillinen pääoma ja teknologia: Tieto työntekijöiden välillä leviää paremmin ja inhimillisen pääoman osaamista tai teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaammin useampien palveluiden tai tuotteiden tuottamisessa. Esimerkki: yhteinen informaatio- ja kommunikaatioteknologia ja sen hyödyntäminen eri virastojen ja laitosten vertailussa, hallinnonalan palkanmaksun keskittäminen ja sitä kautta henkilötyövuosien vähentäminen, muiden yksiköiden, kuten yliopistojen, tietojen hyödyntäminen toisen yksikön, kuten Suomen Akatemian, päätöksenteossa, opetus- ja tutkimustoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen Päällekkäiset toiminnot: Palveluja voidaan tuottaa liitoksen seurauksena halvemmalla päällekkäisten toimenpiteiden karsimisen vuoksi. Esimerkki: päällekkäiset toimenpiteet hallinnossa yksiköiden valvonnassa ja päätöksenteossa, toisiinsa liittyvät selvitystyöt ja tutkimushankkeet 2.1 Esimerkkitapauksia yksityiseltä sektorilta Tässä luvussa käydään läpi kaksi esimerkkiä yrityskaupoista yksityisellä sektorilla. Tarkastelussa kiinnitetään huomioita erityisesti siihen, millaisia potentiaalisia

8 5 vaikutuksia yrityskaupalla on markkinarakenteeseen ja kustannustehokkuuteen. Keskeiseen asemaan yrityskaupan hyvinvointivaikutusten arvioinnissa nousee lisäksi relevantin markkinan määrittely ja yleisemmin toimialakohtainen tietämys. Näitä esimerkkitapauksia ja arvioinnin lähtökohtia voidaan hyödyntää myös OKM:n konsernirakenteen uudistuksia koskevassa päätöksenteossa sekä yleisemmin markkinoiden toimintaan pohjautuvan ohjauksen suunnittelussa. Nestlé/Perrier ja BSN Vuonna 1991 italialainen Agnelli -perheeseen kuuluva yritys teki tarjouksen ranskalaisesta mineraalivesitoimialalla toimivasta Perrier yrityksestä. Sveitsiläinen monikansallinen yritys Nestlé teki tähän vastatarjouksen, mihin se oli saanut hyväksynnän toiselta mineraalivesimarkkinalla toimivalta yritykseltä, BSN:ltä. Kilpailun voitti lopulta Nestlé, joka olisi sopimuksen mukaisesti myynyt Perrierin Volvic mineraaliveden BSN:lle. 6 (Motta, 2004.) Yrityskaupan todennäköisiä vaikutuksia toimijoiden markkina-asemaan ja hinnoitteluun voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien tekijöiden perusteella: Relevantin markkinan määrittely Ensimmäisessä vaiheessa Euroopan komission (EK) tutkimusta määriteltiin relevantit maantieteelliset ja tuotemarkkinat, joista jälkimmäisessä huomioitiin esimerkiksi tuotteiden erilaiset ominaisuudet ja hinnat. Toimijoiden markkina-asemat Seuraavassa vaiheessa EK:n tutkimusta tarkasteltiin, johtaisiko yrityskauppa yhden yrityksen, Nestlé/Perrierin, määräävään markkina-asemaan. Tämä tehtiin tutkimalla yritysten markkinaosuuksia ja volyymeja. Tulokset viittasivat siihen, että BSN vaikutti Nestlé/Perrierin toimintaan markkinoilla. Yksipuoliset vaikutukset On myös mielenkiintoista tarkastella, johtaisiko yrityskauppa hintojen nousuun. Tämä on todennäköistä, sillä markkina on hyvin keskittynyt muutamalle toimijalle ja Nestlé/Perrierillä ja BSN:llä ei näyttäisi olleen tärkeitä aktuaalisia tai potentiaalisia kilpailijoita. Lisäksi EK argumentoi, ettei mineraaliveden kysyntä reagoinut voimakkaasti hintoihin. Tämä voi selittyä sillä, että monet johtavista mineraalivesistä olivat brändi -tuotteita, joihin kuluttajat olivat kiintyneet, mikä vähentää kuluttajien halukkuutta vaihtaa uusiin tuotteisiin. 6 Tutkimuksen jälkeen Euroopan Komissio (EK) päätti, että kauppa olisi toteutuessaan johtanut Nestlé/Perrierin ja BSN:n vallitsevaan markkina-asemaan Ranskan mineraalivesimarkkinoilla. Tästä huolimatta yrityskauppa hyväksyttiin lopulta siten, että osa Perrieristä myytiin riippumattomille tuottajille.

9 6 Kustannustehokkuusvaikutukset Tuotantoprosessin ja toimialan analysoinnin jälkeen on syytä olettaa, ettei yrityskauppa olisi johtanut merkittäviin kustannussäästöihin ja siten kaupalla olisi ollut yllä esitetyt tekijät huomioiden hintoja nostava vaikutus. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, etteivät lainsäädännölliset tekijät mahdollistaneet eri mineraalivesien tuotannon keskittämistä eli tuotannon skaalaetuja ei olisi odotettavissa. ABB/Daimer-Benz Seuraavassa EK:n esimerkkitapauksessa tarkastellaan Asea Brown Boverin (ABB) ja Daimler-Benzin ehdotetusta ABB Daimler-Benz nimisen yhteisyrityksen muodostamisesta. Yhteisyritykseen olisi sisällytetty kaikki emoyhtiöiden raideteknologian tuotteet. 7 (Motta, 2004.) Seuraavassa käsitellään edellistä esimerkkiä vastaavasti markkina-asemaan ja hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä: Relevantin markkinan määrittely Raideteknologian tapauksessa relevantin markkinan määrittely ei ole yksinkertaista sillä toimialalla on hyvin monenlaisia riippuvuuksia eri markkinasegmenttien välillä. Relevantti maantieteellinen markkina on tässä Saksa. Toimijoiden markkina-asemat Oli epätodennäköistä, että yhteisyritys johtaisi yhden yrityksen yhden yrityksen dominoivaan asemaan markkinoilla, sillä kilpailevalla yrityksellä, Siemensillä, oli vahva markkinaasema kaikissa toimialaan kuuluvissa tuotemarkkinoissa. Tästä huolimatta markkinat olivat keskittyneet voimakkaasti muutamalle toimijalle. Yksipuoliset vaikutukset ABB/Daimler-Benzillä ja Siemensillä oli käytössään teknologiaa, jota tarvittiin sekä konetekniikassa että raidesysteemin sähkökomponenteissa. Sitä vastoin monella pienemmällä toimijalla ei ollut käytössään koko tuotevalikoimaa, jota asiakkaat arvostivat. Tämä lisäsi markkinoiden suurimpien toimijoiden kykyä kasvattaa hintoja sillä useimmat kilpailijoista eivät pystyisi toteuttamaan kaikkia tarjouksia yksin. Lisäksi ulkomaisten yritysten kiinnostus Saksan markkinoita kohtaa oli ollut melko vähäistä tai niiden tarjoukset eivät olleet voittaneet. EK:n 7 EK:n päätöksen mukaan yrityskauppa olisi johtanut yhteiseen määräävään markkina-asemaan yhdessä toisen kilpailevan yrityksen, Siemensin, kanssa raitiovaunu- ja metrotuotemarkkinoilla. Osapuolet sitoutuivat myymään ABB Daimler-Benzin tytäryhtiön. Tämä puolestaan mahdollistaa muiden yritysten kilpailun paikallisilla junamarkkinoilla.

10 7 päätöksestä käy myös ilmi, että yhdellä merkittävällä potentiaalisella kilpailijalla oli yhteistyösopimuksia ABB/Daimler-Benzin ja Siemensin kanssa. Nämä tekijät lisäsivät suurimpien toimijoiden markkinavoimaa. Kustannustehokkuusvaikutukset Koska EK:n päätöksessä ei käyty läpi yrityskaupan mahdollisia kustannustehokkuusvaikutuksia, on sen arviointi vaikeata. On kuitenkin todennäköistä, että kustannustehokkuusetujen tärkein lähde ovat mittakaavaedut, jotka tulevat erityisesti pääratajunien teknologiasta. EK:n päätöksestä käy kuitenkin ilmi, ettei toisella kaupan kohteena olleesta yrityksestä, Daimler-Benzillä, ollut tarvittavaa teknologiaa ollakseen päärataliikenteen junasarjan merkittävä toimija. Yleisesti ei kuitenkaan näytä siltä, että mittakaavaedut dominoisivat yksipuolisia vaikutuksia.

11 8 3 Vertikaaliset riippuvuudet: ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen Tämän luvun tavoitteena on tarjota taloustieteellisiä näkökohtia julkisen sektorin ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseen sekä valottaa siihen liittyviä haasteita hierarkkisessa järjestelmässä, joka voi koostua esimerkiksi ylätason keskushallinnosta ja alatason palveluntuottajasta. Keskushallinto toimii alatason palveluntuottajan rahoittajana ja alatason palveluntuottaja huolehtii puolestaan palvelun tuotannosta. Luvussa 3.1 tarkastellaan päätöksenteossa ja ohjauksessa käytettävissä olevan tiedon merkitystä, tiedon erilaisuuden aikaansaamia yhteiskunnallisia tehottomuuksia ja niiden korjaamista eri politiikkainstrumenteilla. Luvussa 3.2 katsotaan rahoituksen kehittämistä hieman eri näkökulmasta ja tarkastellaan rahoituspäätöksiin sitoutumisen roolia julkisen sektorin kulutuksessa ja palveluiden tuotannossa. Luvussa 3.3 käydään läpi useita julkisen sektorin esimerkkejä, joihin liittyvässä keskustelussa korostuvat tiedon merkitys ja päätöksiin sitoutuminen. 3.1 Päätöksenteossa ja ohjauksessa käytettävissä olevan tiedon merkitys Ylätason keskushallinnon toimintaa voivat rajoittaa useat eri tekijät, kuten päätöksenteossa käytettävissä olevan informaatio sekä hallinnolliset ja poliittiset tekijät. Nämä voivat estää keskushallintoa implementoimasta parasta mahdollista politiikkaa. Tässä luvussa keskitytään arvioimaan informaation merkitystä päätöksenteossa ja erityisesti sen asettamia rajoitteita, jotka aiheutuvat siitä, ettei keskushallinnon asettamia sopimuksia voida ehdollistaa ainoastaan palveluntuottajien hallussa olevalla tiedolla. Yleisesti, informaatioepäsymmetriaa ilmenee tilanteissa, joissa markkinan kahden eri osapuolen päätöksenteossa käytettävissä oleva tieto poikkeaa toisistaan. Epäsymmetristä informaatiota voi syntyä hierarkkisessa organisaatiossa, jos esimerkiksi ylätason keskushallinto ei pysty täydellisesti valvomaan, kuinka kustannustehokkaasti tai paljon palveluntuottaja tekee töitä tai panostaa laadukkaaseen palveluun tai sen kehittämiseen. Keskushallinnon tavoitteena on suunnitella sellainen määrärahoja koskeva sopimus, jonka avulla palveluntuottaja saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tämä on tyypillinen esimerkki päämies (tässä: keskushallinto) - agentti (tässä: palveluntuottaja) -ongelmasta, jossa päämies palkkaa agentin toimimaan puolestaan epäsymmetrisen informaation vallitessa.

12 9 Informaation aiheuttamat rajoitteet voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: 1.) palveluntuottajalla on enemmän tietoa eksogeenisesta tekijästä, kuten palvelun laadusta tai johtajiensa kyvykkyydestä (piilotettu tieto) ja 2.) palveluntuottajan kaikkia toimia ei pystytä havaitsemaan (piilotettu toiminta). (Laffont et al., 1999.) Piilotettu tieto Piilotettua tietoa voi esiintyä hierarkkisessa organisaatiossa, jos palveluntuottajalla on enemmän tietoa eksogeenisista eli ulkosyntyisistä tekijöistä. (Laffont et al., 1999.) On mahdollista, että virastoilla ja yksiköillä on itsellään tarkempaa tietoa kuin keskushallinnolla esimerkiksi henkilöstön koulutuksen, erilaisten hankintojen, rakennusprojektien tai kulttuuritapahtumien laadusta ja kustannuksista 8. Seuraava esimerkki havainnollistaa, mitä tällaisessa tilanteessa voi tapahtua, jos palveluntuottajalle tarjotaan määräraha könttäsummana projektien tai investointien toteuttamiseen. Kuvitellaan, että palveluntuottajilla on erilaisia projekteja, kuten koulutuksen tai kirjastotoiminnan laatua kehittäviä investointeja, jotka poikkeavat toisistaan keskushallinnolle havaitsemattoman laadun suhteen. Oletetaan, että hallinto päättäisi korottaa määrärahoja ja houkutella sitä kautta palveluntuottajia toteuttamaan myös kalliimpia hyvälaatuisia projekteja. Koska projektien laadut eivät ole täysin havaittavissa, myös huonolaatuisia projekteja päätyy toteuttavaksi. Pitkällä aikavälillä palveluntuottajan tulos heikkenee huonolaatuisten projektien myötä, sillä huonolaatuisten projektien todennäköisyys onnistua on pienempi kuin hyvälaatuisilla. Tämän seurauksena hallinto voi joutua laskemaan määrärahoja, mikä puolestaan johtaa siihen, että entistä suurempi osa projekteista on huonolaatuisia. Lopulta päädytään tilanteeseen, jossa ainoastaan huonolaatuisia projekteja toteutetaan. Koska keskushallinto ei pysty esimerkin tapauksessa erottamaan hyvälaatuisia projekteja huonolaatuisista ja määräraha tarjotaan yhtenä könttäsummana, päädytään tehottomaan lopputulokseen, jossa huonolaatuisia projekteja toteutetaan hyvälaatuisten kustannuksella. Tätä ilmiötä kutsutaan taloustieteessä haitalliseksi valikoitumiseksi (engl. adverse selection). Piilotettu toiminta Piilotettua toimintaa voi ilmetä, jos hallinto ei pysty täydellisesti havaitsemaan 9 palveluntuottajalle endogeenista eli sisäsyntyistä muuttujaa. Ylätason hallinto ei pysty esimerkiksi täysin havaitsemaan, kuinka paljon virastot tai yksiköt panostustavat laadukkaaseen palveluun tai kustannusten leikkaamiseen. Palveluntuot- 8 Tässä oletetaan, että esimerkiksi laatu tai kustannus on ulkoa päin annettu eikä se siten ole palveluntuottajan valittavissa. 9 Esimerkiksi valvonnan aiheuttamat kustannukset voivat rajoittaa palveluntuottajan toimien täydellistä havaitsemista.

13 10 taja voi tällöin toimia ylätason hallinnon etujen vastaisesti ja vähentää panostusta laadun kehittämiseen, sillä vaivannäkö aiheuttaa palveluntuottajalle kustannuksia. Tätä piilotetun toiminnan aiheuttamaa ilmiötä kutsutaan taloustieteessä moraalikadoksi (engl. moral hazard) 10. Palveluntuottajien toiminnan säätely ja kilpailuttaminen Haitallisen valikoitumisen tai moraalikadon aiheuttamien yhteiskunnallisten tehottomuuksien ollessa merkittäviä on syytä pohtia, voidaanko erilaisella interventioilla ja instrumenteilla päätyä tehokkaampiin ratkaisuihin. Ylätason hallinnolle on kannattavaa suunnitella määrärahoja koskeva sopimus, joka vähentää palveluntuottajan halukkuutta vähäiseen panostukseen. Ideaalitilanteessa palveluntuottajan vaivannäkö olisi täysin havaittavissa, jolloin määräraha tai palkka olisi mahdollista ehdollistaa vaivannäön määrällä ja sitä kautta yhteiskunnallisesti tehokas lopputulos voitaisiin saavuttaa. Vaivannäköä ei kuitenkaan käytännössä pystytä täysin havaitsemaan esimerkiksi liian suurten valvontakustannusten vuoksi. Ilmeinen ratkaisu ongelmaan on lisätä rahoituksesta päättävän yksikön käytettävissä olevan tiedon määrää valvonnan kautta. Valvonnasta saatua tietoa voidaan hyödyntää määrärahoja koskevissa sopimuksessa. Esimerkiksi myyntivoiton osuus, määrärahan suuruus tai palveluntuottajien johtajien uudelleenvalinta voidaan ehdollistaa palveluntuottajan valinnoilla tai toiminnan lopputuloksella ja kannustaa sitä kautta toiminnan kehittämiseen. OKM:n virastoa tai laitosta voidaan palkita tulossopimuksissa esimerkiksi niistä toimista, joilla on positiivisia ulkoisvaikutuksia 11, tai koulutuksen rahoitus voi pohjautua oppilaiden lukumäärän 12 sijasta opetuksen laatuun tai oppimistuloksiin. 13 Kustannusten allokointi eri projektien tai virastojen ja laitosten kesken voi olla haasteellista esimerkiksi siitä syystä, että toiminnan laatu voi olla vaikeasti mitattavissa. Lisäksi palveluntuottaja voi pyrkiä manipuloimaan näitä mittareita oman etunsa mukaiseksi esimerkiksi ehdottamalla tiettyjä muuttujia tulossopimusten 10 Moraalikatoa voi myös ilmetä useissa muissa tilanteissa, mistä seuraavat ovat esimerkkeinä: 1.) johtajat palkkaavat muita työntekijöitä keventääkseen omaa työtaakkaansa, 2.) johtajat tekevät toimenpiteitä, jotka edistävät omaa uraa taloudellisen tehokkuuden kustannuksella ja 3.) työntekijät lykkäävät epämiellyttäviä toimenpiteitä. (Laffont et al., 1999) 11 Ulkoisvaikutuksella tarkoitetaan kaupankäynnin tai taloudellisen toiminnan vaikutusta, joka koskee kolmansia osapuolia, jotka eivät osallistu tehtävään päätökseen. Esimerkki positiivisesta ulkoisvaikutuksesta: yksilön, joka on saanut hyvälaatuista koulutusta, taitotaso kasvaa, mikä voi näkyä myöhemmin työelämässä tapahtuvassa toiminnassa ja tiedon leviämisessä työpaikan sisällä. 12 Jos rahoitus pohjautuu ainoastaan oppilaiden lukumäärään, palveluntuottajalla voi olla kannustin vähentää panostusta toiminnan kehittämiseen tai työntekoon. 13 On lisäksi huomattava, että myös monitoroija voi altistua moraalikato-ongelmalle, sillä se ei välttämättä halua panostaa tiedon keräämiseen toimialalta.

14 11 perustaksi. Tämän vuoksi sopimukset voi olla kannattavaa perustaa kustannus- ja laatumittareiden sijasta tai ohella palveluiden kysyntään tai esimerkiksi oppilaitosten vetovoimaan, joihin palveluiden laatu myös vaikuttaa. (Kts. Laffont et al., 1999.) Määrärahoja koskevien sääntöjen ollessa epäselviä voi palveluntuottaja onnistua helpommin vaikuttamaan kriteereihin. Vaihtoehto palveluntuottajien toiminnan säätelylle on kilpailuttaminen. Laffont et al. (1999) tulevat kilpailuttamista ja säätelyä vertaillessaan siihen tulokseen, että karkeasti ottaen on hyödyllistä käyttää kilpailutusta silloin, jos tuottaja tarjoaa palvelua tai tuotetta julkiselle viranomaiselle, ja säätelyä silloin, jos tuottaja tarjoaa palvelua tai tuotetta kuluttajille julkisen viranomaisen puolesta. Tämän erottelun taustalla vaikuttaa esimerkiksi se, että määrärahojen siirtämisen kieltäminen keskushallinnolta palveluntuottajalle ei ole relevantti vaihtoehto kilpailutuksen tapauksessa, sillä tuottaja ei pystyisi kattamaan kustannuksiaan. 3.2 Rahoituspäätöksiin sitoutumisen rooli julkisen sektorin kulutuksessa ja palveluiden tuotannossa Tässä luvussa tarkastellaan rahoituspäätöksiin sitoutumisen roolia julkisen sektorin kulutuksessa ja palveluiden tuotannossa Roddenin et al. (2003) aihetta käsittelevän teoksen pohjalta. Niin sanottu pehmeä budjettirajoite ilmenee tilanteessa, jossa jonkin yksikön, kuten palveluntuottajan tai kunnan, ennalta määrätty budjetti ei ole kiinnitetty eli rahoituspäätökset tekevä ylätason hallinto ei pysty sitoutumaan ennalta asetettuun politiikkaan. Jos palveluntarjoajat tai kunnat uskovat ylätason hallinnon poikkeavan alun perin ilmoitetusta rahoituspäätöksestä, on palveluntarjoajilla kannustin kuluttaa liian paljon. Ylätason hallinto päätyy siten lopulta antamaan palveluntuottajalle enemmän rahaa kuin se oli alun perin aikonut 14. Ennakoimaton menolisäys voi johtaa valtion liikakulutukseen tai liian pieneen verokertymään suhteessa menoihin. Koska palveluntuottaja ei ota tätä toimintansa aiheuttamaa ulkoisvaikutusta huomioon, päädytään yhteiskunnallisesti tehottomaan eli koko yhteiskunnan näkökulmasta epäoptimaaliseen ratkaisuun 15. Koska pehmeät budjettirajoitteet johtavat yhteiskunnalliseen tehottomuuteen, on tärkeätä ymmärtää, miksi palveluntarjoajat olettavat ylätason hallinnon poikkeavan alun perin ilmoitetusta politiikasta. Seuraavassa käsitellään muutamia keskeisiä tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa kovien budjettirajoitteiden ylläpitämistä. 14 Esimerkki pehmeän budjettirajoitteen aiheuttamista ongelmista on Brasilian 1990-luvun finanssikriisi, jolloin osavaltiot laiminlöivät lainojen takaisinmaksun. 15 Yhteiskunnallinen tehokkuus eroaa siten käsitteenä kustannustehokkuudesta.

15 12 Näiden tekijöiden tunnistaminen tukee myös ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän suunnittelua. Markkinashokit Jos palveluntuottajan saamasta rahoituksesta tai lainasta merkittävä osa tulee ylätason hallinnolta, voi sen olla vaikeata saada lisärahoitusta, joka vastaa yllättäviin markkinashokkeihin. Tilanteen kärjistyessä palveluntuottaja voi väittää, ettei se itse ole vastuussa rahoitusongelmista. Tuottaja on lisäksi tietoinen siitä, että ylätason hallinto voi esimerkiksi äänestäjiltä tulevan paineen alaisena lisätä palveluntuottajan rahoitusta. Koska palveluntuottaja tietää tämän eikä se ole suoraan vastuussa äänestäjille tai luoton antajille, voi sillä olla heikommat kannustimet toimia vastuuntuntoisesti. Markkinoilla tapahtuvien muutosten tunnistamisen ja ennakoinnin kautta pystytään rahoitusta ja ohjausta joustamaan myös muuttuvien palveluntarpeiden mukaan 16. Sääntöjen muuttuminen Yleisesti sääntöjen pysyvyyteen tulisi kiinnittää huomiota, sillä se tukee finanssipolitiikan sääntöjen uskottavuutta (kts. Valtioneuvoston kanslia, 2010). Useat tekijät voivat kuitenkin uhata ylätason hallinnon sitoutumista aiemmin tehtyihin päätöksiin ja saada sitä kautta aikaan joustavuutta rahoituksen määrässä. Näin voi esimerkiksi käydä, jos voitonjako- ja palkitsemisjärjestelmät perustuvat huonosti määriteltyihin kriteereihin. Jos määrärahojen sääntöjä tai kriteerejä ei voida helposti manipuloida, palveluntuottaja pitävät rahoituksen muuttumista jälkikäteen epätodennäköisenä. Sääntöjen muuttumisen taustalla voivat olla myös esimerkiksi poliitikkojen oman edun tavoittelu tai toiminnan lyhytnäköisyys. Minimitaso tuotetuissa palveluissa Ylätason hallinnolla voi olla vaikeata sitoutua aiemmin ilmoitettuun rahoitusta koskevaan politiikkaan, jos palveluntuottaja epäonnistuu tuottamaan tärkeätä julkista palvelua, kuten koulutusta tai terveydenhuoltoa. Tämä ongelma on erityisen korostunut, jos lainsäädäntö velvoittaa tuottajat tuottamaan palveluja, jotka ovat vähintään tietyllä minimitasolla. 3.3 Esimerkkitapauksia julkiselta sektorilta Tässä luvussa käydään läpi esimerkkitapauksia eri maiden julkisilta sektoreilta ja pyritään niiden kautta havainnollistamaan, millaisissa järjestelmissä on parhaiten onnistuttu säilyttämään julkisen sektorin budjetin tasapaino. Keskustelu liitetään aikaisempaan tarkasteluun päätöksenteossa käytettävissä olevasta tiedosta ja pehmeiden budjettirajoitteiden aikaansaamista ongelmista. Esimerkkitapaukset kuvastavat pääasiassa keskushallinnon ja yksityisen sektorin roolia paikallishallinnon, kuten kuntasektorin, toiminnassa ja rahoituksessa. Tarkastelun kautta saa- 16 Myös Valtioneuvoston kanslian (2010) finanssipolitiikan instituutioita koskevassa julkaisussa korostetaan finanssipolitiikan sääntöjen kiinteyden ja pysyvyyden lisäksi niiden joustavuutta suhdannetilanteiden muutoksiin.

16 13 tavat opetukset ovat hyödyllisiä myös yleisesti julkisen sektorin rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Maiden välinen vertailu Roddenin et al. (2003) teoksessa tarkastelun kohteina olleista maista ne, jotka ovat voimakkaasti nojanneet joko vahvoihin markkinamekanismeihin tai tiukkaan ja uskottavaan monitorointiin ja sääntelyyn ovat parhaiten onnistuneet pitämään julkisen sektorin paikallishallinnon budjetin tasapainossa verrattuna maihin, joissa hierarkkiset ja markkinaehtoiset järjestelmät ovat molemmat heikkoja. Esimerkiksi Norjan, Kanadan ja Unkarin paikallishallinto näyttäisi nojaavan tiukkoihin sääntöihin ja regulaatioon, jotka ohjaavat paikallista kulutusta ja lainanottoa. Tiukka sääntely näyttäisi lisäksi tekevän markkinamekanismit osittain tarpeettomiksi ja luottomarkkinoilla, paikallisilla äänestäjillä ja velkojilla näyttäisi olevan pienemmät roolit paikallisessa julkisia menoja koskevassa päätöksenteossa. Yhdysvaltojen osavaltiot ja Kanadan provinssit ovat selkeimpiä esimerkkejä toisessa ääripäässä olevista järjestelmistä, joissa on laaja-alainen autonomia paikallisesti kerättävien verotulojen ja kilpailullisilta pääomamarkkinoilta tapahtuvan lainanoton kautta. (Rodden et al., 2003) Esimerkki onnistuneesta valvontajärjestelmästä: Unkari Esimerkkitapaus onnistuneen hierarkkisen monitoroinnin käyttöönotosta on Unkari 17, joka siirtymäprosessin ensimmäisinä vaiheina kärsi paikallisella tasolla suuresta ja pysyvästä budjettivajeesta. Tämä kärjistyi finanssikriisiin ja valtion avun tarpeeseen, mihin Unkarin keskushallinto vastasi ottamalla käyttöön paikalliseen lainanottoon ja kulutukseen kohdistuvia hierarkkisia hallintajärjestelmiä. Uudessa järjestelmässä Valtionvarainministeriö valvoi budjettia kaikilla tasoilla ja säänteli paikallista lainanottoa vaatimalla budjettitasapainoa ja asettamalla numeeriset katot lainanotolle. Unkarin tapauksessa paikallinen hallinto oli hyvin riippuvainen ylhäältä tulevista tuloista, minkä vuoksi fiskaalinen epätasapaino edusti ylöspäin merkittävää moraalikato-ongelmaa. Koska keskushallinnossa tiedettiin, että he joutuisivat lopulta olemaan vastuussa paikallisista veloista, otettiin käyttöön rajoituksia, jotka koskivat paikallishallinnon budjettivajetta. Vaikka uusi valvontajärjestelmä vastasi hyvin budjettivajeeseen, ei se täysin poistanut moraalikato-ongelmaa, joka liittyi siihen, ettei keskushallinto pysty täysin erottelemaan strategista informaation manipulointia muista tekijöistä, jotka olivat aikaansaaneet budjettivajeen. Tarkastelu paljastaa paikallishallinnon yri- 17 Samankaltaisia esimerkkitapauksia ovat myös Norja ja Kanada.

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Sitran selvityksiä 40 Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Tuotannon johtaminen Tampereen ja Oulun kaupungeissa Miika Mielityinen 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Tilaaja-tuottajamallin

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2006 Ohjaajat: Pentti Meklin Tuija Rajala Liisa Salo TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Tampereen yliopisto Marraskuu 2011 Ohjaaja: Hannu Laurila Helena

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa Pekka Valkama Olavi Kallio Jaana Haatainen Hannu Laurila Pentti Siitonen Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntapalvelujen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010.

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Hakala 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA MIIKA JÄRVINEN ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA Kandidaatintyö miika.jarvinen@iki.fi +358 50 4910576 Tarkastajat: TkT Aki Jääskeläinen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot