TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN"

Transkriptio

1 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN Pro gradu -tutkielma Rahoitus Helmikuu 2013

2 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Rahoituksen yksikkö Tekijä Lehtonen Petri Työn nimi Työn valvoja Joenväärä J Liikearvon vaikutus arvosijoittamiseen Oppiaine Rahoitus Työn laji Pro gradu Aika Helmikuu 2013 Sivumäärä 83 Tiivistelmä Tutkielman tavoitteena on selvittää liikearvon suhteellisen taseosuuden vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Liikearvon osuus yritysten taseissa on kasvanut merkittävästi ja etenkin arvosijoittamisessa, jossa osakkeen hintaa verrataan yrityksen tasearvoon, on tärkeää, että tasearvo on luotettavasti laskettu. Korkea liikearvon määrä lisää riskiä yllätyksellisiin alaskirjauksiin ja sitä kautta tasearvon alenemiselle. Tutkielmassa selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta osakkeiden tuottoihin ja voidaanko mahdollinen tuottoero selittää jollakin ennestään tiedetyllä tekijällä. Lisäksi selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta koko- tai arvoanomaliaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin osakkeiden jakoa portfolioihin eri ominaisuuksien mukaan ja keskimääräisten kuukausituottojen laskemista näin muodostetuille portfolioille. Regressioanalyysin avulla selvitettiin muiden kuin liikearvon osuutta selittävinä tekijöinä tuottoeroille. Tulosten luotettavuuden ja tilastollisen merkittävyyden arvioimiseksi käytettiin student-t ja R 2 arvoja. Tutkielman tärkein tulos on se, että liikearvolla on vaikutusta osakkeiden tuottoon. Liikearvon olemassaolo heikentää osakkeiden tuottoa ja tuoton heikennys korostuu kasvuyritysten kohdalla. Vaikutus korostuu entisestään yrityksissä, joilla liikearvoa on yli 20 % taseen loppusummasta. Liikearvon puuttuminen vastaavasti parantaa etenkin arvoyritysten tuottoa. Liikearvoon liittyvä tuottoero voidaan markkinapainoisissa portfolioissa selittää lähes kokonaan Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla, mutta tasapainotetuissa portfolioissa erot jäivät vielä selittämättä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sen osalta, että liikearvon määrään yrityksen taseessa on syytä kiinnittää huomiota. Tulosten perusteella yritykset, joiden taseessa on liikearvoa yli 20 %, sisältävät muita enemmän riskiä heikomman tuottokehityksen suhteen. Sijoittajan kannattaa olla varovainen näihin yrityksiin sijoittaessa, etenkin jos yritys on kasvuyritys, eli sen B/M-luku on alhainen. Arvosijoittamisen kannalta on hyödyllistä tietää, että arvoyritykset, joilla ei ole liikearvoa taseessa tuottavat paremmin kuin arvoyritykset, joilla sitä on. Sen sijaan B/M-lukua laskettaessa ei ole väliä otetaanko liikearvo huomioon taseeseen, vai ei. Tutkimusaineistona käytettiin yhdysvaltalaisia osakkeita aikavälillä Ajallisesti liikearvon tuottovaikutuksessa ei ollut eroa eri vuosien kesken. Maantieteellisesti tuloksia ei voida yleistää Yhdysvaltojen ulkopuolelle vielä tämän tutkimuksen perusteella. Asiasanat aineeton pääoma, ylituotto, arvo-osake Muita tietoja

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimusaiheen tausta Tutkimuksen tavoite ja toteutus Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Opinnäytetyön rakenne SIJOITUSTEORIA Osakkeen arvonmääritys Moderni portfolioteoria Capital Asset Pricing -malli Arbitrage Pricing -teoria Monifaktorimallit Arvosijoittaminen Syitä arvosijoittamisen menestykselle Piotroskin F-Score LIIKEARVO Liikearvon määritelmä Liikearvon syntyminen Liikearvon käsittely kirjanpidossa Liikearvon osatekijät Liikearvon määrä taseessa Liikearvon käypä arvo Negatiivinen liikearvo Sisäisesti aikaasaatu liikearvo Aikaisempi tutkimus aiheesta Liikearvon markkina-arvostus Kurssireaktiot yrityskaupoissa Liikearvon poisto Arvonalennustestaus Negatiiviseen liikearvoon liittyvät tekijät Arvosijoittaminen ja liikearvo TESTATTAVAT HYPOTEESIT TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

4 5.1 Aineisto Aineiston käsittely Regressioanalyysi Portfolioiden muodostaminen Alfa-testi Tulosten luotettavuus TULOKSET Liikearvon määrä taseessa Liikearvon arvorelevanttius Liikearvoportfoliot Desiilijako Prosenttijako GW-huomiointi Alfa-testi Liikearvon vaikutus tuottoihin ajan suhteen Kumulatiiviset tuotot YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

5 KUVIOT Kuvio 1 Sijoituskohteiden määrän lisäämisen vaikutus portfolion kokonaisriskiin Kuvio 2 Capital Asset Pricing -malli Kuvio 3 Liikearvon syntyminen kirjanpidossa Kuvio 4 Liikearvoportfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 5 Liikearvoportfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , markkinapainot Kuvio 6 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 7 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , markkinapainot Kuvio 8 Matalan B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 9 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 10 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 11 Matalan B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 12 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 13 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, markkinapainot Kuvio 14 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , suuret yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 15 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , suuret yritykset, markkinapainot TAULUKOT Taulukko 1 Piotroskin F-scoren muuttujat Taulukko 2 Liikearvon osuus taseessa Taulukko 3 Käytetyt tilinpäätösmuuttujat Taulukko 4 Liikearvon osuus aineiston yrityksissä

6 Taulukko 5 Liikearvon arvorelevanttius Taulukko 6 Liikearvoportfolioiden ominaisuuksia, desiilijako Taulukko 7 GW-Size-Portfoliotuotot, desiilijako Taulukko 8 GW-B/M-Portfoliotuotot, desiilijako Taulukko 9 Liikearvoportfolioiden ominaisuuksia, prosenttijako Taulukko 10 GW-Size-Portfoliotuotot, prosenttijako Taulukko 11 GW-Size-Portfolioiden statistiikka, prosenttijako Taulukko 12 GW-B/M-Portfoliotuotot, prosenttijako Taulukko 13 GW-B/M-Portfolioiden statistiikka, prosenttijako Taulukko 14 GW-B/M-Portfoliotuotot, GW-mukaanoton mukainen jako 65 Taulukko 15 Ylituoton testaus alfan avulla, prosenttijako Taulukko 16 Eri erotusportfolioiden kuukausituotot vuosittain Taulukko 17 Eri erotusportfolioiden tuotot pitoajan suhteen

7 7 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimusaiheen tausta Liikearvo lasketaan yrityksen taseessa aineettomiin hyödykkeisiin ja sitä syntyy yrityskauppojen yhteydessä maksetusta ylihinnasta. Liikearvon käsittely kirjanpidossa poikkeaa kuitenkin muista omaisuuseristä esimerkiksi siten, että sisäisesti aikaansaatua liikearvoa ei aktivoida taseeseen, vaan taseessa voi olla vain yritysostojen tai -fuusioiden yhteydessä syntynyttä liikearvoa. Liikearvolle ei nykyisin tehdä enää poistoja, vaan sen käypä arvo arvioidaan vuosittain ja sille tehdään tarvittaessa alaskirjauksia. Tämän johdosta liikearvo voi säilyä taseessa ikuisesti. Liikearvoa ei voida ylöskirjata, eikä sen alaskirjauksia voida peruuttaa, toisin kuin muiden omaisuuserien kohdalla. Yrityksen johdolla on merkittävä rooli liikearvon arvon laskemisessa, sekä alaskirjausten määrän ja ajankohdan määrittelemisessä. Liikearvon alaskirjaukset tapahtuvatkin tutkimusten perusteella useita vuosia myöhässä (Hayn & Hughes 2006, Jarva 2009, Li et al. 2011). Lisäksi on todettu, että liikearvoon allokoitu osuus yrityskaupassa maksetusta hinnasta riippuu ostavan yrityksen velkaisuudesta ja ostettavan yrityksen suhteellisesta koosta (Wong & Wong 2001, Grinyer et al. 1991). Sijoittajan näkökulmasta nämä kaikki lisäävät epävarmuutta liikearvon taseperusteisen arvon oikeellisuudesta. Liikearvon osuus yrityskaupoissa maksetusta hinnasta on keskimäärin yli puolet amerikkalaisessa yrityskaupoissa ja muuallakin määrä on merkittävä (Henning et al. 2000, Shalev 2007, Grobel & Forbes 2008). Liikearvon osuus yritysten taseessa on myös huomattava, joillakin aloilla jopa yli 50 % kokonaisvaroista on kirjattu liikearvoksi (Carlin & Finch 2011, Duff & Phelps 2012). Suuri liikearvon taseosuus ja sen epävarma arvostus lisää riskiä arvosijoittamisessa yleisesti käytetyn taseperusteisen B/M-tunnusluvun laskemisen oikeellisuuden suhteen. Alaskirjauksia liikearvon osalta tapahtuu enemmän tilanteissa, joissa yrityksen markkinahinta on matala kirjanpitoarvoon verrattuna (Churyk 2005). Lisäksi pienillä ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena olevilla yrityksillä on kohonnut riski yllätykselliseen liikearvon alaskirjaukseen (Bens et al. 2011). Arvosijoittajan kannalta tulokset ovat huolestuttavia, koska suurimmat tuotot B/M-perusteisessa arvosijoittamisessa saavutetaan sijoittamalla juuri pieniin ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena oleviin

8 8 yrityksiin (Fama & French 1992, Piotroski 2000). Aikaisemman tutkimustiedon pohjalta voidaan todeta, että liikearvon kirjanpitoarvoon liittyy epävarmuuksia. B/M-perusteisen arvosijoitusstrategian kannalta on kuitenkin tärkeää, että liikearvo on mahdollisimman relevanttia ja sitä kautta B/M-luvun laskeminen on varmalla pohjalla. Tämä johtaa kysymykseen tulisiko sijoittajan ja etenkin arvosijoittajan hyljeksiä yrityksiä, joilla on suuri määrä liikearvoa taseessa? Tähänastiset tutkimukset eivät ole ottaneet kysymykseen selkeää kantaa, jonka johdosta tutkielma keskittyy selvittämään liikearvon taseosuuden ja osakkeiden tuoton välistä suhdetta. 1.2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää onko liikearvolla vaikutusta osakkeiden tuottoon. Tavoitetta lähestytään seuraavilla tutkimuskysymyksillä: Onko liikearvo arvorelevanttia? Onko liikearvon olemassaololla vaikutusta osakkeiden tuottoihin? Onko liikearvon suhteellisen taseosuuden määrällä määrällä vaikutusta osakkeiden tuottoihin? Voidaanko mahdollinen liikearvoon liittyvä tuottoero selittää muilla tekijöillä, CAPM-mallilla tai Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla? Onko liikearvolla vaikutusta koko- tai arvoefektiin? Onko liikearvon huomioon ottamisella vaikutusta arvoefektin tuottoon? Liikearvon arvorelevanttiudella selvitetään hinnoitteleeko markkinat liikearvon osaksi yrityksen omaisuuseriä. Jos liikearvo ei ole arvorelevanttia, niin on epätodennäköistä, että tuloksista löytyy tukea myöhemmille testeille, joissa tutkitaan liikearvon vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Toinen tutkimuskysymys keskittyy siihen, onko liikearvoa sisältävien ja sisältämättömien yritysten osakkeiden välillä tuottoeroa. Kolmas kysymys on jatkoa tälle ja sillä testataan muuttuuko osakkeiden tuotto liikearvon taseosuuden lisääntyessä.

9 9 Neljännellä kysymyksellä etsitään vastausta siihen, voiko mahdollinen liikearvoon liittyvä tuottoero selittyä jollain muulla tekijällä. Näitä ovat muun muassa herkkyys markkinariskille, yrityksen koko, B/M-luku ja velkaisuus. Muiden tekijöiden selittävyyttä selvitetään portfoliojaon lisäksi CAPM-mallilla ja Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla. Kaksi viimeistä kysymystä tutkivat liikearvon määrän ja huomioon ottamisen vaikutuksia B/M-lukuun perustuvan arvosijoitusstrategian tuottoihin. Se tehdään tutkimalla miten liikearvon olemassaolo ja määrä taseessa vaikuttaa kokoefektiin (SMBportfolio)ja arvoefektiin (HML-portfolio). Lopuksi verrataan B/M-lukuun perustuvan strategian tuottoeroa, kun liikearvosta otetaan huomioon % oman pääoman kirja-arvon (B) laskemisessa. Aikaisempi tutkimus liikearvon osalta on rahoitusteoriassa keskittynyt liikearvon arvorelevanttiuden ja alaskirjauksien ennustettavuuden tutkimiseen. Tutkimustuloksia liikearvon taseosuuden määrän suorasta vaikutuksesta osakekursseihin ja osakkeiden tuottoihin ei tutkimuksen aikana löydetty. Tutkimuksen lisäarvo tulee siitä, että saadaan selville, vaikuttaako liikearvon määrä taseessa osakkeiden tuottoihin, eli miten sijoittajan tulee suhtautua suureen tai vähäiseen liikearvon määrään yrityksen taseessa. Tutkimuksen aineistona käytettiin yhdysvaltalaisia osakkeita, jotka noterataan NYSE, AMEX tai NASDAQ -pörsseissä. Aikavälinä alkuperäisessä aineistossa oli Osakkeiden tilinpäätöstiedot saatiin COMPUSTAT-palvelusta ja hinta- ja tuottotiedot Center for Research in Security Prices (CRSP) ylläpitämästä aineistosta. Näiden lisäksi Fama ja Frenchin kolmifaktorimallin yhteydessä käytettiin Kenneth R. Frenchin ylläpitämää aineistoa, josta saatiin SMB- ja HML-portfolioiden tuottoerot, sekä riskittömän korkotuoton tiedot. Rajauksia aineiston yrityksiin tehtiin siten, että finanssiyritykset jätettiin analyysin ulkopuolelle, koska niiden kirjanpitokäytännöt eroavat muista yrityksistä. Myös muut kuin tavalliset osakkeet jätettiin analyysin ulkopuolelle. Menetelminä käytettiin portfolioihin jakoa ja niiden portfolioiden tuottoerojen laskemista. Tuottoeroja pyrittiin selittämään muilla tekijöillä vertaamalla portfolioiden ominaisuuksia. Portfolioihin jako tehtiin liikearvon lisäksi koko- ja B/M-perusteisesti, jotta nähdään mikä vaikutus liikearvolla on SMB ja HML-tuottoihin. Lisäksi käytettiin regressioanalyysiä sen selvittämiseksi pystytäänkö CAPM- tai kolmifaktorimallilla selittämään liikearvon mukanaan tuomaa tuottoeroa eri portfolioiden välillä.

10 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksen päätulokset liittyvät liikearvon vaikutukseen osakekursseihin. Liikearvo on arvorelevanttia tutkimusaineistossa, eli sijoittajat arvostavat liikearvon yhdeksi yrityksen omaisuuseristä. Liikearvollisten yritysten osuus kaikista yrityksistä on kasvanut jatkuvasti, ollen vuonna %. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikearvolla on vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Tasapainoisilla osakepainoilla laskettuna yritykset, joilla on liikearvoa taseessa tuottavat keskimäärin 5,8 % huonommin kuin yritykset, joilla liikearvoa ei ole taseessa. Markkinapainoilla laskettuna keskimääräinen vuotuinen tuottoero on 2,8 %. Tuottoerot ovat tilastollisesti merkittäviä. Sen sijaan, jos yrityksellä on taseessa liikearvoa, ei sen määrällä ole tuottovaikutusta kuin vasta yli 20 % suhteellisella taseosuudella. Toinen keskeinen tulos on liikearvon huomioimisen vaikutus B/M-lukuun perustuvassa sijoitusstrategiassa. Liikearvon puuttuminen parantaa korkean B/M-luvun arvoyritysten osakkeiden tuottoa ja liikearvon olemassaolo heikentää matalan B/M-luvun kasvuyritysten osakkeiden tuottoa. Etenkin kasvuyrityksissä korkea liikearvon osuus taseessa heikentää tuottoa merkittävästi. Löydöstä voidaan käyttää hyväksi B/M-lukuun perustuvassa sijoitustavassa siten, että ostetaan liikearvoa sisältämättömiä korkean B/Mluvun pienten yritysten osakkeita ja myydään lyhyeksi liikearvoa sisältäviä matalan B/M-luvun pienten yritysten osakkeita. Tällä strategialla keskimääräinen vuosittainen HML-strategian tuotto nousi 11,5 %:sta 18,7 %:iin. Johtopäätöksinä tuloksista voidaan todeta, että liikearvon olemassaolo heikentää osakkeiden tuottoa ja tuoton heikennys korostuu kasvuyritysten kohdalla. Liikearvon vaikutus korostuu entisestään yrityksissä, joilla liikearvoa on yli 20 % taseen loppusummasta. Liikearvon puuttuminen vastaavasti parantaa etenkin arvoyritysten tuottoa. Liikearvoon liittyvä tuottoero voidaan markkinapainoisissa portfolioissa selittää lähes kokonaan Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla, mutta tasapainotetuissa portfolioissa erot jäivät vielä selittämättä.

11 Opinnäytetyön rakenne Opinnäytetyö etenee siten, että toisessa luvussa käydään läpi sijoitusteoriaa osakkeen arvonmäärityksen tuotto-odotuksen kannalta. Kolmannessa luvussa käsitellään kattavasti liikearvoa ja siihen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Neljännessä luvussa listataan testattavat hypoteesit ja viidennessä luvussa esitellään tutkimusaineisto ja menetelmät, joita käytettiin tuloksien aikaansaamiseksi. Saadut tulokset esitellään luvussa kuusi ja lopuksi luvussa seitsemän tehdään yhteenveto ja johtopäätökset.

12 12 2 SIJOITUSTEORIA Tässä osiossa perehdytään sijoittamisen teoriaan, osakkeen arvonmääritykseen ja eri tuotonmääritysmalleihin. Lopuksi käsitellään arvosijoittamista ja sen toimivuutta. 2.1 Osakkeen arvonmääritys Sijoitusteoriassa osakkeen arvonmääritys lähtee yrityksen oman pääoman arvon määrityksestä. Yksittäisen osakkeen hinta on oman pääoman arvo jaettuna osakkeiden määrällä. Oman pääoman laskemisessa voidaan käyttää osinkoperusteista mallia (Dividend Discount Model, DDM), jossa yrityksen tulevien osinkojen odotusarvot diskontataan nykyarvoon. Tämä tapahtuu kaavalla P t = τ=1 E(d t+τ ) (1 + r) τ, (1) missä P t = yrityksen oman pääomat arvo ajan hetkellä t, d t+τ = maksetut netto-osingot ajan hetkellä t + τ, r = diskonttokorko, eli oman pääoman tuottovaatimus ja E = ehdollinen odotusarvo ajan hetkellä t. Osinkoperusteisesta mallista voidaan johtaa muut yleisesti käytössä olevat menetelmät, jotka ovat kassavirtaperusteinen malli (Free Cash Flow Model) ja lisäarvomalli (Residual Income Model) (Penman & Theodore 1998, Frankel & Lee 1998). Jotta osakkeen arvo voidaan määrittää, tulee osakkeen osinkovirta d sekä oman pääoman tuottovaatimus r pystyä määrittämään. Osinkovirran ennustaminen on vaikeaa, mutta oman pääoman tuottovaatimuksen laskemiseen voidaan käyttää hyväksi modernia portfolioteoriaa.

13

14

15 15 riitä selittämään osakkeiden tuottoeroa Arbitrage Pricing -teoria Arbitrage Pricing -teoria (APT-teoria) kehitettiin CAPM-mallista ottamalla käyttöön muitakin selittäviä tekijöitä (faktorit) markkinatuoton lisäksi. Jos selittävänä tekijänä käytetään vain markkinatuottoa, pelkistyy malli CAPM:ksi. Teorian kehitti Ross (1976). APT:n mukainen sijoituksen tuottovaatimus voidaan laskea kaavalla r i = α i + γ i1 F 1 + γ i2 F γ in F n + ε i, (3) missä r i = sijoituksen i tuotto, α i = odotettu tuotto sijoitukselle i, kun kaikki tekijät ovat nollia, ts. mallin selittämättä jäävä tuotto-osuus, F j = sijoituksen tuottoon vaikuttavan faktorin j arvo, γ ij = sijoituksen i herkkyys faktorille j ja ε i = sijoituksen i satunnainen virhetermi. APT:n ongelmana on, että se ei ota kantaa mitä yksittäiset sijoituksen tuottoon vaikuttavat tekijät ovat ja miten ne määritellään Monifaktorimallit Monifaktorimallit (Multi-Factor Model) kehitettiin APT:stä ja niissä keskitytään erityisesti määrittämään tekijöitä jotka vaikuttavat sijoituksen tuottoon. Monifaktorimallit voidaan jakaa kolmeen luokkaan; makroekonomiset mallit, fundamentaalimallit ja tilastolliset mallit. Makroekonomiset mallit keskittyvät käyttämään faktoreina esimerkiksi korko-, inflaatio-, työttömyys- tai taantumatietoja. Fundamentaalimallit käyttävät faktoreina sijoituksen kohteena olevan yrityksen taloudellista informaatiota. Tilastolliset multifaktorimallit keskittyvät sijoitusten tilastollisten ominaisuuksien hyödyntämiseen.

16 16 Yksi tunnetuimmista monifaktorimalleista on Fama ja Frenchin (1992) kolmifaktorimalli. Fama ja Frenchin mallissa käytetään faktoreina markkinatuoton lisäksi yrityksen markkinakokoa (osakkeen hinta kerrottuna ulkona olevien osakkeiden määrällä) ja B/M-tunnuslukua (oman pääoman kirjanpitoarvo jaettuna sen markkina-arvolla). Banz (1981) löysi ensimmäisenä yrityksen osakkeen tuoton ja sen koon välisen käänteisen suhteen. Pienet yritykset tuottavat paremmin kuin suuret. Stattman (1980) ja Rosenberg et al. (1985) löysivät vastaavasti B/M-tunnusluvun ja osakkeen tuoton välisen positiivisen suhteen. Korkean B/M-luvun arvo-osakkeet tuottavat paremmin kuin matalan B/M-luvun kasvuosakkeet. Fama ja Frenchin mallissa hyödynnetään näitä löydöksiä osakkeen tuottoa selittävinä tekijöinä. Fama ja Frenchin kolmifaktorimallista voidaan käyttää kaavaa (Fama 1995) r i = r f + α i + β i (r m r f ) + s i SMB + b i HML + ε i, (4) missä r i = osakkeen i tuotto, r f = riskitön tuotto, α i = odotettu tuotto osakkeelle i, kun kaikki tekijät ovat nollia, ts. mallin selittämättä jäävä tuotto-osuus, β i = osakkeen i herkkyys markkinatuotolle, SMB = pienten ja suurten yritysten kuukausittainen tuottoero, HML = korkean ja matalan B/M-luvun yritysten kuukausittainen tuottoero, s i = osakkeen i herkkyys kokotekijälle, b i = sijoituksen i herkkyys arvotekijälle ja ε i = sijoituksen i satunnainen virhetermi. 2.3 Arvosijoittaminen Arvosijoittamisen oppi-isänä pidetään Benjamin Grahamia, jonka kirjassa The Intelligent Investor esitetään arvosijoittamisen periaatteet (Graham 1949). Pyrkimyksenä on löytää ja sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa niiden käypään arvoon. Tällaisia ovat esimerkiksi osakkeet joiden hinta on alle oman pääoman kirjanpitoarvon, joilla on korkea osinkotuotto tai matala P/E- (price-to-earnings) tai B/Mtunnusluku. Useiden tutkimusten perusteella arvosijoitusstrategia on toimiva sijoitusmentelmä ja arvo-osakkeet tuottavat kasvuosakkeita paremmin (Fama & French 1992,

17 17 Lakonishok et al. 1994, La Porta et al. 1997, Piotroski 2000). Arvosijoitusstrategian on todettu toimivan parhaiten pienissä ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena olevissa yrityksissä ja häviävän korkeavaihtoisten, suurten ja aktiivisen analyytikkoseurannan kohteena olevien yritysten osakkeissa (Fama & French 1992, Piotroski 2000) Syitä arvosijoittamisen menestykselle Arvosijoitusstrategian menestykselle esitetyt selitykset voidaan jakaa kahteen luokkaan; riskiin perustuviin ja käyttäytymistieteisiin perustuviin selityksiin. Fama ja French (1992) selittävät arvosijoitustrategian korkeampaa tuottoa sillä, että arvo-osakkeet ovat riskisempiä ja niiden korkeampi tuotto on kompensaatiota korkeammasta riskistä. Chan ja Chen (1991) sekä Chen ja Zhang (1998) selittävät tuottoeroa arvo-osakkeisiin kohdistuvalla stressitekijällä. Arvo-osakkeeksi luokiteltava yritys on menettänyt markkina-arvoaan huonon suorituskyvyn seurauksena ja sen tulevaisuuden tuloksentekokykyyn sisältyy enemmän riskiä. Kohonnut riski johtaa korkeampaan oman pääoman tuottovaatimukseen ja sitä kautta osakkeen tuotto on korkeampi. Lakonishok et al. (1994) tarjoavat käyttäytymistieteisiin perustuvan selityksen arvoosakkeiden korkeammalle tuotolle. Heidän mielestään arvosijoitusstrategioiden korkeampi tuotto johtuu tyypillisiä sijoitustapoja vastasuuntaan menemisestä. Useat sijoittajat ekstrapoloivat kasvuosakkeiden kasvavia tuottoja ja hintoja liian positiivisesti tai reagoivat liian voimakkaasti yritystä koskeviin uutisiin ja sijoittavat jo liian kalliiksi nousseihin kasvuosakkeisiin. Vastavirran sijoittajat sijoittavat muiden hyljeksimiin ja aliarvostettuihin arvo-osakkeisiin, joiden aliarvostus ennen pitkää poistuu ja hinta normalisoituu. Lakonishok et al. (1994) tutkimuksessa arvosijoitusstrategiat eivät ole riskisempiä kuin kasvusijoitusstrategiat, joten he eivät pidä riskiä selittävänä tekijänä tuottoeroille. (Lakonishok et al ) Myös La Porta (1996) ja La Porta et al. (1997) tutkimuksissa todetaan, että analyytikoiden ennusteet yritysten tuotoille ovat usein liian positiivisia tai pessimistisiä. Kasvuosakkeisiin on ladattu suuret odotukset tuoton kehityksen suhteen ja arvo-osakkeisiin vastaavasti pessimistiset odotukset. Tämän johdosta kasvuosakkeissa tulee useammin

18 18 Taulukko 1: Piotroskin F-scoren muuttujat Indikaattorin nimi Laskukaava Ehto, jolla indikaattori = 1 Tuottavuuteen liittyvät tekijät 1. F_ROA Nettotulo ennen satunnaiseriä ROA = Koko pääoma vuoden alussa ROA > 0 2. F_ ROA ROA = ROA t ROA t 1 ROA > 0 Kassavirta toiminnoista 3. F_CFO CF O = Koko pääoma vuoden alussa CF O > 0 4. F_ACCRUAL ACCRUAL = ROA CF O CF O > ROA Tuotannon tehokkuuteen liittyvät tekijät 5. F_ MARGIN MARGIN = MARGIN t MARGIN t 1 MARGIN > 0 MARGIN = Myyntikate Myyntituotot 6. F_ TURN T URN = T URN t T URN t 1 T URN > 0 T URN = Myyntituotot Koko pääoma vuoden alussa Taloudelliseen suorituskykyyn liittyvät tekijät 7. F_ LEVER LEV ER = LEV ER t LEV ER t 1 LEV ER < 0 Pitkäaikaiset velat LEV ER = Keskimääräinen koko pääoma 8. F_ LIQUID LIQUID = LIQUID t LIQUID t 1 LIQUID > 0 Lyhytaikaiset saatavat LIQUID = Lyhytaikaiset velat 9. F_EQOFFER EQOF F ER = Edellisen vuoden aikana EQOF F ER = 0 kerätyn oman pääoman määrä tulospettymyksiä ja arvo-osakkeissa tulosyllätyksiä. Tutkijat selittävät näillä tulosyllätyksillä ja biasoituneilla analyytikkoennusteilla arvosijoitusstrategioiden suurempaa tuottoa. (La Porta 1996, La Porta et al ) Piotroskin F-Score Piotroski (2000) on tutkinut voiko yksinkertaisella tilinpäätösanalyysillä parantaa korkean B/M-osakkeiden portfolion tuottoa. Korkean B/M-luvun sijoitusstrategian menestys perustuu harvojen yritysten erittäin hyvään suoritukseen, mutta suuri osa portfolion yrityksistä menestyy edelleen heikosti ja niiden taloudellinen tila on stressaantunut. Piotroski toteaa tutkimuksessaan, että vain 44 %:lla kaikista korkean B/M-luvun osakkeista on positiivinen tuotto kahden vuoden aikana portfolion muodostamisesta. Piotroskin mielestä sijoittajat voisivat hyötyä tilinpäätösinformaatiosta valitsemalla korkean B/M-luvun portfolioon vahvassa taloudellisessa tilassa olevia yrityksiä ja jättämällä pois heikossa tilassa olevia yrityksiä.

19 19 F-scoren laskemiseen käytetään laskukaavaa F _SCORE = F _ROA + F _ ROA + F _CF O + F _ACCRUAL +F _ MARGIN + F _ T URN + F _ LEV ER +F _ LIQUID + F _EQOF F ER, (5) jonka termit on selitetty taulukossa 1. Kukin indikaattori saa arvon yksi (nolla), jos yrityksen tilanne sen osalta on positiivinen (negatiivinen). Näin ollen F _SCORE-arvo vaihtelee välillä 0 9. Piotroskin menetelmän mukaan taloudellisesti vahvassa tilassa olevien yritysten F _SCORE-arvo on 8 tai 9. Vastaavasti heikossa tilassa olevien yritysten F _SCORE-arvo on 0 tai 1. Piotroskin (2000) F-scoreen perustuva strategia tuottaa hyötyä tavalliseen korkean B/Mluvun strategiaan 7,5 % per vuosi. Lisäksi tuoton jakauma painottuu positiivisemmaksi. Sijoitusstrategia, jossa ostetaan F-scoren mukaan vahvoja yrityksiä ja myydään lyhyeksi heikkoja yrityksiä, tuottaa vuosittain 23 % vuosien välisenä aikana. Piotroski selittää strategian menestystä sen kyvyllä ennustaa yritysten tulevaa suorituskykyä ja markkinoiden kyvyttömyydellä tunnistaa näitä ennustettavuuksia.

20 20 3 LIIKEARVO Tässä osiossa perehdytään liikearvon määritelmään ja asetuksiin, sekä käydään läpi sijoittajan kannalta mielenkiintoisia tutkimuksia. Suurin osa tämän osion tekstistä on peräisin seminaaritutkielmastani Liikearvo sijoittajan näkökulmasta - kirjallisuuskatsaus (2012). 3.1 Liikearvon määritelmä Liikearvo on tulevien tuotto-odotusten summa, joka ylittää sitoutuneen pääoman vaatimuksen. Liikearvo kuvaa siis yrityksen odotettua kykyä ylituottoon. Ylituotto voi perustua muun muassa yrityksen kilpailuetuun, asiakassuhteisiin, brändeihin, henkilöstön osaamiseen, patentteihin ja hyvään maineeseen. Kirjanpidollisesti liikearvo on yritysostotilanteessa maksettu hinta, joka ylittää ostetun yrityksen nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvo kuuluu aineettomiin hyödykkeisiin ja se tulee näkyviin kirjanpidossa juuri yritysosto- tai fuusiotilanteissa, mutta liikearvoa voidaan ajatella laajempanakin terminä kuvastamassa yrityksen kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välistä eroa. Voidaan siis ajatella, että ostettavalla yrityksellä on jo liikearvoa ennen yrityskauppaa, vaikka se ei yrityksen taseessa näy. Kansainvälinen kirjanpidon standardoimiskomitea International Accounting Standards Board (IASB) määrittelee liikearvon standardissa IFRS 3 (IASB 2010: 90) seuraavasti: Liikearvo on omaisuuserä, joka edustaa vastaista taloudellista hyötyä muista liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista omaisuuseristä, joita ei yksilöidä yksinään eikä merkitä erikseen taseeseen. Saman standardin kappaleessa 32 (IASB 2010: 81) liikearvon arvon laskemisesta todetaan seuraavaa: Hankkijaosapuolen on kirjattava hankinta-ajankohtana liikearvo, joka määritetään alla olevien kohtien (a) ja (b) erotuksena:

21 21 a seuraavien yhteenlaskettu määrä: i luovutettu vastike arvostettuna tämän IFRS-standardin mukaisesti, mikä yleensä edellyttää hankinta-ajankohdan käypää arvoa. ii mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa tämän IFRS-standardin mukaisesti arvostettuna; ja iii vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin olleen oman pääoman ehtoisen osuuden hankinta-ajankohdan käypä arvo. b hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan nettomäärä tämän IFRS-standardin mukaisesti arvostettuna. IFRS 3 -standardin lisäksi liikearvoa käsitellään IASB:n International Accounting Standards (IAS) -standardeissa. IAS 38 -standardi käsittelee aineettomia hyödykkeitä, joihin liikearvo lukeutuu, ja IAS 36 -standardi käsittelee omaisuuserien, mukaan lukien liikearvon, arvon alentumista ja käyvän arvon testausta. 3.2 Liikearvon syntyminen Liikearvoa syntyy yrityksen kirjanpitoon yrityskaupan tai -fuusion yhteydessä. Tällöin ostetun yrityksen taseen omaisuuserät, sekä yksilöitävissä olevat taseen ulkopuoliset aineettomat hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon ja näiden summasta vähennetään yrityksen velat, jolloin saadaan ostettavan yrityksen käypä arvo ilman liikearvoa. Se summa, joka ostettavasta yrityksestä maksetaan yli liikearvottoman käyvän arvon, allokoidaan taseeseen liikearvoksi. Syntymisprosessi on esitetty kuviossa 3. Liikearvon laskemiseen voidaan käyttää kaavaa G = P (BV + AW U + IA L), (6)

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä 31.1.2013 Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero 71762 Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Janne

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä

PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Saarinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu ii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Laskentatoimi Toukokuu 2010

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

ARVOSTRATEGIAN JA KASVUSTRATEGIAN KANSAINVÄLINEN VERTAILU

ARVOSTRATEGIAN JA KASVUSTRATEGIAN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatin tutkielma Talousjohtaminen ARVOSTRATEGIAN JA KASVUSTRATEGIAN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Value versus Growth Strategy International

Lisätiedot

Rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardiuudistuksen vaikutukset

Rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardiuudistuksen vaikutukset Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Timo Leivo Rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardiuudistuksen vaikutukset Case: Aktia Pankki Oyj The Impacts of the Financial Instruments

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Vilma Virtanen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Tuloksenohjaus suomalaisissa listaamattomissa yhtiöissä

Tuloksenohjaus suomalaisissa listaamattomissa yhtiöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tuloksenohjaus suomalaisissa listaamattomissa yhtiöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Joonas Konttila 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Hirvioja IFRS-STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS PÖRSSIYHTIÖIDEN TULOKSEN LAATUUN SUOMESSA VOITTOJEN VASTEKERTOIMELLA MITATTUNA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimen

Lisätiedot

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 149 Series Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Antti Arvola YHTEISÖVEROKANNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN TULOKSENJÄRJESTELYYN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Antti Arvola YHTEISÖVEROKANNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN TULOKSENJÄRJESTELYYN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Antti Arvola YHTEISÖVEROKANNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN TULOKSENJÄRJESTELYYN Pro gradu tutkielma Laskentatoimen yksikkö Elokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot