TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN"

Transkriptio

1 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN Pro gradu -tutkielma Rahoitus Helmikuu 2013

2 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Rahoituksen yksikkö Tekijä Lehtonen Petri Työn nimi Työn valvoja Joenväärä J Liikearvon vaikutus arvosijoittamiseen Oppiaine Rahoitus Työn laji Pro gradu Aika Helmikuu 2013 Sivumäärä 83 Tiivistelmä Tutkielman tavoitteena on selvittää liikearvon suhteellisen taseosuuden vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Liikearvon osuus yritysten taseissa on kasvanut merkittävästi ja etenkin arvosijoittamisessa, jossa osakkeen hintaa verrataan yrityksen tasearvoon, on tärkeää, että tasearvo on luotettavasti laskettu. Korkea liikearvon määrä lisää riskiä yllätyksellisiin alaskirjauksiin ja sitä kautta tasearvon alenemiselle. Tutkielmassa selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta osakkeiden tuottoihin ja voidaanko mahdollinen tuottoero selittää jollakin ennestään tiedetyllä tekijällä. Lisäksi selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta koko- tai arvoanomaliaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin osakkeiden jakoa portfolioihin eri ominaisuuksien mukaan ja keskimääräisten kuukausituottojen laskemista näin muodostetuille portfolioille. Regressioanalyysin avulla selvitettiin muiden kuin liikearvon osuutta selittävinä tekijöinä tuottoeroille. Tulosten luotettavuuden ja tilastollisen merkittävyyden arvioimiseksi käytettiin student-t ja R 2 arvoja. Tutkielman tärkein tulos on se, että liikearvolla on vaikutusta osakkeiden tuottoon. Liikearvon olemassaolo heikentää osakkeiden tuottoa ja tuoton heikennys korostuu kasvuyritysten kohdalla. Vaikutus korostuu entisestään yrityksissä, joilla liikearvoa on yli 20 % taseen loppusummasta. Liikearvon puuttuminen vastaavasti parantaa etenkin arvoyritysten tuottoa. Liikearvoon liittyvä tuottoero voidaan markkinapainoisissa portfolioissa selittää lähes kokonaan Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla, mutta tasapainotetuissa portfolioissa erot jäivät vielä selittämättä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sen osalta, että liikearvon määrään yrityksen taseessa on syytä kiinnittää huomiota. Tulosten perusteella yritykset, joiden taseessa on liikearvoa yli 20 %, sisältävät muita enemmän riskiä heikomman tuottokehityksen suhteen. Sijoittajan kannattaa olla varovainen näihin yrityksiin sijoittaessa, etenkin jos yritys on kasvuyritys, eli sen B/M-luku on alhainen. Arvosijoittamisen kannalta on hyödyllistä tietää, että arvoyritykset, joilla ei ole liikearvoa taseessa tuottavat paremmin kuin arvoyritykset, joilla sitä on. Sen sijaan B/M-lukua laskettaessa ei ole väliä otetaanko liikearvo huomioon taseeseen, vai ei. Tutkimusaineistona käytettiin yhdysvaltalaisia osakkeita aikavälillä Ajallisesti liikearvon tuottovaikutuksessa ei ollut eroa eri vuosien kesken. Maantieteellisesti tuloksia ei voida yleistää Yhdysvaltojen ulkopuolelle vielä tämän tutkimuksen perusteella. Asiasanat aineeton pääoma, ylituotto, arvo-osake Muita tietoja

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimusaiheen tausta Tutkimuksen tavoite ja toteutus Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Opinnäytetyön rakenne SIJOITUSTEORIA Osakkeen arvonmääritys Moderni portfolioteoria Capital Asset Pricing -malli Arbitrage Pricing -teoria Monifaktorimallit Arvosijoittaminen Syitä arvosijoittamisen menestykselle Piotroskin F-Score LIIKEARVO Liikearvon määritelmä Liikearvon syntyminen Liikearvon käsittely kirjanpidossa Liikearvon osatekijät Liikearvon määrä taseessa Liikearvon käypä arvo Negatiivinen liikearvo Sisäisesti aikaasaatu liikearvo Aikaisempi tutkimus aiheesta Liikearvon markkina-arvostus Kurssireaktiot yrityskaupoissa Liikearvon poisto Arvonalennustestaus Negatiiviseen liikearvoon liittyvät tekijät Arvosijoittaminen ja liikearvo TESTATTAVAT HYPOTEESIT TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

4 5.1 Aineisto Aineiston käsittely Regressioanalyysi Portfolioiden muodostaminen Alfa-testi Tulosten luotettavuus TULOKSET Liikearvon määrä taseessa Liikearvon arvorelevanttius Liikearvoportfoliot Desiilijako Prosenttijako GW-huomiointi Alfa-testi Liikearvon vaikutus tuottoihin ajan suhteen Kumulatiiviset tuotot YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

5 KUVIOT Kuvio 1 Sijoituskohteiden määrän lisäämisen vaikutus portfolion kokonaisriskiin Kuvio 2 Capital Asset Pricing -malli Kuvio 3 Liikearvon syntyminen kirjanpidossa Kuvio 4 Liikearvoportfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 5 Liikearvoportfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , markkinapainot Kuvio 6 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 7 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , markkinapainot Kuvio 8 Matalan B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 9 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 10 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 11 Matalan B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 12 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 13 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, markkinapainot Kuvio 14 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , suuret yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 15 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , suuret yritykset, markkinapainot TAULUKOT Taulukko 1 Piotroskin F-scoren muuttujat Taulukko 2 Liikearvon osuus taseessa Taulukko 3 Käytetyt tilinpäätösmuuttujat Taulukko 4 Liikearvon osuus aineiston yrityksissä

6 Taulukko 5 Liikearvon arvorelevanttius Taulukko 6 Liikearvoportfolioiden ominaisuuksia, desiilijako Taulukko 7 GW-Size-Portfoliotuotot, desiilijako Taulukko 8 GW-B/M-Portfoliotuotot, desiilijako Taulukko 9 Liikearvoportfolioiden ominaisuuksia, prosenttijako Taulukko 10 GW-Size-Portfoliotuotot, prosenttijako Taulukko 11 GW-Size-Portfolioiden statistiikka, prosenttijako Taulukko 12 GW-B/M-Portfoliotuotot, prosenttijako Taulukko 13 GW-B/M-Portfolioiden statistiikka, prosenttijako Taulukko 14 GW-B/M-Portfoliotuotot, GW-mukaanoton mukainen jako 65 Taulukko 15 Ylituoton testaus alfan avulla, prosenttijako Taulukko 16 Eri erotusportfolioiden kuukausituotot vuosittain Taulukko 17 Eri erotusportfolioiden tuotot pitoajan suhteen

7 7 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimusaiheen tausta Liikearvo lasketaan yrityksen taseessa aineettomiin hyödykkeisiin ja sitä syntyy yrityskauppojen yhteydessä maksetusta ylihinnasta. Liikearvon käsittely kirjanpidossa poikkeaa kuitenkin muista omaisuuseristä esimerkiksi siten, että sisäisesti aikaansaatua liikearvoa ei aktivoida taseeseen, vaan taseessa voi olla vain yritysostojen tai -fuusioiden yhteydessä syntynyttä liikearvoa. Liikearvolle ei nykyisin tehdä enää poistoja, vaan sen käypä arvo arvioidaan vuosittain ja sille tehdään tarvittaessa alaskirjauksia. Tämän johdosta liikearvo voi säilyä taseessa ikuisesti. Liikearvoa ei voida ylöskirjata, eikä sen alaskirjauksia voida peruuttaa, toisin kuin muiden omaisuuserien kohdalla. Yrityksen johdolla on merkittävä rooli liikearvon arvon laskemisessa, sekä alaskirjausten määrän ja ajankohdan määrittelemisessä. Liikearvon alaskirjaukset tapahtuvatkin tutkimusten perusteella useita vuosia myöhässä (Hayn & Hughes 2006, Jarva 2009, Li et al. 2011). Lisäksi on todettu, että liikearvoon allokoitu osuus yrityskaupassa maksetusta hinnasta riippuu ostavan yrityksen velkaisuudesta ja ostettavan yrityksen suhteellisesta koosta (Wong & Wong 2001, Grinyer et al. 1991). Sijoittajan näkökulmasta nämä kaikki lisäävät epävarmuutta liikearvon taseperusteisen arvon oikeellisuudesta. Liikearvon osuus yrityskaupoissa maksetusta hinnasta on keskimäärin yli puolet amerikkalaisessa yrityskaupoissa ja muuallakin määrä on merkittävä (Henning et al. 2000, Shalev 2007, Grobel & Forbes 2008). Liikearvon osuus yritysten taseessa on myös huomattava, joillakin aloilla jopa yli 50 % kokonaisvaroista on kirjattu liikearvoksi (Carlin & Finch 2011, Duff & Phelps 2012). Suuri liikearvon taseosuus ja sen epävarma arvostus lisää riskiä arvosijoittamisessa yleisesti käytetyn taseperusteisen B/M-tunnusluvun laskemisen oikeellisuuden suhteen. Alaskirjauksia liikearvon osalta tapahtuu enemmän tilanteissa, joissa yrityksen markkinahinta on matala kirjanpitoarvoon verrattuna (Churyk 2005). Lisäksi pienillä ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena olevilla yrityksillä on kohonnut riski yllätykselliseen liikearvon alaskirjaukseen (Bens et al. 2011). Arvosijoittajan kannalta tulokset ovat huolestuttavia, koska suurimmat tuotot B/M-perusteisessa arvosijoittamisessa saavutetaan sijoittamalla juuri pieniin ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena oleviin

8 8 yrityksiin (Fama & French 1992, Piotroski 2000). Aikaisemman tutkimustiedon pohjalta voidaan todeta, että liikearvon kirjanpitoarvoon liittyy epävarmuuksia. B/M-perusteisen arvosijoitusstrategian kannalta on kuitenkin tärkeää, että liikearvo on mahdollisimman relevanttia ja sitä kautta B/M-luvun laskeminen on varmalla pohjalla. Tämä johtaa kysymykseen tulisiko sijoittajan ja etenkin arvosijoittajan hyljeksiä yrityksiä, joilla on suuri määrä liikearvoa taseessa? Tähänastiset tutkimukset eivät ole ottaneet kysymykseen selkeää kantaa, jonka johdosta tutkielma keskittyy selvittämään liikearvon taseosuuden ja osakkeiden tuoton välistä suhdetta. 1.2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää onko liikearvolla vaikutusta osakkeiden tuottoon. Tavoitetta lähestytään seuraavilla tutkimuskysymyksillä: Onko liikearvo arvorelevanttia? Onko liikearvon olemassaololla vaikutusta osakkeiden tuottoihin? Onko liikearvon suhteellisen taseosuuden määrällä määrällä vaikutusta osakkeiden tuottoihin? Voidaanko mahdollinen liikearvoon liittyvä tuottoero selittää muilla tekijöillä, CAPM-mallilla tai Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla? Onko liikearvolla vaikutusta koko- tai arvoefektiin? Onko liikearvon huomioon ottamisella vaikutusta arvoefektin tuottoon? Liikearvon arvorelevanttiudella selvitetään hinnoitteleeko markkinat liikearvon osaksi yrityksen omaisuuseriä. Jos liikearvo ei ole arvorelevanttia, niin on epätodennäköistä, että tuloksista löytyy tukea myöhemmille testeille, joissa tutkitaan liikearvon vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Toinen tutkimuskysymys keskittyy siihen, onko liikearvoa sisältävien ja sisältämättömien yritysten osakkeiden välillä tuottoeroa. Kolmas kysymys on jatkoa tälle ja sillä testataan muuttuuko osakkeiden tuotto liikearvon taseosuuden lisääntyessä.

9 9 Neljännellä kysymyksellä etsitään vastausta siihen, voiko mahdollinen liikearvoon liittyvä tuottoero selittyä jollain muulla tekijällä. Näitä ovat muun muassa herkkyys markkinariskille, yrityksen koko, B/M-luku ja velkaisuus. Muiden tekijöiden selittävyyttä selvitetään portfoliojaon lisäksi CAPM-mallilla ja Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla. Kaksi viimeistä kysymystä tutkivat liikearvon määrän ja huomioon ottamisen vaikutuksia B/M-lukuun perustuvan arvosijoitusstrategian tuottoihin. Se tehdään tutkimalla miten liikearvon olemassaolo ja määrä taseessa vaikuttaa kokoefektiin (SMBportfolio)ja arvoefektiin (HML-portfolio). Lopuksi verrataan B/M-lukuun perustuvan strategian tuottoeroa, kun liikearvosta otetaan huomioon % oman pääoman kirja-arvon (B) laskemisessa. Aikaisempi tutkimus liikearvon osalta on rahoitusteoriassa keskittynyt liikearvon arvorelevanttiuden ja alaskirjauksien ennustettavuuden tutkimiseen. Tutkimustuloksia liikearvon taseosuuden määrän suorasta vaikutuksesta osakekursseihin ja osakkeiden tuottoihin ei tutkimuksen aikana löydetty. Tutkimuksen lisäarvo tulee siitä, että saadaan selville, vaikuttaako liikearvon määrä taseessa osakkeiden tuottoihin, eli miten sijoittajan tulee suhtautua suureen tai vähäiseen liikearvon määrään yrityksen taseessa. Tutkimuksen aineistona käytettiin yhdysvaltalaisia osakkeita, jotka noterataan NYSE, AMEX tai NASDAQ -pörsseissä. Aikavälinä alkuperäisessä aineistossa oli Osakkeiden tilinpäätöstiedot saatiin COMPUSTAT-palvelusta ja hinta- ja tuottotiedot Center for Research in Security Prices (CRSP) ylläpitämästä aineistosta. Näiden lisäksi Fama ja Frenchin kolmifaktorimallin yhteydessä käytettiin Kenneth R. Frenchin ylläpitämää aineistoa, josta saatiin SMB- ja HML-portfolioiden tuottoerot, sekä riskittömän korkotuoton tiedot. Rajauksia aineiston yrityksiin tehtiin siten, että finanssiyritykset jätettiin analyysin ulkopuolelle, koska niiden kirjanpitokäytännöt eroavat muista yrityksistä. Myös muut kuin tavalliset osakkeet jätettiin analyysin ulkopuolelle. Menetelminä käytettiin portfolioihin jakoa ja niiden portfolioiden tuottoerojen laskemista. Tuottoeroja pyrittiin selittämään muilla tekijöillä vertaamalla portfolioiden ominaisuuksia. Portfolioihin jako tehtiin liikearvon lisäksi koko- ja B/M-perusteisesti, jotta nähdään mikä vaikutus liikearvolla on SMB ja HML-tuottoihin. Lisäksi käytettiin regressioanalyysiä sen selvittämiseksi pystytäänkö CAPM- tai kolmifaktorimallilla selittämään liikearvon mukanaan tuomaa tuottoeroa eri portfolioiden välillä.

10 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksen päätulokset liittyvät liikearvon vaikutukseen osakekursseihin. Liikearvo on arvorelevanttia tutkimusaineistossa, eli sijoittajat arvostavat liikearvon yhdeksi yrityksen omaisuuseristä. Liikearvollisten yritysten osuus kaikista yrityksistä on kasvanut jatkuvasti, ollen vuonna %. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikearvolla on vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Tasapainoisilla osakepainoilla laskettuna yritykset, joilla on liikearvoa taseessa tuottavat keskimäärin 5,8 % huonommin kuin yritykset, joilla liikearvoa ei ole taseessa. Markkinapainoilla laskettuna keskimääräinen vuotuinen tuottoero on 2,8 %. Tuottoerot ovat tilastollisesti merkittäviä. Sen sijaan, jos yrityksellä on taseessa liikearvoa, ei sen määrällä ole tuottovaikutusta kuin vasta yli 20 % suhteellisella taseosuudella. Toinen keskeinen tulos on liikearvon huomioimisen vaikutus B/M-lukuun perustuvassa sijoitusstrategiassa. Liikearvon puuttuminen parantaa korkean B/M-luvun arvoyritysten osakkeiden tuottoa ja liikearvon olemassaolo heikentää matalan B/M-luvun kasvuyritysten osakkeiden tuottoa. Etenkin kasvuyrityksissä korkea liikearvon osuus taseessa heikentää tuottoa merkittävästi. Löydöstä voidaan käyttää hyväksi B/M-lukuun perustuvassa sijoitustavassa siten, että ostetaan liikearvoa sisältämättömiä korkean B/Mluvun pienten yritysten osakkeita ja myydään lyhyeksi liikearvoa sisältäviä matalan B/M-luvun pienten yritysten osakkeita. Tällä strategialla keskimääräinen vuosittainen HML-strategian tuotto nousi 11,5 %:sta 18,7 %:iin. Johtopäätöksinä tuloksista voidaan todeta, että liikearvon olemassaolo heikentää osakkeiden tuottoa ja tuoton heikennys korostuu kasvuyritysten kohdalla. Liikearvon vaikutus korostuu entisestään yrityksissä, joilla liikearvoa on yli 20 % taseen loppusummasta. Liikearvon puuttuminen vastaavasti parantaa etenkin arvoyritysten tuottoa. Liikearvoon liittyvä tuottoero voidaan markkinapainoisissa portfolioissa selittää lähes kokonaan Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla, mutta tasapainotetuissa portfolioissa erot jäivät vielä selittämättä.

11 Opinnäytetyön rakenne Opinnäytetyö etenee siten, että toisessa luvussa käydään läpi sijoitusteoriaa osakkeen arvonmäärityksen tuotto-odotuksen kannalta. Kolmannessa luvussa käsitellään kattavasti liikearvoa ja siihen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Neljännessä luvussa listataan testattavat hypoteesit ja viidennessä luvussa esitellään tutkimusaineisto ja menetelmät, joita käytettiin tuloksien aikaansaamiseksi. Saadut tulokset esitellään luvussa kuusi ja lopuksi luvussa seitsemän tehdään yhteenveto ja johtopäätökset.

12 12 2 SIJOITUSTEORIA Tässä osiossa perehdytään sijoittamisen teoriaan, osakkeen arvonmääritykseen ja eri tuotonmääritysmalleihin. Lopuksi käsitellään arvosijoittamista ja sen toimivuutta. 2.1 Osakkeen arvonmääritys Sijoitusteoriassa osakkeen arvonmääritys lähtee yrityksen oman pääoman arvon määrityksestä. Yksittäisen osakkeen hinta on oman pääoman arvo jaettuna osakkeiden määrällä. Oman pääoman laskemisessa voidaan käyttää osinkoperusteista mallia (Dividend Discount Model, DDM), jossa yrityksen tulevien osinkojen odotusarvot diskontataan nykyarvoon. Tämä tapahtuu kaavalla P t = τ=1 E(d t+τ ) (1 + r) τ, (1) missä P t = yrityksen oman pääomat arvo ajan hetkellä t, d t+τ = maksetut netto-osingot ajan hetkellä t + τ, r = diskonttokorko, eli oman pääoman tuottovaatimus ja E = ehdollinen odotusarvo ajan hetkellä t. Osinkoperusteisesta mallista voidaan johtaa muut yleisesti käytössä olevat menetelmät, jotka ovat kassavirtaperusteinen malli (Free Cash Flow Model) ja lisäarvomalli (Residual Income Model) (Penman & Theodore 1998, Frankel & Lee 1998). Jotta osakkeen arvo voidaan määrittää, tulee osakkeen osinkovirta d sekä oman pääoman tuottovaatimus r pystyä määrittämään. Osinkovirran ennustaminen on vaikeaa, mutta oman pääoman tuottovaatimuksen laskemiseen voidaan käyttää hyväksi modernia portfolioteoriaa.

13

14

15 15 riitä selittämään osakkeiden tuottoeroa Arbitrage Pricing -teoria Arbitrage Pricing -teoria (APT-teoria) kehitettiin CAPM-mallista ottamalla käyttöön muitakin selittäviä tekijöitä (faktorit) markkinatuoton lisäksi. Jos selittävänä tekijänä käytetään vain markkinatuottoa, pelkistyy malli CAPM:ksi. Teorian kehitti Ross (1976). APT:n mukainen sijoituksen tuottovaatimus voidaan laskea kaavalla r i = α i + γ i1 F 1 + γ i2 F γ in F n + ε i, (3) missä r i = sijoituksen i tuotto, α i = odotettu tuotto sijoitukselle i, kun kaikki tekijät ovat nollia, ts. mallin selittämättä jäävä tuotto-osuus, F j = sijoituksen tuottoon vaikuttavan faktorin j arvo, γ ij = sijoituksen i herkkyys faktorille j ja ε i = sijoituksen i satunnainen virhetermi. APT:n ongelmana on, että se ei ota kantaa mitä yksittäiset sijoituksen tuottoon vaikuttavat tekijät ovat ja miten ne määritellään Monifaktorimallit Monifaktorimallit (Multi-Factor Model) kehitettiin APT:stä ja niissä keskitytään erityisesti määrittämään tekijöitä jotka vaikuttavat sijoituksen tuottoon. Monifaktorimallit voidaan jakaa kolmeen luokkaan; makroekonomiset mallit, fundamentaalimallit ja tilastolliset mallit. Makroekonomiset mallit keskittyvät käyttämään faktoreina esimerkiksi korko-, inflaatio-, työttömyys- tai taantumatietoja. Fundamentaalimallit käyttävät faktoreina sijoituksen kohteena olevan yrityksen taloudellista informaatiota. Tilastolliset multifaktorimallit keskittyvät sijoitusten tilastollisten ominaisuuksien hyödyntämiseen.

16 16 Yksi tunnetuimmista monifaktorimalleista on Fama ja Frenchin (1992) kolmifaktorimalli. Fama ja Frenchin mallissa käytetään faktoreina markkinatuoton lisäksi yrityksen markkinakokoa (osakkeen hinta kerrottuna ulkona olevien osakkeiden määrällä) ja B/M-tunnuslukua (oman pääoman kirjanpitoarvo jaettuna sen markkina-arvolla). Banz (1981) löysi ensimmäisenä yrityksen osakkeen tuoton ja sen koon välisen käänteisen suhteen. Pienet yritykset tuottavat paremmin kuin suuret. Stattman (1980) ja Rosenberg et al. (1985) löysivät vastaavasti B/M-tunnusluvun ja osakkeen tuoton välisen positiivisen suhteen. Korkean B/M-luvun arvo-osakkeet tuottavat paremmin kuin matalan B/M-luvun kasvuosakkeet. Fama ja Frenchin mallissa hyödynnetään näitä löydöksiä osakkeen tuottoa selittävinä tekijöinä. Fama ja Frenchin kolmifaktorimallista voidaan käyttää kaavaa (Fama 1995) r i = r f + α i + β i (r m r f ) + s i SMB + b i HML + ε i, (4) missä r i = osakkeen i tuotto, r f = riskitön tuotto, α i = odotettu tuotto osakkeelle i, kun kaikki tekijät ovat nollia, ts. mallin selittämättä jäävä tuotto-osuus, β i = osakkeen i herkkyys markkinatuotolle, SMB = pienten ja suurten yritysten kuukausittainen tuottoero, HML = korkean ja matalan B/M-luvun yritysten kuukausittainen tuottoero, s i = osakkeen i herkkyys kokotekijälle, b i = sijoituksen i herkkyys arvotekijälle ja ε i = sijoituksen i satunnainen virhetermi. 2.3 Arvosijoittaminen Arvosijoittamisen oppi-isänä pidetään Benjamin Grahamia, jonka kirjassa The Intelligent Investor esitetään arvosijoittamisen periaatteet (Graham 1949). Pyrkimyksenä on löytää ja sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa niiden käypään arvoon. Tällaisia ovat esimerkiksi osakkeet joiden hinta on alle oman pääoman kirjanpitoarvon, joilla on korkea osinkotuotto tai matala P/E- (price-to-earnings) tai B/Mtunnusluku. Useiden tutkimusten perusteella arvosijoitusstrategia on toimiva sijoitusmentelmä ja arvo-osakkeet tuottavat kasvuosakkeita paremmin (Fama & French 1992,

17 17 Lakonishok et al. 1994, La Porta et al. 1997, Piotroski 2000). Arvosijoitusstrategian on todettu toimivan parhaiten pienissä ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena olevissa yrityksissä ja häviävän korkeavaihtoisten, suurten ja aktiivisen analyytikkoseurannan kohteena olevien yritysten osakkeissa (Fama & French 1992, Piotroski 2000) Syitä arvosijoittamisen menestykselle Arvosijoitusstrategian menestykselle esitetyt selitykset voidaan jakaa kahteen luokkaan; riskiin perustuviin ja käyttäytymistieteisiin perustuviin selityksiin. Fama ja French (1992) selittävät arvosijoitustrategian korkeampaa tuottoa sillä, että arvo-osakkeet ovat riskisempiä ja niiden korkeampi tuotto on kompensaatiota korkeammasta riskistä. Chan ja Chen (1991) sekä Chen ja Zhang (1998) selittävät tuottoeroa arvo-osakkeisiin kohdistuvalla stressitekijällä. Arvo-osakkeeksi luokiteltava yritys on menettänyt markkina-arvoaan huonon suorituskyvyn seurauksena ja sen tulevaisuuden tuloksentekokykyyn sisältyy enemmän riskiä. Kohonnut riski johtaa korkeampaan oman pääoman tuottovaatimukseen ja sitä kautta osakkeen tuotto on korkeampi. Lakonishok et al. (1994) tarjoavat käyttäytymistieteisiin perustuvan selityksen arvoosakkeiden korkeammalle tuotolle. Heidän mielestään arvosijoitusstrategioiden korkeampi tuotto johtuu tyypillisiä sijoitustapoja vastasuuntaan menemisestä. Useat sijoittajat ekstrapoloivat kasvuosakkeiden kasvavia tuottoja ja hintoja liian positiivisesti tai reagoivat liian voimakkaasti yritystä koskeviin uutisiin ja sijoittavat jo liian kalliiksi nousseihin kasvuosakkeisiin. Vastavirran sijoittajat sijoittavat muiden hyljeksimiin ja aliarvostettuihin arvo-osakkeisiin, joiden aliarvostus ennen pitkää poistuu ja hinta normalisoituu. Lakonishok et al. (1994) tutkimuksessa arvosijoitusstrategiat eivät ole riskisempiä kuin kasvusijoitusstrategiat, joten he eivät pidä riskiä selittävänä tekijänä tuottoeroille. (Lakonishok et al ) Myös La Porta (1996) ja La Porta et al. (1997) tutkimuksissa todetaan, että analyytikoiden ennusteet yritysten tuotoille ovat usein liian positiivisia tai pessimistisiä. Kasvuosakkeisiin on ladattu suuret odotukset tuoton kehityksen suhteen ja arvo-osakkeisiin vastaavasti pessimistiset odotukset. Tämän johdosta kasvuosakkeissa tulee useammin

18 18 Taulukko 1: Piotroskin F-scoren muuttujat Indikaattorin nimi Laskukaava Ehto, jolla indikaattori = 1 Tuottavuuteen liittyvät tekijät 1. F_ROA Nettotulo ennen satunnaiseriä ROA = Koko pääoma vuoden alussa ROA > 0 2. F_ ROA ROA = ROA t ROA t 1 ROA > 0 Kassavirta toiminnoista 3. F_CFO CF O = Koko pääoma vuoden alussa CF O > 0 4. F_ACCRUAL ACCRUAL = ROA CF O CF O > ROA Tuotannon tehokkuuteen liittyvät tekijät 5. F_ MARGIN MARGIN = MARGIN t MARGIN t 1 MARGIN > 0 MARGIN = Myyntikate Myyntituotot 6. F_ TURN T URN = T URN t T URN t 1 T URN > 0 T URN = Myyntituotot Koko pääoma vuoden alussa Taloudelliseen suorituskykyyn liittyvät tekijät 7. F_ LEVER LEV ER = LEV ER t LEV ER t 1 LEV ER < 0 Pitkäaikaiset velat LEV ER = Keskimääräinen koko pääoma 8. F_ LIQUID LIQUID = LIQUID t LIQUID t 1 LIQUID > 0 Lyhytaikaiset saatavat LIQUID = Lyhytaikaiset velat 9. F_EQOFFER EQOF F ER = Edellisen vuoden aikana EQOF F ER = 0 kerätyn oman pääoman määrä tulospettymyksiä ja arvo-osakkeissa tulosyllätyksiä. Tutkijat selittävät näillä tulosyllätyksillä ja biasoituneilla analyytikkoennusteilla arvosijoitusstrategioiden suurempaa tuottoa. (La Porta 1996, La Porta et al ) Piotroskin F-Score Piotroski (2000) on tutkinut voiko yksinkertaisella tilinpäätösanalyysillä parantaa korkean B/M-osakkeiden portfolion tuottoa. Korkean B/M-luvun sijoitusstrategian menestys perustuu harvojen yritysten erittäin hyvään suoritukseen, mutta suuri osa portfolion yrityksistä menestyy edelleen heikosti ja niiden taloudellinen tila on stressaantunut. Piotroski toteaa tutkimuksessaan, että vain 44 %:lla kaikista korkean B/M-luvun osakkeista on positiivinen tuotto kahden vuoden aikana portfolion muodostamisesta. Piotroskin mielestä sijoittajat voisivat hyötyä tilinpäätösinformaatiosta valitsemalla korkean B/M-luvun portfolioon vahvassa taloudellisessa tilassa olevia yrityksiä ja jättämällä pois heikossa tilassa olevia yrityksiä.

19 19 F-scoren laskemiseen käytetään laskukaavaa F _SCORE = F _ROA + F _ ROA + F _CF O + F _ACCRUAL +F _ MARGIN + F _ T URN + F _ LEV ER +F _ LIQUID + F _EQOF F ER, (5) jonka termit on selitetty taulukossa 1. Kukin indikaattori saa arvon yksi (nolla), jos yrityksen tilanne sen osalta on positiivinen (negatiivinen). Näin ollen F _SCORE-arvo vaihtelee välillä 0 9. Piotroskin menetelmän mukaan taloudellisesti vahvassa tilassa olevien yritysten F _SCORE-arvo on 8 tai 9. Vastaavasti heikossa tilassa olevien yritysten F _SCORE-arvo on 0 tai 1. Piotroskin (2000) F-scoreen perustuva strategia tuottaa hyötyä tavalliseen korkean B/Mluvun strategiaan 7,5 % per vuosi. Lisäksi tuoton jakauma painottuu positiivisemmaksi. Sijoitusstrategia, jossa ostetaan F-scoren mukaan vahvoja yrityksiä ja myydään lyhyeksi heikkoja yrityksiä, tuottaa vuosittain 23 % vuosien välisenä aikana. Piotroski selittää strategian menestystä sen kyvyllä ennustaa yritysten tulevaa suorituskykyä ja markkinoiden kyvyttömyydellä tunnistaa näitä ennustettavuuksia.

20 20 3 LIIKEARVO Tässä osiossa perehdytään liikearvon määritelmään ja asetuksiin, sekä käydään läpi sijoittajan kannalta mielenkiintoisia tutkimuksia. Suurin osa tämän osion tekstistä on peräisin seminaaritutkielmastani Liikearvo sijoittajan näkökulmasta - kirjallisuuskatsaus (2012). 3.1 Liikearvon määritelmä Liikearvo on tulevien tuotto-odotusten summa, joka ylittää sitoutuneen pääoman vaatimuksen. Liikearvo kuvaa siis yrityksen odotettua kykyä ylituottoon. Ylituotto voi perustua muun muassa yrityksen kilpailuetuun, asiakassuhteisiin, brändeihin, henkilöstön osaamiseen, patentteihin ja hyvään maineeseen. Kirjanpidollisesti liikearvo on yritysostotilanteessa maksettu hinta, joka ylittää ostetun yrityksen nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvo kuuluu aineettomiin hyödykkeisiin ja se tulee näkyviin kirjanpidossa juuri yritysosto- tai fuusiotilanteissa, mutta liikearvoa voidaan ajatella laajempanakin terminä kuvastamassa yrityksen kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välistä eroa. Voidaan siis ajatella, että ostettavalla yrityksellä on jo liikearvoa ennen yrityskauppaa, vaikka se ei yrityksen taseessa näy. Kansainvälinen kirjanpidon standardoimiskomitea International Accounting Standards Board (IASB) määrittelee liikearvon standardissa IFRS 3 (IASB 2010: 90) seuraavasti: Liikearvo on omaisuuserä, joka edustaa vastaista taloudellista hyötyä muista liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista omaisuuseristä, joita ei yksilöidä yksinään eikä merkitä erikseen taseeseen. Saman standardin kappaleessa 32 (IASB 2010: 81) liikearvon arvon laskemisesta todetaan seuraavaa: Hankkijaosapuolen on kirjattava hankinta-ajankohtana liikearvo, joka määritetään alla olevien kohtien (a) ja (b) erotuksena:

21 21 a seuraavien yhteenlaskettu määrä: i luovutettu vastike arvostettuna tämän IFRS-standardin mukaisesti, mikä yleensä edellyttää hankinta-ajankohdan käypää arvoa. ii mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa tämän IFRS-standardin mukaisesti arvostettuna; ja iii vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin olleen oman pääoman ehtoisen osuuden hankinta-ajankohdan käypä arvo. b hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan nettomäärä tämän IFRS-standardin mukaisesti arvostettuna. IFRS 3 -standardin lisäksi liikearvoa käsitellään IASB:n International Accounting Standards (IAS) -standardeissa. IAS 38 -standardi käsittelee aineettomia hyödykkeitä, joihin liikearvo lukeutuu, ja IAS 36 -standardi käsittelee omaisuuserien, mukaan lukien liikearvon, arvon alentumista ja käyvän arvon testausta. 3.2 Liikearvon syntyminen Liikearvoa syntyy yrityksen kirjanpitoon yrityskaupan tai -fuusion yhteydessä. Tällöin ostetun yrityksen taseen omaisuuserät, sekä yksilöitävissä olevat taseen ulkopuoliset aineettomat hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon ja näiden summasta vähennetään yrityksen velat, jolloin saadaan ostettavan yrityksen käypä arvo ilman liikearvoa. Se summa, joka ostettavasta yrityksestä maksetaan yli liikearvottoman käyvän arvon, allokoidaan taseeseen liikearvoksi. Syntymisprosessi on esitetty kuviossa 3. Liikearvon laskemiseen voidaan käyttää kaavaa G = P (BV + AW U + IA L), (6)

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Mikä on riskitön korko ja pääoman tuottovaatimus Suomen Aktuaariyhdistys 13.10.2008 Pasi Laaksonen Yleistä Mikäli vastuuvelka on ei-suojattavissa (non-hedgeable)

Lisätiedot

Oletetaan, että virhetermit eivät korreloi toistensa eikä faktorin f kanssa. Toisin sanoen

Oletetaan, että virhetermit eivät korreloi toistensa eikä faktorin f kanssa. Toisin sanoen Yhden faktorin malli: n kpl sijoituskohteita, joiden tuotot ovat r i, i =, 2,..., n. Olkoon f satunnaismuuttuja ja oletetaan, että tuotot voidaan selittää yhtälön r i = a i + b i f + e i avulla, missä

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tunnuslukujen perusteet

Tunnuslukujen perusteet Tunnuslukujen perusteet Tervetuloa webinaariin! Webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle miten tunnuslukuja käytetään ja lasketaan. Tämän esityksen aikana opit käyttämään seuraavia tunnuslukuja: P/E, PEG,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvontaseminaari Helsinki 15.11.2013,Kuntatalo Tero

Lisätiedot

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa.

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. 2.9. Epävarmuus ja odotetun hyödyn teoria Testi. Kumman valitset a) 10 euroa varmasti. b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. Odotettu arvo 0,5* 15 + 0,5*5

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot