TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN"

Transkriptio

1 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN Pro gradu -tutkielma Rahoitus Helmikuu 2013

2 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Rahoituksen yksikkö Tekijä Lehtonen Petri Työn nimi Työn valvoja Joenväärä J Liikearvon vaikutus arvosijoittamiseen Oppiaine Rahoitus Työn laji Pro gradu Aika Helmikuu 2013 Sivumäärä 83 Tiivistelmä Tutkielman tavoitteena on selvittää liikearvon suhteellisen taseosuuden vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Liikearvon osuus yritysten taseissa on kasvanut merkittävästi ja etenkin arvosijoittamisessa, jossa osakkeen hintaa verrataan yrityksen tasearvoon, on tärkeää, että tasearvo on luotettavasti laskettu. Korkea liikearvon määrä lisää riskiä yllätyksellisiin alaskirjauksiin ja sitä kautta tasearvon alenemiselle. Tutkielmassa selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta osakkeiden tuottoihin ja voidaanko mahdollinen tuottoero selittää jollakin ennestään tiedetyllä tekijällä. Lisäksi selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta koko- tai arvoanomaliaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin osakkeiden jakoa portfolioihin eri ominaisuuksien mukaan ja keskimääräisten kuukausituottojen laskemista näin muodostetuille portfolioille. Regressioanalyysin avulla selvitettiin muiden kuin liikearvon osuutta selittävinä tekijöinä tuottoeroille. Tulosten luotettavuuden ja tilastollisen merkittävyyden arvioimiseksi käytettiin student-t ja R 2 arvoja. Tutkielman tärkein tulos on se, että liikearvolla on vaikutusta osakkeiden tuottoon. Liikearvon olemassaolo heikentää osakkeiden tuottoa ja tuoton heikennys korostuu kasvuyritysten kohdalla. Vaikutus korostuu entisestään yrityksissä, joilla liikearvoa on yli 20 % taseen loppusummasta. Liikearvon puuttuminen vastaavasti parantaa etenkin arvoyritysten tuottoa. Liikearvoon liittyvä tuottoero voidaan markkinapainoisissa portfolioissa selittää lähes kokonaan Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla, mutta tasapainotetuissa portfolioissa erot jäivät vielä selittämättä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sen osalta, että liikearvon määrään yrityksen taseessa on syytä kiinnittää huomiota. Tulosten perusteella yritykset, joiden taseessa on liikearvoa yli 20 %, sisältävät muita enemmän riskiä heikomman tuottokehityksen suhteen. Sijoittajan kannattaa olla varovainen näihin yrityksiin sijoittaessa, etenkin jos yritys on kasvuyritys, eli sen B/M-luku on alhainen. Arvosijoittamisen kannalta on hyödyllistä tietää, että arvoyritykset, joilla ei ole liikearvoa taseessa tuottavat paremmin kuin arvoyritykset, joilla sitä on. Sen sijaan B/M-lukua laskettaessa ei ole väliä otetaanko liikearvo huomioon taseeseen, vai ei. Tutkimusaineistona käytettiin yhdysvaltalaisia osakkeita aikavälillä Ajallisesti liikearvon tuottovaikutuksessa ei ollut eroa eri vuosien kesken. Maantieteellisesti tuloksia ei voida yleistää Yhdysvaltojen ulkopuolelle vielä tämän tutkimuksen perusteella. Asiasanat aineeton pääoma, ylituotto, arvo-osake Muita tietoja

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimusaiheen tausta Tutkimuksen tavoite ja toteutus Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Opinnäytetyön rakenne SIJOITUSTEORIA Osakkeen arvonmääritys Moderni portfolioteoria Capital Asset Pricing -malli Arbitrage Pricing -teoria Monifaktorimallit Arvosijoittaminen Syitä arvosijoittamisen menestykselle Piotroskin F-Score LIIKEARVO Liikearvon määritelmä Liikearvon syntyminen Liikearvon käsittely kirjanpidossa Liikearvon osatekijät Liikearvon määrä taseessa Liikearvon käypä arvo Negatiivinen liikearvo Sisäisesti aikaasaatu liikearvo Aikaisempi tutkimus aiheesta Liikearvon markkina-arvostus Kurssireaktiot yrityskaupoissa Liikearvon poisto Arvonalennustestaus Negatiiviseen liikearvoon liittyvät tekijät Arvosijoittaminen ja liikearvo TESTATTAVAT HYPOTEESIT TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

4 5.1 Aineisto Aineiston käsittely Regressioanalyysi Portfolioiden muodostaminen Alfa-testi Tulosten luotettavuus TULOKSET Liikearvon määrä taseessa Liikearvon arvorelevanttius Liikearvoportfoliot Desiilijako Prosenttijako GW-huomiointi Alfa-testi Liikearvon vaikutus tuottoihin ajan suhteen Kumulatiiviset tuotot YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

5 KUVIOT Kuvio 1 Sijoituskohteiden määrän lisäämisen vaikutus portfolion kokonaisriskiin Kuvio 2 Capital Asset Pricing -malli Kuvio 3 Liikearvon syntyminen kirjanpidossa Kuvio 4 Liikearvoportfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 5 Liikearvoportfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , markkinapainot Kuvio 6 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 7 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , markkinapainot Kuvio 8 Matalan B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 9 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , yhtä suuret painot Kuvio 10 Korkean B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 11 Matalan B/M-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 12 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 13 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , pienet yritykset, markkinapainot Kuvio 14 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , suuret yritykset, yhtä suuret painot Kuvio 15 HML-portfolioiden kumulatiiviset tuotot aikavälillä , suuret yritykset, markkinapainot TAULUKOT Taulukko 1 Piotroskin F-scoren muuttujat Taulukko 2 Liikearvon osuus taseessa Taulukko 3 Käytetyt tilinpäätösmuuttujat Taulukko 4 Liikearvon osuus aineiston yrityksissä

6 Taulukko 5 Liikearvon arvorelevanttius Taulukko 6 Liikearvoportfolioiden ominaisuuksia, desiilijako Taulukko 7 GW-Size-Portfoliotuotot, desiilijako Taulukko 8 GW-B/M-Portfoliotuotot, desiilijako Taulukko 9 Liikearvoportfolioiden ominaisuuksia, prosenttijako Taulukko 10 GW-Size-Portfoliotuotot, prosenttijako Taulukko 11 GW-Size-Portfolioiden statistiikka, prosenttijako Taulukko 12 GW-B/M-Portfoliotuotot, prosenttijako Taulukko 13 GW-B/M-Portfolioiden statistiikka, prosenttijako Taulukko 14 GW-B/M-Portfoliotuotot, GW-mukaanoton mukainen jako 65 Taulukko 15 Ylituoton testaus alfan avulla, prosenttijako Taulukko 16 Eri erotusportfolioiden kuukausituotot vuosittain Taulukko 17 Eri erotusportfolioiden tuotot pitoajan suhteen

7 7 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimusaiheen tausta Liikearvo lasketaan yrityksen taseessa aineettomiin hyödykkeisiin ja sitä syntyy yrityskauppojen yhteydessä maksetusta ylihinnasta. Liikearvon käsittely kirjanpidossa poikkeaa kuitenkin muista omaisuuseristä esimerkiksi siten, että sisäisesti aikaansaatua liikearvoa ei aktivoida taseeseen, vaan taseessa voi olla vain yritysostojen tai -fuusioiden yhteydessä syntynyttä liikearvoa. Liikearvolle ei nykyisin tehdä enää poistoja, vaan sen käypä arvo arvioidaan vuosittain ja sille tehdään tarvittaessa alaskirjauksia. Tämän johdosta liikearvo voi säilyä taseessa ikuisesti. Liikearvoa ei voida ylöskirjata, eikä sen alaskirjauksia voida peruuttaa, toisin kuin muiden omaisuuserien kohdalla. Yrityksen johdolla on merkittävä rooli liikearvon arvon laskemisessa, sekä alaskirjausten määrän ja ajankohdan määrittelemisessä. Liikearvon alaskirjaukset tapahtuvatkin tutkimusten perusteella useita vuosia myöhässä (Hayn & Hughes 2006, Jarva 2009, Li et al. 2011). Lisäksi on todettu, että liikearvoon allokoitu osuus yrityskaupassa maksetusta hinnasta riippuu ostavan yrityksen velkaisuudesta ja ostettavan yrityksen suhteellisesta koosta (Wong & Wong 2001, Grinyer et al. 1991). Sijoittajan näkökulmasta nämä kaikki lisäävät epävarmuutta liikearvon taseperusteisen arvon oikeellisuudesta. Liikearvon osuus yrityskaupoissa maksetusta hinnasta on keskimäärin yli puolet amerikkalaisessa yrityskaupoissa ja muuallakin määrä on merkittävä (Henning et al. 2000, Shalev 2007, Grobel & Forbes 2008). Liikearvon osuus yritysten taseessa on myös huomattava, joillakin aloilla jopa yli 50 % kokonaisvaroista on kirjattu liikearvoksi (Carlin & Finch 2011, Duff & Phelps 2012). Suuri liikearvon taseosuus ja sen epävarma arvostus lisää riskiä arvosijoittamisessa yleisesti käytetyn taseperusteisen B/M-tunnusluvun laskemisen oikeellisuuden suhteen. Alaskirjauksia liikearvon osalta tapahtuu enemmän tilanteissa, joissa yrityksen markkinahinta on matala kirjanpitoarvoon verrattuna (Churyk 2005). Lisäksi pienillä ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena olevilla yrityksillä on kohonnut riski yllätykselliseen liikearvon alaskirjaukseen (Bens et al. 2011). Arvosijoittajan kannalta tulokset ovat huolestuttavia, koska suurimmat tuotot B/M-perusteisessa arvosijoittamisessa saavutetaan sijoittamalla juuri pieniin ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena oleviin

8 8 yrityksiin (Fama & French 1992, Piotroski 2000). Aikaisemman tutkimustiedon pohjalta voidaan todeta, että liikearvon kirjanpitoarvoon liittyy epävarmuuksia. B/M-perusteisen arvosijoitusstrategian kannalta on kuitenkin tärkeää, että liikearvo on mahdollisimman relevanttia ja sitä kautta B/M-luvun laskeminen on varmalla pohjalla. Tämä johtaa kysymykseen tulisiko sijoittajan ja etenkin arvosijoittajan hyljeksiä yrityksiä, joilla on suuri määrä liikearvoa taseessa? Tähänastiset tutkimukset eivät ole ottaneet kysymykseen selkeää kantaa, jonka johdosta tutkielma keskittyy selvittämään liikearvon taseosuuden ja osakkeiden tuoton välistä suhdetta. 1.2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää onko liikearvolla vaikutusta osakkeiden tuottoon. Tavoitetta lähestytään seuraavilla tutkimuskysymyksillä: Onko liikearvo arvorelevanttia? Onko liikearvon olemassaololla vaikutusta osakkeiden tuottoihin? Onko liikearvon suhteellisen taseosuuden määrällä määrällä vaikutusta osakkeiden tuottoihin? Voidaanko mahdollinen liikearvoon liittyvä tuottoero selittää muilla tekijöillä, CAPM-mallilla tai Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla? Onko liikearvolla vaikutusta koko- tai arvoefektiin? Onko liikearvon huomioon ottamisella vaikutusta arvoefektin tuottoon? Liikearvon arvorelevanttiudella selvitetään hinnoitteleeko markkinat liikearvon osaksi yrityksen omaisuuseriä. Jos liikearvo ei ole arvorelevanttia, niin on epätodennäköistä, että tuloksista löytyy tukea myöhemmille testeille, joissa tutkitaan liikearvon vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Toinen tutkimuskysymys keskittyy siihen, onko liikearvoa sisältävien ja sisältämättömien yritysten osakkeiden välillä tuottoeroa. Kolmas kysymys on jatkoa tälle ja sillä testataan muuttuuko osakkeiden tuotto liikearvon taseosuuden lisääntyessä.

9 9 Neljännellä kysymyksellä etsitään vastausta siihen, voiko mahdollinen liikearvoon liittyvä tuottoero selittyä jollain muulla tekijällä. Näitä ovat muun muassa herkkyys markkinariskille, yrityksen koko, B/M-luku ja velkaisuus. Muiden tekijöiden selittävyyttä selvitetään portfoliojaon lisäksi CAPM-mallilla ja Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla. Kaksi viimeistä kysymystä tutkivat liikearvon määrän ja huomioon ottamisen vaikutuksia B/M-lukuun perustuvan arvosijoitusstrategian tuottoihin. Se tehdään tutkimalla miten liikearvon olemassaolo ja määrä taseessa vaikuttaa kokoefektiin (SMBportfolio)ja arvoefektiin (HML-portfolio). Lopuksi verrataan B/M-lukuun perustuvan strategian tuottoeroa, kun liikearvosta otetaan huomioon % oman pääoman kirja-arvon (B) laskemisessa. Aikaisempi tutkimus liikearvon osalta on rahoitusteoriassa keskittynyt liikearvon arvorelevanttiuden ja alaskirjauksien ennustettavuuden tutkimiseen. Tutkimustuloksia liikearvon taseosuuden määrän suorasta vaikutuksesta osakekursseihin ja osakkeiden tuottoihin ei tutkimuksen aikana löydetty. Tutkimuksen lisäarvo tulee siitä, että saadaan selville, vaikuttaako liikearvon määrä taseessa osakkeiden tuottoihin, eli miten sijoittajan tulee suhtautua suureen tai vähäiseen liikearvon määrään yrityksen taseessa. Tutkimuksen aineistona käytettiin yhdysvaltalaisia osakkeita, jotka noterataan NYSE, AMEX tai NASDAQ -pörsseissä. Aikavälinä alkuperäisessä aineistossa oli Osakkeiden tilinpäätöstiedot saatiin COMPUSTAT-palvelusta ja hinta- ja tuottotiedot Center for Research in Security Prices (CRSP) ylläpitämästä aineistosta. Näiden lisäksi Fama ja Frenchin kolmifaktorimallin yhteydessä käytettiin Kenneth R. Frenchin ylläpitämää aineistoa, josta saatiin SMB- ja HML-portfolioiden tuottoerot, sekä riskittömän korkotuoton tiedot. Rajauksia aineiston yrityksiin tehtiin siten, että finanssiyritykset jätettiin analyysin ulkopuolelle, koska niiden kirjanpitokäytännöt eroavat muista yrityksistä. Myös muut kuin tavalliset osakkeet jätettiin analyysin ulkopuolelle. Menetelminä käytettiin portfolioihin jakoa ja niiden portfolioiden tuottoerojen laskemista. Tuottoeroja pyrittiin selittämään muilla tekijöillä vertaamalla portfolioiden ominaisuuksia. Portfolioihin jako tehtiin liikearvon lisäksi koko- ja B/M-perusteisesti, jotta nähdään mikä vaikutus liikearvolla on SMB ja HML-tuottoihin. Lisäksi käytettiin regressioanalyysiä sen selvittämiseksi pystytäänkö CAPM- tai kolmifaktorimallilla selittämään liikearvon mukanaan tuomaa tuottoeroa eri portfolioiden välillä.

10 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksen päätulokset liittyvät liikearvon vaikutukseen osakekursseihin. Liikearvo on arvorelevanttia tutkimusaineistossa, eli sijoittajat arvostavat liikearvon yhdeksi yrityksen omaisuuseristä. Liikearvollisten yritysten osuus kaikista yrityksistä on kasvanut jatkuvasti, ollen vuonna %. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikearvolla on vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Tasapainoisilla osakepainoilla laskettuna yritykset, joilla on liikearvoa taseessa tuottavat keskimäärin 5,8 % huonommin kuin yritykset, joilla liikearvoa ei ole taseessa. Markkinapainoilla laskettuna keskimääräinen vuotuinen tuottoero on 2,8 %. Tuottoerot ovat tilastollisesti merkittäviä. Sen sijaan, jos yrityksellä on taseessa liikearvoa, ei sen määrällä ole tuottovaikutusta kuin vasta yli 20 % suhteellisella taseosuudella. Toinen keskeinen tulos on liikearvon huomioimisen vaikutus B/M-lukuun perustuvassa sijoitusstrategiassa. Liikearvon puuttuminen parantaa korkean B/M-luvun arvoyritysten osakkeiden tuottoa ja liikearvon olemassaolo heikentää matalan B/M-luvun kasvuyritysten osakkeiden tuottoa. Etenkin kasvuyrityksissä korkea liikearvon osuus taseessa heikentää tuottoa merkittävästi. Löydöstä voidaan käyttää hyväksi B/M-lukuun perustuvassa sijoitustavassa siten, että ostetaan liikearvoa sisältämättömiä korkean B/Mluvun pienten yritysten osakkeita ja myydään lyhyeksi liikearvoa sisältäviä matalan B/M-luvun pienten yritysten osakkeita. Tällä strategialla keskimääräinen vuosittainen HML-strategian tuotto nousi 11,5 %:sta 18,7 %:iin. Johtopäätöksinä tuloksista voidaan todeta, että liikearvon olemassaolo heikentää osakkeiden tuottoa ja tuoton heikennys korostuu kasvuyritysten kohdalla. Liikearvon vaikutus korostuu entisestään yrityksissä, joilla liikearvoa on yli 20 % taseen loppusummasta. Liikearvon puuttuminen vastaavasti parantaa etenkin arvoyritysten tuottoa. Liikearvoon liittyvä tuottoero voidaan markkinapainoisissa portfolioissa selittää lähes kokonaan Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla, mutta tasapainotetuissa portfolioissa erot jäivät vielä selittämättä.

11 Opinnäytetyön rakenne Opinnäytetyö etenee siten, että toisessa luvussa käydään läpi sijoitusteoriaa osakkeen arvonmäärityksen tuotto-odotuksen kannalta. Kolmannessa luvussa käsitellään kattavasti liikearvoa ja siihen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Neljännessä luvussa listataan testattavat hypoteesit ja viidennessä luvussa esitellään tutkimusaineisto ja menetelmät, joita käytettiin tuloksien aikaansaamiseksi. Saadut tulokset esitellään luvussa kuusi ja lopuksi luvussa seitsemän tehdään yhteenveto ja johtopäätökset.

12 12 2 SIJOITUSTEORIA Tässä osiossa perehdytään sijoittamisen teoriaan, osakkeen arvonmääritykseen ja eri tuotonmääritysmalleihin. Lopuksi käsitellään arvosijoittamista ja sen toimivuutta. 2.1 Osakkeen arvonmääritys Sijoitusteoriassa osakkeen arvonmääritys lähtee yrityksen oman pääoman arvon määrityksestä. Yksittäisen osakkeen hinta on oman pääoman arvo jaettuna osakkeiden määrällä. Oman pääoman laskemisessa voidaan käyttää osinkoperusteista mallia (Dividend Discount Model, DDM), jossa yrityksen tulevien osinkojen odotusarvot diskontataan nykyarvoon. Tämä tapahtuu kaavalla P t = τ=1 E(d t+τ ) (1 + r) τ, (1) missä P t = yrityksen oman pääomat arvo ajan hetkellä t, d t+τ = maksetut netto-osingot ajan hetkellä t + τ, r = diskonttokorko, eli oman pääoman tuottovaatimus ja E = ehdollinen odotusarvo ajan hetkellä t. Osinkoperusteisesta mallista voidaan johtaa muut yleisesti käytössä olevat menetelmät, jotka ovat kassavirtaperusteinen malli (Free Cash Flow Model) ja lisäarvomalli (Residual Income Model) (Penman & Theodore 1998, Frankel & Lee 1998). Jotta osakkeen arvo voidaan määrittää, tulee osakkeen osinkovirta d sekä oman pääoman tuottovaatimus r pystyä määrittämään. Osinkovirran ennustaminen on vaikeaa, mutta oman pääoman tuottovaatimuksen laskemiseen voidaan käyttää hyväksi modernia portfolioteoriaa.

13

14

15 15 riitä selittämään osakkeiden tuottoeroa Arbitrage Pricing -teoria Arbitrage Pricing -teoria (APT-teoria) kehitettiin CAPM-mallista ottamalla käyttöön muitakin selittäviä tekijöitä (faktorit) markkinatuoton lisäksi. Jos selittävänä tekijänä käytetään vain markkinatuottoa, pelkistyy malli CAPM:ksi. Teorian kehitti Ross (1976). APT:n mukainen sijoituksen tuottovaatimus voidaan laskea kaavalla r i = α i + γ i1 F 1 + γ i2 F γ in F n + ε i, (3) missä r i = sijoituksen i tuotto, α i = odotettu tuotto sijoitukselle i, kun kaikki tekijät ovat nollia, ts. mallin selittämättä jäävä tuotto-osuus, F j = sijoituksen tuottoon vaikuttavan faktorin j arvo, γ ij = sijoituksen i herkkyys faktorille j ja ε i = sijoituksen i satunnainen virhetermi. APT:n ongelmana on, että se ei ota kantaa mitä yksittäiset sijoituksen tuottoon vaikuttavat tekijät ovat ja miten ne määritellään Monifaktorimallit Monifaktorimallit (Multi-Factor Model) kehitettiin APT:stä ja niissä keskitytään erityisesti määrittämään tekijöitä jotka vaikuttavat sijoituksen tuottoon. Monifaktorimallit voidaan jakaa kolmeen luokkaan; makroekonomiset mallit, fundamentaalimallit ja tilastolliset mallit. Makroekonomiset mallit keskittyvät käyttämään faktoreina esimerkiksi korko-, inflaatio-, työttömyys- tai taantumatietoja. Fundamentaalimallit käyttävät faktoreina sijoituksen kohteena olevan yrityksen taloudellista informaatiota. Tilastolliset multifaktorimallit keskittyvät sijoitusten tilastollisten ominaisuuksien hyödyntämiseen.

16 16 Yksi tunnetuimmista monifaktorimalleista on Fama ja Frenchin (1992) kolmifaktorimalli. Fama ja Frenchin mallissa käytetään faktoreina markkinatuoton lisäksi yrityksen markkinakokoa (osakkeen hinta kerrottuna ulkona olevien osakkeiden määrällä) ja B/M-tunnuslukua (oman pääoman kirjanpitoarvo jaettuna sen markkina-arvolla). Banz (1981) löysi ensimmäisenä yrityksen osakkeen tuoton ja sen koon välisen käänteisen suhteen. Pienet yritykset tuottavat paremmin kuin suuret. Stattman (1980) ja Rosenberg et al. (1985) löysivät vastaavasti B/M-tunnusluvun ja osakkeen tuoton välisen positiivisen suhteen. Korkean B/M-luvun arvo-osakkeet tuottavat paremmin kuin matalan B/M-luvun kasvuosakkeet. Fama ja Frenchin mallissa hyödynnetään näitä löydöksiä osakkeen tuottoa selittävinä tekijöinä. Fama ja Frenchin kolmifaktorimallista voidaan käyttää kaavaa (Fama 1995) r i = r f + α i + β i (r m r f ) + s i SMB + b i HML + ε i, (4) missä r i = osakkeen i tuotto, r f = riskitön tuotto, α i = odotettu tuotto osakkeelle i, kun kaikki tekijät ovat nollia, ts. mallin selittämättä jäävä tuotto-osuus, β i = osakkeen i herkkyys markkinatuotolle, SMB = pienten ja suurten yritysten kuukausittainen tuottoero, HML = korkean ja matalan B/M-luvun yritysten kuukausittainen tuottoero, s i = osakkeen i herkkyys kokotekijälle, b i = sijoituksen i herkkyys arvotekijälle ja ε i = sijoituksen i satunnainen virhetermi. 2.3 Arvosijoittaminen Arvosijoittamisen oppi-isänä pidetään Benjamin Grahamia, jonka kirjassa The Intelligent Investor esitetään arvosijoittamisen periaatteet (Graham 1949). Pyrkimyksenä on löytää ja sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa niiden käypään arvoon. Tällaisia ovat esimerkiksi osakkeet joiden hinta on alle oman pääoman kirjanpitoarvon, joilla on korkea osinkotuotto tai matala P/E- (price-to-earnings) tai B/Mtunnusluku. Useiden tutkimusten perusteella arvosijoitusstrategia on toimiva sijoitusmentelmä ja arvo-osakkeet tuottavat kasvuosakkeita paremmin (Fama & French 1992,

17 17 Lakonishok et al. 1994, La Porta et al. 1997, Piotroski 2000). Arvosijoitusstrategian on todettu toimivan parhaiten pienissä ja vähäisen analyytikkoseurannan kohteena olevissa yrityksissä ja häviävän korkeavaihtoisten, suurten ja aktiivisen analyytikkoseurannan kohteena olevien yritysten osakkeissa (Fama & French 1992, Piotroski 2000) Syitä arvosijoittamisen menestykselle Arvosijoitusstrategian menestykselle esitetyt selitykset voidaan jakaa kahteen luokkaan; riskiin perustuviin ja käyttäytymistieteisiin perustuviin selityksiin. Fama ja French (1992) selittävät arvosijoitustrategian korkeampaa tuottoa sillä, että arvo-osakkeet ovat riskisempiä ja niiden korkeampi tuotto on kompensaatiota korkeammasta riskistä. Chan ja Chen (1991) sekä Chen ja Zhang (1998) selittävät tuottoeroa arvo-osakkeisiin kohdistuvalla stressitekijällä. Arvo-osakkeeksi luokiteltava yritys on menettänyt markkina-arvoaan huonon suorituskyvyn seurauksena ja sen tulevaisuuden tuloksentekokykyyn sisältyy enemmän riskiä. Kohonnut riski johtaa korkeampaan oman pääoman tuottovaatimukseen ja sitä kautta osakkeen tuotto on korkeampi. Lakonishok et al. (1994) tarjoavat käyttäytymistieteisiin perustuvan selityksen arvoosakkeiden korkeammalle tuotolle. Heidän mielestään arvosijoitusstrategioiden korkeampi tuotto johtuu tyypillisiä sijoitustapoja vastasuuntaan menemisestä. Useat sijoittajat ekstrapoloivat kasvuosakkeiden kasvavia tuottoja ja hintoja liian positiivisesti tai reagoivat liian voimakkaasti yritystä koskeviin uutisiin ja sijoittavat jo liian kalliiksi nousseihin kasvuosakkeisiin. Vastavirran sijoittajat sijoittavat muiden hyljeksimiin ja aliarvostettuihin arvo-osakkeisiin, joiden aliarvostus ennen pitkää poistuu ja hinta normalisoituu. Lakonishok et al. (1994) tutkimuksessa arvosijoitusstrategiat eivät ole riskisempiä kuin kasvusijoitusstrategiat, joten he eivät pidä riskiä selittävänä tekijänä tuottoeroille. (Lakonishok et al ) Myös La Porta (1996) ja La Porta et al. (1997) tutkimuksissa todetaan, että analyytikoiden ennusteet yritysten tuotoille ovat usein liian positiivisia tai pessimistisiä. Kasvuosakkeisiin on ladattu suuret odotukset tuoton kehityksen suhteen ja arvo-osakkeisiin vastaavasti pessimistiset odotukset. Tämän johdosta kasvuosakkeissa tulee useammin

18 18 Taulukko 1: Piotroskin F-scoren muuttujat Indikaattorin nimi Laskukaava Ehto, jolla indikaattori = 1 Tuottavuuteen liittyvät tekijät 1. F_ROA Nettotulo ennen satunnaiseriä ROA = Koko pääoma vuoden alussa ROA > 0 2. F_ ROA ROA = ROA t ROA t 1 ROA > 0 Kassavirta toiminnoista 3. F_CFO CF O = Koko pääoma vuoden alussa CF O > 0 4. F_ACCRUAL ACCRUAL = ROA CF O CF O > ROA Tuotannon tehokkuuteen liittyvät tekijät 5. F_ MARGIN MARGIN = MARGIN t MARGIN t 1 MARGIN > 0 MARGIN = Myyntikate Myyntituotot 6. F_ TURN T URN = T URN t T URN t 1 T URN > 0 T URN = Myyntituotot Koko pääoma vuoden alussa Taloudelliseen suorituskykyyn liittyvät tekijät 7. F_ LEVER LEV ER = LEV ER t LEV ER t 1 LEV ER < 0 Pitkäaikaiset velat LEV ER = Keskimääräinen koko pääoma 8. F_ LIQUID LIQUID = LIQUID t LIQUID t 1 LIQUID > 0 Lyhytaikaiset saatavat LIQUID = Lyhytaikaiset velat 9. F_EQOFFER EQOF F ER = Edellisen vuoden aikana EQOF F ER = 0 kerätyn oman pääoman määrä tulospettymyksiä ja arvo-osakkeissa tulosyllätyksiä. Tutkijat selittävät näillä tulosyllätyksillä ja biasoituneilla analyytikkoennusteilla arvosijoitusstrategioiden suurempaa tuottoa. (La Porta 1996, La Porta et al ) Piotroskin F-Score Piotroski (2000) on tutkinut voiko yksinkertaisella tilinpäätösanalyysillä parantaa korkean B/M-osakkeiden portfolion tuottoa. Korkean B/M-luvun sijoitusstrategian menestys perustuu harvojen yritysten erittäin hyvään suoritukseen, mutta suuri osa portfolion yrityksistä menestyy edelleen heikosti ja niiden taloudellinen tila on stressaantunut. Piotroski toteaa tutkimuksessaan, että vain 44 %:lla kaikista korkean B/M-luvun osakkeista on positiivinen tuotto kahden vuoden aikana portfolion muodostamisesta. Piotroskin mielestä sijoittajat voisivat hyötyä tilinpäätösinformaatiosta valitsemalla korkean B/M-luvun portfolioon vahvassa taloudellisessa tilassa olevia yrityksiä ja jättämällä pois heikossa tilassa olevia yrityksiä.

19 19 F-scoren laskemiseen käytetään laskukaavaa F _SCORE = F _ROA + F _ ROA + F _CF O + F _ACCRUAL +F _ MARGIN + F _ T URN + F _ LEV ER +F _ LIQUID + F _EQOF F ER, (5) jonka termit on selitetty taulukossa 1. Kukin indikaattori saa arvon yksi (nolla), jos yrityksen tilanne sen osalta on positiivinen (negatiivinen). Näin ollen F _SCORE-arvo vaihtelee välillä 0 9. Piotroskin menetelmän mukaan taloudellisesti vahvassa tilassa olevien yritysten F _SCORE-arvo on 8 tai 9. Vastaavasti heikossa tilassa olevien yritysten F _SCORE-arvo on 0 tai 1. Piotroskin (2000) F-scoreen perustuva strategia tuottaa hyötyä tavalliseen korkean B/Mluvun strategiaan 7,5 % per vuosi. Lisäksi tuoton jakauma painottuu positiivisemmaksi. Sijoitusstrategia, jossa ostetaan F-scoren mukaan vahvoja yrityksiä ja myydään lyhyeksi heikkoja yrityksiä, tuottaa vuosittain 23 % vuosien välisenä aikana. Piotroski selittää strategian menestystä sen kyvyllä ennustaa yritysten tulevaa suorituskykyä ja markkinoiden kyvyttömyydellä tunnistaa näitä ennustettavuuksia.

20 20 3 LIIKEARVO Tässä osiossa perehdytään liikearvon määritelmään ja asetuksiin, sekä käydään läpi sijoittajan kannalta mielenkiintoisia tutkimuksia. Suurin osa tämän osion tekstistä on peräisin seminaaritutkielmastani Liikearvo sijoittajan näkökulmasta - kirjallisuuskatsaus (2012). 3.1 Liikearvon määritelmä Liikearvo on tulevien tuotto-odotusten summa, joka ylittää sitoutuneen pääoman vaatimuksen. Liikearvo kuvaa siis yrityksen odotettua kykyä ylituottoon. Ylituotto voi perustua muun muassa yrityksen kilpailuetuun, asiakassuhteisiin, brändeihin, henkilöstön osaamiseen, patentteihin ja hyvään maineeseen. Kirjanpidollisesti liikearvo on yritysostotilanteessa maksettu hinta, joka ylittää ostetun yrityksen nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvo kuuluu aineettomiin hyödykkeisiin ja se tulee näkyviin kirjanpidossa juuri yritysosto- tai fuusiotilanteissa, mutta liikearvoa voidaan ajatella laajempanakin terminä kuvastamassa yrityksen kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välistä eroa. Voidaan siis ajatella, että ostettavalla yrityksellä on jo liikearvoa ennen yrityskauppaa, vaikka se ei yrityksen taseessa näy. Kansainvälinen kirjanpidon standardoimiskomitea International Accounting Standards Board (IASB) määrittelee liikearvon standardissa IFRS 3 (IASB 2010: 90) seuraavasti: Liikearvo on omaisuuserä, joka edustaa vastaista taloudellista hyötyä muista liiketoimintojen yhdistämisessä hankituista omaisuuseristä, joita ei yksilöidä yksinään eikä merkitä erikseen taseeseen. Saman standardin kappaleessa 32 (IASB 2010: 81) liikearvon arvon laskemisesta todetaan seuraavaa: Hankkijaosapuolen on kirjattava hankinta-ajankohtana liikearvo, joka määritetään alla olevien kohtien (a) ja (b) erotuksena:

21 21 a seuraavien yhteenlaskettu määrä: i luovutettu vastike arvostettuna tämän IFRS-standardin mukaisesti, mikä yleensä edellyttää hankinta-ajankohdan käypää arvoa. ii mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa tämän IFRS-standardin mukaisesti arvostettuna; ja iii vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin olleen oman pääoman ehtoisen osuuden hankinta-ajankohdan käypä arvo. b hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan nettomäärä tämän IFRS-standardin mukaisesti arvostettuna. IFRS 3 -standardin lisäksi liikearvoa käsitellään IASB:n International Accounting Standards (IAS) -standardeissa. IAS 38 -standardi käsittelee aineettomia hyödykkeitä, joihin liikearvo lukeutuu, ja IAS 36 -standardi käsittelee omaisuuserien, mukaan lukien liikearvon, arvon alentumista ja käyvän arvon testausta. 3.2 Liikearvon syntyminen Liikearvoa syntyy yrityksen kirjanpitoon yrityskaupan tai -fuusion yhteydessä. Tällöin ostetun yrityksen taseen omaisuuserät, sekä yksilöitävissä olevat taseen ulkopuoliset aineettomat hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon ja näiden summasta vähennetään yrityksen velat, jolloin saadaan ostettavan yrityksen käypä arvo ilman liikearvoa. Se summa, joka ostettavasta yrityksestä maksetaan yli liikearvottoman käyvän arvon, allokoidaan taseeseen liikearvoksi. Syntymisprosessi on esitetty kuviossa 3. Liikearvon laskemiseen voidaan käyttää kaavaa G = P (BV + AW U + IA L), (6)

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa 1. Arvon määritys a) Mitkä tekijät vaikuttavat osto- ja myyntioptioiden arvoon ja miten? b) Yrityksen osingon oletetaan olevan ensi vuonna 3 euroa per osake ja osinkojen uskotaan kasvavan 6 % vuosivauhtia.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tunnuslukujen perusteet

Tunnuslukujen perusteet Tunnuslukujen perusteet Tervetuloa webinaariin! Webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle miten tunnuslukuja käytetään ja lasketaan. Tämän esityksen aikana opit käyttämään seuraavia tunnuslukuja: P/E, PEG,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

, tuottoprosentti r = X 1 X 0

, tuottoprosentti r = X 1 X 0 Ostat osakkeen hintaan ja myyt sen vuoden myöhemmin hintaan X 1. Kokonaistuotto on tällöin R = X 1, tuottoprosentti r = X 1 ja pätee R = 1 + r. Lyhyeksimyymisellä tarkoitetaan, että voit myydä osakkeen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot