Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä / /2012 YMPLTK Jouni Hirvonen pyytää Ympäristölautakuntaa tutkimaan asiaa hänen näkökannoiltaan koskien KHO:n päätöstä Sirpalepolku 2:n varaston lyhentämistä päädystä. Jouni Hirvosen kirje lyhennettynä: 1. Hirvosta on vaadittu purkamaan rakennuksen pääty siten, että myös räystäs pysyy omalla maalla. Yleinen käytäntö on ollut, että räystäs saa olla kunnan puolella. Vaatimus ei täytä yhdenvertaisuuden periaatetta. 2. Asiassa on syytetty väärää henkilöä ja annettu väärä tuomio hänelle. 3. Aiempi rakennustarkastaja ei ole antanut lupaa rakentaa kunnan puolelle vaan on hyväksynyt rakennetun rakennuksen kunnan puolelle jääväksi. Rakentajan kannalta ylityksellä on kunnan suullinen siu naus. Kunta on vastuussa virkamiehensä toimista ja velvollinen korvaamaan virkamiehiensä aiheuttamat vahingot. 4. Miksi arkistosta ei löydy kaikkia tarkastuslausuntoja? Mikäli kunta kiistää seikan, että rakennuksen pääty on sallittu jäädä kunnan puolelle niin Hirvonen haastaa kunnan oikeuteen todistajien kanssa. 5. Hirvonen antaa kunnan purkaa tai purattaa rakennuksen pääty ja korjata sen samanlaiseen muotoon kuin se nyt on. Hän on valmis tekemään työn itse, mutta vaatii kunnalta korvauksen aineista ja työstä mikä siihen menee. Aiempi rakennustarkastaja Juha Sipilä on antanut kirjeen johdosta lausunnon. Hän toteaa, että rakentamisen loppuvaiheessa, mittaryhmän tarkennusmittauksessa, selvisi, että varasto sijaitsee vähäiseltä osin kunnan puistoalueella. Hän totesi Hirvoselle tarkastuksen yhteydessä, varaston ollessa käytännössä valmis, että hän ei puutu asiaan, mutta mikäli siihen tullaan puuttumaan, todennäköisesti rakennusta joudutaan purkamaan. puh , sähköposti:

2 Ehdotus: Vastataan Hirvosen kirjeeseen seuraavasti: 1. Määräys perustuu kyseisen varaston asemapiirrokseen, jossa lupaa ei ole haettu eikä myönnetty rajaan kiinni. 2. Asiassa ovat osapuolina Urpo Hirvonen rakennuttajana ja Jouni Hirvonen vastaavana työnjohtajana, joka nykyisin omistaa kiinteistön. 3. Arkistosta löytyvät ne tarkastuspöytäkirjat jotka sinne on toimitettu. Juha Sipilän lausunnon mukaan hyväksyntää rakennuksen päädyn jättämisestä kunnan puolelle ei ole. 4. Mikäli KHO:n päätöksen määräaikaa ei noudateta, asiassa voidaan soveltaa MRL 182 :n mukaista uhkasakkoa. YMPLTK Jouni Hirvonen on toimittanut uuden pääosin samansisältöisen kirjeen kuin edellä kunnan ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Lisäyksenä edelliseen kirjeeseen kirjeen liitteenä on ulkopuolisen todis ta jan lausunto jossa lausutaan, että lopputarkastuksessa kävi ilmi ra ken nuk sen kulman olevan vähän yli rajan ja rakennustarkastaja on to den nut viereisen alueen olevan puistoaluetta niin piharakennus voi jää dä paikalleen. Edelleen kirjeessä todetaan, että rakennustarkastajan suullisiakin neu vo ja pitää noudattaa ja ne sitovat kuntaa sekä rakentajaa. Kunta työn an ta ja na on vastuussa virkamiehiensä tekemisistä. Hirvonen on ollut kahteen lakimieheen yhteydessä ja on saanut heiltä neuvoja. Puumalassa on ollut vastaavanlainen tapaus. Lopuksi Hirvonen antaa kunnan purkaa tai purattaa rakennuksen pää ty tai muuttaa kaavaa niin, että rakennus tulee vuokralaisen puolel le. Hän voi purkaa päädyn itse, mutta vaatii kunnalta euron kor vaus ta asiasta. Hirvonen vaatii myös kaikkia joiden räystäs on kunnan puolella, poista maan ne siten, että ne ovat omalla maalla. puh , sähköposti: etu ni

3 Ehdotus: Todetaan rakennustarkastaja Sipilän lausuntonsa mukaan to denneen, että rakennus voi jäädä paikalleen, mutta jos siitä valitetaan se voidaan joutua purkamaan. Rakennustarkastajan suullisesta lu paukses ta on eri näkemys rakentajalla ja rakennustarkastajalla. Jo ka tapauksessa rakennustarkastajalla ei ole ollut, edes kirjallisena, oikeut ta myöntää lupaa kunnan maalle. Hirvonen on itse kaivaessaan rakennuspaikkaa poistanut tontin ra japyy kit. Rakennuksen mittausta paikalleen ei ole suorittanut kunnan mit taus osas to vaan Hirvonen on itse merkinnyt rakennuksen pai kalleen. Hirvonen on myös itse rakentanut rakennuksen. Tätä edeltää se, että osalle rakennetusta rakennuksesta (katos ja porrastasanne) ei ole edes myönnetty rakennuslupaa. Näin ollen kunnalle esitetty korvausvaatimus on täysin aiheeton ja kun ta ei katso oikeaksi ryhtyä kaavoittamaan aluetta, kun ky sy mykses sä ei ole kunnasta aiheutunut tilanne. Rakennus on määrätty sijoitettavaksi omalle maalle räystäineen, kos ka rakennus ei ole rajassa kiinni asemapiirroksessa, vaan tulee pää tök sel lä asemapiirroksen mukaiseen paikkaan. Mikäli rakennus on hyväksytyssä asemapiirroksessa rajassa kiinni, ei sitä velvoiteta siir tä mään kauemmaksi rajasta. Tilanne on näin ollen tasapuolinen kaik kien maan omis ta jien kesken. Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Asikkalan ym pä ris tö lau ta kunnan ja hallinto-oikeuden päätöksen, joten kehotetaan edelleen Hirvos ta noudattamaan purkamisessa KHO:n asettamaa määräaikaa Lautakunta tulee asettamaan uhkasakon määräyksen te hos ta mi sek si, mikäli määräaikaa ei noudateta. YMPLTK Jouni Hirvonen on valittanut hallinto-oikeuteen edellä tehdystä päätök ses tä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää asiasta lausuntoa. Valitusta perustellaan sillä, että aiempi rakennustarkastaja Sipilä on ol lut heti alusta lähtien tietoinen siitä, että rakennuksen pääty on kun nan maan puolella. Missään vaiheessa rakennuksen päätyä ei ole vaadittu purettavaksi, eikä lopputarkastuksessa huomautettu. Vala eh toi sen todistajan lausunto on toimitettu ym pä ris tö lau ta kun nal le. Arkistonhoitajan mukaan muista luvista ei ole hänen aikanaan hä vinnyt mitään ja hän kertoi rakennustarkastajalla olevan vapaa pää sy arkistohuoneeseen. Kunnalta löytyy ainoastaan sähköisessä muodossa lop pu tar kas tuk-

4 sen suorittamisesta merkintä. Ainoastaan tästä rakennusluvasta on hä vin nyt kaikki yksityiskohtaiset tiedot jotka pitäisi todistaa miten tarkas tuk set on suoritettu. Rakennustarkastaja väittää virheellisesti, ettei katokselle ole myön net ty rakennuslupaa. Katokselle on myönnetty toi men pi de lu pa ja tä mä lupapaperi on hukkunut kunnan arkistosta. Tä mä toimitettiin Jou ni Hirvosen toimesta. Rakennustarkastajat antavat suullisia neuvoja ja määräyksiä, jotka ovat sitovia. Tässä tapauksessa ei ole epäilystäkään siitä, että raken nus tar kas ta ja Sipilä on asian tiennyt. Sillä seikalla ei ole mer kitys tä, että Sipilällä ei ole ollut oikeutta antaa rakennuksen olla naapu rin puolella. Hän on edustanut kuntaa ja kunta on vastuussa hänen tekemisistään. Tehdessäni kaupat Urpo Hirvosen kanssa meillä kum mal la kin oli tieto, että Sipilän lupaus rakennuksen olosta oli vi ralli nen kunnan kanta. Kuntalaiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, koska viereisen Nie me län talousrakennuksen räystäs on kunnan puolella. An taessaan katokselle toimenpideluvan on Sipilä tietoisesti antanut lu van ra jan ylitykselle. Katson, että kunta on vastuussa henkilökuntansa teke mi sis tä ja näin ol len korvausvelvollinen virheistä.kukaan ei ole edes väittänyt, ettei suul li nen lupa olisi pätevä. Lopuksi Hirvonen pyytää hallinto-oikeutta pyytämään kunnalta täydel li set asiakirjat, sillä esim. rakennuslupia he eivät saa antaa ke nelle kään ulkopuoliselle. Lisäksi hän toteaa, vaikka pyytäisin kopiot heillä olevista asiakirjoista, ne eivät olisi virallisia. Hän pyytää sel vit tämään, miksi tämän luvan asiakirjat ovat hä vin neet lop pu tar kas tuk sen sähköisestä muodosta huolimatta. Kunta on velvoitettava mak samaan hakijan oikeudenkäyntikulut. Ehdotus: puh , sähköposti: etu ni Todettakoon aluksi, että valitus koskee talousrakennusta, jonka Hirvo nen on rakentanut osittain naapurin puolelle (kunnan puisto) ja ym pä ris tö lau ta kun ta on velvoittanut Hirvosen purkamaan toi men pi de lu van vastaisesti rakennetun va ras to ra kennuk sen päädyn siten, että rakennus räystäineen tulee ko ko nai suudes saan tontin puolelle. Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt päätök sen taltio Todettakoon myös, että alunperin Hirvosen naapuri on riitauttanut Hir vo sen rakennustyön ja kunta on vain pyrkinyt tekemään asiassa mah dol li sim man oikean ratkaisun. Siis kunta ei ole tässä rii ta-asiassa osapuoli. Todetaan lausuntona seuraavaa: Kuten Ho:n ja Kho:n pää tök sis tä kin

5 ilmenee saadun selvityksen perusteella on katsottava, että lop pu katsel mus on suoritettu valvontaohjelman merkinnän mukaisesti ja rakennus on siinä hyväksytty. Toimenpidelupapäätöksessä lupanro lupa on myönnetty varastorakennukselle ehdolla, että katosta ja erillistä por ras ta san net ta ei rakenneta. Urpo Hirvonen on tehnyt oi kai su vaa timuk sen päätöksestä. Rakennuslautakunta pysytti raken nus tar kas ta jan päätöksen. Nämä päätökset ovat kunnan ar kistos sa. Todettakoon, että em. rakennuslautakunnan päätöksessä on todettu seu raa vaa: "Päätöksen ( ) rakennustarkastaja on tehnyt näh ty ään runkovaiheessa olevan ja jo osittain purkupelleillä ul ko verho tun rakennuksen." Siis lupaa myönnettäessä rakennus on ollut jo ra ken teil la. Kunnan rakennustarkastaja on vaihtunut lokakuussa 2011 ja siitä mitä sitä ennen on suullisesti puhuttu ja luvattu on osapuolten kes ken eriävät näkemykset. Rakennusvalvontaviranomainen on tässä ti lantees sa joutunut tekemään päätökset kirjallisten selvitysten ja do kument tien perusteella. Liitämme lausunnon liitteeksi kaikki asiaan liittyvät arkistoidut asia kirjat. Lukuun ottamatta lopputarkastuspöytäkirjaa asiakirjoja ei ole hävin nyt. Muihin valituksessa oleviin seikkoihin on vastattu jo aiemmin. Katsotaan näin ollen, että kunta ei ole velvollinen maksamaan va litta jan oikeudenkäyntikuluja.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot