S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s"

Transkriptio

1 S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s versio

2 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu s. 8 Ympäristölupa s. 21 Elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen s. 32 Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat s. 40 Lupakäsittely s. 49 Luvan myöntämisen perusteet s. 69 Jätevesien käsittely s. 79 2

3 Tonttipalvelut 3

4 Kaupungin tonttitarjonta Eri puolilla kaupunkia on vapaasti varattavissa noin 250 tonttia 150 tonttia sijaitsee vanhan Salon kaupungin alueella tarjontaa on kaikissa vanhoissa kunnissa (paitsi Muurlassa) Vuosittain ~100 tontin luovutusta -> luovutuskuntoisia tontteja on nyt yli kahdeksi vuodeksi Valmiiksi kaavoitettuja tontteja on yli 600 vuosittain talousarvion laadinnassa pyritään varmistamaan riittävä tarjonta kaikissa kuntakeskuksissa Tarjonta on esillä osoitteessa 4

5 Tonttien varaus ja luovutus Varauslomake on saatavilla netistä, lomakkeen palautus allekirjoitettuna Halikon virastotaloon, Hornintie 2-4 Varaus on voimassa 6 kk, varausmaksu 400 varausmaksu hyvitetään luovutuksen yhteydessä varausaikana on mahdollista tehdä maaperätutkimus Ilmoitus osto- tai vuokraushalukkuudesta tulee tehdä varausajan puitteissa uusi järjestelmä päivittää tilanteen automaattisesti, muistakaa varausajan päättymisajankohta! Lisätiedot: tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen, , 5

6 Muut mittausosaston palvelut Lupakartat ja vapaat tontit tilausosoite: lupakartat, kaavaotteet, sähköinen aineisto Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus luvan ehdoissa määritellään merkinnän tekijä, joka on joko rakennusvalvonta tai mittausosasto mittausosaston tekemät merkinnät tilataan mittaustyöpäällikkö Marko Laiholta, , sijaintikatselmus tarvitaan pohjakartan ajantasaisuuden varmistamiseksi Maanvuokraukseen liittyvät asiat maankäyttösihteeri Laura Laakso, , Maan ostoon ja myyntiin liittyvät asiat kiinteistö- ja mittauspalvelujen johtaja Ari Vainio, , 6

7 Rakentamiskelpoinen tontti Jos asemakaavan sitovan tonttijaon alueella rakennuspaikka on tila eikä tontti, se on MRL 81 :n mukaisessa rakennuskiellossa Suurin osa rakennuskielloista näkyy lupakartalta ja kiinteistörekisteriotteelta Rakennuskiellon purkaminen edellyttää tonttijaon ja lohkomisen tekemistä, se kestää 3 4 kk ja maksaa Näin tilasta muodostuu rekisteröity tontti, johon on mahdollista hakea rakennuslupaa. Ohjeellisen tonttijaon alueella vastaavia ongelmia aiheutuu vain, jos kiinteistöraja kulkee keskellä rakennusalaa tai rakennusta Sitovan tonttijaon alueella kiinteistötoimitukset tekee Salon kaupunki, muualla Maanmittauslaitos 7

8 Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 8

9 Poikkeaminen Poikkeamista voi hakea maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 ). 9

10 Suunnittelutarvealue, suunnittelutarveratkaisu Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan haja-asutusaluetta, jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi on syytä ryhtyä rakentamaan esimerkiksi teitä, vesijohtoja tai viemäriä (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ). Rakentamispainetta syntyy, kun kaavoittamattoman alueen ulkopuolelle on muodostumassa useamman rakennuksen ryhmiä (esim. taajamaluonteinen asutus) Nykyisin Salossa alue voi olla suunnittelutarvealue suoraan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai rakennusjärjestyksen määrittelyn mukaan (ks. seuraava sivu). Myös muualla kuin suunnittelutarvealueella sijaitseva, yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa kaavallista harkintaa eli suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa, jossa kunnalle tulevat velvoitteet (tiet, vesijohdot, viemärit jne) on jo huomioitu. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa. 10

11 Suunnittelutarvealueet Salossa 11

12 Rakentaminen ranta-alueelle ilman oikeusvaikutteista kaavaa => poikkeaminen Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää asemakaavaa tai oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Mikäli tällaista kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä. Poikkeamispäätöstä ei kuitenkaan tarvita: maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista varten maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista varten eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten Poikkeamistarve kannattaa aina tarkistaa rakennusvalvonnasta! 12

13 Poikkeamishakemus - Lomakkeen voi tulostaa internetistä osoitteesta tai sen voi hakea kaupunkisuunnitteluosastolta - Palautus kaupunkisuunnitteluosastolle, Hornintie 2-4, Halikko - Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen Liitteet: Virallinen tonttikartta, joka tilataan kiinteistö- ja mittauspalveluiden osastolta (ei pakollinen, mutta helpottaa ja nopeuttaa käsittelyä) Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus) 2 kpl asemapiirroksia, joista ilmenevät sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla Selvitys naapurien kuulemisesta (hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset. Hakija voi kuulla naapureita samalla lomakkeella sekä poikkeamista että rakennuslupaa varten. Tämä tulee merkitä lomakkeeseen. Huom! Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä erityiset perustelut poikkeamiselle. 13

14 Kuka päättää poikkeamisesta? Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnitteluosastolla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) päättää seuraavissa poikkeamisasioissa: uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä sekä poikkeaminen asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiskäsittely kestää yleensä vähintään 6 kk Kaupunginhallitus päättää muut poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut poikkeamiskäsittely kestää useimmiten 1-3 kk riippuen selvitys- ja neuvottelutarpeesta Rakennusvalvonta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksiin rakennuspaikan vähimmäiskoosta tai rakentamisen määrästä tai etäisyyksistä ranta-alueella, mikäli ne eivät vaikeuta kaavoitusta ennen poikkeamisen ratkaisemista kaupunkisuunnitteluosasto antaa asiasta lausunnon 14

15 Mitä poikkeaminen maksaa? Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. KAUPUNGINHALLITUKSEN POIKKEAMISPÄÄTÖS: Myönteinen päätös 390 / Kielteinen päätös 190 KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO Varsinais-Suomen ELYkeskuksen toimivaltaan kuuluvissa poikkeamispäätöksissä: 200 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN POIKKEAMISPÄÄTÖS: Myönteinen päätös 440 / Kielteinen päätös 220 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Myönteinen päätös 390, Kielteinen päätös 190 Huom! Näiden taksojen lisäksi kaupunki perii hakijoilta kulut, jotka aiheutuvat mahdollisesti naapurien ja muiden osallisten kuulemisesta (kirjeet, lehti-ilmoitukset jne.), elleivät hakijat hoida kuulemista itse. 15

16 Muutoksenhaku päätökseen Poikkeamista koskevasta Salon kaupungin tai Varsinais- Suomen ELY-keskuksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun Hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. 16

17 Asemakaavan/-muutoksen hakeminen Maanomistaja voi anoa asemakaavoittamattoman alueen kaavoitusta tai kaavoitetun alueen asemakaavan muuttamista kaupunginhallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella anomuksella. Kaupunkisuunnitteluosasto käsittelee anomukset vuosittain kaavoituskatsauksen laatimisen yhteydessä. Kiireelliset tai kaupungin kehittämisen kannalta olennaiset hankkeet voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä ottaa ohjelmaan erillisellä päätöksellä. Asemakaavan laatimisesta peritään korvaus taksan mukaisesti. 17

18 Kaavaprosessi Kaavaprosessi kestää yleensä kuudesta kuukaudesta useaan vuoteen riippuen tarvittavista selvityksistä ja vuorovaikutusprosessin sujuvuudesta 18

19 Kaavoitustaksat Omakoti- ja paritalotontit (AO,AP) 3720 Rivitalotontit (AR) 4483 Kerrostalotontit (AK) 6837 Liiketontit (K) 9525 Teollisuustontit 7364 Taksa täysimääräisenä ensimmäisestä tontista, 50 % toisen tontin osalta ja 25 % taksasta jokaisen seuraavan tontin osalta. Summa peritään anojilta kullekin ohjeellisessa tonttijaossa esitettyjen tonttimäärien suhteessa. Mikäli tonttien käyttötarkoitus poikkeaa edellä esitetystä tai kaavaan sisältyy muita tavanomaisesta poikkeavia suunnitteluratkaisuja tai mikäli maanomistajat joutuisivat selkeästi eriarvoiseen asemaan saamaansa hyötyyn ja maksamiinsa korvauksiin nähden, voidaan taksoja soveltaa tapauskohtaisesti toisinkin. Kaupungilla on oikeus periä lisäkustannukset kaavan tai kaavamuutoksen hakijoilta. 19

20 Loppusanat Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen. Kaavan mukaan rakentaminen suoraan rakennusluvalla on aina varmin ja nopein vaihtoehto. Harkitse sitä! 20

21 Ympäristölupa 21

22 Ympäristölupa koskee toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön 22

23 Riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta lupaviranomainen on joko 1) Alueellinen ympäristölupavirasto, AVI tai 2) Salon rakennus- ja ympäristölautakunta -toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena -asiat valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö, joka myös neuvoo lupa-asioissa Lupahakemus toimitetaan kunnan toimivaltaiselle lupaviranomaiselle joko sähköisesti tai postitse PL Salo tai tuomalla hakemus ympäristönsuojeluyksikköön, Hornintie 2-4, Halikko AVIlle osoitetut hakemukset on toimitettava osoitteeseen PL Helsinki 23

24 Ympäristölupaa vaativat toiminnot ja laitokset: Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 Kunnassa päätettävät ympäristöluvat 7 Alueellisessa ympäristölupavirastossa päätettävät ympäristöluvat 5 Valitusviranomaisena ympäristöluvasta toimii Vaasan hallinto-oikeus PL Vaasa 24

25 Muutamia esimerkkejä ympäristölupaa vaativista kohteista: Metsäteollisuus Massa-, paperi-, kartonki- ja puulevyjä valmistavat tehtaat Metalliteollisuus Kemianteollisuus (lannoitteet, maalit, lääkkeet jne) Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai valmistus Malmien tai mineraalien kaivaminen sekä maaperän ainesten otto, mm. turpeen otto Mineraalituotteiden valmistus, mm. betoni- ja sementtitehtaat, mineraalivillatehtaat, tiilitehtaat, keramiikkatehtaat Nahka- ja tekstiilitehtaat Meijerit ja teurastamot Lihaa tai kalastustuotteita jalostavat laitokset Sokeritehtaat sekä perunan ja juuresten käsittelylaitokset 25

26 Eines- ja makeistehtaat, kahvipaahtimot, panimot ja tupakkatehtaat Vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehtaat Kalankasvattamot, turkistarhat ja suuremmat eläinsuojat Satamat Ulkona sijaitsevat moottoriurheiluradat ja ampumaradat Jätevedenpuhdistamot (min. 100 asukkaan määrää vastaavat jätevedet) ja raakaveden puhdistuslaitokset Jätteen polttaminen Ulkona tapahtuva hiekkapuhallus Pesulat Eläintarhat tai huvipuistot Krematoriot 26

27 Asetuksen luettelossa mainittujen toimintojen lisäksi ympäristölupa on oltava: toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista (ei VL 19 :ssä tarkoitettu toiminta) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua VL 1 l 2 :n tarkoitettua uoman tai altaan pilaantumista toimintaan, josta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn öljyn ja kaasun etsintäporaukseen 27

28 Ympäristöluvan hakeminen Ympäristöluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat löytyvät ympäristönsuojeluyksikön kotisivuilta: lomakkeet/ Lupamenettely kunnassa kestää min. 6 kk Ympäristöluvan hinta on

29 Rekisteröintimenettely Lupamenettelyä kevyempi menettely on rekisteröintimenettely, joka koskee: - asfalttiasemia - polttonesteen jakeluasemia - pieniä polttolaitoksia (alle 50 MW) Rekisteröinti ei ole lupamenettely, vaan kirjaamistoimenpide Ohjeet rekisteröintiin ympäristönsuojeluyksikön kotisivuilla luvat/ 29

30 Meluilmoitus Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 60 :n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ohjeet ja lomake meluilmoituksen laatimista varten löytyvät tästä osoitteesta: 30

31 Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa Mikäli rakentaja haluaa hyödyntää maarakentamisessa esim. betonimursketta, tiiltä, lento- tai pohjatuhkaa, tulee hänen tehdä ilmoitus ns. Mara-asetuksen (VNA 591/2006) mukaan ympäristönsuojeluyksikköön (yksikkö toimittaa ilmoituksen ELY:lle). Huom! Asia saattaa johtaa ympäristölupaan Pieniä määriä puhdasta maa-ainesta voi hyödyntää rakentamispaikan ulkopuolella ilman ilmoitus- ja lupamenettelyä. Tarkista asia ympäristönsuojeluyksiköstä! 31

32 Elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen 32

33 Elintarvikelain mukaan hyväksyttävät huoneistot Elintarvikkeiden valmistuslaitokset Elintarvikemyymälät Kahvilat ja ravintolat Kioskit Laitoskeittiöt Kaikki muutkin elintarvikehuoneistot, joissa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikat 33

34 Terveydensuojelulain mukaan hyväksyttävät huoneistot Koulut ja oppilaitokset Päivä-, lasten- ja vanhainkodit Parturit, kampaamot, kauneushoitolat ja tatuointipaikat Kuntosalit ja liikuntatilat, jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön Julkiset huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot Yleiseen käyttöön tarkoitetut saunat, uimahallit ja kylpylät Eläinten pitoon tarkoitetut rakennukset asemakaavaalueella Talousvettä toimittavat laitokset 34

35 Milloin lupa on haettava? EL:n mukaan huoneiston on oltava asianomaisen viranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista ja valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden sisällä siitä, kun hakemuspaperit on toimitettu viimeistään 60 vrk ennen toiminnan aloittamista TsL:n mukaan viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista Kun vanhaan huoneistoon tehdään muutoksia, toimijan on otettava yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon, jotta voidaan todeta, tarvitaanko huoneistolle uusi hyväksyntä muutostöiden johdosta 35

36 Mitä asiakirjoja tarvitaan? Hakemuslomakkeet erilaisille tiloille löytyvät ympäristöterveydenhuollon kotisivuilta osoitteesta: /asuminenjaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/lomakkeet Lomakkeita voi myös tilata soittamalla terveystarkastajille tai hakea ympäristöterveydenhuollosta, osoitteesta Rummunlyöjänkatu 7a, II kerros Lisäksi tarvitaan pohja- ja lvi-piirustukset ja kalustesuunnitelma Elintarvikehuoneistoa käyttävän elintarvikealan toimijan, esim. ravintoloitsijan tai kauppiaan, on laadittava myös omavalvontasuunnitelma, jossa toimija kuvaa toimenpiteet, jotka hän suorittaa tuotteidensa laadun takaamiseksi 36

37 Mistä hyväksyntä haetaan? Ympäristöterveydenhuolto, Rummunlyöjänkatu 7a, II kerros, salo sähköpostilla: 37

38 Kuinka kauan käsittely kestää? Elintarvikehuoneistot: korkeintaan 60 vrk Terveydensuojelulain mukaiset tilat: korkeintaan 30 vrk Valitusaika 14 vrk päätöksen tiedoksisaannista Huoneiston saa ottaa käyttöön vasta valitusajan päätyttyä 38

39 Mitä maksaa? Elintarvikehuoneisto TsL:n mukainen tila Maksun perustana käytetään ympäristöterveydenhuollon työlle määriteltyä tuntihintaa, ja maksun suuruus riippuu kohteen koosta, mutta myös työajasta, joka joudutaan hyväksymiseen käyttämään Maksutaksa löytyy ympäristöterveydenhuollon kotisivuilta osoitteesta: /asuminenjaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/naytteidenvastaan otto 39

40 Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 40

41 Rakennuslupa, MRL 125 Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa; esim. asuin-, sauna-, toimisto-, liikerakennus Korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajennus tai sen kerrosalan lisääminen vaatii rakennusluvan; esim. tehdään pesutilat rakennukseen, jossa niitä ei ole ennen ollut Käyttötarkoituksen muutos; esim. loma-asunto muutetaan vakituiseen asuinkäyttöön 41

42 Toimenpidelupa, MRL 126 Rakennelman tai laitoksen, kuten maston, säiliön tai piipun pystyttäminen Rakennelma tai laitos, jota ei pidetä rakennuksena; esim. asemakaava-alueella vaja 7-15 m2 tai rajalle rakennettava kiinteä aita h>120 cm, urheilupaikka, varastointialue, tuulivoimala h<30 m Rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide tai asuinrakennuksen huoneistojärjestelyt; esim. julkisivun oleellinen muuttaminen tai asuinhuoneistojen yhdistäminen Toimenpiteiden luvanvaraisuudesta mainitaan tarkemmin rakennusjärjestyksessä. Linkki: 42

43 Ilmoitus, MRL 129 Kun rakennelma on merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen; esim. asemakaava-alueella erillinen katos <25m2, ranta- ja suunnittelutarvealueilla vaja 7-15m2, suurehko laituri >10m tms. Ilmoituksella käsiteltävistä toimenpiteistä mainitaan tarkemmin rakennusjärjestyksessä. Linkki: Jos rakennelman koko on <7m2, ei tarvita ilmoitusta, mutta rakennelma on silti sijoitettava kaavamääräysten mukaisesti. 43

44 Maisematyölupa, MRL 128 Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaava niin määrää 3) alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimista varten Mikäli haluat kaataa puun/puita, ota yhteyttä rakennusvalvontaan, puh / tai jolloin tapauskohtaisesti selvitetään, onko tarpeen hakea maisematyölupaa vai ei. 44

45 Purkamislupa, MRL 127 Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi Ennen purkamistyöhön ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle esittää selvitys purkamisjätteen käsittelystä ja/tai hyödyntämisestä Silloin kun purkamiseen ei tarvita erillistä lupaa, on rakennusvalvontaviranomaiselle tehtävä purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä 45

46 Tilapäinen rakennus, MRL 176 Rakennus, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan (enintään 5 vuotta) Ei saa johtaa merkittävään rakentamiseen (esim. vähittäiskaupan suuryksikköä ei voi myöntää tilapäisellä luvalla) 46

47 Määräaikainen rakennus, MRL 125 Rakennusluvassa voidaan määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten asettaa määräaika Lupa ratkaistaan pysyvän luvan myöntämisedellytysten pohjalta 47

48 Mitä lupa maksaa? voimaantulleen taksan mukaan: - Rakennuslupa: perusmaksu + kokonaisalan mukaan esim. rivitalo 576 m2: /m2 omakotitalo 150 m2: ,5 /m2 yksinkertainen talousrakennus: /m2 - Toimenpidelupa: rakennusta tai toimenpidettä kohti esim. kerrostalon julkisivumuutos 200 omakotitalon kattomuutos 150 omakotitalon julkisivumateriaalinvaihto Toimenpideilmoitus: käsittelymaksu 60 - Maisematyölupa: Purkamislupa: rakennusta kohti 200, pientalon tai vast. osalta 100, - Purkamisilmoitus: 60 - Lisäksi maksavat: naapurien kuuleminen kaupungin toimesta, vähäinen poikkeaminen ja sijainnin merkintä/sijaintikatselmus 48

49 Lupakäsittely 49

50 Rakennusvalvontaviranomaisen rooli Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Salossa rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pääasiassa ympäristö-, maa-aines- ja maisematyöluvat Kunnan hallintosäännössä rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa on siirretty siten, että kaikkia muita lupia myöntävät pääsääntöisesti rakennusvalvontayksikössä toimivat yksittäiset viranhaltijat Lupa-asiat ratkaisee aina rakennusvalvontaviranomainen Muut viranomaiset (esim. palotarkastaja, työsuojeluviranomainen, ympäristöviranomainen) antavat lupiin asiantuntijalausuntoja 50

51 Arkisto Rakennettujen kiinteistöjen lupa-asiakirjoja säilytetään eri puolilla Saloa vanhojen kunnantalojen arkistoissa Lupa-asiakirjojen hakuaika on yleensä min. 2 viikkoa Kun tilataan asiakirjoja vanhan Salon alueelta, tarvitaan rakennuspaikan kiinteistötunnus Muilta alueilta tarvitaan luvan hakemisen ajankohta vuoden tarkkuudella ja luvan hakijan tiedot Arkistotilauksia ottaa vastaan arkistoija Marika Kontio, puh tai Asiakirjat toimitetaan Halikon virastotalolle katseltaviksi Tarvittaessa asiakirjat voidaan lähettää kopioitaviksi paikalliseen kopiolaitokseen tilaajan laskuun 51

52 Ennakkoneuvonta Jo suunnittelun alkuvaiheessa tulisi selvittää rakennusvalvonnasta, onko hanketta tarpeen esitellä jo luonnosvaiheessa Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun suunnitelma poikkeaa kaavamääräyksistä, rakentamistapaohjeista jne. Tällä varmistetaan, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa ja ettei suunnittelija tee turhaa työtä Ennakkoneuvontaa annetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse Rakennusvalvontayksikön yhteystiedot löytyvät osoitteesta rakennusvalvonta/yhteystiedot/ Jos olet hiemankin epävarma, älä epäröi ottaa yhteyttä! Suunnittelijan on hyvä käydä näyttämässä luonnoksia myös lausuntoja antaville viranomaisille 52

53 Lupahakemus ja luvan liiteasiakirjat Jotta lupa voidaan kirjata sisälle, tulee rakennusvalvontaan toimittaa hakemuslomake, piirustukset ja virallinen lupakartta. Ilman em. asiakirjoja lupaa ei oteta vastaan. Lupakarttatilaukset, ks. tonttipalvelut Ensin todetaan, mitä liiteasiakirjoja ja mahdollisesti muita lupia lupaan tarvitaan. Puutteista tiedotetaan luvan hakijalle tai pääsuunnittelijalle. Lupiin tarvittavat asiakirjat, ks. luvanhakeminen/ 53

54 Lausunnot Lupaan pyydetään tarvittavat lausunnot Lausuntoja antavat yleensä Kaupunkikuvatoimikunta Kaupunkisuunnitteluosasto Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kannanotto (ei virallista lausuntoa) Varsinais-Suomen maakuntamuseo tai Museovirasto Tarvittaessa pyydetään lausuntoja myös muilta viranomaisilta 54

55 Kaupunkikuvatoimikunnan lausunnot Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä keskiviikkona Lausuntojen kohteet: rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) suojellut kohteet keskusta-alueella sijaitsevat kohteet (erityisesti Alhaisi, Armfelt, Hermanni, Horn, Kauniainen, Lukkarinmäki, Meriniitty ja Moisio) Viitanlaakson ja Viitannummen asemakaava-alueet Lausunnot: ovatko kaavamääräykset huomioitu julkisivusuunnittelussa ovatko suunnitteluohjeet huomioitu julkisivusuunnittelussa onko kohde ympäristöön sopiva muodon, materiaalien, värien ja maaston puolesta onko istutussuunnitelma kohteeseen sopiva 55

56 Kaupunkisuunnitteluosaston lausunnot Kaupunkisuunnitteluosaston yhteystiedot: asiakaspalvelu/ käyntiosoite Halikon virastotalo, Hornintie 2-4 Lausuntojen kohteet: kaavalliset poikkeamat rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) suojellut kohteet keskusta-alueella sijaitsevat kohteet (erityisesti Alhaisi, Armfelt, Hermanni, Horn, Kauniainen, Lukkarinmäki, Meriniitty ja Moisio) Viitanlaakson ja Viitannummen asemakaava-alueet suunnittelutarvealueet kohteet vanhojen kaavojen alueilla 56

57 Kaupunkisuunnitteluosaston lausunnot Lausunnot: onko suunnitelma kaavamääräysten mukainen (käyttötarkoitus, sijainti, rakennusoikeuden käyttö, ulkoasuun liittyvät määräykset jne ) ovatko suojelumääräykset huomioitu suunnitelmassa ovatko mahdolliset poikkeamiset kaavasta hyväksyttävissä vähäisinä poikkeamisina mikäli hanke on siinä määrin kaavan vastainen, että hanke edellyttää poikkeamispäätöstä, onko poikkeamista haettu kaupunginhallitukselta tai ELY:ltä onko kyseessä suunnittelutarvealue ja jos on, onko haettu suunnittelutarveratkaisua onko rakennus ympäristöön sopiva maaston, muodon, materiaalien ja värien puolesta pihajärjestelyt rakennustapaohjeiden noudattaminen onko suunnittelijan pätevyys riittävä 57

58 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnot Pelastuslaitoksen yhteystiedot: paloturvallisuus: johtava palotarkastaja Aki Toivanen, puh tai VSS-lausunnot: palomestari Hannu Karjunen, puh tai käyntiosoite Kaakelitehtaankatu 4 Lausuntojen kohteet: rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset (tarvittaessa myös pienemmät kohteet) tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) väestönsuojat 58

59 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnot Paloturvallisuuteen liittyvät lausunnot: pääpiirustusten tarkistuslistat suunnittelijalle, ks. luvanhakeminen/ VSS-lausunnot: väestönsuojatarve väestönsuojalaskelman oikeellisuus väestönsuojapiirustusten (asemapiirustus, pohjapiirustus ja leikkauspiirustus) oikeellisuus Väestönsuojapiirustusten laatimisohjeet: RT kohta 16 s mukaan pelastuslaitokselle on toimitettava ilmoitus väestönsuojasta 59

60 Ympäristönsuojeluyksikön lausunnot Ympäristönsuojeluyksikön yhteystiedot: jeluosastonyhteystiedot/ käyntiosoite Hornintie 2-4 Lausuntojen kohteet: jätevesien käsittelyjärjestelmät, ks. jätevesien käsittely ympäristölupaa mahdollisesti edellyttävät kohteet eli toiminta, josta saattaa aiheutua haittaa luonnolle tai naapureille: jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua uoman tai altaan pilaantumista, esim. suuremmat alueelliset jäteveden puhdistamot (kyläpuhdistamot, kerrostalojen puhdistamot, useampien kesämökkien yhteiset puhdistamot) kohteet pohjavesialueilla ja luonnonsuojelualueilla toiminta, josta saattaa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta, esim. eläinsuojat, tuulimyllyt 60

61 Ympäristöterveydenhuoltoyksikön lausunnot Ympäristöterveydenhuoltoyksikön yhteystiedot: terveysvalvonta/ käyntiosoite Rummunlyöjänkatu 7A, 2. kerros Lausuntojen kohteet: ks. elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen s. 33 ja 34 61

62 Ympäristöterveydenhuoltoyksikön lausunnot Lausunnot: elintarvikehuoneistojen vesipisteet ja lattiakaivot: keittiössä erilliset vesipisteet seuraavien toimintojen yhteydessä: käsienpesuallas, ruoanvalmistus, astioiden pesu, siivous myyntitiskin yhteydessä käsienpesuallas lattiakaivot kylmähuoneessa, keittiössä ja keittiön siivoustilassa elintarvikehuoneistojen sosiaalitilat kulku wc-tiloihin ei saa olla suoraan keittiötilasta tai raaka-ainevarastosta, oltava etuhuoneellinen wc-tila siivoustilat: vesipiste, lattiakaivo, kaatoallas, kuivauspatteri, teline varrellisille välineille, hyllyt, hyvä ilmanvaihto asiakas-wc-tilat: asiakas-wc-tilojen mitoitus yleensä RT Ravintolat ja kahvilat mukaan kulku wc-tiloihin ei saa olla suoraan asiakastilasta, oltava etuhuoneellinen wc-tila inva-wc 62

63 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kannanotto (ei virallista lausuntoa) Yhteystiedot: työsuojeluinsinööri Heikki Taimen, puh tai tarkastaja Tapio Saarinen, puh tai tarkastaja Antti Leino, puh tai käyntiosoite Annankatu 7 Kannanottojen kohteet: työpaikkatilat Kannanotot: riittävät henkilöstötilat mies- ja naispuolisille työntekijöille sosiaalitilojen mitoitus ja kalusteet RT Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tilat mukaan työhuoneiden ilmanvaihto ja valaistus (riittävä luonnonvalo) työhuoneiden riittävä koko terveydelle vaaralliset aineet ja niiden säilytys (esim. maalit, torjunta-aineet yms.) melun, tärinän, paineen, pölyn, savun, kaasun ja höyryn haittavaikutusten huomioiminen (esim. kompressorit, kohdepoistot yms.) 63

64 Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja Museoviraston lausunnot Lausuntojen kohteet: suojellut rakennukset Lausuntojen saaminen kestää n. 1-2 kk 64

65 Piirustusten tarkistuslistat Kun tarvittavat lausunnot on annettu, tarkistaa luvan käsittelijä piirustusten oikeellisuuden tarkistuslistojen avulla. Tarkistuslistat löytyvät osoitteesta: luvanhakeminen/ 65

66 Lupakäsittelyn ajallinen kesto Ilmoitus: rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen Muut luvat: lupien käsittelyaikaan vaikuttavia asioita toimitetaanko hakemuksen liiteasiakirjat hyvissä ajoin rakennusvalvontaan. Usein luvan myöntäjä joutuu odottamaan puuttuvia liiteasiakirjoja ennen kuin hän voi myöntää luvan, vaikka piirustukset muuten olisivatkin kunnossa tarvitaanko lausuntoja muilta asiantuntijoilta piirustusten oikeellisuus. Suunnittelijalla menee yleensä 1-2 viikkoa vaadittujen muutosten tekemiseen kuinka paljon muita lupia on käsittelyssä kuinka paljon lupakäsittelijät lupakäsittelyn lisäksi valmistelevat asioita rakennus- ja ympäristölautakunnalle, antavat lausuntoja luvista ja kaavoista, tarkastavat erikoissuunnitelmia, pitävät aloituskokouksia, käyvät katselmuksilla ja antavat ennakkoneuvontaa asiakkaille (yhteydenottoja tulee päivittäin sähköpostitse ja puhelimitse, osa asiakkaista käy toimistossa) lupien keskimääräinen käsittelyaika on n. 4-6 viikkoa 66

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot