S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s"

Transkriptio

1 S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s versio

2 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu s. 8 Ympäristölupa s. 21 Elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen s. 32 Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat s. 40 Lupakäsittely s. 49 Luvan myöntämisen perusteet s. 69 Jätevesien käsittely s. 79 2

3 Tonttipalvelut 3

4 Kaupungin tonttitarjonta Eri puolilla kaupunkia on vapaasti varattavissa noin 250 tonttia 150 tonttia sijaitsee vanhan Salon kaupungin alueella tarjontaa on kaikissa vanhoissa kunnissa (paitsi Muurlassa) Vuosittain ~100 tontin luovutusta -> luovutuskuntoisia tontteja on nyt yli kahdeksi vuodeksi Valmiiksi kaavoitettuja tontteja on yli 600 vuosittain talousarvion laadinnassa pyritään varmistamaan riittävä tarjonta kaikissa kuntakeskuksissa Tarjonta on esillä osoitteessa 4

5 Tonttien varaus ja luovutus Varauslomake on saatavilla netistä, lomakkeen palautus allekirjoitettuna Halikon virastotaloon, Hornintie 2-4 Varaus on voimassa 6 kk, varausmaksu 400 varausmaksu hyvitetään luovutuksen yhteydessä varausaikana on mahdollista tehdä maaperätutkimus Ilmoitus osto- tai vuokraushalukkuudesta tulee tehdä varausajan puitteissa uusi järjestelmä päivittää tilanteen automaattisesti, muistakaa varausajan päättymisajankohta! Lisätiedot: tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen, , 5

6 Muut mittausosaston palvelut Lupakartat ja vapaat tontit tilausosoite: lupakartat, kaavaotteet, sähköinen aineisto Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus luvan ehdoissa määritellään merkinnän tekijä, joka on joko rakennusvalvonta tai mittausosasto mittausosaston tekemät merkinnät tilataan mittaustyöpäällikkö Marko Laiholta, , sijaintikatselmus tarvitaan pohjakartan ajantasaisuuden varmistamiseksi Maanvuokraukseen liittyvät asiat maankäyttösihteeri Laura Laakso, , Maan ostoon ja myyntiin liittyvät asiat kiinteistö- ja mittauspalvelujen johtaja Ari Vainio, , 6

7 Rakentamiskelpoinen tontti Jos asemakaavan sitovan tonttijaon alueella rakennuspaikka on tila eikä tontti, se on MRL 81 :n mukaisessa rakennuskiellossa Suurin osa rakennuskielloista näkyy lupakartalta ja kiinteistörekisteriotteelta Rakennuskiellon purkaminen edellyttää tonttijaon ja lohkomisen tekemistä, se kestää 3 4 kk ja maksaa Näin tilasta muodostuu rekisteröity tontti, johon on mahdollista hakea rakennuslupaa. Ohjeellisen tonttijaon alueella vastaavia ongelmia aiheutuu vain, jos kiinteistöraja kulkee keskellä rakennusalaa tai rakennusta Sitovan tonttijaon alueella kiinteistötoimitukset tekee Salon kaupunki, muualla Maanmittauslaitos 7

8 Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 8

9 Poikkeaminen Poikkeamista voi hakea maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 ). 9

10 Suunnittelutarvealue, suunnittelutarveratkaisu Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan haja-asutusaluetta, jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi on syytä ryhtyä rakentamaan esimerkiksi teitä, vesijohtoja tai viemäriä (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ). Rakentamispainetta syntyy, kun kaavoittamattoman alueen ulkopuolelle on muodostumassa useamman rakennuksen ryhmiä (esim. taajamaluonteinen asutus) Nykyisin Salossa alue voi olla suunnittelutarvealue suoraan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai rakennusjärjestyksen määrittelyn mukaan (ks. seuraava sivu). Myös muualla kuin suunnittelutarvealueella sijaitseva, yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa kaavallista harkintaa eli suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa, jossa kunnalle tulevat velvoitteet (tiet, vesijohdot, viemärit jne) on jo huomioitu. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa. 10

11 Suunnittelutarvealueet Salossa 11

12 Rakentaminen ranta-alueelle ilman oikeusvaikutteista kaavaa => poikkeaminen Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää asemakaavaa tai oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Mikäli tällaista kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä. Poikkeamispäätöstä ei kuitenkaan tarvita: maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista varten maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista varten eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten Poikkeamistarve kannattaa aina tarkistaa rakennusvalvonnasta! 12

13 Poikkeamishakemus - Lomakkeen voi tulostaa internetistä osoitteesta tai sen voi hakea kaupunkisuunnitteluosastolta - Palautus kaupunkisuunnitteluosastolle, Hornintie 2-4, Halikko - Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen Liitteet: Virallinen tonttikartta, joka tilataan kiinteistö- ja mittauspalveluiden osastolta (ei pakollinen, mutta helpottaa ja nopeuttaa käsittelyä) Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus) 2 kpl asemapiirroksia, joista ilmenevät sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla Selvitys naapurien kuulemisesta (hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset. Hakija voi kuulla naapureita samalla lomakkeella sekä poikkeamista että rakennuslupaa varten. Tämä tulee merkitä lomakkeeseen. Huom! Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä erityiset perustelut poikkeamiselle. 13

14 Kuka päättää poikkeamisesta? Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnitteluosastolla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) päättää seuraavissa poikkeamisasioissa: uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä sekä poikkeaminen asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiskäsittely kestää yleensä vähintään 6 kk Kaupunginhallitus päättää muut poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut poikkeamiskäsittely kestää useimmiten 1-3 kk riippuen selvitys- ja neuvottelutarpeesta Rakennusvalvonta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksiin rakennuspaikan vähimmäiskoosta tai rakentamisen määrästä tai etäisyyksistä ranta-alueella, mikäli ne eivät vaikeuta kaavoitusta ennen poikkeamisen ratkaisemista kaupunkisuunnitteluosasto antaa asiasta lausunnon 14

15 Mitä poikkeaminen maksaa? Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. KAUPUNGINHALLITUKSEN POIKKEAMISPÄÄTÖS: Myönteinen päätös 390 / Kielteinen päätös 190 KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO Varsinais-Suomen ELYkeskuksen toimivaltaan kuuluvissa poikkeamispäätöksissä: 200 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN POIKKEAMISPÄÄTÖS: Myönteinen päätös 440 / Kielteinen päätös 220 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Myönteinen päätös 390, Kielteinen päätös 190 Huom! Näiden taksojen lisäksi kaupunki perii hakijoilta kulut, jotka aiheutuvat mahdollisesti naapurien ja muiden osallisten kuulemisesta (kirjeet, lehti-ilmoitukset jne.), elleivät hakijat hoida kuulemista itse. 15

16 Muutoksenhaku päätökseen Poikkeamista koskevasta Salon kaupungin tai Varsinais- Suomen ELY-keskuksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun Hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. 16

17 Asemakaavan/-muutoksen hakeminen Maanomistaja voi anoa asemakaavoittamattoman alueen kaavoitusta tai kaavoitetun alueen asemakaavan muuttamista kaupunginhallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella anomuksella. Kaupunkisuunnitteluosasto käsittelee anomukset vuosittain kaavoituskatsauksen laatimisen yhteydessä. Kiireelliset tai kaupungin kehittämisen kannalta olennaiset hankkeet voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä ottaa ohjelmaan erillisellä päätöksellä. Asemakaavan laatimisesta peritään korvaus taksan mukaisesti. 17

18 Kaavaprosessi Kaavaprosessi kestää yleensä kuudesta kuukaudesta useaan vuoteen riippuen tarvittavista selvityksistä ja vuorovaikutusprosessin sujuvuudesta 18

19 Kaavoitustaksat Omakoti- ja paritalotontit (AO,AP) 3720 Rivitalotontit (AR) 4483 Kerrostalotontit (AK) 6837 Liiketontit (K) 9525 Teollisuustontit 7364 Taksa täysimääräisenä ensimmäisestä tontista, 50 % toisen tontin osalta ja 25 % taksasta jokaisen seuraavan tontin osalta. Summa peritään anojilta kullekin ohjeellisessa tonttijaossa esitettyjen tonttimäärien suhteessa. Mikäli tonttien käyttötarkoitus poikkeaa edellä esitetystä tai kaavaan sisältyy muita tavanomaisesta poikkeavia suunnitteluratkaisuja tai mikäli maanomistajat joutuisivat selkeästi eriarvoiseen asemaan saamaansa hyötyyn ja maksamiinsa korvauksiin nähden, voidaan taksoja soveltaa tapauskohtaisesti toisinkin. Kaupungilla on oikeus periä lisäkustannukset kaavan tai kaavamuutoksen hakijoilta. 19

20 Loppusanat Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen. Kaavan mukaan rakentaminen suoraan rakennusluvalla on aina varmin ja nopein vaihtoehto. Harkitse sitä! 20

21 Ympäristölupa 21

22 Ympäristölupa koskee toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön 22

23 Riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta lupaviranomainen on joko 1) Alueellinen ympäristölupavirasto, AVI tai 2) Salon rakennus- ja ympäristölautakunta -toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena -asiat valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö, joka myös neuvoo lupa-asioissa Lupahakemus toimitetaan kunnan toimivaltaiselle lupaviranomaiselle joko sähköisesti tai postitse PL Salo tai tuomalla hakemus ympäristönsuojeluyksikköön, Hornintie 2-4, Halikko AVIlle osoitetut hakemukset on toimitettava osoitteeseen PL Helsinki 23

24 Ympäristölupaa vaativat toiminnot ja laitokset: Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 Kunnassa päätettävät ympäristöluvat 7 Alueellisessa ympäristölupavirastossa päätettävät ympäristöluvat 5 Valitusviranomaisena ympäristöluvasta toimii Vaasan hallinto-oikeus PL Vaasa 24

25 Muutamia esimerkkejä ympäristölupaa vaativista kohteista: Metsäteollisuus Massa-, paperi-, kartonki- ja puulevyjä valmistavat tehtaat Metalliteollisuus Kemianteollisuus (lannoitteet, maalit, lääkkeet jne) Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai valmistus Malmien tai mineraalien kaivaminen sekä maaperän ainesten otto, mm. turpeen otto Mineraalituotteiden valmistus, mm. betoni- ja sementtitehtaat, mineraalivillatehtaat, tiilitehtaat, keramiikkatehtaat Nahka- ja tekstiilitehtaat Meijerit ja teurastamot Lihaa tai kalastustuotteita jalostavat laitokset Sokeritehtaat sekä perunan ja juuresten käsittelylaitokset 25

26 Eines- ja makeistehtaat, kahvipaahtimot, panimot ja tupakkatehtaat Vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehtaat Kalankasvattamot, turkistarhat ja suuremmat eläinsuojat Satamat Ulkona sijaitsevat moottoriurheiluradat ja ampumaradat Jätevedenpuhdistamot (min. 100 asukkaan määrää vastaavat jätevedet) ja raakaveden puhdistuslaitokset Jätteen polttaminen Ulkona tapahtuva hiekkapuhallus Pesulat Eläintarhat tai huvipuistot Krematoriot 26

27 Asetuksen luettelossa mainittujen toimintojen lisäksi ympäristölupa on oltava: toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista (ei VL 19 :ssä tarkoitettu toiminta) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua VL 1 l 2 :n tarkoitettua uoman tai altaan pilaantumista toimintaan, josta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn öljyn ja kaasun etsintäporaukseen 27

28 Ympäristöluvan hakeminen Ympäristöluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat löytyvät ympäristönsuojeluyksikön kotisivuilta: lomakkeet/ Lupamenettely kunnassa kestää min. 6 kk Ympäristöluvan hinta on

29 Rekisteröintimenettely Lupamenettelyä kevyempi menettely on rekisteröintimenettely, joka koskee: - asfalttiasemia - polttonesteen jakeluasemia - pieniä polttolaitoksia (alle 50 MW) Rekisteröinti ei ole lupamenettely, vaan kirjaamistoimenpide Ohjeet rekisteröintiin ympäristönsuojeluyksikön kotisivuilla luvat/ 29

30 Meluilmoitus Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 60 :n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ohjeet ja lomake meluilmoituksen laatimista varten löytyvät tästä osoitteesta: 30

31 Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa Mikäli rakentaja haluaa hyödyntää maarakentamisessa esim. betonimursketta, tiiltä, lento- tai pohjatuhkaa, tulee hänen tehdä ilmoitus ns. Mara-asetuksen (VNA 591/2006) mukaan ympäristönsuojeluyksikköön (yksikkö toimittaa ilmoituksen ELY:lle). Huom! Asia saattaa johtaa ympäristölupaan Pieniä määriä puhdasta maa-ainesta voi hyödyntää rakentamispaikan ulkopuolella ilman ilmoitus- ja lupamenettelyä. Tarkista asia ympäristönsuojeluyksiköstä! 31

32 Elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen 32

33 Elintarvikelain mukaan hyväksyttävät huoneistot Elintarvikkeiden valmistuslaitokset Elintarvikemyymälät Kahvilat ja ravintolat Kioskit Laitoskeittiöt Kaikki muutkin elintarvikehuoneistot, joissa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikat 33

34 Terveydensuojelulain mukaan hyväksyttävät huoneistot Koulut ja oppilaitokset Päivä-, lasten- ja vanhainkodit Parturit, kampaamot, kauneushoitolat ja tatuointipaikat Kuntosalit ja liikuntatilat, jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön Julkiset huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot Yleiseen käyttöön tarkoitetut saunat, uimahallit ja kylpylät Eläinten pitoon tarkoitetut rakennukset asemakaavaalueella Talousvettä toimittavat laitokset 34

35 Milloin lupa on haettava? EL:n mukaan huoneiston on oltava asianomaisen viranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista ja valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden sisällä siitä, kun hakemuspaperit on toimitettu viimeistään 60 vrk ennen toiminnan aloittamista TsL:n mukaan viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista Kun vanhaan huoneistoon tehdään muutoksia, toimijan on otettava yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon, jotta voidaan todeta, tarvitaanko huoneistolle uusi hyväksyntä muutostöiden johdosta 35

36 Mitä asiakirjoja tarvitaan? Hakemuslomakkeet erilaisille tiloille löytyvät ympäristöterveydenhuollon kotisivuilta osoitteesta: /asuminenjaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/lomakkeet Lomakkeita voi myös tilata soittamalla terveystarkastajille tai hakea ympäristöterveydenhuollosta, osoitteesta Rummunlyöjänkatu 7a, II kerros Lisäksi tarvitaan pohja- ja lvi-piirustukset ja kalustesuunnitelma Elintarvikehuoneistoa käyttävän elintarvikealan toimijan, esim. ravintoloitsijan tai kauppiaan, on laadittava myös omavalvontasuunnitelma, jossa toimija kuvaa toimenpiteet, jotka hän suorittaa tuotteidensa laadun takaamiseksi 36

37 Mistä hyväksyntä haetaan? Ympäristöterveydenhuolto, Rummunlyöjänkatu 7a, II kerros, salo sähköpostilla: 37

38 Kuinka kauan käsittely kestää? Elintarvikehuoneistot: korkeintaan 60 vrk Terveydensuojelulain mukaiset tilat: korkeintaan 30 vrk Valitusaika 14 vrk päätöksen tiedoksisaannista Huoneiston saa ottaa käyttöön vasta valitusajan päätyttyä 38

39 Mitä maksaa? Elintarvikehuoneisto TsL:n mukainen tila Maksun perustana käytetään ympäristöterveydenhuollon työlle määriteltyä tuntihintaa, ja maksun suuruus riippuu kohteen koosta, mutta myös työajasta, joka joudutaan hyväksymiseen käyttämään Maksutaksa löytyy ympäristöterveydenhuollon kotisivuilta osoitteesta: /asuminenjaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/naytteidenvastaan otto 39

40 Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 40

41 Rakennuslupa, MRL 125 Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa; esim. asuin-, sauna-, toimisto-, liikerakennus Korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajennus tai sen kerrosalan lisääminen vaatii rakennusluvan; esim. tehdään pesutilat rakennukseen, jossa niitä ei ole ennen ollut Käyttötarkoituksen muutos; esim. loma-asunto muutetaan vakituiseen asuinkäyttöön 41

42 Toimenpidelupa, MRL 126 Rakennelman tai laitoksen, kuten maston, säiliön tai piipun pystyttäminen Rakennelma tai laitos, jota ei pidetä rakennuksena; esim. asemakaava-alueella vaja 7-15 m2 tai rajalle rakennettava kiinteä aita h>120 cm, urheilupaikka, varastointialue, tuulivoimala h<30 m Rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide tai asuinrakennuksen huoneistojärjestelyt; esim. julkisivun oleellinen muuttaminen tai asuinhuoneistojen yhdistäminen Toimenpiteiden luvanvaraisuudesta mainitaan tarkemmin rakennusjärjestyksessä. Linkki: 42

43 Ilmoitus, MRL 129 Kun rakennelma on merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen; esim. asemakaava-alueella erillinen katos <25m2, ranta- ja suunnittelutarvealueilla vaja 7-15m2, suurehko laituri >10m tms. Ilmoituksella käsiteltävistä toimenpiteistä mainitaan tarkemmin rakennusjärjestyksessä. Linkki: Jos rakennelman koko on <7m2, ei tarvita ilmoitusta, mutta rakennelma on silti sijoitettava kaavamääräysten mukaisesti. 43

44 Maisematyölupa, MRL 128 Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaava niin määrää 3) alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimista varten Mikäli haluat kaataa puun/puita, ota yhteyttä rakennusvalvontaan, puh / tai jolloin tapauskohtaisesti selvitetään, onko tarpeen hakea maisematyölupaa vai ei. 44

45 Purkamislupa, MRL 127 Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi Ennen purkamistyöhön ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle esittää selvitys purkamisjätteen käsittelystä ja/tai hyödyntämisestä Silloin kun purkamiseen ei tarvita erillistä lupaa, on rakennusvalvontaviranomaiselle tehtävä purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä 45

46 Tilapäinen rakennus, MRL 176 Rakennus, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan (enintään 5 vuotta) Ei saa johtaa merkittävään rakentamiseen (esim. vähittäiskaupan suuryksikköä ei voi myöntää tilapäisellä luvalla) 46

47 Määräaikainen rakennus, MRL 125 Rakennusluvassa voidaan määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten asettaa määräaika Lupa ratkaistaan pysyvän luvan myöntämisedellytysten pohjalta 47

48 Mitä lupa maksaa? voimaantulleen taksan mukaan: - Rakennuslupa: perusmaksu + kokonaisalan mukaan esim. rivitalo 576 m2: /m2 omakotitalo 150 m2: ,5 /m2 yksinkertainen talousrakennus: /m2 - Toimenpidelupa: rakennusta tai toimenpidettä kohti esim. kerrostalon julkisivumuutos 200 omakotitalon kattomuutos 150 omakotitalon julkisivumateriaalinvaihto Toimenpideilmoitus: käsittelymaksu 60 - Maisematyölupa: Purkamislupa: rakennusta kohti 200, pientalon tai vast. osalta 100, - Purkamisilmoitus: 60 - Lisäksi maksavat: naapurien kuuleminen kaupungin toimesta, vähäinen poikkeaminen ja sijainnin merkintä/sijaintikatselmus 48

49 Lupakäsittely 49

50 Rakennusvalvontaviranomaisen rooli Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Salossa rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pääasiassa ympäristö-, maa-aines- ja maisematyöluvat Kunnan hallintosäännössä rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa on siirretty siten, että kaikkia muita lupia myöntävät pääsääntöisesti rakennusvalvontayksikössä toimivat yksittäiset viranhaltijat Lupa-asiat ratkaisee aina rakennusvalvontaviranomainen Muut viranomaiset (esim. palotarkastaja, työsuojeluviranomainen, ympäristöviranomainen) antavat lupiin asiantuntijalausuntoja 50

51 Arkisto Rakennettujen kiinteistöjen lupa-asiakirjoja säilytetään eri puolilla Saloa vanhojen kunnantalojen arkistoissa Lupa-asiakirjojen hakuaika on yleensä min. 2 viikkoa Kun tilataan asiakirjoja vanhan Salon alueelta, tarvitaan rakennuspaikan kiinteistötunnus Muilta alueilta tarvitaan luvan hakemisen ajankohta vuoden tarkkuudella ja luvan hakijan tiedot Arkistotilauksia ottaa vastaan arkistoija Marika Kontio, puh tai Asiakirjat toimitetaan Halikon virastotalolle katseltaviksi Tarvittaessa asiakirjat voidaan lähettää kopioitaviksi paikalliseen kopiolaitokseen tilaajan laskuun 51

52 Ennakkoneuvonta Jo suunnittelun alkuvaiheessa tulisi selvittää rakennusvalvonnasta, onko hanketta tarpeen esitellä jo luonnosvaiheessa Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun suunnitelma poikkeaa kaavamääräyksistä, rakentamistapaohjeista jne. Tällä varmistetaan, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa ja ettei suunnittelija tee turhaa työtä Ennakkoneuvontaa annetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse Rakennusvalvontayksikön yhteystiedot löytyvät osoitteesta rakennusvalvonta/yhteystiedot/ Jos olet hiemankin epävarma, älä epäröi ottaa yhteyttä! Suunnittelijan on hyvä käydä näyttämässä luonnoksia myös lausuntoja antaville viranomaisille 52

53 Lupahakemus ja luvan liiteasiakirjat Jotta lupa voidaan kirjata sisälle, tulee rakennusvalvontaan toimittaa hakemuslomake, piirustukset ja virallinen lupakartta. Ilman em. asiakirjoja lupaa ei oteta vastaan. Lupakarttatilaukset, ks. tonttipalvelut Ensin todetaan, mitä liiteasiakirjoja ja mahdollisesti muita lupia lupaan tarvitaan. Puutteista tiedotetaan luvan hakijalle tai pääsuunnittelijalle. Lupiin tarvittavat asiakirjat, ks. luvanhakeminen/ 53

54 Lausunnot Lupaan pyydetään tarvittavat lausunnot Lausuntoja antavat yleensä Kaupunkikuvatoimikunta Kaupunkisuunnitteluosasto Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kannanotto (ei virallista lausuntoa) Varsinais-Suomen maakuntamuseo tai Museovirasto Tarvittaessa pyydetään lausuntoja myös muilta viranomaisilta 54

55 Kaupunkikuvatoimikunnan lausunnot Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä keskiviikkona Lausuntojen kohteet: rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) suojellut kohteet keskusta-alueella sijaitsevat kohteet (erityisesti Alhaisi, Armfelt, Hermanni, Horn, Kauniainen, Lukkarinmäki, Meriniitty ja Moisio) Viitanlaakson ja Viitannummen asemakaava-alueet Lausunnot: ovatko kaavamääräykset huomioitu julkisivusuunnittelussa ovatko suunnitteluohjeet huomioitu julkisivusuunnittelussa onko kohde ympäristöön sopiva muodon, materiaalien, värien ja maaston puolesta onko istutussuunnitelma kohteeseen sopiva 55

56 Kaupunkisuunnitteluosaston lausunnot Kaupunkisuunnitteluosaston yhteystiedot: asiakaspalvelu/ käyntiosoite Halikon virastotalo, Hornintie 2-4 Lausuntojen kohteet: kaavalliset poikkeamat rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) suojellut kohteet keskusta-alueella sijaitsevat kohteet (erityisesti Alhaisi, Armfelt, Hermanni, Horn, Kauniainen, Lukkarinmäki, Meriniitty ja Moisio) Viitanlaakson ja Viitannummen asemakaava-alueet suunnittelutarvealueet kohteet vanhojen kaavojen alueilla 56

57 Kaupunkisuunnitteluosaston lausunnot Lausunnot: onko suunnitelma kaavamääräysten mukainen (käyttötarkoitus, sijainti, rakennusoikeuden käyttö, ulkoasuun liittyvät määräykset jne ) ovatko suojelumääräykset huomioitu suunnitelmassa ovatko mahdolliset poikkeamiset kaavasta hyväksyttävissä vähäisinä poikkeamisina mikäli hanke on siinä määrin kaavan vastainen, että hanke edellyttää poikkeamispäätöstä, onko poikkeamista haettu kaupunginhallitukselta tai ELY:ltä onko kyseessä suunnittelutarvealue ja jos on, onko haettu suunnittelutarveratkaisua onko rakennus ympäristöön sopiva maaston, muodon, materiaalien ja värien puolesta pihajärjestelyt rakennustapaohjeiden noudattaminen onko suunnittelijan pätevyys riittävä 57

58 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnot Pelastuslaitoksen yhteystiedot: paloturvallisuus: johtava palotarkastaja Aki Toivanen, puh tai VSS-lausunnot: palomestari Hannu Karjunen, puh tai käyntiosoite Kaakelitehtaankatu 4 Lausuntojen kohteet: rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset (tarvittaessa myös pienemmät kohteet) tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) väestönsuojat 58

59 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnot Paloturvallisuuteen liittyvät lausunnot: pääpiirustusten tarkistuslistat suunnittelijalle, ks. luvanhakeminen/ VSS-lausunnot: väestönsuojatarve väestönsuojalaskelman oikeellisuus väestönsuojapiirustusten (asemapiirustus, pohjapiirustus ja leikkauspiirustus) oikeellisuus Väestönsuojapiirustusten laatimisohjeet: RT kohta 16 s mukaan pelastuslaitokselle on toimitettava ilmoitus väestönsuojasta 59

60 Ympäristönsuojeluyksikön lausunnot Ympäristönsuojeluyksikön yhteystiedot: jeluosastonyhteystiedot/ käyntiosoite Hornintie 2-4 Lausuntojen kohteet: jätevesien käsittelyjärjestelmät, ks. jätevesien käsittely ympäristölupaa mahdollisesti edellyttävät kohteet eli toiminta, josta saattaa aiheutua haittaa luonnolle tai naapureille: jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua uoman tai altaan pilaantumista, esim. suuremmat alueelliset jäteveden puhdistamot (kyläpuhdistamot, kerrostalojen puhdistamot, useampien kesämökkien yhteiset puhdistamot) kohteet pohjavesialueilla ja luonnonsuojelualueilla toiminta, josta saattaa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta, esim. eläinsuojat, tuulimyllyt 60

61 Ympäristöterveydenhuoltoyksikön lausunnot Ympäristöterveydenhuoltoyksikön yhteystiedot: terveysvalvonta/ käyntiosoite Rummunlyöjänkatu 7A, 2. kerros Lausuntojen kohteet: ks. elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen s. 33 ja 34 61

62 Ympäristöterveydenhuoltoyksikön lausunnot Lausunnot: elintarvikehuoneistojen vesipisteet ja lattiakaivot: keittiössä erilliset vesipisteet seuraavien toimintojen yhteydessä: käsienpesuallas, ruoanvalmistus, astioiden pesu, siivous myyntitiskin yhteydessä käsienpesuallas lattiakaivot kylmähuoneessa, keittiössä ja keittiön siivoustilassa elintarvikehuoneistojen sosiaalitilat kulku wc-tiloihin ei saa olla suoraan keittiötilasta tai raaka-ainevarastosta, oltava etuhuoneellinen wc-tila siivoustilat: vesipiste, lattiakaivo, kaatoallas, kuivauspatteri, teline varrellisille välineille, hyllyt, hyvä ilmanvaihto asiakas-wc-tilat: asiakas-wc-tilojen mitoitus yleensä RT Ravintolat ja kahvilat mukaan kulku wc-tiloihin ei saa olla suoraan asiakastilasta, oltava etuhuoneellinen wc-tila inva-wc 62

63 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kannanotto (ei virallista lausuntoa) Yhteystiedot: työsuojeluinsinööri Heikki Taimen, puh tai tarkastaja Tapio Saarinen, puh tai tarkastaja Antti Leino, puh tai käyntiosoite Annankatu 7 Kannanottojen kohteet: työpaikkatilat Kannanotot: riittävät henkilöstötilat mies- ja naispuolisille työntekijöille sosiaalitilojen mitoitus ja kalusteet RT Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tilat mukaan työhuoneiden ilmanvaihto ja valaistus (riittävä luonnonvalo) työhuoneiden riittävä koko terveydelle vaaralliset aineet ja niiden säilytys (esim. maalit, torjunta-aineet yms.) melun, tärinän, paineen, pölyn, savun, kaasun ja höyryn haittavaikutusten huomioiminen (esim. kompressorit, kohdepoistot yms.) 63

64 Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja Museoviraston lausunnot Lausuntojen kohteet: suojellut rakennukset Lausuntojen saaminen kestää n. 1-2 kk 64

65 Piirustusten tarkistuslistat Kun tarvittavat lausunnot on annettu, tarkistaa luvan käsittelijä piirustusten oikeellisuuden tarkistuslistojen avulla. Tarkistuslistat löytyvät osoitteesta: luvanhakeminen/ 65

66 Lupakäsittelyn ajallinen kesto Ilmoitus: rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen Muut luvat: lupien käsittelyaikaan vaikuttavia asioita toimitetaanko hakemuksen liiteasiakirjat hyvissä ajoin rakennusvalvontaan. Usein luvan myöntäjä joutuu odottamaan puuttuvia liiteasiakirjoja ennen kuin hän voi myöntää luvan, vaikka piirustukset muuten olisivatkin kunnossa tarvitaanko lausuntoja muilta asiantuntijoilta piirustusten oikeellisuus. Suunnittelijalla menee yleensä 1-2 viikkoa vaadittujen muutosten tekemiseen kuinka paljon muita lupia on käsittelyssä kuinka paljon lupakäsittelijät lupakäsittelyn lisäksi valmistelevat asioita rakennus- ja ympäristölautakunnalle, antavat lausuntoja luvista ja kaavoista, tarkastavat erikoissuunnitelmia, pitävät aloituskokouksia, käyvät katselmuksilla ja antavat ennakkoneuvontaa asiakkaille (yhteydenottoja tulee päivittäin sähköpostitse ja puhelimitse, osa asiakkaista käy toimistossa) lupien keskimääräinen käsittelyaika on n. 4-6 viikkoa 66

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? Kunnan ja kylän yhteistyö Korpilahden alueen suunnittelussa Aluearkkitehti

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Rakentamisen valvonta ja neuvonta 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

POIKKEAMISLUVAN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUN HAKEMINEN

POIKKEAMISLUVAN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUN HAKEMINEN 1 OHJE 1.7.2017 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT POIKKEAMISLUVAN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUN HAKEMINEN PERUSTE JA ERITYINEN SYY Poikkeaminen Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

OHJEITA LUVANHAKIJALLE

OHJEITA LUVANHAKIJALLE OHJEITA LUVANHAKIJALLE RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen perusteella. Lupamuotoja ovat rakennuslupa, toimenpidelupa

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

Tienpitäjä rajanaapurina

Tienpitäjä rajanaapurina Tienpitäjä rajanaapurina Naapurina on tienpitäjä eli Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue, kun kiinteistö rajautuu maantiehen On tärkeää, että meitä kuullaan - Kuuleminen kuntien

Lisätiedot

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Ohje 19.1.2016 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Peruste Poikkeaminen Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä,

Lisätiedot

Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle

Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle Rakennusvalvonnan näkökulma Pekka Kaatrasalo, rakennustarkastaja Puh. 044 743 6398 1 Lupajärjestelmä Rakennuslupa (MRL 125

Lisätiedot

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET 1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUPA HAETTAVA rakennuksen rakentamiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten.

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Ohjeet poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Kaikki liitteet on oheistettava täsmälleen niin monena kappaleena kuin

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2 Muuramen kunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS (MRL 137 ) POIKKEAMISHAKEMUS (MRL 23 luku) Saapunut Lupanumero 1. Hakija Nimi Osoite sähköposti Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 2. Rakennuspaikka Kaupunki/kunta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 24/2015 1 (11) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 1.9 2015 tekemät rakennuslupapäätökset 66 69 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2015,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAJAN ABC Pikaopas alkuun. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta

PIENTALORAKENTAJAN ABC Pikaopas alkuun. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC Pikaopas alkuun Kajaanin kaupunki Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 LUPAHAKEMUSTEN ASIAPAPERIT... 7 LUPA AJAN JATKAMINEN...

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvonnan luvat Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Rakentamisen luvat ja ilmoitukset Rakennuslupa Toimenpidelupa

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Toimenpidelupahakemus T ( , Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema)

Toimenpidelupahakemus T ( , Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema) Rakennuslautakunta 15 11.03.2015 Toimenpidelupahakemus T78-2014 (235-2-9903-300, Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema) 461/10.03.00/2014 RAKL 15 Toimenpidelupa T78-2014 RAKENNUSPAIKKA: Tiealue:

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 12

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 12 08/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.4.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 11.4.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 12 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 3 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4. Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.2017 Erja Werdi/YM Ympäristönsuojelulaki ja uusi hajajätevesiasetus Uudistunut lainsäädäntö

Lisätiedot

SUUNNITTELUTARVEALUE. Tämä ohje koskee rakennusluvan hakemista suunnittelutarvealueella. OHJE SUUNNITTELUTARVEALUE SISÄLLYS

SUUNNITTELUTARVEALUE. Tämä ohje koskee rakennusluvan hakemista suunnittelutarvealueella. OHJE SUUNNITTELUTARVEALUE SISÄLLYS OHJE Tämä ohje koskee rakennusluvan hakemista suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot