S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s"

Transkriptio

1 S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s versio

2 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu s. 8 Ympäristölupa s. 21 Elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen s. 32 Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat s. 40 Lupakäsittely s. 49 Luvan myöntämisen perusteet s. 69 Jätevesien käsittely s. 79 2

3 Tonttipalvelut 3

4 Kaupungin tonttitarjonta Eri puolilla kaupunkia on vapaasti varattavissa noin 250 tonttia 150 tonttia sijaitsee vanhan Salon kaupungin alueella tarjontaa on kaikissa vanhoissa kunnissa (paitsi Muurlassa) Vuosittain ~100 tontin luovutusta -> luovutuskuntoisia tontteja on nyt yli kahdeksi vuodeksi Valmiiksi kaavoitettuja tontteja on yli 600 vuosittain talousarvion laadinnassa pyritään varmistamaan riittävä tarjonta kaikissa kuntakeskuksissa Tarjonta on esillä osoitteessa 4

5 Tonttien varaus ja luovutus Varauslomake on saatavilla netistä, lomakkeen palautus allekirjoitettuna Halikon virastotaloon, Hornintie 2-4 Varaus on voimassa 6 kk, varausmaksu 400 varausmaksu hyvitetään luovutuksen yhteydessä varausaikana on mahdollista tehdä maaperätutkimus Ilmoitus osto- tai vuokraushalukkuudesta tulee tehdä varausajan puitteissa uusi järjestelmä päivittää tilanteen automaattisesti, muistakaa varausajan päättymisajankohta! Lisätiedot: tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen, , 5

6 Muut mittausosaston palvelut Lupakartat ja vapaat tontit tilausosoite: lupakartat, kaavaotteet, sähköinen aineisto Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus luvan ehdoissa määritellään merkinnän tekijä, joka on joko rakennusvalvonta tai mittausosasto mittausosaston tekemät merkinnät tilataan mittaustyöpäällikkö Marko Laiholta, , sijaintikatselmus tarvitaan pohjakartan ajantasaisuuden varmistamiseksi Maanvuokraukseen liittyvät asiat maankäyttösihteeri Laura Laakso, , Maan ostoon ja myyntiin liittyvät asiat kiinteistö- ja mittauspalvelujen johtaja Ari Vainio, , 6

7 Rakentamiskelpoinen tontti Jos asemakaavan sitovan tonttijaon alueella rakennuspaikka on tila eikä tontti, se on MRL 81 :n mukaisessa rakennuskiellossa Suurin osa rakennuskielloista näkyy lupakartalta ja kiinteistörekisteriotteelta Rakennuskiellon purkaminen edellyttää tonttijaon ja lohkomisen tekemistä, se kestää 3 4 kk ja maksaa Näin tilasta muodostuu rekisteröity tontti, johon on mahdollista hakea rakennuslupaa. Ohjeellisen tonttijaon alueella vastaavia ongelmia aiheutuu vain, jos kiinteistöraja kulkee keskellä rakennusalaa tai rakennusta Sitovan tonttijaon alueella kiinteistötoimitukset tekee Salon kaupunki, muualla Maanmittauslaitos 7

8 Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 8

9 Poikkeaminen Poikkeamista voi hakea maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 ). 9

10 Suunnittelutarvealue, suunnittelutarveratkaisu Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan haja-asutusaluetta, jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi on syytä ryhtyä rakentamaan esimerkiksi teitä, vesijohtoja tai viemäriä (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ). Rakentamispainetta syntyy, kun kaavoittamattoman alueen ulkopuolelle on muodostumassa useamman rakennuksen ryhmiä (esim. taajamaluonteinen asutus) Nykyisin Salossa alue voi olla suunnittelutarvealue suoraan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tai rakennusjärjestyksen määrittelyn mukaan (ks. seuraava sivu). Myös muualla kuin suunnittelutarvealueella sijaitseva, yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa kaavallista harkintaa eli suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa, jossa kunnalle tulevat velvoitteet (tiet, vesijohdot, viemärit jne) on jo huomioitu. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen hakijan on erikseen haettava rakennuslupaa. 10

11 Suunnittelutarvealueet Salossa 11

12 Rakentaminen ranta-alueelle ilman oikeusvaikutteista kaavaa => poikkeaminen Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää asemakaavaa tai oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Mikäli tällaista kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä. Poikkeamispäätöstä ei kuitenkaan tarvita: maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista varten maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista varten eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten Poikkeamistarve kannattaa aina tarkistaa rakennusvalvonnasta! 12

13 Poikkeamishakemus - Lomakkeen voi tulostaa internetistä osoitteesta tai sen voi hakea kaupunkisuunnitteluosastolta - Palautus kaupunkisuunnitteluosastolle, Hornintie 2-4, Halikko - Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen Liitteet: Virallinen tonttikartta, joka tilataan kiinteistö- ja mittauspalveluiden osastolta (ei pakollinen, mutta helpottaa ja nopeuttaa käsittelyä) Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus) 2 kpl asemapiirroksia, joista ilmenevät sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla Selvitys naapurien kuulemisesta (hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset. Hakija voi kuulla naapureita samalla lomakkeella sekä poikkeamista että rakennuslupaa varten. Tämä tulee merkitä lomakkeeseen. Huom! Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä erityiset perustelut poikkeamiselle. 13

14 Kuka päättää poikkeamisesta? Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnitteluosastolla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) päättää seuraavissa poikkeamisasioissa: uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä sekä poikkeaminen asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiskäsittely kestää yleensä vähintään 6 kk Kaupunginhallitus päättää muut poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut poikkeamiskäsittely kestää useimmiten 1-3 kk riippuen selvitys- ja neuvottelutarpeesta Rakennusvalvonta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksiin rakennuspaikan vähimmäiskoosta tai rakentamisen määrästä tai etäisyyksistä ranta-alueella, mikäli ne eivät vaikeuta kaavoitusta ennen poikkeamisen ratkaisemista kaupunkisuunnitteluosasto antaa asiasta lausunnon 14

15 Mitä poikkeaminen maksaa? Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. KAUPUNGINHALLITUKSEN POIKKEAMISPÄÄTÖS: Myönteinen päätös 390 / Kielteinen päätös 190 KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO Varsinais-Suomen ELYkeskuksen toimivaltaan kuuluvissa poikkeamispäätöksissä: 200 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN POIKKEAMISPÄÄTÖS: Myönteinen päätös 440 / Kielteinen päätös 220 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Myönteinen päätös 390, Kielteinen päätös 190 Huom! Näiden taksojen lisäksi kaupunki perii hakijoilta kulut, jotka aiheutuvat mahdollisesti naapurien ja muiden osallisten kuulemisesta (kirjeet, lehti-ilmoitukset jne.), elleivät hakijat hoida kuulemista itse. 15

16 Muutoksenhaku päätökseen Poikkeamista koskevasta Salon kaupungin tai Varsinais- Suomen ELY-keskuksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun Hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. 16

17 Asemakaavan/-muutoksen hakeminen Maanomistaja voi anoa asemakaavoittamattoman alueen kaavoitusta tai kaavoitetun alueen asemakaavan muuttamista kaupunginhallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella anomuksella. Kaupunkisuunnitteluosasto käsittelee anomukset vuosittain kaavoituskatsauksen laatimisen yhteydessä. Kiireelliset tai kaupungin kehittämisen kannalta olennaiset hankkeet voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä ottaa ohjelmaan erillisellä päätöksellä. Asemakaavan laatimisesta peritään korvaus taksan mukaisesti. 17

18 Kaavaprosessi Kaavaprosessi kestää yleensä kuudesta kuukaudesta useaan vuoteen riippuen tarvittavista selvityksistä ja vuorovaikutusprosessin sujuvuudesta 18

19 Kaavoitustaksat Omakoti- ja paritalotontit (AO,AP) 3720 Rivitalotontit (AR) 4483 Kerrostalotontit (AK) 6837 Liiketontit (K) 9525 Teollisuustontit 7364 Taksa täysimääräisenä ensimmäisestä tontista, 50 % toisen tontin osalta ja 25 % taksasta jokaisen seuraavan tontin osalta. Summa peritään anojilta kullekin ohjeellisessa tonttijaossa esitettyjen tonttimäärien suhteessa. Mikäli tonttien käyttötarkoitus poikkeaa edellä esitetystä tai kaavaan sisältyy muita tavanomaisesta poikkeavia suunnitteluratkaisuja tai mikäli maanomistajat joutuisivat selkeästi eriarvoiseen asemaan saamaansa hyötyyn ja maksamiinsa korvauksiin nähden, voidaan taksoja soveltaa tapauskohtaisesti toisinkin. Kaupungilla on oikeus periä lisäkustannukset kaavan tai kaavamuutoksen hakijoilta. 19

20 Loppusanat Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen. Kaavan mukaan rakentaminen suoraan rakennusluvalla on aina varmin ja nopein vaihtoehto. Harkitse sitä! 20

21 Ympäristölupa 21

22 Ympäristölupa koskee toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön 22

23 Riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta lupaviranomainen on joko 1) Alueellinen ympäristölupavirasto, AVI tai 2) Salon rakennus- ja ympäristölautakunta -toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena -asiat valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö, joka myös neuvoo lupa-asioissa Lupahakemus toimitetaan kunnan toimivaltaiselle lupaviranomaiselle joko sähköisesti tai postitse PL Salo tai tuomalla hakemus ympäristönsuojeluyksikköön, Hornintie 2-4, Halikko AVIlle osoitetut hakemukset on toimitettava osoitteeseen PL Helsinki 23

24 Ympäristölupaa vaativat toiminnot ja laitokset: Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 Kunnassa päätettävät ympäristöluvat 7 Alueellisessa ympäristölupavirastossa päätettävät ympäristöluvat 5 Valitusviranomaisena ympäristöluvasta toimii Vaasan hallinto-oikeus PL Vaasa 24

25 Muutamia esimerkkejä ympäristölupaa vaativista kohteista: Metsäteollisuus Massa-, paperi-, kartonki- ja puulevyjä valmistavat tehtaat Metalliteollisuus Kemianteollisuus (lannoitteet, maalit, lääkkeet jne) Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai valmistus Malmien tai mineraalien kaivaminen sekä maaperän ainesten otto, mm. turpeen otto Mineraalituotteiden valmistus, mm. betoni- ja sementtitehtaat, mineraalivillatehtaat, tiilitehtaat, keramiikkatehtaat Nahka- ja tekstiilitehtaat Meijerit ja teurastamot Lihaa tai kalastustuotteita jalostavat laitokset Sokeritehtaat sekä perunan ja juuresten käsittelylaitokset 25

26 Eines- ja makeistehtaat, kahvipaahtimot, panimot ja tupakkatehtaat Vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehtaat Kalankasvattamot, turkistarhat ja suuremmat eläinsuojat Satamat Ulkona sijaitsevat moottoriurheiluradat ja ampumaradat Jätevedenpuhdistamot (min. 100 asukkaan määrää vastaavat jätevedet) ja raakaveden puhdistuslaitokset Jätteen polttaminen Ulkona tapahtuva hiekkapuhallus Pesulat Eläintarhat tai huvipuistot Krematoriot 26

27 Asetuksen luettelossa mainittujen toimintojen lisäksi ympäristölupa on oltava: toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista (ei VL 19 :ssä tarkoitettu toiminta) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua VL 1 l 2 :n tarkoitettua uoman tai altaan pilaantumista toimintaan, josta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn öljyn ja kaasun etsintäporaukseen 27

28 Ympäristöluvan hakeminen Ympäristöluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat löytyvät ympäristönsuojeluyksikön kotisivuilta: lomakkeet/ Lupamenettely kunnassa kestää min. 6 kk Ympäristöluvan hinta on

29 Rekisteröintimenettely Lupamenettelyä kevyempi menettely on rekisteröintimenettely, joka koskee: - asfalttiasemia - polttonesteen jakeluasemia - pieniä polttolaitoksia (alle 50 MW) Rekisteröinti ei ole lupamenettely, vaan kirjaamistoimenpide Ohjeet rekisteröintiin ympäristönsuojeluyksikön kotisivuilla luvat/ 29

30 Meluilmoitus Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 60 :n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ohjeet ja lomake meluilmoituksen laatimista varten löytyvät tästä osoitteesta: 30

31 Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa Mikäli rakentaja haluaa hyödyntää maarakentamisessa esim. betonimursketta, tiiltä, lento- tai pohjatuhkaa, tulee hänen tehdä ilmoitus ns. Mara-asetuksen (VNA 591/2006) mukaan ympäristönsuojeluyksikköön (yksikkö toimittaa ilmoituksen ELY:lle). Huom! Asia saattaa johtaa ympäristölupaan Pieniä määriä puhdasta maa-ainesta voi hyödyntää rakentamispaikan ulkopuolella ilman ilmoitus- ja lupamenettelyä. Tarkista asia ympäristönsuojeluyksiköstä! 31

32 Elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen 32

33 Elintarvikelain mukaan hyväksyttävät huoneistot Elintarvikkeiden valmistuslaitokset Elintarvikemyymälät Kahvilat ja ravintolat Kioskit Laitoskeittiöt Kaikki muutkin elintarvikehuoneistot, joissa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikat 33

34 Terveydensuojelulain mukaan hyväksyttävät huoneistot Koulut ja oppilaitokset Päivä-, lasten- ja vanhainkodit Parturit, kampaamot, kauneushoitolat ja tatuointipaikat Kuntosalit ja liikuntatilat, jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön Julkiset huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot Yleiseen käyttöön tarkoitetut saunat, uimahallit ja kylpylät Eläinten pitoon tarkoitetut rakennukset asemakaavaalueella Talousvettä toimittavat laitokset 34

35 Milloin lupa on haettava? EL:n mukaan huoneiston on oltava asianomaisen viranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista ja valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden sisällä siitä, kun hakemuspaperit on toimitettu viimeistään 60 vrk ennen toiminnan aloittamista TsL:n mukaan viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista Kun vanhaan huoneistoon tehdään muutoksia, toimijan on otettava yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon, jotta voidaan todeta, tarvitaanko huoneistolle uusi hyväksyntä muutostöiden johdosta 35

36 Mitä asiakirjoja tarvitaan? Hakemuslomakkeet erilaisille tiloille löytyvät ympäristöterveydenhuollon kotisivuilta osoitteesta: /asuminenjaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/lomakkeet Lomakkeita voi myös tilata soittamalla terveystarkastajille tai hakea ympäristöterveydenhuollosta, osoitteesta Rummunlyöjänkatu 7a, II kerros Lisäksi tarvitaan pohja- ja lvi-piirustukset ja kalustesuunnitelma Elintarvikehuoneistoa käyttävän elintarvikealan toimijan, esim. ravintoloitsijan tai kauppiaan, on laadittava myös omavalvontasuunnitelma, jossa toimija kuvaa toimenpiteet, jotka hän suorittaa tuotteidensa laadun takaamiseksi 36

37 Mistä hyväksyntä haetaan? Ympäristöterveydenhuolto, Rummunlyöjänkatu 7a, II kerros, salo sähköpostilla: 37

38 Kuinka kauan käsittely kestää? Elintarvikehuoneistot: korkeintaan 60 vrk Terveydensuojelulain mukaiset tilat: korkeintaan 30 vrk Valitusaika 14 vrk päätöksen tiedoksisaannista Huoneiston saa ottaa käyttöön vasta valitusajan päätyttyä 38

39 Mitä maksaa? Elintarvikehuoneisto TsL:n mukainen tila Maksun perustana käytetään ympäristöterveydenhuollon työlle määriteltyä tuntihintaa, ja maksun suuruus riippuu kohteen koosta, mutta myös työajasta, joka joudutaan hyväksymiseen käyttämään Maksutaksa löytyy ympäristöterveydenhuollon kotisivuilta osoitteesta: /asuminenjaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/naytteidenvastaan otto 39

40 Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 40

41 Rakennuslupa, MRL 125 Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa; esim. asuin-, sauna-, toimisto-, liikerakennus Korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajennus tai sen kerrosalan lisääminen vaatii rakennusluvan; esim. tehdään pesutilat rakennukseen, jossa niitä ei ole ennen ollut Käyttötarkoituksen muutos; esim. loma-asunto muutetaan vakituiseen asuinkäyttöön 41

42 Toimenpidelupa, MRL 126 Rakennelman tai laitoksen, kuten maston, säiliön tai piipun pystyttäminen Rakennelma tai laitos, jota ei pidetä rakennuksena; esim. asemakaava-alueella vaja 7-15 m2 tai rajalle rakennettava kiinteä aita h>120 cm, urheilupaikka, varastointialue, tuulivoimala h<30 m Rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide tai asuinrakennuksen huoneistojärjestelyt; esim. julkisivun oleellinen muuttaminen tai asuinhuoneistojen yhdistäminen Toimenpiteiden luvanvaraisuudesta mainitaan tarkemmin rakennusjärjestyksessä. Linkki: 42

43 Ilmoitus, MRL 129 Kun rakennelma on merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen; esim. asemakaava-alueella erillinen katos <25m2, ranta- ja suunnittelutarvealueilla vaja 7-15m2, suurehko laituri >10m tms. Ilmoituksella käsiteltävistä toimenpiteistä mainitaan tarkemmin rakennusjärjestyksessä. Linkki: Jos rakennelman koko on <7m2, ei tarvita ilmoitusta, mutta rakennelma on silti sijoitettava kaavamääräysten mukaisesti. 43

44 Maisematyölupa, MRL 128 Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaava niin määrää 3) alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimista varten Mikäli haluat kaataa puun/puita, ota yhteyttä rakennusvalvontaan, puh / tai jolloin tapauskohtaisesti selvitetään, onko tarpeen hakea maisematyölupaa vai ei. 44

45 Purkamislupa, MRL 127 Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi Ennen purkamistyöhön ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle esittää selvitys purkamisjätteen käsittelystä ja/tai hyödyntämisestä Silloin kun purkamiseen ei tarvita erillistä lupaa, on rakennusvalvontaviranomaiselle tehtävä purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä 45

46 Tilapäinen rakennus, MRL 176 Rakennus, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan (enintään 5 vuotta) Ei saa johtaa merkittävään rakentamiseen (esim. vähittäiskaupan suuryksikköä ei voi myöntää tilapäisellä luvalla) 46

47 Määräaikainen rakennus, MRL 125 Rakennusluvassa voidaan määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten asettaa määräaika Lupa ratkaistaan pysyvän luvan myöntämisedellytysten pohjalta 47

48 Mitä lupa maksaa? voimaantulleen taksan mukaan: - Rakennuslupa: perusmaksu + kokonaisalan mukaan esim. rivitalo 576 m2: /m2 omakotitalo 150 m2: ,5 /m2 yksinkertainen talousrakennus: /m2 - Toimenpidelupa: rakennusta tai toimenpidettä kohti esim. kerrostalon julkisivumuutos 200 omakotitalon kattomuutos 150 omakotitalon julkisivumateriaalinvaihto Toimenpideilmoitus: käsittelymaksu 60 - Maisematyölupa: Purkamislupa: rakennusta kohti 200, pientalon tai vast. osalta 100, - Purkamisilmoitus: 60 - Lisäksi maksavat: naapurien kuuleminen kaupungin toimesta, vähäinen poikkeaminen ja sijainnin merkintä/sijaintikatselmus 48

49 Lupakäsittely 49

50 Rakennusvalvontaviranomaisen rooli Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Salossa rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pääasiassa ympäristö-, maa-aines- ja maisematyöluvat Kunnan hallintosäännössä rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa on siirretty siten, että kaikkia muita lupia myöntävät pääsääntöisesti rakennusvalvontayksikössä toimivat yksittäiset viranhaltijat Lupa-asiat ratkaisee aina rakennusvalvontaviranomainen Muut viranomaiset (esim. palotarkastaja, työsuojeluviranomainen, ympäristöviranomainen) antavat lupiin asiantuntijalausuntoja 50

51 Arkisto Rakennettujen kiinteistöjen lupa-asiakirjoja säilytetään eri puolilla Saloa vanhojen kunnantalojen arkistoissa Lupa-asiakirjojen hakuaika on yleensä min. 2 viikkoa Kun tilataan asiakirjoja vanhan Salon alueelta, tarvitaan rakennuspaikan kiinteistötunnus Muilta alueilta tarvitaan luvan hakemisen ajankohta vuoden tarkkuudella ja luvan hakijan tiedot Arkistotilauksia ottaa vastaan arkistoija Marika Kontio, puh tai Asiakirjat toimitetaan Halikon virastotalolle katseltaviksi Tarvittaessa asiakirjat voidaan lähettää kopioitaviksi paikalliseen kopiolaitokseen tilaajan laskuun 51

52 Ennakkoneuvonta Jo suunnittelun alkuvaiheessa tulisi selvittää rakennusvalvonnasta, onko hanketta tarpeen esitellä jo luonnosvaiheessa Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun suunnitelma poikkeaa kaavamääräyksistä, rakentamistapaohjeista jne. Tällä varmistetaan, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa ja ettei suunnittelija tee turhaa työtä Ennakkoneuvontaa annetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse Rakennusvalvontayksikön yhteystiedot löytyvät osoitteesta rakennusvalvonta/yhteystiedot/ Jos olet hiemankin epävarma, älä epäröi ottaa yhteyttä! Suunnittelijan on hyvä käydä näyttämässä luonnoksia myös lausuntoja antaville viranomaisille 52

53 Lupahakemus ja luvan liiteasiakirjat Jotta lupa voidaan kirjata sisälle, tulee rakennusvalvontaan toimittaa hakemuslomake, piirustukset ja virallinen lupakartta. Ilman em. asiakirjoja lupaa ei oteta vastaan. Lupakarttatilaukset, ks. tonttipalvelut Ensin todetaan, mitä liiteasiakirjoja ja mahdollisesti muita lupia lupaan tarvitaan. Puutteista tiedotetaan luvan hakijalle tai pääsuunnittelijalle. Lupiin tarvittavat asiakirjat, ks. luvanhakeminen/ 53

54 Lausunnot Lupaan pyydetään tarvittavat lausunnot Lausuntoja antavat yleensä Kaupunkikuvatoimikunta Kaupunkisuunnitteluosasto Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kannanotto (ei virallista lausuntoa) Varsinais-Suomen maakuntamuseo tai Museovirasto Tarvittaessa pyydetään lausuntoja myös muilta viranomaisilta 54

55 Kaupunkikuvatoimikunnan lausunnot Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä keskiviikkona Lausuntojen kohteet: rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) suojellut kohteet keskusta-alueella sijaitsevat kohteet (erityisesti Alhaisi, Armfelt, Hermanni, Horn, Kauniainen, Lukkarinmäki, Meriniitty ja Moisio) Viitanlaakson ja Viitannummen asemakaava-alueet Lausunnot: ovatko kaavamääräykset huomioitu julkisivusuunnittelussa ovatko suunnitteluohjeet huomioitu julkisivusuunnittelussa onko kohde ympäristöön sopiva muodon, materiaalien, värien ja maaston puolesta onko istutussuunnitelma kohteeseen sopiva 55

56 Kaupunkisuunnitteluosaston lausunnot Kaupunkisuunnitteluosaston yhteystiedot: asiakaspalvelu/ käyntiosoite Halikon virastotalo, Hornintie 2-4 Lausuntojen kohteet: kaavalliset poikkeamat rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) suojellut kohteet keskusta-alueella sijaitsevat kohteet (erityisesti Alhaisi, Armfelt, Hermanni, Horn, Kauniainen, Lukkarinmäki, Meriniitty ja Moisio) Viitanlaakson ja Viitannummen asemakaava-alueet suunnittelutarvealueet kohteet vanhojen kaavojen alueilla 56

57 Kaupunkisuunnitteluosaston lausunnot Lausunnot: onko suunnitelma kaavamääräysten mukainen (käyttötarkoitus, sijainti, rakennusoikeuden käyttö, ulkoasuun liittyvät määräykset jne ) ovatko suojelumääräykset huomioitu suunnitelmassa ovatko mahdolliset poikkeamiset kaavasta hyväksyttävissä vähäisinä poikkeamisina mikäli hanke on siinä määrin kaavan vastainen, että hanke edellyttää poikkeamispäätöstä, onko poikkeamista haettu kaupunginhallitukselta tai ELY:ltä onko kyseessä suunnittelutarvealue ja jos on, onko haettu suunnittelutarveratkaisua onko rakennus ympäristöön sopiva maaston, muodon, materiaalien ja värien puolesta pihajärjestelyt rakennustapaohjeiden noudattaminen onko suunnittelijan pätevyys riittävä 57

58 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnot Pelastuslaitoksen yhteystiedot: paloturvallisuus: johtava palotarkastaja Aki Toivanen, puh tai VSS-lausunnot: palomestari Hannu Karjunen, puh tai käyntiosoite Kaakelitehtaankatu 4 Lausuntojen kohteet: rivitalot, kerrostalot ja muut omakoti- ja paritaloja suuremmat asuinrakennukset (tarvittaessa myös pienemmät kohteet) tavanomaista suuremmat ja käyttötarkoitukseltaan erityisemmät kohteet (liikerakennukset, toimistot, teollisuusrakennukset jne.) väestönsuojat 58

59 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnot Paloturvallisuuteen liittyvät lausunnot: pääpiirustusten tarkistuslistat suunnittelijalle, ks. luvanhakeminen/ VSS-lausunnot: väestönsuojatarve väestönsuojalaskelman oikeellisuus väestönsuojapiirustusten (asemapiirustus, pohjapiirustus ja leikkauspiirustus) oikeellisuus Väestönsuojapiirustusten laatimisohjeet: RT kohta 16 s mukaan pelastuslaitokselle on toimitettava ilmoitus väestönsuojasta 59

60 Ympäristönsuojeluyksikön lausunnot Ympäristönsuojeluyksikön yhteystiedot: jeluosastonyhteystiedot/ käyntiosoite Hornintie 2-4 Lausuntojen kohteet: jätevesien käsittelyjärjestelmät, ks. jätevesien käsittely ympäristölupaa mahdollisesti edellyttävät kohteet eli toiminta, josta saattaa aiheutua haittaa luonnolle tai naapureille: jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua uoman tai altaan pilaantumista, esim. suuremmat alueelliset jäteveden puhdistamot (kyläpuhdistamot, kerrostalojen puhdistamot, useampien kesämökkien yhteiset puhdistamot) kohteet pohjavesialueilla ja luonnonsuojelualueilla toiminta, josta saattaa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta, esim. eläinsuojat, tuulimyllyt 60

61 Ympäristöterveydenhuoltoyksikön lausunnot Ympäristöterveydenhuoltoyksikön yhteystiedot: terveysvalvonta/ käyntiosoite Rummunlyöjänkatu 7A, 2. kerros Lausuntojen kohteet: ks. elintarvike- ja terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen hyväksyminen s. 33 ja 34 61

62 Ympäristöterveydenhuoltoyksikön lausunnot Lausunnot: elintarvikehuoneistojen vesipisteet ja lattiakaivot: keittiössä erilliset vesipisteet seuraavien toimintojen yhteydessä: käsienpesuallas, ruoanvalmistus, astioiden pesu, siivous myyntitiskin yhteydessä käsienpesuallas lattiakaivot kylmähuoneessa, keittiössä ja keittiön siivoustilassa elintarvikehuoneistojen sosiaalitilat kulku wc-tiloihin ei saa olla suoraan keittiötilasta tai raaka-ainevarastosta, oltava etuhuoneellinen wc-tila siivoustilat: vesipiste, lattiakaivo, kaatoallas, kuivauspatteri, teline varrellisille välineille, hyllyt, hyvä ilmanvaihto asiakas-wc-tilat: asiakas-wc-tilojen mitoitus yleensä RT Ravintolat ja kahvilat mukaan kulku wc-tiloihin ei saa olla suoraan asiakastilasta, oltava etuhuoneellinen wc-tila inva-wc 62

63 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kannanotto (ei virallista lausuntoa) Yhteystiedot: työsuojeluinsinööri Heikki Taimen, puh tai tarkastaja Tapio Saarinen, puh tai tarkastaja Antti Leino, puh tai käyntiosoite Annankatu 7 Kannanottojen kohteet: työpaikkatilat Kannanotot: riittävät henkilöstötilat mies- ja naispuolisille työntekijöille sosiaalitilojen mitoitus ja kalusteet RT Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tilat mukaan työhuoneiden ilmanvaihto ja valaistus (riittävä luonnonvalo) työhuoneiden riittävä koko terveydelle vaaralliset aineet ja niiden säilytys (esim. maalit, torjunta-aineet yms.) melun, tärinän, paineen, pölyn, savun, kaasun ja höyryn haittavaikutusten huomioiminen (esim. kompressorit, kohdepoistot yms.) 63

64 Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja Museoviraston lausunnot Lausuntojen kohteet: suojellut rakennukset Lausuntojen saaminen kestää n. 1-2 kk 64

65 Piirustusten tarkistuslistat Kun tarvittavat lausunnot on annettu, tarkistaa luvan käsittelijä piirustusten oikeellisuuden tarkistuslistojen avulla. Tarkistuslistat löytyvät osoitteesta: luvanhakeminen/ 65

66 Lupakäsittelyn ajallinen kesto Ilmoitus: rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen Muut luvat: lupien käsittelyaikaan vaikuttavia asioita toimitetaanko hakemuksen liiteasiakirjat hyvissä ajoin rakennusvalvontaan. Usein luvan myöntäjä joutuu odottamaan puuttuvia liiteasiakirjoja ennen kuin hän voi myöntää luvan, vaikka piirustukset muuten olisivatkin kunnossa tarvitaanko lausuntoja muilta asiantuntijoilta piirustusten oikeellisuus. Suunnittelijalla menee yleensä 1-2 viikkoa vaadittujen muutosten tekemiseen kuinka paljon muita lupia on käsittelyssä kuinka paljon lupakäsittelijät lupakäsittelyn lisäksi valmistelevat asioita rakennus- ja ympäristölautakunnalle, antavat lausuntoja luvista ja kaavoista, tarkastavat erikoissuunnitelmia, pitävät aloituskokouksia, käyvät katselmuksilla ja antavat ennakkoneuvontaa asiakkaille (yhteydenottoja tulee päivittäin sähköpostitse ja puhelimitse, osa asiakkaista käy toimistossa) lupien keskimääräinen käsittelyaika on n. 4-6 viikkoa 66

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten.

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Ohjeet poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Kaikki liitteet on oheistettava täsmälleen niin monena kappaleena kuin

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Tienpitäjä rajanaapurina

Tienpitäjä rajanaapurina Tienpitäjä rajanaapurina Naapurina on tienpitäjä eli Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue, kun kiinteistö rajautuu maantiehen On tärkeää, että meitä kuullaan - Kuuleminen kuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Ohje 19.1.2016 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Peruste Poikkeaminen Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2 Muuramen kunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS (MRL 137 ) POIKKEAMISHAKEMUS (MRL 23 luku) Saapunut Lupanumero 1. Hakija Nimi Osoite sähköposti Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 2. Rakennuspaikka Kaupunki/kunta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Toimenpidelupahakemus T ( , Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema)

Toimenpidelupahakemus T ( , Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema) Rakennuslautakunta 15 11.03.2015 Toimenpidelupahakemus T78-2014 (235-2-9903-300, Ersintie, Yhtiöntie 35 matkaviestintukiasema) 461/10.03.00/2014 RAKL 15 Toimenpidelupa T78-2014 RAKENNUSPAIKKA: Tiealue:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN MAKSUTAULUKKO Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain

Lisätiedot

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut HAKIJAN HENKILÖTIEDOT ASIOIDEN- HOITAJA NYKYISET PALVELUT

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä /-,,'/, ß.-F Pentt ja Birgitta Haimakainen OIKAISUVAATIMUS Tullikamarinkatu L 67TOO KOKKOLA KOKKOL,a.;1 ( \upunkl RAKËNN U 5VALVOT. l,q, SASTO.LZ- t.qþ-.- zo - tl,o.-----6:----.--. Kokkolan kaupung n Rakennus-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA Rakentamisen poikkeuslupa HAKIJA HAKEMUS Tuominen Jani Rengintie 4 33470 Ylöjärvi Rakennuspaikan osoite: Paarlammintie

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyvinkään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten

Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten 1 (8) Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten Lue tarkkaan seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Kaikki liitteet on oheistettava täsmälleen niin monena kappaleena kuin ohjeissa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen kunnan suorittamaan viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39 R O V A N I E M I Paikkatieto- ja Tonttipalvelut päiväys 12.4.2016 Määräaikainen tonttihaku ajalla 14. - 28.4. 2016 klo 15.00 mennessä. Asumiseen tarkoitettuja tontteja / rakennuspaikkoja on haettavana

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5) Toiminnan olennainen muutos

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5) Toiminnan olennainen muutos Ilmoitus 1 (5) RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto 2 Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Toiminnan olennainen muutos

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot