SISÄLLYSLUETTELO Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 2.2 TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 3.1 ETÄISYYDET NAAPUREISTA, YLEISESTÄ JA YKSITYISESTÄ TIESTÄ 3.2 RAIDE- JA AJONEUVOLIIKENTEEN MELUALUEELLE RAKENTAMINEN 3.3 RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN 3.4 RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA 3.5 YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 3.6 AITAAMINEN 3.7 PIHA-ALUE JA PIHAMAA 3.8 RAKENNUKSEN PURKAMINEN 3.9 OSOITEMERKINTÄ 4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ 5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE SEKÄ HARJU- JA KALLIOALUEELLE 6. SUUNNITTELUTARVEALUE 7. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN 7.1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY 7.2 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ TÄRKEILLE POHJAVESIALUEILLE 8. HYVÄ RAKENTAMISTAPA 9. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT 10. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN SEKÄ NIISTÄ POIKKEAMINEN 10.1 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 10.2 VOIMAANTULO Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

2 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista kskevien säännösten ja määräysten lisäksi n Isnkyrön kunnassa nudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, js ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Sumen rakentamismääräyskkelmassa ei le asiasta tisin määrätty. ( MRL 14 4 mm.). 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN Kunnan rakennusvalvntaviranmainen n ympäristölautakunta. Päätösvallan siirtämisessä määrätään jhtsäännössä. 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET Rakentamisen hjaamiseksi ympäristölautakunta vi antaa alueellisia tai kk kuntaa kskevia rakentamistapahjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen minaispiirteisiin ja paikallisiin erityislihin spivaa ja kestävää rakentamista. ( MRL 124 ) 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS Lupamenettelyn asemasta j lemassa levan asuinrakennuksen pihapiiriin kuuluvan pienehkön enintään 20 m2:n suuruisen muun talusrakennuksen tai asemakaavassa sitetun talusrakennuksen kuin saunarakennuksen tai autnsujan rakentamiseen svelletaan ilmitusmenettelyä kk kunnan alueella. 2.2 TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS Maankäyttö- ja rakennuslain 126 ja asetuksen 62 ja 63 :n njalla määrätään timenpideluvan hakemisesta tai ilmitusmenettelyn sveltamisesta sa-alueilla 1) asemakaava- ja yleiskaava-alueet ja 2) muut alueet seuraavasti: Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

3 3 timenpidelupa haettava ilmitus tehtävä ei timenpidettä - 1) Rakennelma ( rakentaminen) 1) asemak. ja yleisk. alueet 2) muut alueet - piharakennus, vaja tai kats jka n alle 20 m2 - lemassa levan asunnn pihapiiriin kuuluva talusrakennus enintään 40 m2, ei kuitenkaan sauna, lämpökeskusrakennus, knesuja tai autsuja - tntin sisäinen aita tai tukimuuri yli 1,5 meträ krkea - jätevesijärjestelmän rakentaminen - käymälä - kiski - esiintymislava yleinen - maakellari - - grillikats tai puutarhamaja alle 10 m2 - muu vastaava rakenne - 2) Yleisörakennelma ( perustaminen tai rakentaminen) - urheilupaikka tai leikkialue - asuntvaunualue tai vastaava - katsm - kkntumisteltta tai vastaava yli 1 kk Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

4 4 - tilapäiset yleisötapahtumien rakennelmat alle 1 kk 3) Liikuteltava laite - asuntvaunun tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, jka ei liity tavanmaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. 4) Erillislaite ( rakentaminen ) - mast yli 10 metriä krkea - piippu yli 15 metriä krkea - maanpäällinen säiliö >20 m3 - muistmerkki - suurehk antenni, lautasantenni halkaisija yli 1,5 m tai antennin krkeus yli 20 m - tuulivimala, matalampi kuin 40 m - suurehk valaisinpylväs tai vastaava - - lantalat tai varastintisäiliöt - plttaineen jakelulaite 5) Vesirajalaite - muu vesirajaa muuttava tai siihen lennaisesti vaikuttava rakennelmat kanava tai vastaava 6) Säilytys- tai varastintialue ( perustaminen tai järjestäminen) - muusta alueesta ertettu suurehk varastinti- ja pysäköintialue, taikka tällaiseen alueeseen verrattava alue 7) Julkisivutimenpide - rakennuksen julkisivun muuttaminen Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

5 5 - kattmudn muuttaminen - katteen muuttaminen - ulkverhuksen rakennusaineen muuttaminen - ulkverhuksen värityksen muuttaminen - - katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen - - ikkunajan muuttaminen - 8) Mainstimenpide - myynti-, tiedtus- tai mainslaitteen sijittaminen tai ikkunaa peittävän mainksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen, jllei sitä sijiteta rakennusluvassa hyväksytyllä tavalla 9) Aitaaminen - rakennettuun ympäristöön liittyvä erttava aita tai kadun reunusmuuri yli 1,5 metriä krkea 10) Jätehult - jätekats alle 2 m2 - jätekats yli 2 m2 - ekpiste - kmpstri ( asuintalt ) - Khdissa 1-10 tarkitettu lupa ei le tarpeen, js timenpide perustuu ikeusvaikutteiseen katu- tai tiesuunnitelmaan. Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jtka eivät edellytä lupatai ilmitusmenettelyä, n kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden n speuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille khtuutnta haittaa Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

6 6 Ilmitukseen n liitettävä selvitys timenpiteen laajuudesta ja laadusta. Kunnan rakennusvalvntaviranmaisen tulee ilmituksen sijasta edellyttää rakennus- tai timenpideluvan hakemista, js se yleisen edun tai naapurein ikeusturvan kannalta n tarpeen ( MRL mm). Rakentamiseen tai muuhun timenpiteeseen vidaan ryhtyä, jllei rakennusvalvntaviranmainen 14 päivän kuluessa ilmituksen vastaanttamisesta le edellyttänyt luvan hakemista ilmitettuun hankkeeseen ( MRL mm). Ilmitus raukeaa, ellei timenpidettä le alitettu ja saatettu lppuun klmen vuden kuluessa. 3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 3.1 ETÄISYYDET NAAPUREISTA, YLEISESTÄ JA YKSITYISESTÄ TIESTÄ Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee lla hajaasutusalueella vähintään 5 metriä. Rakennuksen etäisyyden tisen mistamalla ja hallitsemalla maalla levasta rakennuksesta tulee lla vähintään 8 metriä. Rakennuksen etäisyys valtatie 16 vaikutusalueella tulee lla vähintään 30 metriä tien keskilinjasta. Vastaavasti etäisyydet maantiestä 20 metriä sekä paikallistiestä ja yksityistiestä 12 metriä tien keskilinjasta. ( Liite 1, Teiden lukitus Isnkyrön kunnan alueella ) 3.2 RAIDE- JA AJONEUVOLIIKENTEEN MELUALUEELLE RAKENTAMINEN Mikäli asuintalja rakennetaan radan välittömään läheisyyteen tai yleisen tien melualueelle ( 55dB(A)), tulee sen edellytyksenä lla asianmukaisten tärinä- ja meluselvityksien laatiminen sekä niiden vaatimien timenpiteiden tteuttaminen rakennuttajan timesta ja tntin alueella. Melualueille rakennettaessa Asuinhuneiden ulkseinien ja ikkuniden ääneneristävyyden n ltava vähintään 35dBA. Rakennukset kuten auttallit, puuvajat, jätekatkset, leikkimökit jne. tulee sijittaa rakennuspaikalle siten, että niillä n myös melulta sujaava vaikutus Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

7 7 Oleskelupihat ja lasten leikkipaikat tulee sijittaa melualueen ulkpulelle, jk riittävän etäälle tiestä tai rakennusten mudstamille katvealueille. Tielaitksen määrittelemät valtatien melualueet n merkitty liitteeseen RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN 1) Maisema ja lunnnympäristö Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee lla sellainen, että maiseman lunnnmukaisuus mahdllisuuksien mukaan säilyy. Maisemallisesti merkittävillä peltalueilla rakentaminen tulee sijittaa mahdllisuuksien mukaan lemassa levien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakentamisessa n mahdllisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan lunnnmukaisuus sekä säästettävä arvkkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, lunnn merkittäviä kauneusarvja ja erikisia lunnnesiintymiä kuten siirtlhkareita, kauniita yksittäispuita jne. Rakennettaessa avimeen maastn tulee erityistä humita kiinnittää rakennuksen krkeusasemaan, mutn, ulkmateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa spivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. Rakennustyön yhteydessä vauriitunut tai muuten ympäristöä rumentava sa pihamaasta n istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kknaisuuteen spivaan asuun. Rakennettaessa lemassa levien rakennusten yhteyteen n rakentamisen svelluttava nudatettuun rakennustapaan ja lemassa levaan rakennuskantaan sijituksen, krkeusaseman, kn, mudn, ulkmateriaalien, värityksen sekä julkisivujen jäsentelyn salta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee mudstaa kulttuuriympäristöön ja maisemaan spiva, ympäristökuvaltaan / taajamakuvaltaan spusuhtainen kknaisuus, jnka n svittava mahdlliseen vanhaan ennen uudisrakennuskautta rakennettuun kulttuurimaisemaan Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

8 8 3.4 RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA Rakennuksen krkeusasema tulee speutua lemassa levan ympäristön krkeusasemiin. Rakennusvalvntaviranmainen vi rakennuslupahakemuksen arviimiseksi tarvittaessa edellyttää luvanhakijalta, että suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden ja tntin kulmapisteiden sijainti ja krkeusasema merkitään maastn. Rakennuksen krkeusasemaa suunniteltaessa tulee humiida tulvakrkeus ja viemäriverkstn padtuskrkeus niin, ettei niistä aiheudu vaaraa kiinteistölle. 3.5 YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 1) Ympäristön hit Rakennettu ympäristö n pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnssa.( MRL mm.) Ympäristöön lennaisesti vaikuttavien ulkvarastjen, kmpstinti- ja jätesäiliöiden sekä katsten ympärille n tarvittaessa istutettava näkösuja tai rakennettava aita. Töhryt rakennusten julkisivuista tulee pistaa tai seinäpinta uudelleen maalata niin pian kuin se teknisesti n mahdllista. 2) Ympäristön valvnta Kunnan ympäristölautakunta surittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkitettu ympäristön hidn valvntaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankhtina. Katselmusten ajankhdista ja alueista ilmitetaan kiinteistön mistajille tai haltijille ympäristölautakunnan päättämällä tavalla. 3.6 AITAAMINEN Aidan tulee materiaaliltaan, krkeudeltaan ja muulta ulkasultaan sveltua ympäristöön. Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa leva kiinteä aita n tehtävä kknaan tntin tai rakennuspaikan pulelle. Aita n Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

9 9 tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle ja tien liikenneturvallisuuden edellyttämien näkemäalueiden kk n aina varmistettava tienpitäjältä. Aidan, jka ei le naapuritntin tai rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitää kunnssa tntin tai rakennuspaikan haltija. Tnttien ja rakennuspaikkjen välisen aidan tekemiseen ja kunnssapitämiseen vat kummankin tntin tai rakennuspaikan haltijat velvlliset sallistumaan puleksi kumpikin, jllei velvllisuuden muunlaiseen jakamiseen le erityistä syytä. Mikäli asiasta ei svita, siitä päättää rakennusvalvntaviranmainen. Tntille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijiteta rajalle, tulee sijittaa siten, että se n piha-alueen järjestelyjen kannalta tarkituksenmukainen ja hullettavissa. 3.7 PIHA-ALUE JA PIHAMAA 1) Pihamaan kuivana pit Rakennuspaikka tulee salajittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvedet sekä salajavesi n jhdettava av-jiin, mahdlliseen sadevesiviemäriin tai hulehdittava niiden imeyttämisestä maastn. Kuivatusvesiä ei saa jhtaa jätevesiviemäriin. 2) Pihamaan krkeusasema Pihamaan krkeusaseman tulee speutua ympäristön krkeusasemiin. Rakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja tteuttaa siten, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sulamisvesien valumista tntin rajan yli naapurin pulelle. 3) Liikennejärjestelyt Yleisen tien kaikkiin uusiin liittymiin tarvitaan aina Tiehallinnn lupa.liittymässä katuun tai tiehen tai rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä n tettava humin liikenneturvallisuus. Tnttiliittymän suunnassa liittymisnäkemä n 6 m päätien reunasta. 4) Maanalaiset jhdt ja rakenteet Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä levat maanalaiset jhdt ja rakenteet n suunnittelun yhteydessä selvitettävä Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

10 RAKENNUKSEN PURKAMINEN Rakennusvalvntaviranmainen vi rakennuksen tai sen san purkamislupahakemusta käsitellessään edellyttää hakijaa timittamaan musevirastn tai maakuntamusen tekemän selvityksen rakennuksen histriallisesta tai rakennustaiteellisesta arvsta. Hakemuksessa n erikseen ilmitettava terveydelle ja ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä. Rakennusvalvntaviranmainen vi edellyttää, että ennen purkamistyön käynnistämistä n esitettävä purkamissuunnitelma. Purkamisessa n kiinnitettävä erityistä humita purkamistyöstä aiheutuvien melu- ja pölyhaittjen rajittamiseen. Mikäli rakennuksen purkamisesta saattaa aiheutua ympäristölle terveyshaittaa tai vaaraa, purkamisesta n ilmitettava myös terveydensujeluviranmaiselle. 3.9 OSOITEMERKINTÄ Millin rakennus ei ultu katuun, muuhun liikenneväylään tai tntin sisäiseen liikennealueeseen taikka niiden välittömään läheisyyteen, sitenumer tai sen sittava hjaus n sijitettava näkyvästi kiinteistölle jhtavan ajväylän alkupäähän. Kulmataln sitenumerinti n kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän pulelle. Ositenumerinti n ltava viimeistään rakennuksen käyttööntttarkastuksessa. 4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ Asemakaava-alueen ulkpulella rakennuksen kerrsala saa lla enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

11 11 5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE SEKÄ HARJU- JA KALLIOALUEELLE 1) Ranta-alueet Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä humita kiinnittää rakennusten krkeusasemaan, mutn, ulkmateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääsin säilyttää. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee lla sellainen, että maiseman lunnnmukaisuus mahdllisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkrkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee lla, mikäli edellä levasta vaatimuksesta ei muuta jhdu, vähintään 25 metriä. Ranta-alueelle rakennettaessa tulee rakennuspaikan sveliaisuutta ja kelvllisuutta harkittaessa selvittää, ettei rakennuspaikalla le tulvan, srtuman tai vyörymän vaaraa. Perustusten suunnittelu ja rakentaminen tulee perustua asianmukaisesti laadittuihin phjatutkimuksiin. Kastuessaan vauriituvien rakennussien alin krkeusasema jkien läheisyydessä n keskimäärin kerran 50 vudessa esiintyvä ylin tulvakrkeus plus yksi metri. Sauna- ja varastrakennuksen, jnka phjapinta-ala n enintään 35 m2, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee lla vähintään 15 metriä. 2) Harju ja kallialueet Tiiviille maalajeille rakennettaessa ei pitäisi lla radn vaaraa, mutta harju- ja rikknaiselle kallialueelle rakennettaessa radnturvallinen rakentaminen saattaa lla tarpeen. Näillä alueilla uudet asunnt tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radn-pitisuus ei ylitä 200 Bq/m3. 6. SUUNNITTELUTARVEALUE Maankäyttö- ja rakennuslain 16 3 mmentin mukaisia suunnittelutarvealueita vat Väkkärinmäki, Taipaleen alueen laajennus. ( Liite 2.) Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

12 12 Suunnittelutarvealueet tarkistetaan yleiskaavassa. Suunnittelutarvealueella luvan arviinti perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 :ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutin säädetään. Rakennettaessa suunnittelutarvealueelle n rakennuslupahakemuksista hankittava kaavitustimen viranhaltijan lausunt MRL 16, 72 ja 137 :t 7. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN 7.1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY Jätevedet tulee, ellei niitä vida jhtaa yleiseen viemärilaitkseen, käsitellä seuraavasti. Tärkeillä phjavesialueilla kaikki jätevedet n jhdettava käsiteltäväksi phjavesialueen ulkpulelle tai umpikaivihin. Vesi- ja jätevesihultverkstn timinta-alueen ulkpulella kiinteistöjen vesi- ja jätevesihult tulee järjestää ja hitaa valvntaviranmaisten hyväksymällä tavalla vimassalevan lainsäädännön mukaan 7.2 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ TÄRKEILLE POHJAVESIALUEILLE Tärkeillä phjavesialueilla öljy- ja plttainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastt tulee sijittaa maan päälle ja varustaa suja-altaalla. Tärkeillä phjavesialueilla pysäköintialueiden pintavedet ja salajavedet n jhdettava vyöhykkeen ulkpulelle. Tätä varten tulee lla sveltuvat laitteistt ja mahdllisesti tarvittavat luvat. 8. HYVÄ RAKENTAMISTAPA Rakennuksen krjaamisessa n tettava humin kunkin rakennuksen minaispiirteet, eikä krjaaminen saa ilman perusteita jhtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakentamistavasta pikkeavaan lpputulkseen. 9. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

13 13 Maisemallisesti arvkkaat puut ja merkittävät lunnntilaiset tntinsat tulee sujata työmaa aikana hulellisesti. 10. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN SEKÄ NIISTÄ POIKKEAMINEN 10.1 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN Ympäristölautakunta tai asiasta päättävä viranmainen vi myöntää pikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, jllei se merkitse määräyksen tavitteen lennaista syrjäyttämistä. Kun piketaan rakennuspaikan vähimmäiskka, rakentamisen määrää tai etäisyyksiä kskevista määräyksistä rannilla, lupa vidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta kaavitusta. Ennen asian ratkaisemista n hankittava kaavitustimen viranhaltijan tai kaavitus- ja elinkeinjastn lausunt mikäli pikkeaminen kunnan jhtsäännön mukaisesti niin edellyttää VOIMAANTULO Tämän rakennusjärjestyksen vimaantullla kumtaan Isnkyrön kunnanvaltuustn hyväksymä rakennusjärjestys Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot