SISÄLLYSLUETTELO Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 2.2 TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 3.1 ETÄISYYDET NAAPUREISTA, YLEISESTÄ JA YKSITYISESTÄ TIESTÄ 3.2 RAIDE- JA AJONEUVOLIIKENTEEN MELUALUEELLE RAKENTAMINEN 3.3 RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN 3.4 RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA 3.5 YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 3.6 AITAAMINEN 3.7 PIHA-ALUE JA PIHAMAA 3.8 RAKENNUKSEN PURKAMINEN 3.9 OSOITEMERKINTÄ 4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ 5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE SEKÄ HARJU- JA KALLIOALUEELLE 6. SUUNNITTELUTARVEALUE 7. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN 7.1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY 7.2 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ TÄRKEILLE POHJAVESIALUEILLE 8. HYVÄ RAKENTAMISTAPA 9. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT 10. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN SEKÄ NIISTÄ POIKKEAMINEN 10.1 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 10.2 VOIMAANTULO Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

2 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista kskevien säännösten ja määräysten lisäksi n Isnkyrön kunnassa nudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, js ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Sumen rakentamismääräyskkelmassa ei le asiasta tisin määrätty. ( MRL 14 4 mm.). 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN Kunnan rakennusvalvntaviranmainen n ympäristölautakunta. Päätösvallan siirtämisessä määrätään jhtsäännössä. 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET Rakentamisen hjaamiseksi ympäristölautakunta vi antaa alueellisia tai kk kuntaa kskevia rakentamistapahjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen minaispiirteisiin ja paikallisiin erityislihin spivaa ja kestävää rakentamista. ( MRL 124 ) 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS Lupamenettelyn asemasta j lemassa levan asuinrakennuksen pihapiiriin kuuluvan pienehkön enintään 20 m2:n suuruisen muun talusrakennuksen tai asemakaavassa sitetun talusrakennuksen kuin saunarakennuksen tai autnsujan rakentamiseen svelletaan ilmitusmenettelyä kk kunnan alueella. 2.2 TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS Maankäyttö- ja rakennuslain 126 ja asetuksen 62 ja 63 :n njalla määrätään timenpideluvan hakemisesta tai ilmitusmenettelyn sveltamisesta sa-alueilla 1) asemakaava- ja yleiskaava-alueet ja 2) muut alueet seuraavasti: Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

3 3 timenpidelupa haettava ilmitus tehtävä ei timenpidettä - 1) Rakennelma ( rakentaminen) 1) asemak. ja yleisk. alueet 2) muut alueet - piharakennus, vaja tai kats jka n alle 20 m2 - lemassa levan asunnn pihapiiriin kuuluva talusrakennus enintään 40 m2, ei kuitenkaan sauna, lämpökeskusrakennus, knesuja tai autsuja - tntin sisäinen aita tai tukimuuri yli 1,5 meträ krkea - jätevesijärjestelmän rakentaminen - käymälä - kiski - esiintymislava yleinen - maakellari - - grillikats tai puutarhamaja alle 10 m2 - muu vastaava rakenne - 2) Yleisörakennelma ( perustaminen tai rakentaminen) - urheilupaikka tai leikkialue - asuntvaunualue tai vastaava - katsm - kkntumisteltta tai vastaava yli 1 kk Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

4 4 - tilapäiset yleisötapahtumien rakennelmat alle 1 kk 3) Liikuteltava laite - asuntvaunun tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, jka ei liity tavanmaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. 4) Erillislaite ( rakentaminen ) - mast yli 10 metriä krkea - piippu yli 15 metriä krkea - maanpäällinen säiliö >20 m3 - muistmerkki - suurehk antenni, lautasantenni halkaisija yli 1,5 m tai antennin krkeus yli 20 m - tuulivimala, matalampi kuin 40 m - suurehk valaisinpylväs tai vastaava - - lantalat tai varastintisäiliöt - plttaineen jakelulaite 5) Vesirajalaite - muu vesirajaa muuttava tai siihen lennaisesti vaikuttava rakennelmat kanava tai vastaava 6) Säilytys- tai varastintialue ( perustaminen tai järjestäminen) - muusta alueesta ertettu suurehk varastinti- ja pysäköintialue, taikka tällaiseen alueeseen verrattava alue 7) Julkisivutimenpide - rakennuksen julkisivun muuttaminen Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

5 5 - kattmudn muuttaminen - katteen muuttaminen - ulkverhuksen rakennusaineen muuttaminen - ulkverhuksen värityksen muuttaminen - - katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen - - ikkunajan muuttaminen - 8) Mainstimenpide - myynti-, tiedtus- tai mainslaitteen sijittaminen tai ikkunaa peittävän mainksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen, jllei sitä sijiteta rakennusluvassa hyväksytyllä tavalla 9) Aitaaminen - rakennettuun ympäristöön liittyvä erttava aita tai kadun reunusmuuri yli 1,5 metriä krkea 10) Jätehult - jätekats alle 2 m2 - jätekats yli 2 m2 - ekpiste - kmpstri ( asuintalt ) - Khdissa 1-10 tarkitettu lupa ei le tarpeen, js timenpide perustuu ikeusvaikutteiseen katu- tai tiesuunnitelmaan. Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jtka eivät edellytä lupatai ilmitusmenettelyä, n kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden n speuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille khtuutnta haittaa Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

6 6 Ilmitukseen n liitettävä selvitys timenpiteen laajuudesta ja laadusta. Kunnan rakennusvalvntaviranmaisen tulee ilmituksen sijasta edellyttää rakennus- tai timenpideluvan hakemista, js se yleisen edun tai naapurein ikeusturvan kannalta n tarpeen ( MRL mm). Rakentamiseen tai muuhun timenpiteeseen vidaan ryhtyä, jllei rakennusvalvntaviranmainen 14 päivän kuluessa ilmituksen vastaanttamisesta le edellyttänyt luvan hakemista ilmitettuun hankkeeseen ( MRL mm). Ilmitus raukeaa, ellei timenpidettä le alitettu ja saatettu lppuun klmen vuden kuluessa. 3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 3.1 ETÄISYYDET NAAPUREISTA, YLEISESTÄ JA YKSITYISESTÄ TIESTÄ Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee lla hajaasutusalueella vähintään 5 metriä. Rakennuksen etäisyyden tisen mistamalla ja hallitsemalla maalla levasta rakennuksesta tulee lla vähintään 8 metriä. Rakennuksen etäisyys valtatie 16 vaikutusalueella tulee lla vähintään 30 metriä tien keskilinjasta. Vastaavasti etäisyydet maantiestä 20 metriä sekä paikallistiestä ja yksityistiestä 12 metriä tien keskilinjasta. ( Liite 1, Teiden lukitus Isnkyrön kunnan alueella ) 3.2 RAIDE- JA AJONEUVOLIIKENTEEN MELUALUEELLE RAKENTAMINEN Mikäli asuintalja rakennetaan radan välittömään läheisyyteen tai yleisen tien melualueelle ( 55dB(A)), tulee sen edellytyksenä lla asianmukaisten tärinä- ja meluselvityksien laatiminen sekä niiden vaatimien timenpiteiden tteuttaminen rakennuttajan timesta ja tntin alueella. Melualueille rakennettaessa Asuinhuneiden ulkseinien ja ikkuniden ääneneristävyyden n ltava vähintään 35dBA. Rakennukset kuten auttallit, puuvajat, jätekatkset, leikkimökit jne. tulee sijittaa rakennuspaikalle siten, että niillä n myös melulta sujaava vaikutus Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

7 7 Oleskelupihat ja lasten leikkipaikat tulee sijittaa melualueen ulkpulelle, jk riittävän etäälle tiestä tai rakennusten mudstamille katvealueille. Tielaitksen määrittelemät valtatien melualueet n merkitty liitteeseen RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN 1) Maisema ja lunnnympäristö Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee lla sellainen, että maiseman lunnnmukaisuus mahdllisuuksien mukaan säilyy. Maisemallisesti merkittävillä peltalueilla rakentaminen tulee sijittaa mahdllisuuksien mukaan lemassa levien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakentamisessa n mahdllisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan lunnnmukaisuus sekä säästettävä arvkkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, lunnn merkittäviä kauneusarvja ja erikisia lunnnesiintymiä kuten siirtlhkareita, kauniita yksittäispuita jne. Rakennettaessa avimeen maastn tulee erityistä humita kiinnittää rakennuksen krkeusasemaan, mutn, ulkmateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa spivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. Rakennustyön yhteydessä vauriitunut tai muuten ympäristöä rumentava sa pihamaasta n istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kknaisuuteen spivaan asuun. Rakennettaessa lemassa levien rakennusten yhteyteen n rakentamisen svelluttava nudatettuun rakennustapaan ja lemassa levaan rakennuskantaan sijituksen, krkeusaseman, kn, mudn, ulkmateriaalien, värityksen sekä julkisivujen jäsentelyn salta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee mudstaa kulttuuriympäristöön ja maisemaan spiva, ympäristökuvaltaan / taajamakuvaltaan spusuhtainen kknaisuus, jnka n svittava mahdlliseen vanhaan ennen uudisrakennuskautta rakennettuun kulttuurimaisemaan Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

8 8 3.4 RAKENNUKSEN KORKEUSASEMA Rakennuksen krkeusasema tulee speutua lemassa levan ympäristön krkeusasemiin. Rakennusvalvntaviranmainen vi rakennuslupahakemuksen arviimiseksi tarvittaessa edellyttää luvanhakijalta, että suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden ja tntin kulmapisteiden sijainti ja krkeusasema merkitään maastn. Rakennuksen krkeusasemaa suunniteltaessa tulee humiida tulvakrkeus ja viemäriverkstn padtuskrkeus niin, ettei niistä aiheudu vaaraa kiinteistölle. 3.5 YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 1) Ympäristön hit Rakennettu ympäristö n pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnssa.( MRL mm.) Ympäristöön lennaisesti vaikuttavien ulkvarastjen, kmpstinti- ja jätesäiliöiden sekä katsten ympärille n tarvittaessa istutettava näkösuja tai rakennettava aita. Töhryt rakennusten julkisivuista tulee pistaa tai seinäpinta uudelleen maalata niin pian kuin se teknisesti n mahdllista. 2) Ympäristön valvnta Kunnan ympäristölautakunta surittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkitettu ympäristön hidn valvntaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankhtina. Katselmusten ajankhdista ja alueista ilmitetaan kiinteistön mistajille tai haltijille ympäristölautakunnan päättämällä tavalla. 3.6 AITAAMINEN Aidan tulee materiaaliltaan, krkeudeltaan ja muulta ulkasultaan sveltua ympäristöön. Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa leva kiinteä aita n tehtävä kknaan tntin tai rakennuspaikan pulelle. Aita n Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

9 9 tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle ja tien liikenneturvallisuuden edellyttämien näkemäalueiden kk n aina varmistettava tienpitäjältä. Aidan, jka ei le naapuritntin tai rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitää kunnssa tntin tai rakennuspaikan haltija. Tnttien ja rakennuspaikkjen välisen aidan tekemiseen ja kunnssapitämiseen vat kummankin tntin tai rakennuspaikan haltijat velvlliset sallistumaan puleksi kumpikin, jllei velvllisuuden muunlaiseen jakamiseen le erityistä syytä. Mikäli asiasta ei svita, siitä päättää rakennusvalvntaviranmainen. Tntille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijiteta rajalle, tulee sijittaa siten, että se n piha-alueen järjestelyjen kannalta tarkituksenmukainen ja hullettavissa. 3.7 PIHA-ALUE JA PIHAMAA 1) Pihamaan kuivana pit Rakennuspaikka tulee salajittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvedet sekä salajavesi n jhdettava av-jiin, mahdlliseen sadevesiviemäriin tai hulehdittava niiden imeyttämisestä maastn. Kuivatusvesiä ei saa jhtaa jätevesiviemäriin. 2) Pihamaan krkeusasema Pihamaan krkeusaseman tulee speutua ympäristön krkeusasemiin. Rakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja tteuttaa siten, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sulamisvesien valumista tntin rajan yli naapurin pulelle. 3) Liikennejärjestelyt Yleisen tien kaikkiin uusiin liittymiin tarvitaan aina Tiehallinnn lupa.liittymässä katuun tai tiehen tai rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä n tettava humin liikenneturvallisuus. Tnttiliittymän suunnassa liittymisnäkemä n 6 m päätien reunasta. 4) Maanalaiset jhdt ja rakenteet Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä levat maanalaiset jhdt ja rakenteet n suunnittelun yhteydessä selvitettävä Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

10 RAKENNUKSEN PURKAMINEN Rakennusvalvntaviranmainen vi rakennuksen tai sen san purkamislupahakemusta käsitellessään edellyttää hakijaa timittamaan musevirastn tai maakuntamusen tekemän selvityksen rakennuksen histriallisesta tai rakennustaiteellisesta arvsta. Hakemuksessa n erikseen ilmitettava terveydelle ja ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä. Rakennusvalvntaviranmainen vi edellyttää, että ennen purkamistyön käynnistämistä n esitettävä purkamissuunnitelma. Purkamisessa n kiinnitettävä erityistä humita purkamistyöstä aiheutuvien melu- ja pölyhaittjen rajittamiseen. Mikäli rakennuksen purkamisesta saattaa aiheutua ympäristölle terveyshaittaa tai vaaraa, purkamisesta n ilmitettava myös terveydensujeluviranmaiselle. 3.9 OSOITEMERKINTÄ Millin rakennus ei ultu katuun, muuhun liikenneväylään tai tntin sisäiseen liikennealueeseen taikka niiden välittömään läheisyyteen, sitenumer tai sen sittava hjaus n sijitettava näkyvästi kiinteistölle jhtavan ajväylän alkupäähän. Kulmataln sitenumerinti n kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän pulelle. Ositenumerinti n ltava viimeistään rakennuksen käyttööntttarkastuksessa. 4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ Asemakaava-alueen ulkpulella rakennuksen kerrsala saa lla enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

11 11 5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE SEKÄ HARJU- JA KALLIOALUEELLE 1) Ranta-alueet Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä humita kiinnittää rakennusten krkeusasemaan, mutn, ulkmateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääsin säilyttää. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee lla sellainen, että maiseman lunnnmukaisuus mahdllisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkrkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee lla, mikäli edellä levasta vaatimuksesta ei muuta jhdu, vähintään 25 metriä. Ranta-alueelle rakennettaessa tulee rakennuspaikan sveliaisuutta ja kelvllisuutta harkittaessa selvittää, ettei rakennuspaikalla le tulvan, srtuman tai vyörymän vaaraa. Perustusten suunnittelu ja rakentaminen tulee perustua asianmukaisesti laadittuihin phjatutkimuksiin. Kastuessaan vauriituvien rakennussien alin krkeusasema jkien läheisyydessä n keskimäärin kerran 50 vudessa esiintyvä ylin tulvakrkeus plus yksi metri. Sauna- ja varastrakennuksen, jnka phjapinta-ala n enintään 35 m2, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee lla vähintään 15 metriä. 2) Harju ja kallialueet Tiiviille maalajeille rakennettaessa ei pitäisi lla radn vaaraa, mutta harju- ja rikknaiselle kallialueelle rakennettaessa radnturvallinen rakentaminen saattaa lla tarpeen. Näillä alueilla uudet asunnt tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radn-pitisuus ei ylitä 200 Bq/m3. 6. SUUNNITTELUTARVEALUE Maankäyttö- ja rakennuslain 16 3 mmentin mukaisia suunnittelutarvealueita vat Väkkärinmäki, Taipaleen alueen laajennus. ( Liite 2.) Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

12 12 Suunnittelutarvealueet tarkistetaan yleiskaavassa. Suunnittelutarvealueella luvan arviinti perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 :ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutin säädetään. Rakennettaessa suunnittelutarvealueelle n rakennuslupahakemuksista hankittava kaavitustimen viranhaltijan lausunt MRL 16, 72 ja 137 :t 7. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN 7.1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY Jätevedet tulee, ellei niitä vida jhtaa yleiseen viemärilaitkseen, käsitellä seuraavasti. Tärkeillä phjavesialueilla kaikki jätevedet n jhdettava käsiteltäväksi phjavesialueen ulkpulelle tai umpikaivihin. Vesi- ja jätevesihultverkstn timinta-alueen ulkpulella kiinteistöjen vesi- ja jätevesihult tulee järjestää ja hitaa valvntaviranmaisten hyväksymällä tavalla vimassalevan lainsäädännön mukaan 7.2 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ TÄRKEILLE POHJAVESIALUEILLE Tärkeillä phjavesialueilla öljy- ja plttainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastt tulee sijittaa maan päälle ja varustaa suja-altaalla. Tärkeillä phjavesialueilla pysäköintialueiden pintavedet ja salajavedet n jhdettava vyöhykkeen ulkpulelle. Tätä varten tulee lla sveltuvat laitteistt ja mahdllisesti tarvittavat luvat. 8. HYVÄ RAKENTAMISTAPA Rakennuksen krjaamisessa n tettava humin kunkin rakennuksen minaispiirteet, eikä krjaaminen saa ilman perusteita jhtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakentamistavasta pikkeavaan lpputulkseen. 9. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

13 13 Maisemallisesti arvkkaat puut ja merkittävät lunnntilaiset tntinsat tulee sujata työmaa aikana hulellisesti. 10. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN SEKÄ NIISTÄ POIKKEAMINEN 10.1 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN Ympäristölautakunta tai asiasta päättävä viranmainen vi myöntää pikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, jllei se merkitse määräyksen tavitteen lennaista syrjäyttämistä. Kun piketaan rakennuspaikan vähimmäiskka, rakentamisen määrää tai etäisyyksiä kskevista määräyksistä rannilla, lupa vidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta kaavitusta. Ennen asian ratkaisemista n hankittava kaavitustimen viranhaltijan tai kaavitus- ja elinkeinjastn lausunt mikäli pikkeaminen kunnan jhtsäännön mukaisesti niin edellyttää VOIMAANTULO Tämän rakennusjärjestyksen vimaantullla kumtaan Isnkyrön kunnanvaltuustn hyväksymä rakennusjärjestys Isnkyrön kunta, rakennusjärjestys

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA ILMOITUS TEHTÄVÄ

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA ILMOITUS TEHTÄVÄ 1 ALAVUDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Alavuden kaupunginvaltuustn 17.9.2001 hyväksymä 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden

Lisätiedot

Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS.....4

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty KV 20.1.2003 8. Voimaantulo 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2.

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty KV 20.1.2003 8. Voimaantulo 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2. ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 20.1.2003 8 Vimaantul 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden maan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys Kaustisen kunta Rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...3 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...3 2.1

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19 NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä Voimaantulo 1.6.2002 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1. Soveltamisala 2 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25 päivä kesäkuuta 2002. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. RANUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.3.2010 14 Voimaantulo: 4.5.2010 KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta 17.02.2005 Kunnanhallitus 21.02. 2005 Kunnanvaltuusto 09.03.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 SOVELTAMISALA 1 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan. 1 SAUVON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Valtuusto 18 / 06 2001 45 Voimaantulo: 1. 7 2001 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 2. LUPAJÄRJESTELMÄT Maankäyttö-

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2001 Suomenniemi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS...3

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä.

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä. KULLAAN KUNTA 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2001 45 RAKENNUSJÄRJESTYS Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 KOKEMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ 1 SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25.2.2010. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvonnan luvat Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Rakentamisen luvat ja ilmoitukset Rakennuslupa Toimenpidelupa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan MRL:n 202 :n mukaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. PAIMION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. YLIKIIMINGIN KUNTA 1 RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 14.11.2001 69 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys 1 (12) Kurikan kaupungin rakennusjärjestys Sisällysluettelo 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. Lupajärjestelmät 1.1 Soveltamisala 1.2.Rakennusvalvontaviranomainen 2.1 Talousrakennuksen luvan-/ ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli) Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys 1.6.2011 alkaen (Alajärvi, Soini, Vimpeli) 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNALLINEN SÄÄDÖSKKELMA RAKENNUSJÄRJESTYS Nakkilan kunta Voimaantulo 1.8.2011 SISÄLLYSLUETTEL MÄÄRÄYKSET 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET 1.1 SVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVNTAVIRANMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Ikaalisten kaupunginvaltuusto 18.6.2002 (37 ) Voimaantulo: 15.8.2002 alkaen 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 5 YMPÄRISTÖTOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 26.11.2001/101 Voimaantulo 1.1.2002 1. Soveltamisala ja viranomaiset

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, 59100 Parikkala puh. 0400 851 951, fax 05-430 136 e-mail: kunta@parikkala.fi www.parikkala.fi RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1.

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHTÄÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS PYHTÄÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET ------------------------------------- 1 1.1 SOVELTAMISALA --------------------------------------------------------- 1 1.2

Lisätiedot

SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS,

SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS, 1 SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS, 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2

SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1 SOVELTAMISALA 2 1.2 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ 2 1.3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 2 2 LUPAJÄRJESTELMÄT 2 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESYS KARVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29/1/2003 10 Voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuudesta 1. SOVELAMSALA JA VRANOMASE 1.1 Soveltamisala Maankäyttö-

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys kumoaa Kustavin kunnan 12.11.2001hyväksytyn rakennusjärjestyksen. JOHDANTO KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan ohjeita rakentamisesta Kustavin

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Äetsän kunnan rakennusjärjestys

Äetsän kunnan rakennusjärjestys 1 Äetsän kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty: Valtuusto 13.11.2001 87 Voimaantulo: 1.1.2002 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä

Lisätiedot

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008 Mynämäen kunta Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Voimaantulo 1.1.2002 Valtuusto hyväksynyt 7.11.2001 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.4.2010 37 Voimaantulo 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1 SOVELTAMISALA 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

Urjalan kunnan rakennusjärjestys

Urjalan kunnan rakennusjärjestys Urjalan kunnan rakennusjärjestys 1. Soveltamisala ja viranomaiset Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista kokevien säädösten ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Nro 2 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14. toukokuuta 2001. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki. Rakennusjärjestys

Ikaalisten kaupunki. Rakennusjärjestys Ikaalisten kaupunki Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.4.2014, 17 Voimaantulo: 1.6.2014

Lisätiedot

Liite 17 valtuuston 6.10.2003 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 72 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

Liite 17 valtuuston 6.10.2003 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 72 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Liite 17 valtuuston 6.10.2003 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 72 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA 2 SISÄLLYS Sivu 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 LUVANVARAISUUS

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys

Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys Sivu 1 / 10 Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 ILMOITUSMENETTELY 4 2.2 TOIMENPIDELUPA

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 ILMOITUSMENETTELY...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuuston..2006 hyväksymä voimassa 1.1.2007 lukien AKAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 1.3 Rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 152/11/1120/2006 MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennuslautakunta 28.2.2007, 16 ja 3.5.2007 28 Kunnanhallitus 11.06.2007, 126 Kunnanvaltuusto 18.06.2007, 26 RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO MIEHIKKÄLÄN

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.01.2016 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Liedon kunnanvaltuuston kesäkuun 1. päivänä 2007 hyväksymä ja Tarvasjoen kunnanvaltuuston joulukuun 20.päivänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. luku SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1 Soveltamisala 1 2 Rakennusvalvontaviranomainen 1 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 1 3 Talousrakennuksen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA 22.4.2010 HP RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUKIPUTAAN KUNTA 22.4.2010 HP RAKENNUSJÄRJESTYS HAUKIPUTAAN KUNTA 22.4.2010 HP RAKENNUSJÄRJESTYS Tekstin muotoilu - alleviivatut, lisätty - yliviivattu, poistettu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1. SOVELTAMISALA... 3 1.2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuusto 7.6.2012 29

JOKIOISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuusto 7.6.2012 29 1 JKIISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 7.6.2012 29 2 SISÄLLYSLUETTEL 1. TAVITE, SVELTAMISALA JA VIRANMAISET 1.1 TAVITE 1.2 SVELTAMISALA. 1.3 RAKENNUSVALVNTAVIRANMAINEN.. 1.4 RAKENTAMISTAPAHJEET..

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Tehtävä Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Lite kv 22 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

UTSJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

UTSJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS UTSJEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 24.5.2010 2 1. MÄÄRÄYKSET 3 1.1 TAVITE 3 2. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET 3 2.1 SVELTAMISALA 3 2.2 RAKENNUSVALVNTAVIRANMAINEN 3 3. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 3.1 TALUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja ja muu palveluhenkilöstö.

Rakennusjärjestys 1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja ja muu palveluhenkilöstö. Rakennusjärjestys 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

MASKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

MASKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS MASKUN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Maskun kunnanvaltuuston hyväksymä 13.11.2006 30 Voimaantulo 1.1.2007 1 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...2 1.1 Soveltamisala...2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen...2 2 LUPAJÄRJESTELMÄT...2

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 0 PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 2. LUVANVARAISUUS 1 2.1 Talousrakennuksen luvanvaraisuus 2 2.2 Toimenpiteiden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT. 1 Soveltamisala

RISTIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT. 1 Soveltamisala 1 RISTIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S

R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S Karstulan kunta Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA... 1 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 1 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 8.11.2010 Voimaantulo 22.12.2010 2 Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Rakennusjärjestys

VÖYRIN KUNTA. Rakennusjärjestys VÖYRIN KUNTA Rakennusjärjestys Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulo 01.02.2013 2 Sisältö 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 1.3 Käsitteet...

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 1 SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 2 JOHDANTO Tämä rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Rakennusjärjestys ohjaa ja säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä muiden

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Käännös 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 1. HRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 2. Hirvensalmen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS sivu Sisällysluettelo 1. 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 93. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. Päätös kuulutettu 21.12.2010. 1. luku SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1

Lisätiedot

Kv liite nro 2 /28.1.2002, 9 RAKENNUSJÄRJESTYS KORPILAHDEN KUNTA

Kv liite nro 2 /28.1.2002, 9 RAKENNUSJÄRJESTYS KORPILAHDEN KUNTA Kv liite nro 2 /28.1.2002, 9 RAKENNUSJÄRJESTYS KORPILAHDEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1

Lisätiedot

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012 Mynämäen kunta Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 28.5.2012 23 Voimaantulo: 5.7.2012 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

luonnos Mynämäen kunta

luonnos Mynämäen kunta luonnos Mynämäen kunta Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto X.X.201X Voimaantulo: X.X.201X punainen = poistetaan sininen = muutos vihreä = uusi 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 16.10.2006

SOMERON KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 16.10.2006 SOMERON KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 6.0.006 TULLUT VOIMAAN..007 . SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET. Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien, sekä muiden

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2003

Rakennusjärjestys 2003 VIRTAIN KAUPUNKI Rakennusjärjestys 2003 Kaupunginvaltuusto 8.9.2003 (16.9.2003) Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...1 1.1 SOVELTAMISALA...1

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

MARTTILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS MARTTILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 08.04.2015 VOIMAANTULO 01.06.2015 SISÄLLYS I LUKU: SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.1 SOVELTAMISALA... 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 KARKKILAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.0 Tavoite 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖ N KUNNAN RAKENNUSJA RJESTYS

KIHNIÖ N KUNNAN RAKENNUSJA RJESTYS KIHNIÖ N KUNNAN RAKENNUSJA RJESTYS 1 JOHDANTO 3 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 1.3 Rakentamistapaohjeet 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 Ilmoitusmenettelyn menettelytapamääräyksiä

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot