Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / / / Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, , Westendintie ESPOO, Asunto Oy Westendintie 43 Espoo c/o Vienola Heikki Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Westendintie 43 WESTEND Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava AOR9 Enintään 2-kerroksisten asuntorakennusten korttelialue, e = 0, k-m k-m 2 Hakija Asunto Oy Westendintie 43 Espoo c/o Vienola Heikki Westendintie ESPOO Toimenpide Kahden yksiasuntoisen pientalon (rak 1 ja 2) purkaminen sekä 5 puun kaataminen Pääsuunnittelija: Haapio Juhana, rakennusarkkitehti Lausunnot Hakemuksen liitteet Naapurien kuuleminen kpl Kaupunginmuseo Paikalla käynti Paikalla käynti Pääpiirustus Ote pöytäkirjasta Valtakirja Karttaote Purkujäteselvitys Rakennushankeilmoitus RK9, 2 kpl Valokuvia 7 kpl Havainnekuva uudisrakennuksista Lisäselvitykset ja poikkeukset LUPA-ARKKITEHDIN PÄÄTÖS Lupa-arkkitehti Thomas Meyer on hylännyt hakemuksen

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 yksiasuntoisen, yksikerroksisen pientalon (rak 1) sekä yksikerroksisen aputiloja ja talonmiehenasunnon sisältävän pientalon (rak 2) purkamisesta uudisrakentamisen tieltä. Hakemuksen 5 puun kaatamiselle myönnettiin lupa. Hakija on perustellut purkamista sillä, että rakennukset ovat vuoden 1962 rakennusajan muodin ja tekniikan mukaisesti rakennetut ja siten vanhentuneet etenkin rakennetekniikan suhteen eivätkä ole enää kohtuullisesti kunnostettavissa nykyvaatimuksia vastaaviksi. Kiinteistö rakennuksineen on samanaikaisesti purkulupahakemuksen kanssa ollut myytävänä kiinteistövälittäjän toimesta osittain peruskorjattuna ja hyvänkuntoisena. Hakija on toimittanut kuntoarvion, jossa todetaan eräitä puutteita ja vaurioita. Kuntoarvion mukaan rakennukset ovat suurilta osiltaan tulleet teknisen keskimääräisen käyttöikänsä loppupäähän ja rakennuksen rakenteet eivät vastaa nykyisiä teknisiä vaatimuksia. Lisäksi kuntoarviossa todetaan, että rakennukset sisältävät useita riskialttiiksi luokiteltavia rakenneratkaisuja joiden osalta suositellaan tehtävän lisäselvityksiä esim. rakenteita avaamalla niiden toimivuuden ja kunnon arvioimiseksi. Kuntoarvio on tehty pintapuolisesti, rakenteita ei ole avattu. Purkamisesta on pyydetty Espoon kaupunginmuseon lausunto. Kaupunginmuseo ei puolla purkuluvan myöntämistä koska rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävät ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat. Lisäksi kaupunginmuseo pitää alueen vuonna 1972 vahvistettua asemakaavaa rakennussuojelun näkökulmasta vanhentuneena sekä viittaa Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaalimisesta annettuihin määräyksiin purkamispäätöstä tehdessä. Osa naapureista vastustaa purkuhanketta koska purettavat rakennukset ovat arkkitehtonisesti merkittäviä ja Westendin luonnonläheiseen ja puistomaiseen yleisilmeeseen sopivia sekä ovat osa alueen historiaa ja ovat kaikkien alueen asukkaiden tuntemia. Naapurit viittaavat myös kiinteistövälittäjän myyntiesitteeseen jossa rakennuksia kuvaillaan täydellisesti peruskorjatuiksi ja hyväkuntoisiksi. Lupapäätös perusteluineen on oheismateriaalissa. OIKAISUVAATIMUS Luvan hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen (nro 3569/2014-1), jossa pyydetään rakennuslautakuntaa oikaisemaan annettua lupapäätöstä siten, että purkamislupa myönnetään hakemuksen mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimuksia seuraavasti: A. Espoon kaupunginmuseon lausunto - museon käsitys rakennusten kunnosta perustuu kiinteistövälittäjän virheelliseen arvioon. Rakennusten todellinen tila ja virheelliset suunnitteluratkaisut käyvät ilmi kesäkuussa 2014 tehdystä kuntoarvioraportista

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 - arkkitehti Matti Suuronen ei ole erityisen tunnettu asuntosuunnittelun saralla ja Espoossa on annettu purkamislupia muillekin hänen suunnittelmille asuinrakennuksille B. Asemakaavallinen tilanne - rakennuksia ei ole suojeltu joten niiden purkaminen on asemakaavan mukainen toimenpide - kaupunginmuseon kantaa että asemakaava on vanhentunut ei voi käyttää perusteena purkamisluvan hylkäämiselle - Suomessa suojelluksi määrätyt rakennukset ovat historiallisesta merkitykseltään eri luokkaa kuin kyseessä olevat 1960-luvulla rakennetut talot C. Rakennusten kunto - oleellisimpana perusteluna oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että rakennukset eivät ole kohtuullisesti kunnostettavissa nykyisiä asuin- ja terveysvaatimuksia vastaaviksi - kiinteistövälittäjän arvio rakennusten kunnosta perustuu oikaisuvaatimuksen tekijän esittämiin teettämiinsä korjauksiin ja arvio on osoittautunut vääräksi. Kiinteistöstä ei ole saatu ainuttakaan ostotarjousta. - alan arvostetuimpiin kuuluvan tekijän suorittaman kuntoarvion oleellisemmat johtopäätökset tulisi huomioida päätöksessä: rakenteet ja talotekniikka ovat saavuttaneet ja ylittäneet teknisen käyttöikänsä, rakennuksen alla olevaan kellariin on lähes mahdotonta asentaa ulkopuolinen vedeneristys ja salaojitus, tämän kuntoisissa rakennuksissa joudutaan harkitsemaan sitä, onko rakennuksen kunnostus nykyvaatimusten mukaiseksi taloudellisesti tarkoituksenmukaista ja arvion mukaan remonttikustannukset saattaisivat lähestyä uuden asunnon rakentamiskustannuksia D. Rakennusten energiatehokkuus - oikaisuvaatimuksen tekijä esittää rakennusten lämmittämiseen käytetyn öljyä vuonna 2013 yli 9000 litraa ja toteaa että rakennukset ovat energiatehokkuuden osalta kestämättömässä kunnossa. Yhteenvedossa oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että kiinteistön omistajalla ei ole varoja rakennusten kunnostukseen ja että voidaan perustellusti arvioida että myyntiyrityksen ja kuntoarvion perusteella kukaan ei tule ostamaan rakennuksia kunnostettavaksi. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että rakennusvalvonta on ehdottanut kuntoarvion täydentämistä rakenteita avaavin tutkimuksin jotka saadun tarjouksen perusteella maksaisivat yli 5000 eu. Lisätutkimuksia oikaisuvaatimuksen tekijä pitää järjettömänä tuhlaamisena koska tehty kuntoarvio jo osoittaa, että rakennuksissa on suunnitteluvirheitä ja vaurioita, ne ovat rakennusteknisesti vanhentuneet ja kohtuullisin kustannuksin mahdottomia korjata. Oikaisuvaatimuksen tekijä on liittänyt oikaisuvaatimukseen kuntoarvion laatijan tekemän tutkimussuunnitelman, jossa on lueteltu riskialttiiksi arvioitavien rakennusosien ehdotetut lisäselvitykset, näistä mahdollisesti johtuvat jatkotoimenpiteet sekä viitteellinen hinta-arvio.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT A. Espoon kaupunginmuseon lausunto MRL mom mukaan rakennuksen purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. MRL mom mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne- kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä. Espoon Kaupunginmuseo ei puolla purkuluvan myöntämistä. Kaupunginmuseo on lausunnossaan todennut, että Westendintie 43:n asuinrakennukset ovat kansainvälisesti tunnetun espoolaisen arkkitehdin Matti Suurosen itselleen vuonna 1962 suunnittelemat asuintalo ja ateljeerakennus, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävät. Maaston muotoja myötäilevä, vanhan puuston väliin sovitettu rakennus on myös kaupunkikuvallisesti arvokas. Päärakennukseen on museon tietojen mukaan tehty laaja peruskorjaus vuonna 1996 ja kattoremontti Rakennukset ovat päällisin puolin hyväkuntoisia. Purkulupaa harkittaessa on kaupunginmuseon mielestä otettava huomioon Maankäyttö- ja rakennuslaissa annetut rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaalimisesta annetut määräykset (MRL 118 ). B. Asemakaavallinen tilanne Espoon kaupunginmuseon näkemyksen mukaan vuonna 1972 vahvistettu asemakaava on vanhentunut, eikä täytä Maankäyttö- ja rakennuslain 54 mukaisia sisältövaatimuksia. MRL 54 2 mom mukaan asemakaavaa laadittaessa on vaalittava rakennettua ympäristöä eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Westendin asemakaava on vuodelta 1972, joten sen laatimisessa ei ole selvitetty tai ratkaistu rakennusten suojeluarvoja ja suojelutarvetta niin, kuin se voimassa olevan lain mukaan olisi mahdollista. Westendin asemakaava on vahvistunut yli 40 vuotta sitten, ennen kuin rakennuskaavaa koskeviin säännöksiin sisällytettiin 1985 rakennussuojelua nimenomaisesti koskevat kaavan laatimissäännöt. Näin ollen purkamisluvan myöntäminen saattaisi merkitä rakennussuojelulain mukaisen suojelukohteen hävittämistä. C. Rakennusten kunto Tontti rakennuksineen on ollut myytävänä asti vielä purkuluvan hakemisen jälkeen. Myyntiesitteessä rakennukset on esitetty osittain peruskorjattuina ja hyväkuntoisina sekä uniikkia arkkitehtuuria edustavina. Hakijan esittämässä kuntoarviossa rakennuksissa todetaan olevan joitakin puutteita kuten vesikaton osittain riittämättömät kallistukset, katon sadevesiviemäreiden toimimattomuus niiden ympärille kerääntyvien roskien vuoksi, köynnöskasvien tunkeutuminen räystäsrakenteisiin, räystäiden otsalaudoituksen huono kunto, maanpinnan kallistukset rakennuksiin päin sekä ulko- ja sisäpinnoissa paikoin esiintyviä kosteusongelmiin viittaavia home-, laho-, ruoste- ja rapautumisvaurioita. Todetut puutteet ovat osaksi helposti korjattavia. Kuntoarviossa todetaan lisäksi, että rakennukset sisältävät useita

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 riskialttiiksi luokiteltavia rakenneratkaisuja kuten mm ylä- ja alapohjarakenteet, kattoikkunat, kellarien maanvaraiset seinärakenteet sekä ulkoseinien alajuoksut. Tämän tyyppisten rakenteiden on muualla todettu olevan rakennefysikaalisen toimivuuden suhteen puutteellisia. Kuntoarviossa suositellaan riskirakenteiden toimivuuden ja mahdollisten vaurioiden selvittämiseksi tehtävän lisätutkimuksia mm. rakenteita avaamalla. Ehdotettuja lisäselvityksiä ei ole tehty. Kuntoarviossa todetaan myös, että rakenteet eivät vastaa nykyisiä teknisiä vaatimuksia mm lämmöneristyksien osalta. Rakentamisen teknisten vaatimuksien tiukentuessa sitä vanhemmat rakennukset jäävät uuden vaatimustason alapuolelle ja rakenteet saavuttavat niiden teknisen keskimääräisen käyttöikänsä. Nämä eivät itsessään ole perusteluja rakennusten purkamiselle. Koska kuntoarvion ehdottamia rakenteiden lisäselvityksiä ei ole tehty rakennusten todellista kuntoa eikä korjaustöiden kustannuksia ole mahdollista arvioida. Kuntoarviota ei voida esitetyssä laajuudessa pitää riittävänä perusteluna kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävien rakennusten purkamiselle. D. Rakennusten energiatehokkuus Rakennuksen energiatehokkuus on laaja monista osa-alueista koostuva kokonaisuus. Todettu öljynkulutus ei ole itsessään todiste rakennuksen huonosta energiatehokkuudesta eikä siten voi olla peruste purkamispäätökselle. Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen ja katsoo, ettei siinä ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä muuttaa tehtyä päätöstä. Lupa-arkkitehti Thomas Meyerin tekemä päätös pysytetään edellä esitetyn perustein. Oikaisuvaatimus hylätään. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja purkutöiden työnjohtaja Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: loppukatselmus Muut ehdot: Ennen purkutöitä valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen aloituskokouksen järjestämiseksi. Rakennuksen purkamisesta tulee ilmoittaa Espoon ympäristökeskukselle vähintään kuukautta ennen purkutöiden aloittamista. Purkujätteen käsittelyssä

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6 tulee noudattaa Espoon ympäristökeskuksen antamia ohjeita ja määräyksiä. Ennen purkamista valmistelevia toimenpiteitä tulee rakennusvalvontakeskukselle esittää työmaasuunnitelma sekä suunnitelma rakennus-, korjaus-, purku- ja/tai maanrakennustyömaan pölyntorjuntatoimenpiteistä Espoon kaupungin ympäristösuojelumääräysten 20 :n mukaisesti. Ennen purkutöiden aloittamista on laadittava haittaaine ja asbestikartoitus. Ennen purkutöiden aloittamista on kaupunginmuseolle varattava tilaisuus rakennuksen dokumentointiin. Ennen purkutöiden aloittamista on säilytettävä puusto suojattava. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Työt on tämän luvan perusteella aloitettava ja suoritettava loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Työn loppuunsaattamista varten voidaan luvan voimassaoloaikaa pidentää. Pidennystä tulee hakea luvan voimassaoloaikana. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 127, 118, 139, 51, 54 2 mom, 60 1 mom, 140 1mom Valmistelijat / lisätiedot: Thomas Meyer, puh Käsittely Siirala Kivelän ja Pekkasen kannattamana ehdotti asian palauttamista käsittelyyn rakennusten suojelutarpeen selvittämistä varten. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty asian palauttamista koskeva kannatettu ehdotus, josta oli äänestettävä. Äänestyksessä asian palauttamisen puolesta äänestivät Kivelä, Pekkanen ja Siirala. Palautusta vastaan äänestivät Ahola, Erävuoma, Jern, Juutinen Löflund ja Tähtikunnas. Puheenjohtaja totesi äänin 6-3 lautakunnan jatkavan asian käsittelyä.

7 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 7 Tähtikunnas Juutisen kannattamana ehdotti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, josta oli äänestettävä. Oikaisuvaatimuksen hyväksymisen puolesta äänestivät Ahola, Erävuoma, Juutinen, Löflund ja Tähtikunnas. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Jern, Pekkanen ja Siirala. Kivelä äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan äänin 5-3 päättäneen oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä. Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen äänestyksen jälkeen. Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Oheismateriaali Tiedoksi - Karttaote - Asemapiirros - Lupapäätös - Oikaisuvaatimus - Kaupunginmuseon lausunto - Kuntoarviolausunto - Valokuvia - Myyntiesite osa 1 - Myyntiesite osa 2 - Luonnos uudisrakennuksista - As Oy Hiiralankaari 8 - Aaku Eeva Katariina - Espoon ympäristökeskus - Espoon kaupunginmuseo - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY

8 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy 5141/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä 11.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.12.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Terveyshaitta-avustusohje 2014

Terveyshaitta-avustusohje 2014 Terveyshaitta-avustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 OHJE TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2014... 3 2 HAKUMENETTELY... 3 3 TERVEYSHAITAN TOTEAMINEN, KORJAUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO... 3 4 MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET...

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot