Radanpidon ympäristöohjeen koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radanpidon ympäristöohjeen koulutus"

Transkriptio

1 Radanpidon ympäristöohjeen koulutus LUVAT JA ILMOITUKSET Tammi-helmikuu 2011 LÄHTÖKOHTANA YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ Vesilaki (264/1961) ja -asetus (282/1962) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja -asetus (160/1997) Muinaismuistolaki (295/1963) Maa-aineslaki (555/1981) ja valtioneuvoston asetus maaainesten ottamisesta (926/2005) Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja -asetus (895/1999) 2

2 LUPA-/ILMOITUSPROSESSIIN VARAUTUMINEN Ilmoitus- ja lupatarpeet selvitetään osana hankkeiden suunnittelua Lupa-/ilmoitusprosessiin varattava riittävästi aikaa: - hakemuksen/ilmoituksen sekä niihin liittyvien selvitysten, tutkimusten ym. laadinta - viranomaiskäsittely - mahdollinen muutoksenhaku Neuvottelu lupaviranomaisen kanssa hakemuksen + selvitysten ym. sisällöstä suositeltavaa hyvät hakemusasiakirjat kerralla nopeuttaa prosessia Tarvittaessa etukäteen neuvottelut myös muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa hankkeen toteutuksen reunaehdoista 3 Ympäristölainsäädäntöön perustuvat luvat ja ilmoitukset Rakennuksen purkulupa Maisematyölupa Keskeisten lupatarpeiden tunnistaminen LSL poikkeamislupa Maa-ainesten ottolupa Toimenpide lupa Metsänkäyttöilmoitus Yleissuunnittelu Tarveselvitys Yleissuunnitelma Alustava yleissuunnitelma Ratasuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen Kunnossapito Vesilupa Ympäristölupa Melu- ja tärinäilmoitus Rakennuslupa Pima-ilmoitus 4

3 VESILAIN MUKAISET LUVAT JA ILMOITUKSET Luvan tarpeeseen vaikuttavat mm. hanketyyppi, hankkeen vesistövaikutukset sekä alueiden omistussuhteet Lupatarpeen selvittämiseksi tarvittaessa lausunto ELY:ltä Lupaviranomaisena AVI tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Ns. aukkolausunto vesistösilloista ELY:ltä 5 ESIMERKKEJÄ LUPAA EDELLYTTÄVISTÄ RAKENTAMISTOIMISTA Aina luvanvaraiset rakentamistoimet (VL 2:2): kulku- tai uittoväylän ylittävä vesistösilta tai em. väylän alittava tunneli tai johto Vaikutusten perusteella luvanvaraiset rakentamistoimet: tarvitaan lupa, jos aiheutuu vesilain ns. yleiskielloissa mainittuja seurauksia. Yleiskiellot: vesistön sulkemis- ja muuttamiskiellot (VL 1:12, 1:15), pohjaveden muuttamiskielto (1:18) sekä vesialueen pilaantuminen (VL 1:19) mm. seuraavat rakentamistoimet voivat edellyttää lupaa: vesistöpenger rautatietunneli tai alikulkutunneli maa-ainesten ottaminen, ruoppaus ja vesistöön läjittäminen joen/puron uoman siirto ja uuden uoman tekeminen vesien johtaminen Poikkeuslupa pienvesien luonnontilaisuutta vaarantaviin toimenpiteisiin (VL 1:15a, VL 1:17a). Taustalla luontotyyppisääntely (fladat, kluuvijärvet, lammet, uomat, lähteet). 6

4 ESIMERKKEJÄ LUPAA EDELLYTTÄVISTÄ RAKENTAMISTOIMISTA Huom! myös nykyisen rakenteen (esim. silta) muutostyöt tai uusiminen voi edellyttää uutta lupaa, vaikka vanhalle rakenteelle olisi lupa (VL 2:2) Muista myös töidenaloittamislupa (VL 2:26), tutkimuslupa (VL 1:31) sekä mahdollisuus hakea käyttöoikeutta toisen alueeseen (VL 2:7 ja 2:8) Rautatiealueen kuivattaminen ja ojitus: Laskuojaksi tarvittava alue osoitetaan ratasuunnitelmassa (ratalaki 19 ) Ojitusasia voidaan käsitellä rata- tai ojitustoimituksessa Ojan tekemisessä (esim. ojamaiden hyödyntäminen, kunnossapito) noudatetaan vesilain ojitussäännöksiä (VL 6 luku) toimenpiteet eivät kategorisesti luvanvaraisia Huom! ojitus voi kuitenkin edellyttää vesilain mukaista lupaa, jos ojituksesta voi aiheutua esim. vesistön sulkemis- tai muuttamiskiellossa mainittuja seurauksia (VL 6:12) 7 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISET LUVAT JA ILMOITUKSET Ympäristölupa Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi Ilmoitus tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa 8

5 YMPÄRISTÖLUPA Ympäristöluvan tarve määräytyy pääsääntöisesti toiminnan vaikutusten perusteella (YSL 28 ) tai hankelistan perusteella (YSA 1 ) Lupaviranomaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai AVI Jos sama hankekokonaisuus edellyttää sekä vesiluvan että ympäristöluvan, voidaan luvat myöntää ns. yhteiskäsittelyssä (YSL 39 ) Lupahakemuksessa on yleensä syytä hakea toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 ) - voidaan hakea myös erikseen kun on selvinnyt, että päätöksestä on valitettu 9 ESIMERKKEJÄ LUPAA EDELLYTTÄVISTÄ TOIMINNOISTA Aina luvanvaraisia toimintoja (YSA 1 ): Kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 pv/vuosi Kiinteä tai siirrettävä murskaamo, toiminta-aika vähintään 50 pv/vuosi Kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirrellään vaarallisia kemikaaleja Pohjavesialueella tiukemmat kriteerit > vähäisempikin toiminta voi laukaista luvan tarpeen Toimintoja, jotka voivat edellyttää lupaa vaikutusten perusteella (YSL 28 ): Ratapihatoiminnat (vesistö- /immissiovaikutukset, jätevedet, ainepäästöt vesiin/vesihuoltolaitoksen viemäriin) Puunkuormausalueet (immissiovaikutukset) Pilaantuneen pohjaveden ja/tai maaperän puhdistus (YSL 78,1 ) Maa- tai kiviainesjätteen tai muun jätteen käsittely tai hyötykäyttö. Huom. YSA 4 :n poikkeus: pilaantumattoman maa- ja kiviainesjätteen hyödyntäminen tai käsittely ottamis- tai rakennuspaikalla tai muulla rakentamispaikalla mahdollista ilman lupaa tietyin edellytyksin. 10

6 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISET ILMOITUKSET Pima-ilmoitus (YSL 78,2 ) Pilaantuneen maaperän puhdistaminen toteutetaan yleensä ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitus tehdään ELY:lle. Poikkeuksena Helsinki ja Turku, joiden alueella ilmoituksen käsittelee kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Ilmoitus erityisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (YSL 60 ) Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos toiminta usean kunnan alueella, ilmoitus ELY:lle Tarkista ko. kunnan ympäristönsuojelumääräykset, joissa poikkeuksetta säännöksiä tilapäisestä melusta ja tärinästä Ilmoitus viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista, ellei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä säädetty lyhyemmästä ajasta. Toimintoja, jotka voivat edellyttää ilmoitusta: louhinta, murskaimen käyttö, paalutus, maansiirto, räjäytys, tukemistyö, hionta/hitsaus, sepelin seulonta/kuormaus, muu rakentaminen tai kunnossapitotyö 11 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISET ILMOITUKSET Ilmoitus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa YSL:n nojalla annettu VnA eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa mahdollistaa asetuksessa lueteltujen jätemateriaalien hyödyntämisen ilmoitusmenettelyllä tietyissä maanrakennuskohteissa. Jätelajit, joihin ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa: betonimurske, kivihiili, turve sekä puuperäiset lento- tai pohjatuhkat. Asetuksen mukaisia rakennuskohteita ovat mm. ratapihat, pysäköintialueet, yleiset tiet, kadut, pyörätiet. Huom. ei meluesteet. Ilmoitusmenettelylle useita lisäedellytyksiä, joista säädetään VnA:ssa Ilmoitus tehdään ELY:lle 12

7 KESKEISIMMÄT LUONNONSUOJELULAIN MUKAISET POIKKEUSLUVAT JA PÄÄTÖKSET Luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeaminen (LSL 31 ) Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta poikkeaminen (LSL 49 ) Erityisesti suojeltavan lajin tärkeän esiintymispaikan muuttamiskiellosta poikkeaminen (LSL 48 ) Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen (9,2 ) Yksityisen luonnonsuojelualueen suojelusta poikkeaminen (LSL 27 ) Luonnon muistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen (LSL 28 ) Maisema-alueen suojelusta poikkeaminen (35 ) Lupaviranomaisena pääasiassa ELY tai kunta Valtion mailla olevien suojelualueiden lakkauttaminen (laki- tai asetusmuutos tai MH:n tai PLM:n suojelupäätöksen kumoaminen) tai poikkeus suojelualueen rauhoitussäännöksistä. 13 MUINAISMUISTOLAIN MUKAINEN ILMOITUS- JA NEUVOTTELUVELVOITE Kiinteitä muinaisjäännöksiä koskee kajoamiskielto: kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja poistaminen kielletty (1 ) neuvotteluvelvollisuus: Jos hanke koskee kiinteää muinaisjäännöstä, asiasta ilmoitettava viipymättä Museovirastolle neuvottelemista varten > jos neuvotteluissa ei yksimielisyyttä, asian ratkaisee valtioneuvosto (13 ) töiden keskeyttämis- ja ilmoitusvelvollisuus: jos muinaisjäännös havaitaan vasta kaivu- tai muun työn yhteydessä, on työ keskeytettävä ja ilmoitettava viipymättä Museovirastolle (14 ) Irtaimet muinaisesineet toimitettava viipymättä Museovirastolle puhdistamattomana (2 luku) 14

8 METSÄNKÄYTTÖILMOITUS JA METSÄLAIN MUKAISET LUVAT Metsälain mukainen metsänkäyttöilmoitus ei koske ratalinjalla ja sen reunavyöhykkeillä tehtäviä metsän hakkuita (ns. linjahakkuu) Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (10 ) Säännöksellä merkitystä, kun toimitaan rautatiealueen läheisyydessä Erityisen tärkeät elinympäristöt lueteltu 10 :ssä (esim. lähteiden ja purojen ympäristöt). Lisäedellytyksenä, että elinympäristö luonnontilainen tai vastaava sekä ympäristöstään selvästi poikkeava Kiellettyä mm. avohakkuu, ojitus, metsätien tekeminen, kemialliset torjuntaaineet tehtävä metsänkäyttöilmoitus Sallitut toimenpiteet selvitettävä tapauskohtaisesti Epäselvissä tapauksissa ilmoitustarve varmistettava Metsäkeskukselta > ennakkotiedon pyytäminen (14c ) 15 MAA-AINESTEN OTTOLUPA Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos maa-ainesten ottaminen tapahtuu ratasuunnitelman mukaisella rautatiealueella tai sellaisella liitännäisalueella, jota ei ole perustettu maaainesten ottamista varten Maa-aineslain mukainen ottolupa tarvitaan ratahankkeissa: Jos maa-ainesten ottaminen ei perustu ratalain mukaan hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan (tai yksityistietoimituspäätökseen, lunastuslupaan tai vesilain lupaan rakentaa vesistöön) Jos maa-aineksia otetaan ratasuunnitelmassa maa-aineksen ottopaikaksi osoitetulla liitännäisalueella (ratalaki 16,1 ) Jos maa-aineksia otetaan alueella, jolle on ratasuunnitelmassa perustettu erityinen oikeus maa-aineksen ottamiseen (ratalaki 16,2 ) 16

9 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISET LUVAT JA ILMOITUKSET Maankäyttö- ja rakennuslaki sääntelee kaavoitusta ja erilaisia rakentamistoimenpiteitä Radanpidon hankkeissa ei tarvita erillistä toimenpide-, maisema- tai purkamislupaa silloin, kun jonkun em. lupamenettelyn piiriin kuuluva toimenpide perustuu hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan Aloittamisoikeus: Rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupahakemuksessa voi olla syytä hakea oikeutta työn suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (MRL 144 ) 17 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISET LUVAT JA ILMOITUKSET Poikkeamislupa (23 luku) Tarvitaan, mikäli tarve poiketa MRL:stä tai sen nojalla annetuista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai rajoituksista (esim. kaava, rakennusjärjestys) Haetaan kunnalta ja tietyissä tilanteissa ELY:ltä Rakennuslupa (MRL 125 ) Tarvitaan rakennuksen rakentamiseen ja sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka verrattavissa rakennuksen rakentamiseen Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle Haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta 18

10 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISET LUVAT JA ILMOITUKSET Toimenpidelupa (MRL 126 ) Tarvitaan erilaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, jos toimenpiteellä vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai maisemakuvaan Ks. MRA 62 :n luettelo radanpitoon osalta lupaa voi tarvita esim. laiturikatos, turvalaitetila, masto, aitareunusmuuri jne. Haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta Toimenpidelupaa ei tarvita, kun toimenpide perustuu ratalain mukaisen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan Huom! tarkista kunnan rakennusjärjestys, jossa voi olla säännöksiä lupaa keveämmästä ilmoitusmenettelystä 19 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISET LUVAT JA ILMOITUKSET Maisematyölupa (MRL 128 ) Tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön esim. kaivamiseen, louhintaan täyttämiseen, läjittämiseen sekä puiden kaatamiseen a) asemakaava-alueella, b) yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään, c) kaavan laatimiseen/muuttamiseen liittyvillä rakennuskieltoalueilla Lupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta Lupaa ei kuitenkaan tarvita - jos toimenpide perustuu ratalain mukaisen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan - jos on kyse a) yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä tai b) työhön on rakennus tai toimenpidelupa tai c) toimenpide on vaikutuksiltaan vähäinen - maa-ainesten ottoon, johon tarvitaan maa-aineslupa 20

11 RAKENNUKSEN PURKAMISLUPA JA PURKAMISILMOITUS Purkamisilmoitus (MRL 127,3 ) Kirjallinen purkamisilmoitus 30 pv ennen purkutyön aloittamista kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka voi em. ajan kuluessa vaatia luvan hakemista (esim. vanhentunut asemakaava tai rakennussuojelu) Rakennuksen purkamislupa (MRL 127 ) Rakennuksen tai sen osan purkaminen vaatii luvan a) asemakaava-alueella, b) asemakaavan laatimiseen liittyvällä rakennuskieltoalueella ja c) jos yleiskaavassa niin määrätään Purkamislupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Purkamislupaa ei kuitenkaan tarvita: - jos purkamista edellytetään ratasuunnitelmassa, rakennusluvassa, katusuunnitelmassa, tiesuunnitelmassa - talousrakennuksen tai vastaavan purkaminen, jos rakennus ei ole historiallisesti merkittävä jne. 21 OHJEITA JA MALLIASIAKIRJOJA Vesitaloushankkeiden hakemussuunnitelman laatiminen (Siitonen 2002) Ojitustoimitusopas (Maa- ja metsätalousministeriö 2003) Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (Ympäristöministeriö 2004) Ympäristöhallinnon www-sivut: Ympäristölupahakemus Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa Kuntien www-sivuilla mm. rakennuslupahakemus, toimenpidelupahakemus, maisematyölupahakemus, purkamisilmoitus/purkamislupahakemus, poikkeamislupahakemus, maa-aineslupahakemus 22

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje 15 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje Liikenneviraston ohjeita 15/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot