OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA"

Transkriptio

1 OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu Suunnittelu - huolehtimisvelvollisuus - suunnittelijat ja suunnitelmat - suunnittelijoiden kelpoisuus - ARK - RAK - LVI - Pääsuunnittelija Työnjohtajat - tehtävät ja vastuut - vastaavan työnjohtajan kelpoisuus - KVV- ja IV-työnjohtajan kelpoisuus Uusimpia rakentamisen määräyksiä

2 Rakennuslupa tarvitaan: LUVAT JA LUPIEN TARVE 1 ) Rakennuksen rakentamiseen 2 ) Sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. 3 ) Korjaus- ja muutostyötä varten, kun työllä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (esim. savupiipun tai märkätilojen rakentaminen) 4 ) Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön). Toimenpidelupa tarvitaan: Rakennusluvan sijasta muuhun rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa tietyin edellytyksin. MRA 62 :ssä on lueteltu 11 toimenpidettä, jotka vaativat luvan: 1 ) rakennelma; katos, vaja, kioski, käymälä, esiintymislava tai vastaava 2 ) yleisörakennelma; urheilu- ja kokoontumispaikka, asuntovaunualue tai vastaava, katsomo, yleisöteltta 3 ) liikuteltava laite; asuntovaunu tai laiva joka ei liity tavanomaiseen retkeilyn tai veneilyyn 4 ) erillislaite; masto, piippu, säiliö, hiihtohissi, muistomerkki, suurehko antenni tai valaisinpylväs, tuulivoimala 5 ) vesirajalaite; suurehko laituri tai vastaava, kanava, aallonmurtaja, tai vastaava 6 ) säilytys- tai varastointialue; suurehko varastointi- tai pysäköintialue tai vastaava 7 ) julkisivutoimenpide; rakennuksen julkisivun muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värin muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen, ikkunajaon muuttaminen 8 ) mainostoimenpide; tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa, ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen 9 ) aitaaminen; rakennettuun ympäristöön liittyvän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen 10 ) kaupunkikuvajärjestely; kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt 11 ) huoneistojärjestely; asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen Asiaa on selvennetty myös rakennusjärjestyksessä olevassa taulukossa. Ilmoitusmenettely: Kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty rakennustyöt tai toimenpiteet, joihin voidaan soveltaa kirjallista ilmoitusmenettelyä. Purkamislupa ja ilmoitus: Rakennuksen tai sen osan purkaminen vaatii asemakaava-alueilla pääsääntöisesti kirjallisen purkuluvan. Jollei purkamiseen tarvita lupaa, on purkamisesta kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 vrk ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Maisematyölupa: Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- ja rakennuskieltoalueella eikä yleiskaava-alueella, jos niin määrätään. Poikkeaminen: Poikkeamisen laadusta riippuen, joko kunta tai alueellinen ympäristökeskus voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi tietyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamasta rakentamista koskevista määräyksistä, kiellosta tai muista rajoituksista. Suunnittelutarveratkaisu: Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen (KARAlautakunta) päätöstä rakentamisen erityisten edellytyksien olemassaolosta.

3 Huolehtimisvelvollisuus SUUNNITTELU Rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakennuttajan), eli sen jolle rakennus tehdään, on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (MRL 119 ) Edellä mainittu huolehtimisvelvollisvelvollisuus koskee niin ammattirakentajia kuin maallikoitakin. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on valvoa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus toteutuu. Tästä syystä viranomainen vaatii nimettäväksi hankkeeseen määrätyn koulutuksen ja kokemuksen omaavia henkilöitä vastuuhenkilöiksi (pääsuunnittelija, suunnittelijat, työnjohtajat). Suunnittelijat ja suunnitelmat Rakennushankkeen läpiviennissä tarvittavia suunnittelijoita ovat mm: Pääsuunnittelija, jonka tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtia siitä, että rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (MRL 120 ). Pääsuunnittelijan ei itse tarvitse välttämättä laatia suunnitelmia kohteeseen, vaan hän voi toimia projektinjohtaja tyyppisesti. Pääsuunnittelija tulee nimetä rakennuslupahakemuksessa. Rakennussuunnittelija (ARK) suunnittelee rakennuksen pohjaratkaisun ja julkisivut sekä rakennuksen sijoituksen rakennuspaikalla. Rakennussuunnittelija on ehkä rakennuttaja tärkein neuvonantaja. Rakennuslupahakemukseen liitetään rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa allekirjoituksellaan. Pääpiirustuksia ovat asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkauspiirrokset ja julkisivupiirrokset. Pääpiirustukset tulee laatia RakMk A2:n määräysten mukaisesti. Rakennesuunnittelija (RAK) suunnittelee talon rakenteet kuten perustukset, kattoristikot, pilarit ja palkit. Rakennepiirustuksissa ja -laskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten. Rakennepiirustuksissa esitetään lämmön-, kosteuden- ja vedenpaine-eristys. Rakennepiirustuksista selviää myös rakennuksen kokonaisvakavuuden eli pystyssä pysymisen järjestäminen. Rakennepiirustuksia ovat muiden muassa perustus-, taso- ja vesikattopiirustukset sekä näitä täydentävät leikkaus- ja detaljipiirustukset. Rakennesuunnitelmiin liittyviä selvityksiä ovat esimerkiksi pohjatutkimus ja rakennelaskelmat. Huomattavaa on, että talopakettien rakennesuunnitelmat eivät yleensä sisällä perustussuunnitelmaa vaan ainoastaan perustusten mittapiirustuksen. Tällöin rakennuttajan tulee hankkia erilliset perustuspiirustukset, joissa esitetään rakennuksen perustaminen juuri kyseessä olevalle rakennuspaikalle paikan maaperän mukaisesti. Geotekninen suunnittelija (GEO) (pohjatutkija) suorittaa rakennuspaikalla tarvittavat maastotutkimukset rakennuspaikan pohja- ja perustamisolosuhteiden selvittämiseksi. Geoteknisen suunnittelijan laatima perustamistapaselvitys (pohjatutkimus) on lähtötietona rakennesuunnittelijalle perustussuunnitelman laadinnassa. Lisäksi perustamistapaselvityksessä annetaan ohjeita perustusten ja alapohjan kuivatuksesta sekä routasuojauksesta. Perustamistapaselvitys tulee liittää rakennuslupahakemukseen (MRL 49 ). LVI-suunnittelija (LVI) suunnittelee talon lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtotekniikan. IV-, KVV- ja lämmityslaitepiirustuksiin kuuluvat yleensä taso-, leikkaus- ja detaljipiirustukset. Piirustuksiin liittyvät toiminta-, linja- ja säätökaaviot sekä laiteluettelot. Sähkösuunnittelija (S) laatii rakennuksen sähkösuunnitelmat. Sähköturvallisuuden viranomaisvalvonnasta vastaa Turvatekniikankeskus TUKES. Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja tulee esittää loppukatselmuksessa. Vihersuunnittelija suunnittelee piha-alueet, valitsee kasvit ja sijoittaa ne paikoille joissa ne menestyvät. Erityissuunnitelmien (rak, lvi, geo, s, viher.) laatimisesta ja toimittamisesta rakennusvalvontaan määrätään rakennusluvassa. Erityissuunnitelmat tulee toimittaa ennen ko. rakennusvaiheeseen ryhtymistä.

4 Suunnittelijoiden kelpoisuus Suunnittelijoiden kelpoisuudesta määrätään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 123 :ssä, maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 48 :ssä sekä rakentamismääräyskokoelman (RakMK) osassa A2. Rakennus- ja erityissuunnitelmien laatijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus tehtävään. Koulutus ja kokemus yhdessä muodostavat pätevyyden. Kelpoisuus tehtävään määräytyy pätevyyden suhteesta kyseessä olevan suunnittelutehtävän vaativuuteen. Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman (A, AA) laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkeaasteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen (B) rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Vaativuudeltaan vähäisenä (C) pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen. Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta. Kelpoisuuden määrittelyyn on vuonna 2002 uudistuneissa A2 määräyksissä laadittu taulukot, joista seuraavassa lyhennelmät useimmin esille tulevia tapauksia varten (vaativuusluokat A, B, ja C). Rakennussuunnittelija (ARK) Perusvaatimus = vaativuusluokka A Tehtävän vaativuus: Tehtävä normaalin vaatimustason ympäristöön tai rakennuspaikalle. Arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti normaali tavoitetaso. Pätevyysvaatimus: Korkeakoulu tai yliopisto arkkitehti, rakennusarkkitehti, ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen muu rakennusalan tutkinto, joka on sisältänyt rakennussuunnittelua väh. 30ov. ja on osallistunut vähintään 3 vuoden ajan vaatimusluokan A rakennussuunnittelusta. Pienehkö tai tavanomainen = vaativuusluokka B Tehtävä vaativuus: Pienet ympäristövaatimukset, yksinkertainen ja vaatimaton toiminnallinen ja arkkitehtoninen tavoitetaso. Enintään kaksikerroksinen, pienehkö tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomainen. Pätevyysvaatimus: Vähintään teknillisen oppilaitoksen teknikon (rakennusmestarin) tai tätä korkeampi tutkinto, johon on sisältynyt riittävät rakennussuunnittelua käsittelevät opinnot ja riittävä kokemus rakennussuunnittelusta. Vähäinen = vaativuusluokka C Tehtävän vaativuus: Pieni, enintään yksikerroksinen. Rakennus ei ole tarkoitettu pysyvään asumiseen. Pätevyysvaatimus: Näyttöä riittävästä kokemuksesta asianomaiseen suunnittelutehtävään. Rakennesuunnittelija (RAK) Perusvaatimus = vaativuusluokka A Tehtävän vaativuus: Kooltaan ja rakenteiltaan normaali rakennus. Kantavat rakenteet rakenneluokkaa 2. Betonin lujuus enintään K40. Käytetään naulalevyristikoita. Kellaritiloissa harkkorakenteiset maanpaineseinät. Pätevyysvaatimus: Vähintään ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen rakennusinsinöörin tutkinto (teräsrak. myös koneins.) ja lisäksi suoritettuna RakMk A2:ssa määritellyt tai vastaavat oppimäärät käytettävän materiaalin rakenteiden suunnittelussa. Pienehkö tai tavanomainen = vaativuusluokka B Tehtävän vaativuus: Pientalon tavanomaiset rakenteet. Enintään 2-kerroksinen rakennus jossa yleensä vain tilapäisesti oleskelee ihmisiä. Kantavat rakenteet rakenneluokkaa 3 (voi sisältää erikseen suunniteltuja 1 ja 2 lk. rakenteita).betonin lujuus enintään K20. Sahatavaran lujuus enintään T24. Pätevyysvaatimus: Vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennustekniikan tai tuotannon teknikon (rakennusmestari) tutkinto, johon on sisältynyt riittävät ko. rakenteiden suunnittelua koskevat opintosuoritukset. Teräsrakenteissa myös konerakennuksen teknikko. Vähäinen = vaativuusluokka C Tehtävän vaativuus: Enintään 1-kerroksinen muuhun kuin pysyvään asumiseen tai työntekoon tarkoitettu rakennus, jonka rakenteet voidaan riittävästi esittää rakennussuunnitelmassa (ARK). Pätevyysvaatimus: Rakennesuunnitelmia ei tarvita.

5 LVI-suunnittelija Perusvaatimus = vaativuusluokka A Tehtävän vaativuus: IV-järjestelmän suunnittelu, mitoitus ja sijoitus edellyttää teoreettisten perusteiden hallintaa. Vaativa sisäilmaston tavoitetaso tai vaativa palotekninen ratkaisu. Vesi- ja viemärilaitteisto ympäristöriskien vuoksi on vaativa tai, kun järjestelmän valinta edellyttää järjestelmän teoreettisten perusteiden hallintaa. Pätevyysvaatimus: LVI-insinööri ja vähintään neljän vuoden IV- tai KVV- suunnittelukokemus. Tavanomainen =vaativuusluokka B Tehtävän vaativuus: IV- ja KVV- järjestelmän suunnittelu voidaan tehdä yleisten periaatteiden ja suunnitteluratkaisujen mukaisesti tavanomaisten vaatimusten perusteella. Pätevyysvaatimus: LVI-teknikko ja vähintään kolmen vuoden kokemus IV- ja KVV- suunnittelukokemus. Vähäinen = vaativuusluokka C Tehtävän vaativuus: Pieni, ei sisällä vesi-wc:tä eikä ole liitetty yleiseen vesi- tai viemäriverkostoon, enintään 1- kerroksinen muuhun kuin pysyvään asumiseen tai työntekoon tarkoitettu rakennus, jonka ilmanvaihdon järjestäminen ja vähäiset kvv-laitteet voidaan esittää rakennussuunnitelmassa tai muutoin helposti selvittää. Pätevyys vaatimus: LVI-suunnitelmia ei tarvita. Pääsuunnittelija Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. TYÖNJOHTAJAT Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä eli vastaava työnjohtaja. Vaatimus vastaavan työnjohtajan asettamisesta esitetään lupapäätöksessä. Ennen rakennustyön tai muun toimenpiteen- ja aloittamista on huolehdittava siitä, että rakennustarkastaja on hyväksynyt vastaavan työnjohtajan töitä johtamaan. Vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty myös ennen rakentamista valmistelevan maanrakennustyön aloittamista. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia. Näitä ovat useimmiten ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan (iv-työnjohtaja) ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan (kvvtyönjohtaja). Näiden työnjohtajien tulee olla kunnan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymiä ennen kyseisten töiden aloittamista. Vastaava työnjohtaja on säännösten ja määräysten mukaisen rakentamisen ja hyvän rakennustavan luottohenkilö. Järjestyneen ja hyvin hoidetun rakennustyön olennaisena osana on työnjohtajan osaaminen, hänen hyvät työskentelymahdollisuutensa, työmaan jatkuva johtaminen ja seuraaminen sekä yhteistoiminta viran-omaisten kanssa. Työnjohtajaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä voimassa olevat sekä samanaikaisesti haettavat tai ilmoitettavat työnjohtoa koskevat vastuut kyseisessä kunnassa ja muissa kunnissa. Asuinpaikan sijainti tai muut työtehtävät eivät saa haitata vastaavan työnjohtajan tehtävän hoitamista. Työnjohtajan tehtävät ja vastuu Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että - rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle, - rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä, - rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta, - luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa,

6 - rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajantasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat, - rakennustyön haittojen välttämiseksi ryhdytään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin ennen rakennustyön aloittamista tai sen aikana, - erityisalojen työnjohtajat huolehtivat heille säädetyistä ja määrätyistä tehtävistä ja että nämä osatehtävät muodostavat hänen vastattavanaan olevan suorituksen kanssa kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Edellä määrätty koskee soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset Rakennustyön vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan rakennusalan korkeakoulututkinnon tai teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon tai aikaisemman sitä vastaavan tutkinnon taikka muussa oppilaitoksessa sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laajuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla. Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset. Työnjohtajan on hyväksyntää koskevassa hakemuksessa osoitettava kelpoisuutensa vastaavana työnjohtajana toimimiseen. KVV- ja IV-työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset Työnjohtajalla on oltava teknillisen oppilaitoksen opistoasteen LVI-tekniikan opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto tai samalla opintosuunnalla suoritettu korkeampi tutkinto ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä, tai teknillisen oppilaitoksen opistoasteen muulla opintosuunnalla suoritettu tutkinto tai LVI-työteknikon tutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Muun asuinrakennuksen kuin kerrostalon sekä muun yksikerroksisen rakennuksen vaativuudeltaan vastaavanlaisen asennustyön työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka 18 vuotta täytettyään on hankkinut vähintään kuuden (6) vuoden kokemuksen kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden asentajana, josta ajasta vähintään kolme (3) vuotta asennustöiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä. Merkitykseltään vähäisen vesi- ja viemärilaitteistotyön sekä perusmuurin ulkopuolisen viemärityön työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, mutta jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset työn johtamiseen ja valvomiseen. IV-työnjohtajan kelpoisuuteen sovelletaan mitä edellä on KVV-työnnjohtajasta määrätty. Vastaava työnjohtaja on työmaalla laivan kapteeni ja työmaavalvonnan keskeisin vastuuhenkilö. Työmaan johto ja rakennuttajan edustaja(t) vastaavat työmaa-aikaisesta valvonnasta. Julkisella rakennusvalvonnalla ei ole mahdollisuutta yksityiskohtaiseen työmaavalvontaan. Julkinen rakennusvalvonta valvoo yleistä ei yksityistä etua. UUSIMPIA RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIÄ Rakentamismääräyskokoelma D3 v. 2012: Rakennuksen energiatehokkuus Rakentamismääräyskokoelma D2 v. 2012: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Em. määräyksiä sovelletaan alkaen. Ilmanvaihdon poistoilmasta talteenotettavalle lämpömäärälle on asetettu vähimmäisvaatimus. Määräyksiin sisältyy mahdollisuus kompensaatiolaskelmin osoittaa lämmöneristysvaatimusten ja energiatehokkuuden täyttyminen. HUOM! Uusia D2 ja D3 määräyksiä sovelletaan myös kokovuotiseen tai talviaikaiseen käyttöön tarkoitettuihin loma-asuntoihin. Rakentamismääräyskokoelma A2 v. 2002: Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, joissa määrätään edellä esitetyn mukaisesti suunnittelijoiden kelpoisuudesta sekä suunnitelmien sisällöstä. VN asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ( ) tai kunnan ympäristösuojelumääräykset (jätevesiasiaa) tai Vesihuoltolaki ( ).

7 Hakemusasiakirjat Nämä aina: lupahakemuslomake (1 kpl), saa rakennusvalvontatoimistosta - jokaisesta rakennuksesta / toimenpiteestä oma hakemus - pääsuunnittelija nimettävä hakemuksessa - taloyhtiöissä hakijana on yhtiö selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta (1 kpl) - lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus - jos omistajia on enemmän, kuin yksi on kaikkien allekirjoitettava hakemus tai hakemukseen on liitettävä valtakirja muilta omistajilta - jos hakijana on perikunta, on hakemukseen liitettävä luotettava selvitys perikunnan osakkaista esim kopio perukirjasta kaavakartta 1:2000 (1 kpl) asemakaava-alueilla ja oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alueilla - saa kunnanvirastosta kaavoitustoimen piirtämöstä tai ympäristökartta 1:10000 (1 kpl) asemakaava-alueiden ja oikeusvaikutteisten yleiskaava alueiden ulkopuolisilla alueilla - saa kunnanvirastosta kaavoitustoimen piirtämöstä pääpiirustukset ( 3 sarjaa, arkkitehtipiirustukset) - asemapiirros 1:500 - pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset 1:100 tai 1:50 - rakenneselvitys ja rakenteiden lämmönläpäisykertoimet (U) - selvitys iv-järjestelmän energiatehokkuudesta - lämmöneristyksen ja lämmöneristyksen/iv-energiatehokkuuden määräystenmukaisuus/laskelma - energiaselvitys ja energiatodistus Rak Mk D3:n mukaisesti - piirustuksissa oltava suunnittelijan allekirjoitukset selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista ja näiden edellyttämästä perustamistavasta - esim. pohjatutkimus värityssuunnitelma (2 kpl) naapureiden lausunnot ja tarvittaessa suostumukset - kunta kuulee naapurit, hakijan kustannuksella hyväksytyn taksan mukaisesti, niiltä osin kuin hakija ei ole kuullut naapureita väestörekisterikeskuksen rakennushankelomakkeet RH1 ja/tai RH2 rakennuksittain Tarvittaessa nämä: taloyhtiön hallituksen pöytäkirjanote lupa-asiassa (1 kpl) - jos hakijana yhtiö kaupparekisteriote tarvitaan, jos hakijana olevan yhtiön nimi ei ole yhtäpitävä hallintaoikeusselvityksessä mainitun nimen kanssa. Lisäksi sen avulla varmistetaan hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittajien oikeus toiminimen kirjoittamiseen. työnjohtajien hakemukset, työnjohtajien tarpeellisuudesta päätetään rakennusluvassa. Hakemukset voi toimittaa myös lupapäätöksen jälkeen, kuitenkin ennen rakennustyöhön ryhtymistä. - vastaava työnjohtaja (1 kpl) - kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja (1 kpl) - ilmanvaihtotyönjohtaja (1kpl) poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätös (1 kpl) - lainvoimaisuustodistusleimalla varustettuna, silloin kun hanke on edellyttänyt poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätöstä. Päätöksen lainvoimaisuuden todistaa valitusviranomainen ( Hämeenlinnan hallinto-oikeus) päätöksen mukana tuleen ohjeen mukaisesti. selvitys tieyhteydestä rakennuspaikalle Tielaitoksen liittymälupa yleiseen tiehen Lisäksi "haja-asutualueilla" jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus ja suunnitelma jätevesijärjestelmästä - suunnitelman tulee täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset, ks. erilliset ohjeet

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot