Source:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zzww0021"

Transkriptio

1 i. [A] TIIVISTELMK - SAMMANDRAG (11) (21) Patenttihakemus - Patentansokan (51) Kv.1k.5 - Int.c1.5 D 21H 27/00, A 240 1/02 // 0 21F 9/02, D 21H 23/00, 11 :00, 11 :12 SUOMI-FINLAND (22) Hakemispaiva - Ansokningsdag 15_11.91 (24) Alkupaiva - L'opdag (41) Tullut julkiseksi - 8livit offentlig Patantti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen (32) (33) (31) Etuaikeus - Prioritet US P (71) Hakija - Sbkande 1. Philip Morris Products Inc., 3601 Commerce Road, Richmond, Va USA, (US) (72) Keksija - Uppfinnare 1. Allen, Jeffery L_, Duckbill Drive, Midlothian, Va , USA, (US) 2. Bokelman, Gordon H_, 4406 Morehouse Terrace, Chesterfield, Va , USA, (US) 3. Gautam, Navin, 9206-G North Arch Village Court, Richmond. Va , USA, (US) 4. Kraske, David J_, RRI, Box 163, Orrington, Me , USA, (US) 5. Myracle, Jr., James L., 2401 Rochester Court, Midlothian, Va , USA, (US) 6. Rogers, Robert M., 5706 Park Avenue, Richmond, Va , USA, (US) 7. Sanders, Edward B., 1923 Hickoryridge Road, Richmond, Va , USA, (US) (74) Asiamies - Ombud : Oy Borenius & Co Ab (54) KeksinnSn nimitys - Uppfinningens benamning Paperi, jossa on poikkisuuntaisia alueita, joiden neli5massa vaihtelee Papper, som i tvarriktningen bar qmrader med varierande ytvikt (57) Tiivistelma - Sammandrag Getcsinnon kohteena on papesi, jossa on poikkisuuntaisia al.ueita (11), joiden ne_idmassaa oa suurennettu. ti=_ks :r_cdn muk3_sta naperia voidaan kayttaa er+t,isea tyvic savuketuotteen kaareaateriaalina. P_neri voidaan valmistaa levitt5 :a11a _ I s6materiaalia liikkuvan perusrainan (161 paalle paperikoneessa (10). Lisamateriaali levitetaan pydrivalia rummuiia (2_), jonka kasittamien lukuisten rakojen lani lisar ateriaall kulkee. Upp inningen avser ett paz5pper, som _ sin tavrriktning har omrdden (11) med ern storre ytvikt. Pappret enligt uppfinnincen ar speciellt anvandbart som omslagspapper fsr rokningsprodukter. Pappret kan framstallas genom att man applicerar ett. ytterliaare material pz en basbana (16) 1 r8reise i en pappersmaskin (10). Det ptterligare materialet anplicaras medelst en roterande vals (21) som innehallen ett antal sprinaor ger.om vilka det ytterlicare materialet passerar. i3g~~~

2 1 L l~ Paperi, jossa on poikkisuuntaisia alueita, joiden neliomassa vaihtelee Papper, som i tvarriktningen har omrader med varierande ytvikt Keksinnon kohteena on paperi ja sen valmistus. Erityisemmin, keksinnon kohteena on laminoimaton paperi, jonka neliomassa vaihtelee. Oheisen keksinnon edullisen suoritusmuodon mukaisesti ohessa kuvattu paperi kasittaa alueita, joiden neliomassaa on suurennettu. Nama alueet, joiden neliomassaa on suurennettu, ovat poikkisuuntaisia, eli ne sijaitsevat olennaisesti yhdensuuntaisina paperin poikkisuunnan kanssa ja kohtisuorassa paperin koneen suuntaa vastaan. Ohessa kaytetylla kasitteella neliomassa tarkoitetaan paperin painoa pinta-alayksikkoa kohden ja se ilmoitetaan yksikoissa g/m2. Ohessa kuvattua paperia voidaan kayttaa erityisen hyvin savuketuotteiden kaaremateriaalina, vaikka keksinto kattaa myos muut kayttosovellutukset. Oheisen keksinnon mukaista paperia voidaan kayttaa pankki-, teollisuus- ja kotitaloussovellutuksissa. Paperinvalmistuksessa tuotetaan tavallisesti paperia, jonka neliomassa on mahdollisimman yhdenmukainen. Tavallisilla paperinvalmistusprosesseilla valmistettujen paperiarkkien neliomassa on nain ollen yleensa yhdenmukainen, kun paperi katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Paperin neliomassassa esiintyy kuitenkin mikroskooppisia eroja johtuen rakennekuitujen koon vaihteluista tai valmistusprosessin epavakaudesta. Tahan saakka tupakkateollisuudessa savukkeiden kaaremateriaah9 lina kaytetyn paperin neliomassa on ollut yhdenmukainen savu- O co ketuotteen tasaisille palamisominaisuuksille edullisella taco V7 ^ ~ valla. Nyt on kuitenkin toivottavaa valmistaa sellainen savuk- keen kaarepaperi, jolla saadaan aikaan erityisia palamisomi- naisuuksia, esimerkiksi siten, etta paperi edesauttaa savuketuotteen staattisen palamisnopeuden pienenemista sellaiseen 4'a r1 :'

3 + 2 pisteeseen, jossa tuotteen palaminen vahenee, muuttuu olennaisesti mitattomaksi tai paattyy kokonaan. Alalla on yritetty valmistaa laminoimatonta paperia, jonka paksuutta on suurennettu. Esimerkiksi nimella Blake myonnetyssa US-patenttijulkaisussa on kuvattu sellaisen paperin valmistus, johon paperiin muodostettujen saarekkeiden tai jatkuvia alueiden paksuutta on suurennettu. Taman keksinnon haittana on se, etta nama paksunnetut alueet sijaitsevat siina suunnassa, jossa raina on levitetty. Alalla on yritetty tuottaa sellaisia savuketuotteiden kaareita, joiden tehtavana on ollut savuketuotteen syttymistaipumuksen vahentaminen. Esimerkiksi nimella Hamp1 myonnetyssa US-patenttijulkaisussa on kuvattu kaareita, joissa savukepaperiin on laminoitu nauhoja. Nimella Mentzel myonnetyssa US-patenttijulkaisussa on kuvattu savuke, jonka palamistaipumus on heikentynyt, ja jossa on lisukepaperi. Alalla on tehty yrityksia savuketuotteissa kaytettyjen kaaremateriaalien palamisnopeuden pienentamiseksi. Naissa yrityksissa kaaremateriaaliin on sisallytetty palamista hidastavaa ainetta kuten magnesiumasetaattia. Tallaiset palamista hidastavat aineet voivat kuitenkin aiheuttaa epatoivottuja flavoreja savuketuotteeseen sita poltettaessa. Nama ja muut ongelmat on saatu ratkaistuksi oheisen keksinnon mukaisesti saamalla aikaan paperi, jonka kasittamassa perusrainassa on lukuisia poikkisuuntaisia alueita, joiden neliomassaa on suurennettu. Tama keksinnon mukainen paperi edistaa savuketuotteeseen yhdistettyna savuketuotteen staattisen kokonaispalamisnopeuden pienenemista. Keksinnon mukainen paperi voidaan tuottaa levittamalla lisamateriaalia, esimerkiksi massaa, massasta tehdylle

4 I 3 perusrainalle, jonka paksuus on yleisesti yhdenmukainen, paperikoneen siina alueessa, jossa raina muodostetaan joko paperinvalmistuksen marka- tai kuivamenetelmia kayttaen. Tama lisamassa voidaan levittaa perusrainalle pyorivan rummun avulla, jossa rummussa on lukuisia pituussuuntaisia rakoja, joiden lapi massa kulkee. Keksinnon edella mainitut ja muut tavoitteet seka edut ovat ilmeisia seuraavan yksityiskohtaisen kuvauksen perusteella, liitteena oleviin piirustuksiin liitettyna, joissa piirustuksissa samat viitenumerot viittaavat aina samanlaisiin osiin, ja joissa : Kuvio 1 on yksinkertaistettu kavamainen esitys paperinvalmistuslinjan osasta, alkaen tasoviirakoneen (Fourdrinier-paperinvalmistuskoneen) peralaatikosta ja paattyen sen puristinosaan. Kuvio 2 esittaa paastapain katsoen levityslaitetta, jolla lisamateriaalia lisataan rainalle. Kuvio 3 esittaa paperinaytetta, joka kasittaa lukuisia alueita, joiden neliomassaa on suurennettu. Kuvio 4 on yksinkertaistettu esitys savuketuotteesta, jossa on kaytetty oheisen keksinnon mukaista paperia. Oheinen keksinto kohdistuu laminoimattomaan paperiin, jonka neliomassa vaihtelee. Keksinnon mukaisessa paperissa on poikkisuuntaisia alueita, joissa neliomassa eroaa perusrainan neliomassasta. Edullisessa suoritusmuodossa naiden poikkisuuntaisten alueiden nelismassa on suurempi kuin perusrainan neliomassa. Ohessa kasitteella "paperi" tarkoitetaan keksinnon mukaista paperia, "perusraina" on paperin se osa, jossa ei ole neliomassaltaan suurennettuja alueita, ja "poikkisuuntaiset alueet" ovat niita poikkisuuntaisia alueita, joiden neliomassa vaihtelee.

5 4 Neliomassaa voidaan suurentaa saamalla paperiin aikaan paikallisia alueita, joissa joko (1) paksuutta on suurennettu ja/tai (2) tiheytta on suurennettu. Neliomassaa voidaan suurentaa levittamalla paperikoneessa jo olevalle massarainalle lisamateriaalia kuten esimerkiksi toinen massamaara tai vaihtoehtoisesti taytemateriaalia. Eraita esimerkkeja lisamateriaaleista ovat pitkalle jalostettu massa, selluloosakuidut, joilla on suuri pinta-ala, mikrokiteinen selluloosa tai pitkalle jalostetun massan ja kalsiumkarbonaatin seos. Tallaisiin lisamateriaaleihin voi myos kuulua materiaaleja, jotka saavat paperissa aikaan tiettyja ominaisuuksia, ja joista voidaan mainita yhdisteet, jotka voidaan ilmaista sahkomagnaettisin keinoin, musteet, variaineet ja muut vastaavat. Seuraavassa tahan lisamateriaaliin viitataan kasitteella "materiaali". Keksinnon mukaista paperia voidaan valmistaa mista tahansa lignoselluloosamassasta kuten lehtipuu- tai havupuumassasta. Tama massa on kuitenkin edullisesti selluloosamassaa, ja massa on edullisemmin saatu muista kasveista kuin puusta, esimerkiksi ruohoista. Kaikkein edullisimmassa tapauksessa massa on pellavamassaa. Tavallisesti savuketuotteiden kaareena kaytetyn paperin neliomassa on tavallisesti noin g/m2, kun taas keksinnon mukaisen paperin keskimaarainen neliomassa on noin g/m2. Poikkisuuntaisten alueiden neliomassa on edullisesti perusrainen neliomassaa suurempi. Edullisemmin, poikkisuuntaisissa alueissa neliomassaa on suurennettu jopa 100 % perusrainan neliomassaa suuremmaksi. Edullisimmassa tapauksessa poikkisuuntaisten alueiden neliomassa on noin 0,01-30 % suurempi kuin perusrainan neliomassa. Vaikka poikkisuuntaisten alueiden neliomassaa onkin suurennettu, niin kuitenkin niiden paksuus on edullisella tavalla olennaisesti sama kuin perusrainan paksuus. Nain ollen, kokonaisuutena tarkastellen, oheisen keksinnon mukaisen paperin paksuus on olennaisesti yhdenmukainen. Perusrainan paksuus on edulli

6 5 sesti noin 0,001-0,004 tuumaa (noin 25,4-102 µm). Poikkisuuntaisten alueiden paksuus on korkeintaan noin 50 % suurempi kuin perusrainan paksuus. Edullisemmin, poikkisuuntaisten alueiden paksuus on korkeintaan noin 10 % suurempi kuin perusrainan paksuus. Savuketuotteeseen yhdistettyna oheisen keksinnon mukainen paperi kykenee edistamaan epatasaisia palamisominaisuuksia, esim. siten, etta savuketuotteen staattinen palamisnopeus pienenee pisteeseen, jossa tuotteen palaminen on olennaisesti mitatonta tai lakkaa kokonaan. Savuketuotteen paperikaareen huokoisuus on tarkea tekija savuketuotteen staattisen palamisnopeuden muuttumisen kannalta. Vaikka ohessa ei halutakaan rajoittua mihinkaan teoriaan, niin kuitenkin uskotaan, etta hapen taytyy diffundoitua paperin lapi palavaan tupakkaan palamisen yllapitamiseksi ; kun hapen tunkeutuminen paperin lapi on vaikeata, niin talloin palamisnopeus pienenee. Palaminen eli tupakan ja hapen valinen vuorovaikutus l'ampoa ja valoa tuottaen, on liekitonta ja hehkuvaa. Esimerkiksi, savuketuotteissa kuten savukkeissa kaytettyjen kaaremateriaalien huokoisuus on normaalisti noin Coresta-yksikkoa. Esimerkiksi tallaiset kaarepaperit, joihin perusraina kuuluu, tuottavat savuketuotteen, jonka staattinen palamisnopeus on noin 6-10 minuuttia 40 mm :n pituisen lohkon tapauksessa. Kuitenkin oheisen keksinnon mukaisten alueiden huokoisuus on korkeintaan noin 10 Coresta-yksikkoa, jolloin staattinen palamisaika on noin minuuttia 40 mm :n pituisen, juovia kasittavan alueen tapauksessa. Toivottaessa joko perusrainan tai alueiden huokoisuutta voidaan muuttaa tavanomaisilla menetelmilla kuten sahkostaattisella rei'ityksell'a. Kuten edell'a on mainittu, savuketuotteeseen yhdistettyna keksinnon mukainen paperi voi myos edistaa savuketuotteen itsestaansammumista. Esimerkiksi tavanomainen savuke kytee sammumatta niin kauan, kunnes kaikki palava materiaali on kulunut loppuun. Keksinnon mukaisesta paperista tehty savuketuote

7 t 6 kytee noin 0, 5-4 minuuttia ennen sammumistaan. Alan asiantuntijoille on selvaa, etta se aika, joka kuluu keksinnon mukaisesta paperista tehdyn savuketuotteen itsestaansammumiseen, riippuu poikkisuuntaisten alueiden leveydesta, perusrainan ja poikkisuuntaisten alueiden huokoisuudesta, juovien valisesta etaisyydesta ja mahdollisesti kaytetyista palamisen lisaaineista. Nain o11en sammumiseen kuluvaa aika voidaan maarittaa ja sita voidaan muunnella suorittamalla yksinkertaisia kokeita nailla parametreilla. Poikkisuuntaisten alueiden ulottuvuudet vaikuttavat myos paperin ja nain ollen savuketuotteen palamisominaisuuksiin. Erityisesti poikkisuuntaisten alueiden leveydella on suurempi vaikutus palamisnopeuteen kuin pituudella. Poikkisuuntaisten alueiden leveys on edullisesti noin 1-10 mm (edullisemmin 3-7 mm). Edullisimmassa tapauksessa poikkisuuntaisten alueiden leveys on noin 5 mm. Poikkisuuntaisten alueiden pituuden tulisi olla olennaisesti sama kuin savuketuotteen, esimerkiksi savukkeen, kehan pituus. Keksinnon eraassa erillisessa suoritusmuodossa poikkisuuntaisilla alueilla voi olla erilainen saannollinen ja epasaannollinen geometrinen muoto ja koko. Lisaksi nama poikkisuuntaiset alueet voivat olla joko vierekkaisia tai toisistaan erillaan. Ohessa kaytetylla kasitteella "vierekkainen" tarkoitetaan vain yhta keskeytymatonta poikkisuuntaista aluetta, jonka neliomassaa on suurennettu, ja kasitteella "toisistaan erillaan" tarkoitetaan jaettua aluetta, jonka neliomassaa on suurennettu, ja joka muodostaa lukuisia erillisia poikkisuuntaisia lohkoja Myos poikkisuuntaisten alueiden valinen etaisyys vaikuttaa palamisnopeuteen. Esimerkiksi, mita suurempi poikkisuuntaisten alueiden valinen etaisyys on, sita nopeammin tallaisesta paperista valmistettu savuketuote palaa. Poikkisuuntaisten alueiden tulisi sijaita toisistaan yhtasuurella etaisyydella, vaikka keksinto kattaakin myos poikkisuuntaisten alueiden erisuu- 2os

8 7 ret etaisyydet. Poikkisuuntaiset alueet sijaitsevat edullisesti noin 5-40 mm:n (edullisemmin noin mm :n) etaisyydella toisistaan, mitattuna pcikkisuuntaisten alueiden keskipisteesta keskipisteeseen. Kaikkein edullisimmassa tapauksessa poikkisuuntaisten alueiden valinen etaisyys on noin 21 mm. Keksinnon mukainen paperi voi myos sisaltaa 0,1 paino-% (edullisesti noin 0,6 paino-%) monoammoniumfosfaattia. Tama kemikaali pyrkii vahentamaan epamiellyttavien tahrojen muodostumista paperiin, joita tahroja aiheuttaa tiivistyminen paperin sisapuolelle imaisujen valilla. Paperin taipumus tahriintua ta11a tavalla on suurempi, koska paperin kokonaishuokoisuus on pienentynyt. Monoammoniumfosfaattia kaytetaan taman kosmeettisen ongelman eliminoimiseksi. Savuketuotteesta saatavien imaisujen lukumaaran saatelemiseksi paperi voi sisaltaa lisaksi noin 14 paino-% palamiskemikaalia kuten sukkinaattia, sitraattia tai mita tahansa muuta alkalimetallia sisaltavaa palamiskemikaalia, joka tunetaan alan teollisuudessa. Edullinen lisaaineena kaytetty palamiskemikaa- 1i on sitraatti, jonka pitoisuus on noin 0,001-0,99 paino-%. Paperi voi edelleen sisaltaa noin 0-1 % (edullisesti noin 0,3 %) natriumkarboksimetyyliselluloosaa. Tama kemikaali, joka toimii kalvon muodostajana, myotavaikuttaa tuhkan lapaisemattomyyteen, joka puolestaan vahentaa osaltaan savusivuvirtaa. Natriumkarboksimetyyliselluloosan uskotaan myos toimivan kantoaineena, jonka avulla palamisaine (esim. sitraatti) saadaaan paperii.n. Lisaksi paperi valmistetaan siten, etta se sisaltaa noin paino-%, edullisesti noin 30 % epaorgaanista tayteainetta kuten kalsiumkarbonaattia. Alan asiantuntijoille on selvaa, etta paperissa voidaan kayttaa mita tahansa sellaista epaorgaanista tayteainetta, jota kayttaen saadulla paperilla on toivotut palamisparametrit ja joka ei aiheuta paperiin epatoivottuja subjektiivisia ominaisuuksia. Kalsiumkarbonaattia

9 8 kaytettaessa sen pinta-ala voi olla noin 7-80 m~/g hyvin tunnetulla BET-menetelmalla mitattuna (BET-menetelma on kuvattu esimerkiksi julkaisussa F.M. Nelson et al., "Determination of Surface Area", Analytical Chemistry, vol. 30, no. 8, elokuu 1958, sivut ). Eraassa menetelmassa oheisen keksinnon mukaisen paperin valmistamiseksi kaytetaan jaljempana kuvattua, materiaalia syottavaa viirarullaa. Kuvio 1 esittaa tavanomaisen, jatkuvaa massarainaa 16 tuottavan tasoviirakoneen 10 sita aluetta, jossa massasta muodostetaan raina. Peralaatikko 12 on toteutettu siten, etta se sisaltaa eraan maaran selluloosamassaa, jota lukuisat, massalahteeseen (ei esitetty) yhdistetyt linjat 13 syottavat peralaatikkoon 12. Tavallinen massal'ahde on massan varastosailio, jota ei olla esitetty., Valittomasti peralaatikon 12 alapuolelle on sijoitettu paattymaton rainanmuodostusviira 14. Viiran 14 vieressa, peralaatikon 12 alaosassa oleva huulirako 15 tekee mahdolliseksi sen, etta massa voi virrata peralaatikosta huuliraon 15 lapi viiran 14 ylapinnalle massarain?n 16 muodostamiseksi. Huuliraon 15 vaakasuora leveys on tavallisesti pieni peralaatikosta 12 virtaavan massamaaran saatelemiseksi. Huuliraon 15 pituus voi tyypillisesti ulottua olennaisesti massarainan 16 koko leveyden poikki. Viiran 14 ylaosa liikkuu eteenpain huopautuspuristintelaa 17 kohden, huuliraosta 15 poispain. Suunta peralaatikosta 12 huopautuspuristintelaa 17 kohden on suunta alavirtaan. Sen jalkeen, kup, massaraina 16 on muodostunut, se kulkee levityslaitteen(~=cohi, joka laite syottaa lisamateriaalia massarainalle 16. Kun viira 14 alkaa liikkua alasp&in huopautuspuristintelan ' Massan, jota kaytetaan keksinnon mukaisen paperin valmistukseen, sakeus on edullisesti aarimmaisen pieni, esimerkiksi vahemman kuin noin 0,5 % kuitukiintoainetta.

10 9 17 ympari ja takaisin peralaatikkoa 12 kohden, massaraina 16 johdetaan viiralta 14 lukuisille puristusteloille 18 ja sitten paperikoneen 10 kuivausosaan. Massarainan 16 edetessa alavirran suuntaan liika vesi kulkee viiran 14 lapi. Tyypillisesti vahintaan osassa viiran 14 alapuolta voidaan kayttaa tyhjoa helpottamaan veden poistoa massarainasta 16. Huopautuspuristintela 17 on voitu toteuttaa siten, etta silla saadaan aikaan tyhjo viiran 14 lapi massarainan 16 alapuolelle ylimaaraisen veden poistamiseksi. Kuvio 2 esittaa levityslaitetta 20, joka syottaa ylimaaraista materiaalia massarainalle 16. Oheisen keksinnon edullisessa suoritusmuodossa tama levityslaite 20 kasittaa onton pyorivan rummun 21. Tassa pyorivassa rummussa 21 on tyypillisesti lukuisia pituussuuntaisia rakoja 22 ; vaihtoehtoisesti rummussa on lukuisia kouruja. Edullisessa suoritusmuodossa kukin rako 22 tai kouru on suunnattu yhdensuuntaseksi rummun 21 pituusakselin kanssa. Rummun kehalla olevien rakojen 22 tai kourujen lukumaara riippuu luonnollisestikin rummun sateesta. Rumpu 21 laitetaan kosketukseen massarainan 16 kanssa sen jalkeen, kun viiralle 14 on muodostettu raina 16. Vaihtoehtoisesti, rumpu 21 ei ole fysikaalisessa kosketuksessa massarainan 16 kanssa vaan sijaitsee sen lahella siten, etta massa paasee valumaan suoraan rummusta 21 massarainalle 16. Seka rummun 21 etta massarainan 16 nopeus on olennaisesti sovitetty yhteen siten, etta rummun 21 kulmanopeus on arviolta sama kuin massarainan 16 lineaarinopeus. Mikali rumpu 21 ei kosketa fysikaalisesti massarainaa 16, niin talloin rummun 21 ja massarainen nopeuksien ei tarvitse olla yhtasuuria. Piste, jossa materiaalia levitetaan, on edullisesti piste, jossa perusraina on jo lujittunut yhtenaiseksi, tai sijaitsee taman pisteen jalkeen. Vaikka rumpu 21 onkin kuvattu siten, etta sen molemmat paat ovat avoimet, niin kuitenkin yksi tai kummatkin paat voivat olla taysin tai usittain umpinaisia. Rumpua 21 kannattavat tyy-

11 10 pillisesti rummun 21 paista ulostyontyvat johtorullat. Kehikko voi puolestaan kannattaa naita kannattavia johtorullia. Kehikkoa voidaan edullisesti laskea alaspain siten, etta rumpu saaadaan lahelle massarainaa 16 tai kosketukseen massarainan 16 kanssa. Rumpua 21 voidaan pyorittaa milla tahansa toivotulla tavalla. Eraassa suoritusmuodossa rumpu 21 on kitkakosketuksessa massarainan 16 kanssa, jolloin rummun 21 ja massarainan 16 nopeudet saadaan sovitetuiksi yhteen. Vaihtoehtoisesti, rumpua 21 pyorittaa ulkoinen kayttomekanismi. Sopivista kayttomekanismeista voidaan mainita hihnat, hammaspyoraryhmat ja muut vastaavat. Alan asiantuntija voi valita sopivan valineen sylinterimaisen kappaleen pyorittamiseksi taman keksinnon puitteista poikkeamatta. Kuten edella on mainittu, pyoriva rumpu 21 voi kasittaa lukuisia rakoja 22 tai kouruja. Raot 22 sijaitsevat edullisesti toisistaan yhtasuurella etaisyydella rummun 21 ymparill'a, vaikka keksinto kattaakin myos rakojen valiset erilaiset etaisyydet. Raot 22 sijaitsevat edullisesti noin 5-40 mm :n etaisyydella toisistaan, mitattuna yhden raon keskustasta valittomasti taman raon vieressa sijaitsevan raon keskustaan (keskustasta keskustaan). Edullisemmin, raot 22 sijaitsevat toisistaan noin mm :n etaisyydella, edullisimmin noin 21 mm :n etaisyydella. Alan asiantuntijoille on seivaa, etta poikkisuuntaisten alueiden, joissa neliomassaa on suurennettu, koko ja muoto maaraytyvat rakojen 22 muodon ja ulottuvuuksien perusteella. Vaikka raot 22 ovatkin edullisesti suorakulmion muotoisia, niin kuitenkin niiden muoto voidaan valita erilaisista saannollisista ja epasaannollisista geometrisista muodoista ja aariviivoista keksinnon tavoitteista poikkeamatta. Lisaksi nama poikkisuuntaiset alueet voivat itse olla poikkisuunnassa vierekkaisia tai toisistaan erillaan. Edullisesti, jokaisella raolla 22 on olennaisesti samat ulottuvuudet. Edullisemmin, kunkin raon

12 11 leveys on noin 1-10 mm (edullisemmin noin 1,5-5 mm). Edullisimmassa tapauksessa rakojen leveys on noin 2,5 mm. Edullisesti, rakojen pituus on vahintaan olennaisesti sama kuin savuketuotteen, esimerkiksi savukkeen, ymparysmitta. Raytann8ssa voidaan kuitenkin valita erilaisista rakopituuksista keksinnon tavoitteista poikkeamatta. Esimerkiksi raon pituus voi olla suurempi kuin savukkeen ymparysmitta, miss& tapauksessa kaytannossa saattaa olla toivottavaa leikata tuloksena oleva paperi sopivan leveyiseksi. Vaihtoehtoisesti raot ovat lyhyempia kuin savuketuotteen ymparysmitta. Kukin rako 22 toimii kanavana. jonka lapi materiaalia voidaan levittaa massarainan 16 pinnalle siten, etta saadaan aikaan ylimaaraisesta materiaalista muodostuvia pitkanomaisia aloja, jotka muuttuvat kyseess& oleviksi alueiksi. Edullisesti, materiaalivirtaa saadetaan siten, ettei tietylla hetkella materiaa- 1ia virtaa kuin vain yhdesta raosta 22. Massa johdetaan rakoihin seuraavalla tavalla. Sylinteri 25 kuljettaa materiaalia massalahteesta paikoillaan pysyvaan kengan 23. Paikoillaan pysyva kenka 23 kuljettaa materiaalin aukon 24 lapi rummun 21 sisapinnalle. Rummun 21 sisapinta on taydentavassa kosketuksessa paikoillaan pysyvan kengan 23 kanssa, josta kengasta materiaalia virtaa. Tallainen taydentava kosketus saadaan aikaan siten, etta rummun 21 ja paikoillaan pysyvan kengan 23 valinen kosketusala on samankeskinen kaarevuussateen kanssa ja kosketuksessa rummun 21 sisapinnan kanssa. Edullisessa tapauksessa etaisyys toisaalta paikoillaan pysyvan kengan 23 ja rummun 21 valisen kosketusalan ja toisaalta ta rummun 21 ja massarainpn 16 valisen kosketusalan valilla on mahdollisimman pieni. Paikoillaan pysyva kenka 23 on pitkanomainen ja arviolta yhta pitka kuin rumpu 21. Paikoillaan pysyva kenka 23 sisaltaa pitkanomaisen aukon 24, jonka pituus on vahintaan osa paikoillaan pysyvan kengan 23 pituudesta. Lisaksi aukko 24 kykenee

13 12 syottamaan olennaisesti muuttumattomana pysyvan materiaalimaaran mista tahansa pisteesta aukkoa 24 pitkin. Aukolla 24 on edullisesti noin samat ulottuvuudet kuin jokaisella pyorivan rummun 21 raolla 22. Rummun 21 pyorimisliike toimii katkaisijan tavoin materiaalivirran keskeyttamiseksi. Materiaalivirran keskeyttaa paikoillaan pysyvan kengan 23 ja itse rummun 21 sisapinnan valinen kosketus, ja materiaalivirta on mahdollinen, kun aukko 24 asettuu r ja~en 22 kohdalle. Taten, rummun 21 pyorimisliikkeen avulla liikkuvalle massarainalle 16 saadaan muodostetuksi lukuisia poikkisuuntaisia alueita 11. Oheisen keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa syvapainorotaation kaltaista prosessia kaytetaan lisamateriaalimaarien levittamiseksi poikkisuunnassa perusrainalle. Tassa suoritusmuodossa pyoriva rumpu 21 sisaltaa lukuisia kouruja. Nama kourut ovat yhdensuuntaisia rummun 21 pituusakselin kanssa. Kuhunkin kouruun laitetaan olennaisesti kourun tilavuutta vastaava maara materiaalia jakelupaan avulla ja materiaalia annostellaan leikkausteralla. Kun yksi tai useampi kouru on tayttynyt materiaalilla, rumpua 21 pyoritetaan edella kuvatulla tavalla. Kun taynna materiaalia oleva kouru joutuu kosketukseen perusrainan 16 kanssa, materiaali siirtyy kouruista massarainalle 16. Materiaalin siirtymista kouruista massarainalle 16 voidaan helpottaa tyhjolla, jonka imulaatikko 26 saa aikaan viiran 14 lapi, tai kouruihin kohdistetulla paineistetulla kaasulla. Levitetyn lisamateriaalin tilavuus riippuu luonnollisestikin kourujen tilavuudesta. Naiden kourujen ulottuvuudet ovat edullisesti sellaiset, etta leveys on noin 1-10 mm ja syvyys on vahemman kuin noin 3 mm. Kourujen pituuden tulisi olla vahintaan olennaisesti sama kuin savuketuotteen, esimerkiksi savukkeen ymparysmitta

14 13 Sen jalkeen, kun lisamateriaali on levitetty joko lisamateriaalia syottavalla viirarullalla tai syvapainomenetelmalla, alueita 11 kasittava massaraina 16 voidaan puristaa pyorivan rummun jalkeen sijaitsevan telavalineen avulla. Massaraina 16 puristetaan edullisesti puristusteloilla 18. Puristusteloissa kaytetty paine on samaa suuruusluokkaa kuin se paine, jota kaytetaan tavallisesti selluloosamassarainan puristamiseen, eli noin 250 lbs puristustelan lineaarituumaa kohden (noin 44,7 kg/cm). Arkin lujittamisen lisaksi puristustelat poistavat arkista vetta. Oheisen keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa toista peralaatikkoa voidaan kayttaa lisamateriaalin levittamiseksi suoraan massarainan 16 pinnalle tai massarainan 16 ylapinnan kanssa kosketuksessa olevan pintaviiran paalle. Kun peralaatikossa oleva rako on auki, raosta levittyy lisamateriaalia massarainan 16 tai pintaviiran paalle. Kun taman toisen peralaatikon rako on kiinni, lisamateriaalia ei paase virtaamaan ulos toisesta peralaatikosta. Kaytannossa toisessa peralaatikossa olevan raon avautumis- ja sulkeutumisnopeutta voidaan saadella siten, etta aikaan saadaan ulottuvuuksiltaan toivotunlaisia poikkisuuntaisia alueita. Vaikka edella tarkasteltu, lisamateriaalia syottavaa viirarullaa kayttava menetelma tai syvapainotyyppinen menetelma ovatkin edullisia keksinnon mukaista paperia valmistettaessa, myos muita menetelmia, joissa kaytetaan siirtoteloja, nelja telaa kasittavaa liimapuristinta tai kreppausvalinetta, voidaan kayttaa. Siirtotelamenetelmassa nauhat levitetaan puristustelojen kohdalla, nelja telaa kasittavan liimapuristimen tapauksessa nauhat levitetaan liimapuristimessa ja kreppausmenetelmassa mikroryppyja tehdaan normaaliin savukepaperiin. Kuvio 3 esittaa esimerkkia keksinnon mukaisesta paperista, ja siina nahd'aan massaraina 16, jossa on lukuisia poikkisuuntaisia alueita, joissa neliomassaa on suurennettu. Kuvio 4 esittaa esimerkkia savuketuotteesta, jossa on kaytetty oheisen

15 14 keksinnon mukaista paperia. Paperi kasittaa lukuisia poikkisuuntaisia alueita 11, joissa neliomassaa on suurennettu. Esimerkki 1 Lehtipuuhierteesta valmistettua lietetta levitetaan perusrainalle 305 mm:n levyisessa pilot-mitan paperikoneessa, joka toimii nopeudella 203 mm/s. Perusrainan neliomassa on 40 g/m2, ja se koostuu pellavakuiduista ja 30 % ;sta saostettua kalsiumkarbonaattia (pinta-ala 22 m=/g), Coresta-huokoisuuden ollessa 40. Levitetyt poikkisuuntaiset alueet suurentavat neliomassaa~ 10 g/m -. Liete koostuu lehtipuumassasta, joka on valmistettu hiertamalla 360 g valkaistua lehtipuumassaa, jonka sakeus oli 1,4 %, tavanomaisessa TAPPI Valley-hollanterissa 24 tunnin ajan. Lietetta, jonka sakeus on 0,75 %, levitetaan perusrainalle vyohykkeiksi, joiden leveys on 5 mm, ja jotka sijaitsevat 21 mm:n etaisyydella toisistaan keskustasta keskustaan mitattuna. Perusrainan paksuus on 64 µm, kun taas vyohykealueen paksuus on 69 µm. Levityslaite on esitetty kuviossa 2. Raina kuivataan, kastellaan uudestaan ryppyjen poistamiseksi, liimataan 0,9 % :l1a natrium/kaliumsitraattia ja sita kaytetaan tupakkatan;on kaareena. Tasta paperista koneellisesti valmistetut savukkeet sammuivat staattisen palamisen aikana sekunnissa sen jalkeen, kun palamislinja oli saavuttanut ensimmaisen vyohykkeen. Esimerkki 2 Cellulon-lietetta (Weyerhaeuser : in selluloosa, jonka pinta-ala on suuri, ja joka on tuotettu biologisesti) levitettiin pellavaa olevan perusrainan paalle, jonka perusrainan neliomassa oli 35 g/m=, ja joka sisalsi 30 % kalsiumkarbonaattia (pinta-ala 8 g/m'), Coresta-huokoisuuden ollessa 40. Levitetyt poikkisuuntaiset alueet suurensivat neliomassaa 1 g/ma. Lietetta, jonka sakeus on 0,04 %, levitetaan perusrainalle vyohykkeiksi, joiden leveys on 5 mm, ja jotka sijaitsevat 21 mm ;n etaisyydella toisistaan, keskustasta keskustaan mitattuna. Le

16 15 vityslaite on muovimalline, joka on sijoitettu arkkimuotissa olevan maran, kasintehdyn arkin ylapuo1e11e. Lietetta pumpataan mallineen paalle, josta liete siirtyy perusrainan paalle mallineeseen leikattujen rakojen 1api. Perusrainan paksuus on 67 µm, kun taas vyohykealueiden paksuus on 71 µm. Kasintehty arkki kuivataan, liimataan 0,9 % :11a natrium/kaliumsitraattia, ja sita kaytetaan tupakkatangon kaareena. Tasta paperista kasintehdyt savukkeet sammuivat staattisen palamisen aikana sekunnissa. Esimerkki 3 Yhtion Procter and Gamble Corporation (Buckeye) lietetta, joka on valmistettu kokeellisista, venytetyista kuiduista, jotka ovat mekaanista hankausta kayttaen saatua, voimakkaasti hierrettya ja fibrilld~tua selluloosaa, levitetaan pellavaa olevan perusrainan paalle. Perusrainan neliomassa on 35 g/m 2 ja se sisaltaa 30 % kalsiumkarbonaattia (pinta-ala 8 g/ma), Coresta-huokoisuuden ollessa 40. Levitetyt poikkisuuntaiset alueet suurentavat neliomassaa 5 g/m'. Esimerkissa 3 kaytetaan samaa levitysmenetelmaa kuin esimerkissa 2. Tassa arkissa perusrainan paksuus on 74 µm, kun taas vyohykealueen paksuus on 81 µm. Kasintehty arkki kuivataan, liimataan 0,9 %:lla natrium/kaliumsitraattia ja sita kaytetaan tupakkatangon kaareena. Tasta paperista kasintehdyt savukkeet sammmuivat staattisen palamisen aikana sekunnissa. On selvaa, etta edella esitetty pelkastaan havainnollistaa keksinnon periaatteita, ja etta alan asiantuntija voi tehda tahan keksintoon erilaisia muutoksia. Esimerkiksi, vaikka sukkinaatti ja sitraatti onkin mainittu mahdollisina palamista saatavina kemikaaleina, niin kuitenkin toivottaessa voidaan myos kayttaa muita tavanomaisia palamista saatavia kemikaaleja. Edelleen kuvatun paperikoneen yksi, useampi tai kaikki komponentit voidaan kaantaa tai muuntaa paperikoneen erilaisen rakenteen aikaansaamiseksi.

17 1 6 Edelleen on selvaa, etta edella pyorivan, kouruja (ei esitetty) kasittavan rummun 21 yhteydessa kuvattua imulaatikkoa 26 voidaan kayttaa myos yhta hyvin kuvioissa 1 ja 2 esitetyn, rakoja 22 kasittavan rummun kanssa. Nain ollen nahdaan, etta keksinnossa saadaan aikaan laminoimaton paperi, jossa on lukuisia poikkisuuntaisia alueita, joiden neliomassaa on suurennettu. Tailaista paperia voidaan kayttaa kaaremateriaalina, joka muuttaa savuketuotteesta saatavien imaisujen lukumaaraa. Taman keksinndn ansiosta savuketuotetta varten tarkoitetuissa kaaremateriaaleissa kaytettavan, palamista hidastavan aineen maaraa voidaan vahentaa ja keksinnon ansiosta paisutetun tupakan laajempi kaytto on mahdollinen. Reksinnossa saadaan edelleen aikaan menetelma paperin tuottamiseksi, jonka menetelman avulla lukuisia erilaisia materiaaleja voidaan levittaa paperille poikkisuuntaisesti.

18 Patenttivaatimukset 1. Laminoimaton paperi, joka kasittaa selluloosakuitua olevan perusrainan, t u n n e t t u siita, etta siina on lukuisia poikkisuuntaisia alueita, joiden neliomassa on suurempi kuin perusrainan neliomassa. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen paperi, t u n n e t t u siita, etta neliomassa on suurennettu jopa 100 % perusrainan neliomassaa suuremmaksi, edullisesti 0,01-30 % perusrainan neliomassaa suuremmaksi. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen paperi, t u n n e t-. t u siita, etta kukin, poikkisuuntainen alue on jakaantunut useiksi erillisiksi lohkoiksi, jotka ovat poikkisuunnassa toisistaan erillaan. 4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen paperi, t u n- n e t t u siita, etta poikkisuuntaiset alueet sisaltavat perusrainan lisaksi ylimaaraista materiaalia, joka on edullisesti se11u1opsamateriaalia tai tayteainetta. 5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen paperi, t u n n e t t u siita, etta sita voidaan kayttaa savukkeessa tai muussa savuketuotteessa. 6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen paperi, t u n n e t t u siita, etta paperin neliomassa on riittava savuketuotteen staattisen palamisnopeuden pienentamiseksi. 7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen paperi, t u n n e t t u siita, etta poikkisuuntaisten alueiden leveys on 1-10 mm, edullisesti 1, 5-5 mm. 8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen paperi, t u n n e t t u siita, etta poikkisuuntaiset alueet sijaitsevat 5-40 mm:n etaisyydella toisistaan, edullisesti mm :n etaisyydella.

19 18 9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen paperi, t u n n e t t u siita, etta perusrainan huokcisuus on Coresta-yksikkoa, ja etta poikkisuuntaisten alueiden huokoisuus on korkeintaan 10 Coresta-yksikkoa. 10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen paperi, t u n n e t t u siita, etta sen paksuus on olennaisesti yhdenmukainen. 11. Menetelma laminoimattoman paperin valmistamiseksi muodostamalla selluloosamassasta liikkuva perusraina paattymattoman viiran paalle, t u n n e t t u siita, etta - ta11e liikkuvalle perusrainalle levitetaan lisamateriaalia siten, etta saadaan lukuisia poikkisuuntaisia alueita ; - sen jalkeen, kun lisamateriaali on levitetty, liikkuva perusraina nuristetaan sellaisen paperin muodostamiseksi, jolla paperilla on lukuisia poikkisuuntaisia alueita, joiden neliomassa on suurentunut. 12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta vaihe, jossa lisamateriaalia levitetaan, kasittaa lisaksi tyhjon tuottamisen liikkuvan perusrainan alapuolelle siina, missa lisamateriaalia levitetaan. 13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen menetelma, t u n- n e t t u siita, etta vaiheessa, jossa lisamateriaalia levitetaa.n : - onttoa rumpua, jossa on lukuisia reikia, pyoritetaan ; ja - lisamateriaalia johdetaan lisamateriaalilahteesta naihin reikiin, jolloin rummun pyorimisen seurauksena lisamateriaa- 1i saadaan siirtymaan liikkuvalle perusrainalle. 14. Patenttivaatimuksen 11, 12 tai 13 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta lisamateriaali on ruoho-, puu- tai pellavamassaa

20 Tasoviirakoneen tyyppinen paperikone, jossa on valine (12) tietyn massamaaran syottamiseksi liikkuvalle, paattymattomalle rainanmuodostusviiralle (14), joka sijaitsee valineen (12) alapuolella, siten, etta saadaan aikaan massaraina (16), t u n n e t t u siita, etta se kasittaa : - levityslaitteen (20) lisamateriaalin levittamiseksi massarainalle perakkaisiksi poikkisuuntaisiksi alueiksi, jossa levityslaitteessa (20) on massalahde ja valineet (22,23,24,25) massan saattamiseksi leviamaan jaksottaisesti rainalle poikkisuunnassa viiralla (14) olevan massarainan (16) kulkusuuntaan nahden; seka - telavalineen (18), jonka tehtavana on massarainan (16) puristaminen laminoimattomaksi paperiarkiksi. 16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen kone, t u n n e t t u siita, etta levityslaite (20) kasittaa onton pyorivan rummun (21), jossa on lukuisia rakoja (22), paikoillaan pysyvan kengan (23), joka on kosketuksessa rummun sisapinnan kanssa, ja jossa on aukko (24), jonka lapi lisamateriaali kulkee, seka valineen (25) iisamateriaalin johtamiseksi lisamateriaaliiahteesta paikoillaan pysyvaan kenkaan, rummun pyorimisliikkeen keskeyttaessa lisamateriaalin virtaamisen paikoillaan vasta kengasta massarainalle. PYs Y- 17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen kone, t u n n e t t u siita, etta raot (22) ovat olennaisesti yhdensuuntaisia pyorivan rummun (21) pituusakselin kanssa. 18. Patenttivaatimuksen 16 tai 17 mukainen kone, t u n n e t - t u siita, etta rakojen ieveys on 1-10 mm. 19. Patenttivaatimuksen 16, 17 tai 18 mukainen kone, t u n - n e t t u siita, etta raot ovat 5-40 mm :n etaisyydella toisistaan. 20. Patenttivaatimuksen 15, 16, 17 tai 18 mukainen kone, t u n n e t t u siita, etta levityslaite (20) kasittaa lisaksi

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa säilyttäen pitkin tason T suljettua käyrää (käyrä ei leikkaa itseään). Tällöin suora s piirtää avaruuteen

Lisätiedot

Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka 4.2.2014 1 / 3

Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka 4.2.2014 1 / 3 Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka / Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään Tähdellä (* merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6 Jos tehtävässä

Lisätiedot

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5 A1. Tehdään taulukko luumun massoista ja pitoisuuksista ennen ja jälkeen kuivatuksen. Muistetaan, että kuivatuksessa haihtuu vain vettä. Näin ollen sokerin ja muun aineen massa on sama molemmilla riveillä.

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Ympäristöekonomia Kansantaloustiede ja matematiikka

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Ympäristöekonomia Kansantaloustiede ja matematiikka 1. Selitä mitä tarkoittavat a) M2 b) vaihtoehtoiskustannus. Anna lisäksi esimerkki vaihtoehtoiskustannuksesta. (7 p) Vastaus: a) Lavea raha. (1 p) M1 (Yleisön hallussa olevat lailliset maksuvälineet ja

Lisätiedot

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6.1. Enintään 1,5 t:n painoiset harkkomuotit kuormataan matalalaitaiseen

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 22.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Rotaatioliikkeen kinematiikka: kulmanopeus ja -kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.7, 16.3) Osaamistavoitteet Osata analysoida jäykän

Lisätiedot

Pitkä matematiikka Suullinen kuulustelu (ma00s001.doc) Tehtävät, jotka on merkitty (V), ovat vaativia.

Pitkä matematiikka Suullinen kuulustelu (ma00s001.doc) Tehtävät, jotka on merkitty (V), ovat vaativia. Pitkä matematiikka Suullinen kuulustelu (ma00s00doc) Tehtävät, jotka on merkitty (V), ovat vaativia Yleistä Ratkaise yhtälöt n n n n n 5 a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 b) ( ) ( ) > 0 + = + c) ( ) Suureet ja

Lisätiedot

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 NIMI RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Avainsanat: geometria, kolmio, ympyrä, pallo, trigonometria, kulma

Avainsanat: geometria, kolmio, ympyrä, pallo, trigonometria, kulma OuLUMA - Jussi Tyni OuLUMA, sivu 1 Ihastellaan muotoja Avainsanat: geometria, kolmio, ympyrä, pallo, trigonometria, kulma Luokkataso: lukio Välineet: kynä, paperia, laskin Tavoitteet: Tarkoitus on arkielämään

Lisätiedot

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA 4..005 OSA 1 Laskuaika 30 min Pistemäärä 0 pistettä 1. Mikä on lukujonon seuraava jäsen? Minkä säännön mukaan lukujono muodostuu? 1 4 5 1 1 1

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina Jakso 1. iot-savartin laki, Ampèren laki, vektoripotentiaali Tässä jaksossa lasketaan erimuotoisten virtajohtimien aiheuttamien magneettikenttien suuruutta kahdella eri menetelmällä, iot-savartin lain

Lisätiedot

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet .3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet Tämän asian taustana on ratkaista sellainen yhtälöpari, missä yhtälöistä toinen on ensiasteinen ja toinen toista astetta. Tällainen pari ratkeaa aina

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 23.3.2016 Susanna Hurme Rotaatioliikkeen kinetiikka: hitausmomentti ja liikeyhtälöt (Kirjan luvut 17.1, 17.2 ja 17.4) Osaamistavoitteet Ymmärtää hitausmomentin

Lisätiedot

Työ 5: Putoamiskiihtyvyys

Työ 5: Putoamiskiihtyvyys Työ 5: Putoamiskiihtyvyys Työryhmä: Tehty (pvm): Hyväksytty (pvm): Hyväksyjä: 1. Tavoitteet Työssä määritetään putoamiskiihtyvyys kolmella eri tavalla. Ennakko-oletuksena mietitään, pitäisikö jollain tavoista

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

FYSA210/2 PYÖRIVÄ KOORDINAATISTO

FYSA210/2 PYÖRIVÄ KOORDINAATISTO FYSA210/2 PYÖRIVÄ KOORDINAATISTO Johdanto Inertiaalikoordinaatisto on koordinaatisto, jossa Newtonin mekaniikan lait pätevät. Tällaista koordinaatistoa ei reaalimaailmassa kuitenkaan ole. Epäinertiaalikoordinaatisto

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät

Lisätiedot

Push-Pull käsittelylaite

Push-Pull käsittelylaite Push-Pull käsittelylaite Suunnittelija: Delta Process Engineering Aps. /Tanska Edustaja: Elkoneet Oy Puh: 09 482 500 Hiidenkiukaantie 1.A.2 Fax: 09 482 149 FIN-00340 Helsinki E-mail: martti.liuhto@kolumbus.fi

Lisätiedot

Valitse vain kuusi tehtävää! Tee etusivun yläreunaan pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin tarvittavat välivaiheet esille!

Valitse vain kuusi tehtävää! Tee etusivun yläreunaan pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin tarvittavat välivaiheet esille! 5.4.013 Jussi Tyni 1. Selitä ja piirrä seuraavat lyhyesti: a) Kehäkulma ja keskikulma b) Todista, että kolmion kulmien summa on 180 astetta. Selitä päätelmiesi perustelut.. a) Suorakulmaisen kolmion kateetit

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

Tulipalot sisustustekstiilit Tiia Ryynänen

Tulipalot sisustustekstiilit Tiia Ryynänen Tulipalot sisustustekstiilit 27.8.2007 Tiia Ryynänen Voidaanko palokuolemia vähentää sisustusmateriaalien oikeilla valinnoilla? Useimmat sisustusmateriaalit syttyvät palamaan liekin kosketuksesta ja osalla

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

Lisätiedot

VALON DIFFRAKTIO YHDESSÄ JA KAHDESSA RAOSSA

VALON DIFFRAKTIO YHDESSÄ JA KAHDESSA RAOSSA 1 VALON DIFFRAKTIO YHDESSÄ JA KAHDESSA RAOSSA MOTIVOINTI Tutustutaan laservalon käyttöön aaltooptiikan mittauksissa. Tutkitaan laservalon käyttäytymistä yhden ja kahden kapean raon takana. Määritetään

Lisätiedot

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla. FYS 103 / K3 SNELLIN LAKI Työssä tutkitaan monokromaattisen valon taittumista ja todennetaan Snellin laki. Lisäksi määritetään kokonaisheijastuksen rajakulmia ja aineiden taitekertoimia. 1. Teoriaa Huygensin

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 LIIKE Jos vahvempi kaveri törmää heikompaan kaveriin, vahvemmalla on enemmän voimaa. Pallon heittäjä antaa pallolle heittovoimaa, jonka

Lisätiedot

LAITE SUUNTAUKSEN HAVAINNOLLISTAMISEKSI KEKSINNÖN ALA. Esillä oleva keksintö liittyy laitteen 5suuntauksen havainnollistamiseen.

LAITE SUUNTAUKSEN HAVAINNOLLISTAMISEKSI KEKSINNÖN ALA. Esillä oleva keksintö liittyy laitteen 5suuntauksen havainnollistamiseen. 1 LAITE SUUNTAUKSEN HAVAINNOLLISTAMISEKSI KEKSINNÖN ALA Esillä oleva keksintö liittyy laitteen 5suuntauksen havainnollistamiseen. TUNNETUN TEKNIIKAN KUVAUS Tunnettua ovat erilaiset tasosensorit. Eräs 10yleisimmistä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

1. a. Ratkaise yhtälö 8 x 5 4 x + 2 x+2 = 0 b. Määrää joku toisen asteen epäyhtälö, jonka ratkaisu on 2 x 1.

1. a. Ratkaise yhtälö 8 x 5 4 x + 2 x+2 = 0 b. Määrää joku toisen asteen epäyhtälö, jonka ratkaisu on 2 x 1. ABIKertaus.. a. Ratkaise yhtälö 8 5 4 + + 0 b. Määrää joku toisen asteen epäyhtälö, jonka ratkaisu on. 4. Jaa polynomi 8 0 5 ensimmäisen asteen tekijöihin ja ratkaise tämän avulla 4 epäyhtälö 8 0 5 0.

Lisätiedot

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Valintakokeessa on kaksi osaa: Osa 1 sisältää viisi esseetehtävää kansantaloustieteestä. Osasta 1 voi saada 0 30 pistettä. Osa sisältää kuusi matematiikan laskutehtävää. Osasta voi saada 0 30 pistettä.

Lisätiedot

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Vaakasuora heittoliike Heittoliikettä voidaan tarkastella erikseen vaaka- ja pystysuunnassa v=(v x,v y ) Jos ilmanvastausta ei oteta huomioon (yleensä ei), vaakasuunnalle

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 2010 VALINTAKOETEHTÄVIEN PISTEYTYSOHJEET

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 2010 VALINTAKOETEHTÄVIEN PISTEYTYSOHJEET AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 010 VALINTAKOETEHTÄVIEN PISTEYTYSOHJEET Pisteytys on pyritty tekemään pelkistetyksi, jotta kaikki korjaajat päätyisivät samaan arvosteluun.

Lisätiedot

Suora. Määritelmä. Oletetaan, että n = 2 tai n = 3. Avaruuden R n suora on joukko. { p + t v t R},

Suora. Määritelmä. Oletetaan, että n = 2 tai n = 3. Avaruuden R n suora on joukko. { p + t v t R}, Määritelmä Suora Oletetaan, että n = 2 tai n = 3. Avaruuden R n suora on joukko { p + t v t R}, missä p, v R n ja v 0. Tässä p on suoran jonkin pisteen paikkavektori ja v on suoran suuntavektori. v p LM1,

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja TAVOITTEET Tutkitaan väännön vaikutusta suoraan sauvaan Määritetään vääntökuormitetun sauvan jännitysjakauma Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä:

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Frégier n lause Simo K. Kivelä Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Suorakulmaisen kolmion kaikki kärjet sijaitsevat paraabelilla y = x 2 ; suoran kulman

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

MATEMATIIKKA JA TAIDE II

MATEMATIIKKA JA TAIDE II 1 MATEMATIIKKA JA TAIDE II Aihepiirejä: Hienomotoriikkaa harjoittavia kaksi- ja kolmiulotteisia väritys-, piirtämis- ja askartelutehtäviä, myös sellaisia, joissa kuvio jatkuu loputtomasti, ja sellaisia,

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Työn toteutus Lisää pullosta kolmeen koeputkeen 1 2 cm:n kerros suolahappoa. Pudota ensimmäiseen koeputkeen kuparinaula, toiseen sinkkirae ja kolmanteen magnesiumnauhan pala. Tulosten käsittely Mikä aine

Lisätiedot

[MATEMATIIKKA, KURSSI 8]

[MATEMATIIKKA, KURSSI 8] 2015 Puustinen, Sinn PYK [MATEMATIIKKA, KURSSI 8] Trigometrian ja avaruusgeometrian teoriaa, tehtäviä ja linkkejä peruskoululaisille Sisällysluettelo 8.1 PYTHAGORAAN LAUSE... 3 8.1.1 JOHDANTOTEHTÄVÄT 1-6...

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2016/C 121/03)

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2016/C 121/03) 6.4.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 121/3 Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2016/C 121/03) Muutetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ( 1 ) 9 artiklan

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 009 Jukka Maalampi LUENTO 8 Paine nesteissä Nesteen omalla painolla on merkitystä Nestealkio korkeudella y pohjasta: dv Ady dm dv dw gdm gady paino Painon lisäksi alkioon

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET SMG-4500 Tuulivoima Toisen luennon aihepiirit Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 3. Bernoullin yhtälön käyttö KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Mitä Bernoullin yhtälö tarkoittaa ja miten sitä voidaan käyttää virtausongelmien ratkaisemiseen? Motivointi: virtausnopeuden

Lisätiedot

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Läpöoppia Haarto & Karhunen Läpötila Läpötila suuren atoi- tai olekyylijoukon oinaisuus Liittyy kiinteillä aineilla aineen atoeiden läpöliikkeeseen (värähtelyyn) ja nesteillä ja kaasuilla liikkeisiin Atoien

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( )

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( ) Königsbergin sillat 1700-luvun Königsbergin (nykyisen Kaliningradin) läpi virtasi joki, jonka ylitti seitsemän siltaa. Sanotaan, että kaupungin asukkaat yrittivät löytää reittiä, joka lähtisi heidän kotoaan,

Lisätiedot

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu Puzzle-SM Loppukilpailu 8.6. Oulu Puzzle Ratkontaaikaa tunti Ratkontaaikaa tunti tsi palat 6 Varjokuva 7 Parinmuodostus 7 Paikallista 7 Metris 7 ominopalapeli Kerrostalot Pisteestä toiseen Heinäsirkka

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3 pistettä 1. Kenguru astuu sisään sokkeloon. Se saa käydä vain kolmion muotoisissa huoneissa. Mistä se pääsee ulos? A) a B) b C) c D) d E) e 2. Kengurukilpailu on pidetty Euroopassa

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus) Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus) 1) MEKANIIKKA Vuorovaikutus vuorovaikutuksessa kaksi kappaletta vaikuttaa toisiinsa ja vaikutukset havaitaan molemmissa kappaleissa samanaikaisesti lajit: kosketus-/etä-

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset

4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset 4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset MÄÄRITELMÄ 6 URA Joukko pisteitä, joista jokainen täyttää määrätyn ehdon, on ura. Urakäsite sisältää siten kaksi asiaa. Pistejoukon jokainen piste

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 009 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Teollisuusompelukonemekaanikkokurssi, Ompelun perusteita OMPELUN PERUSTEITA

Teollisuusompelukonemekaanikkokurssi, Ompelun perusteita OMPELUN PERUSTEITA Teollisuusompelukonemekaanikkokurssi, Ompelun perusteita 1.4.1.1 OMPELUN PERUSTEITA Ompeleva teollisuus käyttää tuotteen osien yhdistämiseen erilaisia ompelukoneita. Nämä muodostavat erilaisia tikkikuvioita

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016 Vanhoja koetehtäviä Analyyttinen geometria 016 1. Määritä luvun a arvo, kun piste (,3) on käyrällä a(3x + a) = (y - 1). Suora L kulkee pisteen (5,1) kautta ja on kohtisuorassa suoraa 6x + 7y - 19 = 0 vastaan.

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Benjamin, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi,

Lisätiedot

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2012 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan koe 1.6.2010 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Koeaika on 2 tuntia (klo 12.00 14.00). Kokeesta saa poistua aikaisintaan

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola 9 E matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Yhteenlaskumenetelmän harjoittelua Joskus

Lisätiedot

Kenguru 2013 Junior sivu 1 / 9 (lukion 1. vuosikurssi)

Kenguru 2013 Junior sivu 1 / 9 (lukion 1. vuosikurssi) Kenguru 2013 Junior sivu 1 / 9 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Kuva. Upokasuunin öljypoltin

Kuva. Upokasuunin öljypoltin 4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina

Lisätiedot

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua Ideaalikaasulaki Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua ja tilanmuuttujat (yhä) paine, tilavuus ja lämpötila Isobaari, kun paine on vakio Kaksi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 (4. ja 5. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 (4. ja 5. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 8 Ke 1.2.2017 Timo Männikkö Luento 8 Järjestetty binääripuu Solmujen läpikäynti Binääripuun korkeus Binääripuun tasapainottaminen Graafit ja verkot Verkon lyhimmät polut Fordin ja Fulkersonin

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot