Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietotekniikan osaston osastoneuvoston kokouksessa Työn tarkastajina toimivat professori Heikki Kälviäinen ja TkT Lasse Lensu. Ohjaajina toimivat professori Heikki Kälviäinen ja TkT Lasse Lensu Lappeenrannassa Petja Salmela Punkkerikatu 1 A Lappeenranta puh

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tietotekniikan osasto Petja Salmela Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä Diplomityö sivua, 34 kuvaa, 3 taulukkoa ja 2 liitettä. Tarkastajat: Heikki Kälviäinen ja Lasse Lensu. Hakusanat: Mottling, laikutus, offset-paino, paperin painettavuus, puunjalostusteollisuus, konenäkö, digitaalinen kuvankäsittely, taajuusanalyysi Laikutus eli mottling on yksi keskeisimpiä päällystetyn offset-painopaperin ongelmista. Laikutus voidaan määritellä ei-toivotuksi painojäljen epätasaisuudeksi. Laikutuksen yhteydessä laikkujen koko on määritelty välille 0,5-10,0 mm. Laikutusta on useaa eri syistä johtuvaa tyyppiä, eikä sen perimmäistä syytä tiedetä varmasti. Laikutuksen arviointiin konenäöllä on kehitetty kaupallisia tuotteita. Tässä työssä on toteutettu kaksi näissä tuotteissa käytettyä menetelmää, klusteri- ja taajuuskaistamenetelmä. Molempien toteutuksessa on pyritty huomioimaan ihmisnäön ominaisuudet mahdollisimman hyvän asiantuntija-arvioinnin korvaajan toteuttamiseksi. Klusterimenetelmän tuottama indeksi on painotettu löydettyjen laikkujen lukumäärä, kun taas taajuuskaistamenetelmän indeksi on painotettujen variaatiokertoimien summa. Menetelmien tuottamat indeksit ovat suurempia visuaalisesti huonommille näytteille, eli toteutetut menetelmät erottavat hyvät näytteet huonoista. Klusterimenetelmä näyttäisi antavan suhteellisesti suuremman eron hyvän ja huonon näytteen välille. Menetelmien toiminnan todellista oikeellisuutta ei pystytty tutkimaan, koska asiantuntijan arvioimia näytteitä ei ollut vielä saatavilla. Tämä arviointi jää tehtäväksi projektin seuraavassa vaiheessa. ii

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Department of Information Technology Petja Salmela Offset-print mottling measurement using machine vision Master s Thesis pages, 34 figures, 3 tables and 2 appendices. Supervisors: Prof. Heikki Kälviäinen and Dr. Tech. Lasse Lensu Keywords: Mottling, Offset-print, paper printability, paper-making industry, machine vision, digital image processing, frequency analysis Mottling is one of the key defects in offset-printing. Mottling can be defined as unwanted unevenness of print. In this work, diameter of a mottle spot is defined between mm. There are several types of mottling, but the reason behind the problem is still not fully understood. Several commercial machine vision products for the evaluation of print unevenness have been presented. Two of these methods used in these products have been implemented in this thesis. The one is the cluster method and the other is the band-pass method. The properties of human vision system have been taken into account in the implementation of these two methods. An index produced by the cluster method is a weighted sum of the number of found spots, and an index produced by band-pass method is a weighted sum of coefficients of variations of graylevels for each spatial band. Both methods produce larger indices for visually poor samples, so they can discern good samples from the poor ones. The difference between the indices for good and poor samples is slightly larger produced by the cluster method. However, without the samples evaluated by human experts, the goodness of these results is still questionable. This comparison will be left to the next phase of the project. iii

4 ALKUSANAT Tämä työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolle vuoden 2003 aikana osana Papvision-projektia. Haluankin kiittää kaikkia projektiin osallistuneita henkilöitä: erityisesti Lasse Lensua, joka auttoi vaikeiden paikkojen läpi sekä Teuvo Leppästä, Nina Ruohoniemeä ja Erkki Peltosta jotka kertoivat, mitä laikutus on. Edellä mainittujen lisäksi haluan kiittää Heikki Kälviäistä projektin johtamisesta sekä kahvipöydän henkilöitä henkisestä tuesta. iv

5 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PAPERIN VALMISTUS JA PAINOMENETELMIÄ Paperin valmistus Sellu Märkäpää Kuivatus ja pintaliimaus Päällystys Viimeistely Painomenetelmiä Painojäljen muodostaminen Flekso Syväpaino Offset Digipaino PAINOJÄLJEN ARVIOINTI Laikutus Laikutustyypit Laikutuksen syy ja sen tutkimusmenetelmät Ihmissilmän näkökyky Ihmissilmän rakenne Näköaistimuksen synty ja kulku hermostossa Hämäränäkö Värinäkö Koon ja kontrastin erottelukyky KONENÄKÖMENETELMÄT... 40

6 4.1 Konenäkö Fourier-muunnos Klusterimenetelmässä käytetyt konenäkömenetelmät Gaussinen alipäästösuodin Kynnystys Morfologiset operaatiot Taajuuskaistamenetelmässä käytetyt konenäkömenetelmät Ideaalinen kaistanpäästösuodin Variaatiokerroin Nykyiset laikutuksen mittausmenetelmät Toteutetut laikutuksen mittausmenetelmät Klusterimenetelmä Taajuuskaistamenetelmä NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA MITTAUSJÄRJESTELYT TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kynnystysmenelmän Matlab-funktiot Liite 2. Taajuuskaistamenetelmän Matlab-funktiot 2

7 LYHENTEET BTM cpd CMC CMYK CSF dpi FFT GLPF HSV LGN LWC PNG PVA RGB UV-kuivatus WIM WTM Backtrap mottle Cycles per degree, sykliä per aste, taajuuden mittayksikkö Karboksyylimetyyliselluloosa Syaani magenta keltainen musta, värimalli Contrast-Sensitivity Function, kontrastiherkkyys funktio Dots per inch, pistettä tuumalla, resoluution mittayksikkö Fast-Fourier transform, nopea Fourier-muunnos Gaussian low-pass filter, gaussinen alipäästösuodatin Hue-saturation-value, sävy-puhtas-tummuus, värimalli Lateral geniculate nucleus, ulompi polvitumake Light weight coating, kevytpäällystys (paperin) Portable Network Graphics, kuvien pakkausmenetelmä Polyvinyylialkoholi Punainen vihreä sininen, värimalli Ultraviolettivalolla kuivatus Water interference mottle Wet ink trap mottle 3

8 1 JOHDANTO Laikutus eli mottling on yksi keskeisimpiä päällystetyn offset-painopaperin ongelmista. Laikutus voidaan määritellä epätoivotuksi painojäljen epätasaisuudeksi. Kuvassa 1 on epätoivotusta laikutuksesta kärsivä pinta, kuvassa on suurennos työssä käytetyistä näytteistä. Laikutuksen yhteydessä laikkujen koko on määritelty välille 0,5 10,0 mm. Pienemmät painojäljen häiriöt luokitellaan jyväisyydeksi tai eivät erotu ihmissilmälle. Vastaavasti suuremmat epätasaisuudet eivät välttämättä enää häiritse pinnan tulkintaa tasaiseksi tai luokitellaan johonkin toiseen ongelmaryhmään. Laikutuksessa esiintyvien laikkujen sävyero suhteessa taustaan on yleensä suhteellisen pientä ja sävyliukuma laikkujen reunoilla on varsin hidasta. Kuva 1. Laikutuksesta kärsivä painojälki. Kuvaa on käsitelty laikutuksen havaittavuuden parantamiseksi. Laikutus jaetaan kolmeen pääongelmaluokkaan sen mukaan, miten se muodostuu: takaisinsiirtymä-, märkähylkivyys- ja yksivärilaikutus. Monimutkaisin näistä on takaisinsiirtymälaikutus, jossa edellisellä painoyksiköllä painettu painoväri asettuu epätasaisesti paperiin ja sen vuoksi halkeaa epätasaisesti seuraavan painoyksikön kumitelalle. Märkähylkivyyslaikutuksessa Offset-painossa käytettävä kostutusvesi imeytyy paperiin epätasaisesti ja estää painovärin tasaisen siirtymisen telalta paperille seuraavassa painoyksikössä. Yksivärilaikutuksessa edelliseltä painoyksiköltä tullut 4

9 painoväri asettuu epätasaisesti ja tämän vielä paikoitellen asettumattoman painovärin päälle painettaessa halkeaakin vanha väri, eikä uusi. Syytä laikutukseen on tutkittu lukuisilla menetelmillä, mutta mitään paperin kemiallista tai fysikaalista ominaisuutta ei ole pystytty osoittamaan yksiselitteisesti laikutuksen aiheuttajaksi. Koska pelkkää painamatonta paperia ei voida sellaisenaan mitata, pitää paperille painaa testikuvio, josta voidaan arvioida painojäljen mahdollista laikutusta. Yleisin arviointimenetelmä on asiantuntijan vertaileva arviointi, jossa näytettä verrataan tunnettuun referenssinäytteeseen. Edullisten tasoskannereiden ja tehokkaiden pöytätietokoneiden myötä on myös laikutuksen arvioimiseen tarkoitettuja konenäkösovelluksia jo tullut markkinoille. Laikutuksen mittaamiseen on julkaistu vuonna 2001 standardimenetelmä [1] monokromaattiselle toimistotulostukselle. Kyseinen standardi on kuitenkin osoittautunut vajavaiseksi ja parannettua standardia [2] ollaan kehittämässä. Uudessa standardissa pyritään huomioimaan ihmisen näköjärjestelmän ominaisuudet sekä laajentamaan arviointi myös värillisiin pintoihin. Tässä projektissa on tavoitteena tuottaa teollisuuden tarvitsema määrä tietoa laikutuksesta, joten lähtökohdaksi on otettu mahdollisimman paljon tietoa tuottava klusterimenetelmä. Toiseksi tässä työssä toteutetuksi menetelmäksi valittiin STFI:n käyttämä taajuuskaistamenetelmä. Molempien menetelmien toteutuksessa pyritään huomioimaan ihmisnäön ominaisuudet ja rajoitukset laikutuksen havaittavuutta tai ärsyttävyyttä arvioitaessa. Klusterimenetelmän toteutuksessa tutkitaan tässä työssä vain laikun koon ja kontrastin käyttöä piirteinä, muut piirteet jätetään myöhemmin tutkittavaksi. Koska taajuuskaistamenetelmässä käytetään vain kokoa ja kontrastia piirteinä, ovat menetelmien tuottamat indeksit paremmin vertailukelpoisia. Klusterimenetelmässä laikut etsitään näytteestä kynnystämällä ja ryhmitellään koon ja kontrastin mukaan. Ryhmiä painotetaan ihmisnäön herkkyydellä. Painotetut ryhmät lasketaan yhteen, jolloin saadaan laikutuksen havaittavuudesta kertova indeksi. Taajuuskaistamenetelmässä on käytetty viittä spatiaalista taajuuskaistaa, joille on 5

10 laskettu niiden harmaasävyjen variaatiokertoimet. Saatuja variaatiokertoimia painotetaan ihmisnäön herkkyyden mukaan ja painotetut variaatiokertoimet lasketaan yhteen, jolloin saadaan laikutuksen havaittavuudesta kertova indeksi. Klusterimenetelmän tuottama indeksi on siis painotettu laikkujen lukumäärä ja taajuuskaistamenetelmän tuottama indeksi on painotettujen variaatiokertoimien summa. 6

11 2 PAPERIN VALMISTUS JA PAINOMENETELMIÄ Paperin valmistus on monimutkainen kemiallinen ja mekaaninen prosessi. Vaikka paperin valmistusta on tutkittu huolellisesti pitkän aikaa, monet valmistusprosessin vaiheet ovat vaikeasti mallinnettavissa. Erityisesti valmistusprosessin alkupää on luonteeltaan kaoottinen ja aina vain kasvavat konenopeudet lisäävät prosessin hallinnan vaikeusastetta. Tämän luvun ensimmäisessä osassa kuvataan lähinnä modernien hienopaperikoneiden tekniikkaa, koska offset-painatuksessa käytetään yleensä niillä tuotettua paperia. Pehmopaperin, kartongin ja erikoisempien paperilaatujen valmistuksessa käytetään joiltain osin hienopaperin valmistuksesta eroavia valmistusmenetelmiä. Toisessa osassa esitellään paperin tärkein hyötykäyttö, eli sen painaminen informaation jakelumediaksi. Erilaisia painotuotteita ovat sanoma- ja aikakauslehdet, mainosjulkaisut, pakkaukset, luettelot, kalenterit, jne. Näistä erityisesti mainosjulkaisut, kalenterit ja jotkin pakkaukset edellyttävät painotuotteelta korkeata laatua ja näyttävyyttä. Toisessa osassa esitellään tärkeimmät nykyiset painomenetelmät, joista erityisesti offset-painatuksen asema painoalalla on erittäin vahva. Eri offsetpainomenetelmien markkinaosuus kaikista lukutuotteista oli Euroopassa vuonna 2000 yhteensä 62%. [3] 2.1 Paperin valmistus Paperinvalmistusprosessissa valmistetaan ensin sellu eli kemiallinen massa, joka koostuu puun soluista eli kuidusta. Kuivattua sellua voidaan pakata paaleihin ja kuljettaa muualla sijaitsevaan paperitehtaaseen. Paperitehtaassa selluun lisätään vettä ja sidosaineita, jolloin saadaan sulppua, joka sitten ruiskutetaan laimeana seoksena viiralle. Viiralta alkaa veden poisto ja paperirainan muodostaminen. Puristusosalla poistetaan lisää vettä mekaanisesti ja kuivatusosalla haihdutetaan loput vedestä. Selluloosasolujen ja mahdollisten täyteainehiukkasten välille syntyy kemiallisia 7

12 sidoksia kuivatusosalla. Nämä sidokset pitävät paperia kasassa ja antavat sille sen lujuusominaisuudet. Kuvassa 2 on mikroskooppikuva päällystämättömän paperin pinnasta noin neliömillimetrin alalta. Paperi muodostuu toisiinsa kemiallisilla sidoksilla kiinnittyneiden kuitujen muodostamasta tiheästä verkosta. Päällystysosastolla paperin pintaan lisätään päällystettä, jolla vaikutetaan sen painettavuusominaisuuksiin, kuten sileys ja paksuus, jotka viimeistellään kalanteroinnilla halutuiksi. [4] Kuva 2. Paperin pinnan mikrorakenne. [4] Sellu Sellu on korkealaatuisen paperin tärkein raaka-aine. Sellua valmistettaessa kuidut pyritään erottamaan puusta mahdollisimman ehjinä. Lehtipuista saadaan yleensä pidempiä kuituja kuin havupuista. Pitkät kuidut parantavat paperin lujuutta ja lyhyet kuidut tekevät paperista tiiviimmän. Sellu voidaan jaotella eri luokkiin kuitujen ominaisuuksien, kuten pituuden ja notkeuden mukaan. Muita kuitulähteitä ovat mekaaninen massa ja kierrätyskuitu. Näistä lähteistä saatavien kuitujen pituus sekä valkoisuus ovat kuitenkin sellua heikommat, joten korkealaatuisimmat paperilaadut valmistetaan yleensä sellusta. Sellua valmistettaessa tukit kuoritaan ja haketetaan, jonka jälkeen hake keitetään sopivien kemikaalien kanssa. Keittämällä poistetaan suurin osa puun tukirakenteen 8

13 muodostavasta ligniinistä sekä muita orgaanisia yhdisteitä. Sellu itsessään on kristallin kirkasta, mutta se sekä jäännösligniini saavat keittoprosessissa väriä. Tämä valkaisematon sellu voidaan käyttää pahvin valmistukseen. Valkaistaessa sellua siitä hajotetaan värillisiä yhdisteitä tai muutetaan värillisten yhdisteiden rakennetta siten, että ne menettävät kykyään absorboida valoa. Myytäessä sellua eteenpäin se kuivataan ja pakataan paaleiksi. Integroiduissa tehtaissa sellu pumpataan suoraan paperitehtaalle. Sellun valmistusprosessissa kierrätetään suurin osa käytetyistä epäorgaanisista kemikaaleista ja saatu orgaaninen aines käytetään energian tuotantoon. Sellun valmistus kuluttaa vähemmän energiaa, kuin orgaanisen aineksen polttamisesta saadaan. Sellunvalmistuksesta saatavia sivutuotteita ovat mm. mäntysuopa ja tärpätti. [5] Märkäpää Korkealaatuisten paperituotteiden valmistamisessa on pohjapaperin mahdollisimman tasainen formaatio keskeisessä asemassa. Formaatiolla tarkoitetaan paperin verkkomaista kuiturakennetta. Hyvä formaatio on tasainen, eikä siinä ole kuitunippuja eli flokkeja. Flokit aiheuttavat ajettavuusongelmia niin paperikoneille kuin painokoneillekin. Paperikuiduilla on voimakas pyrkimys flokkiintua ennenaikaisesti ja sen ehkäisemiseksi paperikoneen märkäpäältä vaaditaan tarkkaa suunnittelua. Mikäli sellua ei valmisteta paperitehtaan yhteydessä, muualta kuljetetut sellupaalit puretaan, lietetään pulpperissa pumppauskelpoiseksi ja esikäsittely viimeistellään hajottamalla kuitukimput. Tuloksena on liete, jossa kuidut ovat irrallisia, hyvin vettyneitä ja notkeita. Seuraavaksi kuituja käsitellään mekaanisesti niiden formaatioominaisuuksien parantamiseksi. Tämän jälkeen erilaatuiset ensiökuidut ja hylkykuidut sekoitetaan sopivassa suhteessa halutun paperilaadun mukaan. Tämä sulppu laimennetaan haluttuun kuiva-ainepitoisuuteen, tavallisesti alle 1%, siitä poistetaan ilma ja siihen lisätään ajettavuutta parantavia kemikaaleja sekä mahdollisesti täyteaineita. Nyt sulppu on valmis siirrettäväksi paperikoneen perälaatikolle. Perälaatikon tehtävänä on levittää syöttöputkesta tuleva sulppu noin 10 mm paksuksi ja mm leveäksi 9

14 suihkuksi. Suihkun virtauksen määrän ja suunnan on oltava ehdottomasti samat jokaisessa pisteessä. Pohjapaperin painoa säädellään suoraan suihkun paksuudella, joka on sanomalehtipaperille n. 8 mm ja hienopaperille n. 15 mm. Nykyisillä noin 2000 m/min konenopeuksilla tämä tarkoittaa, että perälaatikon läpi virtaa noin 33 m 3 vettä sekunnissa. Kuvassa 3 on paperikoneen perälaatikko, viira-, puristin- ja kuivatusosat sekä rullain. Kuva 3. Paperikoneen kaaviokuva. [6] Perälaatikon suuttimesta tuleva suihku kohtaa märkäviiran, jolla on siis likimain sama nopeus kuin suihkulla. Märkäviiran tehtävänä on muodostaa paperiraina poistamalla siitä vettä. Märkäviira läpäisee vettä, jolloin kuidut jäävät viiran pinnalle. Märkäviira on tavallisesti kudottua muovilankaa. Tämän kudoksen kuviointi vaikuttaa voimakkaasti paperin kolmiulotteiseen rakenteeseen. Jos veden poistossa käytetään liian suuria mekaanisia voimia, viira saattaa jättää rainaan säännöllisen kuvion, eli niin kutsutun viiramarkkeerauksen. Likainen tai kulunut viira saattaa aiheuttaa ajettavuusongelmia joko jo viiraosalla tai myöhemmissä vaiheissa. Alun perin vettä poistettiin pelkästään painovoimaa apuna käyttäen, mutta nykyään on käytössä joukko erilaisia formereita. Formerit koostuvat erilaisista imulaatikoista ja muista mekanismeista, joilla autetaan vettä poistumaan rainasta. Viiraosalla poistuu suurin osa vedestä ja rainan kuiva ainepitoisuus nousee noin 15 25%:iin. Märkäviiralta paperiraina siirtyy puristinosalle. Puristinosalla raina kulkee kuivatushuopien välissä, joita puristetaan kuumien telojen välissä. Paineen ja lämmön vaikutuksesta vesi siirtyy rainasta huopiin ja kuiva 10

15 ainepitoisuus rainassa kasvaa 33 55%:iin. Märkäviiran ja kuivatushuopien puhtaus on yksi paperikoneen ajettavuuteen voimakkaasti vaikuttava tekijä. [7] Kuivatus ja pintaliimaus Kuivatusosalle tullessaan paperirainan kuiva-ainepitoisuus on noin 50%. Paperin kuivattaminen viira- ja puristinosalla mekaanisia menetelmiä käyttäen on huomattavasti edullisempaa kuin haihduttaminen. Kuivatusosalla poistuukin vain noin yksi prosentti siitä vesimäärästä, joka syötettiin perälaatikosta formerin kitaan. Kuivatusosalla tapahtuu myös paperikuitujen välisten sidosten muodostuminen. Sopivissa oloissa kuitujen välille syntyy kemiallisia sidoksia ja paperirainan lujuus muodostuu. Samalla raina kutistuu jonkin verran sekä kone- että poikkisuuntaan. Kuivatusosa vaikuttaa voimakkaasti lopputuotteen laatuun. Hyvällä suunnittelulla pystytään poikkisuuntaista kutistumaa pienentämään jonkin verran. Kuivatusosalla paperirainaa painetaan kuivatusviirojen avulla kuumia höyrylämmitteisiä sylinterejä vastaan. Paperiraina lämpenee ja vesi haihtuu huokoisen kuivatusviiran läpi. Kuivausviira myös tukee rainaa sen kulkiessa sylinteriltä toiselle. Tämä monisylinterimenetelmä on yleisin käytössä oleva kuivatusmenetelmä. Paperitehtailla on käytössä myös muita kuivatusmenetelmiä, kuten infrapunakuivatus päällystys-osastolla. Kuivatusosalla paperi kuivataan erittäin kuivaksi, jotta sen lujuusominaisuudet saataisiin mahdollisimman hyviksi. Paperirainan kuivaainepitoisuus on kuivatusosan jälkeen paperilaadusta riippuen 95 98%. [8] Muun muassa eräitä hienopaperilaatuja ja kartonkeja valmistettaessa pohjapaperi pintaliimataan heti kuivatusosaston jälkeen. Pintalimauksessa paperiin pintaan lisätään filmipäällystyksellä joko perinteistä tärkkelystä, karboksyylimetyyliselluloosaa (CMC) tai polyvinyylialkoholia (PVA). Pintaliimaus parantaa paperin ominaisuuksia, kuten syvyyssuuntaista lujuutta ja yleistä jäykkyyttä sekä vähentää veden imeytymistä paperiin. Pintaliimausyksikön jälkeen raina on jälleen kostunut noin 65 75%:n kuiva- 11

16 ainepitoisuuteen ja tarvitaan jälkikuivaus, jonka jäljiltä paperirainan kuiva-ainepitoisuus on noussut jälleen 90 96%:iin. [9, 10] Päällystys Paperin päällystäminen parantaa sen painettavuusominaisuuksia ja korkealaatuiset hienopaperit onkin päällystetty ainakin kertaalleen. Päällysteen tarkoituksena on tasoittaa paperin epätasaisuuksia etenkin täyttämällä kuoppia. Päällysteen tulisi jakautua mahdollisimman tasaisesti paperin pinnalle ja peittää myös kohollaan olevat kohdat riittävällä määrällä päällystettä. Päällyste antaa paperille myös sen kiiltopotentiaalin, koska paljas kuitupinta on liian epätasainen kiiltääkseen kunnolla. Päällystettävät paperilaadut yleensä esikalanteroidaan pohjapaperin epätasaisuuksien vähentämiseksi. Paperin päällystyspasta koostuu pigmentistä, sideaineesta ja erilaisista lisäaineista kuten optisesta kirkasteesta. Pigmentit ovat tavallisesti valkoisia kiviperäisiä mineraaleja, kuten kalsiumkarbonaattia ja kaoliinia, eli alumiinisilikaattia. Pigmenttihiukkasten partikkelikoko vaihtelee tavallisesti alle 2 µm:n kokoluokassa. Mitä hienojakoisempaa pigmentti on, sitä tasaisemman pinnan se mahdollistaa. Pigmentin osuus päällysteen kuiva-ainepitoisuudesta vaihtelee 80 95%:n välillä. Sideaineen tarkoituksena on sitoa pigmenttihiukkaset toisiinsa ja pohjapaperiin. Yleisin käytetty vesiliukoinen sideaine on tärkkelys, jota on päällysteestä 5 20%. Erilaisia päällystepastan ajettavuusominaisuuksia parantavia ja muita lisäaineita on päällysteen kuiva aineesta noin 1%. Kuvassa 4 on kaksipuolisen sivelytelapäällystimen kaaviokuva. 12

17 Kuva 4. Sivelytelapäällystimen kaaviokuva. Päällysteen tasainen levittäminen paperille on keskeinen paperin laatuun vaikuttava tekijä. Erilaisia menetelmiä päällysteen levittämiseksi on kehitetty vuosien varrella. Päällystepasta levitetään paperin pinnalle applikointitelalla, suuttimilla tai sivelytelalla ja ylimääräinen pasta kaavitaan pois kaavinterällä tai kaavinsauvalla. Sivelytelapäällystys tuottaa tasaisemman päällystekerroksen, mutta vaatii vastaavasti tasaisemman pohjapaperin, sillä se ei peitä pohjapaperin epätasaisuuksia teräpäällystyksen tavoin. Kahteen tai useampaan kertaan päällystettäessä voidaan eri applikointi- ja kaavintamenetelmiä yhdistellä pohjapaperin ominaisuuksien mukaan. Kehittyneet päällystysmenetelmät päällystävät paperin molemmat puolet samanaikaisesti. Tämä vähentää päällystys- ja kuivatusyksiköiden lukumäärää ja pienentää pohjapaperiin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Päällyste on vesiliukoinen seos, jossa on vettä vain niin paljon kuin päällysteen levittämiseksi tarvitaan. Päällysteestä siirtyy vettä pohjapaperiin heikentäen paperikuitujen välisiä sidoksia. Päällyste tuleekin kuivata mahdollisimman nopeasti levityksen jälkeen pohjapaperin muodonmuutosten ja muiden haittavaikutusten minimoimiseksi. Päällysteen kuivaukseen käytetään kuumalla ilmalla toimivaa leijukuivatinta tai infrapunakuivatinta tai näiden yhdistelmiä. Kuivattimessa paperin lämpötila nousee hyvin nopeasti noin 150 C:een ja päällyste kuivuu noin yhdessä sekunnissa. Päällystekerroksen tasaisuus ja päällysteen kuivatus vaikuttavat voimakkaasti paperin epätasaiseen painojälkeen. [9] Viimeistely Kalanterointi on paperinvalmistuksen viimeinen vaihe, jossa voidaan vaikuttaa paperin ominaisuuksiin. Kalanteroinnilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia paperiin. Tärkeimmät positiiviset vaikutukset ovat sileyden ja kiillon lisääntyminen. Epäsuotuisista vaikutuksista haitallisimpia ovat jäykkyyden aleneminen, veto- ja repäisylujuuden heikkeneminen. Kalanteroinnilla vaikutetaan myös paperin 13

18 ajettavuuteen ja rullattavuuteen kontrolloimalla rainan paikallista paksuutta poikkisuunnassa, jolloin saavutetaan parempi rullanmuodostus. Kalanteroinnissa paperirainaa puristetaan kahden tai useamman telan välissä. Telojen välittämä mekaaninen työ ja mahdollinen paperin lämmitys tai kostutus aikaansaavat rainassa muodonmuutoksia. Näiden muodonmuutosten syntyyn vaikuttaa erilaisia mekanismeja. Puristumisessa korkeammat kohdat litistyvät enemmän kuin matalat. Materiaalia saattaa siirtyä korkeilta kohdilta matalampiin tai sitä voi kokonaan irrota paperista. Levymäiset partikkelit kuten päällystepigmentti suuntautuvat pinnan suuntaisesti ja telan pintakuvio jäljentyy paperiin. Nykyään on käytössä muutamia erilaisia kalanterityyppejä. Kovakalantereissa on paperin molemmin puolin kovat metallitelat, joista toinen on lämmitetty. Esikalanteroinnissa käytetään vain kahta telaa, mutta viimeistelykalanteroinnissa saattaa olla kaksitoistakin telaa päällekkäin. Koska kovakalanterin nipissä molemmat telat ovat kovia, paperin tiheys saattaa muuttua epätasaiseksi, mikä saattaa aiheuttaa laikutusta. Softkalanterissa on kovan lämpötelan vastapuolella pehmeä, kumipintainen tela. Joustavan telan ansiosta paperin tiheys pysyy vakiona toisin kuin kovakalanterissa, jossa paperin paksuus on vakio. Tasaisempi tiheys parantaa paperin absorptio-, kiilto- ja lujuusominaisuuksia. Softkalanterissa on yleensä kaksi telaparia peräkkäin molemminpuolisen kalanteroinnin aikaansaamiseksi. Superkalanterissa on tavallisesti 12 telaa pystysuoraan päällekkäin. Ne ovat vuorotellen kovia lämpöteloja ja pehmeitä paperiteloja. Alimpien telojen välinen paine on suurempi kuin ylempien, koska alimpien telojen päällä on kaikkien telojen massa. Pienemmän ajonopeutensa ja nopeasti kuluvien paperisten telojensa vuoksi superkalanteri on paperikoneesta erillinen off-line-yksikkö. Yhtä nopeaa paperikonetta kohti tarvitaan kolme superkalanteria, jotta paperikoneen tuottama paperi ehditään kalanteroida. 14

19 Uusinta teknologiaa edustavat polymeeripinnoitteiset monitelakalanterit, jotka muistuttavat superkalanteria. Kuvassa 5 on Janus-monitelakalanteri, jonka vinoon asetettu telapino tasoittaa telojen välistä painetta pinon ylä- ja alaosan telaparien välillä. Kestävämmän telojen pintamateriaalin ja tasataipumatelojensa ansiosta monitelakalanterit kykenevät samaan tai parempaan laatuun kuin superkalanteri jopa on-line-sovelluksena täydellä ajonopeudella. Kuva 5. Janus-monitelakalanteri. [10] Konenopeuksien ja laatuvaatimusten kasvaessa paperin rullaukseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Rullausvikojen turmelema ja tampuuritelan vaihdon aikana tuotettu paperi on hylkyä ja menee takaisin kiertoon. Hyvien rullien aikaansaamiseksi pitää useiden parametrien olla kohdillaan. Nykyisiä, jopa yli kymmenen metriä leveitä, rullia ei voida toimittaa asiakkaille sellaisenaan. Rullat rullataan auki ja leikataan asiakkaan määrittämään leveyteen ja jälleenrullataan, kääritään ja laivataan asiakkaalle. Joskus paperi toimitetaan myös valmiiksi arkeiksi leikattuna. [10, 11] 2.2 Painomenetelmiä Painettaessa paperille informaatiota siirretään paperille mustetta tietyssä kuviossa ja haluttu määrä. On olemassa useita erilaisia menetelmiä musteen siirtämiseksi paperille. Kullakin menetelmällä on omat hyvät puolensa ja rajoitteensa. Perinteisen 15

20 painoprosessin aluksi painettava materiaali valmistellaan painettavaksi. Tähän reprovaiheeseen kuuluu mm. värierottelu, rasterointi, filmien valotus ja valmistaminen kaikille painoväreille sekä painolevyjen valmistaminen filmien avulla. Kaikki on valmista painamista varten, kun painolevyt on saatu asetettua painokoneeseen. Tämän aliluvun tiedot on lainattu KCL:n painatusmenetelmä-koulutuksen materiaalista [12] ja Oittisen kirjasta [13] Painojäljen muodostaminen Viime vuosien suuntauksena on ollut vähentää eri työvaiheita painoprosessista sen nopeuttamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Filmin käytöstä ollaan luopumassa, koska painolevyt voidaan nykyään valmistaa suoraan digitaalisesta tiedosta. Painokoneessa on kaksi telaa vastakkain, joista toisessa on painettava kuvio (painolevy) ja toinen on joustava vastatela. Tässä painonipissä muste siirtyy telalta paperiin mekaanisen paineen voimalla. Korkealaatuiset painotuotteet painetaan neliväripainolla. Kullekin neljälle värille tehdään oma painolevy ja värit painetaan järjestyksessä: musta, magenta, syaani ja keltainen. Magentan ja syaanin keskinäinen järjestys saattaa joskus olla myös toisin päin, eli syaani ensin. Tämä järjestys johtuu kunkin värin intensiteetistä, eli kuinka hyvin ihmissilmä erottaa ne valkoisesta paperista. Tarkoituksena on painaa suurimman intensiteetin omaava väri ensin ja pienimmän viimeiseksi. Painettaessa käytetään vähentävää värinmuodostusta, jossa painoväri absorboi joitain valon aallonpituuksia ja loput heijastuvat pohjapaperista. Esimerkiksi syaani absorboi punaisen valon aallonpituuksia. Kun kaksi painoväriä painetaan päällekkäin, heijastuu pohjapaperista jokin kolmesta pääväristä, koska kahden muun värin aallonpituudet ovat absorboituneet painettuihin painoväreihin. Jos kaikkia kolmea mustetta painetaan päällekkäin, tuloksena on mustaa. Kuvassa 6 on esitetty kaikki vähentävän värimallin kombinaatiot. Mustalle värille on kuitenkin oma musteensa, koska se on yleisin painettu väri ja sen tuottaminen kolmella painovärillä ei olisi taloudellisesti tai teknisesti järkevää. Tästä värimallista käytetään nimitystä CMYK (cyan, magenta, yellow, key = black). 16

21 Kuva 6. CMYK-värimalli. [12] Luonnollisten valokuvien toistamiseen kehitettiin 1880-luvulla ensimmäinen rasterointimenetelmä. Siinä eriväriset pisteet painetaan tietyssä rasterikuviossa paperille ja väripisteen koolla vaikutetaan värisävyn tummuuteen. Ihmisnäkö huomaa etenkin säännölliset pysty- ja vaakasuorat kuviot herkemmin, joten heikoimmin valkoisesta paperista erottuva keltainen väri asetetaan pystysuoraan ja musta 45 asteen kulmaan. Syaani on tavallisesti 15 asteen ja magenta 75 asteen kulmassa. Tummien värien, magentan ja mustan, kulmat saattavat vaihdella päittäin eri painokoneissa. Kuvassa 7 on tavallisen nelivärikuvan rasterikuvio. Väripisteiden etäisyys toisistaan (linjatiheys) ratkaisee painetun kuvan yksityiskohtien- ja sävyntoistokyvyn. Suurempi linjatiheys mahdollistaa paremman erottelukyvyn. Syväpainossa saavutetaan jopa 100 linjaa/cm linjatiheys, jolloin rasteripisteen koko on enintään 100 µm. Painetun värin intensiteettiä voidaan kontrolloida joko yksittäisen rasteripisteen koolla tai käytetyllä värimäärällä. 17

22 Kuva 7. Nelivärikuvan rasterikuvio. [12] Stokastisessa rasteroinnissa käytetään pieniä ja vakiokokoisia pisteitä, jotka sijaitsevat satunnaisissa paikoissa eivätkä suorissa linjoissa kuten perinteisessä rasteroinnissa. Kuvassa 8 näkyy perinteisen ja stokastisen rasteroinnin ero. Väripisteiden tiheydellä voidaan hallita painettavan värisävyn tummuutta. Tällä menetelmällä päästään korkealuokkaiseen painojälkeen. Stokastisessa rasteroinnissa pisteen koko on noin 20 µm. Kuva 8. Vasemmalla perinteinen rasterointi ja oikealla stokastinen rasterointi. [12] Flekso Fleksografiassa eli fleksossa käytetään joustavaa, kumista valmistettua kohokuvioitua painolevyä, jossa painoväri on levyn korkeilla kohdilla. Painonipissä joustava painolevy antaa periksi ja myötäilee paperin pintaa, jolloin juokseva painoväri voi siirtyä paperiin. Painovärillä on tapana pusertua pienten väripisteiden reunoille ja jättää fleksolle tunnusomainen donitsin näköinen väripiste. Fleksopainoa käytetään etenkin pakkausten painamiseen, koska se soveltuu hyvin suhteellisen karhean pakkauskartongin painamiseen. Fleksopaino toimii suhteellisen alhaisella nippipaineella, joten sillä voi painaa myös pakkauksissa yleistä aaltopahvia. Fleksoa käytetään jonkin verran myös sanomalehtien painamiseen. 18

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu Emilia Viinikainen Valokuvakirjojen laatuvertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 3.12.2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Huyen Tran ja Samira Zagai Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Tarkastelun kohteena Alcon AcrySof ReSTOR Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi Optometrian koulutusohjelma Opinnäytetyö 30.10.2012

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Laajakaista-absorbentti

Laajakaista-absorbentti Denis Siponen Laajakaista-absorbentti VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka Ilmatekniikka ja Akustiikka Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa Turun yliopisto Geologian laitos Pro Gradu -tutkielma Janne Jääskeläinen 2006 TURUN YLIOPISTO Geologian laitos JÄÄSKELÄINEN,

Lisätiedot

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Teemu Turunen Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Mitä kuvat kertovat? Huhtala Heidi, Kaukola Niina, Riikonen Maisa. Kuvaopas optikolle silmänpohjalöydösten tarkastelun avuksi

Mitä kuvat kertovat? Huhtala Heidi, Kaukola Niina, Riikonen Maisa. Kuvaopas optikolle silmänpohjalöydösten tarkastelun avuksi Huhtala Heidi, Kaukola Niina, Riikonen Maisa Mitä kuvat kertovat? Kuvaopas optikolle silmänpohjalöydösten tarkastelun avuksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi (AMK) Optometria Opinnäytetyö 28.3.2013

Lisätiedot

EVTEK-ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma VAUVAT KUVIA KATSOMASSA MITÄ HE NÄKEVÄT JA MISTÄ PITÄVÄT

EVTEK-ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma VAUVAT KUVIA KATSOMASSA MITÄ HE NÄKEVÄT JA MISTÄ PITÄVÄT EVTEK-ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma VAUVAT KUVIA KATSOMASSA MITÄ HE NÄKEVÄT JA MISTÄ PITÄVÄT Leena Junnila Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Toukokuu, 2007 EVTEK-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Tommi Hokkanen Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto NINA MÄKINEN MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Mikael Vilpponen Palvelutalojen valaistus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Automaatiotekniikan laboratorio Miika Telama Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

KAUPUNKIESITTEIDEN GRAAFINEN SUUNNITTELU

KAUPUNKIESITTEIDEN GRAAFINEN SUUNNITTELU Kari Sipilä KAUPUNKIESITTEIDEN GRAAFINEN SUUNNITTELU Ylivieskan kaupunki Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Timo Hokkanen. Messuosaston suunnittelu Wood One Oy:lle. Opinnäytetyö Kevät 2013 Kulttuurin yksikkö Muotoilun koulutusohjelma

Timo Hokkanen. Messuosaston suunnittelu Wood One Oy:lle. Opinnäytetyö Kevät 2013 Kulttuurin yksikkö Muotoilun koulutusohjelma Timo Hokkanen Messuosaston suunnittelu Wood One Oy:lle Opinnäytetyö Kevät 2013 Kulttuurin yksikkö Muotoilun koulutusohjelma 2 3 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Kulttuurin

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

RAPATTUJEN UUNIEN PINNOITUKSET

RAPATTUJEN UUNIEN PINNOITUKSET Opinnäytetyö (AMK) Restauroinnin koulutusohjelma Rakennusrestauroinnin suuntautumisvaihtoehto 2011 Sini Montanari RAPATTUJEN UUNIEN PINNOITUKSET Korjaus ja maalaus OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot