Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tietotekniikan osaston osastoneuvoston kokouksessa Työn tarkastajina toimivat professori Heikki Kälviäinen ja TkT Lasse Lensu. Ohjaajina toimivat professori Heikki Kälviäinen ja TkT Lasse Lensu Lappeenrannassa Petja Salmela Punkkerikatu 1 A Lappeenranta puh

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tietotekniikan osasto Petja Salmela Offset-painojäljen laikkuisuuden mittaus konenäkömenetelmillä Diplomityö sivua, 34 kuvaa, 3 taulukkoa ja 2 liitettä. Tarkastajat: Heikki Kälviäinen ja Lasse Lensu. Hakusanat: Mottling, laikutus, offset-paino, paperin painettavuus, puunjalostusteollisuus, konenäkö, digitaalinen kuvankäsittely, taajuusanalyysi Laikutus eli mottling on yksi keskeisimpiä päällystetyn offset-painopaperin ongelmista. Laikutus voidaan määritellä ei-toivotuksi painojäljen epätasaisuudeksi. Laikutuksen yhteydessä laikkujen koko on määritelty välille 0,5-10,0 mm. Laikutusta on useaa eri syistä johtuvaa tyyppiä, eikä sen perimmäistä syytä tiedetä varmasti. Laikutuksen arviointiin konenäöllä on kehitetty kaupallisia tuotteita. Tässä työssä on toteutettu kaksi näissä tuotteissa käytettyä menetelmää, klusteri- ja taajuuskaistamenetelmä. Molempien toteutuksessa on pyritty huomioimaan ihmisnäön ominaisuudet mahdollisimman hyvän asiantuntija-arvioinnin korvaajan toteuttamiseksi. Klusterimenetelmän tuottama indeksi on painotettu löydettyjen laikkujen lukumäärä, kun taas taajuuskaistamenetelmän indeksi on painotettujen variaatiokertoimien summa. Menetelmien tuottamat indeksit ovat suurempia visuaalisesti huonommille näytteille, eli toteutetut menetelmät erottavat hyvät näytteet huonoista. Klusterimenetelmä näyttäisi antavan suhteellisesti suuremman eron hyvän ja huonon näytteen välille. Menetelmien toiminnan todellista oikeellisuutta ei pystytty tutkimaan, koska asiantuntijan arvioimia näytteitä ei ollut vielä saatavilla. Tämä arviointi jää tehtäväksi projektin seuraavassa vaiheessa. ii

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Department of Information Technology Petja Salmela Offset-print mottling measurement using machine vision Master s Thesis pages, 34 figures, 3 tables and 2 appendices. Supervisors: Prof. Heikki Kälviäinen and Dr. Tech. Lasse Lensu Keywords: Mottling, Offset-print, paper printability, paper-making industry, machine vision, digital image processing, frequency analysis Mottling is one of the key defects in offset-printing. Mottling can be defined as unwanted unevenness of print. In this work, diameter of a mottle spot is defined between mm. There are several types of mottling, but the reason behind the problem is still not fully understood. Several commercial machine vision products for the evaluation of print unevenness have been presented. Two of these methods used in these products have been implemented in this thesis. The one is the cluster method and the other is the band-pass method. The properties of human vision system have been taken into account in the implementation of these two methods. An index produced by the cluster method is a weighted sum of the number of found spots, and an index produced by band-pass method is a weighted sum of coefficients of variations of graylevels for each spatial band. Both methods produce larger indices for visually poor samples, so they can discern good samples from the poor ones. The difference between the indices for good and poor samples is slightly larger produced by the cluster method. However, without the samples evaluated by human experts, the goodness of these results is still questionable. This comparison will be left to the next phase of the project. iii

4 ALKUSANAT Tämä työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolle vuoden 2003 aikana osana Papvision-projektia. Haluankin kiittää kaikkia projektiin osallistuneita henkilöitä: erityisesti Lasse Lensua, joka auttoi vaikeiden paikkojen läpi sekä Teuvo Leppästä, Nina Ruohoniemeä ja Erkki Peltosta jotka kertoivat, mitä laikutus on. Edellä mainittujen lisäksi haluan kiittää Heikki Kälviäistä projektin johtamisesta sekä kahvipöydän henkilöitä henkisestä tuesta. iv

5 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PAPERIN VALMISTUS JA PAINOMENETELMIÄ Paperin valmistus Sellu Märkäpää Kuivatus ja pintaliimaus Päällystys Viimeistely Painomenetelmiä Painojäljen muodostaminen Flekso Syväpaino Offset Digipaino PAINOJÄLJEN ARVIOINTI Laikutus Laikutustyypit Laikutuksen syy ja sen tutkimusmenetelmät Ihmissilmän näkökyky Ihmissilmän rakenne Näköaistimuksen synty ja kulku hermostossa Hämäränäkö Värinäkö Koon ja kontrastin erottelukyky KONENÄKÖMENETELMÄT... 40

6 4.1 Konenäkö Fourier-muunnos Klusterimenetelmässä käytetyt konenäkömenetelmät Gaussinen alipäästösuodin Kynnystys Morfologiset operaatiot Taajuuskaistamenetelmässä käytetyt konenäkömenetelmät Ideaalinen kaistanpäästösuodin Variaatiokerroin Nykyiset laikutuksen mittausmenetelmät Toteutetut laikutuksen mittausmenetelmät Klusterimenetelmä Taajuuskaistamenetelmä NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA MITTAUSJÄRJESTELYT TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kynnystysmenelmän Matlab-funktiot Liite 2. Taajuuskaistamenetelmän Matlab-funktiot 2

7 LYHENTEET BTM cpd CMC CMYK CSF dpi FFT GLPF HSV LGN LWC PNG PVA RGB UV-kuivatus WIM WTM Backtrap mottle Cycles per degree, sykliä per aste, taajuuden mittayksikkö Karboksyylimetyyliselluloosa Syaani magenta keltainen musta, värimalli Contrast-Sensitivity Function, kontrastiherkkyys funktio Dots per inch, pistettä tuumalla, resoluution mittayksikkö Fast-Fourier transform, nopea Fourier-muunnos Gaussian low-pass filter, gaussinen alipäästösuodatin Hue-saturation-value, sävy-puhtas-tummuus, värimalli Lateral geniculate nucleus, ulompi polvitumake Light weight coating, kevytpäällystys (paperin) Portable Network Graphics, kuvien pakkausmenetelmä Polyvinyylialkoholi Punainen vihreä sininen, värimalli Ultraviolettivalolla kuivatus Water interference mottle Wet ink trap mottle 3

8 1 JOHDANTO Laikutus eli mottling on yksi keskeisimpiä päällystetyn offset-painopaperin ongelmista. Laikutus voidaan määritellä epätoivotuksi painojäljen epätasaisuudeksi. Kuvassa 1 on epätoivotusta laikutuksesta kärsivä pinta, kuvassa on suurennos työssä käytetyistä näytteistä. Laikutuksen yhteydessä laikkujen koko on määritelty välille 0,5 10,0 mm. Pienemmät painojäljen häiriöt luokitellaan jyväisyydeksi tai eivät erotu ihmissilmälle. Vastaavasti suuremmat epätasaisuudet eivät välttämättä enää häiritse pinnan tulkintaa tasaiseksi tai luokitellaan johonkin toiseen ongelmaryhmään. Laikutuksessa esiintyvien laikkujen sävyero suhteessa taustaan on yleensä suhteellisen pientä ja sävyliukuma laikkujen reunoilla on varsin hidasta. Kuva 1. Laikutuksesta kärsivä painojälki. Kuvaa on käsitelty laikutuksen havaittavuuden parantamiseksi. Laikutus jaetaan kolmeen pääongelmaluokkaan sen mukaan, miten se muodostuu: takaisinsiirtymä-, märkähylkivyys- ja yksivärilaikutus. Monimutkaisin näistä on takaisinsiirtymälaikutus, jossa edellisellä painoyksiköllä painettu painoväri asettuu epätasaisesti paperiin ja sen vuoksi halkeaa epätasaisesti seuraavan painoyksikön kumitelalle. Märkähylkivyyslaikutuksessa Offset-painossa käytettävä kostutusvesi imeytyy paperiin epätasaisesti ja estää painovärin tasaisen siirtymisen telalta paperille seuraavassa painoyksikössä. Yksivärilaikutuksessa edelliseltä painoyksiköltä tullut 4

9 painoväri asettuu epätasaisesti ja tämän vielä paikoitellen asettumattoman painovärin päälle painettaessa halkeaakin vanha väri, eikä uusi. Syytä laikutukseen on tutkittu lukuisilla menetelmillä, mutta mitään paperin kemiallista tai fysikaalista ominaisuutta ei ole pystytty osoittamaan yksiselitteisesti laikutuksen aiheuttajaksi. Koska pelkkää painamatonta paperia ei voida sellaisenaan mitata, pitää paperille painaa testikuvio, josta voidaan arvioida painojäljen mahdollista laikutusta. Yleisin arviointimenetelmä on asiantuntijan vertaileva arviointi, jossa näytettä verrataan tunnettuun referenssinäytteeseen. Edullisten tasoskannereiden ja tehokkaiden pöytätietokoneiden myötä on myös laikutuksen arvioimiseen tarkoitettuja konenäkösovelluksia jo tullut markkinoille. Laikutuksen mittaamiseen on julkaistu vuonna 2001 standardimenetelmä [1] monokromaattiselle toimistotulostukselle. Kyseinen standardi on kuitenkin osoittautunut vajavaiseksi ja parannettua standardia [2] ollaan kehittämässä. Uudessa standardissa pyritään huomioimaan ihmisen näköjärjestelmän ominaisuudet sekä laajentamaan arviointi myös värillisiin pintoihin. Tässä projektissa on tavoitteena tuottaa teollisuuden tarvitsema määrä tietoa laikutuksesta, joten lähtökohdaksi on otettu mahdollisimman paljon tietoa tuottava klusterimenetelmä. Toiseksi tässä työssä toteutetuksi menetelmäksi valittiin STFI:n käyttämä taajuuskaistamenetelmä. Molempien menetelmien toteutuksessa pyritään huomioimaan ihmisnäön ominaisuudet ja rajoitukset laikutuksen havaittavuutta tai ärsyttävyyttä arvioitaessa. Klusterimenetelmän toteutuksessa tutkitaan tässä työssä vain laikun koon ja kontrastin käyttöä piirteinä, muut piirteet jätetään myöhemmin tutkittavaksi. Koska taajuuskaistamenetelmässä käytetään vain kokoa ja kontrastia piirteinä, ovat menetelmien tuottamat indeksit paremmin vertailukelpoisia. Klusterimenetelmässä laikut etsitään näytteestä kynnystämällä ja ryhmitellään koon ja kontrastin mukaan. Ryhmiä painotetaan ihmisnäön herkkyydellä. Painotetut ryhmät lasketaan yhteen, jolloin saadaan laikutuksen havaittavuudesta kertova indeksi. Taajuuskaistamenetelmässä on käytetty viittä spatiaalista taajuuskaistaa, joille on 5

10 laskettu niiden harmaasävyjen variaatiokertoimet. Saatuja variaatiokertoimia painotetaan ihmisnäön herkkyyden mukaan ja painotetut variaatiokertoimet lasketaan yhteen, jolloin saadaan laikutuksen havaittavuudesta kertova indeksi. Klusterimenetelmän tuottama indeksi on siis painotettu laikkujen lukumäärä ja taajuuskaistamenetelmän tuottama indeksi on painotettujen variaatiokertoimien summa. 6

11 2 PAPERIN VALMISTUS JA PAINOMENETELMIÄ Paperin valmistus on monimutkainen kemiallinen ja mekaaninen prosessi. Vaikka paperin valmistusta on tutkittu huolellisesti pitkän aikaa, monet valmistusprosessin vaiheet ovat vaikeasti mallinnettavissa. Erityisesti valmistusprosessin alkupää on luonteeltaan kaoottinen ja aina vain kasvavat konenopeudet lisäävät prosessin hallinnan vaikeusastetta. Tämän luvun ensimmäisessä osassa kuvataan lähinnä modernien hienopaperikoneiden tekniikkaa, koska offset-painatuksessa käytetään yleensä niillä tuotettua paperia. Pehmopaperin, kartongin ja erikoisempien paperilaatujen valmistuksessa käytetään joiltain osin hienopaperin valmistuksesta eroavia valmistusmenetelmiä. Toisessa osassa esitellään paperin tärkein hyötykäyttö, eli sen painaminen informaation jakelumediaksi. Erilaisia painotuotteita ovat sanoma- ja aikakauslehdet, mainosjulkaisut, pakkaukset, luettelot, kalenterit, jne. Näistä erityisesti mainosjulkaisut, kalenterit ja jotkin pakkaukset edellyttävät painotuotteelta korkeata laatua ja näyttävyyttä. Toisessa osassa esitellään tärkeimmät nykyiset painomenetelmät, joista erityisesti offset-painatuksen asema painoalalla on erittäin vahva. Eri offsetpainomenetelmien markkinaosuus kaikista lukutuotteista oli Euroopassa vuonna 2000 yhteensä 62%. [3] 2.1 Paperin valmistus Paperinvalmistusprosessissa valmistetaan ensin sellu eli kemiallinen massa, joka koostuu puun soluista eli kuidusta. Kuivattua sellua voidaan pakata paaleihin ja kuljettaa muualla sijaitsevaan paperitehtaaseen. Paperitehtaassa selluun lisätään vettä ja sidosaineita, jolloin saadaan sulppua, joka sitten ruiskutetaan laimeana seoksena viiralle. Viiralta alkaa veden poisto ja paperirainan muodostaminen. Puristusosalla poistetaan lisää vettä mekaanisesti ja kuivatusosalla haihdutetaan loput vedestä. Selluloosasolujen ja mahdollisten täyteainehiukkasten välille syntyy kemiallisia 7

12 sidoksia kuivatusosalla. Nämä sidokset pitävät paperia kasassa ja antavat sille sen lujuusominaisuudet. Kuvassa 2 on mikroskooppikuva päällystämättömän paperin pinnasta noin neliömillimetrin alalta. Paperi muodostuu toisiinsa kemiallisilla sidoksilla kiinnittyneiden kuitujen muodostamasta tiheästä verkosta. Päällystysosastolla paperin pintaan lisätään päällystettä, jolla vaikutetaan sen painettavuusominaisuuksiin, kuten sileys ja paksuus, jotka viimeistellään kalanteroinnilla halutuiksi. [4] Kuva 2. Paperin pinnan mikrorakenne. [4] Sellu Sellu on korkealaatuisen paperin tärkein raaka-aine. Sellua valmistettaessa kuidut pyritään erottamaan puusta mahdollisimman ehjinä. Lehtipuista saadaan yleensä pidempiä kuituja kuin havupuista. Pitkät kuidut parantavat paperin lujuutta ja lyhyet kuidut tekevät paperista tiiviimmän. Sellu voidaan jaotella eri luokkiin kuitujen ominaisuuksien, kuten pituuden ja notkeuden mukaan. Muita kuitulähteitä ovat mekaaninen massa ja kierrätyskuitu. Näistä lähteistä saatavien kuitujen pituus sekä valkoisuus ovat kuitenkin sellua heikommat, joten korkealaatuisimmat paperilaadut valmistetaan yleensä sellusta. Sellua valmistettaessa tukit kuoritaan ja haketetaan, jonka jälkeen hake keitetään sopivien kemikaalien kanssa. Keittämällä poistetaan suurin osa puun tukirakenteen 8

13 muodostavasta ligniinistä sekä muita orgaanisia yhdisteitä. Sellu itsessään on kristallin kirkasta, mutta se sekä jäännösligniini saavat keittoprosessissa väriä. Tämä valkaisematon sellu voidaan käyttää pahvin valmistukseen. Valkaistaessa sellua siitä hajotetaan värillisiä yhdisteitä tai muutetaan värillisten yhdisteiden rakennetta siten, että ne menettävät kykyään absorboida valoa. Myytäessä sellua eteenpäin se kuivataan ja pakataan paaleiksi. Integroiduissa tehtaissa sellu pumpataan suoraan paperitehtaalle. Sellun valmistusprosessissa kierrätetään suurin osa käytetyistä epäorgaanisista kemikaaleista ja saatu orgaaninen aines käytetään energian tuotantoon. Sellun valmistus kuluttaa vähemmän energiaa, kuin orgaanisen aineksen polttamisesta saadaan. Sellunvalmistuksesta saatavia sivutuotteita ovat mm. mäntysuopa ja tärpätti. [5] Märkäpää Korkealaatuisten paperituotteiden valmistamisessa on pohjapaperin mahdollisimman tasainen formaatio keskeisessä asemassa. Formaatiolla tarkoitetaan paperin verkkomaista kuiturakennetta. Hyvä formaatio on tasainen, eikä siinä ole kuitunippuja eli flokkeja. Flokit aiheuttavat ajettavuusongelmia niin paperikoneille kuin painokoneillekin. Paperikuiduilla on voimakas pyrkimys flokkiintua ennenaikaisesti ja sen ehkäisemiseksi paperikoneen märkäpäältä vaaditaan tarkkaa suunnittelua. Mikäli sellua ei valmisteta paperitehtaan yhteydessä, muualta kuljetetut sellupaalit puretaan, lietetään pulpperissa pumppauskelpoiseksi ja esikäsittely viimeistellään hajottamalla kuitukimput. Tuloksena on liete, jossa kuidut ovat irrallisia, hyvin vettyneitä ja notkeita. Seuraavaksi kuituja käsitellään mekaanisesti niiden formaatioominaisuuksien parantamiseksi. Tämän jälkeen erilaatuiset ensiökuidut ja hylkykuidut sekoitetaan sopivassa suhteessa halutun paperilaadun mukaan. Tämä sulppu laimennetaan haluttuun kuiva-ainepitoisuuteen, tavallisesti alle 1%, siitä poistetaan ilma ja siihen lisätään ajettavuutta parantavia kemikaaleja sekä mahdollisesti täyteaineita. Nyt sulppu on valmis siirrettäväksi paperikoneen perälaatikolle. Perälaatikon tehtävänä on levittää syöttöputkesta tuleva sulppu noin 10 mm paksuksi ja mm leveäksi 9

14 suihkuksi. Suihkun virtauksen määrän ja suunnan on oltava ehdottomasti samat jokaisessa pisteessä. Pohjapaperin painoa säädellään suoraan suihkun paksuudella, joka on sanomalehtipaperille n. 8 mm ja hienopaperille n. 15 mm. Nykyisillä noin 2000 m/min konenopeuksilla tämä tarkoittaa, että perälaatikon läpi virtaa noin 33 m 3 vettä sekunnissa. Kuvassa 3 on paperikoneen perälaatikko, viira-, puristin- ja kuivatusosat sekä rullain. Kuva 3. Paperikoneen kaaviokuva. [6] Perälaatikon suuttimesta tuleva suihku kohtaa märkäviiran, jolla on siis likimain sama nopeus kuin suihkulla. Märkäviiran tehtävänä on muodostaa paperiraina poistamalla siitä vettä. Märkäviira läpäisee vettä, jolloin kuidut jäävät viiran pinnalle. Märkäviira on tavallisesti kudottua muovilankaa. Tämän kudoksen kuviointi vaikuttaa voimakkaasti paperin kolmiulotteiseen rakenteeseen. Jos veden poistossa käytetään liian suuria mekaanisia voimia, viira saattaa jättää rainaan säännöllisen kuvion, eli niin kutsutun viiramarkkeerauksen. Likainen tai kulunut viira saattaa aiheuttaa ajettavuusongelmia joko jo viiraosalla tai myöhemmissä vaiheissa. Alun perin vettä poistettiin pelkästään painovoimaa apuna käyttäen, mutta nykyään on käytössä joukko erilaisia formereita. Formerit koostuvat erilaisista imulaatikoista ja muista mekanismeista, joilla autetaan vettä poistumaan rainasta. Viiraosalla poistuu suurin osa vedestä ja rainan kuiva ainepitoisuus nousee noin 15 25%:iin. Märkäviiralta paperiraina siirtyy puristinosalle. Puristinosalla raina kulkee kuivatushuopien välissä, joita puristetaan kuumien telojen välissä. Paineen ja lämmön vaikutuksesta vesi siirtyy rainasta huopiin ja kuiva 10

15 ainepitoisuus rainassa kasvaa 33 55%:iin. Märkäviiran ja kuivatushuopien puhtaus on yksi paperikoneen ajettavuuteen voimakkaasti vaikuttava tekijä. [7] Kuivatus ja pintaliimaus Kuivatusosalle tullessaan paperirainan kuiva-ainepitoisuus on noin 50%. Paperin kuivattaminen viira- ja puristinosalla mekaanisia menetelmiä käyttäen on huomattavasti edullisempaa kuin haihduttaminen. Kuivatusosalla poistuukin vain noin yksi prosentti siitä vesimäärästä, joka syötettiin perälaatikosta formerin kitaan. Kuivatusosalla tapahtuu myös paperikuitujen välisten sidosten muodostuminen. Sopivissa oloissa kuitujen välille syntyy kemiallisia sidoksia ja paperirainan lujuus muodostuu. Samalla raina kutistuu jonkin verran sekä kone- että poikkisuuntaan. Kuivatusosa vaikuttaa voimakkaasti lopputuotteen laatuun. Hyvällä suunnittelulla pystytään poikkisuuntaista kutistumaa pienentämään jonkin verran. Kuivatusosalla paperirainaa painetaan kuivatusviirojen avulla kuumia höyrylämmitteisiä sylinterejä vastaan. Paperiraina lämpenee ja vesi haihtuu huokoisen kuivatusviiran läpi. Kuivausviira myös tukee rainaa sen kulkiessa sylinteriltä toiselle. Tämä monisylinterimenetelmä on yleisin käytössä oleva kuivatusmenetelmä. Paperitehtailla on käytössä myös muita kuivatusmenetelmiä, kuten infrapunakuivatus päällystys-osastolla. Kuivatusosalla paperi kuivataan erittäin kuivaksi, jotta sen lujuusominaisuudet saataisiin mahdollisimman hyviksi. Paperirainan kuivaainepitoisuus on kuivatusosan jälkeen paperilaadusta riippuen 95 98%. [8] Muun muassa eräitä hienopaperilaatuja ja kartonkeja valmistettaessa pohjapaperi pintaliimataan heti kuivatusosaston jälkeen. Pintalimauksessa paperiin pintaan lisätään filmipäällystyksellä joko perinteistä tärkkelystä, karboksyylimetyyliselluloosaa (CMC) tai polyvinyylialkoholia (PVA). Pintaliimaus parantaa paperin ominaisuuksia, kuten syvyyssuuntaista lujuutta ja yleistä jäykkyyttä sekä vähentää veden imeytymistä paperiin. Pintaliimausyksikön jälkeen raina on jälleen kostunut noin 65 75%:n kuiva- 11

16 ainepitoisuuteen ja tarvitaan jälkikuivaus, jonka jäljiltä paperirainan kuiva-ainepitoisuus on noussut jälleen 90 96%:iin. [9, 10] Päällystys Paperin päällystäminen parantaa sen painettavuusominaisuuksia ja korkealaatuiset hienopaperit onkin päällystetty ainakin kertaalleen. Päällysteen tarkoituksena on tasoittaa paperin epätasaisuuksia etenkin täyttämällä kuoppia. Päällysteen tulisi jakautua mahdollisimman tasaisesti paperin pinnalle ja peittää myös kohollaan olevat kohdat riittävällä määrällä päällystettä. Päällyste antaa paperille myös sen kiiltopotentiaalin, koska paljas kuitupinta on liian epätasainen kiiltääkseen kunnolla. Päällystettävät paperilaadut yleensä esikalanteroidaan pohjapaperin epätasaisuuksien vähentämiseksi. Paperin päällystyspasta koostuu pigmentistä, sideaineesta ja erilaisista lisäaineista kuten optisesta kirkasteesta. Pigmentit ovat tavallisesti valkoisia kiviperäisiä mineraaleja, kuten kalsiumkarbonaattia ja kaoliinia, eli alumiinisilikaattia. Pigmenttihiukkasten partikkelikoko vaihtelee tavallisesti alle 2 µm:n kokoluokassa. Mitä hienojakoisempaa pigmentti on, sitä tasaisemman pinnan se mahdollistaa. Pigmentin osuus päällysteen kuiva-ainepitoisuudesta vaihtelee 80 95%:n välillä. Sideaineen tarkoituksena on sitoa pigmenttihiukkaset toisiinsa ja pohjapaperiin. Yleisin käytetty vesiliukoinen sideaine on tärkkelys, jota on päällysteestä 5 20%. Erilaisia päällystepastan ajettavuusominaisuuksia parantavia ja muita lisäaineita on päällysteen kuiva aineesta noin 1%. Kuvassa 4 on kaksipuolisen sivelytelapäällystimen kaaviokuva. 12

17 Kuva 4. Sivelytelapäällystimen kaaviokuva. Päällysteen tasainen levittäminen paperille on keskeinen paperin laatuun vaikuttava tekijä. Erilaisia menetelmiä päällysteen levittämiseksi on kehitetty vuosien varrella. Päällystepasta levitetään paperin pinnalle applikointitelalla, suuttimilla tai sivelytelalla ja ylimääräinen pasta kaavitaan pois kaavinterällä tai kaavinsauvalla. Sivelytelapäällystys tuottaa tasaisemman päällystekerroksen, mutta vaatii vastaavasti tasaisemman pohjapaperin, sillä se ei peitä pohjapaperin epätasaisuuksia teräpäällystyksen tavoin. Kahteen tai useampaan kertaan päällystettäessä voidaan eri applikointi- ja kaavintamenetelmiä yhdistellä pohjapaperin ominaisuuksien mukaan. Kehittyneet päällystysmenetelmät päällystävät paperin molemmat puolet samanaikaisesti. Tämä vähentää päällystys- ja kuivatusyksiköiden lukumäärää ja pienentää pohjapaperiin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Päällyste on vesiliukoinen seos, jossa on vettä vain niin paljon kuin päällysteen levittämiseksi tarvitaan. Päällysteestä siirtyy vettä pohjapaperiin heikentäen paperikuitujen välisiä sidoksia. Päällyste tuleekin kuivata mahdollisimman nopeasti levityksen jälkeen pohjapaperin muodonmuutosten ja muiden haittavaikutusten minimoimiseksi. Päällysteen kuivaukseen käytetään kuumalla ilmalla toimivaa leijukuivatinta tai infrapunakuivatinta tai näiden yhdistelmiä. Kuivattimessa paperin lämpötila nousee hyvin nopeasti noin 150 C:een ja päällyste kuivuu noin yhdessä sekunnissa. Päällystekerroksen tasaisuus ja päällysteen kuivatus vaikuttavat voimakkaasti paperin epätasaiseen painojälkeen. [9] Viimeistely Kalanterointi on paperinvalmistuksen viimeinen vaihe, jossa voidaan vaikuttaa paperin ominaisuuksiin. Kalanteroinnilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia paperiin. Tärkeimmät positiiviset vaikutukset ovat sileyden ja kiillon lisääntyminen. Epäsuotuisista vaikutuksista haitallisimpia ovat jäykkyyden aleneminen, veto- ja repäisylujuuden heikkeneminen. Kalanteroinnilla vaikutetaan myös paperin 13

18 ajettavuuteen ja rullattavuuteen kontrolloimalla rainan paikallista paksuutta poikkisuunnassa, jolloin saavutetaan parempi rullanmuodostus. Kalanteroinnissa paperirainaa puristetaan kahden tai useamman telan välissä. Telojen välittämä mekaaninen työ ja mahdollinen paperin lämmitys tai kostutus aikaansaavat rainassa muodonmuutoksia. Näiden muodonmuutosten syntyyn vaikuttaa erilaisia mekanismeja. Puristumisessa korkeammat kohdat litistyvät enemmän kuin matalat. Materiaalia saattaa siirtyä korkeilta kohdilta matalampiin tai sitä voi kokonaan irrota paperista. Levymäiset partikkelit kuten päällystepigmentti suuntautuvat pinnan suuntaisesti ja telan pintakuvio jäljentyy paperiin. Nykyään on käytössä muutamia erilaisia kalanterityyppejä. Kovakalantereissa on paperin molemmin puolin kovat metallitelat, joista toinen on lämmitetty. Esikalanteroinnissa käytetään vain kahta telaa, mutta viimeistelykalanteroinnissa saattaa olla kaksitoistakin telaa päällekkäin. Koska kovakalanterin nipissä molemmat telat ovat kovia, paperin tiheys saattaa muuttua epätasaiseksi, mikä saattaa aiheuttaa laikutusta. Softkalanterissa on kovan lämpötelan vastapuolella pehmeä, kumipintainen tela. Joustavan telan ansiosta paperin tiheys pysyy vakiona toisin kuin kovakalanterissa, jossa paperin paksuus on vakio. Tasaisempi tiheys parantaa paperin absorptio-, kiilto- ja lujuusominaisuuksia. Softkalanterissa on yleensä kaksi telaparia peräkkäin molemminpuolisen kalanteroinnin aikaansaamiseksi. Superkalanterissa on tavallisesti 12 telaa pystysuoraan päällekkäin. Ne ovat vuorotellen kovia lämpöteloja ja pehmeitä paperiteloja. Alimpien telojen välinen paine on suurempi kuin ylempien, koska alimpien telojen päällä on kaikkien telojen massa. Pienemmän ajonopeutensa ja nopeasti kuluvien paperisten telojensa vuoksi superkalanteri on paperikoneesta erillinen off-line-yksikkö. Yhtä nopeaa paperikonetta kohti tarvitaan kolme superkalanteria, jotta paperikoneen tuottama paperi ehditään kalanteroida. 14

19 Uusinta teknologiaa edustavat polymeeripinnoitteiset monitelakalanterit, jotka muistuttavat superkalanteria. Kuvassa 5 on Janus-monitelakalanteri, jonka vinoon asetettu telapino tasoittaa telojen välistä painetta pinon ylä- ja alaosan telaparien välillä. Kestävämmän telojen pintamateriaalin ja tasataipumatelojensa ansiosta monitelakalanterit kykenevät samaan tai parempaan laatuun kuin superkalanteri jopa on-line-sovelluksena täydellä ajonopeudella. Kuva 5. Janus-monitelakalanteri. [10] Konenopeuksien ja laatuvaatimusten kasvaessa paperin rullaukseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Rullausvikojen turmelema ja tampuuritelan vaihdon aikana tuotettu paperi on hylkyä ja menee takaisin kiertoon. Hyvien rullien aikaansaamiseksi pitää useiden parametrien olla kohdillaan. Nykyisiä, jopa yli kymmenen metriä leveitä, rullia ei voida toimittaa asiakkaille sellaisenaan. Rullat rullataan auki ja leikataan asiakkaan määrittämään leveyteen ja jälleenrullataan, kääritään ja laivataan asiakkaalle. Joskus paperi toimitetaan myös valmiiksi arkeiksi leikattuna. [10, 11] 2.2 Painomenetelmiä Painettaessa paperille informaatiota siirretään paperille mustetta tietyssä kuviossa ja haluttu määrä. On olemassa useita erilaisia menetelmiä musteen siirtämiseksi paperille. Kullakin menetelmällä on omat hyvät puolensa ja rajoitteensa. Perinteisen 15

20 painoprosessin aluksi painettava materiaali valmistellaan painettavaksi. Tähän reprovaiheeseen kuuluu mm. värierottelu, rasterointi, filmien valotus ja valmistaminen kaikille painoväreille sekä painolevyjen valmistaminen filmien avulla. Kaikki on valmista painamista varten, kun painolevyt on saatu asetettua painokoneeseen. Tämän aliluvun tiedot on lainattu KCL:n painatusmenetelmä-koulutuksen materiaalista [12] ja Oittisen kirjasta [13] Painojäljen muodostaminen Viime vuosien suuntauksena on ollut vähentää eri työvaiheita painoprosessista sen nopeuttamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Filmin käytöstä ollaan luopumassa, koska painolevyt voidaan nykyään valmistaa suoraan digitaalisesta tiedosta. Painokoneessa on kaksi telaa vastakkain, joista toisessa on painettava kuvio (painolevy) ja toinen on joustava vastatela. Tässä painonipissä muste siirtyy telalta paperiin mekaanisen paineen voimalla. Korkealaatuiset painotuotteet painetaan neliväripainolla. Kullekin neljälle värille tehdään oma painolevy ja värit painetaan järjestyksessä: musta, magenta, syaani ja keltainen. Magentan ja syaanin keskinäinen järjestys saattaa joskus olla myös toisin päin, eli syaani ensin. Tämä järjestys johtuu kunkin värin intensiteetistä, eli kuinka hyvin ihmissilmä erottaa ne valkoisesta paperista. Tarkoituksena on painaa suurimman intensiteetin omaava väri ensin ja pienimmän viimeiseksi. Painettaessa käytetään vähentävää värinmuodostusta, jossa painoväri absorboi joitain valon aallonpituuksia ja loput heijastuvat pohjapaperista. Esimerkiksi syaani absorboi punaisen valon aallonpituuksia. Kun kaksi painoväriä painetaan päällekkäin, heijastuu pohjapaperista jokin kolmesta pääväristä, koska kahden muun värin aallonpituudet ovat absorboituneet painettuihin painoväreihin. Jos kaikkia kolmea mustetta painetaan päällekkäin, tuloksena on mustaa. Kuvassa 6 on esitetty kaikki vähentävän värimallin kombinaatiot. Mustalle värille on kuitenkin oma musteensa, koska se on yleisin painettu väri ja sen tuottaminen kolmella painovärillä ei olisi taloudellisesti tai teknisesti järkevää. Tästä värimallista käytetään nimitystä CMYK (cyan, magenta, yellow, key = black). 16

21 Kuva 6. CMYK-värimalli. [12] Luonnollisten valokuvien toistamiseen kehitettiin 1880-luvulla ensimmäinen rasterointimenetelmä. Siinä eriväriset pisteet painetaan tietyssä rasterikuviossa paperille ja väripisteen koolla vaikutetaan värisävyn tummuuteen. Ihmisnäkö huomaa etenkin säännölliset pysty- ja vaakasuorat kuviot herkemmin, joten heikoimmin valkoisesta paperista erottuva keltainen väri asetetaan pystysuoraan ja musta 45 asteen kulmaan. Syaani on tavallisesti 15 asteen ja magenta 75 asteen kulmassa. Tummien värien, magentan ja mustan, kulmat saattavat vaihdella päittäin eri painokoneissa. Kuvassa 7 on tavallisen nelivärikuvan rasterikuvio. Väripisteiden etäisyys toisistaan (linjatiheys) ratkaisee painetun kuvan yksityiskohtien- ja sävyntoistokyvyn. Suurempi linjatiheys mahdollistaa paremman erottelukyvyn. Syväpainossa saavutetaan jopa 100 linjaa/cm linjatiheys, jolloin rasteripisteen koko on enintään 100 µm. Painetun värin intensiteettiä voidaan kontrolloida joko yksittäisen rasteripisteen koolla tai käytetyllä värimäärällä. 17

22 Kuva 7. Nelivärikuvan rasterikuvio. [12] Stokastisessa rasteroinnissa käytetään pieniä ja vakiokokoisia pisteitä, jotka sijaitsevat satunnaisissa paikoissa eivätkä suorissa linjoissa kuten perinteisessä rasteroinnissa. Kuvassa 8 näkyy perinteisen ja stokastisen rasteroinnin ero. Väripisteiden tiheydellä voidaan hallita painettavan värisävyn tummuutta. Tällä menetelmällä päästään korkealuokkaiseen painojälkeen. Stokastisessa rasteroinnissa pisteen koko on noin 20 µm. Kuva 8. Vasemmalla perinteinen rasterointi ja oikealla stokastinen rasterointi. [12] Flekso Fleksografiassa eli fleksossa käytetään joustavaa, kumista valmistettua kohokuvioitua painolevyä, jossa painoväri on levyn korkeilla kohdilla. Painonipissä joustava painolevy antaa periksi ja myötäilee paperin pintaa, jolloin juokseva painoväri voi siirtyä paperiin. Painovärillä on tapana pusertua pienten väripisteiden reunoille ja jättää fleksolle tunnusomainen donitsin näköinen väripiste. Fleksopainoa käytetään etenkin pakkausten painamiseen, koska se soveltuu hyvin suhteellisen karhean pakkauskartongin painamiseen. Fleksopaino toimii suhteellisen alhaisella nippipaineella, joten sillä voi painaa myös pakkauksissa yleistä aaltopahvia. Fleksoa käytetään jonkin verran myös sanomalehtien painamiseen. 18

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS TUOTEKUVAUS TOUKOKUU 2016 STAFIX GRIP on liimaton tarramateriaali, joka tarttuu erilaisille puhtaille ja erittäin sileille pinnoille silikonipohjaisen tartunta-aineen avulla. Materiaali ei jätä jälkiä,

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET

Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET PAINO JA TUOTEOPAS TAMMIKUU 2017 Tämä paino ja tuoteopas auttaa sinua eri tuotannon vaiheissa STAFIX GRIP- materiaalin kanssa. Seuraamalla oppaamme

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA Juha Lehtonen 20.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma ESIPUHE Olen kirjoittanut tämän kandidaatintutkielman Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

Liite 3. Kuvasarjat veistoksiin käytetyistä otteista ja veistosten synty välivaihein kuvattuna.

Liite 3. Kuvasarjat veistoksiin käytetyistä otteista ja veistosten synty välivaihein kuvattuna. Steinerkasvatuslehden Nettiliite 1/2012 22 Liite 3. Kuvasarjat veistoksiin käytetyistä otteista ja veistosten synty välivaihein kuvattuna. a) Viittaan kietoutunut nainen Pallosta pötköksi eli lieriön muotoiseksi.

Lisätiedot

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 1) Offsetpainaminen Kilpailutehtävänä on painaa nelivärinen esite Heidelberg Printmaster 52/4 painokoneella. Painosmäärä on 1000 kpl, lisäksi kuntoonlaittoon on varattu

Lisätiedot

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI ON: Biologiaa: näköaistimus (solut ja aivot) Kemiaa: pigmentti (väriaine, materiaali) VÄRI ON: VÄRI ON: Psykologiaa: havainto

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto DIGI PRINT Aineistovaatimukset ja aineiston siirto Glass Jet - Digitaalipainotekniikka Tulostettavan kuvan maksimikoko 2400 x 4000 mm. 6 perusväriä ja hiekkapuhallusta jäljittelevä etch-väri. Väreistä

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

1. KALANTEROINTI. Opasiteetti. Kiilto. Tiheys. Kuva 1. Paperin ominaisuuksien käyttäytyminen kalanteroinnissa.

1. KALANTEROINTI. Opasiteetti. Kiilto. Tiheys. Kuva 1. Paperin ominaisuuksien käyttäytyminen kalanteroinnissa. Kiilto Opasiteetti 1. KALANTEROINTI Kalanteroinnin tärkeimpänä tavoitteena on aikaansaada paperiin haluttu pinnan sileys ja kiilto sekä säätää paperin paksuus ja tiheys halutuksi. Kalanteroinnin päätehtävän

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Cadet-ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3 pistettä 1. Kenguru astuu sisään sokkeloon. Se saa käydä vain kolmion muotoisissa huoneissa. Mistä se pääsee ulos? A) a B) b C) c D) d E) e 2. Kengurukilpailu on pidetty Euroopassa

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet AW/enk 2005 14-06 UV-kuivattavien silkkipainovärien merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niitä käytetään tänään monilla tärkeillä alueilla graafisessa

Lisätiedot

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d-22113 hamburg info@spiderbeam.net www.spiderbeam.net

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d-22113 hamburg info@spiderbeam.net www.spiderbeam.net Spiderbeam kehitettiin Dxpeditioihmisten unelma-antenniksi. Se on täysikokoinen, kevyt, kolmen taajuusalueen yagi joka on valmistettu lasikuidusta ja langasta. Koko antenni painaa ainoastaan kg, mikä tekee

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja;

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja; Digitaalinen alkuperäisversio on komposiitti-pdf, joka on tehty PDF/X- 1a:2001 -versiolla sekä Acrobat Distillerillä. Tilauksen mukaisesti joko CMYK:llä tai CMYK+SPOT -väreillä (PANTONE). Ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Valtakunnallisesti kattavaa laserkeilausaineistoa ei vielä ole. Kaltevuusmallit perustuvat tällä hetkellä digitaalisen korkeusmallin

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2014 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

a b c d

a b c d 1. 11. 011!"$#&%(')'+*(#-,.*/103/465$*784 /(9:*;9."$ *;5> *@9 a b c d 1. + +. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. 5 140 8 47 = 5 140 ( 3 ) 47 = 5 140 3 47 = 5 140 141 = (5 ) 140 = 10 140, jossa on

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 6. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 6. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 6 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 6 Kontrastiherkkyys Muodon havaitseminen 2 Campbell-Robson-kuva Vaakasuunta = juovaston frekvenssi Pystysuunta = juovaston kontrasti

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 7 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 7 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 7 Ti 31.1.2017 Timo Männikkö Luento 7 Järjestetty binääripuu Binääripuiden termejä Binääripuiden operaatiot Solmun haku, lisäys, poisto Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 7 Ti 31.1.2017

Lisätiedot

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Toiminta aloitetaan johdattelulla. Tarkoituksena on rakentaa konteksti oppilaiden tutkimukselle ja kysymykselle (Boldattuna oppilaiden työohjeessa),

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Värisuunnitteluopas. www.e-weber.fi

Värisuunnitteluopas. www.e-weber.fi okkelit kuntoon Värisuunnitteluopas Värien antamat mahdollisuudet rakennussuunnittelussa okkeliratkaisut kätevästi eberiltä www.e-weber.fi Värien antamat mahdollisuudet Tervetuloa eberin värimaailmaan.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

FY6 - Soveltavat tehtävät

FY6 - Soveltavat tehtävät FY6 - Soveltavat tehtävät 21. Origossa on 6,0 mikrocoulombin pistevaraus. Koordinaatiston pisteessä (4,0) on 3,0 mikrocoulombin ja pisteessä (0,2) 5,0 mikrocoulombin pistevaraus. Varaukset ovat tyhjiössä.

Lisätiedot

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA

PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA PERUSKOULUN MATEMATIIKKAKILPAILU LOPPUKILPAILU PERJANTAINA 4..005 OSA 1 Laskuaika 30 min Pistemäärä 0 pistettä 1. Mikä on lukujonon seuraava jäsen? Minkä säännön mukaan lukujono muodostuu? 1 4 5 1 1 1

Lisätiedot

TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto

TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto Indeksin luonti ja hävitys TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto Komentoa ei ole standardoitu ja niinpä sen muoto vaihtelee järjestelmäkohtaisesti Indeksi voidaan

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Luento 2 Stereokuvan laskeminen. 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 2 Stereokuvan laskeminen. 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 2 Stereokuvan laskeminen 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Aiheet Stereokuvan laskeminen stereokuvan piirto synteettisen stereokuvaparin tuottaminen laskemalla stereoelokuva kollineaarisuusyhtälöt

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 POLARISAATIO Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Polarisaatio...3 2 Työn suoritus...6 2.1 Työvälineet...6 2.2 Mittaukset...6 2.2.1 Malus:in laki...6 2.2.2

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset.

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset. Valokuvaohje Suomessa on siirrytty 21.8.2006 uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Niiden tehtävänä on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit Kuvat Kuvia voi liittää xhtml-sivulle -elementillä -elementillä -elementillä lomakkeiden yhteydessä lähinnä painikenappeja taustakuvina -elementin background-attribuutilla tai

Lisätiedot

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 3. Bernoullin yhtälön käyttö KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Mitä Bernoullin yhtälö tarkoittaa ja miten sitä voidaan käyttää virtausongelmien ratkaisemiseen? Motivointi: virtausnopeuden

Lisätiedot

Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet. Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy

Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet. Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy KUITUVALOS - arjessa päivittäin - Valmistustekniikka? Historia Valmistustekniikat Lisäaineistukset Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi

Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan:

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: N:o 202 645 MERKKI Liite 1 Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: 646 N:o 203 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: Selitys I Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 8 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 8: Värit 2 Luennon rakenne 1. Kolmiväriteoria 2. Vastakkaisväriteoria 3. Illuusioita 4. Värien pysyvyys 3 4 Värit Värinäkö tarkoittaa

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu Puzzle-SM Loppukilpailu 8.6. Oulu Puzzle Ratkontaaikaa tunti Ratkontaaikaa tunti tsi palat 6 Varjokuva 7 Parinmuodostus 7 Paikallista 7 Metris 7 ominopalapeli Kerrostalot Pisteestä toiseen Heinäsirkka

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2014 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2014 VilliHelmi Oy 1 Säihkyvän kaulakorun teet näistä: Lajitelma erilaisia helmiä makusi mukaan 5 g 8/0 tai 6/0 siemenhelmiä lasihelmien väriin sopien 0,45 mm koruvaijeria haluttu pituus + 15 cm korupiikkejä kolmionmuotoisia,

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Esimerkki - Näkymätön kuu

Esimerkki - Näkymätön kuu Inversio-ongelmat Inversio = käänteinen, päinvastainen Inversio-ongelmilla tarkoitetaan (suoran) ongelman ratkaisua takaperin. Arkipäiväisiä inversio-ongelmia ovat mm. lääketieteellinen röntgentomografia

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 12 3 pistettä 1. Annalla on neliöistä koostuva ruutupaperiarkki. Hän leikkaa paperista ruutujen viivoja pitkin mahdollisimman monta oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvää kuviota. Kuinka monta ruutua

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) luokka

Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) luokka Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) 3 pisteen tehtävät 1. Mikä luvuista on parillinen? (A) 2009 (B) 2 + 0 + 0 + 9 (C) 200 9 (D) 200 9 (E) 200 + 9 Ainoa parillinen on 200 9 = 1800. 2. Kuvan tähti koostuu 12

Lisätiedot

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5 A1. Tehdään taulukko luumun massoista ja pitoisuuksista ennen ja jälkeen kuivatuksen. Muistetaan, että kuivatuksessa haihtuu vain vettä. Näin ollen sokerin ja muun aineen massa on sama molemmilla riveillä.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /,

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä

Lisätiedot

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Läpöoppia Haarto & Karhunen Läpötila Läpötila suuren atoi- tai olekyylijoukon oinaisuus Liittyy kiinteillä aineilla aineen atoeiden läpöliikkeeseen (värähtelyyn) ja nesteillä ja kaasuilla liikkeisiin Atoien

Lisätiedot

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon 30 SÄHKÖVAKIO 30 Sähkövakio ja Coulombin laki Coulombin lain mukaan kahden tyhjiössä olevan pistevarauksen q ja q 2 välinen voima F on suoraan verrannollinen varauksiin ja kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

Kuulohavainnon perusteet

Kuulohavainnon perusteet Kuulohavainnon ärsyke on ääni - mitä ääni on? Kuulohavainnon perusteet - Ääni on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua: Tai veden tms. Markku Kilpeläinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Värähtelevä

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen SATURNUKSEN RENKAAT http://cacarlsagan.blogspot.fi/2009/04/compare-otamanho-dos-planetas-nesta.html SATURNUS Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä.

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä. 1. Ihon aistit 1. Kipuaisti (vapaita hermopäitä lähes kaikkialla elimistössä). 2. Kylmäaisti 3. Kuuma-aisti 4. Kosketusaisti 1. Vapaat hermopäätteet (esim. karvatupen pinnassa aistivat liikettä) 2. Meissnerin

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot