KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 31 artikla Muutettu viimeksi: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan mukaisesti vaarallisille aineille tai seoksille on toimitettava käyttöturvallisuustiedote. Tämä tuote ei täytä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) luokittelukriteereitä. Näin ollen sellainen asiakirja on REACH:n 31 artiklan soveltamisalan ulkopuolella ja sisältövaatimukset jokaiselle kohdalle eivät ole soveltuvia 1.1. Tuotetunniste 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotekoodi: Tuotteen nimi: MS-35 CAB-O-SILÒ Untreated Fumed REACH-rekisteröintinumero: Synonyymit: Tämä käyttöturvallisuustiedote on pätevä seuraaville laaduille: Piidioksidi, synteettinen amorfinen piidioksidi, pyrogeeninen (savuava) amorfinen piidioksidi CAB-O-SIL savuava piidioksidi: L-50, L-60, L-90, LM-130, LM-150, M-5, M-5K, PTG, MS-55, H-5, H-7D, HS-5, EH-5, LM-130D, LM-150D, M-7D, MS-75D, S-17D, HP-60, M-8D, EL-1000, EL-2000,MS-35,H300,EL-90,EL-100,ELM-150,HK-7KD,HK-9D,HK-9KD,ENERSIL 2010, 2020, Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus: Käytöt, joita ei suositella: Muuttuja, Reologian hallinta, Juoksevuutta edistävä aine, Paakkuuntumisenestoaine, Takertumista estävä aine, Pohjaanlaskeutumisen estoaine, Suihkutuksen apuaine, sakeutusaine, Kantaja, Viskositeetin säätöaine, Kiillotus- ja himmennysaine, kemiallinen välituote, Stabilointiaine, Täyteaine, Vahvistusaine seuraavissa: Maalit, liimoja ja/tai tiivistysaineita, Silikonielastomeeri, kumituotteita, suspensio, Dispersio, Akut, kosmeettisia tuotteita, Musteet ja väriaineet, Maalit, Hygienia- ja terveystuotteet, Muu Ei tunneta yhteisen REACH-rekisteröintiasiakirja-aineiston perusteella Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Sivu 1 / 13

2 Cabot EMEA* pääkonttori CABOT SVEITSI GmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen Sveitsi Puh: +41 (0) Faksi: +41 (0) Cabot EMEA* liiketoiminnan palvelukeskus 101 Mukusalas Street LV-1004 Riika Latvia Puh: * Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Sähköpostiosoite: 1.4. Hätäpuhelinnumero Hätänumero: 24 h /7 pv palvelu Saksa: CHEMTREC Yhdistynyt kuningaskunta: CHEMTREC: (+44) Yhdysvallat: CHEMTREC: tai CHEMTREC Kiina: Kansainvälinen CHEMTREC: tai VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Ei vaarallinen aine EY-asetuksen N:o 1272/2008 (CLP) ja sen eri muutosten ja sovellusten ja direktiivin 67/548/ETY mukaan Merkinnät Varoitusmerkki: Ei mitään Huomiosana: Hajuton Vaaralausekkeet: Ei mitään turvalausekkeet: Hajuton 2.3. Muut vaarat Sivu 2 / 13

3 Ei mitään. Tärkeimmät altistusreitit: Roiskeet silmiin: Ihokosketus: Hengitys: Hengitys, Ihokosketus, Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä ja ihon kuivumista. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Herkistymistapauksia ihmisillä ei ole raportoitu. Pöly voi ärsyttää hengitysteitä. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Ks. myös kohta 8. Nieleminen: Haitallisia vaikutuksia terveyteen ei odoteta. Katso kohta 11. Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei sisällä mitään aineita, joiden pitoisuus olisi yli 0,1 %, ja jotka olisivat seuraavissa luetteloissa: IARC (International Agency for Research on Cancer [Kansainvälinen syöpätutkimusvirasto]), NTP (National Toxicology Program [Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma]), OSHA (Occupational Safety and Health Administration [Yhdysvaltain työturvallisuusvirasto]), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists [Amerikan hallituksen teollisyyshygieenikkojen konferenssi]) tai EU (Euroopan unioni). Ks. myös kohta 11. Elinkohtaiset vaikutukset: Keuhkot, Katso kohta 11 Sairaustilat, joita altistus pahentaa: Astma, Hengityselinsairaus Mahdolliset ympäristövaikutukset: Ei tunneta. Katso kohta Aineet 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA Kemiallinen nimi EY-nro CAS-nro paino-% Direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus Synteettinen amorfinen pyrogeeninen piidioksidi Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus REACH-rekisteröin tinumero * > Muut tiedot: *Lainsäädäntöä koskevat tiedot löytyvät yleisen piidioksidin alta: CAS nro , EINECS rek.nro Tavuviva(-)tarkoittaa eisovelu" 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Sivu 3 / 13

4 Ihokosketus Roiskeet silmiin Hengitys Nieleminen: Peseydyttävä perusteellisesti saippualla ja vedellä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä 15 minuutin ajan. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. Jos esiintyy yskää, hengenahdistusta tai muita hengitysvaikeuksia, siirrä raittiiseen ilmaan. Käänny lääkärin puoleen, jos oireet jatkuvat. Palauta tarvittaessa normaali hengitys tavallisten ensiaputoimenpiteiden avulla. Ei saa oksennuttaa. Jos tajuissaan, anna useita lasillisia vettä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet: Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset kuvataan kohdassa 2 ja/tai kohdassa Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Huomautus lääkäreille: Hoidettava oireenmukaisesti Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Sopimattomat sammutusaineet: 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Piidioksidi ei ole palava aine, joten sammutusmenetelmiä ei tarvitse nimetä. Hajuton Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kemikaalista johtuvat erityisvaarat: Vaaralliset palamistuotteet: Ei mitään. Hajuton Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Käytä sopivaa suojavarustusta. Tulipalon sattuessa käytettävä happilaitetta. Pölyräjähdysriski:. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilönsuojaimet: Pelastushenkilökunta: Vältettävä pölynmuodostusta. Varmista asianmukainen ilmastointi. Käytettävä henkilönsuojaimia. Ks. myös kohta 8. Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:patoa vuotanut tuote maan päällä, jos mahdollista. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Sivu 4 / 13

5 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Suojausmenetelmät: Puhdistusohjeet: Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Puhdista nopeasti imuroimalla. HEPA-suodattimella varustetun pölynimurin käyttö on suositeltavaa. Ei saa aiheuttaa pölypilveä käyttämällä harjaa tai paineilmaa. Poimi ja siirrä kunnolla merkittyihin säiliöihin. Katso kohta Viittaukset muihin kohtiin Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä pölynmuodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Ei saa aiheuttaa pölypilveä käyttämällä harjaa tai paineilmaa. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Kaikki sekoitus- ja valmistusvälineiden metalliosat on maadoitettava. On varmistauduttava, että kaikki laitteistot ovat sähköisesti maadoitettuja ennen siirtämistoimien aloittamista. Hieno pöly kykenee läpäisemään sähkölaitteet ja voi aiheuttaa oikosulkuja. Yleiset hygieniaa koskevat toimintatavat Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet: Yhteensopimattomat materiaalit: Säiliöt on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa säilyttää yhdessä haihtuvien kemikaalien kanssa, koska ne voivat adsorboitua tuotteeseen. Säilytettävä ympäröivissä olosuhteissa. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa. Ei tunneta Erityinen loppukäyttö Riskinhallintatoimenpiteet (RMM) Per 14.4 artiklan REACH-asetuksen: Ei altistumisskenaario - aine ei ole vaarallista Valvontaa koskevat muuttujat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Altistuksen raja-arvot: Alla oleva taulukko on yhteenveto. Katso täydelliset tiedot erityisestä lainsäädännöstä Sivu 5 / 13

6 Amorfinen piidioksidi, säädöksien mukaiset altistuksen raja-arvot ovat yleisen piidioksidin alla, CAS-nro : Pöly tai muuten määrittelemättömät hiukkaset: HUOMAUTUS: Australia:2 mg/m³, TWA, hengitettävä Itävalta MAK4 mg/m³, TWA, hengitysteihin joutuva osuus Suomi: 5 mg/m³ Saksa TRGS 900: 4 mg/m³, TWA, hengitysteihin joutuva osuus Intia:10 mg/m³, TWA Irlanti:2,4 mg/m³, TWA, hengitettävä pöly Norja:1,5 mg/m³, TWA, hengitettävä pöly Sveitsi:4 mg/m³, TWA Yhdistynyt kuningaskunta WEL: 6 mg/m³, TWA, hengitysteihin joutuva osuus,4 mg/m³, TWA, hengitettävä osuus Yhdysvallat OSHA PEL:6mg/m³ (54 FR2701) Belgia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä 3 mg/m³ TWA, hengitettävä Kiina:8 mg/m³, TWA mg/m³, STEL Ranska:10 mg/m³, TWA sisäänhengitettävä pöly mg/m³, TWA hengitettävä pöly Italia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä mg/m³, TWA, hengitettävä Malesia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä mg/m³, TWA, hengitettävä Espanja:10 mg/m³, VLA, sisäänhengitettävä 3 mg/m³, VLA, hengitettävä Yhdysvallat ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä mg/m³, TWA, hengitettävä Yhdysvallat OSHA - PEL: 15 mg/m³, TWA, kokonaispöly mg/m³, TWA, hengitettävä Kaikissa sen tiloissa maailmanlaajuisesti, Cabot Corporation hallitsee piidioksidia Saksan TRGS 900 työperäisen altistumisen raja-arvoon 4 mg/m³ asti, TWA, hengitysteihin joutuva osuus MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Suurin sallittu pitoisuus työpaikalla) PEL: Sallittu altistumisen raja-arvo PNOS: Hiukkanen, tarkemmin määrittelemätön STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Vaarallisia aineita koskevat tekniset säännöt) TWA: Aikapainotettu keskiarvo Yhdysvallat ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain ympäristöhygieenikkojen konferenssi) Yhdysvallat OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (Yhdysvaltain työturvallisuusvirasto) VLA: Valore Límite Ambientales (Ympäristöraja-arvo) WEL: Työperäisen altistumisen raja-arvo Sivu 6 / 13

7 Johdettu vaikutukseton taso (DNEL): Kuten vaaditaan EU:n asetuksessa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä (REACH), synteettistä amorfista piidioksidia koskeva REACH-konsortio (jossa Cabot Corporation on jäsen), kehitti johdetun vaikutuksettoman altistumistason (DNEL) synteettiselle amorfiselle piidioksidille, joka oli 4 mg/m 3 (hengitysteihin joutuva) (Saksan TRGS 900 työperäisen altistumisen raja-arvo). Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) Ei sovellu Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet: Varmista asianmukainen ilmastointi, jotta työperäisen altistuksen rajat eivät ylittyisi. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Henkilönsuojaimet [PPE] Hengityselinten suojaus: Käsiensuojaus: Silmien/kasvojensuojaus: Ihon ja kehon suojaus: Muuta: Hyväksytty hengityssuojain on kenties välttämätön, jos paikallinen ilmanvaihto ei ole riittävä. Käytä suojakäsineitä ihon kuivumisen estämiseksi. Käytettävä suojavoidetta ennen tuotteen käsittelyä. Kädet ja muu paljas iho pestävä miedolla saippualla ja vedellä. Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Pese vaatteet päivittäin. Työvaatteita ei saa viedä pois työtilasta. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Hätäsilmänpesuaseman ja turvasuihkun on oltava lähellä. Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen:kaikkien pölyjä koskevien paikallisten lakien ja lupamääräysten mukaisesti. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Kiinteä Haju: Hajuton Olomuoto: Jauhe Hajukynnys: Väri: Valkoinen Ominaisuus Arvot Huomautuksia Menetelmä ph: Yhtiön omat testit Sulamis- tai jäätymispiste: 1700 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Kemiallisten vaarojen NIOSH-taskuopas) Kiehumispiste tai -alue: 2230 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Kemiallisten vaarojen NIOSH-taskuopas) Haihtumisnopeus: Höyrynpaine: Höyryntiheys: Tiheys: C Sivu 7 / 13

8 Bulkkitiheys: kg/m 3 DIN/ISO 787:11 Ominaispaino 20 C: 2.2 Vesiliukoisuus: Hieman liukeneva OECD 105:n mukaisesti Liukoisuus (liukoisuudet): Tietoa ei ole käytettävissä Jakautumiskerroin: (n-oktanoli/vesi): Hajoamislämpötila: Viskositeetti: Kinemaattinen viskositeetti: Dynaaminen viskositeetti: Hapettavuus: Ei hapettavia ominaisuuksia Pehmenemispiste: VOC-pitoisuus (%): % Haihtuva (tilavuuden mukaan): % H+C611aihtuva (paino): Pintajännitys: Räjähtävyys: Leimahduspiste: Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Syttyvyysraja ilmassa Räjähdysrajat ilmassa - Ylempi (g/m 3 ): Räjähdysrajat ilmassa - Alempi (g/m 3 ): Itsesyttymislämpötila: Minimisyttymislämpötila: Minimisyttymisenergia: Syttymisenergia: Maksimi absoluuttinen räjähdyspaine: Paineen nousun maksiminopeus: Palonopeus: Kst-arvo: Pölyräjähdysluokka: Ei räjähtävä Ei palava Ei syttyvä. Tuote ei syty palamaan eikä edistä tulen leviämistä Ei palavaa Päätepisteonlueteltu eisovelu,johtuenaineenluontaisistaominaisuuksista "Tietoja ei ole saatavissa" tarkoittaa, että testausta ei ole suoritettu 9.2. Muut tiedot Ei mitään Reaktiivisuus 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus: Ei reaktiivinen. Aine on inertti epäorgaaninen kiinteä aine Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus: Stabiili suositeltavissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa. Sivu 8 / 13

9 Räjähdystiedot Herkkyys mekaanisille iskuille: Herkkyys staattisen sähkön aiheuttamalle kipinöinnille: Hajuton Tämä aine on epäorgaaninen pöly eikä se tuota tai tue olosuhteita, jotka johtaisivat pölyräjähdykseen tai tulipaloon. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältettävä pölynmuodostusta. Kaikki sekoitus- ja valmistusvälineiden metalliosat on maadoitettava. On varmistauduttava, että kaikki laitteistot ovat sähköisesti maadoitettuja ennen siirtämistoimien aloittamista Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallinen polymeroituminen: Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu. Ei mitään normaalikäsittelyssä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet: Ei tunneta Yhteensopimattomat materiaalit Yhteensopimattomat materiaalit: Ei tunneta Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunneta 11. TOKSIKOLOGISET TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Suun kautta LD50: Hengitysteitse LC50: Ihon kautta LD50: LD50/suun kautta/rotta = > 5000 mg/kg. Kuolemantapauksia ei ilmennyt eikä toksisuuden merkkejä havaittu havainnointijaksojen aikana yksittäisen suun kautta tapahtuneen piidioksidin annon jälkeen(oecd 401). Tuotteen fysikaalisista ominaisuuksista johtuen sopivaa testausmenetelmää ei ole tarjolla LD50/ihon kautta/kani = > 2000 mg/kg Hyvin lievä tilapäinen punoitus yhdessä eläimessä. Ei näyttöä systeemisestä toksisuudesta tai elinkohtaisesta myrkyllisyydestä (OECD 402) Ihoärsytys tai ihon syöpyminen: Ärsyttävyys ja syövyttävyys = 24 hr. Ei luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi (OECD 404). Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Herkistävät vaikutukset: Draize-pisteytys 24 h. Ei luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi kanitutkimuksissa (OECD 405). Korkeat pölypitoisuudet voivat aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Koe-eläimillä saatuja tietoja ei ole käytettävissä. Mitään herkistymistapauksia ei ole raportoitu ihmisillä. Sivu 9 / 13

10 Mutageenisuus: Karsinogeenisuus Lisääntymismyrkyllisyys: STOT - kerta-altistuminen: STOT - toistuva altistuminen: Ei perimää vaurioittava Amesin testin perusteella. Negatiivinen epätarkkaa DNA-synteesiä koskevassa määrityksessä. Negatiivinen kromosomiaberraatiotestissä kiinanhamsterin ovariosoluissa (CHO). Mitään näyttöä syöpää aiheuttavista vaikutuksista ei havaittu useissa eläinlajeissa suun kautta tai hengitysteitse tapahtuneen, toistuvan amorfiselle piidioksidille altistumisen jälkeen. Samaten epidemiologisissa tutkimuksissa ei ilmennyt näyttöä syöpää aiheuttavista vaikutuksista työntekijöillä, jotka valmistavat amorfista piidioksidia. Mitään vaikutuksia lisääntymiselimiin tai sikiönkehitykseen ei havaittu eläimillä tehdyissä toksisuustutkimuksissa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella elinkohtainen myrkyllisyys ei ole odotettavissa yksittäisen suun kautta, yksittäisen hengitysteitse tai yksittäisen ihon kautta tapahtuneen altistumisen jälkeen. Toistuvastaannostuksestajohtuvamyrkylisyys:suunkautta(rotta),2vikkoa 6 kuukautta, ei merkittäviä käsittelyyn liittyviä haittavaikutuksia kun piidioksidiannoksen enimmäismäärä muodostaa 8 % ruokavaliosta. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys: hengitys (rotta), 13 viikkoa, alhaisin taso, joka aiheuttaa havaittavan vaikutuksen (LOEL) = 1,3 mg/m 3 perustuen lieviin, palautuviin vaikutuksiin keuhkoissa. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys: hengitys (rotta), 90 vuorokautta, LOEL = 1 mg/m 3 perustuen palautuviin vaikutuksiin keuhkoissa ja vaikutuksista nenäonteloon. Saatavilla olevien tietojen perusteella STOT-RE-luokitus ei ole aiheellinen. Aspiraatiovaara: Teollisen kokemuksen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella ei odoteta aspiraatiovaaraa. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille: Kala (Brachydanio rerio) LC50 (96 h): > mg/l; (menetelmä: OECD 203). Ei akuuttia toksisuutta Daphnialle EL:n kanssa ja EL50 vaihteluväli> mg/L(OECD202) Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoamisen määritysmenetelmät eivät sovi epäorgaanisille aineille Biokertyvyys Ei oleteta aineen fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien vuoksi Liikkuvuus maaperässä Kulkeutuminen ympäristössä: Ei oleteta siirtyvän PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Sivu 10 / 13

11 Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Tietoa ei ole käytettävissä. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Vastuuvapautuslauseke: Tämän kohdan tiedot koskevat tuotetta, joka toimitetaan aiottuna koostumuksena, kuten tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 on kuvattu. Kontaminaatio tai prosessointi voi muuttaa jätteen ominaisuuksia ja vaatimuksia. Määräykset voivat myös koskea tyhjiä säiliöitä, vuorauksia tai laimeita vesiliuoksia. Paikalliset määräykset voivat olla erilaisia kuin kansalliset määräykset. Jätemääräysluettelo: Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte: Hävittäminen tulee suorittaa sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT DOT 14.1 YK-nro Ei säädelty 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Ei säädelty nimi 14.3 Vaaraluokka Ei säädelty 14.4 Pakkausryhmä Ei säädelty IMDG 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole RID 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole ADR 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole Sivu 11 / 13

12 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole ICAO (ilmakuljetus) 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole IATA 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT *Lainsäädäntöä koskevat tiedot löytyvät yleisen piidioksidin alta: CAS nro , EINECS rek.nro Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Euroopan unioni Vaaraa aiheuttavat aineosat: Ei vaarallinen aine EY-asetuksen N:o 1272/2008 (CLP) ja sen eri muutosten ja sovellusten ja direktiivin 67/548/ETY mukaan. Kansalliset säännökset Saksa Vesivaaraluokka (WGK) nwg (ei vaaranna vettä) WGK 849 (amorfinen piidioksidi, CAS nro tunnistenumer ) o: Sveitsin myrkkyluokka: -- (testattu ja todettu myrkyttömäksi): G-8311 Kansainväliset luettelot TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances [Euroopassa kaupallisessa käytössä olleiden kemiallisten aineiden luettelo/euroopassa ilmoitettujen uusien kemiallisten aineiden luettelo] ENCS - Japanin kaupallisessa käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet IECSC - Kiinan kaupallisessa käytössä olevat kemialliset aineet KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo AICS - Australian Inventory of Chemical Substances [Australian kemiallisten aineiden luettelo] NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo TCSI - Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo (Taiwan Chemical Substance Inventory) Sivu 12 / 13

13 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi EU-kemikaaliturvallisuusarviointi: REACH-asetuksen artiklan 14.1 mukaisesti on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. Altistumisskenaario: REACH-asetuksen 14.4 artiklan mukaisesti altistumisskenaariota ei ole laadittu, koska aine ei ole vaarallista. 16. MUUT TIEDOT Farmaseuttinen käyttö: Ei sallittu Käyttö elintarvikkeen lisäaineena: Ei sallittu Viitteet: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September ", amorphous" (Piidioksidi, amorfinen). DHHS (NIOSH) Publication No National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277 Yhteystoimistot: Cabot Corporation 157 Concord Road Billerica, MA YHDYSVALLAT puh: faksi: Cabot Corporation 700 E U.S. Highway 36 Tuscola, IL YHDYSVALLAT puh: faksi: Cabot GmbH Kronenstrasse Rheinfelden SAKSA puh (+49) faksi: (+49) Cabot Bluestar Ltd. Xinghuo Industrial Garden Yongxiu County, Jiujiang City Jiangxi Province, KIINA puh: (86-792) faksi: (86-792) Cabot Carbon, Ltd. Sully Moors Road Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP Wales, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA puh: (+44) faksi: (+44) Cabot Corporation 3603 South Saginaw Road Midland, MI YHDYSVALLAT puh: faksi: Vastuuvapautuslauseke: Esitetyt tiedot perustuvat tietoihin, joiden Cabot Corporation uskoo pitävän paikkansa. Tarkoituksena ei ole suoraan eikä epäsuorasti antaa takuuta. Tiedot on annettu vain tiedotusmielessä eikä Cabot Corporation ole laillisesti vastuussa niiden käytöstä eikä luotettavuudesta. Mikäli muunkielisen ja englanninkielisen asiakirjan välillä on eroavaisuutta, toimitaan englanninkielisen asiakirjan mukaisesti. Laatinut: Cabot Corporation - Safety, Health and Environmental Affairs (Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasiat) ja 'TM' viittaavat Cabot Corporationin tavaramerkkeihin. Käyttöturvallisuustiedote päättyy Sivu 13 / 13

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi: Sammutettu kalkki Tuotenumero: 59821 CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Molekyylipaino: 74,09 g/mol REACH-rekisteröintinumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot