KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 31 artikla Muutettu viimeksi: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan mukaisesti vaarallisille aineille tai seoksille on toimitettava käyttöturvallisuustiedote. Tämä tuote ei täytä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) luokittelukriteereitä. Näin ollen sellainen asiakirja on REACH:n 31 artiklan soveltamisalan ulkopuolella ja sisältövaatimukset jokaiselle kohdalle eivät ole soveltuvia 1.1. Tuotetunniste 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotekoodi: Tuotteen nimi: MS-35 CAB-O-SILÒ Untreated Fumed REACH-rekisteröintinumero: Synonyymit: Tämä käyttöturvallisuustiedote on pätevä seuraaville laaduille: Piidioksidi, synteettinen amorfinen piidioksidi, pyrogeeninen (savuava) amorfinen piidioksidi CAB-O-SIL savuava piidioksidi: L-50, L-60, L-90, LM-130, LM-150, M-5, M-5K, PTG, MS-55, H-5, H-7D, HS-5, EH-5, LM-130D, LM-150D, M-7D, MS-75D, S-17D, HP-60, M-8D, EL-1000, EL-2000,MS-35,H300,EL-90,EL-100,ELM-150,HK-7KD,HK-9D,HK-9KD,ENERSIL 2010, 2020, Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus: Käytöt, joita ei suositella: Muuttuja, Reologian hallinta, Juoksevuutta edistävä aine, Paakkuuntumisenestoaine, Takertumista estävä aine, Pohjaanlaskeutumisen estoaine, Suihkutuksen apuaine, sakeutusaine, Kantaja, Viskositeetin säätöaine, Kiillotus- ja himmennysaine, kemiallinen välituote, Stabilointiaine, Täyteaine, Vahvistusaine seuraavissa: Maalit, liimoja ja/tai tiivistysaineita, Silikonielastomeeri, kumituotteita, suspensio, Dispersio, Akut, kosmeettisia tuotteita, Musteet ja väriaineet, Maalit, Hygienia- ja terveystuotteet, Muu Ei tunneta yhteisen REACH-rekisteröintiasiakirja-aineiston perusteella Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Sivu 1 / 13

2 Cabot EMEA* pääkonttori CABOT SVEITSI GmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen Sveitsi Puh: +41 (0) Faksi: +41 (0) Cabot EMEA* liiketoiminnan palvelukeskus 101 Mukusalas Street LV-1004 Riika Latvia Puh: * Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Sähköpostiosoite: 1.4. Hätäpuhelinnumero Hätänumero: 24 h /7 pv palvelu Saksa: CHEMTREC Yhdistynyt kuningaskunta: CHEMTREC: (+44) Yhdysvallat: CHEMTREC: tai CHEMTREC Kiina: Kansainvälinen CHEMTREC: tai VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Ei vaarallinen aine EY-asetuksen N:o 1272/2008 (CLP) ja sen eri muutosten ja sovellusten ja direktiivin 67/548/ETY mukaan Merkinnät Varoitusmerkki: Ei mitään Huomiosana: Hajuton Vaaralausekkeet: Ei mitään turvalausekkeet: Hajuton 2.3. Muut vaarat Sivu 2 / 13

3 Ei mitään. Tärkeimmät altistusreitit: Roiskeet silmiin: Ihokosketus: Hengitys: Hengitys, Ihokosketus, Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Varottava aineen joutumista silmiin. Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä ja ihon kuivumista. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Herkistymistapauksia ihmisillä ei ole raportoitu. Pöly voi ärsyttää hengitysteitä. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Ks. myös kohta 8. Nieleminen: Haitallisia vaikutuksia terveyteen ei odoteta. Katso kohta 11. Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei sisällä mitään aineita, joiden pitoisuus olisi yli 0,1 %, ja jotka olisivat seuraavissa luetteloissa: IARC (International Agency for Research on Cancer [Kansainvälinen syöpätutkimusvirasto]), NTP (National Toxicology Program [Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma]), OSHA (Occupational Safety and Health Administration [Yhdysvaltain työturvallisuusvirasto]), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists [Amerikan hallituksen teollisyyshygieenikkojen konferenssi]) tai EU (Euroopan unioni). Ks. myös kohta 11. Elinkohtaiset vaikutukset: Keuhkot, Katso kohta 11 Sairaustilat, joita altistus pahentaa: Astma, Hengityselinsairaus Mahdolliset ympäristövaikutukset: Ei tunneta. Katso kohta Aineet 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA Kemiallinen nimi EY-nro CAS-nro paino-% Direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus Synteettinen amorfinen pyrogeeninen piidioksidi Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus REACH-rekisteröin tinumero * > Muut tiedot: *Lainsäädäntöä koskevat tiedot löytyvät yleisen piidioksidin alta: CAS nro , EINECS rek.nro Tavuviva(-)tarkoittaa eisovelu" 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Sivu 3 / 13

4 Ihokosketus Roiskeet silmiin Hengitys Nieleminen: Peseydyttävä perusteellisesti saippualla ja vedellä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä 15 minuutin ajan. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. Jos esiintyy yskää, hengenahdistusta tai muita hengitysvaikeuksia, siirrä raittiiseen ilmaan. Käänny lääkärin puoleen, jos oireet jatkuvat. Palauta tarvittaessa normaali hengitys tavallisten ensiaputoimenpiteiden avulla. Ei saa oksennuttaa. Jos tajuissaan, anna useita lasillisia vettä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet: Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset kuvataan kohdassa 2 ja/tai kohdassa Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Huomautus lääkäreille: Hoidettava oireenmukaisesti Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Sopimattomat sammutusaineet: 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Piidioksidi ei ole palava aine, joten sammutusmenetelmiä ei tarvitse nimetä. Hajuton Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kemikaalista johtuvat erityisvaarat: Vaaralliset palamistuotteet: Ei mitään. Hajuton Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Käytä sopivaa suojavarustusta. Tulipalon sattuessa käytettävä happilaitetta. Pölyräjähdysriski:. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilönsuojaimet: Pelastushenkilökunta: Vältettävä pölynmuodostusta. Varmista asianmukainen ilmastointi. Käytettävä henkilönsuojaimia. Ks. myös kohta 8. Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:patoa vuotanut tuote maan päällä, jos mahdollista. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Sivu 4 / 13

5 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Suojausmenetelmät: Puhdistusohjeet: Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Puhdista nopeasti imuroimalla. HEPA-suodattimella varustetun pölynimurin käyttö on suositeltavaa. Ei saa aiheuttaa pölypilveä käyttämällä harjaa tai paineilmaa. Poimi ja siirrä kunnolla merkittyihin säiliöihin. Katso kohta Viittaukset muihin kohtiin Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä pölynmuodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Ei saa aiheuttaa pölypilveä käyttämällä harjaa tai paineilmaa. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Kaikki sekoitus- ja valmistusvälineiden metalliosat on maadoitettava. On varmistauduttava, että kaikki laitteistot ovat sähköisesti maadoitettuja ennen siirtämistoimien aloittamista. Hieno pöly kykenee läpäisemään sähkölaitteet ja voi aiheuttaa oikosulkuja. Yleiset hygieniaa koskevat toimintatavat Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet: Yhteensopimattomat materiaalit: Säiliöt on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa säilyttää yhdessä haihtuvien kemikaalien kanssa, koska ne voivat adsorboitua tuotteeseen. Säilytettävä ympäröivissä olosuhteissa. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa. Ei tunneta Erityinen loppukäyttö Riskinhallintatoimenpiteet (RMM) Per 14.4 artiklan REACH-asetuksen: Ei altistumisskenaario - aine ei ole vaarallista Valvontaa koskevat muuttujat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Altistuksen raja-arvot: Alla oleva taulukko on yhteenveto. Katso täydelliset tiedot erityisestä lainsäädännöstä Sivu 5 / 13

6 Amorfinen piidioksidi, säädöksien mukaiset altistuksen raja-arvot ovat yleisen piidioksidin alla, CAS-nro : Pöly tai muuten määrittelemättömät hiukkaset: HUOMAUTUS: Australia:2 mg/m³, TWA, hengitettävä Itävalta MAK4 mg/m³, TWA, hengitysteihin joutuva osuus Suomi: 5 mg/m³ Saksa TRGS 900: 4 mg/m³, TWA, hengitysteihin joutuva osuus Intia:10 mg/m³, TWA Irlanti:2,4 mg/m³, TWA, hengitettävä pöly Norja:1,5 mg/m³, TWA, hengitettävä pöly Sveitsi:4 mg/m³, TWA Yhdistynyt kuningaskunta WEL: 6 mg/m³, TWA, hengitysteihin joutuva osuus,4 mg/m³, TWA, hengitettävä osuus Yhdysvallat OSHA PEL:6mg/m³ (54 FR2701) Belgia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä 3 mg/m³ TWA, hengitettävä Kiina:8 mg/m³, TWA mg/m³, STEL Ranska:10 mg/m³, TWA sisäänhengitettävä pöly mg/m³, TWA hengitettävä pöly Italia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä mg/m³, TWA, hengitettävä Malesia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä mg/m³, TWA, hengitettävä Espanja:10 mg/m³, VLA, sisäänhengitettävä 3 mg/m³, VLA, hengitettävä Yhdysvallat ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä mg/m³, TWA, hengitettävä Yhdysvallat OSHA - PEL: 15 mg/m³, TWA, kokonaispöly mg/m³, TWA, hengitettävä Kaikissa sen tiloissa maailmanlaajuisesti, Cabot Corporation hallitsee piidioksidia Saksan TRGS 900 työperäisen altistumisen raja-arvoon 4 mg/m³ asti, TWA, hengitysteihin joutuva osuus MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Suurin sallittu pitoisuus työpaikalla) PEL: Sallittu altistumisen raja-arvo PNOS: Hiukkanen, tarkemmin määrittelemätön STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Vaarallisia aineita koskevat tekniset säännöt) TWA: Aikapainotettu keskiarvo Yhdysvallat ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain ympäristöhygieenikkojen konferenssi) Yhdysvallat OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (Yhdysvaltain työturvallisuusvirasto) VLA: Valore Límite Ambientales (Ympäristöraja-arvo) WEL: Työperäisen altistumisen raja-arvo Sivu 6 / 13

7 Johdettu vaikutukseton taso (DNEL): Kuten vaaditaan EU:n asetuksessa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä (REACH), synteettistä amorfista piidioksidia koskeva REACH-konsortio (jossa Cabot Corporation on jäsen), kehitti johdetun vaikutuksettoman altistumistason (DNEL) synteettiselle amorfiselle piidioksidille, joka oli 4 mg/m 3 (hengitysteihin joutuva) (Saksan TRGS 900 työperäisen altistumisen raja-arvo). Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) Ei sovellu Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet: Varmista asianmukainen ilmastointi, jotta työperäisen altistuksen rajat eivät ylittyisi. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Henkilönsuojaimet [PPE] Hengityselinten suojaus: Käsiensuojaus: Silmien/kasvojensuojaus: Ihon ja kehon suojaus: Muuta: Hyväksytty hengityssuojain on kenties välttämätön, jos paikallinen ilmanvaihto ei ole riittävä. Käytä suojakäsineitä ihon kuivumisen estämiseksi. Käytettävä suojavoidetta ennen tuotteen käsittelyä. Kädet ja muu paljas iho pestävä miedolla saippualla ja vedellä. Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Pese vaatteet päivittäin. Työvaatteita ei saa viedä pois työtilasta. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Hätäsilmänpesuaseman ja turvasuihkun on oltava lähellä. Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen:kaikkien pölyjä koskevien paikallisten lakien ja lupamääräysten mukaisesti. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Kiinteä Haju: Hajuton Olomuoto: Jauhe Hajukynnys: Väri: Valkoinen Ominaisuus Arvot Huomautuksia Menetelmä ph: Yhtiön omat testit Sulamis- tai jäätymispiste: 1700 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Kemiallisten vaarojen NIOSH-taskuopas) Kiehumispiste tai -alue: 2230 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Kemiallisten vaarojen NIOSH-taskuopas) Haihtumisnopeus: Höyrynpaine: Höyryntiheys: Tiheys: C Sivu 7 / 13

8 Bulkkitiheys: kg/m 3 DIN/ISO 787:11 Ominaispaino 20 C: 2.2 Vesiliukoisuus: Hieman liukeneva OECD 105:n mukaisesti Liukoisuus (liukoisuudet): Tietoa ei ole käytettävissä Jakautumiskerroin: (n-oktanoli/vesi): Hajoamislämpötila: Viskositeetti: Kinemaattinen viskositeetti: Dynaaminen viskositeetti: Hapettavuus: Ei hapettavia ominaisuuksia Pehmenemispiste: VOC-pitoisuus (%): % Haihtuva (tilavuuden mukaan): % H+C611aihtuva (paino): Pintajännitys: Räjähtävyys: Leimahduspiste: Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Syttyvyysraja ilmassa Räjähdysrajat ilmassa - Ylempi (g/m 3 ): Räjähdysrajat ilmassa - Alempi (g/m 3 ): Itsesyttymislämpötila: Minimisyttymislämpötila: Minimisyttymisenergia: Syttymisenergia: Maksimi absoluuttinen räjähdyspaine: Paineen nousun maksiminopeus: Palonopeus: Kst-arvo: Pölyräjähdysluokka: Ei räjähtävä Ei palava Ei syttyvä. Tuote ei syty palamaan eikä edistä tulen leviämistä Ei palavaa Päätepisteonlueteltu eisovelu,johtuenaineenluontaisistaominaisuuksista "Tietoja ei ole saatavissa" tarkoittaa, että testausta ei ole suoritettu 9.2. Muut tiedot Ei mitään Reaktiivisuus 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus: Ei reaktiivinen. Aine on inertti epäorgaaninen kiinteä aine Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus: Stabiili suositeltavissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa. Sivu 8 / 13

9 Räjähdystiedot Herkkyys mekaanisille iskuille: Herkkyys staattisen sähkön aiheuttamalle kipinöinnille: Hajuton Tämä aine on epäorgaaninen pöly eikä se tuota tai tue olosuhteita, jotka johtaisivat pölyräjähdykseen tai tulipaloon. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältettävä pölynmuodostusta. Kaikki sekoitus- ja valmistusvälineiden metalliosat on maadoitettava. On varmistauduttava, että kaikki laitteistot ovat sähköisesti maadoitettuja ennen siirtämistoimien aloittamista Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallinen polymeroituminen: Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu. Ei mitään normaalikäsittelyssä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet: Ei tunneta Yhteensopimattomat materiaalit Yhteensopimattomat materiaalit: Ei tunneta Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunneta 11. TOKSIKOLOGISET TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Suun kautta LD50: Hengitysteitse LC50: Ihon kautta LD50: LD50/suun kautta/rotta = > 5000 mg/kg. Kuolemantapauksia ei ilmennyt eikä toksisuuden merkkejä havaittu havainnointijaksojen aikana yksittäisen suun kautta tapahtuneen piidioksidin annon jälkeen(oecd 401). Tuotteen fysikaalisista ominaisuuksista johtuen sopivaa testausmenetelmää ei ole tarjolla LD50/ihon kautta/kani = > 2000 mg/kg Hyvin lievä tilapäinen punoitus yhdessä eläimessä. Ei näyttöä systeemisestä toksisuudesta tai elinkohtaisesta myrkyllisyydestä (OECD 402) Ihoärsytys tai ihon syöpyminen: Ärsyttävyys ja syövyttävyys = 24 hr. Ei luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi (OECD 404). Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Herkistävät vaikutukset: Draize-pisteytys 24 h. Ei luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi kanitutkimuksissa (OECD 405). Korkeat pölypitoisuudet voivat aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Koe-eläimillä saatuja tietoja ei ole käytettävissä. Mitään herkistymistapauksia ei ole raportoitu ihmisillä. Sivu 9 / 13

10 Mutageenisuus: Karsinogeenisuus Lisääntymismyrkyllisyys: STOT - kerta-altistuminen: STOT - toistuva altistuminen: Ei perimää vaurioittava Amesin testin perusteella. Negatiivinen epätarkkaa DNA-synteesiä koskevassa määrityksessä. Negatiivinen kromosomiaberraatiotestissä kiinanhamsterin ovariosoluissa (CHO). Mitään näyttöä syöpää aiheuttavista vaikutuksista ei havaittu useissa eläinlajeissa suun kautta tai hengitysteitse tapahtuneen, toistuvan amorfiselle piidioksidille altistumisen jälkeen. Samaten epidemiologisissa tutkimuksissa ei ilmennyt näyttöä syöpää aiheuttavista vaikutuksista työntekijöillä, jotka valmistavat amorfista piidioksidia. Mitään vaikutuksia lisääntymiselimiin tai sikiönkehitykseen ei havaittu eläimillä tehdyissä toksisuustutkimuksissa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella elinkohtainen myrkyllisyys ei ole odotettavissa yksittäisen suun kautta, yksittäisen hengitysteitse tai yksittäisen ihon kautta tapahtuneen altistumisen jälkeen. Toistuvastaannostuksestajohtuvamyrkylisyys:suunkautta(rotta),2vikkoa 6 kuukautta, ei merkittäviä käsittelyyn liittyviä haittavaikutuksia kun piidioksidiannoksen enimmäismäärä muodostaa 8 % ruokavaliosta. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys: hengitys (rotta), 13 viikkoa, alhaisin taso, joka aiheuttaa havaittavan vaikutuksen (LOEL) = 1,3 mg/m 3 perustuen lieviin, palautuviin vaikutuksiin keuhkoissa. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys: hengitys (rotta), 90 vuorokautta, LOEL = 1 mg/m 3 perustuen palautuviin vaikutuksiin keuhkoissa ja vaikutuksista nenäonteloon. Saatavilla olevien tietojen perusteella STOT-RE-luokitus ei ole aiheellinen. Aspiraatiovaara: Teollisen kokemuksen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella ei odoteta aspiraatiovaaraa. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille: Kala (Brachydanio rerio) LC50 (96 h): > mg/l; (menetelmä: OECD 203). Ei akuuttia toksisuutta Daphnialle EL:n kanssa ja EL50 vaihteluväli> mg/L(OECD202) Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoamisen määritysmenetelmät eivät sovi epäorgaanisille aineille Biokertyvyys Ei oleteta aineen fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien vuoksi Liikkuvuus maaperässä Kulkeutuminen ympäristössä: Ei oleteta siirtyvän PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Sivu 10 / 13

11 Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Tietoa ei ole käytettävissä. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Vastuuvapautuslauseke: Tämän kohdan tiedot koskevat tuotetta, joka toimitetaan aiottuna koostumuksena, kuten tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 on kuvattu. Kontaminaatio tai prosessointi voi muuttaa jätteen ominaisuuksia ja vaatimuksia. Määräykset voivat myös koskea tyhjiä säiliöitä, vuorauksia tai laimeita vesiliuoksia. Paikalliset määräykset voivat olla erilaisia kuin kansalliset määräykset. Jätemääräysluettelo: Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte: Hävittäminen tulee suorittaa sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT DOT 14.1 YK-nro Ei säädelty 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Ei säädelty nimi 14.3 Vaaraluokka Ei säädelty 14.4 Pakkausryhmä Ei säädelty IMDG 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole RID 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole ADR 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole Sivu 11 / 13

12 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole ICAO (ilmakuljetus) 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole IATA 14.1 YK-nro Säädöksiä ei ole 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä Säädöksiä ei ole nimi 14.3 Vaaraluokka Säädöksiä ei ole 14.4 Pakkausryhmä Säädöksiä ei ole 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT *Lainsäädäntöä koskevat tiedot löytyvät yleisen piidioksidin alta: CAS nro , EINECS rek.nro Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Euroopan unioni Vaaraa aiheuttavat aineosat: Ei vaarallinen aine EY-asetuksen N:o 1272/2008 (CLP) ja sen eri muutosten ja sovellusten ja direktiivin 67/548/ETY mukaan. Kansalliset säännökset Saksa Vesivaaraluokka (WGK) nwg (ei vaaranna vettä) WGK 849 (amorfinen piidioksidi, CAS nro tunnistenumer ) o: Sveitsin myrkkyluokka: -- (testattu ja todettu myrkyttömäksi): G-8311 Kansainväliset luettelot TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances [Euroopassa kaupallisessa käytössä olleiden kemiallisten aineiden luettelo/euroopassa ilmoitettujen uusien kemiallisten aineiden luettelo] ENCS - Japanin kaupallisessa käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet IECSC - Kiinan kaupallisessa käytössä olevat kemialliset aineet KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo AICS - Australian Inventory of Chemical Substances [Australian kemiallisten aineiden luettelo] NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo TCSI - Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo (Taiwan Chemical Substance Inventory) Sivu 12 / 13

13 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi EU-kemikaaliturvallisuusarviointi: REACH-asetuksen artiklan 14.1 mukaisesti on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. Altistumisskenaario: REACH-asetuksen 14.4 artiklan mukaisesti altistumisskenaariota ei ole laadittu, koska aine ei ole vaarallista. 16. MUUT TIEDOT Farmaseuttinen käyttö: Ei sallittu Käyttö elintarvikkeen lisäaineena: Ei sallittu Viitteet: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September ", amorphous" (Piidioksidi, amorfinen). DHHS (NIOSH) Publication No National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277 Yhteystoimistot: Cabot Corporation 157 Concord Road Billerica, MA YHDYSVALLAT puh: faksi: Cabot Corporation 700 E U.S. Highway 36 Tuscola, IL YHDYSVALLAT puh: faksi: Cabot GmbH Kronenstrasse Rheinfelden SAKSA puh (+49) faksi: (+49) Cabot Bluestar Ltd. Xinghuo Industrial Garden Yongxiu County, Jiujiang City Jiangxi Province, KIINA puh: (86-792) faksi: (86-792) Cabot Carbon, Ltd. Sully Moors Road Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP Wales, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA puh: (+44) faksi: (+44) Cabot Corporation 3603 South Saginaw Road Midland, MI YHDYSVALLAT puh: faksi: Vastuuvapautuslauseke: Esitetyt tiedot perustuvat tietoihin, joiden Cabot Corporation uskoo pitävän paikkansa. Tarkoituksena ei ole suoraan eikä epäsuorasti antaa takuuta. Tiedot on annettu vain tiedotusmielessä eikä Cabot Corporation ole laillisesti vastuussa niiden käytöstä eikä luotettavuudesta. Mikäli muunkielisen ja englanninkielisen asiakirjan välillä on eroavaisuutta, toimitaan englanninkielisen asiakirjan mukaisesti. Laatinut: Cabot Corporation - Safety, Health and Environmental Affairs (Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasiat) ja 'TM' viittaavat Cabot Corporationin tavaramerkkeihin. Käyttöturvallisuustiedote päättyy Sivu 13 / 13

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kirami Oy Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 935-79501, 935-79505, 935-79510, 935-79525 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 46200 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL US 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL US 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1053 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 )

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon hilseshampoo Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EXPRESS LK 10. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EXPRESS LK 10. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 13.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 27.03.2013 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410581,410583 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.93150, 95100, 95130, 15730188, 26813 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. S62

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. S62 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 25.9.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Y-tunnus

Y-tunnus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 30.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOPOWDER UC 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys Korvaa edellisen

Päiväys Korvaa edellisen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti Päiväys 30.9.2013 Korvaa edellisen 2.12.2002 Kohta 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Dinatrium tetraboraatti dekahydraatti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattilistalla.

3.3 Muut tiedot Dinatrium tetraboraatti dekahydraatti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattilistalla. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 170509 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 31 tai 32 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi JuHo Pintatasoite JH 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.12.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.13230740,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CLEANJET HUUHTELUAINE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CLEANJET HUUHTELUAINE 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO FIREFLEX 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO FIREFLEX 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3127 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 4-44 UP / DOWN 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 4-44 UP / DOWN 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 444 UP / DOWN Päiväys: 14.3.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PRF 444 UP /

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KING AKKUVESI 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KING AKKUVESI 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 114-A1, 114-A5, 114-A25, 114-A200 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TRENNMITTEL S 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TRENNMITTEL S 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO WCPUHDISTAJA (Sitrus, Laventeli, Valkoapila) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO WCPUHDISTAJA

Lisätiedot

Myllynpuhdistuspelletti Grindz

Myllynpuhdistuspelletti Grindz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Myllynpuhdistuspelletti Grindz Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Mäntyöljyrasvahapposaippua 15-30 % -; - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Primer G 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Primer G 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Zero Charge Hand Lotion 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Zero Charge Hand Lotion 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1702 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63220,80278,3104366 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410721,410723,410729,3101451 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5206 EAN 6414405206006 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi JuHo Puhallushiekka 0,51,2 ja 0,10,6 Saumaushiekka 00,6 Luonnonsora 04 ja 08

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Neutralova silmähuuhde 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Neutralova silmähuuhde 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1.2

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot