Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus. Aika klo 14:00-15:15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15"

Transkriptio

1 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla Allekirjoitukset Sirkka-Liisa Anttila Puheenjohtaja Katja Tommiska Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Forssassa Sanni Junnila Juhani Kaunela Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimistossa, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Forssa, tiistaina klo

2 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Anttila Sirkka-Liisa puheenjohtaja Joenpalo Anita varapuheenjohtaja Hacklin Jorma jäsen Junnila Sanni jäsen Kaunela Juhani jäsen Kotti Antti jäsen Laaksonen Kari jäsen Ojansuu Ismo jäsen Virtanen Tapio jäsen Cavén Heidi yhtymäkokouksen pj. Uutela Matti yhtymäkokouksen 1. vara.pj. Viikari Seppo yhtymäkokouksen 2. vara.pj. Heino Juha yhtymäjohtaja, esittelijä Tommiska Katja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kuismin Annukka palvelualueen johtaja Lindroos Sirpa palvelualueen johtaja Paasikangas Jaana palvelualueen johtaja Rajahalme Margit palvelualueen johtaja Ruohonen Jarmo palvelualueen johtaja Österberg Kari palvelualueen johtaja Haimi Leena terveysvalvonnan johtaja Poistui kokouksesta klo Finning Timo vs. talousjohtaja Poissa Augustin Merja jäsen Forsblom Tuula jäsen Sotka Päivi jäsen

3 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 111 Kokouksen järjestäytyminen Somero, Päiväkoti Sammalniitty 2, TSL 13 ilmoitus Somero, Palvelukoti Lamminniemi (Katajakoti),TSL 13 ilmoitus Somero, Kiiruun koulun väistötilat, TSL 13 ilmoitus Humppila, Maurinpolku 3-5, Vammaispalvelut, TSL 13 ilmoitus Ilmoitusasiat (ympäristöterveydenhuolto) Yhtymäkokouksen pidetyn kokouksen päätösten 18 täytäntöönpano 118 Lausunnot hallituksen esityksistä 1. Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi 20 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja 2. laiksi sosiaalihuollon asiakasasioista 119 Lausunnon hyväksyminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille suun 21 terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä sairaanhoitopiirin alueella alkaen 120 Lausunto Forssan katukirkkoyhdistys ry:n avustusanomuksen osalta Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Suoritteiden ja talouden toteutuminen Attendo Oy:n hinnankorotusesitys tehostetun palveluasumisen 27 osalta vuodelle Tehostetun palveluasumisen sopimuksen jatkaminen Attendo Oy:n 28 kanssa ajalle Toimeksiantosopimukseen perustuvan tilapäisen ja osapäiväisen 30 asiakkaan kotona tapahtuvan hoidon, ns. kiertävän perhehoidon, palkkiot 126 Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 32 vanhuspalvelujen palvelualueella alkaen 127 Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksujen 36 alentaminen tai perimättä jättäminen aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueella alkaen 128 Yhtymähallituksen suunnitteluseminaari Mielenterveyshoitajan toimen muuttaminen psykologin toimeksi Yhtymäjohtajan palkaton virkavapaa Ilmoitusasiat Muut asiat 45

4 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kokouksen järjestäytyminen Yhall 111 Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Päätös: Yhtymähallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien vaali: Vuorossa pöytäkirjan tarkastajiksi ovat Merja Augustin ja Sanni Junnila (varalla Juhani Kaunela). Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sanni Junnilan ja Juhani Kaunelan. Asioiden käsittelyjärjestys: Yhtymähallitus voi päättää, että asiat käsitellään muussa kuin esityslistalle otetussa järjestyksessä. Päätös: Yhtymähallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Somero, Päiväkoti Sammalniitty 2, TSL 13 ilmoitus 245/ /2014 Yhall 112 Ilmoitus Someron kaupunki/päivähoitotoimisto on 13 :n mukaisen käyt töönot to il moi tuk sen Päiväkoti Sammalniitty 2 toiminnan aloittamisesta osoit tees sa Turuntie 1302, Pitkäjärvi. Sammalniityn päiväkoti 2 tulee korvaamaan Sammalniityn päiväkodin, joka toimii osoit teessa Turuntie 855, Pitkäjärvi. Asian vireille tulo Ilmoitus on saapunut terveydensuojeluviranomaiselle Tietoja kohteesta Kysymyksessä on ensisijaisesti päiväkoti, joka on mitoitettu yh teensä 28 lapselle. Päiväkodin tiloissa on myös esikouluikäisiä lapsia. Hen ki lö kun taa on 5 henkilöä. Rakennus on remontoitu päiväkotikäyttöön, alun perin kiinteistö on toi mi nut Pitkäjärven kauppana. Päiväkodin käytössä olevia tiloja on yh teen sä 230 m². Kohteen keittiö on jakelukeittiö, josta tehdään erillinen elintarvikelain mu kai nen elintarvikehuoneistoilmoitus. Rakennusvalvonnallinen lupatilanne Kohteelle on myönnetty rakennuslupa Rakennusvalvonta on suorittanut tiloissa loppukatselmuksen ja hyväksynyt tilat otettavaksi käyttöön. Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on suorittanut kohteessa tarkastukset , ja YHTI- luokitus Kohde on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI päiväkoti ryh mä perhe päi vä ko ti (ensisijainen) ja YHTI esiopetustilat, kohteen tarkas tus ti heys on 0,3. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä 318 : n suuruinen maksu.

6 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus liitteineen Terveysvalvonnan tarkastuspöytäkirja , ja Rakennusvalvonnan loppukatselmuspöytäkirja Päätös tiedoksi Someron kaupunki/päivähoitotoimisto Someron kaupunki/tilakeskus Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50 Terveydensuojeluasetus 4 ja 6 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKYn suunnitteluohje: Päiväkotitilojen, leikkipuistojen ja päi vä kerho jen hyväksymisperiaatteet FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: YH: Yhtymänhallitus päättää tarkastettuaan Someron kaupungin päi vähoi to toi mis ton tekemän ilmoituksen Päiväkoti Sammalniitty 2:n käyttöön ot ta mi ses ta, osoitteessa Turuntie 1302, Pitkäjärvi, että toi min ta on järjestetty siten, että erillisen määräyksen antaminen on tar peen: Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja tulee toimittaa terveysvalvonnalle mennessä. Päiväkodin läheisyydessä olevan öljysäiliön vaikutus piha-alueen maa pe rän puhtauteen on selvitettävä mennessä. Tut kimus tu lok set on toimitettava terveysvalvontaan. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 318 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

7 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Somero, Palvelukoti Lamminniemi (Katajakoti),TSL 13 ilmoitus 244/ /2014 Yhall 113 Ilmoitus Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy, osoite Jänistie 1, Some ro on tehnyt terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoituksen Ka ta ja ko dis ta, vanhusten tehostetun palveluasumisen lai tos tyyp pises tä yksiköstä. Katajakodin osoite on Jänistie 3, Somero. Asian vireille tulo Ilmoitus on saapunut ympäristöterveysasemalle Ilmoituksessa esitettyjä tietoja Katajakoti on vanhusten tehostetun palveluasumisen laitostyyppinen yk sik kö. Katajakodissa on yhteensä 60 asukaspaikkaa, jotka on jaettu neljään eri osastoon. Yhdessä osastossa on 15 ym pä ri vuo ro kautis ta tehostetun palveluasumisen paikkaa. Osastot on nimetty seuraa vas ti: alakerta Kielo ja Sinivuokko, yläkerta Mustikka ja Puolukka. Aloitusvaiheessa alkaen, toiminnassa aloittaa kaksi ala kerran osastoa (Kielo ja Sinivuokko), joissa on yhteensä 30 asu kaspaik kaa. Yläkerran kahdesta osastosta (Mustikka ja Puolukka) tehdään myöhemmin erillinen käyttöönottotarkastus toiminnan alkaessa ko. osastoilla. Osastot on eroteltu yleisistä tiloista sähköisellä lukkojärjestelmällä, jo ten osastolta poistumiseen tai osastolle pääsemiseen tarvitaan joko tunnusluku tai kulkulupa. Osastojen sisällä on yhteistä tilaa jossa on mm. oleskelutila ja ruoan tarjoiluun tarkoitettu jakelukeittiö sekä te ras si (alakerrassa) tai lasitettu parveke (yläkerta). Asukkaiden huoneet ovat 21 neliön kokoisia ja jokaisessa on sama pe rus va rus tus sis. omat wc-tilat. Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy tarjoaa asukkaille ympärivuorokautisen hoiva-, ruoka-, sii vouspal ve lun. Osastojen ulkopuoliseen alueeseen (sähkölukolla erottuna) si säl tyvät yleiset aulatilat (erilliset inva - wc sekä henkilökunnan wc), sekä ala ker ras sa väestönsuoja, jossa lääkkeiden jakohuone, huuh te luhuo ne, varastotilaa, siivouskeskus ja vaatehuoltoon tarkoitettu tila. Ala ker ras sa on myös terassi, toimisto, henkilökunnan taukotila sekä vuo de mi toi tet tu suihkuhuone. Yläkerran yleiset tilat sisältävät aulan, inva - wc:n ja henkilökunnan wc:n, puku/lepohuoneen sekä vuodemitoitetun pesuhuoneen ja sauna ti lan. Yläkerrassa on myös huuhteluhuone, siivoushuone, hen ki lökun nan sosiaaliset tilat, neuvottelutila sekä lasitettu parveke. Katajakodin osastojen keittiöt on luokiteltu jakelukeittiöiksi, joihin ruo ka toimitetaan Lamminniemen hyvinvointikeskuksesta. Osastojen

8 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus toi min nan huomioiden ei tarjoilutiloista tehdä erillistä elin tar vi ke huoneis to il moi tus ta. Keittiöiden valvonta tehdään terveydensuojelulain mu kais ten tarkastusten yhteydessä olosuhdevalvontana. Katajakoti si säl ly te tään Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen keittiön oma valvon ta suun ni tel man kuvaukseen. Rakennusvalvonnallinen lupatilanne Kohteelle on myönnetty rakennuslupa Rakennusvalvonta on suorittanut tiloissa loppukatselmuksen ja hyväksynyt tilat otettavaksi käyttöön. Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on suorittanut kohteessa tarkastukset ja Tarkastuksen mukaan rakennuksen tarkastetut osat; alakerran osastot Kielo ja Sinivuokko sekä yleiset tilat ala- ja ylä ker ras sa soveltuvat ilmoitettuun tarkoitukseen eli vanhusten tehos tet tuun laitostyyppiseen palveluasumiseen. YHTI- luokitus Kohde on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI Vanhusten te hos tetun palveluasumisen yksiköt laitostyyppinen, kohteen tarkastustiheys on 0,3. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä 318 suuruinen maksu. Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös tiedoksi Lamminniemen hyvinvointikeskus, Jänistie 1, Somero Someron kaupunki, perusturvatoimi, PL 35, Somero Someron rakennusvalvonta, Joensuuntie 20, Somero Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus liitteineen Terveystarkastajan tarkastuskertomus ja Rakennusvalvonnan loppukatselmuspöytäkirja Sovelletut oikeusohjeet

9 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50 Terveydensuojeluasetus 4 ja 6 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää tarkastettuaan Lamminniemen hy vin voin tikes kus Oy:n tekemän ilmoituksen Katajakodin, vanhusten te hos tetun laitostyyppisen palveluasumisen perustamisesta osoitteeseen Jä nis tie 3, Somero, että toiminta on järjestetty siten, ettei erillis ten määräysten antaminen ole tarpeen. Toiminta voidaan aloittaa Katajakodin osastoilla Kielo ja Sinivuokko sekä yleisissä tiloissa ala- ja yläkerrassa. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 318 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

10 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Somero, Kiiruun koulun väistötilat, TSL 13 ilmoitus 247/ /2014 Yhall 114 Ilmoitus Someron kaupunki on tehnyt terveydensuojelulain 13 :n mukaiset muu tos- ja käyttöönottoilmoitukset Kiiruun koulun korvaavien tilojen käyt töön ot ta mi ses ta. Kiiruun koulun väistötilat on jaettu useampaan yksikköön, jotka on otettu käyttöön eri aikoina. Asian vireille tulo Huoneiston käyttöönotto- ja muutosilmoitukset ovat saapuneet ympä ris tö ter veys ase mal le seuraavasti: Aikaisemmin tehdyt hyväksymiset: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely ilmoitus on saapunut F-talo, ruokala Uudelleen hyväksyminen ja hyväksyminen Kiiruun tila (luokkahuone) ja Jukola (3 luokkaa) Tietoja korvaavista tiloista Aikaisemmin tehdyt hyväksymiset Korvaavina tiloina toimivat parakki E-talo, jossa on 8 opetusluokkaa (sis. musiikkiluokka ja atk luokka) sekä yleiset tilat ja toimistoja. E-talo on hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 14S, mää rä aikai sek si koulutilaksi saakka. Delegointipäätökset So meron kaupunki Perusturvalautakunta Parakkitalot ABCD, joissa A ja B-parakeissa on 6 luokkaa ja C ja D-ta lois sa 4 luokkaa. Tiloista on tehty toistaiseksi voi massa oleva viranhaltijapäätös 2S. Delegointipäätökset Someron kaupun ki Perusturvalautakunta F-talossa on Kiiruun yläkoulun ja lukion käytössä oleva ruokala. Ruo ka la on suurtalous laitoskeittiö,jonka KUTI- luokka on E Elin tar vi ke lain mukaisen 13 :n Ilmoituksen on käsitellyt ter veys tarkas ta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen de le goin ti sään nön :n mukaan. Uudet käsittelyt: Kiiruun tilassa on Kiiruun koulun ja Someron lukion kanslia, reh to rei-

11 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus den työhuoneet, terveydenhoitajan tilat sekä 1 luokkahuone lu ku ainei den opetukseen. Kiiruun tilasta on kaksi määräaikaista viranhaltijan tekemää käyt töpää tös tä 5S, määräaikaisena asti ja myöhem min päätöksellä 10S , käyttölupa asti. De le goin ti pää tök set Someron kaupunki Perusturvalautakunta Kiiruun tilasta on haettu uutta käyttöoikeutta jätetyllä ilmoituksella. Jukolassa on yläkerrassa kuvataide- ja käsityöluokat sekä ala ker rassa ns. Juttutupa-tilassa kotitalouden teorian opetusluokka. Jukolaa ei ole käsitelty terveydensuojelulain mukaisena koulukiinteistönä aikai sem min. Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on tarkastanut tilat seuraavasti: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu F-talo (ilmoitus on käsitelty) Kiiruun tila ja Jukola ja YHTI- luokitus Kohteet on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI peruskoulu (en sisi jai nen) ja YHTI lukio (E-talossa ensisijainen), kohteiden tarkas tus ti heys on 0,3. KUTI- luokitus F-talon elintarvikehuoneistoilmoitus on käsitelty ja kohde on luo ki teltu E luokkaan, laitostyyppinen suurtalouskeittiö. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä Kiiruun tilan ja Jukolan osalta 318 : n suu ruinen maksu. Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös tiedoksi Someron kaupunki/tilakeskus Joensuuntie 20, Somero Vt. Sivistysjohtaja Jari Honkala, Joensuuntie 22, Somero

12 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Huoneiston käyttöönotto- ja muutosilmoitukset liitteineen: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu F-talo Kiiruun tila ja Jukola Terveysvalvonnan tarkastuskertomukset: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu F-talo (ilmoitus on käsitelty) Kiiruun tila ja Jukola ja Kiiruun ilmamäärämittauspöytäkirja Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50. Terveydensuojeluasetus 4, 5 ja 6. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa. Lisätietoja Leena Haimi puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää tarkastettuaan Someron kaupungin tekemät il moi tuk set Kiiruun koulun väistötilojen käyttöönottamisesta, että toimin ta on järjestetty siten, että erillisen määräyksen antaminen on tar peen: Jukolan kuvataideluokan ja kotitalousluokan (ns. Jut tu tu pa) ilmanvaihdon mittauspöytäkirja on esitettävä ter veys val von nal le mennessä. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 318 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

13 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Humppila, Maurinpolku 3-5, Vammaispalvelut, TSL 13 ilmoitus 246/ /2014 Yhall 115 Ilmoitus FSHKY/Vammaispalvelut on tehnyt terveydensuojelulain 13 :n mukai sen huoneiston käyttöönottoilmoituksen päivätoiminnasta Män tyrin teen palvelukeskuksessa, osoitteessa Maurinpolku 3-5, Hump pi la. Asian vireille tulo Ilmoitus on saapunut ympäristöterveysasemalle Kehitysvammahuollon päivätoimintatilojen pinta-ala on 99 m². Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on suorittanut kohteessa tarkastuksen Koh de on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI Ke hi tys vam maisten työ - ja päivätoimintakeskus. Tarkastuksella on todettu, että tiloissa on rakenteellista kor jaus tarvet ta ja aiempien selvitysten jälkeen tehdyistä korjaavista toi men piteis tä ei saatu selvyyttä. Terveysvalvonnan johtaja pyysi toimijalta selvitystä toteutettavista kor jaa vis ta toimenpiteistä mennessä. Aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja toimitti päivätyn selvi tyk sen, jonka mukaan toiminnalle etsitään korvaavia tiloja ja toimin ta tullaan siirtämään toisiin tiloihin mennessä. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä 159 :n suuruinen maksu. Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös tiedoksi FSHKY/Aikuissosiaalityön palvelualue/vammaispalvelut Mäntyrinteen palvelukeskus, Maurinpolku 3-5, Humppila Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus liitteineen Terveystarkastajan tarkastuskertomus , 039/2014 Terveysvalvonnan johtajan lähettämä kuulemiskirje

14 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aikuissosiaalityön palvelualuejohtajan selvitys Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50 Terveydensuojeluasetus 4 ja 6 Sosiaali - ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2014 Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää tarkastettuaan FSHKY/Vammaispalvelun teke män ilmoituksen päivätoiminnasta Mäntyrinteen pal ve lu kes kukses sa, osoitteessa Maurinpolku 3-5, Humppila, että toiminta on järjestetty siten, että erillisten määräysten antaminen on tarpeen: Toiminta tulee siirtää nykyisin käytössä olevista, korjausta vaativista ti lois ta toisiin tiloihin mennessä. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 159 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat (ympäristöterveydenhuolto) Yhall 116 Yhtymähallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: * Forssan kaupungin ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset seuraavien kiinteistöjen liittämisestä viemäriverkostoon: ( 2 ) ,(3 ) ,(4 ) , (5 ) , (6 ) , (7 ) , (8 ) , (9 ) ,(12 ) sekä vesi- ja viemäriverkostoon (10 ) ja , (11 ) * Korkeimman hallinto- oikeuden päätös , taltionumero 2015, Diaari nro 941/1/13 Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (Marika Rasila ja Mika Laine, Turuntie 230, Somero). Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi. YH: Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. Leena Haimi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

16 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Yhall 117 Yhtymäkokouksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Kuntalain 23 ja 86 :ien perusteella yhtymähallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 ja 86 :ien mukaan, jos yhtymähallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymähallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Yhtymäkokouksen ( ) päätösten täytäntöönpano tapahtuu seuraavasti: 18 Vuoden 2013 tilinpäätös Tasekirja 2013, henkilöstöraportti 2013 ja tilintarkastuskertomus tallennetaan kuntayhtymän intranettiin kaikkien käyttöön (yleiset kansiot/toimintatiedot). Paperiversioita toimitetaan erillisestä pyynnöstä. Toimintakertomus 2013 lähetetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan (Hämeenlinna), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ja sen Loimaan osavastuualueelle, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, Hämeen liitolle, Varsinais-Suomen liitolle, naapuriterveyskeskuksille Kanta-Hämeessä (Hml:n kaupungin terveyskeskus, Janakkalan terveyskeskus, Hattulan kunta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky), Somerolle, Urjalaan, Akaalle, Loimaalle ja Karkkilan sekä Nummi-Pusulan terveyskeskuksille (perusturvakuntayhtymä Karviainen), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle. Toimintakertomus 2013 löytyy myös kuntayhtymän intranetisä (yleiset kansiot/toimintatiedot) sekä kuntayhtymän kotisivuilta Toimintakertomuksen paperiversioita toimitetaan myös jäsenkunnille. 19 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 lähetetään sähköpostilla kaikille tulosyksikköjohtajille sekä osastonhoitajille tiedoksi. Arviointikertomus löytyy myös kuntayhtymän intranetista (yleiset kansiot / toimintatiedot).

17 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Markku Puron irtisanoutuminen Ote Markku Puro. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa kuntayhtymän kotisivuilla Lisätietoja Anja Myllylä, puh YJ: Yhtymähallitus päättää 1. todeta, että yhtymäkokouksen pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, sekä 2. panna päätökset täytäntöön täytäntöönpanolistan mukaisesti. YH: Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

18 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lausunnot hallituksen esityksistä 1. Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja 2. laiksi sosiaalihuollon asiakasasioista 217/ /2014 Yhall 118 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Forssan seudun hy vin vointi kun ta yh ty mää antamaan erillisen lausunnon kahdesta toisiinsa liitty väs tä luonnoksesta hallituksen esityksiksi: 1. hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 2. hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asia kas asiakir jois ta. Yhtymäjohtaja on antanut asiassa lausunnon ja se on toimi tet tu sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausuntopyyntö ja lausunnot ovat liitteinä. Lisätietoja Juha Heino puh YJ: YH: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat lausunnot. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

19 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lausunnon hyväksyminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä sairaanhoitopiirin alueella alkaen 221/ /2014 Yhall 119 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) pyytää lähettämällään lausuntopyynnöllä Kanta-Hämeen kunnilta ja kuntayhtymiltä lausuntoa suun terveydenhuollon päivystysplavelujen järjestämissuunnitelmasta. Lausuntoa on pyydetty mennessä ja FSHKY:ssä se on laadittu ja lähetetty sairaanhoitopiiriin ja tiedoksi FSHKY:n peruskunnille. Lausuntopyynnössä (Liite 1) todetaan, että Terveydenhuoltolakia täydentävä asetus 652/ 2013 määrittää kiireellisen hoidon perusteet ja päivystyksen erikoisalakohtaiset edellytykset sekä luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetus tulee voimaan Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että suun terveydenhuollon päivystysyksiköistä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa alueellisesti yhteen sovittaen siten, että ympäri vuorokauden on saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. STM:n julkaisemassa ja lausuntokierrokselle lähettämässä luonnoksessa edellä mainitun päivystysasetuksen muuttamisesta sairaanhoitopiirin kuntien ja kuntayhtymän on sovittava suun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen, yöpäivystystä lukuun ottamatta, keskittämisestä sairaanhoitopiirin alueella yhteen yhteispäivystykseen, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Tilojen, välineiden ja laitteiden on oltava päivystystoimintaan soveltuvat ja ilmoitettuna päivystysaikana tulee olla saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. Erityisvastuualueella tulee olla valmiudet keskittää yöaikainen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon päivystystoiminta yhteen toimintayksikköön. Lausuntopyynnössä esitellään KHSHP:ssä laadittu suunnitelma toimintamalliksi lukien. Sen mukaan suun terveydenhuollon kiireellinen hoito virka-ajan ulkopuolella toteutetaan keskussairaalan päivystysklinikassa niin, että arkisin päivystys tapahtuu kello ja viikonloppuisin kello 8-21 välisenä aikana. Työpanoksesta vastaisivat vuorollaan osallistuvien terveyskeskusten hammaslääkärit ja hammashoitajat. Yöaikainen päivystys olisi jatkossakin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Eduiksi mainitaan mm se, että potilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden ja laadun suhteen, potilaan jatkohoito voidaan tarvittaessa järjestää keskussairaalassa, röntgen- ja laboratoriopalvelut ovat saatavissa päivystysaikana ja toimintamalli on kustannustehokas. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin euroa vuodessa. Suunnitelmasta ei tarkemmin selviä, mistä kustannukset koostuvat ja miten ne kohdistuvat kuntiin ja kuntayhtymiin eli onko kyseessä pelkkä kapitaatiopohjainen laskutus vai käyntiluokkakohtainen kuntalaskutus, vai näiden yhdistelmä. FSHKY toteaa lausunnossaan (Liite 2) mm, että FSHKY:llä on voimassa oleva sopimus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa suun terveydenhuollon päivystysrenkaaseen osallistumisesta viikonloppujen ja arkipyhien osalta alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja

20 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus sen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Varsinais-Suomen päivystysrengas laajentaa perushammaslääkäripäivystystä päivystysasetuksen ehtojen mukaiseksi alkaen arki-iltoihin klo ja viikonloppuihin ja arkipyhiin klo TYKS:n T-sairaalassa oleva päivystyspiste toimii samoissa tiloissa muun päivystystoiminnan kanssa ja se on osoittautunut toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa mm kaikki erikoislääkäri-, kuvantamisja leikkaushoidot ovat saatavissa myös tarvittaessa suun terveydenhuollon päivystysasiakkaille. FSHKY haluaa olla aktiivisesti mukana suunnittelemassa uuden päivystysasetuksen edellyttämien suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen järjestämistä KHSHP:n alueella. Arkipyhiä ja viikonloppuja koskevan voimassa olevan FSHKY:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välisen suun terveydenhuollon perushammaslääkäripalveluja koskevan sopimuksen johdosta FSHKY:n liittyminen KHSHP:n päivystysrenkaaseen voisi tapahtua aikaisintaan alkaen, ellei tulevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ennen sitä vaihetta, jolloin mahdollinen päätös KHSHP:n kaikkien kuntien ja kuntayhtymien mukana olosta perushammaslääkäripäivystyksen yhteistyörenkaassa tehdään, on FSHKY:n mielestä yhteistyörenkaan koko vielä arvioitava ja kustannukset tarkistettava. Päivystysrenkaan ehdotettua kokoa olisi mahdollisesti suurennettava, jotta päivystysvuorojen määrä pysyisi kohtuullisena niin, että usein toistuva päivystyspanos ei vaikeuttaisi uusien hammaslääkäreiden ja hammashoitajien rekrytointia terveyskeskuksiin ja nykyinen henkilöstö pysyisi viroissa ja toimissa. Lausuntopyyntö ja lausunto ovat liitteinä. Lisätietoja Jarmo Ruohonen, puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon an net tavak si Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille suun terveydenhuollon järjes tä mis suun ni tel mas ta alkaen. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot