Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus. Aika klo 14:00-15:15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15"

Transkriptio

1 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla Allekirjoitukset Sirkka-Liisa Anttila Puheenjohtaja Katja Tommiska Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Forssassa Sanni Junnila Juhani Kaunela Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimistossa, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Forssa, tiistaina klo

2 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Anttila Sirkka-Liisa puheenjohtaja Joenpalo Anita varapuheenjohtaja Hacklin Jorma jäsen Junnila Sanni jäsen Kaunela Juhani jäsen Kotti Antti jäsen Laaksonen Kari jäsen Ojansuu Ismo jäsen Virtanen Tapio jäsen Cavén Heidi yhtymäkokouksen pj. Uutela Matti yhtymäkokouksen 1. vara.pj. Viikari Seppo yhtymäkokouksen 2. vara.pj. Heino Juha yhtymäjohtaja, esittelijä Tommiska Katja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kuismin Annukka palvelualueen johtaja Lindroos Sirpa palvelualueen johtaja Paasikangas Jaana palvelualueen johtaja Rajahalme Margit palvelualueen johtaja Ruohonen Jarmo palvelualueen johtaja Österberg Kari palvelualueen johtaja Haimi Leena terveysvalvonnan johtaja Poistui kokouksesta klo Finning Timo vs. talousjohtaja Poissa Augustin Merja jäsen Forsblom Tuula jäsen Sotka Päivi jäsen

3 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 111 Kokouksen järjestäytyminen Somero, Päiväkoti Sammalniitty 2, TSL 13 ilmoitus Somero, Palvelukoti Lamminniemi (Katajakoti),TSL 13 ilmoitus Somero, Kiiruun koulun väistötilat, TSL 13 ilmoitus Humppila, Maurinpolku 3-5, Vammaispalvelut, TSL 13 ilmoitus Ilmoitusasiat (ympäristöterveydenhuolto) Yhtymäkokouksen pidetyn kokouksen päätösten 18 täytäntöönpano 118 Lausunnot hallituksen esityksistä 1. Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi 20 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja 2. laiksi sosiaalihuollon asiakasasioista 119 Lausunnon hyväksyminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille suun 21 terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä sairaanhoitopiirin alueella alkaen 120 Lausunto Forssan katukirkkoyhdistys ry:n avustusanomuksen osalta Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Suoritteiden ja talouden toteutuminen Attendo Oy:n hinnankorotusesitys tehostetun palveluasumisen 27 osalta vuodelle Tehostetun palveluasumisen sopimuksen jatkaminen Attendo Oy:n 28 kanssa ajalle Toimeksiantosopimukseen perustuvan tilapäisen ja osapäiväisen 30 asiakkaan kotona tapahtuvan hoidon, ns. kiertävän perhehoidon, palkkiot 126 Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 32 vanhuspalvelujen palvelualueella alkaen 127 Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksujen 36 alentaminen tai perimättä jättäminen aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueella alkaen 128 Yhtymähallituksen suunnitteluseminaari Mielenterveyshoitajan toimen muuttaminen psykologin toimeksi Yhtymäjohtajan palkaton virkavapaa Ilmoitusasiat Muut asiat 45

4 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kokouksen järjestäytyminen Yhall 111 Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Päätös: Yhtymähallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien vaali: Vuorossa pöytäkirjan tarkastajiksi ovat Merja Augustin ja Sanni Junnila (varalla Juhani Kaunela). Päätös: Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sanni Junnilan ja Juhani Kaunelan. Asioiden käsittelyjärjestys: Yhtymähallitus voi päättää, että asiat käsitellään muussa kuin esityslistalle otetussa järjestyksessä. Päätös: Yhtymähallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Somero, Päiväkoti Sammalniitty 2, TSL 13 ilmoitus 245/ /2014 Yhall 112 Ilmoitus Someron kaupunki/päivähoitotoimisto on 13 :n mukaisen käyt töönot to il moi tuk sen Päiväkoti Sammalniitty 2 toiminnan aloittamisesta osoit tees sa Turuntie 1302, Pitkäjärvi. Sammalniityn päiväkoti 2 tulee korvaamaan Sammalniityn päiväkodin, joka toimii osoit teessa Turuntie 855, Pitkäjärvi. Asian vireille tulo Ilmoitus on saapunut terveydensuojeluviranomaiselle Tietoja kohteesta Kysymyksessä on ensisijaisesti päiväkoti, joka on mitoitettu yh teensä 28 lapselle. Päiväkodin tiloissa on myös esikouluikäisiä lapsia. Hen ki lö kun taa on 5 henkilöä. Rakennus on remontoitu päiväkotikäyttöön, alun perin kiinteistö on toi mi nut Pitkäjärven kauppana. Päiväkodin käytössä olevia tiloja on yh teen sä 230 m². Kohteen keittiö on jakelukeittiö, josta tehdään erillinen elintarvikelain mu kai nen elintarvikehuoneistoilmoitus. Rakennusvalvonnallinen lupatilanne Kohteelle on myönnetty rakennuslupa Rakennusvalvonta on suorittanut tiloissa loppukatselmuksen ja hyväksynyt tilat otettavaksi käyttöön. Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on suorittanut kohteessa tarkastukset , ja YHTI- luokitus Kohde on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI päiväkoti ryh mä perhe päi vä ko ti (ensisijainen) ja YHTI esiopetustilat, kohteen tarkas tus ti heys on 0,3. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä 318 : n suuruinen maksu.

6 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus liitteineen Terveysvalvonnan tarkastuspöytäkirja , ja Rakennusvalvonnan loppukatselmuspöytäkirja Päätös tiedoksi Someron kaupunki/päivähoitotoimisto Someron kaupunki/tilakeskus Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50 Terveydensuojeluasetus 4 ja 6 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKYn suunnitteluohje: Päiväkotitilojen, leikkipuistojen ja päi vä kerho jen hyväksymisperiaatteet FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: YH: Yhtymänhallitus päättää tarkastettuaan Someron kaupungin päi vähoi to toi mis ton tekemän ilmoituksen Päiväkoti Sammalniitty 2:n käyttöön ot ta mi ses ta, osoitteessa Turuntie 1302, Pitkäjärvi, että toi min ta on järjestetty siten, että erillisen määräyksen antaminen on tar peen: Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja tulee toimittaa terveysvalvonnalle mennessä. Päiväkodin läheisyydessä olevan öljysäiliön vaikutus piha-alueen maa pe rän puhtauteen on selvitettävä mennessä. Tut kimus tu lok set on toimitettava terveysvalvontaan. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 318 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

7 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Somero, Palvelukoti Lamminniemi (Katajakoti),TSL 13 ilmoitus 244/ /2014 Yhall 113 Ilmoitus Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy, osoite Jänistie 1, Some ro on tehnyt terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoituksen Ka ta ja ko dis ta, vanhusten tehostetun palveluasumisen lai tos tyyp pises tä yksiköstä. Katajakodin osoite on Jänistie 3, Somero. Asian vireille tulo Ilmoitus on saapunut ympäristöterveysasemalle Ilmoituksessa esitettyjä tietoja Katajakoti on vanhusten tehostetun palveluasumisen laitostyyppinen yk sik kö. Katajakodissa on yhteensä 60 asukaspaikkaa, jotka on jaettu neljään eri osastoon. Yhdessä osastossa on 15 ym pä ri vuo ro kautis ta tehostetun palveluasumisen paikkaa. Osastot on nimetty seuraa vas ti: alakerta Kielo ja Sinivuokko, yläkerta Mustikka ja Puolukka. Aloitusvaiheessa alkaen, toiminnassa aloittaa kaksi ala kerran osastoa (Kielo ja Sinivuokko), joissa on yhteensä 30 asu kaspaik kaa. Yläkerran kahdesta osastosta (Mustikka ja Puolukka) tehdään myöhemmin erillinen käyttöönottotarkastus toiminnan alkaessa ko. osastoilla. Osastot on eroteltu yleisistä tiloista sähköisellä lukkojärjestelmällä, jo ten osastolta poistumiseen tai osastolle pääsemiseen tarvitaan joko tunnusluku tai kulkulupa. Osastojen sisällä on yhteistä tilaa jossa on mm. oleskelutila ja ruoan tarjoiluun tarkoitettu jakelukeittiö sekä te ras si (alakerrassa) tai lasitettu parveke (yläkerta). Asukkaiden huoneet ovat 21 neliön kokoisia ja jokaisessa on sama pe rus va rus tus sis. omat wc-tilat. Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy tarjoaa asukkaille ympärivuorokautisen hoiva-, ruoka-, sii vouspal ve lun. Osastojen ulkopuoliseen alueeseen (sähkölukolla erottuna) si säl tyvät yleiset aulatilat (erilliset inva - wc sekä henkilökunnan wc), sekä ala ker ras sa väestönsuoja, jossa lääkkeiden jakohuone, huuh te luhuo ne, varastotilaa, siivouskeskus ja vaatehuoltoon tarkoitettu tila. Ala ker ras sa on myös terassi, toimisto, henkilökunnan taukotila sekä vuo de mi toi tet tu suihkuhuone. Yläkerran yleiset tilat sisältävät aulan, inva - wc:n ja henkilökunnan wc:n, puku/lepohuoneen sekä vuodemitoitetun pesuhuoneen ja sauna ti lan. Yläkerrassa on myös huuhteluhuone, siivoushuone, hen ki lökun nan sosiaaliset tilat, neuvottelutila sekä lasitettu parveke. Katajakodin osastojen keittiöt on luokiteltu jakelukeittiöiksi, joihin ruo ka toimitetaan Lamminniemen hyvinvointikeskuksesta. Osastojen

8 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus toi min nan huomioiden ei tarjoilutiloista tehdä erillistä elin tar vi ke huoneis to il moi tus ta. Keittiöiden valvonta tehdään terveydensuojelulain mu kais ten tarkastusten yhteydessä olosuhdevalvontana. Katajakoti si säl ly te tään Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen keittiön oma valvon ta suun ni tel man kuvaukseen. Rakennusvalvonnallinen lupatilanne Kohteelle on myönnetty rakennuslupa Rakennusvalvonta on suorittanut tiloissa loppukatselmuksen ja hyväksynyt tilat otettavaksi käyttöön. Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on suorittanut kohteessa tarkastukset ja Tarkastuksen mukaan rakennuksen tarkastetut osat; alakerran osastot Kielo ja Sinivuokko sekä yleiset tilat ala- ja ylä ker ras sa soveltuvat ilmoitettuun tarkoitukseen eli vanhusten tehos tet tuun laitostyyppiseen palveluasumiseen. YHTI- luokitus Kohde on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI Vanhusten te hos tetun palveluasumisen yksiköt laitostyyppinen, kohteen tarkastustiheys on 0,3. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä 318 suuruinen maksu. Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös tiedoksi Lamminniemen hyvinvointikeskus, Jänistie 1, Somero Someron kaupunki, perusturvatoimi, PL 35, Somero Someron rakennusvalvonta, Joensuuntie 20, Somero Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus liitteineen Terveystarkastajan tarkastuskertomus ja Rakennusvalvonnan loppukatselmuspöytäkirja Sovelletut oikeusohjeet

9 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50 Terveydensuojeluasetus 4 ja 6 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää tarkastettuaan Lamminniemen hy vin voin tikes kus Oy:n tekemän ilmoituksen Katajakodin, vanhusten te hos tetun laitostyyppisen palveluasumisen perustamisesta osoitteeseen Jä nis tie 3, Somero, että toiminta on järjestetty siten, ettei erillis ten määräysten antaminen ole tarpeen. Toiminta voidaan aloittaa Katajakodin osastoilla Kielo ja Sinivuokko sekä yleisissä tiloissa ala- ja yläkerrassa. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 318 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

10 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Somero, Kiiruun koulun väistötilat, TSL 13 ilmoitus 247/ /2014 Yhall 114 Ilmoitus Someron kaupunki on tehnyt terveydensuojelulain 13 :n mukaiset muu tos- ja käyttöönottoilmoitukset Kiiruun koulun korvaavien tilojen käyt töön ot ta mi ses ta. Kiiruun koulun väistötilat on jaettu useampaan yksikköön, jotka on otettu käyttöön eri aikoina. Asian vireille tulo Huoneiston käyttöönotto- ja muutosilmoitukset ovat saapuneet ympä ris tö ter veys ase mal le seuraavasti: Aikaisemmin tehdyt hyväksymiset: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely ilmoitus on saapunut F-talo, ruokala Uudelleen hyväksyminen ja hyväksyminen Kiiruun tila (luokkahuone) ja Jukola (3 luokkaa) Tietoja korvaavista tiloista Aikaisemmin tehdyt hyväksymiset Korvaavina tiloina toimivat parakki E-talo, jossa on 8 opetusluokkaa (sis. musiikkiluokka ja atk luokka) sekä yleiset tilat ja toimistoja. E-talo on hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 14S, mää rä aikai sek si koulutilaksi saakka. Delegointipäätökset So meron kaupunki Perusturvalautakunta Parakkitalot ABCD, joissa A ja B-parakeissa on 6 luokkaa ja C ja D-ta lois sa 4 luokkaa. Tiloista on tehty toistaiseksi voi massa oleva viranhaltijapäätös 2S. Delegointipäätökset Someron kaupun ki Perusturvalautakunta F-talossa on Kiiruun yläkoulun ja lukion käytössä oleva ruokala. Ruo ka la on suurtalous laitoskeittiö,jonka KUTI- luokka on E Elin tar vi ke lain mukaisen 13 :n Ilmoituksen on käsitellyt ter veys tarkas ta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen de le goin ti sään nön :n mukaan. Uudet käsittelyt: Kiiruun tilassa on Kiiruun koulun ja Someron lukion kanslia, reh to rei-

11 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus den työhuoneet, terveydenhoitajan tilat sekä 1 luokkahuone lu ku ainei den opetukseen. Kiiruun tilasta on kaksi määräaikaista viranhaltijan tekemää käyt töpää tös tä 5S, määräaikaisena asti ja myöhem min päätöksellä 10S , käyttölupa asti. De le goin ti pää tök set Someron kaupunki Perusturvalautakunta Kiiruun tilasta on haettu uutta käyttöoikeutta jätetyllä ilmoituksella. Jukolassa on yläkerrassa kuvataide- ja käsityöluokat sekä ala ker rassa ns. Juttutupa-tilassa kotitalouden teorian opetusluokka. Jukolaa ei ole käsitelty terveydensuojelulain mukaisena koulukiinteistönä aikai sem min. Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on tarkastanut tilat seuraavasti: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu F-talo (ilmoitus on käsitelty) Kiiruun tila ja Jukola ja YHTI- luokitus Kohteet on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI peruskoulu (en sisi jai nen) ja YHTI lukio (E-talossa ensisijainen), kohteiden tarkas tus ti heys on 0,3. KUTI- luokitus F-talon elintarvikehuoneistoilmoitus on käsitelty ja kohde on luo ki teltu E luokkaan, laitostyyppinen suurtalouskeittiö. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä Kiiruun tilan ja Jukolan osalta 318 : n suu ruinen maksu. Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös tiedoksi Someron kaupunki/tilakeskus Joensuuntie 20, Somero Vt. Sivistysjohtaja Jari Honkala, Joensuuntie 22, Somero

12 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Huoneiston käyttöönotto- ja muutosilmoitukset liitteineen: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu F-talo Kiiruun tila ja Jukola Terveysvalvonnan tarkastuskertomukset: E-talo, Someron lukio (Solu) ABCD- talo Kiiruun yläkoulu F-talo (ilmoitus on käsitelty) Kiiruun tila ja Jukola ja Kiiruun ilmamäärämittauspöytäkirja Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50. Terveydensuojeluasetus 4, 5 ja 6. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa. Lisätietoja Leena Haimi puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää tarkastettuaan Someron kaupungin tekemät il moi tuk set Kiiruun koulun väistötilojen käyttöönottamisesta, että toimin ta on järjestetty siten, että erillisen määräyksen antaminen on tar peen: Jukolan kuvataideluokan ja kotitalousluokan (ns. Jut tu tu pa) ilmanvaihdon mittauspöytäkirja on esitettävä ter veys val von nal le mennessä. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 318 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

13 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Humppila, Maurinpolku 3-5, Vammaispalvelut, TSL 13 ilmoitus 246/ /2014 Yhall 115 Ilmoitus FSHKY/Vammaispalvelut on tehnyt terveydensuojelulain 13 :n mukai sen huoneiston käyttöönottoilmoituksen päivätoiminnasta Män tyrin teen palvelukeskuksessa, osoitteessa Maurinpolku 3-5, Hump pi la. Asian vireille tulo Ilmoitus on saapunut ympäristöterveysasemalle Kehitysvammahuollon päivätoimintatilojen pinta-ala on 99 m². Terveysvalvonnan tarkastus Terveysvalvonta on suorittanut kohteessa tarkastuksen Koh de on luokiteltu YHTI- luokkaan YHTI Ke hi tys vam maisten työ - ja päivätoimintakeskus. Tarkastuksella on todettu, että tiloissa on rakenteellista kor jaus tarvet ta ja aiempien selvitysten jälkeen tehdyistä korjaavista toi men piteis tä ei saatu selvyyttä. Terveysvalvonnan johtaja pyysi toimijalta selvitystä toteutettavista kor jaa vis ta toimenpiteistä mennessä. Aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja toimitti päivätyn selvi tyk sen, jonka mukaan toiminnalle etsitään korvaavia tiloja ja toimin ta tullaan siirtämään toisiin tiloihin mennessä. Ilmoitusta koskeva maksu Yhtymähallituksen hyväksymän maksutaksan mukaisesti peritään ilmoi tuk sen käsittelystä 159 :n suuruinen maksu. Päätöksen voimassaoloaika Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös tiedoksi FSHKY/Aikuissosiaalityön palvelualue/vammaispalvelut Mäntyrinteen palvelukeskus, Maurinpolku 3-5, Humppila Päätöksen perusteena olevat asiakirjat Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus liitteineen Terveystarkastajan tarkastuskertomus , 039/2014 Terveysvalvonnan johtajan lähettämä kuulemiskirje

14 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aikuissosiaalityön palvelualuejohtajan selvitys Sovelletut oikeusohjeet Terveydensuojelulaki 13, 15 ja 50 Terveydensuojeluasetus 4 ja 6 Sosiaali - ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tar koi te tuis ta huoneistoista /167 FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2014 Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää tarkastettuaan FSHKY/Vammaispalvelun teke män ilmoituksen päivätoiminnasta Mäntyrinteen pal ve lu kes kukses sa, osoitteessa Maurinpolku 3-5, Humppila, että toiminta on järjestetty siten, että erillisten määräysten antaminen on tarpeen: Toiminta tulee siirtää nykyisin käytössä olevista, korjausta vaativista ti lois ta toisiin tiloihin mennessä. Yhtymähallitus päättää määrätä ilmoituksen käsittelystä 159 euron suuruisen maksun. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat (ympäristöterveydenhuolto) Yhall 116 Yhtymähallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: * Forssan kaupungin ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset seuraavien kiinteistöjen liittämisestä viemäriverkostoon: ( 2 ) ,(3 ) ,(4 ) , (5 ) , (6 ) , (7 ) , (8 ) , (9 ) ,(12 ) sekä vesi- ja viemäriverkostoon (10 ) ja , (11 ) * Korkeimman hallinto- oikeuden päätös , taltionumero 2015, Diaari nro 941/1/13 Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (Marika Rasila ja Mika Laine, Turuntie 230, Somero). Lisätietoja Leena Haimi, puh YJ: Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi. YH: Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. Leena Haimi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

16 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Yhall 117 Yhtymäkokouksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Kuntalain 23 ja 86 :ien perusteella yhtymähallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 ja 86 :ien mukaan, jos yhtymähallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymähallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Yhtymäkokouksen ( ) päätösten täytäntöönpano tapahtuu seuraavasti: 18 Vuoden 2013 tilinpäätös Tasekirja 2013, henkilöstöraportti 2013 ja tilintarkastuskertomus tallennetaan kuntayhtymän intranettiin kaikkien käyttöön (yleiset kansiot/toimintatiedot). Paperiversioita toimitetaan erillisestä pyynnöstä. Toimintakertomus 2013 lähetetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan (Hämeenlinna), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ja sen Loimaan osavastuualueelle, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, Hämeen liitolle, Varsinais-Suomen liitolle, naapuriterveyskeskuksille Kanta-Hämeessä (Hml:n kaupungin terveyskeskus, Janakkalan terveyskeskus, Hattulan kunta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky), Somerolle, Urjalaan, Akaalle, Loimaalle ja Karkkilan sekä Nummi-Pusulan terveyskeskuksille (perusturvakuntayhtymä Karviainen), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle. Toimintakertomus 2013 löytyy myös kuntayhtymän intranetisä (yleiset kansiot/toimintatiedot) sekä kuntayhtymän kotisivuilta Toimintakertomuksen paperiversioita toimitetaan myös jäsenkunnille. 19 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 lähetetään sähköpostilla kaikille tulosyksikköjohtajille sekä osastonhoitajille tiedoksi. Arviointikertomus löytyy myös kuntayhtymän intranetista (yleiset kansiot / toimintatiedot).

17 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Markku Puron irtisanoutuminen Ote Markku Puro. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa kuntayhtymän kotisivuilla Lisätietoja Anja Myllylä, puh YJ: Yhtymähallitus päättää 1. todeta, että yhtymäkokouksen pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, sekä 2. panna päätökset täytäntöön täytäntöönpanolistan mukaisesti. YH: Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

18 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lausunnot hallituksen esityksistä 1. Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja 2. laiksi sosiaalihuollon asiakasasioista 217/ /2014 Yhall 118 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Forssan seudun hy vin vointi kun ta yh ty mää antamaan erillisen lausunnon kahdesta toisiinsa liitty väs tä luonnoksesta hallituksen esityksiksi: 1. hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 2. hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asia kas asiakir jois ta. Yhtymäjohtaja on antanut asiassa lausunnon ja se on toimi tet tu sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausuntopyyntö ja lausunnot ovat liitteinä. Lisätietoja Juha Heino puh YJ: YH: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat lausunnot. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

19 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lausunnon hyväksyminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä sairaanhoitopiirin alueella alkaen 221/ /2014 Yhall 119 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) pyytää lähettämällään lausuntopyynnöllä Kanta-Hämeen kunnilta ja kuntayhtymiltä lausuntoa suun terveydenhuollon päivystysplavelujen järjestämissuunnitelmasta. Lausuntoa on pyydetty mennessä ja FSHKY:ssä se on laadittu ja lähetetty sairaanhoitopiiriin ja tiedoksi FSHKY:n peruskunnille. Lausuntopyynnössä (Liite 1) todetaan, että Terveydenhuoltolakia täydentävä asetus 652/ 2013 määrittää kiireellisen hoidon perusteet ja päivystyksen erikoisalakohtaiset edellytykset sekä luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetus tulee voimaan Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että suun terveydenhuollon päivystysyksiköistä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa alueellisesti yhteen sovittaen siten, että ympäri vuorokauden on saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. STM:n julkaisemassa ja lausuntokierrokselle lähettämässä luonnoksessa edellä mainitun päivystysasetuksen muuttamisesta sairaanhoitopiirin kuntien ja kuntayhtymän on sovittava suun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen, yöpäivystystä lukuun ottamatta, keskittämisestä sairaanhoitopiirin alueella yhteen yhteispäivystykseen, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Tilojen, välineiden ja laitteiden on oltava päivystystoimintaan soveltuvat ja ilmoitettuna päivystysaikana tulee olla saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. Erityisvastuualueella tulee olla valmiudet keskittää yöaikainen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon päivystystoiminta yhteen toimintayksikköön. Lausuntopyynnössä esitellään KHSHP:ssä laadittu suunnitelma toimintamalliksi lukien. Sen mukaan suun terveydenhuollon kiireellinen hoito virka-ajan ulkopuolella toteutetaan keskussairaalan päivystysklinikassa niin, että arkisin päivystys tapahtuu kello ja viikonloppuisin kello 8-21 välisenä aikana. Työpanoksesta vastaisivat vuorollaan osallistuvien terveyskeskusten hammaslääkärit ja hammashoitajat. Yöaikainen päivystys olisi jatkossakin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Eduiksi mainitaan mm se, että potilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden ja laadun suhteen, potilaan jatkohoito voidaan tarvittaessa järjestää keskussairaalassa, röntgen- ja laboratoriopalvelut ovat saatavissa päivystysaikana ja toimintamalli on kustannustehokas. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin euroa vuodessa. Suunnitelmasta ei tarkemmin selviä, mistä kustannukset koostuvat ja miten ne kohdistuvat kuntiin ja kuntayhtymiin eli onko kyseessä pelkkä kapitaatiopohjainen laskutus vai käyntiluokkakohtainen kuntalaskutus, vai näiden yhdistelmä. FSHKY toteaa lausunnossaan (Liite 2) mm, että FSHKY:llä on voimassa oleva sopimus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa suun terveydenhuollon päivystysrenkaaseen osallistumisesta viikonloppujen ja arkipyhien osalta alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja

20 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus sen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Varsinais-Suomen päivystysrengas laajentaa perushammaslääkäripäivystystä päivystysasetuksen ehtojen mukaiseksi alkaen arki-iltoihin klo ja viikonloppuihin ja arkipyhiin klo TYKS:n T-sairaalassa oleva päivystyspiste toimii samoissa tiloissa muun päivystystoiminnan kanssa ja se on osoittautunut toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa mm kaikki erikoislääkäri-, kuvantamisja leikkaushoidot ovat saatavissa myös tarvittaessa suun terveydenhuollon päivystysasiakkaille. FSHKY haluaa olla aktiivisesti mukana suunnittelemassa uuden päivystysasetuksen edellyttämien suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen järjestämistä KHSHP:n alueella. Arkipyhiä ja viikonloppuja koskevan voimassa olevan FSHKY:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välisen suun terveydenhuollon perushammaslääkäripalveluja koskevan sopimuksen johdosta FSHKY:n liittyminen KHSHP:n päivystysrenkaaseen voisi tapahtua aikaisintaan alkaen, ellei tulevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ennen sitä vaihetta, jolloin mahdollinen päätös KHSHP:n kaikkien kuntien ja kuntayhtymien mukana olosta perushammaslääkäripäivystyksen yhteistyörenkaassa tehdään, on FSHKY:n mielestä yhteistyörenkaan koko vielä arvioitava ja kustannukset tarkistettava. Päivystysrenkaan ehdotettua kokoa olisi mahdollisesti suurennettava, jotta päivystysvuorojen määrä pysyisi kohtuullisena niin, että usein toistuva päivystyspanos ei vaikeuttaisi uusien hammaslääkäreiden ja hammashoitajien rekrytointia terveyskeskuksiin ja nykyinen henkilöstö pysyisi viroissa ja toimissa. Lausuntopyyntö ja lausunto ovat liitteinä. Lisätietoja Jarmo Ruohonen, puh YJ: YH: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon an net tavak si Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille suun terveydenhuollon järjes tä mis suun ni tel mas ta alkaen. Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 Kyh 24.1.2012 3 Kyh liite 1 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA 1 Yhtymähallitus

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (4)

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (4) 1 (4) Lausunto 11.7.2014 LAUSUNTO SUUNNITELMASTA SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 1.1.2015 ALKAEN Viite: Lausuntopyyntö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Kyh 15.9.2009 80 Kyh liite 3 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA - SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUA - TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA - TUKIPALVELUMAKSUJA Sovelletaan maksuihin jotka ovat

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA Perusturvalautakunta 59 13.10.2010 Perusturvalautakunta 56 05.10.2011 LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA PETUL 59 Ikääntyvien palveluissa on edessä

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Ratkaisuvallan siirto perusturvatoimessa

Ratkaisuvallan siirto perusturvatoimessa Perusturvalautakunta 48 21.05.2014 Ratkaisuvallan siirto perusturvatoimessa 518/10/2014 Perusturvalautakunta 48 Ranuan kunnan hallintosäännön 2 mukaan toimielimet ratkaisevat toi mi aloilleen kuuluvat

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot