RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN"

Transkriptio

1 RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) KOIVIKKO, Miia MÄKINEN, Erja Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 68 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli Suomi Salainen saakka RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja MERTANEN, Enni Toimeksiantaja(t) Jyväskylän ammattikorkeakoulun Restonomipalvelut Tiivistelmä Työn tarkoituksena oli selvittää Rosmariinissa tarjottavien lounaiden ravintoainesisällöt ja verrata niitä yleisiin ravitsemussuosituksiin. Tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin Rosmariinissa tarjottavat lounaat täyttävät yleiset ravitsemussuositukset. Työssä käytettiin apuna Aromi-tietokoneohjelmaa, SPSS for Windows-tilastointiohjelmaa sekä Exceltaulukkolaskentaohjelmaa. Aromin avulla laskettiin ravintoainesisällöt, joista tehtiin muiden ohjelmien avulla tarvittavat taulukot ja kaaviot. Näitä tuloksia analysoidaan tässä työssä. Laskelmista selvisi, että Rosmariinin lounaiden ravitsemuksellinen laatu kaipaa korjaamista. Ruoissa on liikaa suolaa ja rasvan määrä on melko korkealla. Lisäksi eri ruokalajien ravintoainesisällöt vaihtelevat suuresti. Nämä ongelmat on helppo korjata, jos kiinnitetään entistä enemmän huomiota käytettäviin raaka-aineisiin sekä ruoanvalmistuksessa käytettävien rasvojen laatuun. Opinnäytetyömme on tarpeellinen, koska tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtenäistä laadunvalvontajärjestelmää suurkeittiöruoille. Tämän opinnäytetyön avulla voidaan Rosmariinin lounaiden ravitsemuksellisesta laatua kehittää. Tavoitteena oli myös antaa Rosmariinin henkilökunnalle ideoita ravintoainesisältöjen korjaamiseen. Avainsanat (asiasanat) ravitsemus, ravitsemussuositukset, Rosmariini Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) Type of Publication Bachelor s thesis KOIVIKKO, Miia MÄKINEN, Erja Pages 68 Confidential Language Until Finnish Title MEALS AT THE RESTAURANT ROSMARIINI - THEIR NUTRITIONAL VALUE COMPARED TO THE GENERAL NUTRITIONAL RECOMMENDATIONS Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor MERTANEN, Enni Assigned by Jyväskylä Polytechnic, School of Tourism and Services Management/Restomonipalvelut Abstract This thesis studied the lunch meals and nutritional values at the restaurant Rosmariini. These were compared to the Finnish nutritional recommendations. The focus was on finding out how the staff could improve the nutritional value of the served food. The data were collected and processed with help of Aromi-compute program, SPSS for Windowsstatistical program and EXCEL-spreadsheet program. Aromi was used to collect the nutritional values and other programs to make the necessary diagrams and tables, which were then analyzed in the thesis. The conclusion was that some of lunch meals needed attention at Rosmariini. The use of salt and fat were the main concerns. There were also very big differences between the different meals and their nutrients. These problems are easy to fix if attention is paid to the type of fat and the raw materials while preparing the lunch. This thesis is necessary because at the moment the Finnish institutional kitchens do not have a standardized quality assurance system. With the help of this thesis meals in Rosmariini and their nutritional value can be developed. Keywords nutrition, nutritional recommendations, Rosmariini Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO RAVITSEMUSSUOSITUKSET Suomalaiset ravitsemussuositukset Pohjoismaiset ravitsemussuositukset RAVINNON HYVÄ KOOSTUMUS SUOMALAISEN RAVITSEMUKSEN ONGELMAKOHDAT SUOMALAISTEN LOUNASRUOKAILU TERVEELLINEN LOUNASRUOKAILU ERITYISRUOKAVALIOT Kasvisruokavaliot Gluteeniton ruokavalio Laktoosirajoitteinen ruokavalio ROSMARIININ LOUNASRUOKAILU AINEISTO JA MENETELMÄT TUTKIMUKSEN TULOKSET Rosmariinin lounaista saatava energia Rosmariinin lounaista saatavat hiilihydraatit Rosmariinin lounaista saatava rasva Rosmariinin lounaista saatava proteiini Rosmariinin lounaista saatava suola TULOSTEN LUOTETTAVUUS JA POHDINTA...55

5 LÄHTEET LIITTEET...61 LIITE 1. Ruokaympyrä ja ruokakolmio...62 LIITE 2. Lautasmalli...63 LIITE 3. Rosmariinin normaalilounaiden energiaravintoaineiden jakaumat ruokalajeittain...64 LIITE 4. Rosmariinin kasvislounaiden energiaravintoaineiden jakaumat ruokalajeittain...65 LIITE 5. Rosmariinin keittolounaiden energiaravintoaineiden jakaumat ruokalajeittain...66 LIITE 6. Rosmariinin ruokaisien salaattien energiaravintoaineiden jakaumat ruokalajeittain...67 LIITE 7. Leivän, levitteen ja juoman ravintoarvot...68 TAULUKOT TAULUKKO 1. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 1996 ja TAULUKKO 2. Tutkimuksessa mukana olleiden Rosmariinin lounaiden määrät...24 TAULUKKO 3. Energian tarpeen suositukset kohtalaisesti tai vähän liikkuville aikuisille...30 KUVIOT KUVIO 1. Rosmariinin lounaista saatavan energian määrät kilokaloreina...25 KUVIO 2. Rosmariinin normaalilounaiden kokonaisenergiamäärät kilokaloreina ruokalajeittain...26 KUVIO 3. Rosmariinin kasvislounaiden kokonaisenergiamäärät kilokaloreina ruokalajeittain...27 KUVIO 4. Rosmariinin keittolounaiden kokonaisenergiamäärät kilokaloreina ruokalajeittain...28 KUVIO 5. Rosmariinin ruokaisien salaattien kokonaisenergiamäärät kilokaloreina ruokalajeittain...29 KUVIO 6. Rosmariinin lounaista saatavan hiilihydraatin määrät grammoina...32

6 KUVIO 7. Rosmariinin normaalilounaista saatava hiilihydraattimäärä grammoina ruokalajeittain...33 KUVIO 8. Rosmariinin kasvislounaista saatava hiilihydraattimäärä grammoina ruokalajeittain...34 KUVIO 9. Rosmariinin keittolounaista saatava hiilihydraattimäärä grammoina ruokalajeittain...35 KUVIO 10. Rosmariinin ruokaisista salaateista saatava hiilihydraattimäärä grammoina ruokalajeittain...36 KUVIO 11. Rosmariinin lounaista saatavan rasvan määrät grammoina...37 KUVIO 12. Rosmariinin normaalilounaista saatavan rasvan määrä grammoina ruokalajeittain...39 KUVIO 13. Rosmariinin kasvislounaista saatavan rasvan määrä grammoina ruokalajeittain...40 KUVIO 14. Rosmariinin keittolounaista saatavan rasvan määrä grammoina ruokalajeittain...41 KUVIO 15. Rosmariinin ruokaisista salaateista saatavan rasvan määrä grammoina ruokalajeittain...42 KUVIO 16. Rosmariinin lounaista saatavan proteiinin määrä grammoina...44 KUVIO 17. Rosmariinin normaalilounaista saatavan proteiinin määrä grammoina ruokalajeittain...45 KUVIO 18. Rosmariinin kasvislounaista saatavan proteiinin määrä grammoina ruokalajeittain...46 KUVIO 19. Rosmariinin keittolounaista saatavan proteiinin määrä grammoina ruokalajeittain...47 KUVIO 20. Rosmariinin ruokaisista salaateista saatavan proteiinin määrä grammoina ruokalajeittain...48 KUVIO 21. Rosmariinin lounaista saatavan suolan määrät grammoina...49 KUVIO 22. Rosmariinin normaalilounaista saatavan suolan määrä grammoina...51 KUVIO 23. Rosmariinin kasvislounaista saatavan suolan määrä grammoina...52 KUVIO 24. Rosmariinin keittolounaista saatavan suolan määrä grammoina...53 KUVIO 25. Rosmariinin ruokaisista salaateista saatavan suolan määrä grammoina..54 3

7 4 1 JOHDANTO Suomalaisten ravitsemusta ja nykyistä ravitsemuksen tilaa on tutkittu eri tavoin. Aika ajoin ilmestyy Ravitsemuskertomus, joka selvittää suomalaisten ravitsemuksen tilaa. Tällä hetkellä merkittävin ravitsemusongelma liittyy lihavuuteen, joka on yleistymässä sekä miehillä että naisilla. Tämän vuoksi yhä useampi sairastuu sydän- ja verisuonitauteihin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Koska suurtalouskeittiöissä valmistettujen ruokien ravitsemuksellista laatua on tutkittu varsin vähän, työmme tarkoituksena oli saada selville, kuinka hyvin oppilaitoksemme henkilöstöravintola Rosmariinin ruoat täyttävät yleiset ravitsemussuositukset. Toimeksiantajamme on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Restonomipalvelut. Aikaisemmin oppilaitoksemme henkilöstöravintolan tarjoamista lounaista ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, joten työmme on lajissaan ensimmäinen. Työmme antaa varmasti aihetta miettiä ja kehittää Rosmariinin ruokia enemmän ravitsemussuositusten mukaisiksi. Tämä opinnäytetyö antaa kuvan siitä, millaisia ruokia ravintola Rosmariinissa tarjotaan.

8 5 2 RAVITSEMUSSUOSITUKSET Suomalaiset ravitsemussuositukset on laadittu auttamaan ihmisiä kokoamaan ravitsemuksellisesti oikeanlainen ruokavalio. Suositukset laatii Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ruokavaliomalleiksi neuvottelukunta on valinnut ruokaympyrän, ruokakolmion sekä lautasmallin (Liitteet 1 ja 2). Päivitetyt suomalaiset ravitsemussuositukset valmistuvat keväällä 2005 (Aro 2004, 26). Ravitsemussuosituksille on Suomessa asetettu tavoitteet, joiden avulla kansanravitsemuksen tilaa pyritään parantamaan. Näitä tavoitteita ovat energian ja kulutuksen tasapainottaminen, ravintoaineiden tasapuolinen saanti, hiilihydraattien osuuden lisääminen ravinnossa, suolan saannin vähentäminen sekä alkoholin kulutuksen pitäminen kohtuullisena. Merkittävin kansanravitsemusongelma Suomessa on tällä hetkellä lihavuuden lisääntyminen. Lihavuus on yleistynyt sekä naisten että miesten keskuudessa, ja sen vuoksi yhä useampi sairastuu kohonneeseen verenpaineeseen, tyypin 2 diabeteksen, sappikivitautiin sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksiin. (Valtion ravitsemusne u- vottelukunta, 2003, 14; Maa- ja metsätalousministeriö, 2004.) 2.1 Suomalaiset ravitsemussuositukset Suomalaiset ravitsemussuositukset pyrkivät määrittelemään eri väestöryhmien ravintoaineiden saantia sekä tavoitteita hyvän kansanterveyden saavuttamiseksi ja sen edistämiseksi (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 1998, 3,10). Suomessa seurataan tiiviisti aikuisikäisen väestön ruokailutottumuksia, ja sen vuoksi mahdolliset kansanravitsemusongelmat ovat hyvin tiedossa. Onneksi myös väestö on ymmärtänyt terveellisen ruokavalion merkityksen ja kiinnostus terveyden edistämiseen ruokavalion avulla on kasvanut. (Suojanen 2003, 161.) Suomalaiset ravitsemussuositukset on suunnattu auttamaan joukkoruokailun suunnittelussa, jotta ruoasta saataisiin monipuolista, terveellistä ja hygieenistä. Suosituksia käytetään myös ravitsemusopetuksen ja -kasvatuksen perusaineistona ja ne ovat antamassa ohjeita arvioitaessa ryhmien ja joukkojen ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 1998, 3,10.)

9 Suomalaiset ravitsemustottumukset ovat muuttuneet vuosien saatossa. Suosimme nykyään vähärasvaisia ja rasvattomia maitotaloustuotteita. Voin sijaan käytämme nyk y- ään enemmän kasvimargariineja ja rasvaseoksia, joten kovan rasvan saanti on vähe n- tynyt. (Emt. 8.) Kalan käyttöä ravintona suomalaisten tulee edelleen lisätä, koska kala sisältää sydämelle terveellisiä rasvahappoja. Tämä myönteinen kehityssuunta tulee jatkumaan, mutta se edellyttää terveyttä edistävien toimenpiteiden jatkamista ja tehostamista sekä uusia toimenpiteitä, joilla edistetään ja parannetaan väestön elinoloja ja - tapoja. Terveyspalveluja tulee myös pitää ajan tasalla. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003,18.) 6 Aikuisten ruokakäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ruokapalveluiden ja ravitsemusohjauksen avulla. Aikuisväestön ruokakäyttäytyminen tulee saada suositusten mukaiseksi, koska niin voitaisiin vähentää sepelvaltimo- ja verenpainetaudin sekä monien muiden sairauksien yleisyyttä. Tärkeimmät tavoitteet aikuisväestön keskuudessa ovat kokonaisrasvan ja varsinkin tyydyttyneen rasvan sekä suolan saannin vähentäminen, hiilihydraattien ja kuidun saannin lisääminen sekä energian kokonaissaannin vähentäminen. (Emt. 32.) Työikäisen väestön ruokavalio on parantunut luvulta lähtien, mutta kansanravitsemuksen ongelmat vaivaavat väestöä edelleen. Kasvisten kulutus on noussut kolminkertaiseksi viimeisten 20 vuoden aikana. Hedelmien ja marjojen kulutus nousi luvulle asti, mutta laski sitten rajusti. Viljan, perunan ja lihan kulutus on pysynyt samana. Sianlihaa ja siipikarjaa kulutetaan enemmän, sen sijaan naudanlihan ja makkaroiden kulutus on vähentynyt. (Emt. 31.) Suomen Sydänliitto on koonnut tärkeimmät ravitsemukselliset tavoitteet yleisten ravitsemussuositusten pohjalta. Näiden tavoitteiden tarkoituksena on ehkäistä ja hoitaa sydän- ja verisuonitauteja. Näihin tavoitteisiin kuuluu rasvan määrän vähentäminen, joka tarkoittaa käytännössä huomion kiinnittämistä rasvan laatuun. Kolesterolin saantia tulee myös vähentää, samoin suolan käyttöä. Kuitupitoisten elintarvikkeiden käyttöä tulee lisätä. Kun näiden lisäksi kasvisten käyttöä lisätään, saadaan koottua ruokavalio, joka sopii kaikille ja on ravitsemussuositusten mukainen. (Suomen sydänliitto ry )

10 Suomalaiset ravitsemussuositukset antavat ohjeet päiväkohtaiselle aterioinnille, mutta Suomen sydänliitto ry on laatinut niiden pohjalta ateriakohtaiset suositukset. Sydänliiton suositusten mukaisesta, hyvästä ateriakokonaisuudesta saa: - energiaa kolmanneksen päivän tarpeesta eli kcal - rasvaa enintään 30 % aterian energiamäärästä eli g - kovaa rasvaa alle 10 % aterian energiamäärästä eli 7-10 g - suolaa enintään 0,5g/ MJ tai 0,2 g/ 100 kcal eli 1,5-2 g - kuitua vähintään 3 g/ MJ tai 1,3 g/ 100 kcal. (Kokko & Lääperi, 2000, 10.) Pohjoismaiset ravitsemussuositukset Pohjoismaissa syödään keskimäärin viidesti päivässä, mutta kansallisia eroja kuitenkin löytyy. Suomessa ja Ruotsissa syödään yleisesti lämmin ateria kahdesti päivässä, kun taas Norjassa ja Tanskassa toinen lämmin ateria korvataan useimmiten kylmällä voileivällä. (Mustonen 2002, 17.) Pohjoismaiset ruokailutottumukset ja käytetyt raaka-aineet ovat pääpiirteissään yhteneväisiä, joten kaikille näille maille on luontevaa laatia yhteiset ravitsemussuositukset. Pohjoismaat ovat jo usean vuosikymmenen ajan tehneet yhteistyötä asettaessaan ravitsemussuosituksia. Kaikissa näissä maissa ruokavalio on hyvin samankaltainen ja sen vuoksi myös ruokavalioista johtuvat sairaudet ovat samoja. Ensimmäiset pohjoismaiset ravitsemussuositukset ilmestyivät vuonna Uudet, vuonna 2004 ilmestyneet suositukset on tarkoitettu avuksi suunniteltaessa ruokavalioita, jotka tukevat kasvua ja hyvinvointia sekä täyttävät ravinnon tarpeen. (Nordic Nutrition Recommendations, 2004.) Edelliset pohjoismaiset ravitsemussuositukset ilmestyivät vuonna Nyt ilmestyneissä suosituksissa painotetaan aikaisempaa enemmän liikunnan merkitystä sekä ravitsemuksen tärkeyttä, jotka yhdessä vaikuttavat ihmisen terveyteen ja ravitsemustilaan. Myös päivittäistä hyötyliikuntaa painotetaan enemmän. Energiaravintoaineiden suositukset ovat pysyneet lähes ennallaan. Pääasiassa vain vaihteluvälejä on kasvatettu suuremman joustavuuden saavuttamiseksi.

11 8 TAULUKKO 1. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 1996 ja 2004 Ravintoaine Rasva (E %) (vaihteluväli 25-35) Tyydyttynyt rasva (E %) Kertatyydyttymätön rasva (E %) Monityydyttymätön rasva (E %) 5 (vaihteluväli 5-10) 5 (vaihteluväli 5-10) Hiilihydraatit (E %) (vaihteluväli 50-60) Proteiinit (E %) (vaihteluväli 10-20) (Aro, 2004, 26.) 3 RAVINNON HYVÄ KOOSTUMUS Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan elimistön tulee saada hiilihydraatteja prosenttia, rasvaa 30 prosenttia ja proteiineja prosenttia kokonaisenergiasta. Ruoka-aineet, jotka sisältävät runsaasti hiilihydraatteja, muodostavat hyvän ravinnon perustan. Niitä tulee saada noin grammaa vuorokaudessa. Tärkeimpiä hiilihydraattien lähteitä ovat vilja, peruna, hedelmät ja muut kasvikset. Elimistöön joutuvista hiilihydraateista suurin osa saadaan tärkkelyksestä, jota on paljon esimerkiksi perunassa. Tutkimusten mukaan työssäkäyvä aikuisväestö saa ravinnosta liian vähän hiilihydraatteja. Tämänkin vuoksi ruokavalioon kannattaisi sisällyttää enemmän kasvikunnan tuotteita. (Fogelholm 1999, 143; Aro ym. 1993, 43; Helsingin yliopiston avoin yliopisto 2001.) Kaikilla hiilihydraatteja sisältävillä tuotteilla on glykeeminen indeksi, joka kertoo, kuinka nopeasti elintarvikkeesta saatavat hiilihydraatit muuttuvat ruoansulatuksessa sokereiksi ja lisäävät siten verensokeripitoisuutta. Jos ruoka-aineella on suuri glykeeminen indeksi, se nostaa verensokerin nopeasti ylös ja sitä enemmän elimistö tarvitsee insuliinia pitämään verensokeria tasaisena. Kuitupitoiset ruoat hidastavat verensokerin nousua. Varsinkin diabetesta sairastaville suositellaan matalan glykemiaindeksin ruoka-aineita. (Lantela 2004, 7, 21.)

12 Ihmisen ruoansulatus ei pysty hajottamaan kaikkia kasvisoluista saatavia hiilihydraatteja. Näitä hiilihydraatteja kutsutaan ravintokuiduksi, joilla on monia terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Runsas kuidunsaanti edistää mm. veren kolesterolitason alent u- mista, suoliston hyvää toimintaa, verensokeritason säätelyä ja eräiltä syöpätyypeiltä suojaavaa vaikutusta. (Rajakangas & Tainio 1999, ) 9 Ravintokuitu on ravinnon hiilihydraattien sulamatonta jäännöstä, joka on peräisin kasvikunnan tuotteista. Tätä jäännöstä ruoansulatusentsyymit eivät pysty pilkkomaan. Kuitu voidaan jakaa liukenevuuden perusteella veteen liukeneviin eli geeliytyviin kuituihin ja veteen liukenemattomiin eli geeliytymättömiin kuituihin. Geeliytyviä kuituja saadaan marjoista, hedelmistä, palkokasveista, kaurasta ja ohrasta. Geeliytymättömiä kuituja saadaan kasviksista ja täysjyväviljavalmisteista. Kuitua tulee saada noin grammaa päivässä, mutta suomalaiset saavat sitä vain noin 20 grammaa päivässä, joka on liian vähän. Runsaskuituinen ruokavalio on suositeltava, koska sen puute saattaa aiheuttaa suolisto-ongelmia ja lisätä syövän riskiä. (Soisalo 2005, 37; Helsingin yliopiston avoin yliopisto 2001.) Rasvan osuus energian saannista on viime vuosina ollut edelleen liian suuri. Rasvan määrän ja laadun myönteinen kehitys näyttää pysähtyneen, ja varsinkin kovia rasvoja saadaan liikaa. Kovien rasvojen lähteet ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana ja niitä on entistä vaikeampaa havaita ruoasta. Aikaisemmin kovaa rasvaa saatiin eniten maidosta, voista ja liharuoista. Nykyään juustot, liharuoat ja erityyppiset ravintorasvat sisältävät runsaasti kovaa rasvaa, ja näistä tuotteista sitä on vaikea huomata. (Lahti- Koski & Sirèn 2003, 21-22). Rasvan vähentäminen on olennainen osa terveellistä ruokavaliota. Suomalaiset saavat suurimman osan rasvasta ns. piilorasvoina ruoasta sekä esimerkiksi leivonnaisista ja leivän päälle lisätystä rasvasta. Vähärasvainen ruokavalio auttaa myös painonhallinnassa, mutta rasvaa ei silti saisi jättää kokonaan pois ruokavaliosta. Rasvan täytyy vain olla oikean laatuista ja määrien kohtuullisia. (Suomen sydänliitto ry ) Vähärasvaisten maito- ja lihavalmisteiden käyttö onkin yleistynyt ja tämä vaikuttaa myös proteiinien saannin lisääntymiseen (Aro 2004, 26). Proteiinit eli valkuaisaineet ovat ensisijaisesti suojaravintoaineita, mutta elimistö voi käyttää niitä myös energian lähteenä. Ne koostuvat aminohapoista, joista osa on ihmi-

13 selle välttämättömiä, koska elimistö ei pysty niitä itse tuottamaan. Proteiineja tarvitaan kasvuun, aineenvaihdunnan ylläpitoon ja kuolleiden solujen korvaamiseen uusilla. Proteiinit ovat lihasten, hiusten ja mm. entsyymien ja hormonien keskeisiä rakennusaineita. Niiden tehtävänä on myös hoitaa erilaisia säätelytehtäviä, esimerkiksi nestetasapainoa. Jos proteiineja saadaan enemmän kuin niitä tarvitaan, elimistö varastoi ylimäärän rasvana. (Rajakangas & Tainio 1999, 21; Borg ym. 2004, 49.) 10 Aikuisen ihmisen proteiinin tarve on noin 0,8 grammaa painokiloa kohden päivässä. Tarve kuitenkin kasvaa joissakin elämän tilanteissa, kuten kasvuiässä sekä raskaus- ja imetysaikana. Sekaruokavaliota noudattavat suomalaiset saavat proteiineja enemmän kuin tarvitsevat: naiset noin 80 grammaa ja miehet 110 grammaa päivässä. Suositusten mukainen energiajakauma energiaprosentteina olisi prosenttia, mutta suomalaisten energiaprosenttijakauma on 15 prosenttia. (Rajakangas & Tainio 1999, 22.) Ylimääräinen proteiini ei ole elimistölle hyväksi. Se altistaa osteoporoosille, koska se lisää kalsiumin eritystä virtsaan. Proteiinipitoisista ruoka-aineista saadaan myös paljon eläinkunnan rasvoja, jotka altistavat sydän- ja verisuonitaudeille. Joidenkin vakavien sairauksien, kuten suolistosyövän ja kihdin riski kasvaa, jos runsaasti proteiinia sisältäviä ruokavalioita noudatetaan pitkiä aikoja. Liika proteiini rasittaa myös munuaisia. (Soisalo 2005, 36.) 4 SUOMALAISEN RAVITSEMUKSEN ONGELMAKOHDAT Suomalaisessa ravitsemuksessa on menty koko ajan parempaan suuntaan, mutta hyvä kehitys näyttäisi nyt pysähtyneen ja ongelmakohtia löytyy vielä. Keskeisimmät ongelmat ovat rasvan ja suolan liiallinen saanti sekä energian saannin ja kulutuksen välinen suhde. Näiden ongelmien seurauksena suomalaisilla ilmenee erilaisia terveydellisiä haittavaikutuksia, joita on mahdollista ehkäistä pienilläkin ruokavalion muutoksilla. Siksi kaikkien olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, mistä oma ruokavalio koostuu. Suomalaisten aikuisten terveys ja toimintakyky ovat parantuneet huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana. Työikäisten sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt merkittävästi kahden viime vuosikymmenen aikana. Sydän- ja verisuonisairauksien

14 esiintyminen on hidastunut, mutta niihin on silti kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta sairauksien kehitys ei lähtisi uudestaan kasvamaan. Työikäisten kolesterolitaso on laskenut merkittävästi, joka on johtanut sydäntautikuolleisuuden vähenemiseen. Myös työikäisten verenpainetasojen todetaan olevan laskusuunnassa. Lihavuus on yleistynyt sekä naisilla että miehillä. (Lahti- Koski & Sirèn 2003, 8-9.) 11 Suomalainen ruokavalio on muuttunut vähärasvaisemmaksi luvulta lähtien, mutta uusimmat tutkimukset osoittavat hyvän kehityksen pysähtyneen. Kovan rasvan saanti on noussut 2000-luvulle tultaessa ja on edelleen suosituksia suurempaa. (Emt. 60). Kovalla rasvalla tarkoitetaan eläinkunnasta saatavia rasvoja kun taas pehmeillä rasvoilla tarkoitetaan kasvikunnasta saatavia rasvoja. Kova rasva sisältää paljon tyydyttyneitä rasvahappoja, jotka ovat terveydelle haitallisempia kuin pehmeä rasva. Pehmeä rasva sisältää paljon kertatyydyttymättömiä ja monityydyttymättömiä rasvahappoja, jotka ovat ihmisen terveydelle edullisempia. Pehmeän rasvan käyttöä tulisikin siksi suosia. Pehmeät rasvat pysyvät nestemäisinä myös jääkaappilämpötilassa, lukuun ottamatta kookosrasvaa joka on kiinteää. (Haglund 1998, 33.) Pehmeää eli kasvikunnasta saatavaa rasvaa on kasviöljyissä (rypsi-, soija-, auringonkukka-, maissi-, ja oliiviöljyssä). Myös kalasta saatava rasva on pehmeää rasvaa. Kasvikunnan rasvoja on saatavana myös levitteinä ja margariineina eli niitä voidaan hyödyntää niin leivän päällä kuin leivonnassakin. Nimenomaan voissa on juuri kovaa eli eläinkunnasta saatavaa rasvaa, joka nostaa kolesterolia. Sitä on myös kookosrasvassa, maidon, kerman ja juuston rasvoissa sekä tietenkin lihan ja makkaran rasvassa. Sydänliiton suosituksen mukaan pehmeää rasvaa tulisi saada 2/3 rasvojen kokonaismäärästä eli 1/3 saisi olla kovaa rasvaa. (Kokko & Lääperi 2000, 18; Valtion ravitsemusneuvottelukunta 1998, 8; Suomen sydänliitto ry ) Kovaa rasvaa tulisi välttää juuri sen vuoksi, että se on vaaraksi terveydelle. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin piilorasvoihin, joita saadaan esimerkiksi leivonnaisista. Kova rasva nostaa kolesterolia, joka lisää alttiutta sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, aikuisiän diabetekseen sekä joihinkin syöpiin. Tämän kaiken lisäksi liika rasva lihottaa. (Kokko & Lääperi 2000, 18; Valtion ravitsemusneuvottelukunta 1998, 8.)

15 Kulutustottumusten muutosten myötä myös natriumin eli suolan saanti on vähentynyt, joka on johtanut sydäntautikuolleisuuden vähenemiseen. Suolan vähentäminen kannattaa aloittaa vähitellen, jotta ruokailijat tottuvat maistamaan suolan herkemmin. Suola tulisi punnita ennen ruokaan lisäämistä eikä vain arvioida suolan määrää. Mahdolliset muutokset tulee tehdä myös resepteihin, jotta suolan määrä pysyy vakiona. (Kokko & Lääperi 2000, 19.) 12 Suolan voi korvata muilla mausteilla, kuten yrteillä ja vähänatriumisilla suoloilla. Näitä ovat mm. mineraalisuolat. Ihmisen on kuitenkin saatava päivittäin tietty määrä suolaa, jotta elimistö toimisi normaalisti. Tarvittava määrä on 2-3 grammaa eli vajaan teelusikallisen vuorokaudessa. Natriumia on ruoka-aineissa luonnostaan, joten ruokaan ei välttämättä tarvitsisi lisätä suolaa lainkaan. (Finfood 2004; Kokko & Lääperi 2000, 19.) Runsas suolan käyttö on haitallista terveydelle aivan niin kuin liian rasvankin käyttö. Liika suola nostaa verenpainetta, aiheuttaa turvotusta ja lisää luuston haurastumista sekä pahentaa astmaa. Suurimman osan päivittäisestä suolasta saamme elintarvikkeista ja lisätystä suolasta ruoassamme. Suolan vähentämiseen kannattaa siis kiinnittää huomiota. (Kokko & Lääperi 2000, 20.) Energian saannin ja kulutuksen välinen epätasapaino on suomalaisten ravitsemuksen epäkohta. Vaikka energian saanti on vähentynyt, lihavuus on silti lisääntynyt. Suomalaiset saavat edelleen aivan liikaa rasvaa ruoastaan, vaikka rasvan laadun ja määrän suhteen ollaankin menossa parempaan suuntaan. (Emt. 18). Ravitsemuksen lisäksi myös liikunta helpottaa painonhallintaa, joten pelkällä ruokavalion korjauksella ei välttämättä saada aikaan pysyvää muutosta. Liikunta auttaa painonhallintaa laihdutuksen jälkeenkin, jotta saavutetut terveydelliset edut pystytään säilyttämään. (Lallukka 2002, 24.) Leivän ja perunan käyttö on vähentynyt sekä alkoholin kulutus lisääntynyt. Nämä seikat ovat ravitsemussuositusten vastaisia. Muun muassa leivästä saadaan tärkeitä ravintokuituja, jotka suojaavat mm. suolistosyövältä. Kasvisten käyttö on lisääntynyt, joka on tuonut ruokavalioomme monipuolisuutta ja terveellisyyttä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 1998, 8.) Silti nuoret syövät hedelmiä ja vihanneksia liian vähän

16 ja iän myötä niiden käyttö vielä vähenee. Suomessa kuten monissa muissakin maissa pojat syövät kasviksia vähemmän kuin tytöt. (Ojala 2004, 12.) 13 Liikapaino, runsas suolan saanti ja alkoholin käyttö kohottavat verenpainetta. Suomalaisista aikuisista vain reilulla kolmanneksella verenpaine on tavoiteltavalla tai tyydyttävällä tasolla. Työikäisistä yli puolella on korkeat kolesteroliarvot ja noin puolella on ylipainoa. Ylipaino altistaa tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Muista kansantaudeista allergioiden ja diabeteksen esiintyvyydet ovat jatkuvasti kasvussa ja niiden kehittymisessä ja hoidossa ravitsemuksella on suuri merkitys. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 1998, 8-9.) Muutettaessa ruokavalion ravitsemuksellista laatua, ei yleensä tarvita suuria muutoksia, joten monilta se onnistuu melko helposti. Monipuolinen ja vaihteleva ruokavalio sekä kohtuus ruoan määrässä takaavat tarvittavien suojaravintoaineiden saannin. Oikeat ruokavalinnat ovat erittäin tärkeitä silloin, kun energian tarve on pieni. Varsinkin tässä tilanteessa on turvattava kaikkien välttämättömien ravintoaineiden saanti. Vanhusten, laihduttajien ja kevyttä työtä tekevien naisten on erityisesti kiinnitettävä huomiota monipuolisen ruokavalion koostamiseen. (Emt. 8,14) 5 SUOMALAISTEN LOUNASRUOKAILU Suomalaisten lounasruokailua on tutkittu jo monien vuosien ajan. Uusimpien tutkimusten mukaan suomalaiset käyttävät henkilöstöravintoloita paljon, mutta niissä tarjottavien ruokien ravitsemuksellisesta laatua ei ole juurikaan tutkittu. Tämä johtuu siitä, että Suomessa suurkeittiöillä ei ole yhtenäistä seurantajärjestelmää, jonka avulla tarjottavan ruoan ravitsemuksellista laatua voitaisiin valvoa. Tähän asiaan toivotaan muutosta monien eri osapuolien taholta. (Vanhala ym. 2004, 10.) Lisää tietoa tarvittaisiin kuitenkin vielä työpaikkaruokailun järjestämisen asteesta ja sen käytöstä, työpaikkaruokaloissa tarjottavan ruoan laadusta, erityisryhmien (kuten kuljetus- ja myyntityötä tekevien) ruokailutottumuksista ja työaikaisista ruokailu mahdollisuuksista sekä siitä, miten yksilölliset ravitsemukselliset tarpeet (diabetes,

17 laihdutus yms.) otetaan huomioon työpaikkaruokailussa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003, 50.) 14 Susanna Raulio työryhmineen selvitti vuonna 2003 millaisia tietoja työaikaisesta ruokailusta voidaan saada käyttämällä jo olemassa olevia valtakunnallisia seurantatutkimuksia. Raulio käytti työssään kolmea eri tutkimusta, jotka olivat Kansanterveysla i- toksen Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys ja FINRISKI ja Finravinto tutkimukset sekä Työterveyslaitoksen tutkimus Työ ja terveys Suomessa. (Raulio ym. 2004, 7.) Vuonna 2002 selvitettiin väestön keskimääräistä ruoan käyttöä ja ravintoaineiden saantia Finravintotutkimuksen avulla. Tämä tutkimus oli osana Kansanterveyslaitoksen kroonisten sairauksien riskitekijöitä kartoittavaa FINRISKI 2002-tutkimusta. Tutkimukseen osallistui 2007 satunnaisotoksella valittua vuotiasta henkilöä eripuolilta Suomea. (Männistö ym. 2003, 7.) Finravinto 2002-tutkimuksesta selvisi, että työpäivinä syötiin useampia aterioita kuin vapaapäivinä. Keskimäärin päivässä nautittiin kuusi ateriaa, joista yksi oli varsinainen pääateria. Lounaan nauttiminen henkilöstöravintoloissa ja omien eväiden syöminen oli tutkimuksen mukaan yhtä suosittua. Viidennes tutkimukseen osallistuneista nautti lounaan kotona ja joka neljäs jätti varsinaisen lounaan kokonaan syömättä. Raulion mukaan tähän voi olla syynä työn stressaavuus sekä kiire. Toisaalta ruokatauon aikana halutaan käydä kotona syömässä tai hoitaa omia asioita. Raulion mukaan miesten ja naisten välillä ei ole eroa henkilöstöravintoloiden käytön suhteen. (Männistö ym. 2003, 111; Raulio ym. 2004, 15, 17.) Raulion mukaan henkilöstöravintoloiden suosio on pysynyt samana viimeiset pari vuosikymmentä. Hän toteaa myös, että tärkeimmät henkilöstöravintolan käyttöön vaikuttavat tekijät ovat koulutus, työpaikan koko ja asuinpaikka. Useimmin henkilöstöravintoloissa syövät korkeasti koulutetut, pääkaupunkiseudulla asuvat ja suurissa työpaikoissa työskentelevät henkilöt. Koska opiskelijoiden ruokailua tuetaan henkilöstöravintoloissa, ruokailu oli heidän keskuudessaan suosittua. (Raulio ym. 2004, 69.) Raulio toteaa tutkimuksessaan, että nuorilla henkilöstöravintoloissa lounastavilla aikuisilla ruokavalio oli enemmän suositusten mukainen kuin muualla lounastavilla.

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ruokapyramidi Alaosassa olevat ruokaaineet muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan Hedelmät ja vihannekset Viljavalmisteet Huipulla olevia ruokaaineita

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Leivän ABC Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Kiinnostaako leipä? Leipää on monenlaista; tummaa, vaaleaa, rapeaa, pehmeää, juuresta valmistettua ja padassa paistettua. Mutta mitkä ovat

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit Päivitetty 2011 Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit diabeetikoiden ja MBO-potilaiden kuntoutusta järjestävissä laitoksissa Diabeetikoiden ja MBO-potilaiden (metabolista oireyhtymää sairastavien)

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville.

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville. TerveysInfo Diabetes ja keliakia: ruokaopas Opas kertoo käytännönläheisesti diabetes ja keliakiaruokavalioiden yhdistämisestä. Se sisältää mm. useita erilaisia raaka aine ja tuotetaulukoita, jotka auttavat

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

RASVA SUOLA SOKERI NÄYTTELY

RASVA SUOLA SOKERI NÄYTTELY RASVA SUOLA SOKERI NÄYTTELY Ylä-Savon terveysliikunta ja ravitsemus hanke Ravitsemusterapeutti Teija Hyppönen Rasva ja suola ENINTÄÄN 5 g PÄIVÄSSÄ SUOLAN SAANTI NYKYISIN (FINRAVINTO 2002) MIEHET 10 G /

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN TUOTEKEHITYKSESSÄ JA ERITYISRUOKAVALIOSSA

RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN TUOTEKEHITYKSESSÄ JA ERITYISRUOKAVALIOSSA RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN TUOTEKEHITYKSESSÄ JA ERITYISRUOKAVALIOSSA HILLEVI EROMÄKI, lehtori MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti SeAMK, Liiketoiminta, ravitsemisala 2 RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Saako tätä syödä? -seminaari 15.6.2016 klo 8.30-12.00 Lihaa vai soijaa, lohta vai silakkaa, lisää proteiinia vai vegeilyä? Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskus

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Ikäihmisten ravitsemus ja ruokapalvelut

Ikäihmisten ravitsemus ja ruokapalvelut Ikäihmisten ravitsemus ja ruokapalvelut Ikäihmisten ravitsemus Ravintoaineiden tarve ei vähene iän myötä, vaikka kehon koostumus muuttuu ja energiantarve vähenee. Syömällä säännöllisesti kunnon ruokaa

Lisätiedot

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä -

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä - Etenevien muistisairauksien oireisiin kuuluu muistivaikeuksien lisäksi heikentyminen muillakin toimintakyvyn osa-alueilla. Läheisesi toimintakyvyn heikentymistä voidaan hidastaa monin keinoin, esimerkiksi

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä Jyväskylä 31.8.2016 Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä Heli Kuusipalo 31.8.2016 Heli Kuusipalo / erikoistutkija 1 31.8.2016 Heli Kuusipalo / erikoistutkija 2 Terveyttä edistävä ruokavalio VRN

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys TerveysInfo Avanneleikatun ruokavalio Lehtisen ohjeet on tarkoitettu aikuisille, joille on tehty ohut tai paksusuoliavanne tai IPAA leikkaus eli J säiliö. Se kertoo, miten ruokavalinnoin voi jouduttaa

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA Sydäntä keventävää asiaa Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolestero- lipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa kertyä

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO Nyrkkisäännöt päivittäiseen nesteytykseen ovat: juodaan jokaisen aterian yhteydessä vettä ja muita juomia 2-3 lasillista riippuen nesteen tarpeesta kuumissa olosuhteissa

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki auttaa kuluttajaa Ainoa ravitsemuslaadusta kertova symboli Kuluttajille ruoan terveellisyys on tärkeää, mutta terveellisesti syöminen on

Lisätiedot

VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA!

VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA! Maaliskuu 2015 Valitse hyvää itsellesi ja läheisillesi VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA! Katso herkulliset reseptit! PEHMEÄT JA KOVAT RASVAT LAATU RATKAISEE Rasva voi olla laadultaan pehmeää tai kovaa. Kova rasva

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Valtuusto 55 15.06.2016 Kunnanhallitus 294 11.07.2016 Tekninen lautakunta 111 08.09.2016 Kunnanhallitus 370 03.10.2016 Valtuusto 89 09.11.2016 Valtuutettujen aloitteet / Jaakko Jukkolan valtuustoaloite

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Nuoren urheilijan ravitsemus Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Sisältö Miksi oikea ravitsemus on tärkeää nuorelle urheilijalle Ruokavalion pääperiaatteet Energiatasapaino

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Lounais-Hämeen Kansalliset Seniorit ry, Forssa LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Veli Hietaniemi Uudet liiketoimintamahdollisuudet Luonnonvarakeskus Johdanto Kuluttaja arvostaa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

TerveysInfo. Dementiaa sairastavan potilaan ravitsemus Tietoa dementikon ravitsemuksesta.

TerveysInfo. Dementiaa sairastavan potilaan ravitsemus Tietoa dementikon ravitsemuksesta. TerveysInfo ruoanvalmistus Dementiaa sairastavan potilaan ravitsemus Tietoa dementikon ravitsemuksesta. Turun ammattikorkeakoulu, Turun terveystoimi 2007 maksuton, A4 : 4 s. : vär. http://www.terveysala.turkuamk.fi/ravter/docs/dementia.doc

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Lahti 21.4.2016/ Arja Lyytikäinen https://www.julkari.fi/handle/10024/129744 Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Hyvinvointioppiminen ja ruoka

Lisätiedot

Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö

Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö Keliakia ja gluteeniton ruokavalio Keliakia Keliakia on sairaus, jossa

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma SYDÄNMERKKI-ATERIAJÄRJESTELMÄN SOVELTUVUUS JOEN- SUUN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRUOKAILUUN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma SYDÄNMERKKI-ATERIAJÄRJESTELMÄN SOVELTUVUUS JOEN- SUUN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRUOKAILUUN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Soili Halonen Satu Turunen SYDÄNMERKKI-ATERIAJÄRJESTELMÄN SOVELTUVUUS JOEN- SUUN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRUOKAILUUN Opinnäytetyö Marraskuu 2011

Lisätiedot

VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA!

VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA! Tammikuu 2016 Valitse hyvää itsellesi ja läheisillesi VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA! Katso herkulliset reseptit! Onko mediassa käyty rasvakeskustelu saanut sinut ymmälleen? Millaista rasvaa me tarvitsemme ja

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maidon luonnollinen hiilihydraatti, jota kutsutaan myös maitosokeriksi. Äidinmaidossa laktoosia n. 7 g/100 g, lehmänmaidossa n. 4,8 g/100

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Kauran tuotteistaminen Tuula Laukkanen 1 18/3/16 Fazer. All rights reserved Fazer Mylly osa Fazer konsernia Fazerin tarina alkoi vuonna 1891 Karl Fazerin avattua ensimmäisen

Lisätiedot

Ravinto jalkapallossa

Ravinto jalkapallossa Ravinto jalkapallossa Patrik Borg Helsingin Urheilulääkäriasema, Syömishäiriökeskus Painopisteet liikkujan ravinnossa Syö tarpeeksi Riittävästi ravintoaineita Riittävästi nestettä Aterioiden ajoitukset

Lisätiedot

Kouluruokailun kansanterveydellinen merkitys

Kouluruokailun kansanterveydellinen merkitys Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kouluruokailun kansanterveydellinen merkitys Joensuu 12.1.2012 Kouluruokailun pitkät perinteet 1948: lakisääteisesti ilmainen kouluruoka kaikille

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus

Urheilijan ravitsemus Ravinto Kehitys kolmio Urheilijan ravitsemus A. ARKIRUOKAILU KUNTOON rytmiä ja laatua päivän aterioihin B. RIITTÄVÄ JUOMINEN Vesi C. TURNAUKSET / PITKÄT PELI REISSUT eväät juomiset D. ASENNE syömisellä

Lisätiedot

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund Ruokaratkaisuja Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS Kirsi Englund Hyvän aterian malli Ateria on ravitsemuksellisesti laadukas, kun lautaseltasi löytyy nämä neljä osaa. Omaksu malli mieleesi,

Lisätiedot

Terveystieto, minimipaketti

Terveystieto, minimipaketti Terveystieto, minimipaketti Opiskelijan nimi: Ryhmä: Tekijä Miia Siukola Koulutuskeskus Sedu Lehtori, liikunta ja terveystieto Lähteet Kalaja S, Länsikallio R, Porevirta J, Tanhuanpää S. 2010: Lukion terveystieto,

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään ja liikkumiseen. LIITO ry:n opintopäivät 3.2.2012 asiantuntijat Anna Ojala ETM ja Leena Valta Etyo

Ravinnosta puhtia päivään ja liikkumiseen. LIITO ry:n opintopäivät 3.2.2012 asiantuntijat Anna Ojala ETM ja Leena Valta Etyo Ravinnosta puhtia päivään ja liikkumiseen LIITO ry:n opintopäivät 3.2.2012 asiantuntijat Anna Ojala ETM ja Leena Valta Etyo Ravinto osana terveellistä ja turvallista liikuntaa TEKOn elementtiseinä kuvaa

Lisätiedot

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015 Kouluruokailun tyytyväisyyskysely 2015 Joulukuu 2015 Vastaajien ikä ja sukupuoli Ikä Sukupuoli 7-12 vuotta 26,59% 13-18 vuotta 63,62% yli 18 vuotta 9,79% tyttö 58,93% poika 41,07% 2 Missä koulussa ruokailet?

Lisätiedot

Tiivistelmä. koulu- ruokailu- suosituksista

Tiivistelmä. koulu- ruokailu- suosituksista Tiivistelmä koulu- ruokailu- suosituksista Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2008 Johdanto Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluaikaisen ruokailun tarkoituksena

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin

Suomalaiset ravitsemussuositukset. - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin Suomalaiset ravitsemussuositukset - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin Esityksen sisältö Ravitsemussuositusten tausta ja tavoitteet Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruuasta Liikunta Kestävät

Lisätiedot

NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN!

NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN! NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN! SELVÄSTIKIN Olet ihminen, joka ymmärtää sen, että Sinä olet itsellesi se tärkein ihminen. Haluat saada kehosi kuntoon, jotta voit nauttia elämästäsi täysillä ja jaksat

Lisätiedot

KUNNON RUOKAA NUORELLE VOIMISTELIJALLE. Voimistelijan päivän eri ateriat aamupala, lounas/päivällinen, välipalat

KUNNON RUOKAA NUORELLE VOIMISTELIJALLE. Voimistelijan päivän eri ateriat aamupala, lounas/päivällinen, välipalat KUNNON RUOKAA NUORELLE VOIMISTELIJALLE Hämeenlinnan voimisteluseura toukokuu 2016 Johanna Kleemola Luennon sisältö Voimistelijan ruokavalio Voimistelijan päivän eri ateriat aamupala, lounas/päivällinen,

Lisätiedot

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Anna Ojala 25/4/14 1 Palautuminen ja superkompensaatio Ravinto, neste,

Lisätiedot