KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen poissa Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä, poistui 163 :n käsittelyn jälkeen klo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä, poistui 163 :n käsittelyn jälkeen klo kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Hannu Komulainen vt. kirkkoherra läsnä, poistui klo :n 163 käsittelyn aikana Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra poissa Lauri Paatero vs. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Raimo Hakkarainen johtava oppilaitosteologi läsnä 163 Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 183:1-2, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

2 2 kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Huttunen ja Heikki Juutinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 144 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätettiin ottaa käsiteltäväksi asia 169 Asuntotontin Kettulanlahti vuokrasopimuksen jatkaminen. Päätettiin käsitellä asia 163 Nuorisosihteerin viran lakkauttaminen kohdan 146 käsittelyn jälkeen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 145 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Kuopion seurakuntayhtymän tilinpäätökset ovat vuodesta 2006 lähtien olleet selkeästi ylijäämäisiä. Vuonna 2006 käynnistyneen strategiaprosessin seurauksena on toimintakuluja pyritty karsimaan systemaattisesti vähentämällä henkilöstömenoja ns. luonnollisen poistuman kautta. Vuosien 2006 ja 2007 hyvän taloudellisen kehityksen ja määrätietoisen henkilöstövähennyksen ansiosta seurakuntayhtymän talous oli vuoden 2007 lopussa muodollisesti tasapainossa. Vuonna 2008 verotulojen positiivinen kehitys jatkui ja verotulot kasvoivat peräti 6 %.lla edellisestä vuodesta. Samaan aikaan toimintakulut kasvoivat kuitenkin lähes 9 %:lla. Vuoden 2008 varsin suuri ylijäämä selittyykin pitkälti poikkeuksellisen suurista satunnaisista tuotoista. Vuonna 2009 talous säilyi edelleen ylijäämäisenä huolimatta siitä, että kokonaisverotulot kääntyivät lievää 0,4 %:n laskuun. Myös vuoden 2010 tilinpäätös oli selkeästi ylijäämäinen ja vuosikate riitti poistojen kattamiseen Vuoden 2011 alusta toteutunut Karttulan seurakunnan liittyminen kuntaliitoksen seurauksena Kallaveden seurakuntaan ja Juankosken, Kaavin, Riistaveden, Tuusniemen ja Vehmersalmen seurakuntien yhdistyminen uudeksi Järvi-Kuopion seurakunnaksi, joka liittyi Kuopion seurakuntayhtymään, merkitsivät suurta haastetta seurakuntayhtymän taloudelle. Seurakuntaliitoksista ja tiedossa olevista mittavista peruskorjaushankkeista johtuen yhteinen kirkkovaltuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia vuo-

3 3 den 2011 alusta 1,40:stä 1,50:een. Lähinnä tuloveroprosentin korottamisesta johtuen myös vuoden 2011 tilinpäätös oli selkeästi ylijäämäinen. Huolimatta kuuden edellisen vuoden positiivisesta kehityksestä seurakuntayhtymän taloudessa on edelleen olemassa rakenteellista epätasapainoa. Tästä syystä strategiaprosessissa sovittuja tasapainottamistoimenpiteitä on syytä määrätietoisesti edelleen jatkaa ja jopa tehostaa. Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan kehyksiksi. Kehykset on laadittu siten, että kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan vuonna %:lla ja vuonna ,7 %:lla. Yhteisöveron tuoton on arvioitu pienenevän vuonna %:lla ja kasvavan vuonna %:lla vuoden 2012 tasosta. Henkilöstömenojen on arvioitu kasvavan 1,7 %:lla vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta. Ehdotus toimintayksiköille annettavaksi talousarvion laadintaohjeeksi on esityslistan liitteenä 2. Hallintojohtaja esittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan perusteita tarkemmin kokouksessa. 1. että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset liitteen 1 mukaisena ja 2. että toimintayksiköille annetaan liitteen 2 mukainen laadintaohje. 146 TOIMINTAYKSIKÖITTEN SÄÄSTÖSUUNNITELMIEN LAADINTA Seurakuntayhtymän talous on viime vuosien aikana kehittynyt positiivisesti. Talouden suotuisaan kehittymiseen on vaikuttanut merkittävällä tavalla se, että välttämättömien peruskorjausinvestointien toteuttamista on lykätty. Käytännössä seurakuntayhtymässä on kyetty kattamaan vuotuiset käyttötalousmenot mutta investointien toteuttamista on jouduttu lykkäämään, koska investointeja ei ole kyetty rahoittamaan. Tämä on johtanut siihen, että seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä yli 20 miljoonan euron peruskorjausvelka. Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta krematorion laajennusta, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään. Tämä on estänyt kaikkien suurempien investointien aloittamisen kuluvana vuonna. Tilanne ei voi jatkua kovin pitkään näin. Investointeja on päästävä toteuttamaan. Tarkoituksena on, että vuoden 2013 aikana käynnistettäisiin

4 4 Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjaus, Alavan kirkon peruskorjaus karsitun version mukaisena ja Vehmasmäen kappelin peruskorjaus niin ikään karsitun version mukaisena. Näiden ja muiden tiedossa olevien investointien rahoittaminen ei ole mahdollista ilman tuntuvia, arviolta neljän miljoonan euron leikkauksia olemassa oleviin toimintakuluihin. Esityslistan liitteenä 3 on kaksi vaihtoehtoista laskelmaa tarvittavista säästöistä. Hallinnon menoissa on arvioitu kertyvän n euron säästöt/vuosi siinä vaiheessa, kun kirjanpito ja palkanlaskenta siirtyvät kirkon palvelukeskuksen hoidettaviksi. Hautatoimessa ei ole mahdollista tehdä merkittäviä säästöjä. Kiinteistötoimen säästöt puolestaan ovat sidoksissa siihen, ovatko toimintayksiköt valmiita luopumaan kiinteistöistään. Näin ollen leikkausten tekeminen joudutaan toteuttamaan lähinnä seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien pääluokissa. Kullekin toimintayksikölle on kohdistettu säästövelvoite vuosille Säästövelvoite on kohdistettu jäsenmäärien mukaisessa suhteessa seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Yhteenveto säästövelvoitteesta on esityslistan liitteenä 4. Hallintojohtajan käsityksen mukaan toimintayksiköitä voitaisiin pyytää laatimaan ehdotukset säästösuunnitelmiksi, miten tarvittavat säästöt voitaisiin saavuttaa. Ehdotukset voitaisiin pyytää seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä johtokunnailta vuoden 2012 loppuun mennessä. - että seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä johtokunnilta pyydetään ehdotukset säästösuunnitelmiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 147 LEIRIKESKUSSTRATEGIAN LAADINTA Seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia, joiden keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen. Kiinteistöstrategia on päivitetty vuosittain. Siinä on otettu pitemmällä aikavälillä kantaa investointeihin ja kiinteistöjen realisointeihin. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto teki periaatepäätöksen kahdentoista kiinteistön laittamisesta myyntiin. Myytävien kiinteistöjen listalla oli myös leirikeskuksia: Penkereen leirikeskus, Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla ja Pajulahden leiripaikka Tuusniemellä. Kaikki kolme leirikeskusta ovat tällä hetkellä myynnissä. Penkereestä luopuminen merkitsee sitä, että jatkossa rippikoululeirejä ja muitakin leirejä joudutaan viemään ulkopuolisiin leirikeskuksiin. Rippikou-

5 5 luleirejä joudutaan viemään ulkopuolisiin leirikeskuksiin ensimmäistä kertaa vuonna Vuonna 2013 joudutaan vähintään neljä rippikoululeiriä järjestämään ulkopuolisissa leirikeskuksissa. Penkereen mahdollinen myynti merkitsee mm. sitä, että Rytkyn leirikeskuksen keittiöön jää osittain tyhjää kapasiteettiä, koska Rytkyllä ei voida enää järjestää ns. kaksoisleirejä. Se merkitsee myös sitä, että pitemmällä aikavälillä Rytkyn käyttö muuttuu epätarkoituksenmukaiseksi, ellei sinne saada lisää majoitustilaa. Leirikeskukset ovat olleet ja ovat erinomaisia työkaluja erityisesti nuorisotyössä. Niiden ongelma on varsin mittavat kiinteät kulut silloinkin, kun leirikeskuksissa ei ole toimintaa. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymässä olisi perusteltua laatia leirikeskusstrategia, jossa pohdittaisiin, onko omien leirikeskusten säilyttäminen perusteltua vai luovutaanko niistä ja ostetaan tarvittavat palvelut ulkopuolelta. Syytä on myös pohtia, onko kaikkien nykyisten leirikeskusten säilyttäminen perusteltua ja jos jostakin luovutaan, edellyttääkö se lisäinvestointeja jonnekin. Leirikeskusstrategiaa laatimaan voitaisiin asettaa työryhmä. Työryhmään voitaisiin nimetä kirkkoherra Hannu Komulainen, kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen, leirikeskuksenhoitaja Helena Ravolainen, nuorisosihteeri Marjukka Borgman, nuorisotyöntekijä Jukka Korhonen ja diakoni Jarmo Tarkkonen. Kokoonkutsuja voisi toimia Helena Ravolainen. Työryhmän tehtävä olisi laatia ehdotus Kuopion seurakuntien leirikeskusstrategiaksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. 1. että nimetään työryhmä laatimaan ehdotusta leirikeskusstrategiaksi, 2. että työryhmän jäseniksi nimetään kirkkoherra Hannu Komulainen, kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen, leirikeskuksenhoitaja Helena Ravolainen, nuorisosihteeri Marjukka Borgman, nuorisotyöntekijä Jukka Korhonen ja diakoni Jarmo Tarkkonen, 3. että kokoonkutsujaksi määrätään Helena Ravolainen ja 4. että työryhmän tehtäväksi annetaan laatia ehdotus seurakuntayhtymän leirikeskusstrategiakasi.

6 6 148 MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN RYTKYN Rno 2:50 VILJELYPELLOISTA Tauno Varosen kanssa tehty maanvuokrasopimus Rytkyn tilan pelloista päättyi Varonen on toimittanut seurakuntayhtymälle kirjelmän, jossa hän anoo ko. peltojen vuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella. Anomus ja kartta, josta ilmenee peltoalueen sijainti, ovat esityslistan liitteenä 5. Anomuksen mukaan Varonen jatkaisi vuokrausta 4,15 ha:n suuruisesta alasta viideksi vuodeksi, josta 2,0 ha on Penkereen pihapiirin ympäristössä oleva pihapelto ja Myllymökin pihapelto 0,6 ha sekä Kaislastenlahdentien varressa oleva 1,55 ha:n suopelto. Nykyinen vuokra on ollut pihapellosta 60 euroa/ha ja suopellosta 30 euroa/ha. Hintatasoa tarkistettiin viime vuonna yhdenmukaiseksi vastaamaan Kaavin ja Tuusniemen alueelta vuokrattujen peltojen hintatasoon ja sen mukaan viljelypellon vuokra on 150 euroa/ha. Suopellon vuokra 60 euroa/ha. Penkereen pihapiirin pelloista n. 4 ha on vuokrattu Olli Hyttiselle vastaavalla 150 euron hehtaarihinnalla. Penkereen pihapiirin rakennukset ja sille tarvittava määräala on asetettu myyntiin. Myytävästä määräalan suuruudesta ei ole vielä tietoa, joten vuokrattavien pihapeltojen osalta kirjataan ehto irtisanomisesta omistuksen vaihtuessa. Peltojen vuokrausta on perusteltua jatkaa kunnossapidon ja ympäristön hoidon kannalta, joten vuokrausta voidaan jatkaa. Pihapeltojen osalta vuokraksi tulee 150 euroa x 2,6 ha = 390 euroa/vuosi ja suopelto 60 euroa x 1,55 ha = 93 euroa/vuosi. Yhteensä 483 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1. että Tauno Varoselle vuokrataan Rytkyn tilan Rn:o 2:50 pelloista yhteensä 4,15 ha, josta Penkereen pihapeltoa 2,0 ha ja Myllymökin pihapeltoa 0,6 ha ja suopeltoa 1,55 ha ajalle seuraavin ehdoin, 2. että suopellon vuokra on 93 euroa / vuosi, 3. että Penkereen pihapellon vuokra on 390 euroa / vuosi, 4. että Myllymökin pihapellon vuokra on 90 euroa / vuosi ja 5. että Penkereen pihapellon osalta vuokrasopimukseen kirjataan ehto vuokrasopimuksen irtisanomisesta siltä osin kun pellon omistus kiinteistön myynnissä vaihtuu.

7 7 149 ASUINRAKENNUSTONTIN RAHUSENKANGAS MYYNTI Anne ja Mikko Pantsu ovat ilmoittaneet haluavansa ostaa vuokraamansa asuinrakennustontin Kuopion Rahusenkankaan kaupunginosassa osoitteessa Pihlajaharjuntie 13. Tontin pinta-ala on m 2. Tontin vuokrasopimus erääntyy Esityslistan liitteenä 6 on ostotarjous. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyy vuoden 2012 aikana 22 vuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle asuntotontin myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi: 1. että Anne ja Mikko Pantsulle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistama Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitseva tontti osoitteessa Pihlajaharjuntie 13 hintaan euroa, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 150 TUUSNIEMEN SEURAKUNTATALON MUUTOSTYÖN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjaus ja laajennus on seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa ja investointisuunnitelmassa ajoitettu vuosille Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 1 miljoonaa euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti käsitellessään vuoden 2012 talousarviota, että kaikkien yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakunta-

8 8 rakenteeseen Kuopiossa pyritään. Edellä olevan johdosta Tuusniemen seurakuntatalon muutostyöhankkeen suunnittelua ei ole kuluvan vuoden aikana jatkettu. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöjen realisoinnista on konkreettinen suunnitelma ja myynti on käynnistetty. Yhtymän rakenneselvitys on myös tehty, mutta seurakuntarakenteen muutoksesta ei ole toistaiseksi päätöksiä. Seurakuntatalon muutoshankkeen suunnittelun jatkaminen tässä vaiheessa on perusteltua, mikäli rakentamisen aiotaan aloittaa vuonna Kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on hankkeelle varattu euron määräraha. Seurakuntatalon muutoshankkeen tavoitteena on saada kirkon toiminnot siirrettyä talviajaksi seurakuntatalolle, jolloin kirkko voidaan muuttaa kesäkirkoksi ja pitää talvisin kylmänä. Ympärivuotisesti lämmitettynä kirkon sähkön kulutus vuositasolla on kwh. Kirkon lämmittäminen talviaikana aiheuttaa rakenteellisia vaurioita mm. vesikaton räystäiden jäätymisillä ja runsailla lähes maahan asti ulottuvilla jääpuikoilla. Seurakuntatalon muutostyö käsittää pääasiassa seurakuntasalin muutoksen kirkkosalitilaksi, jossa voidaan pitää sakraalitoimituksia mm. jumalanpalveluksia ja hautaan siunaamisia. Salimuutoksen lisäksi nykyisistä kerhohuoneista saadaan erillinen kahviotila, joka soveltuu tarjoiluun ja kokoontumiseen. Lisäksi muissa tiloissa on tarkoitus tehdä lähinnä pintakorjauksia. Tuusniemen seurakunta on v kilpailuttanut hankesuunnitelman sekä luonnosvaiheen suunnittelun ja valinnut pääsuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Arkkitehtuura Oy:n Kuopiosta. Seuraava vaihe on suunnittelun jatkaminen pääsuunnittelu- ja työpiirustusvaiheeseen. Arkkitehtuura Oy on tehnyt seurakuntayhtymälle tarjouksen jatkosuunnittelusta hintaan euroa alv 0 %. Tarjous sisältää pää- ja rakennuslupapiirustukset sekä urakkatarjouspyyntöasiakirjat. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuusniemen seurakuntatalon muutoshankkeen jatkosuunnittelu käynnistetään urakkalaskentavaiheeseen saakka. Lisäksi johtokunta päätti valita hankkeen Pää- /arkkitehtisuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Arkkitehtuura Oy:n. - että Tuusniemen seurakuntatalon muutoshankkeen jatkaminen hyväksytään jatkosuunnittelun käynnistämisellä urakkalaskentavaiheeseen saakka Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 151 MÄÄRÄALOJEN MYYMINEN TUUSNIEMEN KUNNALLE PAPPILAN TILASTA Tuusniemen kunta on tehdyt ostotarjouksen Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevasta kolmesta seurakuntayhtymän omistamasta määräalasta. Tarjous on esityslistan liitteenä 7. Tuusniemen kunta tarjoaa kolmesta pintaalaltaan yhteensä 11,4 ha:n määräalasta kokonaishintana euroa. Seurakuntayhtymä on teettänyt auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla arvion ostotarjouksen kohteena olevista määräaloista. Arvio on nähtävän kokouksessa. Ostotarjous koskee seuraavia määräaloja: 1. Pajulahden leirialue n. 4,2 ha, josta leirialueena n. 1,5 ha ja metsämaata 2,7 ha. Määräala on ollut Tuusniemen seurakunnan leiripaikkana ja on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan myytävien kiinteistöjen luettelossa. Määräalalla on saunarakennus, ruokailukatos ja rannassa venekatos. Rakennukset ovat tyydyttävässä kunnosta. Alueella on voimassa yleiskaava RL / leirintäalue (300). Alue rajoittuu länsisivulta Juojärveen. Rantaviivaa on n. 250 m. Itäsivulta alue rajoittuu Kuopion ja Joensuun väliseen Joensuuntiehen. Tuusniemen keskustasta Kuopioon päin on n. 3,8 km. Leirialueen n. 1,5 ha:n suuruisesta alasta rakennuksineen on auktorisoitu kiinteistöarvioija laatinut arvion, jonka mukaan käypä arvo on n euroa. Arvion tarkkuus n.+/- 15 %. Alueen n. 2,5 ha:n metsämaasta on Metsänhoitoyhdistys Kallavesi laatinut arvion, jonka mukaan käypä arvo on n euroa. 2. Pappilanniemi ja siihen liittyvä palsta n. 6,83 ha. Määräala on lähinnä ja peltoaluetta ja osittain metsämaata. Tähän määräalaan on tehty Pappilanniemen asemakaavaluonnos. Luonnoksen mukaan niemialueelle on suunniteltu 10 kpl omarantaisia pientalotontteja. Kaavaluonnokseen on antanut lausunnon Ely-keskus ja Tiehallinto. Lausuntojen mukaan kaavan toteuttaminen edellyttää tiejärjestelyjen ja kunnallistekniikan osalta huomattavia investointeja, joissa maanomistaja tulee olla osallisena. Arviomiehen mukaan kaavan toteuttaminen ja siihen investoinnit tekevät seurakuntayhtymän kannalta maanomistajana varsin epäedulliseksi toimenpiteeksi. Arviomiehen mukaan seurakuntayhtymän kannattaa myydä maa-alueet raakamaana jolloin riski kaavaan liittyvistä investoinneista poistuu. Kiinteistönarvioijan mukaan raakamaan hinta Tuusniemellä on 1,0 1,3 euroa/m2. 3. Kolmas määräala on n. 0,37 ha:n suuruinen Joensuuntien itäpuolella Pappilanniemen vastakkaisella puolella. Alue on nuorta metsämaata. Alue on arvioitu raakamaaksi ja hinnoiteltu sen perusteella.

10 10 Arviomiehen mukaan edellä mainittujen määräalojen ja niissä olevien rakennusten sekä puuston arvo on laskennallisesti euroa ja pyöristettynä euroa. Arvion tarkkuus on +/- 10 %. Tuusniemen kunnan tarjous on euroa vastaa arvioitua hintatasoa. Tarjouksen ehtona on, että Tuusniemen kunnanhallitus ja -valtuusto hyväksyy kaupan. Arviomiehen käsityksen mukaan käsityksen mukaan euron tarjousta voidaan pitää oikeana ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kannalta edullisena huomioiden kohteeseen liittyvät riskit. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuusniemen kunnan ostotarjous hyväksytään ja että ko. määräalat myydään euron kauppahinnalla. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Tuusniemen kunnan tekemä ostotarjous kolmesta määräalasta hyväksytään. 2. että Tuusniemen kunnalle myydään Tuusniemen kunnassa sijaitsevasta Tuusniemen pappila -nimisestä tilasta kiinteistötunnus liitteen 7 mukaiset kolme määräalaa euron kauppahinnalla, 3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 152 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN TARVASKALLION R:NO TILALTA Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja

11 11 mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Valtteri Laurisen perikunta on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi. Lauristen n m 2 :n huvilapalstan vuokrasopimus on erääntynyt Esityslistan liitteenä 8 on anomus ja kartta. Kartan mukaan rakennuspaikka on merkitty numerolla 295. Lauristen huvilapalsta sijaitsee Kuopion Ritoniemen kylässä Piironniemessä. Palsta on mantereella. Seurakuntayhtymässä tehdyn päätöksen mukaan kaikki mantereessa sijaitsevat huvilavuokrapalstat arvioitetaan erikseen vuokrauksen tai ostotapahtuman yhteydessä. Saarissa sijaitsevien huvilapalstojen hintoja on tarkistettu n. kahden vuoden välein. Auktorisoitu kiinteistöarvioija on laatinut kohteesta arvion Arviomiehen mukaan kyseisen 2000 m 2 :n suuruisen huvilapalstan käypä hinta on euroa ja lisämaan arvoksi 2000 m 2 :n ylittävältä osalta 5,88 euroa/m 2. Arvion tarkkuus n. +/- 10 %. Arvio on nähtävänä kokouksessa. Vuokra-arvoksi määräytyy 4 %:n mukaan 840 euroa / vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää tontin vuokraamista esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, -.että seurakuntayhtymä tekee Valtteri Laurisen perikunnan kanssa vuokrasopimuksen Tarvaskallion tilalla sijaitsevasta 2000 m 2 :n suuruisesta määräalasta seuraavin ehdoin 1. vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 3. vuokraamista koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

12 JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ALA-KOPOLAN Rn:o TILALLE Savon Voima Verkko Oy anoo uudelle maakaapeliverkolle johtoalueen käyttöoikeutta Kuopion kaupungin Vehmersalmen kylän Ala-Kopolan tilalle pappilantien alueelle. Uuden verkon rakentamistarpeen aiheuttaa alueelle tehty uusi kaavoitus / tonttijako. Uudella maakaapeliverkolla korvataan ja puretaan nykyisiä ilmajohtoja. Maakaapelialueen pituus on yhteensä 407 m. Esityslistan liitteenä 9 on käyttöoikeussopimus ja kartta, josta ilmenee johtoalueen sijainnit ja maakaapelilinjat. Sopimus on esitetty pysyvänä käyttöoikeussopimuksena. Korvaus maanomistajalle johtoalueen maapohjan käyttöoikeudesta perustuu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ry:n MTK:n ja Sähköenergialiiton ry SENER:n välillä solmittuun suositussopimukseen, voimassa oleviin korvaustaulukoihin sekä maastossa suoritettuun tarkastukseen. Suositussopimuksen mukaan kertakorvaus ko. johtoalueesta on 152 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle johtoalueen käyttöoikeussopimuksen tekemistä esitetyllä tavalla. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään Ala-Kopolan Rn:o tilalle liitteen 9 mukainen johtoalueen käyttöoikeussopimus alkaen vuonna 2012 täsmennettynä allekirjoituspäivämäärällä, 2. että käyttöoikeudesta peritään 152 euron kertakorvaus ja 3. että käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 154 MAAKAAPELILINJAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS RIISTAVEDEN KIRKKO Rn:o TILALLE Pohjois-Karjalan Sähkö Oy anoo ilmajohdon korvaavalle 0,4 kv pienjännitemaakaapelijohdolle johtoalueen käyttöoikeutta Kuopion kaupungin Riistaveden Syrjäsaaren kylässä. Johtoalue on Riistaveden kirkon alueella ja korvaa nykyisen ilmakaapelijohtoalueen. Pituutta johtoalueella on 270 m ja leveyttä 2 m. Jako-/ haaroituskaappeja tulee 2 kpl. Esityslistan liitteenä 10 on lupakaavake ja kartta.

13 13 Ilmajohdon siirto maakaapeliksi parantaa mm. pylväiden ja sähköjohdon poistolla kirkonmäen maisemallista ympäristöä ja on suojassa myrskytuhoilta. Puustoa ei merkittävästi tarvitse linjalta poistaa. Korvauksia ilmajohdon siirrosta maakaapeliksi sähköyhtiöt eivät ole korvanneet. Nykyiselle ilmajohdolle on todennäköisesti olemassa käyttöoikeus. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käyttöoikeussopimuksen tekemistä maakaapelilinjalle. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään käyttöoikeussopimus tilalle Riistaveden kirkko Rn:o nykyisen pienjänniteilmajohdon siirrolle maakaapeliksi liitteenä olevan lupasopimuksen ja kartan mukaisesti ja 2. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 155 TIETOLIIKENNEMAAKAAPELIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ALA-KOPOLAN TILALLE Tietoliikenneverkon haltija DNA Oy hakee sijoituslupaa otsikossa mainitulle tilalle Vehmersalmen kylän Salmentieltä pappilan rakennukselle. Esityslistan liitteenä 11 on sopimus ja kartta. Maakaapelin pituus on n. 35 m ja on tarkoitettu korvaamaan nykyiset ilmakaapelit. Kaapeli palvelee pappilan puhelin- ja tietoliikenneyhteyksiä. Ilmakaapelin korvaaminen maakaapelilla on mm. maisemallinen parannus. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maakaapelin käyttöoikeussopimuksen tekemistä esitetyllä tavalla. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta.

14 14 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1 että DNA Oy:n kanssa tehdään Ala-Kopolan Rn:o tilalle liitteen 11 mukainen käyttöoikeussopimus ja 2 että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 156 METSÄSTYSSEURA JÄNKHÄN POJAT Ry :N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä ja Jänkhän Pojat ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien pienriistan ja hirven metsästystä Saaristo- Pappila R:no 1:96 tilalla. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Jänkhän Pojat ry esittävät uuden sopimuksen tekemistä kaiken riistan metsästystä varten. Vuokrattavien alueiden pinta-alat ovat: Haukiniemi Somermäki 146 ha, Säyneensalo läntinen ja itäinen yht. 120,28 ha sekä Kaijansalo 10,15 ha. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Pinta-ala yhteensä 276,44 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee 691,10 euroa. (276,44 ha x0,50 x 5v) Anomus sopimuksen uusimisesta ja kartta, josta käy ilmi ko. alueen sijainti on esityslistan liitteenä 12. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen jakamista esitetyin ehdoin. - että seurakuntayhtymä vuokraa tilan Saaristo-Pappila alueet: Haukiniemi Somermäki 146 ha ja Säyneensalo 120,28 ha sekä Kaijansalo.10,15 ha metsästysseura Jänkhän Pojat ry:lle väliselle ajalle kaiken riistan metsästystä varten - että vuokrana peritään 691,10 kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 KETTULAN SEURAKUNTAKODIN TONTIN MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA SOPIMUS MÄÄRÄALAN LUOVUTUKSESTA Kettulan seurakuntatalon tontille on valmisteltu asemakaavamuutosta vuosien aikana. Kaavamuutosta lähdettiin toteuttamaan seurakuntayhtymän toimesta hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti. Muutoksen tarkoituksena on hyödyntää nykyisen tontin kaavan YK (kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue) muuttamista asuinkorttelialueeksi. Tontin pinta-ala on 5334 m2 ja rakennusoikeus k-m2. Asemakaavamuutoksen jälkeen kaava tulee olemaan erillispientalojen korttelialue (AO), jonka mukaan tontille tulee yhteensä neljä rakentamatonta omakotitonttia ja yksi rakennettu tontti, jossa on 1986 valmistunut Kettulan seurakuntakoti. Yhteensä rakennusoikeutta korttelialueelle tulee k-m2. Kiinteistöstrategian mukaan asemakaavan vahvistuttua korttelin rakentamattomat tontit ja seurakuntakoti tontteineen on tarkoitus myydä.. Asemakaavamuutoksen loppuvaihe ja vahvistuminen edellyttää kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä tehtävän maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Sopimukseen sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaupungille suoritettava yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus euroa ja 43 m2:n suuruisen pinta-alan luovuttaminen Kuopion kaupungille katualueeksi. Esityslistan liitteessä 13 on laskelma korvauksesta. Maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovutuksesta on esityslistan liitteessä 13. Sopimuksen kohdassa 7 on sopimuksen purkava ehto koskien asemakaavan hyväksymistä. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä tai luovutuksesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maankäyttösopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tonttia koskeva maankäyttösopimus ja siihen sisältyvä määräalan luovutus hyväksytään liitteen 13 mukaisesti, 2. että sopimukseen voidaan tehdä osapuolia koskevia teknisiä tarkistuksia kansliatoimenpitein, 3. että maankäyttösopimusta ja sopimus määräalan luovutuksesta koskeva päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

16 ASUNTOTONTIN RAHUSENKANGAS VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kuopion seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla. Näiden asuntotonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 erääntyy 22 ja vuonna 2013 kahdeksan vuokrasopimusta. Tonteista kymmenen sijaitsee Rahusenkankaan alueella ja 20 Kettulanlahden alueella. Ensimmäisten tonttien vuokra-aika päättyy Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodella. Samalla asuntotonttien nykyarvot arvioitiin. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös mahdollisuutta lunastaa tontit omikseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty 4 prosentiksi tontin myyntihinnasta. Tyyne ja Pirjo Salkusella on voimassa oleva vuokrasopimus asuntotontista Rahusenkangas Tontti sijaitsee osoitteessa Pihlajaharjuntie 7. Heidän kanssaan tehty vuokrasopimus päättyy Uusi vuokrasopimus on mahdollista tehdä vasta kun Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Vuokrasopimuksen päättyessä Tyyne ja Pirjo Salkusella vuokraoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset raukeavat, mikä aiheuttaa suuria ongelmia. Vuokralaiset ovat toivoneet, että vuokrasopimusta voitaisiin jatkaa ja näin taata kiinnitysten jatkuminen. Asia voidaan ratkaista siten, että Tyyne ja Pirjo Salkusen kanssa tehtyä päättyvää vuokrasopimusta jatketaan yhdellä vuodella väliseksi ajaksi. Vuokrasopimus on tehtävä entisin ehdoin lukuun ottamatta vuosivuokraa, jota tarkistetaan nykyisestä uuden arvion mukaiseksi. Nykyinen vuokra on 462 euroa ja uusi vuodelta 2012 perittävä vuokra 1672 euroa. - että Tyyne ja Pirjo Salkusen kanssa tehtyä vuokrasopimusta asuntotontista Rahusenkangas jatketaan esitetyllä tavalla väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KALLAVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VAA- LIA VARTEN Kallaveden seurakunnassa on kirkkoherran vaali kuluvan vuoden syksyllä. Vuoden 2012 talousarviossa ei ole varauduttu kirkkoherran vaalin kuluihin. Kuluja vaalista tulee ainakin vaalilautakunnan toiminnasta, vaalimateriaalien painatuksesta ja hankinnasta, tiedotuksesta ja tarjoilusta. Kallaveden seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakunta neuvosto on esittänyt, että tarkoitukseen myönnettäisiin euron lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 1100 kirkolliset vaalit myönnetään euron lisämääräraha Kallaveden seurakunnan kirkkoherran vaalia varten. Keskustelun aikana Heikki Juutinen ehdotti, että lisämäärärahaa Kallaveden seurakunnan kirkkoherranvaalia varten myönnetään euroa. Heikki Juutisen esitystä ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 160 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN YHTEISELLE NUORISO- JA OPPILAITOSTYÖLLE OPISKELIJALIITTEEN KUSTANNUKSIIN Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö on suunnitellut seurakuntayhtymän viestintäyksikön kanssa syksyn toimintakauden alkuun 8-sivuista opiskelijaliitettä, joka on tarkoitus jakaa Kirkko ja Koti-lehden yhteydessä Liitteen tarkoituksena on tavoittaa erityisesti uusia paikkakunnalle tulevia opiskelijoita. Liite toteutetaan niin, että se nuorten aikuisten omalla kielellä ja heiltä ideoita saaden antaisi seurakunnasta myönteisen ja raikkaan kuvan, ja olisi sisällöltään nuoria aikuisia kiinnostava. Liite sisältää muun muassa opiskelijoiden sekä heidän parissaan työskentelevien haastatteluja, kartan missä opiskelijat voivat tavata toisiaan ja missä syödä halvalla. Samalla esitellään seurakuntien tukiverkostoa opiskelijoille (oppilaitostyö, diakoniatyö). Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi yhteyden kirkkoon, sen työntekijöihin ja toisiin opiskelijoihin. Kirkon jäsenyyden kannalta on olemassa tekijöitä, jotka voivat olla joko heikkouksia tai vahvuuksia, riippuen siitä, kuinka niihin onnistutaan reagoimaan. Keskeinen tällainen tekijä on Kuopioon suuntautuva muuttoliike, joka tuo paikkakunnalle uusia asukkaita ja seurakuntaan lisää potentiaalisia jäseniä. Kirkosta eroamisen riski on nuorten aikuisten kohdalla suurimmillaan juuri muuton yhteydessä ja pian sen jälkeen. Siksi muuttajat ja se, kuinka seurakunta onnistuu heidät tavoittamaan ja sitouttamaan jäsenyyteensä voi olla ratkaisevan tärkeää seurakunnan jäsenmäärän kehityksen kannalta

18 18 Opiskelijaliitteestä aiheutuu viestinnälle lisäkustannuksia sivumäärän lisäämisen ja painosmäärän kasvun johdosta. Lehdestä painetaan noin 500 kappaleen lisäpainos oppilaitoksilla jakamista varten. Myös jakelukulut nousevat hiukan. Lehden ulkoasun suunnitteluun on kysytty mainostoimisto Dynastiaa, koska liitteen ulkoasun tulee olla erilainen kuin normaali Kirkko ja Koti lehden malli. Mainostoimisto Dynastia tekee säännöllisesti seurakuntien oppilaitostyön Yhteishenki mainoksia ja esitteitä. Liite voisi seurata tyyliltään ja linjaltaan Yhteishenki aineistoa. Opiskelijaliitteen kustannusarvio: Kirkko ja koti lehden lisäpainos, jakelu ja toimitustyöt 3000 Mainostoimisto Dynastian suunnittelukokonaisuus 2880 Opiskelijaliitteen tuomiin kustannuksiin ei osattu varautua vuoden 2012 talousarvion suunnittelussa, koska idea näin toteutetusta opiskelijaliitteestä syntyi vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Kirkon jäsenyyden tukemisen kannalta hanke on perusteltua toteuttaa jo tulevana syksynä. Hankkeen toteuttaminen saadaan katettua osittain yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön sekä viestintäyksikön määrärahoista. Liitteen suunnittelutyöhön haetaan lisämäärärahaa yhteiseltä kirkkoneuvostolta kirkkoneuvoston käyttövaroista. Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti anoa yhteiseltä kirkkoneuvostolta euron lisämäärärahaa opiskelijaliitteen suunnittelutyöhön. 1. että yhteiselle nuoriso- ja oppilaitostyölle myönnetään euron lisämääräraha opiskelijaliitteen suunnittelutyöhön ja 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. 161 ERON MYÖNTÄMINEN KANTTORI RIITTA MATILAISELLE YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUT- KINTOA EDELLYTTÄVÄSTÄ KANTTORIN VIRASTA Männistön seurakunnan kanttori Riitta Matilainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä kanttorin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ko. virka on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettuna Männistön seurakuntaan. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.

19 19 Henkilöstösuunnitelmassa Männistön seurakuntaan sijoitettu kanttorin virka oli alun perin suunniteltu muutettavaksi Männistön ja Tuomikirkkoseurakunnan yhteiseksi viraksi, jolloin seurakuntayhtymän kanttorien määrä olisi vähentynyt puolikkaalla kanttorin viralla. Männistön seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta pitivät työnjohdollisista syistä parempana vaihtoehtona, että kummassakin seurakunnassa olisi osa-aikainen kanttori. Käytännössä tämä järjestely edellyttää, että seurakuntayhtymästä lakkautetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka ja perustetaan kaksi osa-aikaista (50 %) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9.n mukaan päätös kanttorin viran perustamisesta ja lakkauttamisesta on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Asiasta on myös pyydettävä Männistön ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostojen lausunnot. - että kanttori Riitta Matilaiselle myönnetään ero Männistön seurakuntaan sijoitetusta ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä kanttorin virasta lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 162 ERON MYÖNTÄMINEN LAPSITYÖNJOHTAJA RIITTA-LIISA TASKISELLE LAPSITYÖNJOHTAJAN VIRASTA Lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa lapsityönjohtajan virasta eläkkeelle siirtymistä varten. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä on keskusteltu mahdollisuudesta hajauttaa yhteinen lapsityö ainakin osittain paikallisseurakuntiin, koska lasten päiväkerhotoiminta. joka on ollut keskeinen osa yhteistä lapsityötä, on hiipumassa. Samalla lapsityön painopiste tullee siirtymään päiväkerhotyöstä muuhun toimintaan. Tästä ei kuitenkaan ole olemassa päätöksiä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan tässä vaiheessa Riitta-Liisa Taskiselle voidaan myöntää ero lapsityönjohtajan virasta. Jatkotoimenpiteistä yhteisen lapsityön järjestelyiksi vuoden 2013 osalta on tarkoituksenmukaista päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä.

20 20 1. että lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskiselle myönnetään ero lapsityönjohtajan virasta lukien ja 2. että jatkotoimenpiteistä yhteisen lapsityön osalta päätetään vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä. 163 NUORISOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään perustettiin määräaikainen nuorisosihteerin virka. Virkaan valittiin nuorisotyönohjaaja Pirjo Kukkonen, joka hoiti virkaa asti. Seurakuntien nuorisotyön yhteisiä tehtäviä hoidettiin sen jälkeen paikallisseurakunnista käsin vuorotteluperiaatteella. Vastuuvuorossa ollut työntekijä toimi nuorisotyön yhteisten kokousten sihteerinä ja huolehti yhdessä sovittujen asioiden eteenpäin viemisestä. Nuorisotyön yhteisten asioiden hoitaminen oman paikallisseurakunnan nuorisotyön tehtävien ohella osoittautui nuorisotyönohjaajille hankalaksi ja vaikeasti hoidettavaksi. Seurakuntien nuorisotyöntekijöiden aloitteesta yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta teki esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle nuorisosihteerin viran uudelleen täyttämiseksi. Yhteisen nuorisotyön jatkuvuuden ja kehittämisen vuoksi nuorisosihteeriä tarvittiin hoitamaan seuraavia tehtäviä: - yhteisen nuorisotyön organisointi ja koordinointi sekä tapahtumien järjestäminen - yhteydenpito eri järjestöihin, kaupungin nuorisotoimeen ja muihin toimijoihin - informaation, koulutuksen ja tuen järjestäminen paikallisseurakuntien nuorisotyöntekijöille -leirikeskusten varausten organisoiminen ja leirikeskusten markkinointi - seurakuntayhtymällä tulisi olla nuorisotyössä yksi henkilö, johon eri tahot voivat ottaa yhteyttä ja joka voi olla yhteydessä koko yhtymän nuorisotyön puolesta - vastuunkanto kiertävänä seurakuntien nuorisotyön kesken on pitkällä tähtäimellä kestämätön järjestelmä Yhteinen kirkkoneuvosto päätti täyttää nuorisosihteerin viran uudelleen. Virkaan valittiin diakoni Maarit-Hannele Himanen alkaen. Maarit-Hannele Himanen jäi virkavapaalle nuorisosihteerin virasta. Nuorisosihteerin viransijaiseksi valittiin nuorisotyönohjaaja Marjukka Toropainen. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Maarit-Hannele Himaselle eron nuorisosihteerin virasta lukien. Samalla nuorisosihteerin virka päätettiin täyttää määräaikaisena asti, johon mennessä selvitetään, voidaanko virka jättää täyttämättä.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 19.11.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot