KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen poissa Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä, poistui 163 :n käsittelyn jälkeen klo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä, poistui 163 :n käsittelyn jälkeen klo kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Hannu Komulainen vt. kirkkoherra läsnä, poistui klo :n 163 käsittelyn aikana Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra poissa Lauri Paatero vs. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Raimo Hakkarainen johtava oppilaitosteologi läsnä 163 Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 183:1-2, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

2 2 kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Huttunen ja Heikki Juutinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 144 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätettiin ottaa käsiteltäväksi asia 169 Asuntotontin Kettulanlahti vuokrasopimuksen jatkaminen. Päätettiin käsitellä asia 163 Nuorisosihteerin viran lakkauttaminen kohdan 146 käsittelyn jälkeen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 145 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Kuopion seurakuntayhtymän tilinpäätökset ovat vuodesta 2006 lähtien olleet selkeästi ylijäämäisiä. Vuonna 2006 käynnistyneen strategiaprosessin seurauksena on toimintakuluja pyritty karsimaan systemaattisesti vähentämällä henkilöstömenoja ns. luonnollisen poistuman kautta. Vuosien 2006 ja 2007 hyvän taloudellisen kehityksen ja määrätietoisen henkilöstövähennyksen ansiosta seurakuntayhtymän talous oli vuoden 2007 lopussa muodollisesti tasapainossa. Vuonna 2008 verotulojen positiivinen kehitys jatkui ja verotulot kasvoivat peräti 6 %.lla edellisestä vuodesta. Samaan aikaan toimintakulut kasvoivat kuitenkin lähes 9 %:lla. Vuoden 2008 varsin suuri ylijäämä selittyykin pitkälti poikkeuksellisen suurista satunnaisista tuotoista. Vuonna 2009 talous säilyi edelleen ylijäämäisenä huolimatta siitä, että kokonaisverotulot kääntyivät lievää 0,4 %:n laskuun. Myös vuoden 2010 tilinpäätös oli selkeästi ylijäämäinen ja vuosikate riitti poistojen kattamiseen Vuoden 2011 alusta toteutunut Karttulan seurakunnan liittyminen kuntaliitoksen seurauksena Kallaveden seurakuntaan ja Juankosken, Kaavin, Riistaveden, Tuusniemen ja Vehmersalmen seurakuntien yhdistyminen uudeksi Järvi-Kuopion seurakunnaksi, joka liittyi Kuopion seurakuntayhtymään, merkitsivät suurta haastetta seurakuntayhtymän taloudelle. Seurakuntaliitoksista ja tiedossa olevista mittavista peruskorjaushankkeista johtuen yhteinen kirkkovaltuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia vuo-

3 3 den 2011 alusta 1,40:stä 1,50:een. Lähinnä tuloveroprosentin korottamisesta johtuen myös vuoden 2011 tilinpäätös oli selkeästi ylijäämäinen. Huolimatta kuuden edellisen vuoden positiivisesta kehityksestä seurakuntayhtymän taloudessa on edelleen olemassa rakenteellista epätasapainoa. Tästä syystä strategiaprosessissa sovittuja tasapainottamistoimenpiteitä on syytä määrätietoisesti edelleen jatkaa ja jopa tehostaa. Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan kehyksiksi. Kehykset on laadittu siten, että kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan vuonna %:lla ja vuonna ,7 %:lla. Yhteisöveron tuoton on arvioitu pienenevän vuonna %:lla ja kasvavan vuonna %:lla vuoden 2012 tasosta. Henkilöstömenojen on arvioitu kasvavan 1,7 %:lla vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta. Ehdotus toimintayksiköille annettavaksi talousarvion laadintaohjeeksi on esityslistan liitteenä 2. Hallintojohtaja esittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan perusteita tarkemmin kokouksessa. 1. että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset liitteen 1 mukaisena ja 2. että toimintayksiköille annetaan liitteen 2 mukainen laadintaohje. 146 TOIMINTAYKSIKÖITTEN SÄÄSTÖSUUNNITELMIEN LAADINTA Seurakuntayhtymän talous on viime vuosien aikana kehittynyt positiivisesti. Talouden suotuisaan kehittymiseen on vaikuttanut merkittävällä tavalla se, että välttämättömien peruskorjausinvestointien toteuttamista on lykätty. Käytännössä seurakuntayhtymässä on kyetty kattamaan vuotuiset käyttötalousmenot mutta investointien toteuttamista on jouduttu lykkäämään, koska investointeja ei ole kyetty rahoittamaan. Tämä on johtanut siihen, että seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä yli 20 miljoonan euron peruskorjausvelka. Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta krematorion laajennusta, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään. Tämä on estänyt kaikkien suurempien investointien aloittamisen kuluvana vuonna. Tilanne ei voi jatkua kovin pitkään näin. Investointeja on päästävä toteuttamaan. Tarkoituksena on, että vuoden 2013 aikana käynnistettäisiin

4 4 Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjaus, Alavan kirkon peruskorjaus karsitun version mukaisena ja Vehmasmäen kappelin peruskorjaus niin ikään karsitun version mukaisena. Näiden ja muiden tiedossa olevien investointien rahoittaminen ei ole mahdollista ilman tuntuvia, arviolta neljän miljoonan euron leikkauksia olemassa oleviin toimintakuluihin. Esityslistan liitteenä 3 on kaksi vaihtoehtoista laskelmaa tarvittavista säästöistä. Hallinnon menoissa on arvioitu kertyvän n euron säästöt/vuosi siinä vaiheessa, kun kirjanpito ja palkanlaskenta siirtyvät kirkon palvelukeskuksen hoidettaviksi. Hautatoimessa ei ole mahdollista tehdä merkittäviä säästöjä. Kiinteistötoimen säästöt puolestaan ovat sidoksissa siihen, ovatko toimintayksiköt valmiita luopumaan kiinteistöistään. Näin ollen leikkausten tekeminen joudutaan toteuttamaan lähinnä seurakunnallisen toiminnan ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien pääluokissa. Kullekin toimintayksikölle on kohdistettu säästövelvoite vuosille Säästövelvoite on kohdistettu jäsenmäärien mukaisessa suhteessa seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Yhteenveto säästövelvoitteesta on esityslistan liitteenä 4. Hallintojohtajan käsityksen mukaan toimintayksiköitä voitaisiin pyytää laatimaan ehdotukset säästösuunnitelmiksi, miten tarvittavat säästöt voitaisiin saavuttaa. Ehdotukset voitaisiin pyytää seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä johtokunnailta vuoden 2012 loppuun mennessä. - että seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä johtokunnilta pyydetään ehdotukset säästösuunnitelmiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 147 LEIRIKESKUSSTRATEGIAN LAADINTA Seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia, joiden keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen. Kiinteistöstrategia on päivitetty vuosittain. Siinä on otettu pitemmällä aikavälillä kantaa investointeihin ja kiinteistöjen realisointeihin. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto teki periaatepäätöksen kahdentoista kiinteistön laittamisesta myyntiin. Myytävien kiinteistöjen listalla oli myös leirikeskuksia: Penkereen leirikeskus, Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla ja Pajulahden leiripaikka Tuusniemellä. Kaikki kolme leirikeskusta ovat tällä hetkellä myynnissä. Penkereestä luopuminen merkitsee sitä, että jatkossa rippikoululeirejä ja muitakin leirejä joudutaan viemään ulkopuolisiin leirikeskuksiin. Rippikou-

5 5 luleirejä joudutaan viemään ulkopuolisiin leirikeskuksiin ensimmäistä kertaa vuonna Vuonna 2013 joudutaan vähintään neljä rippikoululeiriä järjestämään ulkopuolisissa leirikeskuksissa. Penkereen mahdollinen myynti merkitsee mm. sitä, että Rytkyn leirikeskuksen keittiöön jää osittain tyhjää kapasiteettiä, koska Rytkyllä ei voida enää järjestää ns. kaksoisleirejä. Se merkitsee myös sitä, että pitemmällä aikavälillä Rytkyn käyttö muuttuu epätarkoituksenmukaiseksi, ellei sinne saada lisää majoitustilaa. Leirikeskukset ovat olleet ja ovat erinomaisia työkaluja erityisesti nuorisotyössä. Niiden ongelma on varsin mittavat kiinteät kulut silloinkin, kun leirikeskuksissa ei ole toimintaa. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymässä olisi perusteltua laatia leirikeskusstrategia, jossa pohdittaisiin, onko omien leirikeskusten säilyttäminen perusteltua vai luovutaanko niistä ja ostetaan tarvittavat palvelut ulkopuolelta. Syytä on myös pohtia, onko kaikkien nykyisten leirikeskusten säilyttäminen perusteltua ja jos jostakin luovutaan, edellyttääkö se lisäinvestointeja jonnekin. Leirikeskusstrategiaa laatimaan voitaisiin asettaa työryhmä. Työryhmään voitaisiin nimetä kirkkoherra Hannu Komulainen, kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen, leirikeskuksenhoitaja Helena Ravolainen, nuorisosihteeri Marjukka Borgman, nuorisotyöntekijä Jukka Korhonen ja diakoni Jarmo Tarkkonen. Kokoonkutsuja voisi toimia Helena Ravolainen. Työryhmän tehtävä olisi laatia ehdotus Kuopion seurakuntien leirikeskusstrategiaksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. 1. että nimetään työryhmä laatimaan ehdotusta leirikeskusstrategiaksi, 2. että työryhmän jäseniksi nimetään kirkkoherra Hannu Komulainen, kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen, leirikeskuksenhoitaja Helena Ravolainen, nuorisosihteeri Marjukka Borgman, nuorisotyöntekijä Jukka Korhonen ja diakoni Jarmo Tarkkonen, 3. että kokoonkutsujaksi määrätään Helena Ravolainen ja 4. että työryhmän tehtäväksi annetaan laatia ehdotus seurakuntayhtymän leirikeskusstrategiakasi.

6 6 148 MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN RYTKYN Rno 2:50 VILJELYPELLOISTA Tauno Varosen kanssa tehty maanvuokrasopimus Rytkyn tilan pelloista päättyi Varonen on toimittanut seurakuntayhtymälle kirjelmän, jossa hän anoo ko. peltojen vuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella. Anomus ja kartta, josta ilmenee peltoalueen sijainti, ovat esityslistan liitteenä 5. Anomuksen mukaan Varonen jatkaisi vuokrausta 4,15 ha:n suuruisesta alasta viideksi vuodeksi, josta 2,0 ha on Penkereen pihapiirin ympäristössä oleva pihapelto ja Myllymökin pihapelto 0,6 ha sekä Kaislastenlahdentien varressa oleva 1,55 ha:n suopelto. Nykyinen vuokra on ollut pihapellosta 60 euroa/ha ja suopellosta 30 euroa/ha. Hintatasoa tarkistettiin viime vuonna yhdenmukaiseksi vastaamaan Kaavin ja Tuusniemen alueelta vuokrattujen peltojen hintatasoon ja sen mukaan viljelypellon vuokra on 150 euroa/ha. Suopellon vuokra 60 euroa/ha. Penkereen pihapiirin pelloista n. 4 ha on vuokrattu Olli Hyttiselle vastaavalla 150 euron hehtaarihinnalla. Penkereen pihapiirin rakennukset ja sille tarvittava määräala on asetettu myyntiin. Myytävästä määräalan suuruudesta ei ole vielä tietoa, joten vuokrattavien pihapeltojen osalta kirjataan ehto irtisanomisesta omistuksen vaihtuessa. Peltojen vuokrausta on perusteltua jatkaa kunnossapidon ja ympäristön hoidon kannalta, joten vuokrausta voidaan jatkaa. Pihapeltojen osalta vuokraksi tulee 150 euroa x 2,6 ha = 390 euroa/vuosi ja suopelto 60 euroa x 1,55 ha = 93 euroa/vuosi. Yhteensä 483 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1. että Tauno Varoselle vuokrataan Rytkyn tilan Rn:o 2:50 pelloista yhteensä 4,15 ha, josta Penkereen pihapeltoa 2,0 ha ja Myllymökin pihapeltoa 0,6 ha ja suopeltoa 1,55 ha ajalle seuraavin ehdoin, 2. että suopellon vuokra on 93 euroa / vuosi, 3. että Penkereen pihapellon vuokra on 390 euroa / vuosi, 4. että Myllymökin pihapellon vuokra on 90 euroa / vuosi ja 5. että Penkereen pihapellon osalta vuokrasopimukseen kirjataan ehto vuokrasopimuksen irtisanomisesta siltä osin kun pellon omistus kiinteistön myynnissä vaihtuu.

7 7 149 ASUINRAKENNUSTONTIN RAHUSENKANGAS MYYNTI Anne ja Mikko Pantsu ovat ilmoittaneet haluavansa ostaa vuokraamansa asuinrakennustontin Kuopion Rahusenkankaan kaupunginosassa osoitteessa Pihlajaharjuntie 13. Tontin pinta-ala on m 2. Tontin vuokrasopimus erääntyy Esityslistan liitteenä 6 on ostotarjous. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyy vuoden 2012 aikana 22 vuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle asuntotontin myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi: 1. että Anne ja Mikko Pantsulle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistama Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitseva tontti osoitteessa Pihlajaharjuntie 13 hintaan euroa, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 150 TUUSNIEMEN SEURAKUNTATALON MUUTOSTYÖN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Tuusniemen seurakuntatalon peruskorjaus ja laajennus on seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa ja investointisuunnitelmassa ajoitettu vuosille Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 1 miljoonaa euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti käsitellessään vuoden 2012 talousarviota, että kaikkien yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakunta-

8 8 rakenteeseen Kuopiossa pyritään. Edellä olevan johdosta Tuusniemen seurakuntatalon muutostyöhankkeen suunnittelua ei ole kuluvan vuoden aikana jatkettu. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöjen realisoinnista on konkreettinen suunnitelma ja myynti on käynnistetty. Yhtymän rakenneselvitys on myös tehty, mutta seurakuntarakenteen muutoksesta ei ole toistaiseksi päätöksiä. Seurakuntatalon muutoshankkeen suunnittelun jatkaminen tässä vaiheessa on perusteltua, mikäli rakentamisen aiotaan aloittaa vuonna Kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on hankkeelle varattu euron määräraha. Seurakuntatalon muutoshankkeen tavoitteena on saada kirkon toiminnot siirrettyä talviajaksi seurakuntatalolle, jolloin kirkko voidaan muuttaa kesäkirkoksi ja pitää talvisin kylmänä. Ympärivuotisesti lämmitettynä kirkon sähkön kulutus vuositasolla on kwh. Kirkon lämmittäminen talviaikana aiheuttaa rakenteellisia vaurioita mm. vesikaton räystäiden jäätymisillä ja runsailla lähes maahan asti ulottuvilla jääpuikoilla. Seurakuntatalon muutostyö käsittää pääasiassa seurakuntasalin muutoksen kirkkosalitilaksi, jossa voidaan pitää sakraalitoimituksia mm. jumalanpalveluksia ja hautaan siunaamisia. Salimuutoksen lisäksi nykyisistä kerhohuoneista saadaan erillinen kahviotila, joka soveltuu tarjoiluun ja kokoontumiseen. Lisäksi muissa tiloissa on tarkoitus tehdä lähinnä pintakorjauksia. Tuusniemen seurakunta on v kilpailuttanut hankesuunnitelman sekä luonnosvaiheen suunnittelun ja valinnut pääsuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Arkkitehtuura Oy:n Kuopiosta. Seuraava vaihe on suunnittelun jatkaminen pääsuunnittelu- ja työpiirustusvaiheeseen. Arkkitehtuura Oy on tehnyt seurakuntayhtymälle tarjouksen jatkosuunnittelusta hintaan euroa alv 0 %. Tarjous sisältää pää- ja rakennuslupapiirustukset sekä urakkatarjouspyyntöasiakirjat. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuusniemen seurakuntatalon muutoshankkeen jatkosuunnittelu käynnistetään urakkalaskentavaiheeseen saakka. Lisäksi johtokunta päätti valita hankkeen Pää- /arkkitehtisuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Arkkitehtuura Oy:n. - että Tuusniemen seurakuntatalon muutoshankkeen jatkaminen hyväksytään jatkosuunnittelun käynnistämisellä urakkalaskentavaiheeseen saakka Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 151 MÄÄRÄALOJEN MYYMINEN TUUSNIEMEN KUNNALLE PAPPILAN TILASTA Tuusniemen kunta on tehdyt ostotarjouksen Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevasta kolmesta seurakuntayhtymän omistamasta määräalasta. Tarjous on esityslistan liitteenä 7. Tuusniemen kunta tarjoaa kolmesta pintaalaltaan yhteensä 11,4 ha:n määräalasta kokonaishintana euroa. Seurakuntayhtymä on teettänyt auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla arvion ostotarjouksen kohteena olevista määräaloista. Arvio on nähtävän kokouksessa. Ostotarjous koskee seuraavia määräaloja: 1. Pajulahden leirialue n. 4,2 ha, josta leirialueena n. 1,5 ha ja metsämaata 2,7 ha. Määräala on ollut Tuusniemen seurakunnan leiripaikkana ja on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan myytävien kiinteistöjen luettelossa. Määräalalla on saunarakennus, ruokailukatos ja rannassa venekatos. Rakennukset ovat tyydyttävässä kunnosta. Alueella on voimassa yleiskaava RL / leirintäalue (300). Alue rajoittuu länsisivulta Juojärveen. Rantaviivaa on n. 250 m. Itäsivulta alue rajoittuu Kuopion ja Joensuun väliseen Joensuuntiehen. Tuusniemen keskustasta Kuopioon päin on n. 3,8 km. Leirialueen n. 1,5 ha:n suuruisesta alasta rakennuksineen on auktorisoitu kiinteistöarvioija laatinut arvion, jonka mukaan käypä arvo on n euroa. Arvion tarkkuus n.+/- 15 %. Alueen n. 2,5 ha:n metsämaasta on Metsänhoitoyhdistys Kallavesi laatinut arvion, jonka mukaan käypä arvo on n euroa. 2. Pappilanniemi ja siihen liittyvä palsta n. 6,83 ha. Määräala on lähinnä ja peltoaluetta ja osittain metsämaata. Tähän määräalaan on tehty Pappilanniemen asemakaavaluonnos. Luonnoksen mukaan niemialueelle on suunniteltu 10 kpl omarantaisia pientalotontteja. Kaavaluonnokseen on antanut lausunnon Ely-keskus ja Tiehallinto. Lausuntojen mukaan kaavan toteuttaminen edellyttää tiejärjestelyjen ja kunnallistekniikan osalta huomattavia investointeja, joissa maanomistaja tulee olla osallisena. Arviomiehen mukaan kaavan toteuttaminen ja siihen investoinnit tekevät seurakuntayhtymän kannalta maanomistajana varsin epäedulliseksi toimenpiteeksi. Arviomiehen mukaan seurakuntayhtymän kannattaa myydä maa-alueet raakamaana jolloin riski kaavaan liittyvistä investoinneista poistuu. Kiinteistönarvioijan mukaan raakamaan hinta Tuusniemellä on 1,0 1,3 euroa/m2. 3. Kolmas määräala on n. 0,37 ha:n suuruinen Joensuuntien itäpuolella Pappilanniemen vastakkaisella puolella. Alue on nuorta metsämaata. Alue on arvioitu raakamaaksi ja hinnoiteltu sen perusteella.

10 10 Arviomiehen mukaan edellä mainittujen määräalojen ja niissä olevien rakennusten sekä puuston arvo on laskennallisesti euroa ja pyöristettynä euroa. Arvion tarkkuus on +/- 10 %. Tuusniemen kunnan tarjous on euroa vastaa arvioitua hintatasoa. Tarjouksen ehtona on, että Tuusniemen kunnanhallitus ja -valtuusto hyväksyy kaupan. Arviomiehen käsityksen mukaan käsityksen mukaan euron tarjousta voidaan pitää oikeana ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kannalta edullisena huomioiden kohteeseen liittyvät riskit. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuusniemen kunnan ostotarjous hyväksytään ja että ko. määräalat myydään euron kauppahinnalla. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Tuusniemen kunnan tekemä ostotarjous kolmesta määräalasta hyväksytään. 2. että Tuusniemen kunnalle myydään Tuusniemen kunnassa sijaitsevasta Tuusniemen pappila -nimisestä tilasta kiinteistötunnus liitteen 7 mukaiset kolme määräalaa euron kauppahinnalla, 3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 4. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 152 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN TARVASKALLION R:NO TILALTA Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja

11 11 mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Valtteri Laurisen perikunta on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi. Lauristen n m 2 :n huvilapalstan vuokrasopimus on erääntynyt Esityslistan liitteenä 8 on anomus ja kartta. Kartan mukaan rakennuspaikka on merkitty numerolla 295. Lauristen huvilapalsta sijaitsee Kuopion Ritoniemen kylässä Piironniemessä. Palsta on mantereella. Seurakuntayhtymässä tehdyn päätöksen mukaan kaikki mantereessa sijaitsevat huvilavuokrapalstat arvioitetaan erikseen vuokrauksen tai ostotapahtuman yhteydessä. Saarissa sijaitsevien huvilapalstojen hintoja on tarkistettu n. kahden vuoden välein. Auktorisoitu kiinteistöarvioija on laatinut kohteesta arvion Arviomiehen mukaan kyseisen 2000 m 2 :n suuruisen huvilapalstan käypä hinta on euroa ja lisämaan arvoksi 2000 m 2 :n ylittävältä osalta 5,88 euroa/m 2. Arvion tarkkuus n. +/- 10 %. Arvio on nähtävänä kokouksessa. Vuokra-arvoksi määräytyy 4 %:n mukaan 840 euroa / vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää tontin vuokraamista esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, -.että seurakuntayhtymä tekee Valtteri Laurisen perikunnan kanssa vuokrasopimuksen Tarvaskallion tilalla sijaitsevasta 2000 m 2 :n suuruisesta määräalasta seuraavin ehdoin 1. vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 3. vuokraamista koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

12 JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ALA-KOPOLAN Rn:o TILALLE Savon Voima Verkko Oy anoo uudelle maakaapeliverkolle johtoalueen käyttöoikeutta Kuopion kaupungin Vehmersalmen kylän Ala-Kopolan tilalle pappilantien alueelle. Uuden verkon rakentamistarpeen aiheuttaa alueelle tehty uusi kaavoitus / tonttijako. Uudella maakaapeliverkolla korvataan ja puretaan nykyisiä ilmajohtoja. Maakaapelialueen pituus on yhteensä 407 m. Esityslistan liitteenä 9 on käyttöoikeussopimus ja kartta, josta ilmenee johtoalueen sijainnit ja maakaapelilinjat. Sopimus on esitetty pysyvänä käyttöoikeussopimuksena. Korvaus maanomistajalle johtoalueen maapohjan käyttöoikeudesta perustuu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ry:n MTK:n ja Sähköenergialiiton ry SENER:n välillä solmittuun suositussopimukseen, voimassa oleviin korvaustaulukoihin sekä maastossa suoritettuun tarkastukseen. Suositussopimuksen mukaan kertakorvaus ko. johtoalueesta on 152 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle johtoalueen käyttöoikeussopimuksen tekemistä esitetyllä tavalla. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään Ala-Kopolan Rn:o tilalle liitteen 9 mukainen johtoalueen käyttöoikeussopimus alkaen vuonna 2012 täsmennettynä allekirjoituspäivämäärällä, 2. että käyttöoikeudesta peritään 152 euron kertakorvaus ja 3. että käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 154 MAAKAAPELILINJAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS RIISTAVEDEN KIRKKO Rn:o TILALLE Pohjois-Karjalan Sähkö Oy anoo ilmajohdon korvaavalle 0,4 kv pienjännitemaakaapelijohdolle johtoalueen käyttöoikeutta Kuopion kaupungin Riistaveden Syrjäsaaren kylässä. Johtoalue on Riistaveden kirkon alueella ja korvaa nykyisen ilmakaapelijohtoalueen. Pituutta johtoalueella on 270 m ja leveyttä 2 m. Jako-/ haaroituskaappeja tulee 2 kpl. Esityslistan liitteenä 10 on lupakaavake ja kartta.

13 13 Ilmajohdon siirto maakaapeliksi parantaa mm. pylväiden ja sähköjohdon poistolla kirkonmäen maisemallista ympäristöä ja on suojassa myrskytuhoilta. Puustoa ei merkittävästi tarvitse linjalta poistaa. Korvauksia ilmajohdon siirrosta maakaapeliksi sähköyhtiöt eivät ole korvanneet. Nykyiselle ilmajohdolle on todennäköisesti olemassa käyttöoikeus. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käyttöoikeussopimuksen tekemistä maakaapelilinjalle. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään käyttöoikeussopimus tilalle Riistaveden kirkko Rn:o nykyisen pienjänniteilmajohdon siirrolle maakaapeliksi liitteenä olevan lupasopimuksen ja kartan mukaisesti ja 2. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 155 TIETOLIIKENNEMAAKAAPELIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ALA-KOPOLAN TILALLE Tietoliikenneverkon haltija DNA Oy hakee sijoituslupaa otsikossa mainitulle tilalle Vehmersalmen kylän Salmentieltä pappilan rakennukselle. Esityslistan liitteenä 11 on sopimus ja kartta. Maakaapelin pituus on n. 35 m ja on tarkoitettu korvaamaan nykyiset ilmakaapelit. Kaapeli palvelee pappilan puhelin- ja tietoliikenneyhteyksiä. Ilmakaapelin korvaaminen maakaapelilla on mm. maisemallinen parannus. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maakaapelin käyttöoikeussopimuksen tekemistä esitetyllä tavalla. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta.

14 14 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1 että DNA Oy:n kanssa tehdään Ala-Kopolan Rn:o tilalle liitteen 11 mukainen käyttöoikeussopimus ja 2 että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 156 METSÄSTYSSEURA JÄNKHÄN POJAT Ry :N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä ja Jänkhän Pojat ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien pienriistan ja hirven metsästystä Saaristo- Pappila R:no 1:96 tilalla. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Jänkhän Pojat ry esittävät uuden sopimuksen tekemistä kaiken riistan metsästystä varten. Vuokrattavien alueiden pinta-alat ovat: Haukiniemi Somermäki 146 ha, Säyneensalo läntinen ja itäinen yht. 120,28 ha sekä Kaijansalo 10,15 ha. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Pinta-ala yhteensä 276,44 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee 691,10 euroa. (276,44 ha x0,50 x 5v) Anomus sopimuksen uusimisesta ja kartta, josta käy ilmi ko. alueen sijainti on esityslistan liitteenä 12. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen jakamista esitetyin ehdoin. - että seurakuntayhtymä vuokraa tilan Saaristo-Pappila alueet: Haukiniemi Somermäki 146 ha ja Säyneensalo 120,28 ha sekä Kaijansalo.10,15 ha metsästysseura Jänkhän Pojat ry:lle väliselle ajalle kaiken riistan metsästystä varten - että vuokrana peritään 691,10 kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 KETTULAN SEURAKUNTAKODIN TONTIN MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA SOPIMUS MÄÄRÄALAN LUOVUTUKSESTA Kettulan seurakuntatalon tontille on valmisteltu asemakaavamuutosta vuosien aikana. Kaavamuutosta lähdettiin toteuttamaan seurakuntayhtymän toimesta hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti. Muutoksen tarkoituksena on hyödyntää nykyisen tontin kaavan YK (kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue) muuttamista asuinkorttelialueeksi. Tontin pinta-ala on 5334 m2 ja rakennusoikeus k-m2. Asemakaavamuutoksen jälkeen kaava tulee olemaan erillispientalojen korttelialue (AO), jonka mukaan tontille tulee yhteensä neljä rakentamatonta omakotitonttia ja yksi rakennettu tontti, jossa on 1986 valmistunut Kettulan seurakuntakoti. Yhteensä rakennusoikeutta korttelialueelle tulee k-m2. Kiinteistöstrategian mukaan asemakaavan vahvistuttua korttelin rakentamattomat tontit ja seurakuntakoti tontteineen on tarkoitus myydä.. Asemakaavamuutoksen loppuvaihe ja vahvistuminen edellyttää kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä tehtävän maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Sopimukseen sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaupungille suoritettava yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus euroa ja 43 m2:n suuruisen pinta-alan luovuttaminen Kuopion kaupungille katualueeksi. Esityslistan liitteessä 13 on laskelma korvauksesta. Maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovutuksesta on esityslistan liitteessä 13. Sopimuksen kohdassa 7 on sopimuksen purkava ehto koskien asemakaavan hyväksymistä. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä tai luovutuksesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maankäyttösopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tonttia koskeva maankäyttösopimus ja siihen sisältyvä määräalan luovutus hyväksytään liitteen 13 mukaisesti, 2. että sopimukseen voidaan tehdä osapuolia koskevia teknisiä tarkistuksia kansliatoimenpitein, 3. että maankäyttösopimusta ja sopimus määräalan luovutuksesta koskeva päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

16 ASUNTOTONTIN RAHUSENKANGAS VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kuopion seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla. Näiden asuntotonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 erääntyy 22 ja vuonna 2013 kahdeksan vuokrasopimusta. Tonteista kymmenen sijaitsee Rahusenkankaan alueella ja 20 Kettulanlahden alueella. Ensimmäisten tonttien vuokra-aika päättyy Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodella. Samalla asuntotonttien nykyarvot arvioitiin. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös mahdollisuutta lunastaa tontit omikseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty 4 prosentiksi tontin myyntihinnasta. Tyyne ja Pirjo Salkusella on voimassa oleva vuokrasopimus asuntotontista Rahusenkangas Tontti sijaitsee osoitteessa Pihlajaharjuntie 7. Heidän kanssaan tehty vuokrasopimus päättyy Uusi vuokrasopimus on mahdollista tehdä vasta kun Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Vuokrasopimuksen päättyessä Tyyne ja Pirjo Salkusella vuokraoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset raukeavat, mikä aiheuttaa suuria ongelmia. Vuokralaiset ovat toivoneet, että vuokrasopimusta voitaisiin jatkaa ja näin taata kiinnitysten jatkuminen. Asia voidaan ratkaista siten, että Tyyne ja Pirjo Salkusen kanssa tehtyä päättyvää vuokrasopimusta jatketaan yhdellä vuodella väliseksi ajaksi. Vuokrasopimus on tehtävä entisin ehdoin lukuun ottamatta vuosivuokraa, jota tarkistetaan nykyisestä uuden arvion mukaiseksi. Nykyinen vuokra on 462 euroa ja uusi vuodelta 2012 perittävä vuokra 1672 euroa. - että Tyyne ja Pirjo Salkusen kanssa tehtyä vuokrasopimusta asuntotontista Rahusenkangas jatketaan esitetyllä tavalla väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KALLAVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VAA- LIA VARTEN Kallaveden seurakunnassa on kirkkoherran vaali kuluvan vuoden syksyllä. Vuoden 2012 talousarviossa ei ole varauduttu kirkkoherran vaalin kuluihin. Kuluja vaalista tulee ainakin vaalilautakunnan toiminnasta, vaalimateriaalien painatuksesta ja hankinnasta, tiedotuksesta ja tarjoilusta. Kallaveden seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakunta neuvosto on esittänyt, että tarkoitukseen myönnettäisiin euron lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 1100 kirkolliset vaalit myönnetään euron lisämääräraha Kallaveden seurakunnan kirkkoherran vaalia varten. Keskustelun aikana Heikki Juutinen ehdotti, että lisämäärärahaa Kallaveden seurakunnan kirkkoherranvaalia varten myönnetään euroa. Heikki Juutisen esitystä ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 160 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN YHTEISELLE NUORISO- JA OPPILAITOSTYÖLLE OPISKELIJALIITTEEN KUSTANNUKSIIN Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö on suunnitellut seurakuntayhtymän viestintäyksikön kanssa syksyn toimintakauden alkuun 8-sivuista opiskelijaliitettä, joka on tarkoitus jakaa Kirkko ja Koti-lehden yhteydessä Liitteen tarkoituksena on tavoittaa erityisesti uusia paikkakunnalle tulevia opiskelijoita. Liite toteutetaan niin, että se nuorten aikuisten omalla kielellä ja heiltä ideoita saaden antaisi seurakunnasta myönteisen ja raikkaan kuvan, ja olisi sisällöltään nuoria aikuisia kiinnostava. Liite sisältää muun muassa opiskelijoiden sekä heidän parissaan työskentelevien haastatteluja, kartan missä opiskelijat voivat tavata toisiaan ja missä syödä halvalla. Samalla esitellään seurakuntien tukiverkostoa opiskelijoille (oppilaitostyö, diakoniatyö). Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi yhteyden kirkkoon, sen työntekijöihin ja toisiin opiskelijoihin. Kirkon jäsenyyden kannalta on olemassa tekijöitä, jotka voivat olla joko heikkouksia tai vahvuuksia, riippuen siitä, kuinka niihin onnistutaan reagoimaan. Keskeinen tällainen tekijä on Kuopioon suuntautuva muuttoliike, joka tuo paikkakunnalle uusia asukkaita ja seurakuntaan lisää potentiaalisia jäseniä. Kirkosta eroamisen riski on nuorten aikuisten kohdalla suurimmillaan juuri muuton yhteydessä ja pian sen jälkeen. Siksi muuttajat ja se, kuinka seurakunta onnistuu heidät tavoittamaan ja sitouttamaan jäsenyyteensä voi olla ratkaisevan tärkeää seurakunnan jäsenmäärän kehityksen kannalta

18 18 Opiskelijaliitteestä aiheutuu viestinnälle lisäkustannuksia sivumäärän lisäämisen ja painosmäärän kasvun johdosta. Lehdestä painetaan noin 500 kappaleen lisäpainos oppilaitoksilla jakamista varten. Myös jakelukulut nousevat hiukan. Lehden ulkoasun suunnitteluun on kysytty mainostoimisto Dynastiaa, koska liitteen ulkoasun tulee olla erilainen kuin normaali Kirkko ja Koti lehden malli. Mainostoimisto Dynastia tekee säännöllisesti seurakuntien oppilaitostyön Yhteishenki mainoksia ja esitteitä. Liite voisi seurata tyyliltään ja linjaltaan Yhteishenki aineistoa. Opiskelijaliitteen kustannusarvio: Kirkko ja koti lehden lisäpainos, jakelu ja toimitustyöt 3000 Mainostoimisto Dynastian suunnittelukokonaisuus 2880 Opiskelijaliitteen tuomiin kustannuksiin ei osattu varautua vuoden 2012 talousarvion suunnittelussa, koska idea näin toteutetusta opiskelijaliitteestä syntyi vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Kirkon jäsenyyden tukemisen kannalta hanke on perusteltua toteuttaa jo tulevana syksynä. Hankkeen toteuttaminen saadaan katettua osittain yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön sekä viestintäyksikön määrärahoista. Liitteen suunnittelutyöhön haetaan lisämäärärahaa yhteiseltä kirkkoneuvostolta kirkkoneuvoston käyttövaroista. Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti anoa yhteiseltä kirkkoneuvostolta euron lisämäärärahaa opiskelijaliitteen suunnittelutyöhön. 1. että yhteiselle nuoriso- ja oppilaitostyölle myönnetään euron lisämääräraha opiskelijaliitteen suunnittelutyöhön ja 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. 161 ERON MYÖNTÄMINEN KANTTORI RIITTA MATILAISELLE YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUT- KINTOA EDELLYTTÄVÄSTÄ KANTTORIN VIRASTA Männistön seurakunnan kanttori Riitta Matilainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä kanttorin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ko. virka on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettuna Männistön seurakuntaan. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.

19 19 Henkilöstösuunnitelmassa Männistön seurakuntaan sijoitettu kanttorin virka oli alun perin suunniteltu muutettavaksi Männistön ja Tuomikirkkoseurakunnan yhteiseksi viraksi, jolloin seurakuntayhtymän kanttorien määrä olisi vähentynyt puolikkaalla kanttorin viralla. Männistön seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta pitivät työnjohdollisista syistä parempana vaihtoehtona, että kummassakin seurakunnassa olisi osa-aikainen kanttori. Käytännössä tämä järjestely edellyttää, että seurakuntayhtymästä lakkautetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka ja perustetaan kaksi osa-aikaista (50 %) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9.n mukaan päätös kanttorin viran perustamisesta ja lakkauttamisesta on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Asiasta on myös pyydettävä Männistön ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostojen lausunnot. - että kanttori Riitta Matilaiselle myönnetään ero Männistön seurakuntaan sijoitetusta ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä kanttorin virasta lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 162 ERON MYÖNTÄMINEN LAPSITYÖNJOHTAJA RIITTA-LIISA TASKISELLE LAPSITYÖNJOHTAJAN VIRASTA Lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa lapsityönjohtajan virasta eläkkeelle siirtymistä varten. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä on keskusteltu mahdollisuudesta hajauttaa yhteinen lapsityö ainakin osittain paikallisseurakuntiin, koska lasten päiväkerhotoiminta. joka on ollut keskeinen osa yhteistä lapsityötä, on hiipumassa. Samalla lapsityön painopiste tullee siirtymään päiväkerhotyöstä muuhun toimintaan. Tästä ei kuitenkaan ole olemassa päätöksiä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan tässä vaiheessa Riitta-Liisa Taskiselle voidaan myöntää ero lapsityönjohtajan virasta. Jatkotoimenpiteistä yhteisen lapsityön järjestelyiksi vuoden 2013 osalta on tarkoituksenmukaista päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä.

20 20 1. että lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskiselle myönnetään ero lapsityönjohtajan virasta lukien ja 2. että jatkotoimenpiteistä yhteisen lapsityön osalta päätetään vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä. 163 NUORISOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään perustettiin määräaikainen nuorisosihteerin virka. Virkaan valittiin nuorisotyönohjaaja Pirjo Kukkonen, joka hoiti virkaa asti. Seurakuntien nuorisotyön yhteisiä tehtäviä hoidettiin sen jälkeen paikallisseurakunnista käsin vuorotteluperiaatteella. Vastuuvuorossa ollut työntekijä toimi nuorisotyön yhteisten kokousten sihteerinä ja huolehti yhdessä sovittujen asioiden eteenpäin viemisestä. Nuorisotyön yhteisten asioiden hoitaminen oman paikallisseurakunnan nuorisotyön tehtävien ohella osoittautui nuorisotyönohjaajille hankalaksi ja vaikeasti hoidettavaksi. Seurakuntien nuorisotyöntekijöiden aloitteesta yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunta teki esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle nuorisosihteerin viran uudelleen täyttämiseksi. Yhteisen nuorisotyön jatkuvuuden ja kehittämisen vuoksi nuorisosihteeriä tarvittiin hoitamaan seuraavia tehtäviä: - yhteisen nuorisotyön organisointi ja koordinointi sekä tapahtumien järjestäminen - yhteydenpito eri järjestöihin, kaupungin nuorisotoimeen ja muihin toimijoihin - informaation, koulutuksen ja tuen järjestäminen paikallisseurakuntien nuorisotyöntekijöille -leirikeskusten varausten organisoiminen ja leirikeskusten markkinointi - seurakuntayhtymällä tulisi olla nuorisotyössä yksi henkilö, johon eri tahot voivat ottaa yhteyttä ja joka voi olla yhteydessä koko yhtymän nuorisotyön puolesta - vastuunkanto kiertävänä seurakuntien nuorisotyön kesken on pitkällä tähtäimellä kestämätön järjestelmä Yhteinen kirkkoneuvosto päätti täyttää nuorisosihteerin viran uudelleen. Virkaan valittiin diakoni Maarit-Hannele Himanen alkaen. Maarit-Hannele Himanen jäi virkavapaalle nuorisosihteerin virasta. Nuorisosihteerin viransijaiseksi valittiin nuorisotyönohjaaja Marjukka Toropainen. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Maarit-Hannele Himaselle eron nuorisosihteerin virasta lukien. Samalla nuorisosihteerin virka päätettiin täyttää määräaikaisena asti, johon mennessä selvitetään, voidaanko virka jättää täyttämättä.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 1 Aika 2.10.2012 klo 18.00. Paikka Männistön Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasali, Kellolahdentie 8, Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.4.2011 klo 16.30 17.10. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika 25.8.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1 Aika Ti 24.10.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Aika Ma 18.12.2017 klo 16.30 17.15 Paikka Hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen varapuheenjohtaja poissa Upi Heinonen jäsen läsnä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.5.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 14.12.2013-15.01.2014 klo 9-11 ja 11.30-14 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 14.12.2013-15.01.2014 klo 9-11 ja 11.30-14 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suomussalmen kirkon seurakuntasalissa Salmentie 1 89800 Suomussalmi. keskiviikkona 11.12.2013 klo 17. Kokouksen asialuettelo on

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/ 32 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.10.2016 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2016 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 7/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Paikka Kokoonpano ja läsnäolo tiistai 13.9.2016 klo 16.30 Huom.! kellon aika Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Aika 17.8.2016 klo 16.30 17.30 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht.

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. 8/2017-15.11.2017 Aika: ke 15.11.2017 klo 17.00-19.40 Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, 71160 Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Huhtala Pauliina Iskanius Raija Julkunen Kaija,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 12.5.2014 klo 16.30 17.05 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 12.9.2011 klo 16.30-17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.12.2017 klo 17:00 PAIKKA Koivuniemen leirikeskus Koivuniementie 30 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/70 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Aika 5.4.2017 klo 16.30 17.25 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasali, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani

Junnila-Savolainen Riitta Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja Liukkunen Helena Pitkänen Pasi, poissa, Salme Harjunen, varaj, läsnä Pyykkönen Juhani 2/2017-22.2.2017 Aika: ke 22.2.2017 klo 17.00-18.02 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puheenjohtaja (poistui 24) Antikainen Kirsti Huhtala

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot