EUROOPAN KOMISSIO. Komission päätös asiassa FI/2013/1718: Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO. Komission päätös asiassa FI/2013/1718: Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat Suomessa"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2015) 2258 final Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka Asia: Komission päätös asiassa FI/2013/1718: Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat Suomessa Direktiivin 2002/21/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY, 7 artiklan mukainen lausunto Toisen selvitysvaiheen aloittaminen direktiivin 2002/21/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY, 7 a artiklan mukaisesti 1. MENETTELY Komission kirjasi 27. helmikuuta 2015 vastaanotetuksi Suomen kansallisen sääntelyviranomaisen Viestintäviraston (FICORA) ilmoituksen 1, joka koskee yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoita 2 Suomessa. 1 2 Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) (EYVL L 108, , s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY (EUVL L 337, , s. 37) ja asetuksella (EY) N:o 544/2009 (EUVL L 167, , s. 12), 7 artiklan mukaisesti. Vastaavat markkinaa 2 komission suosituksessa 2014/710/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla ( merkityksellisiä markkinoita koskeva suositus ) (EUVL L 295, , s. 79). Euroopan komissio B-1049 Bryssel Puhelin: (+32 2)

2 Kansallinen kuuleminen 3 järjestettiin 15. tammikuuta ja 15. helmikuuta 2015 välisenä aikana. Komissio pyysi Viestintävirastolta lisätietoja 4 vastauksen 13. maaliskuuta maaliskuuta 2015 ja sai siltä Kansallisilla sääntelyviranomaisilla, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimellä (BEREC) ja komissiolla on puitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan nojalla mahdollisuus antaa lausuntonsa ilmoitetuista toimenpideluonnoksista asianomaiselle sääntelyviranomaiselle. Komissio voi puitedirektiivin 7 artiklan 4 kohdan nojalla ilmoittaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja BERECille syistä, joiden perusteella se katsoo, että toimenpide-ehdotus loisi esteen sisämarkkinoiden toiminnalle, tai siitä, että se epäilee vahvasti ehdotuksen yhteensopivuutta EU:n oikeuden kanssa. 2. TOIMENPIDE-EHDOTUKSEN KUVAUS 2.1. Tausta Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoista Suomessa oli aiemmin tehty ilmoitus komissiolle, joka teki siitä arvioinnin asianumerolla FI/2006/ Sen jälkeen Viestintävirasto ilmoitti päätöksestään, joka koski vielä yhden virtuaalisen matkaviestinverkkoyrityksen verkkoon laskevaa puhelinliikennettä (FI/2008/0778) 6. Vaikka Viestintävirasto totesi, että merkitykselliset markkinat käsittävät kaikki laskevan puheliikenteen palvelut (riippumatta siitä, nouseeko puheliikenne kiinteästä puhelinverkosta vai matkaviestinverkosta), se jätti kuitenkin kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen kaikkien korjaavien toimien soveltamisalan ulkopuolelle väittäen, ettei Viestintävirastolla ole Suomen viestintämarkkinalain säännösten mukaan toimivaltaa säännellä tällaista liikennettä. Komissio huomautti, että tällaisilla kansallisessa lainsäädännössä olevilla rajoituksilla rikotaan EU:n oikeutta, kuten Viestintävirastolle oli jo huomautettu asiassa (FI/2003/0031) sekä käynnissä olevassa rikkomusmenettelyssä. Komissio muistutti Viestintävirastoa Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesta EU:n oikeuden ensisijaisuudesta. Lisäksi komissio esitti huomautuksensa yrityksille määrätyn kustannussuuntautuneisuutta koskevan velvoitteen tehottomuudesta. Kyseinen velvoite merkitsee sitä, että yritykset neuvottelevat keskenään matkaviestinverkkojen terminointimaksuista, ja näitä maksuja valvotaan ainoastaan jälkikäteen Puitedirektiivin 6 artiklan mukaisesti. Puitedirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. SG-Greffe(2006) D/ SG-Greffe(2008) D/

3 2.2. Markkinoiden määritelmä Viestintävirasto määrittelee merkitykselliset tuotemarkkinat yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoiksi. Markkinoiden määritelmän piiriin kuuluu kaikki matkaviestinverkkoihin laskeva puheliikenne käytetystä verkkotekniikasta riippumatta. Viestintävirasto toteaa, ettei matkaviestinverkkoihin laskevalla puheliikenteellä ole korvaavia vaihtoehtoja. Se katsoo erityisesti, että älypuhelinten laajasta levinneisyydestä (62 prosenttia) ja mobiilidatan käytöstä huolimatta matkaviestinverkkoon laskevaa puheliikennettä ei voida korvata avoimen internetin kautta kulkevalla hallitsemattomalla OTTpuheliikenteellä, koska sen laatu on heikompaa ja koska ei ole olemassa jokapaikan OTT-sovellusta, joka varmistaisi riittävän tavoitettavuuden Huomattavan markkinavoiman toteaminen Markkina-analyysinsa perusteella Viestintävirasto ehdottaa DNA:n, Elisan, TeliaSoneran ja Ålands Telekommunikationin nimeämistä huomattavan markkinavoiman yrityksiksi kunkin kyseisen operaattorin matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla. Tärkeimmät kriteerit, joilla Viestintävirasto on arvioinut huomattavaa markkinavoimaa, ovat seuraavat: i) suuri markkinaosuus (kullakin operaattorilla on 100 prosentin osuus merkityksellisistä markkinoista), ii) todellisen ja potentiaalisen kilpailun puuttuminen (matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelua ei voi tarjota muu operaattori kuin verkon omistaja), iii) tasapainottavan neuvotteluvoiman puuttuminen ja iv) aiempi hinnoittelukäyttäytyminen (kaikilla operaattoreilla laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden hinnat ylittävät kustannussuuntautuneisuuden mukaisen tason) Korjaavat sääntelytoimet Viestintävirasto ehdottaa seuraavien velvoitteiden asettamista kolmelle suurimmalle operaattorille: i) yhteenliittämisvelvoite; ii) toimitusehtojen ja hinnaston julkaisuvelvoite; iii) velvoite soveltaa syrjimätöntä hinnoittelua ja tarjota laskevan puheliikenteen palvelua ja siihen liittyviä yhteenliittämispalveluja syrjimättömin ehdoin; iv) kustannuslaskenta; ja v) kustannussuuntautuneisuus, mukaan luettuna velvollisuus olla ylittämättä hintakattoa, joka on 1,25 senttiä minuutilta. Viestintävirasto ehdottaa, että kaikkein pienimmälle operaattorille (Ålands Telekommunikation) asetetaan edellä mainitut velvoitteet i iii sekä velvoite noudattaa oikeudenmukaista ja kohtuullista hinnoittelua. Viestintävirasto toteaa, että se voi tietoyhteiskuntakaaren mukaan määrätä hallitsevan markkinavoiman operaattorin hinnat i) kustannussuuntautuneisuuden perusteella (ottaen huomioon 7 Nykyään vain 13 prosenttia kuluttajista käyttää säännöllisesti OTT-mobiilipalveluja puheliikenteeseen. 3

4 tehokkaan operaattorin kustannukset), ii) vähittäishinnasta tehtävän vähennyksen perusteella tai iii) oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden perusteella. Tietoyhteiskuntakaaren perustelujen mukaan oikeudenmukaisella ja kohtuullisella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka määräytyy markkinajohtajan tai muuten vastaavissa olosuhteissa toimivien yritysten soveltaman hinnoittelun perusteella. Viestintävirasto katsoo, ettei hintakaton määrääminen olisi Ålands Telekommunikationin koon 8 perusteella oikeasuhteista tai kohtuullista. Viestintävirasto tähdentää myös, että kyseinen operaattori on tähän saakka soveltanut samoja hintoja kuin suuret operaattorit ilman aiheetonta viivytystä eikä sen matkaviestinverkon terminointimaksujen tasosta ole ollut kanteluja tai riitoja. Lisäksi Viestintävirasto, joka soveltaa ylhäältä alas rakennettua kustannusmallia (joka perustuu operaattoreiden ilmoittamiin kustannuksiin), väittää, että hintakaton määrääminen pienimmälle operaattorille merkitsisi myös raskaan ja kalliin kustannuslaskentavelvoitteen määräämistä kyseiselle operaattorille. Viestintäviraston mukaan sen sääntelytavalla varmistetaan, että kaikkiin operaattoreihin sovelletaan Suomessa yhtenäisiä ja symmetrisiä matkaviestinverkkojen terminointimaksuja, myös ilman pienimpään operaattoriin kohdistuvaa raskasta sääntelyä. Viestintävirasto ei noudata matkaviestinverkkojen terminointimaksujen kustannussuuntautuneisuuden mukaisen tason laskennassa eikä kolmen suurimman matkaviestinverkko-operaattorin hintakaton määrittämisessä komission kohdeverkkomaksuja koskevassa suosituksessaan 9 suosittamaa laskentatapaa. Ilmoitetussa toimenpide-ehdotuksessa Viestintävirasto toteaa, että kansallisessa lainsäädännössä nimenomaan rajoitetaan sen mahdollisuutta valita puhdas alhaalta ylöspäin rakennettu pitkän aikavälin lisäkustannuksiin perustuva kustannusmalli (bottom-up long-run incremental costs, BU-LRIC) matkaviestinverkkojen terminointimaksujen tosiasiallisen tason laskemiseen. Se viitaa erityisesti tietoyhteiskuntakaarta koskevaan hallituksen esitykseen 221/2013, jonka mukaan tehokkaan toimijan kustannuksissa tulisi ottaa huomioon kohtuullisessa määrin myös tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät yleiskustannukset. Näin ollen jossain EU-maissa joissain tilanteissa sovellettua Pure LRIC (Pure Long Run Incremental Cost) -mallia ei voitaisi lähtökohtaisesti pitää kohtuullisena. Tietopyyntöön antamassaan vastauksessa Viestintävirasto selventää myös, ettei se ole harkinnut poikkeamista kyseisestä lausumasta, sillä vaikka lausuma esitetään eisitovassa asiakirjassa, Viestintävirasto ei voi olla ottamatta huomioon lainsäätäjän tarkoitusta olla soveltamatta puhdasta BU-LRIC-mallia. Lisäksi se toteaa, että vaikka valmisteluasiakirjat eivät oikeuslähteitä käsittelevän oikeuskirjallisuuden mukaan vastaa sitovaa lainsäädäntöä, ne ovat kuitenkin tosiasiallisesti sitovia, koska Suomen tuomioistuimet tulkitsevat ja soveltavat lainsäädäntöä niiden perusteella. Tämän perusteella Viestintävirasto on laskiessaan matkaviestinverkkojen terminointimaksujen hintakattoa 1,25 senttiä minuutilta käyttänyt omaa ylhäältä alas rakennettua matkaviestinverkon kustannusten täysimittaiseen kohdentamiseen 8 9 Ålands Telekommunikation avasi GSM-verkon 900 MHz:n taajuusalueella vuonna Se toimii yksinomaan Itämeressä olevilla Ahvenanmaan saarilla, eikä sillä ole taajuuksien käyttölupaa, joka tarvittaisiin Manner-Suomessa harjoitettavaan toimintaan. [ ]. Komission suositus, annettu 7 päivänä toukokuuta 2009, kiinteän ja matkaviestintäverkon kohdeverkkomaksujen sääntelystä EU:ssa (EUVL L 124, s. 67). 4

5 kehitettyä mallia (Ficora Fully Allocated Costs model, FIFAC-malli), joka perustuu suomalaisille operaattoreille tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin eikä hypoteettisen tehokkaan operaattorin kustannuksiin. Hintakatto lasketaan niiden yksittäisten tulosten keskiarvona, jotka saadaan soveltamalla mallia kolmeen suurimpaan operaattoriin DNA:han, Elisaan ja TeliaSoneraan. Viestintävirasto on myös verrannut FIFAC-mallilla saatuja tuloksia muiden eurooppalaisten sääntelyviranomaisten vahvistamiin matkaviestinverkkojen terminointimaksuihin. Viestintävirasto, joka toteaa itse, että puhtaassa BU-LRICkustannusmenetelmässä hinnat ovat kilpailulle avointen markkinoiden hintatasolla, katsoo, että sen laskema hintakatto on yhdenmukainen puhdasta BU-LRIC-mallia soveltaneiden muiden sääntelyviranomaisten tulosten kanssa, mikä ilmenee myös BERECin raporteista, jotka koskevat kiinteiden verkkojen ja matkaviestinverkkojen terminointimaksuja tammikuussa 2014 (1,31 senttiä/min) ja kesäkuussa 2014 (1,22 senttiä/min) Ks. BERECin asiakirjat BoR (14) 55 ja BoR (14) 173, joissa raportoidaan matkaviestinverkkojen terminointihinnoista tammikuussa ja heinäkuussa Komissio panee merkille, että Viestintävirasto on käyttänyt vertailunsa perustana tammikuussa ja kesäkuussa 2014 julkaistuja historiallisia tietoja. Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan Euroopan nykyisten, puhtaalla BU-LRICmenetelmällä laskettujen terminointimaksujen keskiarvo on 1 sentti/min, mikä ilmenee seuraavasta taulukosta: Maa Senttiä/min AT 0,8049 BE 1,0800 BG 0,9715 CZ 0,9837 DK 0,896 EL 1,1030 ES 1,0900 FR 0,8000 IT 0,9800 MT 0,4045 PL 1,0296 PT 1,2700 RO 0,9600 SE 1,0161 SI 1,4000 SK 1,2260 UK 1,0543 Keskiarvo: 1,00 5

6 3. ARVIOINTI Komissio on tutkinut Viestintäviraston ilmoituksen ja sen toimittamat lisätiedot ja esittää niistä seuraavan lausunnon 11 : Tarve määrätä tosiasiallista hintojen ennakkovalvontaa koskeva velvoite kaikille matkaviestinverkko-operaattoreille Komissio toteaa Viestintäviraston ehdottavan, ettei kaikkein pienimmälle matkaviestinverkko-operaattorille määrätä hintavalvontavelvoitetta hintakaton muodossa, vaan se velvoitetaan noudattamaan oikeudenmukaista ja kohtuullista hinnoittelua, jonka taso määritetään kolmea suurinta matkaviestinverkkooperaattoria koskevan hintakaton perusteella. Komissio ottaa huomioon Viestintäviraston esittämät väitteet ja niistä erityisesti sen, että pienimmän operaattorin koon ja aiemman käyttäytymisen perusteella ei olisi kohtuullista eikä oikeasuhteista määrätä sille sääntelyyn liittyvää kustannuslaskentavelvoitetta, mutta se tähdentää kuitenkin, että kaikkia matkaviestinverkko-operaattoreita koskevien kustannussuuntautuneiden terminointimaksujen olisi perustuttava hypoteettisen tehokkaan operaattorin kustannuksiin, mikä johtaisi symmetrisiin terminointimaksuihin, jotka edistäisivät tehokkuutta ja kilpailua ja maksimoisivat kuluttajille koituvat hyödyt. Jos Ålands Telekommunikation yrittää periä suurempia terminointimaksuja kuin muut suomalaiset matkaviestinverkkooperaattorit, komissio kehottaa Viestintävirastoa puuttumaan asiaan viipymättä määräämällä hintakaton. Viestintäviraston ilmoituksen ja sen toimittamien lisätietojen tarkastelun perusteella komissio katsoo, että ilmoitetut toimenpide-ehdotukset kuuluvat komission toimivaltaan varmistaa puitedirektiivin 7 a artiklan mukaisesti, että korjaavia toimia sovelletaan johdonmukaisesti. Viestintäviraston toimenpide-ehdotuksissa sovelletaan puitedirektiivin 16 artiklaa, ja niiden tavoitteena on määrätä käyttöoikeusdirektiivin 9 13 artiklassa säädettyjä velvoitteita. Komissiolla on vakavia epäilyjä siitä, ovatko Viestintäviraston toimenpide-ehdotukset EU:n oikeuden mukaisia, ja se katsoo, että ne loisivat esteen sisämarkkinoiden toiminnalle. Tarve varmistaa, että kuluttajat saavat mahdollisimman suuret hyödyt tehokkuuden perusteella määritetyistä kustannussuuntautuneista terminointimaksuista Komissio toteaa, että Viestintävirasto aikoo kansallisten säännösten perusteella, joiden se katsoo olevan sitovia ja rajoittavan sen valtaa valita asianmukainen kustannusmalli, ottaa käyttöön matkaviestinverkkojen terminointimaksujen hintakatot, jotka perustuvat kustannusten täysimittaisen kohdentamisen malliin, jossa otetaan huomioon tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset (eikä hypoteettisen tehokkaan operaattorin kustannuksia). Lisäksi komissio panee merkille Viestintäviraston väitteen, jonka mukaan puhdasta BU-LRIC-menetelmää pidetään mallina, jolla määritetään matkaverkkojen terminointimaksujen hintakatot kilpailulle avointen 11 Puitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 6

7 markkinoiden tasolla eli tasolla, joka vastaa modernia tekniikkaa käyttävän kilpailevan operaattorin noudattamaa hinnoittelua. Komissio panee merkille myös sen, että Viestintäviraston ehdottamat hintakatot ovat huomattavasti (25 prosenttia) korkeammat kuin muiden eurooppalaisten sääntelyviranomaisten puhtaalla BU-LRIC-mallilla laskemien matkaviestinverkkojen terminointimaksujen keskiarvo. Käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan noudattaminen yhdessä puitedirektiivin 8 artiklan ja 16 artiklan 4 kohdan kanssa Komissio viittaa käyttöoikeusdirektiivin 12 8 artiklan 4 kohtaan ja 13 artiklan 2 kohtaan, joiden mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on i) määrättävä korjaavia toimia, jotka perustuvat havaitun ongelman luonteeseen ja ovat oikeasuhteisia ja perusteltuja puitedirektiivin 8 artiklan tavoitteisiin nähden, ja ii) varmistettava hintavalvonnan osalta, että valittu kustannusvastaavuusjärjestelmä edistää tehokkuutta ja kestävää kilpailua sekä maksimoi kuluttajille koituvat hyödyt. Lisäksi komissio viittaa puitedirektiivin 16 artiklan 4 kohtaan, jonka mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on asetettava huomattavan markkinavoiman yrityksille asianmukaisia sääntelyyn liittyviä velvoitteita. Komissio haluaa myös tähdentää, että puitedirektiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on myötävaikutettava sisämarkkinoiden kehittymiseen tekemällä avoimella tavalla yhteistyötä toistensa, komission ja BERECin kanssa johdonmukaisen sääntelykäytännön kehittämiseksi sekä puitedirektiivin ja erityisdirektiivien (jotka muodostavat yhdessä sääntelyjärjestelmän) johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Yksittäisiin matkaviestinverkkoihin laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden yhteydessä komissio tähdentää, että edellä mainitut tavoitteet (tehokkuuden ja kestävän kilpailun edistäminen sekä kuluttajille koituvien hyötyjen maksimointi) saavutettaisiin parhaiten puhtaaseen BU-LRIC-menetelmään perustuvalla kustannussuuntautuneella korjaavalla toimella ottaen huomioon kyseisten markkinoiden erityispiirteet sekä niihin liittyvät kilpailu- ja jako-ongelmat 13. Lisäksi komissio toteaa, että matkaviestinverkkojen terminointimaksujen vahvistaminen tehokkuuden mukaiselle tasolle tasapuolistaa operaattoreiden toimintaedellytyksiä poistamalla kiinteän verkon ja matkaviestinverkon välisiä kilpailuvääristymiä laskevan liikenteen palveluissa. Tässä yhteydessä komissio voi antaa sääntelyjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista koskevia suosituksia 14 edistääkseen puitedirektiivin 8 artiklan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) (EYVL L 108, , s. 7). Komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan (SEC(2009) 600, ) liittyvässä perusteluosassa todetaan, että koska laskevan liikenteen markkinoille on luonteenomaista toisaalta kaksisuuntainen yhteenliittäminen ja toisaalta monopolit kullakin merkityksellisellä markkinalla ja koska tämä kannustaa kohdeverkkojen operaattoreita nostamaan hintoja huomattavasti yli kustannustason, BU- LRIC-menetelmään perustuvat kustannussuuntautuneisuuteen liittyvät velvoitteet on asianmukaisin tapa puuttua tuotannollista ja allokatiivista tehokkuutta koskeviin ongelmiin sekä maksimoida kuluttajille koituvat hyödyt. Tämän perusteella kansallisten viranomaisten on terminointihintoja vahvistaessaan käytettävä BU-LRIC-kustannusmallia sen varmistamiseksi, että sääntelyjärjestelmän vaatimuksia, erityisesti käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklan 2 kohdan vaatimuksia edistää tehokkuutta ja kestävää kilpailua sekä maksimoida kuluttajille koituvat hyödyt, noudatetaan. Puitedirektiivin 19 artiklan mukaisesti. 7

8 tavoitteiden saavuttamista. Komissiolla on tämä oikeus erityisesti silloin, kun se toteaa, että kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa hoitaa sääntelyjärjestelmän mukaisia sääntelytehtäviään on eroja, jotka voivat luoda esteen sisämarkkinoiden toiminnalle. Juuri tällaisessa yhteydessä komissio antoi suosituksen kiinteän ja matkaviestinverkon terminointimaksuista EU:ssa ( terminointimaksusuositus ) varmistaakseen sääntelyjärjestelmän säännösten asianmukaisen ja yhdenmukaisen tulkinnan ja soveltamisen. Suosituksessa vahvistetaan johdonmukainen lähestymistapa, jota kansallisten sääntelyviranomaisten olisi periaatteessa noudatettava kiinteiden ja matkaviestinverkkojen terminointimaksujen valvontaan liittyvissä velvoitteissa. Komissio kehotti kansallisia sääntelyviranomaisia varmistamaan, että kustannustehokkaita ja symmetrisiä terminointimaksuja sovelletaan 31. joulukuuta 2012 alkaen. Kuten edellä on todettu ja perusteltu, laskevan liikenteen markkinoilla kustannustehokas maksu on yleensä puhtaalla BU-LRImenetelmällä laskettu maksu. Sen vuoksi suositetaan, että kustannussuuntautunut taso määritetään ottamalla huomioon ainoastaan sellaiset kustannukset, joilta vältyttäisiin, jos laskevan puheliikenteen tukkupalvelua ei enää tarjottaisi kolmansille osapuolille 15. Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat puitedirektiivin 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti velvollisia ottamaan tällaiset suositukset toiminnassaan mahdollisimman tarkasti huomioon. Vaikka kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan puitedirektiivin 19 artiklan 2 kohdassa mahdollisuus olla noudattamatta suositusta, niiden on siinä tapauksessa perusteltava kantansa. Käsillä olevassa tapauksessa vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kansallinen lainsäädäntö anna sääntelyviranomaiselle mahdollisuutta noudattaa puitedirektiivin 19 artiklan 2 kohtaa. Jos kansallinen sääntelyviranomainen valitsee toisen sääntelytavan kuin sen, jota komissio suosittaa puitedirektiivin 19 artiklan mukaisesti, kyseisessä sääntelytavassa on noudatettava puitedirektiivin ja erityisdirektiivien muita säännöksiä ja tässä tapauksessa erityisesti käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 4 kohtaa ja 13 artiklan 2 kohtaa yhdessä puitedirektiivin 8 artiklan ja 16 artiklan 4 kohdan kanssa. Komissio katsoo, että kustannussuuntautunut korjaava toimi, joka perustuu puhtaaseen BU-LRIC-menetelmään, edistää parhaiten kilpailua muun muassa varmistamalla puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että kaikille käyttäjille koituu mahdollisimman paljon hyötyä valinnanvaran lisääntymisestä, hintojen alentumisesta ja laadun parantumisesta. Komissio toteaa myös, että puhtaaseen BU-LRIC-malliin perustuvat matkaviestinverkkojen terminointimaksut tasapuolistavat operaattoreiden toimintaedellytyksiä poistamalla laskevan liikenteen markkinoiden kilpailuvääristymiä. Vaikuttaa siltä, että Viestintäviraston ilmoittamissa toimenpide-ehdotuksissa ei noudateta edellä mainittuja puitedirektiivin periaatteita ja tavoitteita kustannusmenetelmän valinnassa. Komissio toteaa erityisesti, että Viestintäviraston ehdottaa sellaisen kustannusten täysimittaisen kohdentamisen mallin käyttöönottoa, jossa matkaviestiverkon terminointimaksun laskentaan sisällytetään terminointimaksusuosituksen 2 ja 6 suosituksen vastaisesti sekä liikenteestä riippumattomat yleiset kustannukset 15 Terminointimaksusuosituksen 6 suositus. 8

9 että liikenneperusteiset kustannukset, jotka saattaisivat johtua muista palveluista kuin matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkupalvelusta. Antaessaan terminointimaksusuositusta komissio mainitsi kuitenkin selkeästi, että tehtäessä päätöstä matkaviestinverkon säännellystä tukkutason terminointimaksusta on olennaisen tärkeää varmistaa, että valittu menetelmä edistää käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehokkuutta ja kestävää kilpailua sekä maksimoi kuluttajille koituvat hyödyt 16. Laskevan puheliikenteen erityisluonteen (kaksisuuntaisuuden) vuoksi ainoastaan kapea lisäkustannuksen määritelmä johtaa tehokkaimpaan ja vähiten vääristävään laskevan puheliikenteen palvelujen käyttöön ja minimoi viime kädessä operaattoreiden välisen ristiintukemisen sekä tehottoman hinnoittelun ja investointikäyttäytymisen kaltaisten ongelmien riskin. Komissio toteaa, että ainoa syy, jolla Viestintävirasto perustelee poikkeamistaan suositetusta menetelmästä, on Suomen kansalliset säännökset, jotka Viestintäviraston mukaan rajoittavat sitovasti sääntelyviranomaisen valtaa valita asianmukainen kustannusmalli. Ei voida kuitenkaan katsoa puitedirektiivin 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että tässä olisi kyse sääntelyviranomaisen tekemästä valinnasta. Edellä esitetyn perusteella komissio toteaa myös, että Viestintäviraston ehdottama kustannusten täysimittaisen kohdentamisen malli perustuu Suomessa matkaviestinoperaattoreille aiheutuneisiin kustannuksiin, eikä siinä oteta huomioon, aiheutuisiko tällaisia kustannuksia tehokkaalle operaattorille todellisuudessa. Vaikuttaa siltä, ettei tällainen lähestymistapa kannusta säänneltyjä operaattoreita minimoimaan tuotantokustannuksiaan ja lisäämään tuotannollista tehokkuuttaan ajan kuluessa. Viestintäviraston toimenpide-ehdotus mahdollistaa tehottomuudesta aiheutuvien kustannusten kattamisen matkaviestinverkkojen terminointimaksujen korkeampien hintakattojen avulla, mikä voi johtaa korkeampiin vähittäishintoihin. Vaikuttaa siltä, ettei tällainen lähestymistapa ole linjassa käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklan 2 kohdan kanssa, jonka mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että kaikki hinnoittelumenetelmät edistävät tehokkuutta ja kestävää kilpailua sekä maksimoivat kuluttajille koituvat hyödyt. Tähän saakka kerätyt todisteet näyttävät pikemminkin vahvistavan komission alkuperäisen odotuksen siitä, että puhtaaseen BU-LRIC-menetelmään perustuvien matkaviestinverkon tukkutason terminointimaksujen käyttöönotto tuottaa kuluttajille merkittäviä hyötyjä. 17 Näistä syistä komissio katsoo käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei Viestintävirasto ole esittänyt riittävää näyttöä siitä, että edellä mainitut sääntelytavoitteet saavutettaisiin ehdotetun kustannusten täysimittaisen kohdentamisen mallin avulla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita lisätoimia, jotka koskevat puitedirektiivin säännösten noudattamista Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Itse asiassa komissio epäilee vahvasti, voidaanko ehdotetulla mallilla saavuttaa puitedirektiivin 8 artiklassa asetetut tavoitteet, koska malli voi Tätä asiaa käsitellään tarkemmin kiinteän ja matkaviestintäverkon kohdeverkkomaksujen sääntelystä EU:ssa 7 päivänä toukokuuta 2009 annettuun komission suositukseen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 4.1 jaksossa (SEC(2009) 600). Ks. esimerkiksi Espanjaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tapaustutkimukset: The welfare effects of mobile termination rate regulation in asymmetric oligopolies: The case of Spain, Sjaak Hurkens ja Angel L. Lopez, lokakuu 2011, ja Welfare Analysis of Regulating Mobile Termination Rates in the UK (with and Application to the Orange/T-Mobile Merger), David Harbord ja Steffen Hoernig, maaliskuu

10 aiheuttaa kilpailuvääristymiä sellaisten operaattoreiden välillä, joilla on epäsymmetriset markkinaosuudet ja liikennemäärät, ja voi viime kädessä johtaa tukkutason hyödykkeisiin perustuviin kuluttajahintoihin, joissa ylitetään vältettävissä olevat kustannukset. Sen vuoksi komissio esittää vahvat epäilynsä siitä, noudatetaanko toimenpideehdotuksissa käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 4 kohtaa ja 13 artiklan 2 kohtaa yhdessä puitedirektiivin 8 artiklan ja 16 artiklan 4 kohdan kanssa. Esteiden luominen sisämarkkinoiden toiminnalle Komissio toteaa myös, että koska Viestintävirasto aikoo vahvistaa matkaviestinverkkojen terminointimaksut vältettävissä olevia kustannuksia korkeammalle tasolle, laskevan liikenteen operaattorit voivat soittaja maksaa -periaatteen mukaisesti hyötyä Suomessa tästä hintatasosta sellaisten jäsenvaltioiden operaattoreiden ja viime kädessä kuluttajien kustannuksella, joista puhelut soitetaan ja jotka soveltavat täysin kustannussuuntautuneita matkaviestinverkon terminointimaksuja puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan sekä käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 18. Näin ollen kustannusten kohdentamismenetelmän soveltaminen johtaa siihen, että suomalaiset matkaviestiverkon terminointimaksut poikkeavat absoluuttisesti mitattuina huomattavasti muiden jäsenvaltioiden vastaavista maksuista, jotka lasketaan terminointimaksusuosituksen sekä käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämä ero syntyy sellaisten jäsenvaltioiden operaattoreiden ja viime kädessä kuluttajien kustannuksella, joista puhelut soitetaan. Tällainen merkittävä epäsymmetria matkaviestinverkkojen terminointimaksuissa EU:ssa ei ainoastaan rajoita ja vääristä kilpailua vaan sillä on myös merkittävä kielteinen vaikutus sisämarkkinoiden kehitykseen, toisin sanoen se luo merkittävän esteen sisämarkkinoiden toiminnalle, jolloin sillä rikotaan puitedirektiivin 8 artiklan 2 ja 3 kohdan periaatteita ja tavoitteita. Matkaviestinverkkojen terminointimaksujen vahvistaminen yhdenmukaisella tavalla on erityisen tärkeää sen varmistamiseksi, että sääntelyviranomaiset eivät suosi kansallisia operaattoreita muiden jäsenvaltioiden operaattoreiden kustannuksella päättäessään olla ottamatta käyttöön täysin kustannussuuntautuneita matkaviestinverkkojen terminointimaksuja. Juuri tästä syystä komissio on antanut terminointimaksusuosituksen, jonka tavoitteena on varmistaa sääntelyjärjestelmän yhdenmukainen soveltaminen, jolla edistetään sisämarkkinoiden kehitystä sekä puitedirektiivin 8 artiklan tavoitteiden saavuttamista. 18 Ks. alaviitteen 10 taulukko jäsenvaltioista, jotka soveltavat puhtaaseen BU-LRIC-malliin perustuvia maksuja. 10

11 Komissio toteaa myös, että matkaviestinverkkojen terminointimaksujen vahvistaminen tehokkuuden mukaiselle tasolle tasapuolistaa toimintaedellytyksiä paitsi kansallisella tasolla myös EU:n tasolla poistamalla kilpailuvääristymiä kiinteiden verkkojen ja matkaviestinverkkojen väliltä. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo tässä vaiheessa, että ehdotettu toimenpide loisi esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Päätelmät Tässä erityistapauksessa komissio katsoo, ettei Viestintäviraston ilmoituksessa esitetä riittäviä perusteita sille, että sen ehdottama lähestymistapa, jota sovellettaisiin Suomessa yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoihin, täyttää puitedirektiivin 8 artiklassa esitetyt politiikkatavoitteet ja sääntelyperiaatteet ja että sitä voidaan pitää käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 4 kohdan mukaisena. Näin ollen komissio epäilee vahvasti, voidaanko Viestintäviraston ehdottamaa matkaviestinverkkojen terminointimaksujen laskentamenetelmää pitää asianmukaisena kyseisillä laskevan liikenteen markkinoilla puitedirektiivin 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja voidaanko kyseistä menetelmää pitää perusteltuna ottaen huomioon puitedirektiivin 8 artiklan ja erityisesti sen 2 kohdan tavoitteet, jotka koskevan kilpailun ja käyttäjille koituvien hyötyjen edistämistä. Tässä vaiheessa komissio katsoo, että ehdotettu toimenpide loisi esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Edellä esitetty arviointi edustaa komission alustavaa kantaa tähän nimenomaiseen ilmoitukseen eikä rajoita sen mahdollisia kantoja suhteessa muihin ilmoitettuihin toimenpide-ehdotuksiin. Komissio ilmoittaa, että niiden toimenpide-ehdotusten hyväksymistä, jotka koskevat yksittäisiin matkaviestinverkkoihin laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoita Suomessa, on puitedirektiivin 7 artiklan mukaisesti lykättävä vielä kolmella kuukaudella. 11

12 Komissio julkaisee verkkosivuillaan suosituksen 2008/850/EY 19 johdanto-osan 17 kappaleen mukaisesti tämän asiakirjan sekä ilmoituksen, jolla se pyytää kolmansia osapuolia esittämään kymmenen työpäivän kuluessa huomionsa tästä asiakirjasta, jossa komissio esittää vahvat epäilynsä toimenpide-ehdotusten asianmukaisuudesta. Komissio ei pidä asiakirjaan sisältyvää aineistoa luottamuksellisena. Jos katsotte kuitenkin, että tämä asiakirja sisältää liikesalaisuuksia koskevien Euroopan unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti luottamuksellisia tietoja, ja toivotte, että kyseiset tiedot poistetaan ennen asiakirjan julkaisemista, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä komissiolle kolmen työpäivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta 20. Pyydämme teitä myös perustelemaan pyyntönne. Kunnioittavasti Komission puolesta Günther H. Oettinger Komission jäsen Komission suositus 2008/850/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 2008, ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa (EUVL L 301, , s. 23). Pyynnöt on lähetettävä joko sähköpostitse osoitteeseen tai faksilla numeroon (+32-2)

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 14.07.2005 SG-Greffe (2005) D/203663 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 30.07.2004 SG-Greffe (2004) D/203364 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä:

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 18.12.2003 SG (2003) D/233817 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0024

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka,

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 2.10.2013 C(2013) 6598 final Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

16498/08 VHK/tan DG C II B

16498/08 VHK/tan DG C II B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. helmikuuta 2009 (OR. en) 16498/08 Toimielinten välinen asia: 2007/0249 (COD) TELECOM 216 MI 504 COMPET 537 DATAPROTECT 102 CONSOM 204 CAB 60 CODEC 1689 SÄÄDÖKSET JA

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 3.08.2004 SG-Greffe (2004) D/203411 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla.

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla. Dnro: 10.8.2015 19/961/2015 1 (34) Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee Elisa Oyj 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 228/30 FI II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1998, yhteenliittämisestä vapautetuilla telemarkkinoilla 8 päivänä tammikuuta 1998 annetun

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta 26.3.2018 HMV-sääntelyllä vapautta valintoihin Markkinat ovat terveet ja myös uudet teleyritykset pääsevät markkinoille kohtuullisin ehdoin ja hinnoin. Lisääntyvä kilpailu luo teleyrityksille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.1.2008 KOM(2007) 871 lopullinen 2006/0129 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen Dnro: 15.1.2015 19/961/2015 1 (27) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Asia: Asia nro FI/2008/0789: Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelumarkkinat sisällön jakelemiseksi loppukäyttäjille Suomessa

Asia: Asia nro FI/2008/0789: Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelumarkkinat sisällön jakelemiseksi loppukäyttäjille Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14/08/2008 SG-Greffe (2008) D/205126 Viestintävirasto (Ficora) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Finland Pääjohtaja Rauni Hagman Faksi: (+358-9) 696 66 37 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2018 COM(2018) 249 final 2018/0117 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XI (Sähköinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (5) 20.12.2018 Dnro: 1397/962/2018 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2018 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 14.7.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 412/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

.LLQWHLVVlà YHUNRLVVDà YlOLWHW\Qà WHOHOLLNHQWHHQà KLQQDW ODVNHYDWÃ(XURRSDVVD

.LLQWHLVVlà YHUNRLVVDà YlOLWHW\Qà WHOHOLLNHQWHHQà KLQQDW ODVNHYDWÃ(XURRSDVVD ,3 Bryssel 29. heinäkuuta 1998.LLQWHLVVlà YHUNRLVVDà YlOLWHW\Qà WHOHOLLNHQWHHQà KLQQDW ODVNHYDWÃ(XURRSDVVD (XURRSDQÃNRPLVVLRÃRQÃDMDQWDVDLVWDQXWÃQLLQÃNXWVXWXWÃSDUKDDQÃQ\N\Nl\WlQQ Q PXNDLVHWÃ\KWHHQOLLWWlPLVPDNVXWÃMRLWDÃ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Valtiontuki SA (2016/N) Suomi Vuosia koskevan aluetukikartan muutos vuosiksi

Valtiontuki SA (2016/N) Suomi Vuosia koskevan aluetukikartan muutos vuosiksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.11.2016 C(2016) 7554 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.46345 (2016/N) Suomi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot