Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina"

Transkriptio

1 MEDIAKASVATUSTA NUORILLE Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina Petri Mäkinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Mäkinen, Petri. Mediakasvatusta nuorille. Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina. Turku, kevät 2007, 38 s. 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka, viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Opinnäytetyö tarkasteli nuorten medialukutaitoa. Opinnäytetyössä tehtiin viidelle vuotiaalle huostaanotetulle nuorelle mediakasvatusharjoituksia. Näiden harjoitusten avulla nuoren kriittinen medialukutaito saadaan paremmaksi. Opinnäytetyössä selvisi, että tutkimuskohteen nuorille mediakasvatusharjoitukset pitää järjestää pienissä ryhmissä, koska muutoin heidän huomionsa kiinnittyy herkästi muuhunkin kuin medialukutaidon oppimiseen. Opinnäytetyön tutkimusaineisto oli kolmen eri medialukutaitoon liittyvän harjoitustunnin sisältö ja noista tunneista saatu nuorten suullinen palaute. Opinnäytetyön aineistona käytettiin myös tutkijan käytännön kokemuksia pienryhmäkoti Suvantopaikan nuorten ohjaamisesta arjen mediankäyttötilanteissa. Opinnäytetyössä ilmeni, että medialla on vaikutusta nuoren identiteetin kehittymiseen. Nuorille tarjottavien ohjelmien sisältöjä voidaan uudistaa ja sitä kautta nuoren oman identiteettiä voidaan vahvistaa. Tutkimusosassa kerrotaan mediakasvatuksen merkityksestä nuorelle yhä enemmän teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Media on uhkatekijä nuoren kehittymiselle, mutta samalla myös mahdollisuus. Nuorten medialukutaidon oppimisessa ja nuorten mediakriittisyyden kehittämisessä suuri vaikutus on nuorten kasvattajilla. Heiltä vaaditaan myös ajassa kiinni pysymistä, jotta mediakasvatus on nuorille tehokasta ja hyvälaatuista. Yhteenvedossa ilmeni, että nuoren medialukutaidon oppimista sekä nuoren henkilökohtaista mediakriittisyyttä parannetaan hyvän mediakasvatuksen avulla. Vanhempien ja mediakasvattajien vastuu on suuri, ja heidän täytyy olla nuorten käytettävissä. Tämä tapahtuu nuorten mediankäyttötilanteiden aikana ohjaajan tai keskustelijan roolissa olemalla. Harjoitustilanteiden käytännönläheisyys ja tekemisen kautta oppiminen olivat tärkeitä tekijöitä nuoren medialukutaidon oppimiselle. Asiasanat: Mediakasvatus, medialukutaito, mediakritiikki, oppiminen, nuori, ryhmä sekä nuoren identiteetti.

3 ABSTRACT Mäkinen, Petri. Media education for the youngsters. Youngsters learning media education in Pienryhmäkoti Suvantopaikka. Turku, Spring 2007, Language: Finnish, 38 pages. 4 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Turku Unit, Degree Programme in Communication and Media, Bachelor of Media. The topic of this study is media literacy for young people. The study includes media education practises for five young people, aged 12 to 15 -years old. These young people have been taken away from their parents by the Social Services. Now they are living in Pienryhmäkoti Suvantopaikka, which is their foster home. Practises from this study can improve young people s critical media literacy. The result of the study was that for the research subjects the media education practises have to be organised in small youth groups. Otherwise their attention will focus too easily on other things than learning about media literacy. The research material consists of three different media literacy practise contents. As research material, feedback from the young people was also used. Other material includes the researcher s own experiences as an employee in Pienryhmäkoti Suvantopaikka directing these young people on weekdays. The study discovered that media influences the identity development of the young people. It is important that the content of young people s programmes will be improved. The content and quality of the programmes can be renewed and undated and in that way the youths identity can become stronger. The research pointed out the significance of media education for young people living in a technological society. Media is both a threat and at the same time an opportunity for young people s development. A major influence in young people learning media literacy and developing their media critique ability comes from their educators. So that media education can be effective and of good quality, educators must keep up with the times. In conclusion, it is said that young people learning media literacy and becoming media critics have improved through good quality media education. Parents and media educators have a great responsibility and they should be available for young people when they are using media. Key words: media education, media literacy, media critics, learning, youngster, youth identity development

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 NUOREN IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN Nuoren ajattelun kehittymisen merkitys nuoren medialukutaidolle Median merkitys nuoren kehitykselle 11 3 MEDIAKASVATUSKOKEILU ERITYISNUORILLE 13 4 MEDIAKASVATUS YHTEISKUNNASSA Mediakasvatuksen merkitys nuorelle Kasvattajan vaikutus nuoren medialukutaitoon Mitä mediakasvattajalta vaaditaan käytännön tilanteissa 24 5 MEDIAKRIITTISYYDEN MERKITYS 25 6 MEDIA NUOREN SILMIN 27 7 YHTEENVETO 30 LÄHTEET 32 LIITTEET Liite 1: Ensimmäisen mediakasvatusharjoituksen runko Liite 2: Toinen mediakasvatusharjoitus Liite 3: Kolmas mediakasvatusharjoitustunti Liite 4: Lupa-anomus nuorten vanhemmille

5 1 JOHDANTO Opinnäytetyöni tarkastelee nuoren medialukutaitoa. Asiakasryhmänä opinnäytetyössäni on Pienryhmäkoti Suvantopaikan viisi huostaan otettua nuorta, jotka ovat iältään vuotiaita. Kahdella heistä on mukautettu opetussuunnitelma koulussa ja yksi heistä opiskelee tarkkailuluokalla. Opinnäytetyöni tuoteosa sisältää käytännön harjoituksia nuorten medialukutaidon kehittämiseksi. Koska opinnäytetyöni tutkimuskohteena on viisi erityisnuorta, selvitän myös, onko sillä merkitystä heidän medialukutaidon oppimiseen. Tutkimusongelmani on: Miten nuoren medialukutaidon oppimista ja opettamista sekä nuoren henkilökohtaista mediakriittisyyttä parannetaan? Opinnäytetyöni tutkielmaosassa selvitän, oppivatko nuoret paremmin medialukutaitoa yksin vai ryhmän jäsenenä. Arvioin myös heidän kykyään suoriutua harjoituksista ja pohdin sitä, miten harjoituksia voi muuttaa ja mitkä harjoitukset ja olosuhteet ovat parhaita mahdollisia nuoren laadukkaan oppimisen kannalta. Nuorten antaman suullisen ryhmä- ja yksilöpalautteen kautta olen selvittänyt, miten nuoren medialukutaitoon liittyviä harjoituksia voidaan edelleen parantaa. Tarkastelen myös sitä, miten itse voisin suorittaa opetustuokion tehokkaammin ja ammattitaitoisemmin. Opinnäytetyöni tuoteosan toimintaympäristö on kodinomainen pienryhmäkoti, vaikkakin se määritellään laitokseksi lain mukaan. Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys keskittyy ihmisen kasvuun lapsesta nuoreksi. Teoreettisessa viitekehyksessä olen tarkastellut myös nuorten identiteetin kehittymistä. Identiteetin kehityksen kautta olen saanut tietoa siitä, mitä asioita nuoren kehityksessä täytyy huomioida medialukutaitoa opetettaessa.

6 Tarkastelen opinnäytetyössäni myös sitä, millä käytännön keinoilla oppi menee tehokkaasti perille mediakasvattajalta nuorelle. Pohdin myös kasvattajien

7 6 roolia yhteiskunnassa ja sitä, miten he kykenevät vaikuttamaan nuoren medialukutaitoon. Olen toteuttanut opinnäytetyöni toimintatutkimuksena. Vaikutan tutkittavien todellisiin elämäntilanteisiin olemalla heidän ohjaajansa pienryhmäkoti Suvantopaikassa. Olen ohjannut heitä harjoituksien tekemisessä. Suullisten haastattelujen kautta havainnoin miten nuoret kokevat medialukutaidon oppimiseen liittyvät harjoitukset. Anonymiteettisuojan vuoksi viittaan nuoriin tutkielmassa koodeilla N1, N2, N3, N4 ja N5. Selvyyden vuoksi olen merkinnyt esittämäni kysymykset nuorille koodilla H. 2 NUOREN IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN Erikson 1959 (Lyytisen, Korkiakankaan ja Lyytisen 1995, 262 mukaan) kuvasi nuoruuden kehitystä käyttämällä termiä identiteetin kehittyminen. Nuoruus on tapahtumasarja, jossa yhteiskunnan haasteet ja vaatimukset pakottavat nuoren tiettyihin valintoihin ja päätöksiin, jotka koskevat hänen tulevaa elämäänsä. Nämä päätökset näkyvät nuoren elämässä erilaisina kriiseinä useilla elämänalueilla, niiden ratkaisuna sekä sitoutumisena joihinkin valintoihin. Nuoren minäidentiteetin kehitys on seurausta tästä tapahtumakulusta. (Lyytinen ym. 1995, 262.) Havighurstin 1972 (Lyytisen ym. 1995, 259 mukaan) mielestä keskeisiä nuoruuden kehitystehtäviä ovat uusien suhteiden luominen kumpaankin sukupuolta oleviin ikätovereihin. Sukupuoliroolin omaksuminen sekä oman fyysisen olemuksen hyväksyminen ovat myös tärkeitä kehitystehtäviä. Emotionaalisen itsenäisyyden saavuttaminen, avioliittoon, perhe-elämään ja työelämään valmistautuminen, ideologian tai maailmankatsomuksen

8 7 kehittäminen ja sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen omaksuminen ovat muut tärkeät kehitystehtävät nuoruudessa. (Lyytinen ym. 1995, 259.) McAdams 1999 (Nurmen, Ahosen, Lyytisen, Lyytisen, Pulkkisen ja Ruoppilan 2006, 143 mukaan) on vienyt eteenpäin Eriksonin kehittämää vanhaa, mutta edelleen toimivaa teoriaa kehittämällä käsitteen identiteettikertomus. Tämän käsitteen mukaan yksilöt luovat identiteettikertomuksia, joiden avulla he pyrkivät yhdistämään menneen elämänsä, nykyisen elämäntilanteensa sekä ennakoidun tulevaisuutensa yhtenäiseksi näkemykseksi. Näiden identiteettinäkemysten pohjalta nuoret luovat yhtenäistä ja myönteistä kuvaa itsestään sekä liittävät itsensä erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin ja kulttuurisiin rakenteisiin. (Nurmi ym. 2006, 143.) Nuoruusiän kehitys on erittäin monitasoista. Nuoressa ihmisessä tapahtuu paljon muutoksia hänen kasvaessaan lapsesta varhaisnuoreksi. Nuoren kehitystä ohjaavat monet biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja jopa yhteiskunnalliset tekijät, jotka ovat monin tavoin vuorovaikutuksessa keskenään. Nuoruus elämänvaiheena voidaan määritellä näiden kehityksellisten tekijöiden mukaan. (Lyytinen ym. 1995, 256.) Nuoruuden alku on selkeämmin havaittavissa kuin sen päättyminen, jossa on paljon yksilöllistä vaihtelua. On myös syytä huomioida, ettei aina ole kovin perusteltua puhua nuoruudesta yhtenäisenä kehitysjaksona. Monien kysymysten esimerkiksi sosiaalisten suhteiden, biologisen kehityksen ja elämänvalintojen kohdalla onkin järkevää erottaa nuoruudessa eri vaiheita. Mitään yleisiä sääntöjä tämän jaon tekemiseksi ei ole, mutta varhaiskasvatuksesta voidaan puhua vuotiaiden kohdalla. (Lyytinen ym. 1995, 257.) Minuuteen liittyvät käsitykset ovat mediapsykologiassa tärkeitä tutkimuskohteita. Media tarjoaa monia samaistumismalleja nuorille, esimerkiksi käyttäytymistapoja, asenteita ja ideoita. Median mallit voivat avartaa minuutta tai kaventaa ihanneminää stereotyyppiseen suuntaan.

9 8 (Mustonen 2001, ) Työssäni pienryhmäkodin ohjaajana olen käytännössä nähnyt selvästi, miten nuoret kopioivat julkisuuden henkilöiden käyttäytymismalleja tai ajatuksia. Usein saattaa olla jopa niin, ettei nuorella ole omaa kriittistä käsitystä näistä ajatuksista. Nuori samaistuu esimerkiksi rap-artistien pukeutumiseen ja laulujen sanoituksiin, vaikkei hänellä itsellä olekaan todellista käsitystä siitä, mitä kappaleissa lauletaan. Nuori siis kopioi julkisuuden henkilön käyttäytymistä ja malleja ja muokkaa identiteettiään sen kautta. Identiteetin muokkaaminen on nuorella jatkuva prosessi. Nuori miettii, kuka hän on tai kuka hän haluaisi olla. Nuori myös haluaa muilta palautetta omasta identiteetistään. Esimerkiksi Internetiin nuoresta itsestään laitetut kuvat ovat nuoren keino tähän palautteen saamiseen. (Kari, henkilökohtainen tiedonanto ). Nuoren ulkonäön muokkaaminen on erittäin tärkeä osa oman identiteetin muodostumisessa. Omaa identiteettiä etsitään vaihtamalla pukeutumistyyliä ja samaistumalla erilaisiin populaarikulttuurin ilmiöihin. Tässä medialla on suuri vaikutus. Televisiossa nuorille suunnatut mainokset lähetetään useimmiten nuorten katsomien televisio-ohjelmien mainoskatkoilla. Nuorille suunnattu mainonta on jatkuvaa ja järjestelmällistä. Nuorten vaatteiden ostamispäätöksiin vaikutetaan suurelta osin mainosten levittämien mallien tai populaarikulttuurissa vallalla olevien ilmiöiden välityksellä. Näin ollen media ja sen välityksellä tapahtuva mainonta tuottavat nuorelle tiettyä ulkoista mallia, joka vaikuttaa nuoren identiteettiin. Identiteetin kehittymiseen vaikuttavat myös nuorille suunnatut televisiosarjat ja nuorten elokuvat. Niissä päähenkilö kuvataan usein johtajahahmoksi, joka tulee toimeen kaikkien kanssa. Joskus päähenkilö voidaan kuvata myös syrjäytyneeksi, oman tien kulkijaksi. Yleensä ohjelman tai elokuvan tapahtumat kehittyvät kuitenkin siihen suuntaan, että päähenkilöstä tulee kaikkien hyväksymä, jopa suosittu henkilö. Ystäväpiirin ja ryhmän merkitystä korostetaan nuorille suunnatuissa ohjelmissa. Näissä ohjelmissa yksinäisiä

10 9 nuoria pidetään usein jopa omituisina. Joissakin ohjelmissa heistä annetaan stereotyyppinen luuserin kuva. Nämä ohjelmien sisällöt vaikuttavat nuoren identiteetin kehittymiseen haitallisesti, jos kyseisten ohjelmien sisältöä ei selitetä tarpeeksi nuorille. Nuori kokee turvalliseksi tuntea itsensä jonkin tietyn ryhmän jäseneksi. Tällöin hänellä on sosiaalinen tuki omalle pukeutumistyylilleen ja ajatuksilleen. Eri yhteisöjen kautta nuori uskaltaa tuoda omia mielipiteitään julki ilman pelkoa siitä, että hänet tuomitaan. Tämän vuoksi on tärkeää kuulua yhteisöön, jossa kannatetaan esimerkiksi tiettyä bändiä tai pukeutumistyyliä. Joskus tällaisiin ryhmiin liitytään, vaikka nuori itse ei näitä mainittuja asioita kannattaisikaan. Nuoren identiteetin kehittymiselle on ensiarvoisen tärkeää se, että hän kokee olevansa osa jotakin suurempaa. 2.1 Nuoren ajattelun kehittymisen merkitys nuoren medialukutaidolle Nuoren ajattelutaidot kehittyvät merkittävästi kymmenen vuoden ikäisenä. Muutoksista keskeisin on aikaisempaa abstraktimman, yleisemmällä tasolla tapahtuvan ja tulevaisuuteen suuntautuvan ajattelun kehittyminen. Vaikka tieto ja kokemus lisääntyvät pitkin elämänkulkua, ajattelun muodoissa ei varhaislapsuuden jälkeen tapahdu olennaisia muutoksia. Piaget kuvasi tätä vuoden iässä tapahtuvaa muutosta siirtymisenä konkreetista abstraktis-formaaliin ajatteluun. (Nurmi ym. 2006, 128.) Ajattelun muuttuminen abstraktimmaksi ja yleistävämmäksi varhaisnuoruuden kuluessa selittää monia laajempia, esimerkiksi minäkuvaa, maailmankuvaa, moraalia ja tulevaisuuden suunnittelua, koskevia muutoksia nuoren kehityksessä. Ajattelutaitojen kehittyminen luo pohjaa nuoren kiinnostukselle ja kyvylle rakentaa laajempaa maailmankuvaa ja ideologiaa. Harvoin ennen 12. ikävuotta esimerkiksi sanomalehdet kiinnostavat lasta. Lasten maailma on useimmiten rajoittunut perheeseen ja lähiympäristöön. Ajattelutaitojen kehittyminen avaa kuitenkin nuorelle laajemman maailman ja

11 10 sen tapahtumat. Myös ideologiset kysymykset ja yleiset tavat hahmottaa maailmaa tulevat ajankohtaisiksi nuoruusvuosina. Haetut ratkaisut ovat alussa usein hyvinkin yksinkertaistettuja, mutta ratkaisuja joka tapauksessa etsitään. (Nurmi ym. 2006, 129.) Myös tulevaisuuteen suuntautuva ajattelu muuttuu varhaisnuoruudessa. Samanaikaisesti nuoren suunnittelu- ja päätöksentekotaidot lisääntyvät. Ajattelun kehittyminen luo pohjaa myös nuoren moraalille ja sen periaatteille. On pohdittu, että nuoruudessa yksilöt alkavat aikaisempaa paremmin ymmärtää toisen ihmisen näkökulman johonkin asiaan, toisin sanoen sen, että muut voivat ajatella jostakin asiasta eri tavalla kuin itse ajattelee. Varhaisnuoruuden kuluessa nuoren ajattelutaidoissa tapahtuu siis laadullinen muutos, joka auttaa nuorta paremmin hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja omaa tulevaisuuttaan. (Nurmi ym. 2006, 129.) Tämä ajattelussa tapahtuva laadullinen muutos vaikuttaa suuresti nuoren medialukutaitoon. Nuori kykenee kyseenalaistamaan median tarjonnan huomattavasti tehokkaammin kuin aikaisemmin. Enää kasvattajan ei tarvitse selittää kaikkea mitä media tarjoaa, vaan kasvattaja voi ottaa enemmänkin nuoren tukijan roolin. Tätä tukea kasvattajan on tietenkin tarjottava koko ajan. Ajattelussa tapahtuva laadullinen muutos ei automaattisesti tarkoita sitä, että nuori osaa yksin tulkita median välittämiä viestejä. Tutkimuskohteeni yksi 15- vuotias nuori esimerkiksi ei kyseenalaistanut lainkaan taikuri Criss Angelin televisio-ohjelmassa suorittamia taikatemppuja. Monet Angelin taikatempuista perustuvat pelkästään kameralla tapahtuviin huijauksiin, mutta kyseiselle nuorelle tämä oli mahdoton ajatus. Medialukutaito on jokaisen yksilön valmius, jonka uskotaan kehittyvän (Kotilainen 1999, 36). Koska jokaisen nuoren identiteetti kehittyy omaa vauhtiaan, on tämä ensiarvoisen tärkeää huomioida mediakasvatusharjoitteita tehtäessä. Saman ikäisillä nuorilla saattaa olla aivan erilainen tieto- ja taitotaso medialukutaidon suhteen. Jokainen

12 11 opetettava tarvitsee henkilökohtaista ohjausta, jotta oppiminen on mahdollisimman tehokasta. 2.2 Median merkitys nuoren kehitykselle Eri mediaviestit ja -laitteet aiheuttavat pulmia ja kysymyksiä, jotka heijastuvat nuoren elämään. Pelko, viha, ahdistus, rakkaus, kiintymys, mielihyvä ja tulevaisuudenuskoon liittyvät tunteet tulevat nuorella pintaan median kautta. Televisiolla on suuri vaikutus nuoren käyttäytymiseen. (Suoranta 2003, 70.) Työssäni pienryhmäkodin ohjaajana olen kohdannut päivittäin tilanteita, joissa näen nuoret median käyttäjinä. Media vaikuttaa heihin, se on varma asia. Esimerkiksi Salatut elämät -sarjaa nuoret seuraavat innolla. Se herättää heissä usein kysymyksiä, joten on hyvä, että aikuinen on aina heidän kanssaan katsomassa televisiota. Näin ohjelman tuottamiin kysymyksiin ja käsityksiin voidaan puuttua välittömästi. Nuoret tiedostavat, että Salatuissa Elämissä on kyse fiktiivisestä sarjasta, mutta kuinka paljon heille silti jää avoimia kysymyksiä sarjan tapahtumista. Kaikkea nuori ei uskalla eikä halua kysyä aikuisilta. Aikuisen pitää olla siis myös itse aktiivinen television katselija, jotta hän kykenee kysymään nuorilta katsottavaan ohjelmaan liittyviä aiheellisia kysymyksiä. Vastaavasti myös nuorella on heti mahdollisuus kysyä, jos jokin ohjelmassa askarruttaa häntä. Nuorille suunnattujen televisio-ohjelmien ja elokuvien tekijöillä on tietynlainen visio ja näkökulma nuorten maailmasta, ja sarjat eivät sellaisenaan kuvasta todellisuutta. Sarjoissa esiintyvät henkilöhahmot ovat aina jonkinlaisia stereotyyppejä, joissa yhdistyy kulttuurisesti laaja-alaisesti tunnistettavia piirteitä. Mitkään tutkimukset eivät todista, että televisiosarjojen tai elokuvien sisältö sellaisenaan vaikuttaisi nuoreen katsojaan. Mutta koska näitä sarjoja ja elokuvia katsotaan paljon, täytyy niiden vahvasti puhutella katsojaa. Tämän vuoksi nuortensarjoja ja -elokuvien sisältöä ja puhuttelevuutta

13 12 voidaan pitää tärkeinä lähteinä pohdittaessa medioiden välittämää sosialisaatiota yleisemminkin. (Ruoho 1998, ) Yli kaksi tuntia television edessä päivittäin voi aiheuttaa nuorelle pitkäaikaisia vahinkoja siitä on paljon tutkittua näyttöä. Liian suuri media-annos vaikuttaa lapseen niin psyykkisesti, sosiaalisesti kuin mielenterveydellisesti. Ei vain aika vaan myös lähetyksen sisältö ratkaisee, mitkä vaikutukset lähetyksellä on nuoreen. (Lehtipuu 2006, 63.) Englantilaiset mediatutkijat Teresa Orange ja Louise O Flynn (Lehtipuun 2006, 66 mukaan) ovat listanneet mittareita, joilla median mahdollisia kielteisiä vaikutuksia lapseen voi seurata. Muutokset käyttäytymisessä, oppimishäiriöt, kitka ihmissuhteissa sekä maailmankuvan muutos ovat tärkeitä signaaleja. (Lehtipuu 2006, 66.) Yksi merkki median huonosta vaikutuksesta on se, jos lapsi turhautuu helposti ja on raivoissaan tai huonotuulinen television, videon tai tietokoneen sammuttamisen jälkeen. Kiukku voi yltyä fyysiseksi tai sanalliseksi raivoksi. Korostetun aggressiiviset leikit katselutilanteiden jälkeen tai apatia ja alakulo voivat kertoa television huonosta vaikutuksesta. Lapsella saattaa olla vaikeuksia pysyä poissa ruudun ääreltä. Lapsi vaatii myös usein aikuisten huomiota tullakseen viihdytetyksi ja saattaa kyllästyä helposti. Lapsi on alakuloinen ja hänellä on huono itsetunto. Lapsi voi käyttäytyä ikätasoaan aikuisemmin, mikä ilmenee seksileikkeinä, kiinnostuksena porno- ja seksimateriaalia kohtaan sekä hyvin varhaisina seksikokeiluina. Sisimmässään lapsi on kuitenkin hyvin hämmentynyt kokemastaan ja näkemästään. Tämä hämmennys jää kytemään lapseen ja vaikuttaa hänen kehittyessään nuoreksi. (Orange & O Flynn, Lehtipuun 2006, 66 mukaan.) Orangen ja O Flynnin mukaan lapsella voi olla myös kitkaa ihmissuhteissa median takia. Hän jumiutuu pieneen maailmaansa ja välttelee yhteyttä muihin ihmisiin, ystäviin ja perheeseen. Nuoruudessa tämä kehitys saattaa jatkua, ja media saattaa määritellä perheen elämää. Nuoren maailmankuva saattaa

14 13 myös muuttua nuorella. Hän ei osaa nauttia arjen pienistä iloista vaan vaatii jatkuvasti ruutumaailman ärsykkeitä ja virikkeitä. Hän saattaa oireilla emotionaalista turtumusta tosielämässä ja todellisissa ihmissuhteissa. (Lehtipuu 2006, ) Tärkeää on oivaltaa se, että nuorten kanssa pitää pohtia heidän elämäntapoihinsa ja ajankäyttöönsä liittyviä valintoja. Nuorten kanssa on syytä pohtia, mitä viestintävälineitä nuori tarvitsee. Eri ohjelmista pitää keskustella nuorten kanssa ja ohjelmien sisältöä täytyy analysoida nuorten kanssa huolellisesti. (Suoranta 2003, 85.) Parhaimmillaan tällaiset hyvät keskustelut antavat nuorelle uutta näkökulmaa median tarjoamiin sanoihin ja kuviin. Hän oppii medialukutaidon henkilökohtaiseksi kansalaistaidokseen. Medialukutaidon avulla hän oppii tulkitsemaan median tarjoamaa tietoa. Nuori käsittää, että kaikki asiat eivät ole niin, kuin sanomalehdessä kirjoitetaan, radiossa sanotaan tai televisiossa näytetään. Ihannetilanteessa hänestä tulee kriittinen tiedon hankkija, joka kyseenalaistaa annetun tiedon todellisuuden. 3 MEDIAKASVATUSKOKEILU ERITYISNUORILLE Idea mediakasvatuskokeilusta nuorille tuli minulle nykyisen ammattini kautta. Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), ja olen näiden viiden nuoren ohjaaja Pienryhmäkoti Suvantopaikassa. Olen työskennellyt siellä vakituisessa työsuhteessa helmikuusta 2006 alkaen. Työssäni olen päivittäin tekemisissä nuorten kanssa ja näen jatkuvasti, miten nuoret käyttävät ja tulkitsevat mediaa. Nuorten taidoissa on paljon kehittämisen varaa ja koen, että pystyn antamaan heille paljon uutta ja hyödyllistä tietoa. Omiin kokemuksiini perustuvat havainnot olen tehnyt helmikuu maaliskuu 2007 välisenä aikana. Kolme medialukuharjoitusta (kts. Liitteet) olen tehnyt kolmena eri päivänä maalis- ja huhtikuun aikana.

15 14 Ensimmäisessä medialukuharjoituksessa (Liite 1) käsiteltiin sanomalehtien kuvia ja juttujen tekstiä. Tämä harjoitus kesti 45 minuuttia. Opetin nuorille, miten kuva vaikuttaa kirjoitettuun tekstiin, ja kuinka suuri merkitys kuvalla saattaa olla sanomalehden jutun kokonaisuuden hahmottamiselle. Nuorilla oli vaihtelevia käsityksiä näistä asioista. Yleensä nuoret kiinnittävät huomiota kuviin, mutta yksi tutkimukseni nuorista kertoi päinvastaista. En mä kato kuvia. Keskityn vaan otsikoihin. (N5) Käsittelin myös lööppien merkitystä, koska niiden tehtävä on herättää lukijoissa kiinnostusta käsiteltävään asiaan ja myydä lehteä. Usein lööppi on huomiota herättävä otsikko, joka kertoo vain osan totuudesta. Käytännön esimerkkinä kerroin heille Matti Nykäsestä ja siitä, että hänellä on sopimus lehtien kanssa. Tämä oli yllättävää tietoa osalle nuorista. Yhdellä nuorella oli käsitys, että Matti Nykänen on lehtijutuissa ainoastaan urheilullisten saavutustensa vuoksi. Koska hän on mäkihypyn legenda. (N2) Kerroin myös nuorille siitä, kuinka eri kuvakulmien käytöllä voidaan tehokkaasti vaikuttaa lukijan ajatuksiin. Yksi tehtävä (Liite 1) oli ottaa valokuva haluamastaan kohteesta haluamallaan tavalla ja perustella, miksi otti kyseisen kuvan. Tarkoitus oli havainnollistaa sitä, miten kuvakulmalla voi vaikuttaa kuvan sisältöön. Kaikki nuoret ottivat populaarikulttuuriin liittyvän kuvan. Nuorten ottamat kuvat viestivät selvästi nuoren oman identiteetin rakentamisesta. Yksi nuorista otti kuvan rap-artisti 50 Centistä, koska hän on kova jätkä ja hyvä laulaja (N3). Toinen nuorista otti puolestaan kuvan amerikkalaisesta näyttelijästä, koska se on niin hyvä (N4). Kolmas nuori otti vastaavasti kuvan julisteestaan, sillä se kertoo pelottavasta henkilöstä (N5). Neljäs nuori otti kuvan naismallista, koska se on niin kaunis nainen (N1). Tästä näkee selvästi, että nuoret samaistuvat julkisuuden henkilöihin tai

16 15 ihailevat heitä. Nuorten kiinnostus juttujen journalistista sisältöä kohtaan jää vähäisemmälle. Kuvamanipulaatiot ovat myös erittäin yleisiä nykyään. Suurin osa tutkimukseni nuorista ei tätä tiedosta lehtien kuvia katsoessaan. Näytin nuorille yhtä selkeää kuvamanipulaatiota, josta yksi nuorista teki oikean havainnon. Tuon ois pystynyt tekemään tietokoneella. (N1) Ensimmäisessä medialukutaitoharjoituksessa (Liite 1) kaikkien viiden nuoren ollessa paikalla, aiheutti ryhmän suuruus levottomuutta nuorten työskentelyyn. Jouduin usein puuttumaan turhaan metelöintiin. Kaikki nuoret eivät metelöineet, mutta yksi nuorista valtasi tilan puheellaan, minkä vuoksi muiden oppimistilanne häiriintyi. Nuorten ryhmädynamiikka ei muutoinkaan ollut toimiva, vaan toisinaan päähuomio nuorilla meni toisten toiminnan arvostelemiseen. Opetustilanne oli epätavallinen, koska oma roolini oli erilainen, kuin mihin nuoret ovat tottuneet varsinaisessa työssäni pienryhmäkodin ohjaajana. Levottomuuteen oli osasyynä varmasti uusi tilanne ja se, että käsittelimme mediaan kuuluvia asioita. Vastaavia harjoituksia ei ole aikaisemmin teetetty näille nuorille. Toisen medialukutaitoharjoituksen toteutin kyselykaavakkeen avulla (Liite 2). Tähän harjoitukseen nuoret käyttivät aikaa henkilöstä riippuen noin minuuttia. Tuolloin keskityin kysymyksissäni mainontaan ja televisioohjelmiin. Nuoret vastasivat näihin kysymyksiin pääosin asiallisesti. Vastauksista huomasi, että he olivat paneutuneet kysymyksiin ja miettineet asioita. Yksi nuori tosin oli vastannut hyvin lyhyesti ja välinpitämättömästi esitettyihin kysymyksiin. Mikä on mainos? Missä olet nähnyt mainoksia? (H)

17 16 Mainos on suositus. Olen nähnyt mainoksia televisiossa, sanomalehdissä ja katupylväissä. (N1) Mainos on sellainen, että yritetään mainostaa sellaista tuotetta mitä ihmiset yrittää ostaa ja ihmiset luulee että se pitää paikkansa, mitä mainostettiin. Olen nähnyt mainoksia joka puolella, kuten telkkarissa, kaduilla jne. (N2) Nuorten vastaukset jakautuivat heiltä kysyttäessä mainonnan vaikutuksesta. Mainosten oikeaa vaikuttavuutta nuoriin on vaikea tutkia, mutta mielestäni on tärkeää huomata, että nuoret kykenevät itsenäiseen ajatteluun tässä asiassa ja tiedostavat mainonnan tarjonnan mediassa. Vaikuttavatko mainokset sinuun?(h) Eivät oikeastaan, mutta jos on tullut vaikka joku uusi elokuva, niin saan siitä tiedon yleensä mainoksista. (N1) Kyllä sillä tavalla, että voin mennä katsomaan elokuvan tai äänestää vaikka jotain henkilöä eduskuntaan. (N4) Ei, koska tiedän, että ne tuotteet eivät oikeasti pidä paikkaansa mitä mainostetaan. (N2) Ei tavallaan yhtään. En minä piittaa yhtään mainoksista. (N3) Toisessa medialukutaitoharjoituksessa (Liite 2) nuorten vastaukset olivat keskenään samansuuntaisia ja kritiikittömiä television katsomisen suhteen. Nuoret kokivat yksimielisesti televisiosarjat ja elokuvat parhaaksi tarjonnaksi. Ikävimmiksi asioiksi televisiotarjonnassa koettiin mainoskatkot ja uutiset. Ohjelmien sisällöistä nuorilla tuntuu olevan selkeä käsitys. Ne ymmärretään pääasiassa näytellyiksi ohjelmiksi ja ymmärretään myös se, että ne eivät ole totta. Kysyin nuorilta Salatut elämät -sarjasta, koska se on näiden nuorten keskuudessa ehkäpä suosituin ohjelma ja he katsovat sitä päivittäin. Voiko elämä olla sellaista kuin Salatut elämät sarjassa? Mikä tässä ohjelmassa on hyvää, mikä huonoa? (H)

18 17 Teoriassa kyllä, mutta aika harvoilla sellaista on. Salkkareissa on hyvät näyttelijät ja kiva juoni, mutta siihen jää koukkuun. (N1) Elämä ei voi olla sellaista kuin salkkareissa, koska se ei ole todellista elämää vaan näyttelemistä. (N2) Voi itse asiassa olla. Hyvää siinä on kaikki jännät ja hauskat kohdat. Turhanpäiväinen kohta on huonoa. (N3) Voi oikeestaan. On siinäkin sellaista mitä maailmassa tapahtuu. Tämäkin on Salatuissa elämissä hauskaa katsottavaa kun Ismo on pelimies. (N4) Kai voi. Ei siinä oo mitään huonoa kaikki on parasta. (N5) Vastaukset ovat kuitenkin neutraaleja tai ympäripyöreitä. Sarjan tapahtumia ei kyseenalaisteta. Usein arkipäivän tilanteessa nuorilla on ihmetyksen aiheita ohjelmasta, jolloin he tarvitsevat aikuisen ohjausta. Tämän havainnon olen tehnyt päivittäisessä työssäni Pienryhmäkoti Suvantopaikan ohjaajana. Sikäli heidän kirjalliset vastaukset ovat ristiriidassa käytännön tilanteiden kanssa. Useimmiten nuorten sarjoissa on tapahtumia, jotka jäävät nuorille epäselviksi. Kolmannessa mediakasvatusharjoituksessa (Liite 3) keskityin kuvakokojen opettamiseen ja nuorten omaan kuvaamiseen videokameralla. Tämän harjoituksen toteutin kahdessa kahden hengen ryhmässä, koska ensimmäinen harjoitus oli liian levoton kaikkien viiden nuoren ollessa paikalla. Yksi nuori ei kyennyt harjoitukseen osallistumaan, koska hän oli tuolloin viikonloppulomalla. Näihin harjoituksiin kului aikaa noin 35 minuuttia per ryhmä. Kahdeksan kuvakokoa videokuvauskerronnassa olivat kaikille nuorille uusi asia. Tässä harjoituksessa kaikki nuoret olivat innokkaina itse kuvaamassa ohjeistamiani kuvakokoharjoituksia. He kuvasivat aina sellaisia kuvakokoja olohuoneessa, mitä minä heille neuvoin. Nuoret saivat käyttää esimerkkilappua hyväkseen, jossa oli näytetty eri kuvakoot ja niiden sanalliset lyhenteet. Puhuin myös heille jälleen kuvakulmien käytöstä, ja sen

19 18 vaikutuksesta kuvauksen kohteeseen ja kuvakerrontaan. Muutamien esimerkkien kautta havainnollistin tätä nuorille. Näytin nuorille, miten kuvattava kohde voidaan joko nostaa jalustalle tai alistaa. Käsittelin nuorten kanssa myös elokuvakäsikirjoituksen tekemistä, ja asioita, jotka siihen vaikuttavat. Tulevaisuudessa tarkoitus on tehdä lyhytelokuva nuorten kanssa. Pienemmissä ryhmissä toimiminen harjoituksen aikana rauhoitti nuoren toimintaa, sillä turhaa jonotusta ja sitä kautta levottomuutta nuorille ei tullut. Tekemissäni mediakasvatusharjoituksissa ryhmän koon muuttaminen suuremmasta pienemmäksi vaikutti myös nuorten keskittymiskykyyn, jolloin jokaisen ajattelukyky oli myös paremmalla tasolla. Nuorten osallistuminen ja keskittymiskyky olivat huomattavasti parempia tässä harjoituksessa verrattuna ensimmäiseen harjoitukseen (Liite 1), johon kaikki osallistuivat yhtä aikaa. Monet asiat vaikuttivat opetukseen pitämissäni opetustilanteissa. Ensimmäisessä harjoituksessa, jossa käsiteltiin lehtien tekstiä ja kuvia, olivat kaikki viisi nuorta paikalla. Nauhoitin kyseisen opetustilanteen minidiscille, mikä herätti yhdellä nuorella jatkuvaa kummastusta. Hän keskittyi pääasiassa mikrofoniin, ja mikrofoniin oli hänen mielestään kiinnostavaa kommentoida opetukseen liittymättömiä asioita. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka yksi mikrofoni voi saada noin suuren huomion 15-vuotiaalta nuorelta. Toki tilanteessa oli myös häneltä huomionhakua muilta nuorilta, mikä ilmenee hänen päivittäisessä käyttäytymisessä muutoinkin. Itse harjoituksiin nuoret osallistuivat kuitenkin pienemmissä ryhmissä ja itsenäisessä työskentelyssä kaiken kaikkiaan hyvin. Viimeisen opetustuokion jälkeen nuoret muistivat myös ensimmäisessä opetustuokiossa käsiteltyjä asioita. Nuorilla oli myös omia käsityksiä asioista. Vaikeuksia heille tuotti käyttämäni media-aiheiset termit kuten medialukutaito. Ennen kuin aloitin harjoitukset pyysin luvat nuorten osallistumiseen heidän vanhemmiltaan. Lupalapussa käytin termiä medialukutaito, joka aiheutti paljon ihmetystä nuorissa. Asiaa heille selitettyäni, he ymmärsivät, mitä kyseinen termi tarkoittaa.

20 19 4 MEDIAKASVATUS YHTEISKUNNASSA Mediakasvatus voidaan ymmärtää sekä kasvatustieteen että mediatieteen osaksi. Mediakasvatuksessa keskeisintä on toimijan, eli yleensä lapsen tai nuoren, ja median välinen suhde. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 10.) Tämä suhde ei yleensä toimi moitteettomasti. Mediakasvatuksen kautta pyritään lisäämään toimijan tieto- ja taitotasoa, jotta hän ymmärtäisi paremmin median kautta tulevat viestit. Mediakasvatuksen kautta toimijan omat käytännön taidot myös vahvistuvat, joten hän kykenee käyttämään median eri välineitä, esimerkiksi videokameraa, huomattavasti paremmin ja kriittisemmin. Kuvaaminen ei ole enää pelkkää hauskaa puuhastelua, vaan toimija kykenee suhtautumaan kriittisesti omaan kuvaamiseensa ja hän osaa huomioida kuvaustilanteessa ympäristöään paremmin kuin ennen. Yhdessä harjoituksessa, missä käsittelin tutkittavien kanssa kuvakokoja, ilmeni, ettei näillä nuorilla ollut aikaisempaa tietoa kuvakokojen käyttämisestä. Mediakasvatuksella tarkoitetaan myös median avulla sekä median välittämien sisältöjen kautta tapahtuvaa kasvatusta. Mediakasvatuksessa pyritään siihen, että lapsen mediatietoisuus lisääntyy ja sen kautta lapselle kehittyy kokonaan uudenlainen mediataju. Tärkeintä on ajattelun, sosiaalisten ja viestinnällisten taitojen sekä itseilmaisun kehittäminen. (Liukko & Kangassalo 1998, 7.) Mediakasvatus muodostuu siis vastaanottamisen ja tuottamisen valmiuksista. Tuotannon osa-alue liittyy tuotantoprosessiin ja valmistettavaan esitykseen, kun taas vastaanoton alueella keskitytään enemmän itse mediakäyttöön ja tulkintaan. (Sintonen, 2002, 113.) Näitä tuotannollisia valmiuksia ovat muun

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista Kujanpää Maarit Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Chydenius-Instituutti

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä WWW.TERKKARI.FI Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä Pia Kiiski Mirja Tanttula Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä 1 SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä Taina Karman Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä?

Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä? Aleksi Koskinen Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä? Opinnäytetyö Nuorisotyön ja kulttuurin ko. Maaliskuu 2006 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

SADUT PÄIVÄKODISSA - TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA SATUJEN KÄYTÖSTÄ JA VALINNASTA 3 5 VUOTIAIDEN LASTEN RYHMÄSSÄ

SADUT PÄIVÄKODISSA - TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA SATUJEN KÄYTÖSTÄ JA VALINNASTA 3 5 VUOTIAIDEN LASTEN RYHMÄSSÄ SADUT PÄIVÄKODISSA - TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA SATUJEN KÄYTÖSTÄ JA VALINNASTA 3 5 VUOTIAIDEN LASTEN RYHMÄSSÄ Heidi Paakkunainen Minna Pirhonen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot