KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi NORDEX DOFTIN Valmisteen tunnuskoodi Käyttö/Tuotetyyppi Hajunparantaja Toimialakoodi 747 Siivous Käyttötarkoituskoodi Valmistaja, maahantuoja, muu 9 Puhdistus- ja pesuaineet Berner Oy toiminnanharjoittaja Katuosoite Eteläranta 4B Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin Telefax Yhteyshenkilö Örjan Carlsson Yhteyshenkilön puhelin Hätätapauksissa vastaavan Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki tiedonantajan nimi ja osoite Hätänumero (09) 4711 Julkaisupäivämäärä Uusittu KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kuvaus Tuote on valmiste Vaaraa aiheuttavat aineosat osan nimi Pitoisuus EY-nro CAS numero Varoitus R-lausekkeet HG % merkki Etanoli F R11 HG Denatoniumbensoaatti <0, Xn R20/22 R52/53 2-propanoli F Xi R11 R36 R67 HG Beta-pineeni 0, Xn R10 R65 Turpentine 0, Xn N R10 R20/21/22 R36/38 R43 R51/53 R65 Xn=Haitallinen Xi=Ärsyttävä N=Ympäristölle vaarallinen F =Helposti syttyvä Luettelo vaaralauseista, katso kohta 16. HG = ella on hygieninen raja-arvo, ks. kohta 8. Valmisteessa käytetyt muut aineet Nimitys Pitoisuus EY-nro CAS numero % Vesi C.I , C.I , VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Vaaraluokka Terveydelle vaaralliset ominaisuudet Syttyvää Ei terveydelle vaarallinen tuote. 1 (6)

2 Ympäristölle vaaralliset ominaisuudet Palo- ja räjähdysvaara Tuote katsotaan ympäristölle vaarattomaksi Tuote on tulenarka. 4. ENSIAPUOHJEET Erityiset ohjeet Iho Roiskeet silmiin Nieleminen Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Jos on vähänkin epävarmuutta tai jos oireet jatkuvat, on otettava aina yhteys lääkäriin. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa juotavaa tai syötävää. Näytä lääkärille etiketti tai tämä tuoteselostelehti mikäli mahdollista. Huuhtele ja pese iho puhtaaksi runsaalla vedellä. Huuhtele runsaalla vedellä. Pidä silmät mahdollisimman auki. Ota yhteys sairaalaan tai lääkäriin, jos oireet jatkuvat. Juo pari lasia maitoa tai vettä. Älä yritä aikaansaada oksennusta. Ota yhteys sairaalaan tai lääkäriin, jos ainetta on nautittu suurempi määrä tai jos oksennusta, pahoinvointia tai muita oireita ilmenee. Oireiden mukainen hoito. Hoito perustuu lääkärin arvioon ja potilaan reaktioihin. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Sopivat sammutusaineet Palo voidaan sammuttaa vesisumulla, hiilihapolla, jauheella tai vaahdolla. Tuote on tulenarka. Tulta lähellä olevat pakkaukset siirretään tai jäähdytetään vedellä. 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi Poista kaikki sytytyslähteet, tupakanpoltto kielletty. Suurempien vuotojen tai päästöjen yhteydessä on estettävä tuotteen pääsy viemäreihin, pinta- ja pohjaveteen tai maahan. Tulipalovaarasta on varoitettava. Puhdistusohjeet Pienempi määrä ulosvalunutta ainetta voidaan huuhdella pois runsaalla vedellä. Suuremmat määrät rajataan hiekalla, maalla tai vastaavalla, kerätään ja hävitetään paikallisia määräyksiä noudattaen. Suurten määrien ollessa kysymyksessä on aina otettava yhteys paikalliseen palokuntaan. Tulipalovaara huomioitava. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Varastointi Käytä aina kun mahdollista sellaisia työmenetelmiä, jotka estävät pitkäaikaisen tai usein toistuvan kosketuksen tuotteeseen. Noudata aina tuotteen käyttöohjetta. Poista kaikki sytytyslähteet. Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa, joka on pidettävä täysin suljettuna. Varastoitava erillään sytytyslähteistä. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Henkilökohtaiset suojaimet Henkilökohtaisia suojavarusteita ei tarvita, mutta ammattimaisessa käytössä, jolloin on pitkäaikaista tai usein toistuvaa ihokosketusta tuotteeseen, on käytettävä muovisia suojahansikkaita. 2 (6)

3 Raja-arvot työpaikan ilmassa. Etanoli (CAS ) HTP 8h mg/m propanoli (CAS ) HTP 8h mg/m FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Ominaisuudet koskevat koko valmistetta Olomuoto Kirkas neste Väri Vihreä Haju Parfyymi Tiivisteen ph 6,1 Käyttöliuottimen ph 6,1 Käyttöliuotinpitoisuus % 100 Kiehumispiste C ca 100 Sulamispiste C ca 0 Syttyvyys (kiinteä/kaasu Palovaarallinen neste Leimahduspiste C 21 Räjähdysvaara Ei räjähtävä tuote. Suhteellinen tiheys kg/m3 883 Liukoisuus, veteen mg/l Liukenee täysin veteen 20 C:ssa. Liukoisuus, rasvaliukoisuus Liukenematon 20 C:ssa. Viskositeetti cp (20 C) <1 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Haitalliset hajoamistuotteet Mitään vaarallisia aineita ei synny. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Hengittäminen Ihokosketus Silmäkosketus Nauttiminen Pitkäaikainen ja toistuva suurten pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä ja pahoinvointia. Ei mitään haittoja. Roiskuminen silmiin voi aiheuttaa vähäistä, häviävää polttoa. Voi aiheuttaa polttoa suussa ja nielussa ja suurempien määrien nauttiminen aiheuttaa pahoinvointia ja mahdollisesti oksennusta. Tuote on luokiteltu terveydelle vaarattomaksi. Toksikologisia tutkimustietoja on vain sisältyvistä vaarallisista aineista, ei valmistetta varten Toksikologiset tutkimustiedot Etanoli LD 50 oraalisesti, rotta mg/kg 1400 (Keskikorkea akuuttinen toksisiteetti) LD 50 dermaalisesti, rotta mg/kg >20000 (Matala akuuttinen toksisiteetti) Denatoniumbensoaatti LD 50 oraalisesti, rotta mg/kg 640 (Keskikorkea akuuttinen toksisiteetti) LD 50 dermaalisesti, rotta mg/kg >2000 (Matala akuuttinen toksisiteetti) 2-propanoli LD 50 oraalisesti, rotta mg/kg (Kohtalainen akuuttinen toksisiteetti) 3 (6)

4 Beta-pineeni tta koskevat toksikologiset tutkimustiedot puuttuvat Turpentine tta koskevat toksikologiset tutkimustiedot puuttuvat 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Tuote on arvioitu ja luokitus on "Ei haitallinen ympäristölle". Ekotoksikologiset tutkimustiedot koskevat vain sisältyviä aineita, eivät valmistetta. Ekotoksikologiset tiedot tuotteen sisältämistä ympäristölle vaarallisista aineista Denatoniumbensoaatti Kalatoksisiteetti LC50 (96h) mg/l >1000 (Ei myrkyllinen kaloille) Kalalaji Rainbow trout Jakokerroin Log K oktanoli/vesi 0,9 Turpentine Ekotoksikologiset tiedot tuotteen sisältämistä ympäristölle vaarattomista aineista Etanoli Biologinen hajoavuus % 80 (Helposti biologisesti hajoava) Hajoavuuden määrittelymenetelmä BOD20/ThOD Kalatoksisiteetti LC50 (96h) mg/l Kalatoksisiteetin määrittelymenetelmä OECD 203 Kalalaji Pimphales promelas Daphnia EC50 (54h) mg/l 7800 Kasvua haittaavat levät IC50 (72h) mg/l 5000 (Scenedesmus sp.) Jakokerroin Log K oktanoli/vesi -0,32 Biokonsentraattitekijä <10 Kemiallinen hapenkulutus COD mg/g 2100 Veteen liukeneminen mg/l >1 2-propanoli Biologinen hajoavuus % (Helposti biologisesti hajoava) Hajoavuuden määrittelymenetelmä BOD20/TOD Kalatoksisiteetti LC50 (96h) mg/l 4200 Kalatoksisiteetin määrittelymenetelmä OECD 203 Kalalaji Rasbora heteromorpha Daphnia EC50 (54h) mg/l 2285 (44h) Daphniatoksisiteetin määrittelymenetelmä OECD 202 Kasvua haittaavat levät IC50 (72h) mg/l 1000 (ICLo 7d)) Biokonsentraattitekijä <10 Kemiallinen hapenkulutus COD mg/g 2400 Veteen liukeneminen mg/l >1 Beta-pineeni C.I C.I (6)

5 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuotejäämät joista muodostuu jätettä Jäämät toimitetaan hävitettäväksi paikallisten kemiallisia jätteitä koskevien määräysten mukaan. Ei saa päästää viemäriin. Tuotejäämät eivät ole ympäristölle haitallista jätettä. Likaiset pakkaukset Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätettäviksi tai poltettaviksi. 14. KULJETUSTIEDOT Kuljetusluokka Tuote on kuljetusvaarallista tavaraa kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen mukaan. Maakuljetukset Rahtikirjan mukainen nimitys, ruotsi1993 PALAVA NESTE, N.O.S. (etanoli, isopropanoli), 3, II, ADR. Rahtikirjan mukainen nimitys, englanti 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol, isopropanol), 3, II, ADR Vaaran tunnusnumero 3 ADR-Etiketti 3 LQ 4 Merikuljetukset (IMDG) Oikea tekninen nimi FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (ethanol, isopropanol) IMDG-luokka 3 IMDG-Etiketti 3 YK-numero 1993 Emergency Procedures (EmS) F-E, S-E Pakkausryhmä ll Ilmakuljetukset ICAO-Luokka 3 ADR:n ja IMDG:n mukaiset poikkeukset Pakkauskoko tuote-no x1 lit on "Dangerous goods in limited quantities" IMDG:n mukaan. Pakkauskoko tuote-no x1 lit on "Vapaa määrä" ADR:n mukaan 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Terveys- ja ympäristövaara Vaaraluokka Ei terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tuote Palo- ja räjähdysvaara Vaaraluokka Palovaarallinen neste Vaaramerkintä - Vaarasymboli - R-lausekkeet R 10 Syttyvää. S-lausekkeet S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S 43 et jotka antavat valmisteelle sen vaaralliset ominaisuudet Etanoli, 2-propanoli Sisältää turpentine. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sammutukseen käytettävä vettä, hiilidioksidia, vaahtoa tai jauhetta. 16. MUUT TIEDOT Luettelo kohdassa 2 olevien aineiden vaaralauseista: R 11 Helposti syttyvää. R 20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. 5 (6)

6 R 52/53 R 36 R 67 R 10 R 65 R 20/21/22 R 36/38 R 43 R 51/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Muunneltu versio no 6/3037, uusittu Korvaa aikaisemman version no 5/3037, laadittu Tärkeita muutoksia on tehty kohtaan: 3, 15 6 (6)

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 02.2015 Edellinen päiväys*: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE NIMI JULKAISTU Trebolit-bitumiliima 2009-06-16 Sivu 1 / 7 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI Kauppanimi: Käyttötarkoitus: Tavarantoimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR & NEWTON

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot