Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti"

Transkriptio

1 Sivu 1 / Tuotetunniste Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuulilasin jäänpoistoaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Katso aineen tai seoksen nimitystä. Käyttöala [SU]: SU21 - Kuluttajakäytöt: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleisö eli kuluttajat) SU22 - Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset) Käytöt, joita ei suositella: Informaatiota ei ole tällä hetkellä käytettävissä. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Mobis Parts Europe N.V., Bosstraat 52, B-3560 Lummen Reception: PT, ES Reception: BE, NL, FR, LU, CH, TR, IL Reception: DE, PL, CZ, SK, RO, AT, HU, MD, GR, HR, BA, RS, BG, AL, ME, SL, BY, UA, MK Customer Service: + 46 (0) DK, SE, NO, FI, LV, LT, EE Parts Helpdesk: + 44 (0) UK, IE, MT Reception: IT Asiantuntijan sähköpostiosoite: 1.4 Hätäpuhelinnumero Hätätilanteen tietopalvelut / virallinen neuvontaelin: Yrityksen hätänumero: Katso kohta 1.3 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan Luokitus direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY mukaan (muutokset mukaan lukien) Syttyvä, R Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan Merkinnät on määritetty EU-direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY (ja niihin tehtyjen muutosten)

2 Sivu 2 / 17 Symboli: Ei tarvita Vaaramerkinnät: --- R-lausekkeet: 10 Syttyvää S-lausekkeet: 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 23 Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. 35 Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Lisäykset: e.s. 2.3 Muut vaarat Seos ei sisällä vpvb -ainetta (vpvb = very persistent, very bioaccumulative) tai ei kuulu direktiivin (EY) 1907/2006 liitteen XIII piiriin. Seos ei sisällä PBT-ainetta (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) tai ei kuulu direktiivin (EY) 1907/2006 liitteen XIII piiriin. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aine e.s. 3.2 Seos Etanoli Rekisteröintinumero (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alue Luokitus direktiivi 67/548/ETY Helposti syttyvä, F, R11 Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Etyleeniglykoli Aine, jolle on voimassa EY-altistusraja-arvo. Rekisteröintinumero (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alue 10-<25 Luokitus direktiivi 67/548/ETY Haitallinen, Xn, R22 Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 Propan-2-oli Rekisteröintinumero (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alue 1-5 Luokitus direktiivi 67/548/ETY Helposti syttyvä, F, R11 Ärsyttävä, Xi, R36 R67

3 Sivu 3 / 17 Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 R- / H-lausekkeiden teksti ja luokituslyhenteet (GHS/CLP), katso kohta 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Tajuttomalle henkilölle ei saa juottaa mitään suun kautta! Hengitys Henkilö poistettava vaara-alueelta. Henkilö vietävä raittiiseen ilmaan ja kutsuttava oireista riippuen lääkäri. Tajuttomuustilassa sijoitetaan tukevaan sivuasentoon ja pyydetään lääkärin apua. Ihokosketus Likaantuneet, kastuneet vaatteet ja kengät poistettava välittömästi, pestävä perusteellisesti runsaalla vedellä ja saippualla, ihoärsytyksessä (punoitus jne.) otettava yhteyttä lääkäriin. Soveltumaton puhdistusaine: Liuotin Ohennos Silmäkosketus Piilolinssit poistettava. Huuhdeltava runsaalla vedellä useamman minuutin ajan, tarvittaessa käännyttävä lääkäriin puoleen. Nieleminen Suu huuhdellaan huolellisesti vedellä. Annettava runsaasti vettä juotavaksi, mentävä heti lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Soveltuvat viiveellä esiintyvät oireet ja vaikutukset löytyvät kappaleesta 11 tai altistustavan mukaan kappaleesta 4.1. Hengitettäessä liuotinosuuksia ilman raja-arvon yläpuolella: Päänsärkyä Pyörrytystä Nieltynä: Pahoinvointia Oksentelua Vaikutus keskushermostoon Koordinaatiohäiriöitä 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet e.t. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Vesiruisku/alkoholia kestävä vaahto/co2/kuivasammutusaine Soveltumattomat sammutusaineet Täysvesiruisku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalossa voi kehittyä: Hiilioksidit Myrkylliset kaasut Räjähtävät höyry/ilmaseokset

4 Sivu 4 / Palontorjuntaa koskevat ohjeet Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Ympäristöilmasta riippumaton hengityssuojain. Palon laajuudesta riippuen Tarvittaessa täyssuoja Vaarassa olevia säiliötä jäähdytetään vedellä. Saastunut sammutusvesi hävitetään viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Pidä asiattomat henkilöt loitolla. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Eristettävä sytytyslähteistä, tupakanpoltto kielletty. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Varottava mahd. liukastumisvaaraa 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Padottava suurempien määrien vapautuessa. Poista vuodot, jos se on mahdollista ilman vaaraa. Vältettävä pääsy pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta pääsee tapaturmassa viemäristöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytä nesteitä sitovaan materiaaliin (esim. yleissidonta-aine, hiekka, piimaa, sahajauho) ja hävitä kohdan 13 mukaisesti. Jäämät huuhdottava runsaalla vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojavarustus, katso kohta 8 sekä hävitysohjeet kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Asiaan liittyviä tietoja on tässä kohdassa annettujen tietojen lisäksi myös kohdassa 8 ja Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Yleiset suositukset Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä höyryjen sisäänhengittämistä. Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty. Tarvittaessa suoritetaan toimenpiteet sähköstaattista latausta vastaan. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Syöminen, juominen, tupakanpoltto sekä elintarvikkeiden säilytys kielletty työtiloissa. Etiketin ja käyttöohjeiden huomautukset on huomioitava. Käytettävä käyttöohjeiden mukaista työmenetelmää Työpaikan yleiseen hygieniaan liittyvät ohjeet Kemikaalien käsittelyä koskevia hygieniatoimenpiteitä on noudatettava. Kädet pestään ennen taukoja ja työn päättymistä. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Ennen menemistä alueille, joissa syödään, riisu päältäsi saastunut vaatetus ja suojavarustus. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä asiaankuulumattomilta saavuttamattomissa. Säilytettävä vain alkuperäispakkauksissa ja suljettuna. Tuotetta ei saa varastoida käytävissä ja portaikoissa. Ei saa säilyttää yhdessä paloaedistävien ja itsesyttyvien aineiden kanssa. Ota huomioon erikoisia säilytysehtoja (Saksassa esim. "Betriebssicherheitsverordnung").

5 Sivu 5 / 17 Suojattava auringonpaahteelta sekä lämmönvaikukselta. Säilytettävä riittävästi ilmastoidussa paikassa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Informaatiota ei ole tällä hetkellä käytettävissä. 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Kem. merkki Etanoli % Alue:30-40 HTP-arvo (8 h): 1000 ppm (1900 mg/m3) HTP-arvo (15 min): 1300 ppm (2500 mg/m3) HTP-arvo (kattoarvo): -- - BRA : --- Muut tiedot: --- Kem. merkki Etyleeniglykoli % Alue:10-<25 HTP-arvo (8 h): 20 ppm (50 mg/m3) (HTP-arvo HTP-arvo (15 min): 40 ppm (100 mg/m3) (HTParvo HTP-arvo (kattoarvo): -- (8 h)), 20 ppm (52 mg/m3) (EU) (15 min)), 40 ppm (104 mg/m3) (EU) - BRA : --- Muut tiedot: iho Kem. merkki Propan-2-oli % Alue:1-5 HTP-arvo (8 h): 200 ppm (500 mg/m3) HTP-arvo (15 min): 250 ppm (620 mg/m3) HTP-arvo (kattoarvo): -- - BRA : --- Muut tiedot: --- HTP-arvo (8 h) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - (8 h) / Koncentrationer som befunnits skadliga-värd - (8 h). HTP-arvo (15 min) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - (15 min.) / Koncentrationer som befunnits skadliga-värd - (15 min.). HTP-arvo (kattoarvo) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet arvo - (kattoarvo) / Koncentrationer som befunnits skadliga-värd - (takvärde). BRA = Biologiset raja-arvot / Biologiska gränsvärden iho = ihon läpi imeytymisen. Alveolijae. ** = Tämän aineen raja-arvo kumottiin tammikuun 2006 TRGS 900:lla (Saksa) tarkoituksena sen uudelleen muokkaus. Etanoli Käyttöalue Altistustapa / ympäristön osa Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikkö Huomaut us Työntekijä Ihminen hengitettynä Lyhytaikaiset, DNEL 1900 mg/m3 paikalliset vaikutukset Työntekijä Ihminen hengitettynä Pitkäaikaiset, järjestelmälliset vaikutukset DNEL 950 mg/m3 Työntekijä Ihminen ihon kautta Pitkäaikaiset, järjestelmälliset vaikutukset Kuluttaja Ihminen hengitettynä Lyhytaikaiset, paikalliset vaikutukset Kuluttaja Ihminen ihon kautta Lyhytaikaiset, paikalliset vaikutukset Kuluttaja Ihminen hengitettynä Pitkäaikaiset, järjestelmälliset vaikutukset Kuluttaja Ihminen suun kautta Pitkäaikaiset, järjestelmälliset vaikutukset DNEL 343 mg/kg bw/d DNEL 950 mg/m3 DNEL 950 mg/m3 DNEL 114 mg/m3 DNEL 87 mg/kg

6 Sivu 6 / 17 Kuluttaja Ihminen ihon kautta Pitkäaikaiset, järjestelmälliset vaikutukset DNEL 206 mg/kg bw/d Ympäristö makea vesi PNEC 0,96 mg/l Ympäristö merivesi PNEC 0,79 mg/l Ympäristö vesi, PNEC 2,75 mg/l ajoittaiset päästöt Ympäristö PNEC 580 mg/l jätevedenkäsittelylaitos Ympäristö sedimentti, makea vesi PNEC 3,6 mg/kg dry weight Ympäristö maa PNEC 0,63 mg/kg dry weight Ympäristö suun kautta (rehu) PNEC 0,72 mg/kg feed Ympäristö sedimentti, merivesi PNEC 2,9 mg/kg dry weight Etyleeniglykoli Käyttöalue Altistustapa / ympäristön osa Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikkö Huomaut us Työntekijä Ihminen hengitettynä DNEL 35 mg/m3 Työntekijä Ihminen ihon kautta DNEL 106 mg/kg Kuluttaja Ihminen hengitettynä DNEL 7 mg/m3 Ympäristö makea vesi PNEC 10 mg/l Ympäristö merivesi PNEC 1 mg/l Ympäristö ajoittaiset PNEC 10 mg/l päästöt Ympäristö PNEC 199,5 mg/l jätevedenkäsittelylaitos Ympäristö sedimentti, PNEC 20,9 mg/kg makea vesi Ympäristö maa PNEC 1,53 mg/kg Propan-2-oli Käyttöalue Altistustapa / ympäristön osa Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikkö Huomaut us Työntekijä Ihminen ihon kautta Pitkäaikainen DNEL 888 mg/kg (1 d) Työntekijä Ihminen hengitettynä Pitkäaikainen DNEL 500 mg/m3 Kuluttaja Ihminen ihon kautta Pitkäaikainen DNEL 319 mg/kg (1 d) Kuluttaja Ihminen hengitettynä Pitkäaikainen DNEL 89 mg/m3 Kuluttaja Ihminen suun kautta Pitkäaikainen DNEL 26 mg/kg (1 d) Ympäristö makea vesi PNEC 140,9 mg/l Ympäristö merivesi PNEC 140,9 mg/l Ympäristö sedimentti, PNEC 552 mg/kg makea vesi Ympäristö sedimentti, PNEC 552 mg/kg merivesi Ympäristö maa PNEC 28 mg/kg 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava. Tämä voidaan saavuttaa paikallisella imulla tai yleisellä ilmanpoistolla.

7 Sivu 7 / 17 Jos tämä ei riitä pitoisuuden pitämiseen kattoarvojen alapuolella, on käytettävä tarkoituksenmukaista hengityssuojaa. Yksinomaan voimassa, jos tässä spesifioidaan altistuksen raja-arvoja Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Kemikaalien käsittelyä koskevia hygieniatoimenpiteitä on noudatettava. Kädet pestään ennen taukoja ja työn päättymistä. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Ennen menemistä alueille, joissa syödään, riisu päältäsi saastunut vaatetus ja suojavarustus. Silmien tai kasvojen suojaus: Tiiviit suojalasit sivusuojuksin (EN 166). Ihonsuojaus - Käsien suojaus: Kemikalioita kestävät suojakäsineet (EN 374). Tarvittaessa Butyylistä tehtyjä suojahansikkaita (EN 374) Neopreenista valmistetut suojakäsineet (EN 374). Nitriliset suojakäsineet (EN 374) Käsivoiteen käyttö suositeltavaa. Ihonsuojaus - Muut: Työsuojavaatetus (esim. turvakengät EN ISO 20345, suojavaatetus pitkähihainen) Hengityksensuojaus: Ylitettäessä maksimaalisen työpaikkakonsentraatioan-arvo (HTP-arvo). Suodatin A P2 (EN 14387), tunnusväri ruskea, valkoinen Hengityksensuojaimen käyttöaikarajoitukset on huomioitava. Termiset vaarat: Ei sovelleta Lisätietoja käsisuojille - Testejä ei suoritettu. Seosten ainesosat on valittu parasta tietämystä ja ainesosia koskevaa informaatiota käyttäen Valinta suoritettiin käsineidenvalmistajien aineista antamien tietojen perusteella. Käsinemateriaalin lopullisen valinnan on tapahduttava läpipuhkeamisajat, permeatiolukemat ja degradaatio huomioon ottaen. Sopivan käsineen valinta ei riipu ainoastaan materiaalista, vaan myös muista laatutekijöistä, tämän lisäksi valmistajien välillä on eroja. Kun kyseessä ovat seokset, käsinemateriaalien kestävyys ei ole ennalta laskettavissa ja pitää siksi tarkastaa ennen käyttöä. Käsinemateriaalin tarkka läpipuhkeamisaika on tiedusteltava suojakäsinevalmistajalta ja tässä ajassa on pitäydyttävä Ympäristöaltistumisen torjuminen Informaatiota ei ole tällä hetkellä käytettävissä. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Nestemäinen Väri: Sininen Haju: Tunnusomainen Hajukynnys: ph-arvo: Ei ole merkitystä. Sulamis- tai jäätymispiste: Kiehumispiste ja kiehumisalue: Leimahduspiste: 25 C Haihtumisnopeus:

8 Sivu 8 / 17 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Alin räjähdysraja: Ylin räjähdysraja: Höyrynpaine: Höyryntiheys (ilma = 1): Tiheys: Ominaispaino: Liukoisuus (liukoisuudet): Vesiliukoisuus: Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi): Itsesyttymislämpötila: Hajoamislämpötila: Viskositeetti: Räjähtävyys: Hapettavuus: 9.2 Muut tiedot Sekoittuvuus: Rasvaliukoisuus / liuotin: Johtokyky: Pintajännite: Liuotinainepitoisuus: KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 0,95 g/ml Sekoittuva Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. Voi kehittää räjähtäviä/helposti syttyviä höyry/ilmaseoksia. Ei 10.1 Reaktiivisuus Tuotetta ei ole tarkastettu Kemiallinen stabiilisuus Stabiili asianmukaisesti varastoitaessa ja käsiteltäessä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot eivät ole tunnettuja Vältettävät olosuhteet Katso myös kohta 7. Kuumentuminen, avoimet liekit, sytytyslähteet 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Katso myös kohta 7. Vältettävä kosketusta voimakkaisiin hapettimiin Vaaralliset hajoamistuotteet Katso myös kohta 5.2 Ei hajaantumista määräysten mukaisessa käytössä. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Mahdollisia lisätietoja terveysvaikutuksista löytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu). Tuulilasin jäänpoistoaine Myrkyllisyys/vaikutus Arvo Organismi Välitön myrkyllisyys, suun kautta: Välitön myrkyllisyys, ihon kautta: Välitön myrkyllisyys, hengitysteiden kautta: Päätepi ste Yksikk ö Tarkastusmenetelm ä Huomautus

9 Sivu 9 / 17 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Vakava silmävaurio/silmäärsytys: Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen (STOT- SE): Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen (STOT- RE): Aspiraatiovaara: Ärsyttävyys hengitystiet: Toistuvasta annoksesta johtuva myrkyllisyys: Oireet: Muut tiedot: Etanoli Myrkyllisyys/vaikutus Päätepi ste Arvo Yksikk ö Organismi Tarkastusmenetelm ä LD mg/kg rotta OECD 401 (Acute Oral Toxicity) LD50 >2000 mg/kg kaniini OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) LC mg/l/4h rotta OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) Välitön myrkyllisyys, suun kautta: Välitön myrkyllisyys, ihon kautta: Välitön myrkyllisyys, hengitysteiden kautta: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: kaniini OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) Vakava silmävaurio/silmäärsytys: Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: kaniini hiiri Salmonella typhimurium hiiri OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) Luokitus laskentamenetelmän mukaisesti. Huomautus Ei ärsyttävä Lievästi ärsyttävä Ei altistavaa

10 Sivu 10 / 17 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen (STOT- RE): Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen (STOT- RE): OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) NOAEL >3000 mg/kg rotta OECD 451 (Carcinogenicity Studies) NOAEL 5200 mg/kg rotta bw/d NOAL >20 mg/l rotta OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) NOAEL 1730 mg/kg/d rotta OECD 408 (Repeated Dose 90- Day Oral Toxicity Study in Rodents) 24 mon Uros Naaras Aspiraatiovaara: ihminen Ei viitteitä tämänlaiseen vaikutukseen. Oireet: hengenahdistusta, sekavuustila, tajuttomuutta, verenpaineen aleneminen, oksentelua, yskää, päänsärkyä, humalatila, uneliaisuus, limakalvoärsytys, pyörrytystä, pahoinvointia Teratogeenisuus: Kokemukset ihmisestä: Etyleeniglykoli Myrkyllisyys/vaikutus Runsas alkoholinkäyttö raskauden aikana aiheuttaa sikiön alkoholioireyhtymän (alentunut syntymäpaino, fyysiset häiriöt ja häiriöt älyllisessä kehityksessä)., Tämän oireyhtymän aiheutumisesta ihon tai hengitysteiden kautta altistuttaessa ei ole viitteitä. Päätepi Arvo Yksikk Organismi Tarkastusmenetelm Huomautus ste ö ä Välitön myrkyllisyys, suun kautta: LD50 >2000 mg/kg rotta IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) Välitön myrkyllisyys, ihon LD mg/kg kaniini kautta: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: kaniini Ei ärsyttävä EU-luokitus ei täsmää tämän kanssa.

11 Sivu 11 / 17 Vakava silmävaurio/silmäärsytys: Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Oireet: kaniini Hieman ärsyttävä ihminen (Patch-Test) OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) ataksia, hengitysvaikeudet, tajuttomuutta, kouristuksia, väsymystä Propan-2-oli Myrkyllisyys/vaikutus Päätepi Arvo Yksikk Organismi Tarkastusmenetelm Huomautus ste ö ä Välitön myrkyllisyys, suun LD mg/kg rotta kautta: Välitön myrkyllisyys, ihon LD mg/kg kaniini kautta: Välitön myrkyllisyys, LC50 30 mg/l/4h rotta hengitysteiden kautta: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: kaniini Ei ärsyttävä Vakava silmävaurio/silmäärsytys: kaniini Eye Irrit. 2 Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Ei altistavaa herkistyminen: Sensitisation) Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Oireet: hengitysvaikeudet, tajuttomuutta, oksentelua, päänsärkyä, väsymystä, pyörrytystä, pahoinvointia KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Mahdollisia lisätietoja ympäristövaikutuksista löytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu). Tuulilasin jäänpoistoaine Myrkyllisyys/vaikutus Päätepist e Aika Arvo Yksikk ö Organismi Myrkyllisyys kaloille: Myrkyllisyys vesikirpuille: Myrkyllisyys leville: Pysyvyys ja hajoavuus: Biokertyvyys: Liikkuvuus maaperässä: Tarkastusmen etelmä Huomautus

12 Sivu 12 / 17 PBT- ja vpvbarvioinnin tulokset: Muut haitalliset vaikutukset: Etanoli Myrkyllisyys/vaikutus Päätepist e Aika Arvo Yksikk ö Organismi Myrkyllisyys kaloille: LC50 96h mg/l (Oncorhynchus mykiss) Myrkyllisyys LC50 48h mg/l (Daphnia magna) vesikirpuille: Myrkyllisyys leville: EC50 48h mg/l (Selenastrum capricornutum) Myrkyllisyys leville: EC50 72h 275 mg/l (Chlorella vulgaris) Pysyvyys ja hajoavuus: Tarkastusmen etelmä OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 97 % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) Huomautus Biokertyvyys: Log Pow -0,32 Mahdollisuutta aineen kerääntymiselle eläviin organismeihin ei ole odotettavissa (LogPow < 1). Biokertyvyys: BCF 0,66-3,2 Liikkuvuus maaperässä: H (Henry) 0, PBT- ja vpvbarvioinnin tulokset: Muut tiedot: BOD5 1 g/g Muut tiedot: COD 1,9 g/g Vesiliukoisuus: Ei PBT-ainetta, Ei vpvbainetta Sekoittuva Etyleeniglykoli Myrkyllisyys/vaikutus Päätepist e Myrkyllisyys kaloille: LC50 96h > Aika Arvo Yksikk ö mg/l Myrkyllisyys vesikirpuille: EC50 48h > Myrkyllisyys leville: EC50 96h Myrkyllisyys leville: IC5 7d > Pysyvyys ja 14d 83 - hajoavuus: 96 mg/l Organismi (Pimephales promelas) (Daphnia magna) Tarkastusmen etelmä IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) mg/l (Pseudokirchneri ella subcapitata) mg/l (Scenedesmus quadricauda) % OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)) Huomautus

13 Sivu 13 / 17 Biokertyvyys: Log Pow -1,36 Ei odotettavissa Myrkyllisyys bakteereille: EC50 16h > mg/l (Pseudomonas putida) IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) Muut tiedot: COD 1,19 g/g IUCLID Muut tiedot: ThOD 1,29 g/g IUCLID Muut tiedot: BOD5 0,78 g/g IUCLID Propan-2-oli Myrkyllisyys/vaikutus Päätepist Aika Arvo Yksikk Organismi Tarkastusmen Huomautus e ö etelmä Myrkyllisyys kaloille: LC50 96h 9640 mg/l (Pimephales promelas) Myrkyllisyys EC50 48h mg/l (Daphnia magna) Kirjallisuustiedot vesikirpuille: Myrkyllisyys leville: EC50 72h >1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Pysyvyys ja hajoavuus: 21d 95 % OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) Biokertyvyys: Log Pow 0,05 OECD 107 (Partition Coefficient (noctanol/water) - Shake Flask Method) Liikkuvuus maaperässä: PBT- ja vpvbarvioinnin tulokset: Myrkyllisyys bakteereille: Myrkyllisyys bakteereille: Muut tiedot: BOD5 49 % Muut tiedot: ThOD 2,4 g/g Koc 1,1 Asiantuntijan arviointi EC50 >1000 mg/l (activated sludge) EC10 18h 5175 mg/l (Pseudomonas putida) DIN T.8 Ei PBT-ainetta, Ei vpvbainetta Muut tiedot: COD 96 % Kirjallisuustiedot Vesiliukoisuus: Liukeneva KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Aine / seos / jäämämäärät Jätekoodi-nro. EY: Mainittuja jäteavaimia suositellaan tämän tuotteen oletetun käytön perusteella. Käyttäjän erikoiskäyttötarkoituksesta ja käytöstäpoisto-olosuhteista riippuen, saatetaan mahdollisesti määrittää myös muita jäteavaimia. (2001/118/EY, 2001/119/EY, 2001/573/EY) vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset Suositus: Paikallisten viranomaisten määräykset huomioitava Otetaan uusiokäyttöön.

14 Sivu 14 / 17 Esimerkiksi sopiva polttolaite. Säilytettävä esimerkiksi sopivassa varastossa. Likaantunut pakkausmateriaali Paikallisten viranomaisten määräykset huomioitava Säiliö tyhjennetään täysin. Pakkauksia, jotka eivät ole saastuneet voidaan käyttää uudelleen. Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa poistetaan käytöstä samalla tavalla kuin itse aine. KOHTA 14: Kuljetustiedot Yleiset tiedot YK-numero: 1993 Maantie- / rautatiekuljetus (ADR/RID) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) (SPECIAL PROVISION 640E) Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Pakkausryhmä: III Luokituskoodi: F1 LQ (ADR 2011): 5 L LQ (ADR 2009): 7 Ympäristövaarat: Ei sovelleta Tunnel restriction code: D/E Merikuljetus (IMDG-koodi) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Pakkausryhmä: III EmS: F-E, S-E Meriä saastuttava aine (Marine Pollutant): e.s. Ympäristövaarat: Ei sovelleta Lentokuljetus (IATA) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Flammable liquid, n.o.s (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Pakkausryhmä: III Ympäristövaarat: Ei sovelleta Erityiset varotoimet käyttäjälle Vaarallisten tavaroiden kuljetukseen osallistuvien henkilöiden tulee olla opastuksen saaneita. Kaikkien kuljetukseen osallistuvien henkilöiden tulee noudattaa turvamääräyksiä. On ryhdyttävä varotoimiin vahinkotapausten välttämiseksi. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Rahtaus ei tapahdu massatavarana vaan kappaletavarana, ei siksi asetuksen alainen. Tässä ei huomioitu pienien erien järjestelyä. Vaarakoodi ja pakkauskoodi pyydettäessä. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Luokitus ja merkinnät, katso kohta 2. Rajoitus huomioitava: Noudata ammattiyhdistyksen/työterveysviranomaisten määräyksiä. Nuorisotyösuojelulaki on huomioitava (saksalainen määräys). Kyllä

15 Sivu 15 / 17 VOC (1999/13/EC): 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Aineen turvallisuuden arviointia ei ole suunniteltu seosten osalta. ~ 40% w/w KOHTA 16: Muut tiedot Nämä tiedot koskevat tuotetta toimitustilassa. Muutetut kohdat: e.s. Seuraavat lauseet esittävät R- / H-lausekkeet ja ainesosien luokituslyhenteet (mainittu kohdassa 3) kokonaisina lyhentämättömässä muodossa. 10 Syttyvää 11 Helposti syttyvää. 22 Terveydelle haitallista nieltynä. 36 Ärsyttää silmiä. 67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa Flam. Liq.-Syttyvä neste Eye Irrit.-Silmä-ärsytys Acute Tox.-Välitön myrkyllisyys - Suun kautta STOT RE-Elinkohtainen myrkyllisyys - Narkoottiset vaikutukset STOT SE-Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen - hengitysteiden ärsytys Asiakirjassa mahdollisesti käytetyt lyhenteet: AC Article Categories (= Esineluokat) ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdistelmät ATE Acute Toxicity Estimate (= Välittömän myrkyllisyyden estimaatti) asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (ainetutkimuksen ja -tarkastuksen valtionlaitoksen, Saksa) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksan liittovaltion työsuojelun ja työlääketieteen laitos) BCF Bioconcentration factor (= biokertyvyystekijä) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyyli-4-metyyli-fenoli) BOD Biochemical oxygen demand BRA Biologiset raja-arvot (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight CAS Chemical Abstracts Service CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (ASETUS (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogeeni / mutageeni / reproduktioon vaikuttava) COD Chemical oxygen demand CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level (= määritetty johdettu vaikutukseton taso) DOC Dissolved organic carbon

16 Sivu 16 / 17 DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. (= Hitsaustekniikan Liitto, Saksa) dw dry weight e.k. ei käytettävissä e.s. ei sovellu e.t. ei tarkastettu ei tietoja saatavilla ECHA European Chemicals Agency (= Euroopan kemikaalivirasto) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories (= Ympäristöpäästöluokka) esim. Esimerkiksi ETA Euroopan talousalue ETY Euroopan talousyhteisö EU Euroopan unioni EY Euroopan yhteisö Fax. Faksinumero GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä) GWP Global warming potential (= Kasvihuonepotentiaali) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential HTP-arvot Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvot (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11) IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association (= Kansainvälinen ilmakuljetusliitto) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IMDG-koodi International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database jne. ja niin edelleen LQ Limited Quantities muk. mukaan n. noin NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Otsonikerroksenohentumispotentiaali) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. orgaaninen PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= monisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä) PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= pysyviä, biokertyviä, myrkyllinen) PC Chemical product category (= Kemiallinen tuoteluokka) PE Polyetyleeni PNEC Predicted No Effect Concentration (= arvioitu vaikutukseton pitoisuus) PROC Process category (= Prosessiluokka) PTFE Polytetrafluoroetyleeni Puh. Puhelin REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature SU Sector of use (= Käyttöala) SVHC Substances of Very High Concern ThOD Theoretical oxygen demand

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902 Painopäivämäärä 18.02.2014, Tarkistus 07.02.2014 Versio 05. Korvaa version: 04 Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste febi 29449 automaattivaihteistoöljy

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 58 177; 58 1676; 58 168, 58 160, 58 161, 58 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: A2156 CAS-numero: 75-12-7 EY-numero: 200-842-0 Indeksinumero: 616-052-00-8 Rekisteröintinumero

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 06/05/2011 Muutettu viimeksi 10/07/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen

Lisätiedot