Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lehtilannoite, käytetään sellaisenaan kasvien lehdille suihkutettuna Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja CARBON KICK OY Yhteystiedot Katuosoite Tampereentie 1122 Postinumero ja toimipaikka Postilokero Postinumero ja toimipaikka PENTINMÄKI Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Ytunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytyskeskus Hyks, Helsinki 2. VAARAN YKSILÖINTI Haihtuva, helposti syttyvä neste. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa helposti syttyviä seoksia. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja rekisteröintinumero Aineosan nimi Pitoisuus Etanoli 49 p% Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot aineosasta F; R Metyylietyyliketoni (MEK) 1,0 p% F; Xi; R11, R Metyyli isobutyyliketoni (MIBK) 1,5 p% F; Xn; R11, R20, R36, R37 Ureafosfaatti 0,5 p% Urea 1,5 p% Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Sivu 1

2 3.1.7 Muut tiedot 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys Raitis ilma, lepo. 4.3 Iho Huuhdellaan vedellä. 4.4 Roiskeet silmiin Huuhdellaan runsaalla vedellä; lääkäriin, jos ärsytysoireet ovat pysyviä. 4.5 Nieleminen Mahdollisesti oksennettava. Runsaasti ainetta niellyt tai tajuton lääräriin. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Vesisuihku (hetkittäin), jauhe, hiilidioksidi, alkoholiin tehoava vaahto. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten 5.5 Muita ohjeita Palon lähellä olevat astiat siirretään pois tai jäähdytetään vedellä. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vuotoalueella tulen käsittely ehdottomasti kielletty. Runsaan vuodon sattuessa esim. huonetilassa; mahdollisimman hyvä tuuletus, asiattomat ulos, hengityssuojain (suodatin A2), varottava kipinöintiä. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää maaperään, vesistöön eikä viemäriin. 6.3 Puhdistusohjeet Pienet roiskeet ja vuodot huuhdellaan runsaalla vedellä. Suuremmat vuodot imeytetään imukykyiseen materiaaliin tai kerätään talteen. 6.4 Muita ohjeita Säilytysastiat tiiviisti suljettuna. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Tupakointi ja tulen käsittely kielletty. Staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti estettävä maadoituksin säiliötä purettaessa tai lastattaessa. 7.2 Varastointi Tuuletetussa viileässä paikassa astiat suljettuina. Palavien nesteiden varastoinnista annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatettava. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen rajaarvot HTParvot Etanoli: =1000 ppm = 1900 mg/m3 (8h) =1300PPM = 2500 mg/m3 (15 min) Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja DNEL Sivu 2

3 8.1.5 PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Hengityksensuojaus Hengityssuojain (suodatin A2), jos ilmassa on runsaasti etanolihöyryä Käsien suojaus Suojakäsineet (esim. butyylikumi) usein toistuvassa käsittelyssä Silmiensuojaus Suojasilmälasit, jos on roiskumisvaara Ihonsuojaus Tavanomainen työvaatetus Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Kirkas neste, pistävä haju. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue +78 C (etanoli) Leimahduspiste +15 C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Itsesyttymislämpötila n. 420 C (etanoli) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 3.3 til% (etanoli) Ylempi räjähdysraja 19 til% (etanoli) Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine 5,9 kpa (+20 C) (etanoli) Suhteellinen tiheys 890 kg/m3 (+20 C) Liukoisuus Vesiliukoisuus Täysin vesiliukoinen Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Etanoli: logpow = 0.32, ei kertyvä MEK: logpow = 0.29, ei kertyvä MIBK: logpow = 0.31, ei kertyvä Viskositeetti Höyryntiheys Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Sivu 3

4 Lämmitys lisää haihtuvuutta ja laajentaa aineen tilavuutta; astioiden paisuminen ja rikkoontumisvaara Vältettävät materiaalit Voimakkaat hapettimet kuten kalsiumhypokloriitti, perkloorihappo, kromi(vi)oksidi, perkloraatit. Kalkkisalpietarin (kalsiumnitraatin) kanssa reagoidessa palovaara kasvaa Vaaralliset hajoamistuotteet 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Etanoli: LD50 > mg/kg (suun kautta, rotta) LD50 = cm3/m3 (hengitys, rotta, 10 h) MEK: LD50 > 3300 mg/kg (suun kautta) LD50 > 5000 mg/kg (ihon kautta) MIBK: LD50 = 3,7 ml/kg (suunkautta, rotta) LD50 = 20 ml/kg (ihon kautta, kani) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Toistuva kosketus voi ärsyttää ihoa ja silmiä Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Yli 1000 ppm etanolipitoisuus työilmassa voi aiheuttaa päänsärkyä, silmien sekä limakalvojen ärsytystä. Suuret etanolipitoisuudet nautittuna voivat aiheuttaa alkoholimyrkytyksen. Toistuva pikäaikainen käyttö nautittuna voi aiheuttaa maksakirroosin Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Etanoli: LC50 = mg/l, kala 96h LC50 = mg/l, vesikirppu (Daphnia magna), 48 h LOEC = 65 mg/l, levä MEK: MIBK: LC50 = 5600 mg/l, kala, 96 h LC50 = 520 mg/l, vesikirppu, 48 h IC50 > 100 mg/l, levä LC50 = 780 mg/l, kala 96 h LC50 > 1000 mg/l, vesikirppu, 48 h Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Kulkeutuvuus Etanoli: Höyrynpaine 5,8 kpa (+20 C); erittäin haihtuva MEK: Höyrynpaine 10,5 kpa (+20 ºC); erittäin haihtuva MIBK: Höyrynpaine 20,0 kpa (+20 ºC); erittäin haihtuva 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Etanoli: BOD5 3786%; nopeasti biologisesti hajoava. MEK: Nopeasti biologisesti hajoava, BOD5 76% ThOD MIBK: Hajoaa biologisesti 69% / vrk Kemiallinen hajoavuus Etanoli: Hydrolyyttisesti stabiili, T1/2 ilmassa 46 vrk. MEK: Hapettuu nopeasti vedessä ja ilmassa. Hydrolysoituu nopeasti veden läsnäollessa Biokertyvyys Etanoli: log Pow = 0.32; ei kertyvä Sivu 4

5 MEK: log Pow = 0.29; ei kertyvä MIBK: log Pow = 0.31; ei kertyvä 12.5 PBTarvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Valvottu poltto viranomaisten luvalla / ongelmajätelaitos. Huomioitava aineen helposti syttyvyys jätteitä käsiteltäessä. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka 3.3(b) VAK (vapaa raja 333 litraa/kuljetusyksikkö) Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Carbon Kick Assimilator Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDGluokka Oikea tekninen nimi Ethanol solutions Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATAluokka Oikea tekninen nimi Ethanol solutions Muita tietoja EmS No LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F helposti syttyvä Xi ärsyttävä Xn haitallinen Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Rlausekkeet R11 R36 Helposti syttyvää Ärsyttää silmiä Slausekkeet S7 S16 Säilytettävä tiiviisti suljettuna Eristettävä sytytyslähteistä Tupakanpoltto kielletty Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle 15.2 Kansalliset määräykset Sivu 5

6 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R11 R36 R37 Helposti syttyvää Ärsyttää silmiä Ärsyttää hengityselimiä 16.2 Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot Carbon Kick Oy 16.5 Käytetyt tietolähteet 1. Raakaaineiden KTtiedotteet 2. STM:n päätös vaarallisten aineiden luettelosta (164/1998) 3. Sosiaali ja terveysministeriö httparvot 2002, 4. Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvaontakeskus, Lisäykset, poistot ja muutokset Poistettu MEK:a MIBK:a koskeva R66 ja R67lauseke; lausekkeita ei ole uudistetussa Rlauseke luettelossa Sivu 6

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-05 Edellinen päiväys: 2001-08-09

Päiväys: 2010-02-05 Edellinen päiväys: 2001-08-09 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEM IKAALIILM OITUS Päiväys: 20100205 Edellinen päiväys: 20010809 1. AINEEN T AI VALMISTEEN JA YHTIÖN T AI YRIT YKSEN TUNNIST ETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot