Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA Väestörakenne Asuminen Terveys ja toimintakyky Päihteet Rikokset Työttömyys ja koulutus Lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo.. 3. KUNNAN KAIKKIEN LASTEN JA NUORTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT Neuvola Päivähoito 3.3. Opetus Nuoriso- liikunta- ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelut sekä järjestötyö Seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja perhetyö Kotipalvelu, perhetyö Sosiaalityö ja erityispalvelut LASTENSUOJELU OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Lastensuojeluilmoitukset Avohuolto Lapsiperheiden kotipalvelu Lastensuojelun perhetyö Lastensuojelun muut avopalvelun tukitoimet Sijaishuolto Jälkihuolto Huolto-ja tapaamissopimukset sekä oikeudelle annettavat selvitykset Ottolapsineuvonta LASTENSUOJELUN STRATEGINEN SUUNTA, KESKEISET PAINOPISTEET, KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA KONKREETTISET TOIMENPITEET Strateginen suunta ja keskeiset painopisteet. 5.2 Lastensuojelun henkilöstö Toimenpiteet lähivuosina Suunnitelman täytäntöönpano, seuranta ja arviointi 24 2

3 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelman valmistelu on toteutettu seudullisena työprosessina, jossa seudun viidelle kunnalle on tuotettu yhteinen lastensuojelulain (417/2007) 12 :n edellyttämä suunnitelma. Suunnittelutyöryhmän on nimennyt Oulunkaaren kuntayhtymän palvelutuotantolautakunta. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa, ja suunnitelman vahvistaa Oulunkaaren yhtymävaltuusto. Lastensuojelun suunnitelman tavoitteena on kehittää lastensuojelua niin, että se vastaa paremmin kunnassa asuvien lasten ja nuorten tarpeita sekä tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä tehdä työtään. Suunnitelma on lapsilähtöinen, eli toiminnan keskiössä on lapsen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen. Lastensuojelun suunnitelmaa toteutetaan hallintorajoja ylittävällä yhteistyöllä, ja se näkyy konkreettisina sekä yhteisesti määriteltyinä toimina lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Suunnitelma varmistaa, että kuntayhtymässä tehtävä lastensuojelu on tavoitteellista, suunnitelmallista, pitkäjänteistä sekä yhteistoimintaan ja kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan keskeisen sisällön ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUN- KAAREN KUNTYHTYMÄN ALUEELLA Tilastollisen tiedon avulla voidaan kuvata kuntayhtymän perheiden hyvinvointiin välillisesti ja välittömästi vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia tilastoja ovat mm. väestökehitystä, työttömyyttä, toimeentuloa, asumistasoa, terveydentilaaja sekä erilaisia häiriökäytöksistä kuvaavia indikaattoreita, joita on saatavilla Tilastokeskuksen, Sotkanetin ja Maisema-mallin tilastoista Väestörakenne Oulunkaaren kuntayhtymän ja puitelain mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostavat Ii, Simo, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaalan kunnat. 3

4 Kuvio 1. Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen ja kuntayhtymän jäsenkunnat Oulunkaaren yhteistoiminta-alueella maantieteelliset etäisyydet ovat suuria ja jäsenkunnat kuuluvat pääosin niin kutsuttuihin harvaan asutettuihin maaseutumaisiin kuntiin. Kuntayhtymän väestönkehitystä kuvaavan tilaston mukaan 1-6 -vuotiaiden lasten määrä on kasvussa vain Iin kunnassa. Väestön kokonaiskasvun vuoksi ikäryhmän osuus asukkaista on pysynyt Iissä ennallaan. Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa lasten lukumäärä on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana. Taulukko vuotiaiden %-osuus Oulunkaaren väestöstä Ii 13,4 13,2 Simo 11,3 11,3 Pudasjärvi 11,8 10,9 Utajärvi 11,6 11,0 Vaala 10,8 10,2 Nuorten vuotiaiden osuus väestöstä on Iin kunnassa lievässä nousussa, Utajärven, Vaalan sekä Simon kunnissa aavistuksen verran vähenemässä ja Pudasjärven kaupungissa pysynyt ennallaan. Taulukko vuotiaiden %-osuus Oulunkaaren väestöstä Ii 11,3 11,8 Simo 7,9 7,1 Pudasjärvi 7,0 7,0 Utajärvi 7,8 7,4 Vaala 6,1 5,5 4

5 Lapsiperheiden osuus kunnan väestöstä on Iissä merkittävästi suurempi kuin muussa jäsenkunnissa. Merkittävintä lapsiperheiden lukumäärän pienenemistä on Simon ja Utajärven kunnissa. Vuoden 2010 aikana väestönkasvua on ollut Iissä, kun taas Pudasjärvellä väestötappio on suurinta. Vuoteen 2015 ulottuvan väestöennusteen mukaan kuntayhtymän alueen kokonaisväestö lisääntyy lähivuosina määrällisesti vain Iissä. Taulukko 3. Nettomuutto 1000 asukasta kohden Oulunkaaren kunnissa Ii 4,7 Simo -2,0 Pudasjärvi -9,7 Utajärvi 1,0 Vaala 0, Asuminen Oulunkaaren kuntayhtymän alue on osittain kaupunkimaista, mutta pääosin maalaismaista harvaan asuttua alutta. Alueen asuntokanta koostuu pääasiassa (n. 73%) pien- tai omakotitaloista. Asunnottomuus on alueella vähäistä ja esim. kunnan asuntojen saanti on lähikaupunkeihin verrattuna helppoa. Pitkien välimatkojen johdosta palvelut eivät kata kaikkia syrjäisempiä seutuja. Tästä seuraa esimerkiksi nuorten eriarvoinen asema sosiaaliseen verkostoon, koulutus- ja harrastemahdollisuuksiin nähden. Taajaman alueella asuvien nuorten mahdollisuudet osallistua eri harrastuksiin ovat paremmat kuin maaseudulla asuvilla nuorilla. Toisaalta maaseutu ja luonto tarjoavat lapsille ja nuorille heidän kehitystään vahvistavia virikkeitä Terveys ja toimintakyky Pohjois-Suomen alueen väestön terveydentila on koko maahan verrattuna keskimääräistä huonompi. Tämä näkyy muun muassa siinä, että mielenterveyssyiden johdosta eläkkeelle siirtyneiden työikäisten osuus on alueella korkea. Terveyserot näkyvät jo lapsuudessa ja nuoruudessa, ja niillä on kauaskantoiset seurauksen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta Päihteet Päihteiden käytöllä on selkeä yhteys lastensuojelun tarpeeseen. Vuoden 2011 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan tupakan poltto on pohjoissuomalaisten nuorten keskuudessa pysynyt vuoden 2009 tasolla, peruskouluikäisiä tyttöjä lukuun ottamatta, joiden osalta tupakointi on aavistuksen lisääntynyt. 5

6 Nuorten tupakanpoltossa on merkittävä ero ammattikoulua ja lukiota käyvien nuorten välillä. Ammattikoulun pojista 42 % (tytöt 40%) ja lukion pojista 11% (tytöt 11 %) polttaa säännöllisesti tupakkaa. Huomionarvoista on niin ikään se, että peruskoulua käyviä tupakoitsijoita on lukiolaisia enemmän. Tosihumalassa kerran kuukaudessa olevien osuus on pysynyt vuoden 2009 tasolla lukuun ottamatta peruskouluikäisiä tyttöjä, joiden juominen on lisääntynyt. Ammattikoulua käyvät nuoret (pojat 45 % tytöt 32%) ovat lukiota käyviä nuoria (pojat 23% tytöt 19%) selvästi useammin tosihumalassa. Kannabiksen kokeilu on kääntynyt pohjois-suomessa merkittävään kasvuun vuodesta 2009 lähtien. 18 % ammattikoulun pojista (tytöt 17%) kertoo kokeilleensa kannabista ainakin kerran. Sama luku peruskoulua käyvien poikien keskuudessa on 7 % ja tyttöjen osalta 5 %. Lukion oppilaiden keskuudessa luku on 9-12 % välillä. Perheen koulutustaustalla on vahva merkitys terveyden toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan parhaiten perheiden kautta. Pelkästään kouluissa annettava valistus ei riita, jos kotona ei tueta samansuuntaista kehitystä. Kotona ilmenevat ongelmat heijastuvat myös lasten ja nuorten lisääntyvinä psyykkisinä häiriöinä ja mielenterveysongelmien lisääntymisenä Rikokset Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan nuorten tekemien rikosten määrän on vähentynyt valtakunnallisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Selkeimpiä muutoksia on vuotiaiden tekemien varkauksien väheneminen, kun taasen vakava väkivalta on yleistynyt vuotiaiden ikäryhmässä. Kuntayhtymän alueella poliisin tietoon tulleita rikoksia oli vuonna 2010 eniten Iissä, Pudasjärvellä ja Vaalassa sekä vähiten Utajärvellä. Taulukko 4. Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain. Kaikki poliisin tietoon tulleet rikokset Rikoksia/1000 asukasta Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset /1000 asukasta Seksuaalirikokset Ii Simo Pudasjärvi Utajärvi Vaala Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia on selkeästi eniten Pudasjärvellä ja vähiten Simossa. Asukaslukuun suhteutettuna henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia oli eniten Vaalassa ja Utajärvellä. Seksuaalirikoksien lukumäärässä ei ole tapahtunut muutosta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Rikoksiin syyllistyneiden ikäluokittainen tarkastelu vuosina osittaa, että vuotiaina syyllistyneitä on eniten Iin kunnassa. Simossa ja Pudasjärvellä 16-vuotiaat ovat merkittävin rikosiin syyllistävien ikäluokka. 6

7 Tilastojen valossa on huomioitavaa, että vuotiaiden tyttöjen rikoksiin syyllistyminen on kasvanut kuntayhtymän alueella merkittävästi. Taulukko 5. Selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epäillyt nuoret kunnittain Syylliseksi epäillyt yhteensä alle 14-vuotiaat 15-vuotiaat 16-vuotiaat 17-vuotiaat 18-vuotiaat Ii Pudasjärvi Simo Vaala Utajärvi Nuoret joutuvat aikuisia useammin väkivallan uhriksi. Valtakunnallinen tutkimus (2008) peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta osoittaa lapsen perheen merkityksen väkivallan kasautumisessa. Vanhempien alkoholinkäytön tiheys lisää väkivallan riskiä perheessä. Vanhempien koulutuksella ei ollut selvää yhteyttä nuorten kokemaan väkivaltaan, sen sijaan vanhempien työttömyys ja etenkin perheen taloudellinen tilanne oli voimakkaasti yhteydessä lasten väkivallan kasautumisessa Työttömyys ja koulutus Pitkäaikaistyöttömyys, ja etenkin nuorten työttömyys, on Pohjois-Suomessa selvästi yli maan keskiarvon. Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Nuorten ikäluokkien suuri määrä, korkea nuorisotyöttömyys, vaikea rakennetyöttömyys ja työmarkkinoiden voimakas alueellinen eriytyminen lisäävät haasteita nuorten koulutus- ja työpaikkojen luomiselle alueella. Taulukko 6. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain (% työttömistä) Ii 19,1 20,0 Simo 14,9 9,7 Pudasjärvi 11,6 16,1 Utajärvi 16,4 21,1 Vaala 23,9 18,6 Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste vaihtelee tällä hetkellä huomattavasti kunnittain ja kertoo alueen haasteista. Oulunkaaren kuntayhtymän työttömyysprosentti oli 12,5 % syyskuussa 2011, mikä on keskimääräistä korkeampi kuin lähialueiden kuntayhtymien työttömyysprosentti. Simon kunnassa on pitkäaikaistyöttömien osuus kuntayhtymän alhaisin. 7

8 Taulukko 7. Kokonaistyöttömyysaste Oulunkaaren kunnissa (% työvoimasta) Ii 12,5 13,6 Simo 11,1 12,7 Pudasjärvi 15,3 15,2 Utajärvi 12,3 12,1 Vaala 15,8 15,4 Pohjois-Pohjanmaalla nuorten alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista oli 15,6 %, kun se oli koko maassa 12,1 prosenttia. Nuorten työttömyys on lisääntynyt huolestuttavasti Oulunkaaren jäsenkunnissa, Pudasjärveä lukuun ottamatta. Simon kunnassa on nuorisotyöttömyys kahden viime vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Taulukko 8. Nuorisotyöttömyys; v. osuus työttömistä (%) Ii 13,3 17,1 Simo 9,0 23,4 Pudasjärvi 19,6 19,0 Utajärvi 13,5 15,8 Vaala 16,3 20,2 Nuorten elämänhallinnan kannalta keskeinen tekijä on opiskelupaikan tai työpaikan saaminen peruskoulun jälkeen ja sitä kautta mahdollisuus elämänuran ja toimeentulon saamiseen. Korkea nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys, sekä koulutuksen ulkopuolelle jäävien ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien nuorten suuri määrä viittaavat siihen, että nuorten syrjäytymisuhka on alueella vakava ongelma. Taulukko 9. Koulutuksen ulkopuolelle jäävät v. (% ikäryhmästä) Ii 15,7 14,1 Simo 11,2 12,3 Pudasjärvi 12,6 16,9 Utajärvi 13,6 13,0 Vaala 10,5 6, Lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo Lapsiperheiden pientuloisuutta voidaan pitää merkittävänä riskitekijänä hyvinvoinnin ja lastensuojelun kannalta. Pienituloisia lapsiperheitä oli vuonna 2009 Oulunkaaren kuntayhtymässä lähes 20 prosenttia. Pientuloisuus on eniten Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa. Lapsiperheiden pieni- 8

9 tuloisuus ei ole vähentynyt nykyisen taloudellisen kehityksen mukana, ja tämä näkyy mm. toimeentulotukea saavien perheiden määrän kasvussa. Taulukko 10. Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden määrä (% lapsiperheistä) Ii 16,1 16,8 Simo 16,0 15,6 Pudasjärvi 22,9 22,9 Utajärvi 20,6 20,0 Vaala 21,1 20,5 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut erityisesti Pudasjärvellä ja Vaalassa, joissa myös toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten osuus on kuntayhtymän korkein. Pudasjärven, Vaalan ja Simon kohdalla vuotiaiden osuus toimeentulotukea saavista on noussut prosentuaalisesti noin 2 % suhteessa samanikäiseen väestöön Suomessa. Yksinhuoltajaperheiden prosentuaalinen osuus kaikista lapsiperheistä oli 14,2 % koko kuntayhtymän alueella. 3. KUNNAN KAIKKIEN LASTEN JA NUORTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT 3.1. Neuvola Oulunkaaren kuntayhtymässä neuvolapalveluista perhesuunnitteluneuvola, äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto kuuluvat perhepalveluiden palvelualaan. Nämä neuvolapalvelut järjestetään kaikissa Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluvissa kunnissa lähipalveluina. Kouluterveydenhuolto esitellään koulupalveluiden yhteydessä. Perhesuunnitteluneuvolan tavoite on raskauksien ajoittaminen asiakkaan toivomalla tavalla, ei-toivottujen raskauksien ehkäisy sekä lisääntymis- ja seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Neuvolassa annetaan ohjausta ehkäisyn valinnassa ja raskauden suunnittelussa sekä autetaan ja tuetaan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä. Perhesuunnitteluneuvolan tarkoitus on löytää jokaiselle yksilölle tai parille tarkoituksenmukaisin ehkäisy antaa tukea ja ohjausta terveyteen, ihmissuhteisiin, seurusteluun ja sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa ennaltaehkäistä seksitaudit ja suunnittelemattomat raskaudet. Äitiysneuvolan tarkoitus on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen paras mahdollinen terveys. Tavoitteena on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy häiriöiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen sekä vastasyntyneestä ja äidistä huolehtiminen lapsivuodeaikana. 9

10 Lastenneuvolan ensisijainen tavoite on jokaisen lapsen suotuisan kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lastenneuvolan keskeisiä tehtäviä ovat: välittää lapsen vanhemmille ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä koko perheen terveyteen liittyvistä tekijöistä tukea vanhemmuutta tukea vanhempia lapsilähtöiseen ja turvalliseen kasvatustapaan seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä antaa rokotusohjelman mukaiset rokotukset tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa epäsuotuisan kehityksen merkit ohjata lapsi ja perhe tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon Päivähoito Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa päivähoito kuuluu sivistystoimen palvelualaan. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Tavoitteena on, että lapsi saa päivähoidossa tarpeidensa mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä erityistä tukea. Päivähoitoa voidaan järjestää monella tavalla, mm. perhepäivähoitona, päiväkotihoitona, ryhmäperhepäivä, kolmiperhehoitona ja kotihoitona. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle pyritään järjestämään hänen tarpeitaan vastaava hoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta ja laaditaan lakisääteinen kuntoutussuunnitelma. Päivähoito voi perheen valinnan mukaan olla kokoaikaista, puolipäiväistä tai osaviikkoista (hoitopäiviä 6-16 kuukaudessa). Päivähoidosta annetun lain mukaan vanhemmat voivat hakea lapselleen joko kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Lasten kotihoidontukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta. Kuntalisää kotona lasta hoitavalle vanhemmalle ei Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa makseta. Varhaiskasvatuksena kunnat järjestävät esiopetusta kaikille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Oikeus esiopetukseen on myös 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella. Esiopetus on lakisääteistä ja maksutonta kaikille lapsille. Esiopetus on tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta ja varhaiskasvatusta. Tavoitteena on edistää ja tukea lapsen kasvu-, kehitys-, ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa luonteva siirtyminen kouluun. 10

11 3.3. Opetus Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia ja oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kaikissa Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa järjestetään perusopetusta sekä lukio-opetusta. Tarpeen mukaan erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret saavat erityisopetusta. Tarvittaessa kunnat järjestävät 1. ja 2. luokan oppilaille aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Toiminta on suunnattu erityisesti lapsille, jotka joutuisivat muutoin olemaan yksin kotona ennen koulupäivän alkua tai sen jälkeen. Useissa kouluissa järjestetään myös muuta kerhotoimintaa koulun tiloissa koulupäivän jälkeen, kuten kokkikerhoja tai sählykerhoja. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena. Oulunkaaren kuntayhtymässä koulukuraattorit työskentelevät perhepalveluiden palvelualueella. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä kehittää moniammatillista verkostollista yhteistyötä. Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä eri palvelupisteiden kanssa. Koulukuraattori kuuluu yhtenä jäsenenä oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltotyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti kouluilla. Oppilashuoltoryhmiin kuuluvat pääsääntöisesti rehtori, opettaja, erityisopettajat, koulukuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita, kuten lastensuojelu. Oppilashuollon henkilöstörakenne on puutteellinen, sillä valtuustokaudella Oulunkaaren kunnissa ei ole yhtään koulupsykologia. Pudasjärvellä toimii terveyskeskuspsykologi, ja muut psykologipalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään opiskeluun liittyviä asioita ja yleensä oppilaisiin liittyviä huolenaiheita. Silloin, kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, voivat asian käsittelyyn osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Yksittäistä oppilasta koskevien palavereiden kokoonpano määritellään tapauskohtaisesti aina erikseen. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto tuottaa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille sekä opiskelijoille Kansanterveyslain mukaiset ja ennalta ehkäisevät koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut sekä terveydenhoitajan antaman ensihoidon tapaturmissa ja äkillisissä sairauksissa. Palvelut tukevat ja edistävät koululaisten ja opiskelijoiden itsenäistä selviytymistä. Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa: terveystarkastuksia, kasvuun ja kehitykseen liittyvien fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja riskitekijöiden seulontaa ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä. 11

12 Kouluterveydenhuollon tärkein yhteistyökumppani vanhempien lisäksi on opetuspalvelut. Koulujen tämän hetkinen ennaltaehkäisevä mielenterveystyö on pitkälti kouluterveydenhoitajien ja koulupsykologien ja kuraattorien varassa. Koulupsykologia ei ole kuitenkaan kaikissa kunnissa käytettävissä. Erityispalveluja tarvittaessa otetaan yhteys perheneuvolaan, kuntayhtymän mielenterveyspalveluihin, kuntayhtymän ostopalveluina järjestämiin konsultoiviin erityistyöntekijöihin (lastenpsykiatri, psykiatri) tai lähetteellä lasten ja nuorten psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Sosiaalisissa asioissa tehdään yhteistyötä oppilaan luokanvalvojan, rehtorin, koulun kuraattorin ja lastensuojelun kanssa (poissaolot, koulukiusaaminen, päihteet, lastensuojelulliset huolet). Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa opinto-ohjaaja tukee oppilaita ja opiskelijoita opiskelutaitojen kehittämisessä sekä auttaa ja ohjaa jatko-opiskelupaikan etsinnässä ja ammatinvalintakysymyksissä Nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelut sekä järjestötyö Kunnan nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parannetaan nuorten kasvu ja elinoloja. Nuorisotyötä ja politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotoimen tulee järjestää nuorille mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Perustason nuorisotyö sisältää nuorten kasvatuksellista ohjausta, toimintatiloja ja harrastusmahdollisuuksia, tieto- ja neuvontapalveluita, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tukea, liikunnallista, kulttuurista, kansainvälistä ja monikulttuurista nuorisotoimintaa, nuorten ympäristökasvatusta sekä tarvittaessa nuorten työpajapalveluita ja etsivää nuorisotyötä. Lisäksi voidaan järjestää muita paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivia toimintamuotoja, jotka vaihtelevat kunnittain. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunnat ovat hakeneet ja useimmissa tapauksissa saaneetkin etsivän nuorisotyöhön palkattua työntekijän hankerahoituksen turvin. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn tehtävänä on auttaa niitä nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Työpajat tarjoavat nuorille työ- ja harjoittelupaikkoja ja ovat nuorille siten tärkeää toimintaa. Vapaa-ajan toiminta, harrastusmahdollisuudet ja kulttuuripalvelut vaihtelevat kuitenkin kunnittain. Pienissä kunnissa usein useat toimijat, kuten kunta, seurakunta, järjestöt ja kyläyhdistykset järjestävät yhteistyönä erilaisia nuorten ja lasten tapahtumia. Tämä on arvokasta toimintaa ja sellaista yhteisöllisyyttä, jota nykyään usein kaivataan. 12

13 4H on yksi tärkeä kerhotoiminnan järjestäjä pienissä kunnissa. 4H tuo kerhoja myös sivukylille, jossa muutoin toimintaa on vähän. Sivukylillä järjestettävät kerhot ovat usein suosittuja, koska monenlaista harrastustoimintaa ei ole tarjolla. Esim. Vaalassa 4 H -toiminnassa on mukana paljon perheitä. Mannerheimin lastensuojeluliitto tarjoaa erilaista toimintaa eri paikkakunnilla. Esimerkiksi perhekahvilatoiminta tarjoaa vertaistukea kotona lasta hoitavalle vanhemmalle ja leikkiseuraa lapselle. Mannerheimin lastensuojeluliitto voi järjestää myös lastenkonsertteja tai lasten tapahtumia. Urheiluseurat, kansalaisopisto järjestävät lapsille ja nuorille aktiivisesti toimintaa mm. liikunta- ja musiikkiharrastusten parissa. Kunnan tekninen toimi pitää yllä kunnan hiihtolatuja ja luistelukenttiä talvisin. Luonto tarjoaa Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa hienot puitteet luonnossa liikkumiseen, esimerkiksi Syötekeskus Pudasjärvellä Seurakuntien lapsi- nuoriso- ja perhetyö Seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyön tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta vuotiaille lapsille järjestetään päiväkerhotoimintaa. Kouluikäisille lapsille järjestetään erilaista kerho- ja leiritoimintaa. Vanhemmille ja lapsille järjestetään perhekerhoja. Perhetyötä tekevät seurakunnissa yleensä diakonissat. Seurakuntien päiväkerhoihin ja perhekerhoihin ovat yleensä suosittuja. Näissä kerhoissa pääsevät parhaiten käymään ne vanhemmat, jotka hoitavat lapsiaan kotona Kotipalvelu, perhetyö Perhetyö on lastensuojelun tukitoimi, jossa perheen kanssa yhdessä etsitään ja vahvistetaan perheen voimavaroja. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työtä tehdään keskustelemalla ja toimimalla yhdessä perheen kanssa muutoksen aikaansaamiseksi. Asiakkaaksi tullaan lasten- ja lapsiperheiden palvelujen sosiaalityöntekijän ohjaamana. Perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja perheen arkea. Pyrkimyksenä on selkiyttää aikuisten ja lasten tehtäviä, vastuita ja oikeuksia. Perhetyötä on tällä hetkellä Pudasjärvellä, Vaalassa, Utajärvellä ja Iissä. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus on tukea perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja antaa lapselle parhaat kasvuedellytykset. Sairaudet, vauvan vaikeahoitoisuus, erotilanteiden aiheuttamat ongelmat, vanhemman uupumus tai muut edellisiin verrattavat syyt ovat usein riittäviä perusteita saada kodinhoidollista ja lastenhoitoapua perheisiin, joissa on pieniä lapsia. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista ja siitä peritään voimassa olevan taksan mukainen korvaus Sosiaalityö ja erityispalvelut Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki ( 15 ) korostaa terveyspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen velvollisuutta tarjota lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai hänen vanhemmilleen lastensuojelun tarpeellisiksi katsomia palveluja, kuten tutkimusta, hoitoa ja terapiapalveluja. Velvoite koskee sekä kunnan omia terveyspalveluja että sai- 13

14 raanhoitopiirien järjestämää erikoissairaanhoitoa. Lastensuojelulain perusteella muodostuva palvelujen järjestämisvelvoite käsittää tutkimukset, hoidot ja kuntoutuksen. Lastensuojelulakiin vuonna 2010 tehty lisäys (3a ) määrittelee ehkäisevän lastensuojelun lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esim. opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, tukea järjestetään osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa. Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kuntoutusta. Puheterapia sisältää kielellisten taitojen ja vuorovaikutuksen sekä syömisen ja nielemisen ongelmien arvioinnin, kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä lähiympäristön ohjauksen. Puheterapeutti arvioi myös tarvittaessa asiakkaalle soveltuvia puhetta tukevia ja/tai korvaavia kommunikointimenetelmiä sekä ohjaa niiden käytössä. Neuvola ohjaa lapsia puheterapeutin arvioon puheen kehityksen viivästyessä (esim. puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmat, äännevirheet). Suurin osa puheterapeuttien asiakkaista on alle kouluikäisiä lapsia. Puheterapeuttisen tutkimuksen tavoitteena on löytää syyt ja selvittää lapsen kehitystaso kielellisen toiminnan eri osa-alueilla. Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu pääasiassa yksilöterapiana vastaanotolla sekä kotiharjoitteluna. Kuntoutukseen kuuluu myös yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa. Riittävän aikaisin aloitetulla hoidolla voidaan ennaltaehkäistä yleisiä oppimisvaikeuksia ja/tai lukemisen ja kirjoittamisen häiriöitä. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Mm. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vajaakuntoiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät toimintaterapeutin yksilöllisestä toimintamahdollisuuksien arvioinnista ja terapiasta. Puhe- ja toimintaterapiapalveluja järjestetään kunnan omana tai useamman kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Perheneuvola on sosiaalihuoltolain (17 ) mukainen lakisääteinen palveluja, joka palvelee lapsiperheitä. Perheneuvola auttaa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun vanhemmat ovat huolissaan lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä. Perhe haluaa apua kriisitilanteeseen, perheenjäsenten välillä on ristiriitoja tai perheessä harkitaan eroa tai tarvitaan apua erosta selviämiseen. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä hakiessaan apua. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Pudasjärvellä toimii perheneuvolayksikkö, jonka asiantuntemusta käytetään hyväksi kuntayhtymän muissa jäsenkunnissa. Iissä perheneuvolatoiminta on järjestetty osa-aikaisesti siten, että palveluja on saatavissa 1-2 päi- 14

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot