Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa"

Transkriptio

1

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa (toim.) Nurmi Mirja (toim.) Wäre Leena (toim.) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Tutkimuksia ja raportteja Kotka 2007 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 31. 1

3 Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto Solver palvelut Oy M. Sihvo Painopaikka Solver palvelut, Anjalankoski 6/ painos ISSN: ISBN:

4 SISÄLLYS Markku Salo: JOHDANTO... 5 Mari Palmroth: KUNTAKUMPPANUUS ALUEELLISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISESSÄ... 7 Sirpa Paatero: ALKOHOLIOHJELMAN ALKU ETELÄ-KYMENLAAKSOSSA Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Mirja Nurmi & Leena Wäre: AMMATTIKORKEAKOULU ALKOHOLIOHJELMAN KUNTA KUMPPANUUDESSA Pia Gynther, Tiina Nakari & Emppu Rahkonen: PÄIHDETYÖN UUDET TUULET PYHTÄÄLLÄ Mia Hankia, Kati Jurvanen & Eija Mänttäri: MINÄ JA PÄIHTEET PÄIHDEPROJEKTI SEITSEMÄSLUOKKALAISILLE TYTÖILLE Tiia Hämäläinen: HOITAJA JA ALKOHOLI Asta Urpalainen: PÄIHTYNEEN TAPATURMAPOTILAAN HOITOPROSESSI ENSIAPUPOLIKLINIKALLA KANSALLISTEN JA KANSAINVÄLISTEN TUTKIMUSTEN KIRJALLISUUSKATSAUS Karin Kaadu & Sara Nieminen: PÄIHTEIDEN SEKAKÄYTTÖ JA VÄKIVALTA Teija Martikainen & Kaisa Vuorinen: AIKUISDIABEETIKKO JA ALKOHOLI DIABEETIKON HOIDONOHJAUS Sanna Anttila: I-TYYPIN DIABETESTA SAIRASTAVAN NUOREN ALKOHOLINKÄYTTÖ ALKOHOLINKÄYTTÖÄ KOSKEVA HOIDONOHJAUS Pia Eskola & Tiina Suvanen: ODOTTAVIEN ISIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ ODOTTAVIEN ISIEN JA ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Laura Wäänänen: PÄIHDEVAUVAT KOHDUSTA ELÄMÄN ALKUUN

5 4

6 Johdanto Etelä-Suomen lääninhallitus käynnisti vuonna 2003 Kotkan kaupungin päihdetyöryhmän kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena oli luoda ylikunnallinen malli paikallisesta vaikuttamisesta alkoholiasioissa. Mukaan tulivat Kotkan lisäksi Hamina, Vironlahden, Pyhtään ja Miehikkälän kunnat. Yhteistyöhankkeen tavoitteisiin kirjattiin perheiden tukeminen ja lasten ja nuorten päihteiden käytön vähentäminen sekä riskikäytön tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhoidossa, varhainen puuttuminen sekä motivointi päihteiden käytön vähentämiseen mini-intervention keinoin. Yhteistyö alkoholielinkeinoa harjoittavien yritysten välillä käynnistettiin ja vähittäismyynnin valvontajärjestelmää kehitettiin eri tavoin. Hankkeen alussa pyydettiin mukaan myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kotkan terveysalan sairaanhoitajakoulutus. Tarkoituksena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus valita hankkeeseen liittyvistä kehittämishankkeista opinnäytetyön aiheita. Hanke kokonaisuudessaan liitettiin ensimmäisten joukossa vuonna 2004 kumppanuussopimuksella kansallisen alkoholiohjelman kumppanuushankkeeksi. Koko hankkeeseen keskeisesti liittyvä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osuus on toteutunut erinomaisesti lukuisina eri aiheisiin monipuolisesti liittyvinä (12 kpl) opinnäytetöinä. Yhteistyötä toteutettiin myös opetuksessa asiantuntijaluentojen muodossa. Helsingissä Markku Salo Ylitarkastaja 5

7 6

8 Etelä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto KUNTAKUMPPANUUS ALUEELLISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISESSÄ Mari Palmroth Projektityöntekijä, Etelä-Kymenlaakson Alkoholiohjelman Kuntakumppanuushanke 1 Valtakunnallinen alkoholiohjelma Alkoholiohjelma on alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävä valtakunnallinen yhteistyöprosessi. Monet yhteiskunnan toimijat voivat ratkaisuillaan ja toimintalinjoillaan vaikuttaa alkoholihaittoja vähentävästi. Alkoholiohjelma kokoaa yhteen merkittävän osan näistä toimijoista ja toiminnasta. Hallitus teki vuonna 2003 periaatepäätöksen, jossa se määritteli alkoholipolitiikan keskeiset tavoitteet ja päätti koota valtionhallinnon, kuntien, kirkkojen, järjestöjen ja elinkeinon toimijat yhteistyöhön haittojen vähentämiseksi. Alkoholiohjelma on valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuva sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama prosessi. Periaatepäätöksessä esitetään alkoholihaittojen ehkäisylle ja vähentämiselle kolme osatavoitetta: 1. Alkoholin lasten ja perheiden hyvinvoinnille aiheuttamien haittojen vähentäminen, 2. Alkoholijuomien riskikäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentäminen ja 3. alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kääntäminen laskuun. Tavoitteena on koota eri toimijoiden vaikuttaviksi todetut toimet jäsentyneeksi kokonaisuudeksi, jossa yhteistyö edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyöhön halukkaat toimijat liittyvät alkoholiohjelmaan kumppaneina. Kumppanuus vahvistetaan kirjallisella sopimuksella. Kumppanuussopimuksen yhteydessä kukin toimija määrittelee oman toimintansa kannalta keskeiset alkoholihaittojen vähentämisen tavoitteet ja toimintatavat. Alkoholiohjelmaan voi liittyä koko ohjelmakauden ajan. Vuoden 2006 maaliskuussa kumppaneita oli 135. Kumppaneihin kuului noin 60 kansalaisjärjestöä, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto, sosiaali- ja terveysalan ammatillisia järjestöjä, alkoholielinkeinon ja alalla toimivien työntekijöiden järjestöjä, työmarkkinoiden keskusjärjestöt sekä runsaat 40 kuntaa tai kuntayhtymää. Alkoholiohjelma tarjoaa kunnille suuntaviivoja paikallisen päihdetyön kehittämiseen. Tehokas alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Alkoholiohjelma on työkalu, joka ohjaa alkoholihaittoja ehkäisevää työtä. Päihdetyö tulisi nähdä kokonaisuutena, johon kuuluvat ehkäisevä päihdetyö, päihdepalvelut sekä kunnan mahdollisuudet vaikuttaa alueellaan alkoholin myyntiin ja anniskeluun. Päihdetyön kehittäminen edellyttää kunnalta/kuntayhtymältä myös laajapohjaista yhteistyötä ja keskeisten toimijoiden riittävää resursointia. Seudullisella yhteistyöllä pyritään varmistamaan ehkäisevän päihdetyön sekä päihdehuollon erityispalveluiden järjestäminen pienissäkin kunnissa. 7

9 Alkoholiohjelmaan kumppanuussopimuksella liittyvät kunnat sitoutuvat päivittämään päihdestrategiansa ja laatimaan alkoholiohjelmaan liittyvän konkreettisen toimintasuunnitelman lähivuosille. Tavoitteena on vakiinnuttaa valtionhallinnon, kuntien, järjestöjen ja muiden kumppanien alkoholihaittoja ehkäisevään työhön entistä kokonaisvaltaisempi ja kestävämpi toimintamalli. Alkoholiohjelman kautta laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä, vahvistetaan toiminnan rakenteita, levitetään hyviä käytäntöjä ja kehitetään toimintaa aiempaa jäsentyneemmäksi kokonaisuudeksi. 2 Toteutus Etelä-Kymenlaaksossa 2.1 Lähtötilanne Kuntaviitoset eli Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä ovat tehneet jo useita vuosia yhteistyötä useilla eri alueilla ja myös ehkäisevässä päihdetyössä. Tarve ehkäisevän päihdetyön tehostamiseen yhteistyöllä perustuu kuntien omien resurssien vähäisyyteen, jo toimiviin yhteistyömuodot ja alueen varsin rankkaan päihdekulttuuriin. Päihdemyönteinen kulttuuri näkyy runsaassa tarjoilupaikkojen määrässä, verovapaan alkoholin käytössä johtuen itärajan läheisyydestä, päihdetapauslaskennassa toimipisteissä, alkoholituotteiden myyntiluvuissa, hoidon tarpeessa ja määrissä sekä alhaisemmassa ihmisten elinajan odotuksessa verrattuna muualle Suomeen. Viiden kunnan välinen yhteistyö muodostuu sosiaalipäivystyksestä, tukikeskuksesta ja erilaisista hankkeista. Lähes kaikissa kunnissa on myös paikallinen päihdeasioista vastaava työryhmä sekä tehty päihdestrategia. Yksi kuntakumppanuushankeen tärkeimmistä tavoitteista onkin nyt yhdistää nämä strategiat ja luoda niiden pohjalta viiden kunnan alueelle yhteinen päihdestrategia. Tämän uuden strategian tarkoituksena on saada hyvät käytännöt toimintaan koko Etelä-Kymenlaakson alueella sekä tehostaa ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja päihdehoitoa yhteistyöllä ja yhtenevillä toimintatavoilla. 2.2 Tavoitteet, hallinnointi ja yhteistyötahot Kuntakumppanuushankkeen tavoitteina ovat alkoholiohjelman tavoitteet. Näistä on alueella valittu hankkeen erityistavoitteiksi nuorten alkoholinkäytön aloitusiän myöhentäminen ja varhaisen ja nopean puuttumisen tehostaminen. Hankkeen tarkoituksena on vähentää nuorten ja aikuisten alkoholin käyttöä ja näistä johtuvia haittoja sekä luoda tähän toimintaan yhteisiä käytäntöjä Etelä-Kymen-laakson kuntien alueella. Aikaisemmassa työssäni keskustelimme usein hoitohenkilökunnan kanssa siitä huolestuttavasta seikasta, että alkoholiin, tupakkaan sekä muihin päihdyttäviin aineisiin tutustuminen aloitetaan koko ajan nuorempina. Asian korjaamiseksi järjestelmällistä päihdetiedotusta tulisi antaa lapsille jo alakoulussa, miksei jopa jo päivähoidossa. On myös mietittävä vaihtoehtoisia toimintamalleja niille nuorille, joita on lähes vakiona samansuuruinen ryhmä joka ikäluokassa, jotka kaikista varoituksista ja kielloista huolimatta aloittavat päihteiden käytön hyvin nuorina. Näiden niin sanottujen kelkasta putoajien kohdalla mahdollisimman varhainen puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeää on myös pitää vanhemmat tietoisina nuorten tilanteesta sekä 8

10 nykyisestä trendistä aloittaa päihteiden käyttö jo hyvin nuorena, jotta heillä olisi realistiset mahdollisuudet siihen puuttua, ainakin oman lapsensa kohdalla. Keskeistä nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyssä on mielestäni myös vanhemmuuden ja perheiden riittävä tukeminen. Vanhempien tukeminen ja hyvän keskusteluyhteyden luominen olisi järkevää aloittaa jo esimerkiksi neuvolassa, vanhemmuuteen valmistauduttaessa. Hanketta hallinnoidaan Kotkasta ja työskentelystä vastaa ohjausryhmä, työrukkanen ja alatyöryhmät. Ohjausryhmään kuuluvat kuntien päihdeyhdyshenkilöt sekä jokaisesta kunnasta joku toinen viranhaltija. Näiden lisäksi edustajina ovat A-klinikkatoimi, mielenterveystoimi, terveyskeskus, valtakunnallinen mini-interventiohanke, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Etelä-Suomen lääninhallitus, poliisi ja Osuuskauppa Ympyrä. Työrukkasessa valmistelevina toimijoina ovat sosiaalityöntekijä Haminasta, A-klinikkatoimen johtaja, ehkäisevän päihdetyön ohjaaja Kotkasta ja alkoholiohjelman kuntakumppanuushankkeen projektityöntekijä. Hankkeessa on tehty yhteistyötä sekä kuntien välillä että kuntien sisällä mm. päihdetyöryhmissä. Sidosryhmäyhteistyötä on toteutettu koulu- ja opiskelijaterveydenhoidon, koulujen, työterveyshuollon, sosiaalitoimen, mielenterveystyön ja nuorisotoimen kanssa. Kuntien ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat: sairaanhoitopiirin terveydenedistämistyöryhmä, jonka kautta toteutuvat päihdekyselyt 8 ja 9 luokkalaisille sekä raskaana oleville ja pienten lasten perheille, paikalliset myynti- ja tarjoilupaikat sekä Alko vastuullisessa myynnissä ja valvonnassa, läänin alkoholitarkastajat ja poliisi säädösten valvojina, lupien myöntäjinä ja ilmoitusten uudenlaisissa käytännöissä, A-klinikkatoimi koulutusten järjestäjänä ja hoitoon ohjaajan ja ammattikorkeakoulun opettajat ja sairaanhoitajaopiskelijoiden luokka opinnäytetöiden osalta, järjestöt ja vanhemmat sekä valtakunnallinen mini-interventiohanke. 2.3 Työryhmätyöskentely Alkoholiohjelman sekä hankkeen tavoitteet ovat niin laajat että ohjausryhmä päätti työskentelyn parantamiseksi perustaa erilaisia alatyöryhmiä: 1. Hoidontarpeenarviointi työryhmä kehitti kunta viitosten yhteisen päihdehoitoketjun ja ohjeistukset eri ammattilaisille käypähoitosuositusten pohjalta. Tämä yhdistettiin sairaanhoitopiirin hoitoketjuihin ja siihen liitettiin kaikkien viiden kunnan yhteystiedot. 2. Koulutustyöryhmä aloitti toimintansa järjestämällä sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten kolmelle alueelliselle ryhmälle mini-interventiokoulutuksia. Eri ammattikunnille ja kunnittain tehdyn koulutuskartoituksen perusteella koulutus ohjelmaan haluttiin myös koulujen opettajille suunnattu koulutus puheeksi ottamisesta, päivähoitohenkilökunnalle tilanteisiin puuttumisesta ja päihdeperheen lapsen rooleista, 8 luokkalaisille Myllyhoitoyhdistyksen Selvä Pää -oppitunnit ja ryhmien vetäjille Elämäntapaliiton Alkoholinkäyttö on taitolaji koulutukset. Selvä Pää -oppitunnit järjestetään tänä vuonna hankealueen 8.- luokkalaisille jo toistamiseen, sillä palaute viime vuodelta oli erinomaista. Hankealueen koulujen tulevaisuudenhaasteena on jatkaa vastaavanlaisten koulutusten järjestäminen oppilailleen hankkeen päättyessä keväällä Opinnäytetyöryhmässä oli hankkeeseen kiinnitetty yksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijaluokka. Hankkeen kautta luokka on saanut tehostetusti päihdetyön opetusta ja opiskelijat tekivät opinnäytetyönsä hankkeeseen liittyen päihdetyön eri alueilta. Näin laaja yhteistyö oppilaitoksen ja hankkeen välillä on mielestäni erittäin an- 9

11 toisaa ja opettavaista. Opiskelijoiden tekemien tutkimusten ja kyselyiden avulla hankkeessa mukana oleville päättäjille ja viranomaisille voidaan esittää ajantasainen kuva alueen päihdetilanteesta ja päihdehoidosta eri sairauksien ja ikäryhmien kohdalla. Merkittävä harppaus yhteistyössä oppilaitoksen ja työelämän välillä oli myös opiskelijoiden ja Pyhtään kunnan päihdetyöryhmän yhdessä toteuttama Pyhtään kunnan päihdestrategia. Mielestäni tämänlaista yhteistyötä tulee jatkaa myös hankkeen jälkeen, sillä palaute on ollut molemmilta osapuolilta erittäin positiivista. 4. Elinkeinotyöryhmä, jossa yhdessä lääni tarkastajien ja poliisin kanssa järjestettiin neljä alueellista koulutusta Osuuskauppa Ympyrän kassojen ja tuoteryhmävastaavien, Alkon ja vartiointiliikkeen henkilökunnalle omavalvonnasta, lainsäädännöstä ja hankalan asiakkaan kohtaamisesta. Samansisältöinen koulutus järjestettiin myös Euromarketin työntekijöille marraskuussa Kaupoissa on keskusteltu hyllyjärjestelmistä ja omavalvonnan tärkeydestä, sekä turvallisuudesta. Osuuskauppa Ympyrä on ottanut käyttöön Alkoissa jo toimivan mallin kassajärjestelmästä, johon rekisteröidään kaikki papereiden tarkastukset ja myynnistä kieltäytymiset. Hankkeen aikana on järjestetty myös tehovalvontaviikko julistein ja tarroin teemalla Olemme mukana Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Puutumme alaikäisten alkoholin ostoyrityksiin sekä alkoholin välitysepäilyihin nuorille. Elinkeinotyöryhmän tarkoituksena laajentaa toimintamalli myös muihin kaupparyhmittymiin sekä järjestää alueelliset koulutukset myös ravintoloiden työntekijöille kevään 2007 aikana. 2.4 Toiminnat ja keinot Työryhmien työskentelyn lisäksi on hankkeessa tehty erilaisia tempauksia: vesipullokampanja nuorille, Audit testin markkinointi terveysasemilla ja tapahtumissa (Meripäivät) sekä linjaautokampanja Audit kysymyksin. Paikallisen sanomalehden kanssa on toteutettu päihteisiin ja niiden haitalliseen käyttöön liittyvä artikkelisarja. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat osallistuneet valtakunnallisen alkoholiohjelman seminaareihin ja koulutuksiin sekä päihdepäiville ja alueellisiin sekä paikallisiin tilaisuuksiin. Hanke jatkuu kevääseen 2008, mutta yhteistyö jatkuu ja suurin osa toiminnoista, lähinnä uudet toimintatavat, jäävät toivottavasti myös pysyväksi toiminnaksi, sillä ne eivät vaadi erillistä rahoitusta toteutuakseen. Hankkeen kautta tullut yhteistyön tiivistäminen on hyvä alku, mutta alueellinen työskentely vaatii kuitenkin vielä uudenlaista asennoitumista eri sektoreilta ja mahdollisesti uudenlaisia rakenteita kuntien kesken. Tulevaisuudessa ehkäisevässä päihdetyössä tulee olla mahdollisuus yhdistää resursseja ja palvella näin kaikkia viittä kuntaa. 10

12 ALKOHOLIOHJELMAN ALKU ETELÄ-KYMENLAAKSOSSA Sirpa Paatero Kotkan kaupungin ehkäisevän päihdetyön ohjaaja, Etelä-Kymenlaakson Alkoholiohjelman Kuntakumppanuushankkeen koordinaattori/projektityöntekijä Etelä-Kymenlaakso lähti mukaan alueen alkoholiohjelman toteutukseen alueen heti valtakunnallisen ohjelman käynnistyttyä vuonnakäynnistymisestä Alueen päihteiden käyttö ja siitä johtuvat haitat olivat olleet jo pitkään huomattavasti suuremmat kuin maassa keskimäärin. Yhteistyötä alueella oli tehty jo aiemmin ehkäisevän päihdeyhdysverkoston kanssa, silläkun toisen asteen koulutus ja työpaikat liikuttavat ihmisiä koko Etelä-Kymenlaakson, eli Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti, alueella. Yhdistävänä tekijänä on vahvasti myös alueen päihdehoidosta vastaava Kymen A-klinikkatoimi, jolla on yksiköitä lähes jokaisessa Etelä-Kymenlaakson kunnassa. Lähtötilanteessa jokaisella kunnalla oli valmiina tai tekeillä oma päihdestrategiansa sekä päihdetyöryhmä joko pelkästään tai yhdistettynä lasten- ja nuorten tai johonkin hyvinvointityöryhmään. Ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä vastaava työntekijä löytyi ainoastaan Kotkasta, mutta jokaisessa kunnassa oli valittuna ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Käytäntö yhdyshenkilöjärjestelmästä eli vastuutyöntekijän määrittelemisestä oli lähtenyt liikkeelle jo aiemmin Etelä-Suomen läänin Kouvolan yksikön yhteistyönä ja ajatus laajeni koko Suomeen STAKES :in luotua oman verkoston. Ehkäisevä päihdetyö sai näin vahvistusta puretun raittiustyön, raittiuslautakunta, sihteerit ym. tilalle. Lähtötilanteessa jokaisella kunnalla oli valmiina tai tekeillä oma päihdestrategia ja päihdetyöryhmä joko pelkästään tai yhdistettynä lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmään. /otin pois tai johonkin/ Ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä vastaava työntekijä työskenteli ainoastaan Kotkassa, mutta jokaisessa kunnassa työskenteli ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Tarve yhdyshenkilöjärjestelmästä eli vastuutyöntekijän määrittelemisestä oli lähtenyt liikkeelle jo aiemmin Etelä-Suomen läänin Kouvolan yksikön yhteistyöstä, ja ajatus laajeni koko Suomeen STAKES: in luotua oman verkoston. Ehkäisevää päihdetyötä vahvistettiin näin vastapainoksi vähennetylle perinteiselle raittiustyölle (raittiuslautakunta, raittiussihteerit ym.) Yhteistyö Alkoholiohjelmahankkeessa lähti hyvin käyntiin eri tahojen kanssa. Kuntien, A-klinikan toimijoiden ja erilaisten järjestöjen lisäksi hankkeessa olivat vahvasti mukana heti alusta lähtien läänin alkoholitarkastajat, elinkeinotoimi osuuskauppa Ympyrän kautta ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kotkan terveysala yhden koko sairaanhoitajaluokan opinnäytetöillä. Hankkeessa tärkeänä yhteistyökumppanina oli valtakunnallinen Mini-interventio hanke, jonka hallinnointi tapahtui Kotkasta käsin. Etelä-Kymenlaakson alkoholiohjelmahanke oli myös heti alusta asti STM:n hankerahoituksen piirissä ja yhteistyössä valtakunnalliseen organisaatioon. Hankerahoituksen kautta oli mahdollista saada puolikas projektityöntekijä koordinoimaan toimintoja. Kuntakumppanuushankkeen tavoitteina olivat alkoholiohjelman tavoitteet: 1. viranomaisten, järjestöjen, kuntalaisten ja elinkeinon yhteistyön parantaminen alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä paikallistasolla tai seudullisesti, 2. nuorten alkoholin käytön ehkäisy ja alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukeminen ja hoito erityisesti lasten hyvinvoinnin näkökulmasta, 3. alkoholin riskikulutuksen aiheuttamien haittojen vähentäminen varhaisvaiheen tukitoimin, 4. päihdepalvelujen laatusuositusten toimeen pano hoidon eri tasoilla. Näistä alueen 11

13 valittu erityistavoitteiksi valittiin nuorten alkoholinkäytön aloitusiän myöhentäminen ja varhaisen ja nopean puuttumisen tehostaminen. Hankkeen tarkoituksena oli vähentää nuorten ja aikuisten alkoholin käyttöä ja näistä johtuvia haittoja sekä luoda tähän toimintaan yhteisiä käytäntöjä Etelä-Kymen-laakson kuntien alueella. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi työskenneltiin paljon käytännön tiedotuksen ja koulutuksen sekä tapahtumien osalla. Tavoitteena oli myös saada hoitoketjujen ja kuntien omien päihdestrategioiden tueksi koko seutukunnan Päihdetyön strategia, joka olisi osana alueellista terveyden edistämisen strategiaa, ja jonka seurannasta vastaisi ohjausryhmä vuosittain myös hankkeen loppumisen jälkeen. Alkoholipoliittinen tilanne vaatii yhä toimia, jotta alkoholin kulutus ja siitä aiheutuvat haitat saataisiin vähenemään. Kun kokonaiskulutus on kasvanut kieltolain jälkeen koko ajan, ovat haitat seuranneet samaa linjaa. Alkoholinverotuksen alentamisella tuli uusi piikki kulutukseen, joka näkyi myös lisääntyneenä hoidon tarpeena ja perheväkivaltatapauksina. Nyt kulutuksen huippu näyttää tasoittuneen. Uusina päätöksinä alkoholilainsäädännössä 2007 ovat: paljousalennusten kielto, aamumyynnin siirto alkavaksi kloello yhdeksän, varoitustarrojen pakollisuus ja mainonnan rajoitukset. Verotuksen kiristäminen on seuraava toimenpide, joka tulee toteuttaa. Lisäksi mainonta tulisi saada tupakan mainontaa seuraten kokonaan kielletyksi. Tärkeää on myös, että alkoholiohjelman toteutusta jatketaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. 12

14 AMMATTIKORKEAKOULU ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDESSA Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Yliopettaja, SHO, KT, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Mirja Nurmi Lehtori, SHO, TtM, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Leena Wäre Lehtori, SHO, KM, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDAT Ammattikorkeakoulun terveysalan koulutus toteutti alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa ammattikorkeakoululain (SA 351/2003) velvoitetta toimia tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja liittää tutkimus- ja kehittämistoiminta olennaiseksi opetukseen kuuluvaksi osaksi. Alkoholin vähentämiseen liittyvässä kehittämisessä tähdättiin ammattikorkeakoulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan toiminnan ajanmukaisuuteen, tarpeellisuuteen ja toimivuuteen. Myös opetusministeriö omassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassaan vuosille tähtää ammattikorkeakouluopetuksen kehittämisessä siihen, että opettajien ja työelämän yhteyksiä lisätään ja kaikille opettajille tarjotaan mahdollisuus osallistua ammattikorkeakoulun yhdessä työyhteisöjen kanssa toteuttamiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (OPM 2003). Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksessa on panostettu työelämäläheisen korkeakouluopetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä opetusta palvelevaan ja työelämää sekä aluekehitystä tukevaan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön (vrt. SL 351/2003). Ammattikorkeakoulun terveysalan tehtävänä on toimia aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan suuntaan, koska opetus, tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on alueellinen vaikuttaminen siten, että tuetaan toimialueen kuntien, yritysten ja työyhteisöjen sekä kansalaisten omia kehittymistavoitteita. Alkoholiohjelman kuntakumppanuushankkeessa toteutetut opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat hyvä esimerkki aluevaikuttavuudesta ja työelämän kehittämisestä. Opiskelijoiden mukana olo Alkoholiohjelman Kuntakumppanuushankkeessa oli tärkeää, koska edellä mainittujen lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden hoitaminen edellyttää tulevalta hoitotyön ammattilaiselta valmiuksia toimia työelämän ja sen kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta asiantuntijatehtävissä (SL 351/2003). Alkoholiohjelman Kuntakumppanuushankkeessa mukana olevissa opinnäytetöissä opiskelijat tavoittelivat mm. laaja-alaisia käytännöllisiä perustietoja ja taitoja sekä niiden teoreettisia perusteita, hoitotyön kehityksen seuraamista ja ajan tasalla pysymistä, valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja riittäviä viestintätaitoja (vrt. SA 352/2003). Etelä-Kymenlaakson Alkoholiohjelman Kuntakumppanuushankkeessa osallistumisen tavoitteena ammattikorkeakoulun näkökulmasta oli, että työelämän toimijoiden ja ammattikorkeakoulun välille syntyisi aito vuorovaikutus, mikä mahdollistaa erilaisten kulttuurien kohtaamisen. Hankkeeseen osallistumalla luotiin verkostoja ympäröivään yhteiskuntaan. Opiskelijoiden, ohjaajien ja toimijoiden verkostojen tavoitteena oli kumppanuus, jota voidaan hyödyntää myös jatkossa työelämäläheisen koulutuksen toteuttamisessa. Hankkeessa oli monia 13

15 osallistujia, ja jokainen toi yhteiseen keskusteluun taustalla vaikuttavat arvot, tavat ja tottumukset. Tällainen yhteistyö ja keskustelu parhaimmillaan saattaa luoda uusia toimintamalleja sekä ammattikorkeakouluun että työelämään. Ammattikorkeakoululle eri kulttuurien kohtaaminen on ollut rikkaus, jossa maailmankuva on laajentunut ja koulutusjärjestelmä on päässyt osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan todellisessa kontekstissa. Ammattikorkeakoulun tavoitteena oli myös tuoda omaa osaamistaan kuntakumppanuushankkeeseen mahdollisten koulutuksien järjestäjänä ja opiskelijoiden opinnäytetöiden toteuttajana. Koulutuksen järjestämisen tavoite ammattikorkeakoulun ulkopuolelle ei toteutunut, mutta yhdeksän aidosti hankkeeseen integroitua opinnäytetyötä valmistui hankkeen aikana. Keväällä 2005 ammattikorkeakoululta osallistuttiin myös sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään alkoholiohjelman kuntakumppanien valtakunnallisen seminaariin Tampereella. Pyydetyssä puheenvuorossa Miten kunta- oppilaitosyhteistyötä voidaan edistää ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden kautta esiteltiin seminaariin osallistujille hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden opinnäytetöiden aihevalintoja sekä ajatuksia kunta oppilaitosyhteistyön hyödyistä. 2 AMMATTIKORKEAKOULU ALKOHOLIOHJELMAN VERKOSTO YHTEISTYÖSSÄ Alkoholiohjelman kuntakumppanuushanke oli hyvä esimerkki ammattikorkeakoulun ja työelämäverkoston yhteistyöstä. Työelämäverkosto ulottui julkisen sektorin kaikille tasoille sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääninhallitukseen ja ulottuen kuntatason toimijoihin. Seuraavassa kuviossa 1 kuvataan hankkeen yhteistyöverkostoa: SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO KyAMK OPETUS PYHTÄÄ HAMINA KOTKA MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI KOTKAN POLIISILAITOS KYMEN A-KLINIKKA KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALA KyAMK TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ Kuvio 1. Alkoholiohjelman kuntakumppanuushankkeen yhteistyöverkosto Ammattikorkeakoulun Kotkan terveysalan koulutusohjelmajohtaja, opinnäytetyövastaava ja päihdetyön opintojaksosta vastaava lehtori osallistuivat ammattikorkeakoulun näkökulmasta paikalliseen hankkeen suunnitteluun alusta lähtien aktiivisesti. Ammattikorkeakoululla tehty suunnittelutyö kohdentui lähinnä opinnäytetöiden ja päihdetyön opintojakson integroimiseen 14

16 hankkeeseen. Korkeakoulussa kuntakumppanuushankkeesta informoitiin koko opettajakuntaa siitä huolimatta, että työnjaollisesti yliopettaja ja kaksi lehtoria keskittyivät kaikkien hankkeessa toteutettujen opinnäytetöiden ohjaukseen. Koulutusohjelmajohtaja osallistui säännöllisesti kuntakumppanien ohjausryhmän kokouksiin ja välitti aktiivisesti tietoa ohjausryhmälle ammattikorkeakoulun panoksesta hankkeeseen. Ohjausryhmään osallistuminen oli hyödyllistä, koska siellä tehtiin kokonaissuunnittelua koko projektiin liittyen. Ohjausryhmässä oli mahdollisuus esitellä ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden suunnitelmia. Ohjausryhmässä keskusteltiin aiheista ja olemassa olevia ideoita ja aiheita käsiteltiin yhdessä. Tavoitteena oli, että opinnäytetöiden aihealueet nousivat kuntakumppanuustoimijoiden arjen tilanteista ja ongelmista. Kriteereinä opinnäytetöiden aiheille pidettiin aiheeltaan ja taustaltaan riittävän perusteltuja tehtäviä, ajankohtaisuutta, kehittämistä edellyttäviä tehtäviä sekä kohdistumista arkiseen toimintaan ja ongelmaan. (Helakorpi 1999.) Kysymyksin ja keskusteluin saatiin kokemusta siitä, miten koulutusjärjestelmä ja työelämä voivat jakaa asiantuntijuutta. Hankeraportointia suunniteltiin ennalta. Hankkeen aikana koottiin materiaalia ja pöytäkirjoja palavereista mahdollista julkaisua varten. Varsinaista ulkopuoliselle toimijalle suoritettua hankeraportointia ei tarvinnut suorittaa. Suunnitelmissa oli myös kytkeä opiskelijoiden opinnäytetyöt mahdolliseen julkaisuun. Opinnäytetyöprosessit opiskelijoiden, kuntakumppanuushankkeen työelämätoimijoiden ja ohjaavien opettajien välillä olivat aktiivisia. Opiskelijoiden opinnäytetyöprosessit ja siinä yhteistyö- ja ohjaussuhteet toteutuivat hyvin opiskelijan, työelämäohjaajan ja opettajan keskusteluina, erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittamisena ja eri osapuolien asiantuntemuksen hyödyntämisenä. Opiskelijat osallistuivat tasavertaisena kumppanina hankkeeseen (vrt. Tuomi - Gröhn 2001). Kuntakumppanuushankkeeseen osallistuvan opiskelijaryhmän sitouttaminen hankkeeseen aloitettiin keväällä 2004 perehdyttämällä heidät hankkeen tavoitteisiin. Ehkäisevän päihdetyön ohjaaja Sirpa Paatero oli kertomassa opiskelijaryhmälle valtakunnallisesta alkoholiohjelmasta sekä paikallisesta alkoholiohjelman kuntakumppanuushankkeesta. Tämä kiinnitti opiskelijoiden ajattelumaailman tiiviimmin alkoholiohjelman tavoitteisiin ja sisältöön. Samalla keskusteltiin alustavasti opiskelijaryhmän kanssa opinnäytetyön aiheista. Tapaamisessa suunniteltiin päihdetyön opintojakson opetuksen toteutusta hankkeeseen liittyen. 3. PÄIHDETYÖN OPINTOJAKSON INTEGROINTI HANKKEESEEN Sairaanhoitajan opetussuunnitelman mukainen päihdetyön kahden opintopisteen suuruinen opintojakso toteutettiin kuntakumppanuushankkeessa. Opiskelijat perehtyivät riippuvuuskäyttäytymiseen, päihdetyön organisaatioihin, päihdetyötä ohjaaviin lakeihin, päihteiden aiheuttamiin ongelmiin ja sairauksiin, ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sekä hoitavaan ja kuntouttavaan päihdetyöhön. Päihdetyön opiskeluun sisältyi myös tutustuminen aiheesta tehtyihin ajankohtaisiin tutkimuksiin (Opinto-opas ) Teoriaopintojen lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus syventää päihdetyön osaamistaan suorittamalla opintokokonaisuuteen liittyvä käytännön kahdeksan opintopisteen harjoittelu erilaisissa päihdetyön yksiköissä. Harjoittelupaikkoina ovat toimineet esimerkiksi Kymen A-klinikan eri toimipisteet (Turvalan A-klinikka, Haminan A-klinikka, Kotkansaaren Perhe-ja Huumeklinikka ( alkaen nimeltään Päihdeklinikka). 15

17 Syksyllä 2004 sovittiin myös koulutusyhteistyöstä Etelä-Suomen lääninhallituksessa toimivien projektipäällikkö Lauri Larmen ja ylitarkastaja Markku Salon kanssa. He osallistuivat kuntakumppanuushankkeeseen kouluttamalla opiskelijaryhmää Suomen alkoholipolitiikkaan ja alkoholilakiin, päihdeilmiöön, päihteiden aiheuttamiin ongelmiin, käytettyihin hoitokeinoihin ja nuorten alkoholinkäyttöön. Päihdetyön opintojakson opetuksessa hankkeeseen osallistuvan ryhmän kohdalla keskityttiin erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön. Tavoitteena oli, että opiskelijat osaavat tulevaisuudessa sairaanhoitajan työssään edistää päihteettömiä elämäntapoja, ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä lisätä päihdeilmiön ymmärtämistä ja hallintaa. Koulutuksessa perehdyttiin myös alueen kuntakumppanuushankkeen erityistavoitteen mukaisesti nuorten alkoholinkäyttöön sekä aikuisten päihteiden riskikäytön tunnistamiseen. Ryhmä sai valmiuksia mm. mini-intervention toteuttamiseen sairaanhoitajan työssä (Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö 2006). 4 YHTEISET TAVOITTEET KUNTAKUMPPANUUSHANKKEESSA Kumppanuushankkeessa toteutetut Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt liittyivät vahvasti ammattialaan, sen käytäntöihin ja niiden kehittämiseen (vrt. SL 2003, Helakorpi 1999.) Hankkeen opinnäytetyöprosessi alkoi yhteisessä tapaamisessa, jossa keskusteltiin opiskelijoiden, opetussuunnitelman ja työelämän tavoitteista. Opiskelijan oppimiselle ja työelämän kehittämiselle asetetut tavoitteet muodostivat vaativan kokonaisuuden asiantuntijuuden kehittymiselle. Työelämän odotukset näyttäytyivät samansuuntaisina koulutuspoliittisten tavoitteiden kanssa opiskelijan asiantuntijuuden ja työelämänkehittymisessä. Seuraavassa kuviossa tarkastellaan sitä, miten työelämän, opiskelijan ja AMK:n opetuksen tavoitteet muodostavat ihanteellisimmillaan kiinteän kokonaisuuden ennaltaehkäisevän päihdetyön kehittämisessä ja opiskelijan oppimisessa (kuvio 2). OPISKELIJA OMAT TAVOITTEET OPINNÄYTETYÖ OPINNÄYTETYÖ AMMATTI- KORKEAKOULU OPETUS- SUUNNITELMAN TAVOITTEET ASIAN- TUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN ENNALTA- EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ ALKOHOLI- OHJELMAN KUMPPANIT TAVOITTEET OPINNÄYTETYÖ Kuvio 2. Asiantuntijuuden kehittyminen ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. 16

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena Käytännön kokemuksia ja perusteltuja puheenvuoroja Maisa Toljamo ja Aino Vuorijärvi (toim.) Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2007 Ulkoasu ja taitto: OAMK:n

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot