OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ ALPPIKADUN YKSIKKÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ ALPPIKADUN YKSIKKÖ"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ ALPPIKADUN YKSIKKÖ Wahlroos, Anne Terveystarkastuksesta terveyskeskusteluun, raportti kokeilusta Puistolan alaasteen viidesluokkalaisille suunnatusta ryhmäterveystarkastuksesta syksyllä 2000 Helsinki s. 4 liitettä Opinnäytetyön tarkoituksena on kehitellä uusi toimintamalli viidesluokkalaisten terveystarkastukseen ja kuvailla siitä saamiani kokemuksia. Johtoajatuksena on kehittää yhteisöllistä terveydenedistämistä kouluyhteisössä. Tavoitteena on lisätä ja ylläpitää oppilaiden terveysvoimavaroja. Pohja aineistona käytän työssäni kouluterveydenhuollosta tehtyjä tutkimuksia ja kehittämishankkeita. Näiden tulosten sekä oppilaiden kysymysten perusteella kehitän kolmivaiheista terveyskeskusteluprosessia. Toimintamalli koostuu kolmivaiheisesta terveyskeskusteluprosessista, johon kuuluu ohjaus tunti murrosiästä oppilaiden kysymysten pohjalta, ryhmäkeskustelutuokio, jonka aiheen oppilaat ovat itse valinneet sekä yksilö keskustelu jokaisen oppilaan kanssa. Sekä ryhmäkeskustelun ja yksilökäynnin yhteydessä toteutetaan myös seulatutkimukset. Terveyskeskusteluprosessi toteutui hienosti. Oppilaat aktivoituivat ryhmissä keskustelemaan avoimesti ja miettimään myös ns. arkoja aiheita. Kannaksen (1995) koululasitutkimuksen mukaan nuorten on saatava ajoissa tietoa murrosiän muutoksista ja seksuaalisuudesta. Koululaistutkimuksen mukaan myös tyttöjen ja poikien seksuaalinen kehitys on erilainen. Itse päädyin samoihin tuloksiin. Seulatutkimuksissa oppilaiden omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta tuettiin sillä, että oppilaat saivat punnita itsensä ja merkata tiedot papereihinsa. Koska kouluilta puuttuvat vielä terveystiedon tunnit, näkisin tarpeelliseksi toteuttaa terveystarkastukset kolmivaiheisena terveyskeskusteluina ainakin viidennellä ja kuudennella luokka-asteilla. Näin voitaisiin käsitellä murrosikää koskevia psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia pintaa syvemmältä. Tavoitteena on saada nuorille terve itseluottamus ja työstää ajatuksia, jotka liittyvät oman muuttuvan vartalon hyväksymiseen. Asiasanat: kouluterveydenhuolto, murrosikä, terveydenedistäminen, terveystarkastus, yhteisöllisyys. Säilytyspaikka: DIAK Alppikadun yksikön kirjasto

2 ABSTRACT Diaconia Polytechnic in Finland, Alppikatu Training Unit Wahlroos, Anne From Health Examinations to Health Discussions: a report on experiences of fifth grade students Spring 2001, Helsinki Pages: 70 Appendices: 4 The aim of the study is to develop a new model for the health examinations of fifth graders. The basic idea is to develop collective health promotion in the school community. The aim is to increase and sustain the health resources for students. The study is based on the health examinations carried out in conjunction with school health care and with the theoretical framework based on various development projects. The model consists of a three-stage health discussion process; including a one hour group discussion dealing with questions of puberty aged students, a group discussion with topics chosen by the students themselves, and a discussion with each individual student. Fixed period examinations were also carried out in connection with both the group discussion and the individual examinations. The health discussion process was seen as successful. The students were encouraged in the group to discuss openly and to also think about sensitive topics. Furthermore, it was seen that young people need information on puberty-related changes and sexuality in general. Also, the sexual development of girls and boys was seen to be different. In the fixed period examinations, the self-esteem of the student and self-determination were enhanced by the fact that the students were allowed to weigh themselves and record the information on their charts. Because Finnish schools do not have lessons in health care, it would be beneficial to carry out health examinations in the form of health discussions in at least the fifth and sixth grades. This would make it possible to address psychic and physical changes more deeply. The aim is to foster the selfconfidence of young persons and make it easier for them to accept their own changing bodies. Keywords: school health care, puberty, health promotion, health examination, collectivism Filed and Stored at: Diaconia Institute Library, Alppikatu, Helsinki

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 OSA I HANKKEEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 4 Sivu 2 YHTEISÖKUVAUS VANHASTA PUISTOLASTA JA HELSINGIN 4 KAUPUNGIN PUISTOLAN ALA-ASTEEN KOULUSTA 2.1 Taustatietoja alueesta Tilastotietoa alueesta Helsingin kaupungin Puistolan ala-asteen koulu Taustatietoja koulusta Koulutoiminnan tavoitteita Koulun ja kodin välinen yhteistyö Koulun sisäiset moniammatilliset työryhmät Oppimiskäsitys 10 3 KOULUTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENEDISTÄMINEN Kouluterveydenhuollon historiaa Terveydenedistäminen Terveyskasvatus Terveyskokemus Terveydenhoitajan toiminnan kuvausta Puistolan ala-asteella Kouluterveydenhoitaja terveyskasvatuksen toteuttajana Terveyskasvatuksen menetelmät Ryhmäkeskustelu terveyskasvatuksessa Terveyskeskustelu Eettistä pohdintaa 23 4 TERVEYDENHOITAJA VIIDESLUOKKALAISTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKIJANA, TERVEYSTARKASTUKSEN SISÄLTÖÖN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Nuoruusiän psyykkinen kehitys Murrosikä Koululaisten kokema terveys murrosiässä Tyttöjen murrosiän kehitys 29

4 4.4.1 Murrosiän ulkoiset merkit Kuukautiset Poikien murrosiän kehitys Seulatutkimukset Kasvun seuranta Painon määrittyminen Näön seulonta Skolioosiseula 36 OSA II TOIMINTAMALLIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 38 5 TUNTISUUNNITELMAT, TOTEUTUKSET JA ARVIOINNIT Hankkeen tausta-ajattelua Tyttöjen murrosiän tuntisuunnitelma Toteutus Arviointi Poikien murrosiän tuntisuunnitelma Toteutus Arviointi 46 6 RYHMÄTERVEYSKESKUSTELUT Tyttöjen ryhmäkeskustelusuunnitelma Poikien ryhmäkeskustelusuunnitelma Toteutus Arviointi 55 7 OPPILAAN HENKILÖKOHTAINEN TAPAAMINEN Tavoitteet Toteutus Arviointi 60 8 HANKKEEN ARVIOINTI 61 9 POHDINTA 64 LÄHTEET 67

5 LIITTEET Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Kirje vanhemmille Luokanopettajan arviointi Kouluterveydenhoitajan arviointi Tutkimuslupahakemus

6 TERVEYSTARKASTUKSESTA TERVEYSKESKUSTELUUN, RAPORTTI KOKEILUSTA PUISTOLAN ALA-ASTEELLA VIIDESLUOKKALAISILLE SUUNNATUSTA RYHMÄTERVEYSTARKASTUKSESTA SYKSYLLÄ 2000 Anne Wahlroos Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö

7 2 1 JOHDANTO Kiinnostukseni kouluterveydenhuoltoa kohtaan lähti luettuani lehdistä artikkeleita, kuinka kouluterveydenhuolto on kriisissä. Resursseja on vähän, ja paineita työn kehittämiselle on paljon. Aihetta on puitu lehdistössä ja yleisön osastoilla jo melko pitkään. Syksyllä 2000 on Helsingin kaupungin terveysvirasto lisännyt resursseja kouluterveydenhoitoon ja myös terveystarkastuksia on tarkennettu. Ollessani harjoittelujaksolla koululla opiskelijana keväällä 2000 ja tehdessäni oppilaille terveystarkastuksia, mietin voisiko jotakin mahdollisesti tehdä toisella tavalla. Mielestäni terveystarkastukset keskittyivät pitkälle seulontatutkimuksiin, jotka tietenkin ovat tärkeitä ja joilla mitataan lapsen kasvua ja kehitystä. Kuitenkin tuntui välillä turhauttavalta kertoa jokaiselle lapselle samat asiat erikseen esim. terveellisestä ravinnosta. Ajattelin, että olisi mielekkäämpää pitää pienryhmätuokioita, jossa voisimme yhdessä keskustella aiheesta. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kehitellä uusi toimintamalli viidesluokkalaisten terveystarkastukseen ja kuvailla siitä saamiani kokemuksia. Koska murrosiän käsittely kuuluu viidennen luokan opetussuunnitelmaan, sen voisi mielestäni kytkeä terveystarkastuksen yhteyteen. Toimintamalli koostuu kolmivaiheisesta terveyskeskusteluprosessista, johon kuuluu ohjaus tunti murrosiästä oppilaiden kysymysten pohjalta, ryhmäkeskustelutuokio, jonka aiheen oppilaat ovat itse valinneet sekä yksilö keskustelu jokaisen oppilaan kanssa. Sekä ryhmäkeskustelun ja yksilökäynnin yhteydessä toteutetaan myös seulatutkimukset. Kolmivaiheisen terveyskeskusteluprosessin lähtökohtana on yhteisöllinen terveyden edistäminen, joka perustuu empowerment-käsitteeseen. Se tarkoittaa oppilaiden voimavaroista lähtevää toimintaa ja osallistumista oman

8 3 ja lähiyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Tossavaisen mukaan kouluterveydenhoitotyön kehittämisen haasteet ovat yhteisöllisten terveyden edistämisen työmenetelmien kehittäminen ja työn kohteen laajentaminen yksilökeskeisyydestä yhteisökeskeisyyteen. (Jakonen, Turunen & Tossavainen 2000, 8-9.) Yhteisölähtöisen terveydenedistämisen yhtenä lähtökohta on oppilaiden oman ympäristön tunteminen. Tämän vuoksi kuvaan tilastokeskuksen tietoihin perustuen oppilaiden kotiseutua ja vanhempien sosiaalista taustaa. Puistolan ala-astetta kuvaan oppilaiden oppimisympäristönä. Opinnäytetyössäni tärkeällä sijalla on moniammatillinen yhteistyö luokan opettajan ja kouluterveydenhoitajan kanssa. Myös yhteistyö lasten vanhempiin on tärkeä.

9 4 OSA I HANKKEEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 2 YHTEISÖKUVAUSTA VANHASTA PUISTOLASTA JA HELSINGIN KAUPUNGIN PUISTOLAN ALA-ASTEEN KOULUSTA 2.1 Taustatietoja alueesta Yhteisökeskeinen terveydenhoito edellyttää tietojen keräämistä väestöstä ja yhteisöstä. Yhteisöanalyysillä kartoitetaan keinoja toteuttaa yhteisökeskeistä terveydenhoitoa, jolla vastataan yhteisön tarpeisiin. (Etzell, Korpivaara, Lukkarinen, Nikula, Pekkarinen, Peni & Värmälä 1998, 54.) Teen yhteisökuvauksen Vanhasta Puistolasta (postinumero Hki 76). Alueella keskityn kuvaamaan Puistolan ala-astetta. Opinnäytetyöni kannalta on mielestäni tärkeää tuntea myös oppilaiden taustoja esim. vanhempien koulutusta ja palkkatietoja. Puistolan omakotialue syntyi vuosisadan alussa Ab Parkstad- Vandapuistokylä- nimisen yhtiön alullepanemana. Puistolan aseman ympäristöstä asutus levisi laajalle varsinkin radan itäpuolelle. Puistolan ja Heikinlaakson pientaloalueilla on jäljellä vielä vanhoja vuosisadan alkupuolen huviloita, mutta pääosin rakennuskanta on korvautunut uudemmilla, usein rivitaloilla luvulla Puistolaan rakennettiin paljon, ja rakentaminen on edelleen voimakasta tällä alueella. Lasten, erityisesti koululaisten, osuus väestöstä on Helsingin korkeimpia.

10 Tilastotietoa alueesta 1 % 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 24 % Kuluttajarakenne 42 % Palkansaajat Lapset 0-14v Eläkeläiset Opiskelijat Työttömät Yrittäjät Muut Kotiäidit 9 % 8 % 6 % 6 % Ammattirakenne 27 % Hallinto- ja tstotyö Teknis- ja luonnontieteell. Teollinen työ Hoivatyö Kaupallinen 9 % 9 % 13 % 13 % Palvelutyö Muu Opetustyö Kuljetus- ja liikenne Sosioekonominen rakenne 2 % 5 % 7 % 27 % 7 % Alemmat toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Eläkeläiset Työntekijät 15 % 17 % 20 % Johtajat Muut Yrittäjät

11 6 Asumistapa 20 % OK-taloasunnot 45 % Rivitaloasunnot 35 % Kerrostaloasunnot (Tilastokeskus 1998.) Puistola on asuinalueena viehättävä omakotialue, jossa vanha ja uusi rakentaminen kulkevat käsikädessä toisiansa kunnioittaen. Alue on myös tilastokeskuksen mukaan erinomaisen ostovoiman pientaloalue kaupunkitaajamassa. (Tilastokeskus 1998.) Koululla mielestäni alueen sosiaalinen rakenne näkyi siinä, että lapsilla oli paljon harrastuksia ja myös säännöllinen elämänrytmi. Lasten puheista kävi ilmi, että vanhemmat pyrkivät kontrolloimaan esim. television katselua. Sain myös sellaisen käsityksen, että perheet harrastavat ja matkustavat paljon yhdessä lomaaikoina. 2.3 Helsingin kaupungin Puistolan ala-asteen koulu Taustatietoja koulusta Kansakoulu toiminta Puistolassa on alkanut jo syksyllä Aluksi koulu toimi alueen taloissa vuokralaisena, ja syksyllä 1924 koulutoiminta aloitettiin nykyisellä tontilla hirsirakennuksessa. Puukoulu kuitenkin paloi talvella Palaneen koulun tilalle rakennettiin uusi komea kivirakennus, joka on tälläkin hetkellä käytössä. Vuosien kuluessa koulu kävi kuitenkin ahtaaksi, ja samalle

12 7 tontille rakennettiin 1964 Puistolan kansakoulun lisärakennus, joka on nykyinen alakoulu. Vuosina 1997 ja 1998 koulua on jälleen laajennettu kahdella viipalekoululla Torpalla ja Kartanolla. Puistolan ala-asteen koulussa on 662 oppilasta, ja se on oppilasmäärältään Helsingin suurimpia kouluja. Kouluun tulee myös oppilaita Vantaalta sekä eri puolilta koillista Helsinkiä, lähinnä kielivalintojen takia. (www.puisa.edu.hel.fi.) Koulutoiminnan tavoitteita Koulussa toimii 25 luokkaa, joista kuusi on viidettä luokka-astetta. Osa luokista on VSOP luokkia, joka tarkoittaa vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta. Näissä luokissa on yhdistetty kaksi luokka-astetta samaan luokkaan. Tällaisia luokkia on toisen ja kolmannen yhdistelmä, sekä kolmannen ja neljännen yhdistelmä sekä neljännen ja viidennen yhdistelmä. Yhdistelmä luokkia on yhteensä kahdeksan. Haastattelin opettajaa, joka opettaa yhdistelmä luokkaa, ja hänen mukaansa opettajien välinen yhteistyö tiivistyy näissä luokissa. Opettajat tekevät parinsa kanssa tiivistä yhteistyötä kahden luokan opetuksessa. Opettajien työ on ollut tähän mennessä hyvin itsenäistä ja yksinäistäkin. Pari työskentely avartaa ja luo uusia toimintamalleja opettajien työhön. Myös opettajan ja terveydenhoitajan välistä yhteistyötä voitaisiin hyvin kehittää. Omassa ryhmäterveyskeskusteluprosessissani on tärkeää opettajan ja terveydenhoitajan välinen yhteistyö. Näin voidaan sada tietoja ryhmästä sekä täydentää toinen toistensa opetusta. Opettaja ja terveydenhoitaja voisivat myös yhdessä toteuttaa ryhmätuokioita. Opettajia koululla toimii rehtori mukaan lukien kolmekymmentä kahdeksan. Opettajien keskinäistä yhteistyötä hieman haittaa se, että koulu rakennuksia on neljä. Kahdessa koulurakennuksessa on opettajien huoneet. Opettajat

13 8 kuitenkin pyrkivät tulemaan kahdentoista välitunnilla pääkoulun opettajienhuoneeseen tapaamaan toisiaan. Koulun toiminta-ajatus on seuraavanlainen: Puistolan ala-asteen koulu on oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan työpaikka, jossa yhteisillä tavoilla luodaan hyvät edellytykset oppimiselle ja kasvamiselle. (Koulun opetussuunnitelma ) Koulu pitää erittäin tärkeänä terveen itsetunnon luomista oppilaille. Myös yhteistyökyky, työskentelytaidot, perustiedot ja -taidot ovat tärkeitä oppia. Ympäristö ja yhteiskunta hahmottuu oppilaille yhteistyössä kotien ja lähiyhteisön kanssa. Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuu luonnosta kuuluu myös tähän. (Koulun opetussuunnitelma ) Koulun ja kodin välinen yhteistyö Koulun ja kodin välinen yhteistyö nähdään tärkeänä. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on molemminpuolinen tuntemus, jossa tukena ovat myös koulun aktiivinen johtokunta ja vireä vanhempainneuvosto. Koululla järjestetään myös vanhempainiltoja eri teemoista. Myös opettajat ja huoltajat tapaavat lukuvuosittain ns. vanhempainvarteissa. Koululla järjestetään myös lukuvuoden aikana avoimien ovien päivä. Tällöin vanhemmat voivat tutustua kouluun ja käydä maistelemassa kouluruokaa. Kerran kuussa lähetetään myös koulun oma lehtinen nimeltä Reppu Extra jokaisen koululaisen kotiin. Lehti toimii hyvin tiedon välittäjänä, ja vanhemmat saavat informaatiota koulun tapahtumista. Koulussa ollaan myös huolestuneita alueen nuorisomäärän kasvusta. Kuinka järjestetään mielenkiintoista tekemistä nuorisolle, jottei syntyisi ongelmia alueella. Koulu on lähdössä mukaan koko kylä kasvattaa projektiin.

14 9 Projektissa vanhemmat ottavat vastuun omista ja muiden lapsista. Pyritään luomaan yhteiset pelisäännöt, joita noudatetaan. Puistolaan on kehitelty vireää nuorten toimintaa. Perjantai iltaisin toimii nuorisokahvila, jota kaupungin nuorisotyöntekijä vetää. Nuorisotyöntekijä ohjaa myös jalkautumisprojektia. Hän ottaa aina perjantai iltaisin yhden vanhemman mukaansa, ja he lähtevät kiertelemään ympäri Puistolaa. He keräävät tyhjiä pulloja leikkipuistosta ja juttelevat nuorison kanssa. Näin ehkäistään alueen ilkivaltaa. Puistolan kirkolla järjestetään myös nuorteniltoja jotka on suunnattu kuudes ja seitsemäs luokkalaisille. Kirkon työntekijät ovat vieneet kouluille kutsut, jotta nuoret osaisivat tulla yhteiseen illanviettoon. Muita yhteistyökumppaneita ovat alueen urheilujärjestö, päiväkodit, yläaste, muut ala-asteen koulut, kirjasto, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä aluepoliisi. Myös Mannerheimin lastensuojeluliitto on yhteistyö kumppani Puistolan alueella. Koululla on vielä ystävyys koulu Unkarissa. Puolin ja toisin on tehty vierailu leirikoulun muodossa Koulun sisäiset moniammatilliset työryhmät Koulussa työskentelee opettajien lisäksi terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, kaksi erityisopettajaa, kouluisäntä, keittiön henkilökunta, kanslisti sekä siivoushenkilökunta. Koululla toimii koulun kriisivalmiusryhmä. Siihen kuuluvat rehtori, terveyden-hoitaja, psykologi, kuraattori sekä kaksi opettajaa. Kriisiryhmä toimii onnettomuus-tilanteissa esim. oppilaan tai koulun henkilökuntaan kuuluvan kuoleman-tapauksessa. Kriisi voi olla myös väkivaltatilanne tai onnettomuus. Se voi koskea koko koulua tai yksittäistä luokkaa.

15 10 Oppilashuoltoryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, psykologi, koulukuraattori, opettaja, rehtori sekä erityisopettajat. Puistolan ala-asteella oppilashuoltoryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Käsiteltäviä aiheita voivat olla mm. kurinpidolliset ongelmat, kiusaamistapaukset, poissaolot, oppimisvaikeudet tai vanhempien esille tuomat asiat. Koulussa toimii myös oppilaskunta, jonne valitaan yksi edustaja jokaiselta luokalta (1-6 luokat). Näin oppilaat voivat myös vaikuttaa joihinkin koulutyötä koskeviin päätöksiin. He saavat mm. tehdä ruokalistan kerran syksyllä ja keväällä annettujen mahdollisuuksien rajoissa. Oppilaskunnassa on mukana yksi opettaja jäsen Oppimiskäsitys Rauste von Wright (1997, 22-25) kuvaa nykyistä koulutusajattelua kolmiolla, johon kuuluvat tavoite, toteutus ja arviointi. Koulutus nähdään refleksiivisenä ja itseään korjaavana prosessina, jonka jokaiseen vaiheeseen sekä opettajan että oppilaan odotetaan osallistuvan aktiivisesti. Tavoitteita, opetusta ja arviointia tulee kokoajan peilata toisiinsa. Opiskelun onnistumisen kannalta on oleellista, että opettajan luomassa opiskeluympäristössä viriää tarkoituksenmukaisia kysymyksiä, joihin oppija hakee vastauksia kokeilun, ymmärtämisen ja ajattelun varassa. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan tieto ei siirry, vaan oppija konstruoi sen itse. Muistiin eivät taltioidu tekstit tai tapahtumat sinänsä, vaan se mitä kulloinkin olemme tarkkailleet, hahmottaneet ja tehneet. Uusi tieto rakentuu aina jo opitun tiedon päälle. (Rauste von Wright & von Wright 1994, ) Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus, että oppilas pystyisi käsittelemään terveyttä koskevaa tietoa, asettamaan itselleen oman terveytensä kannalta tärkeitä tavoitteita ja toimimaan tavoitteidensa suuntaisesti.

16 11 Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisessa tapahtuu sekä uuden oppimista että vanhan tiedon poisoppimista. Oppilas oppii uutta tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toisaalta taas itse hankkimalla tietoa toiminnan kautta. (Terho ym. 2000, 27-28). Leppilammen ja Piekkarin 1998 mukaan oppiminen on seuraavaa: 1. Konstruktiivistä, oppijan omakohtaista ja aktiivista ymmärtämistä, taitojen rakentamista ja tiedon etsintää ja käsittelyä. 2. Kumulatiivistä, oppiminen perustuu aina aikaisemmin opittuihin tieto- ja taitorakenteisiin. 3. Itseohjautuvaa, oppijalla on taitoja suunnitella, hallita ja arvioida omaa toimintansa. 4. Tavoitesuuntautunutta, oppimista tapahtuu myös sattumalta, mutta hyvä oppiminen on mielen, kehon, ympäristön ja tilanteen prosessien yhdistelmä. 6. Yhteistoiminnallista, vuorovaikutuksen avulla tietoa prosessoidaan sosiaalisesti ja luodaan näin uusia merkityksiä. (Koli, Nurmijoki & Romppanen 2000, 29.) Puistolan ala-asteen koulussa opetus perustuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. (Koulun opetussuunnitelma )

17 12 3 KOULUTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENEDISTÄMINEN 3.1 Kouluterveydenhuollon historiaa Ensimmäiset kouluhoitajattaret palkattiin kouluille 1920-luvulla Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimesta. Ruotsinkielisellä puolella Samfundet Folkhälsan palkkasi ensimmäiset kouluhoitajattaret lääkäreiden avuksi. Kouluhoitajakurssi aloitettiin syyskuussa 1922 Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimesta luvulla kouluterveydenhuolto kehittyi nopeasti. Koululääkärit tekivät entistä enemmän yksilöllisiä terveystarkastuksia. Kuitenkin löydetyt vaivat ja häiriöt jäivät usein hoitamatta. (Terho, Ala-Laurila, Laakso, Krogius & Pietikäinen 2000, 18.) Kouluhoitajien keskeisenä työmenetelmänä oli kotikäynti. Kotikäynnin tavoitteena oli valvoa annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Kotikäynnillä oli myös mahdollista tutustua oppilaan taustatekijöihin ja tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa. (Varjoranta & Pietilä 1999, 11.) Koululaisten terveydenedistämiseksi terveyssisaret pitivät luvuilla terveyspakinoita riittävän unen, ulkoilun, kahvinjuonnin lopettamisen ja sopivan ravinnon merkityksestä. Valistusta havainnollistettiin kuvatauluin ja jakamalla kirjallista materiaalia. Koululaisia pyrittiin myös motivoimaan hygieniasta huolehtimiseen. Keinona käytettiin arvosanaa puhtaudesta. Myös luokkien välisiä kilpailuja pidettiin kyseisestä aiheesta. Luokissa järjestettiin myös puhtaustarkastuksia painopisteenä syöpäläistarkastus. (Varjoranta & Pietilä 1999, ) Lait kunnallisista terveyssisarista ja äitiys- ja lastenneuvoloista 1944 loivat perustan suomalaisen ehkäisevän terveydenhuollon nopealle kehittymiselle. Kouluilla terveyssisarilla oli yksilöllisten tarkastusten lisäksi

18 13 terveyskasvatusohjelmia, joihin sisältyi terveysaiheisten oppituntien pitäminen. Yhteistyö opettajien kanssa oli hyvä ja kiinteä. ( Siivola 1985, 172) Vuonna 1952 tuli voimaan laki kansakoulujen lääkäritoiminnasta. Lääkärin tuli myös huolehtia koulun henkilökunnan terveydenhuollosta. Kouluterveyden-huollolle loi uusia vaatimuksia äitien työssä käymisen lisääntyminen sekä muuttovirta maalta kaupunkeihin luvuilla. Kouluterveydenhuollossa oli tyypillistä ryhmätilaisuudet, joissa valistettiin esim. tupakan ja alkoholin haitallisuudesta. Terveydenhoitajia koulutettiin 1960-luvulla ohjaajiksi vanhempainryhmiin. Ryhmätyötä pidettiin hyvänä keinona vaikuttaa ihmisten asenteisiin, myös vertaistuki ryhmän jäsenten välillä oli tärkeää. (Varjoranta & Pietilä 1999, ) Kansanterveyslaki tuli voimaan 1972, joka yhdenmukaisti kouluterveydenhuollon maassamme. Kouluterveydenhuolto jakaantui kolmeen toiminnalliseen osa-alueeseen, joita olivat koulun terveydellisten olojen valvonta, oppilaskohtainen terveydenhuolto ja terveyskasvatus luvulla kiinnitettiin huomiota oppilaan kokonaisvaltaiseen huolehtimiseen. Terveyskasvatukselle annettiin enemmän voimavaroja luvulla kouluterveydenhuolto kehittyi yhteisölliseen suuntaan. Ymmärrettiin, että tarvitaan yhteistyötä eri sektoreiden ja perheen välillä, ennen kuin päästään toivottuun tulokseen. Nuorten parissa työskentelevät verkostoituivat ja oppilashuoltoryhmien merkitys korostui. Samalla kuitenkin kouluilta vietiin resursseja muihin terveydenhuollon sektoreihin. Näin tapahtui pikkuhiljaa kouluterveydenhuollon alasajo. Nuorten päihdeongelmat ja mielenterveysongelmat kasvoivat, ja kouluterveyden-huollolla ei ollut resursseja vastata tarpeeseen luvulla on kouluterveydenhuollon haasteena kehittyä entistä enemmän lasten ja nuorten muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Resursseja on lisätty ja on ymmärretty taas arvostaa kouluterveydenhuoltoa kokonaisvaltaisena toimintana. Kouluterveydenhuollon keskeiset alueet ovat kouluyhteisön ja kouluympäristön

19 14 terveydenhoito sekä oppilaskohtainen terveydenhoito. (Terho ym. 2000, ) 3.2 Terveydenedistäminen Terveydenedistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten omia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja ympäristön terveyteen. Terveyden edistämisessä korostuu toisaalta yksilöllinen näkökulma, toisaalta sosiaalisen terveyden merkitys. Terveyden edistämisen yksi väline on terveyskasvatus. (Etzell ym. 1998, 134.) Terveyden edistämistä voidaan toteuttaa kouluissa monista teoreettisista lähtökohdista käsin. Eri lähestymistavoista voidaan erottaa kapeasta viitekehyksestä toteutettavat perinteiset ja modernit kasvatusmallit sekä laajasta viitekehyksestä etenevät suunnittelija ja empowerment-mallit. Nykyään korostetaan voimavaralähtöisiä malleja. Empowerment-mallissa korostuu koko kouluympäristön ja sosiaalisten suhteiden vaikutus nuoren terveyden edistämiseen. (Varjoranta & Pietilä 1999,7-8.) Ottawan asiakirjan (1986) mukaan terveyden edistämisen periaatteiden mukaan yhteisön kehittäminen pitää perustua sen omiin henkisiin ja aineellisiin voimavaroihin. Toiminnan tärkeä tavoite onkin tukea antavien ympäristöjen luominen. Perttilä (1999, 70-73) jakaa terveydenedistämisen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoille. Yksilötasolla terveydenedistäminen tarkoittaa ihmisen omaa vastuuta ja valintaa. Yksilö voidaan nähdä toimijana tai toiminnan kohteena. Tavoitteena on henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen. Yhteisöllinen terveydenedistäminen tarkoittaa alhaalta ylöspäin toimintaa yhteisöön kuuluvien

20 15 hyväksi. Tässä mallissa hyödynnetään kansalaisten ja yhteisöjen voimavaroja ja mahdollisuuksia tukea toisiaan. Yhteisöllisen terveydenedistämisen ydinkäsite on empowerment, joka tarkoittaa voimavaroihin pohjautuvaa lähestymistapaa. Tähän käsitteeseen sisältyy ihmisten osallistuminen ja huomion kiinnittäminen omaan ja lähiyhteisön hyvinvointiin. Mm. erilaiset pienryhmätoiminnan muodot sisältyvät yhteisölliseen terveydenedistämiseen. Yhteiskuntatason terveydenedistäminen tarkoittaa terveysvaikutusten huomioonottamista kaikessa päätöksenteossa. Se on toimintaa, joka edistää terveyttä sosiaalisten ja ympäristöllisten keinojen avulla mm. toimintaa kehittämällä ja resurssien tasapuolisella jaolla. Tarkoituksena on vaikuttaa mm. työttömyyteen, asunnottomuuteen ja tulonjakoon. Omassa työssäni yhteisölähtöinen terveydenedistäminen on lähtökohtani. Tähän perustuu oppitunnit, terveyskeskustelut ja -tarkastukset Terveyskasvatus Terveyskasvatus on terveyden edistämisen alakäsite. Terhon ja Vakkilaisen mukaan (1993, 21-22) terveyskasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, millä pyritään vaikuttamaan oppilaan tietoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen terveyttä edistävästi. Terveyskasvatuksen tehtävänä on myös saada oppilaat ymmärtämään vastuunsa omasta ja ympäristönsä terveydestä. Nuoren käsitys omasta terveydestään on tärkeä, koska terveys ymmärretään elämän voimavaraksi. Vetämissäni terveyskeskusteluissa painotan nuorille vastuun ottamista omasta terveydestään ja pyrimme löytämään keinoja elämänhallintaan. Terveyskasvatuksen tulee olla tietoon perustuvaa ja päämäärähakuista. Tulisi pyrkiä nuorten elämäntavasta lähtevään oppilaskeskeiseen työskentelyyn. Nuoren omaksumilla elämäntavoilla on merkitystä siihen, kuinka hän

21 16 vanhempana elää. Koulun terveysopetuksen tärkeä tehtävä on auttaa nuorta jäsentämään tiedon runsautta, jonka kanssa hän on päivittäin tekemisissä. Terveyskasvatus on lyhyesti määriteltynä terveyden edistämistä kasvatuksen ja viestinnän keinoin. (Terho ym. 1993, 21-22; Korhonen 1998, 6, 44.) Koulun terveyskasvatuksella on kolme laajaa tehtävää: sivistävä, virittävä ja mielenterveyttä tukeva tehtävä. Näin tuetaan oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä terveyttä edistävää käyttäytymistä (Terho ym. 2000, 26-27). Antikaisen (1993, 71) mukaan terveydenhoitajien työ on kokonaisuudessaan terveyskasvatusta, sillä kaikella toiminnalla ja vuorovaikutuksella on tarkoituksena edistää asiakkaan terveyttä. Terveydenhoitajan tulee tunnistaa omat arvonsa ja terveyskasvatusnäkemyksensä, jotta hän voisi olla hyvänä ohjaajana toisille. Kouluterveydenhuollon toiminnasta tehdystä selvityksestä käy ilmi, että keskeisimpiä terveyskasvatuksen menetelmiä kouluilla on yksilökohtainen neuvonta, pienryhmät ja luokkakohtaiset oppitunnit. Terveydenhoitajat osallistuvat eri luokka-asteilla terveyskasvatusoppituntien pitämiseen. Keskeisimpiä aihealueita ala-asteella ovat ravinto, liikunta ja murrosiänkehitys. Lappeenrannassa on kokeiltu pienryhmätoimintaa, johon on osallistunut oppilaiden lisäksi heidän vanhempansa, terveydenhoitaja, psykologi, kotitalousopettaja ja liikunnanopettaja. Ryhmässä on työstetty painonhallintaa ja valmistettu ruokaa yhdessä. Lapissa on kokeiltu ensiaputaitojen opetusta saman tyyppisesti. (Varjoranta & Pietilä 1999, ) Terveyskokemus Arja Häggman - Laitila (1999, 54) on kehittänyt kuvailevan teorian yksilöllisistä terveyskokemuksista. Uutta tutkimuksessa on tuotettu tieto

22 17 jäsentymättömästä terveyskokemuksesta. Tutkimuksen mukaan on erittäin tärkeää huomioida, kuinka henkilö itse kokee oman terveytensä. Kokeeko hän terveytensä kokonaisvaltaisena ja sisältäpäin määrittyvänä, tai osittuvana ja ulkoapäin määrittyvänä vai onko terveyskäsitys jäsentymätön. Häggman Laitilan tutkimus tukee Terhon ja Vakkilaisen (1993, 2) näkemystä, että terveyskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena kouluterveydenhuollossa on, että jokaiselle oppilaalle muodostuisi käsitys terveyden merkityksestä ihmiselle, yleisistä terveyttä edistävistä tekijöistä sekä niistä toimenpiteistä, joilla oppilas voi edistää omaa ja muiden henkilöiden terveyttä. Sihvolan (2000, 18, 19) väitöskirjan mukaan terveyskokemukset näyttävät tärkeiltä jo 7- vuoden iässä. Kouluterveyskäräjät 1996 nostivat kouluterveydenhuollon ongelmat julkisuuteen. Ala-asteikäisistä lapsista on ollut vähän tutkimustietoa tähän asti, varsinkin sellaista, jossa lapset itse kertovat tietoa. Välimaan väitöskirjan mukaan (2000, 154) lapsen ja nuoren minäkuvan kehittäminen positiiviseen suuntaan on yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä. Omakohtaiset terveyden kokemukset ovat olennainen osa terveydenedistämistä ja terveyskasvatusta. Koulujen antamalla terveysopetuksella on näin ollen tärkeä sija nuorten maailmaan Terveydenhoitajan toiminnan kuvausta Puistolan ala-asteella Yhteisökeskeisen terveydenhoitajan työn lähtökohtana on koko perheen ja kouluyhteisön terveys ja turvallisuus ja siinä ilmenevät ongelmat. Työhön kuuluu myös sairaanhoito. Kouluterveydenhuolto tavoittaa jatkuvasti lähes kaikki lapset ja nuoret. (Hiller-Ikonen 1999, 51, 56; Etzell ym. 1998, 221.) Tossavaisen mukaan kouluterveydenhoitotyön kehittämisen ajankohtaiset haasteet ovat yhteisöllisten terveyden edistämisen työmenetelmien kehittäminen ja työn kohteen laajentaminen yksilökeskeisyydestä

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä

WWW.TERKKARI.FI. Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä WWW.TERKKARI.FI Terveydenhoitajien neuvontatyön tueksi laadukkaita internetsivuja seksuaaliterveydestä Pia Kiiski Mirja Tanttula Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen Tiina Peksiev Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä IDEOITA JA VIRIKKEITÄ

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä 1 SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä Taina Karman Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot