Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti"

Transkriptio

1 1 / 6 Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistetiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttö Pakkassuoja-aine Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Kraul & Wilkening u. Stelling KG GmbH & Co., Lohweg 39, D Hannover Puhelin ++49 (0) 511/ , Telefax ++49 (0) 511/ Asiantuntijan sähköpostiosoite: Hätäpuhelinnumero Neuvonta-asema myrkytysoireissa: Puh.: Yrityksen hätänumero: Puh (0) 511/ Ihmiselle Katso kohta 11 ja 15. Valmiste on luokiteltu normin 1999/45/EY mukaan vaaralliseksi. Tuote on helposti syttyvä. Ympäristölle Katso kohta VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kem. merkki % Alue Symboli R-lausekkeet EINECS, ELINCS Rekisteröintinumero (ECHA) DNEL PNEC Butanoni Aine, jolle on voimassa EY-altistusraja-arvo. 1 -< 20 F/Xi Etyleeniglykoli Aine, jolle on voimassa EY-altistusraja-arvo. 1 -< 20 Xn R-lauseiden täydellinen muoto, katso kohtaa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Hengitys Henkilö vietävä raittiiseen ilmaan ja kutsuttava oireista riippuen lääkäri. Henkilö poistettava vaara-alueelta. 4.2 Silmäkosketus Huuhdeltava runsaalla vedellä useamman minuutin ajan, tarvittaessa käännyttävä lääkäriin puoleen. 4.3 Ihokosketus

2 2 / 6 Pestävä perusteellisesti runsaalla vedellä ja saippualla, saastuneet, aineesta kastuneet vaatekappaleet on riisuttava viipymättä, mikäli ihon ärsytystä (punoitusta jne.) esiintyy, on otettava yhteys lääkäriin. 4.4 Nieleminen Ei saa pakottaa oksentamaan, mentävä heti lääkäriin. Pidettävä käyttöturvallisuustiedote mukana. 4.5 Ensiavussa tarvittavat erikoistoimenpiteet e.t. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Alkoholia kestävä vaahto Vesiruisku CO2 Vaarassa olevia säiliötä jäähdytetään vedellä. 5.2 Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä Täysvesiruisku 5.3 Erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat aineesta tai valmisteesta itsestään, palamistuotteista tai tuloksena syntyvistä kaasuista Tulipalossa voi kehittyä: Hiilioksidit Räjähtävät höyry/ilmaseokset Vaarallisia höyryjä, ilmaa raskaampia. 5.4 Erityiset palomiesten suojavarusteet Ympäristöilmasta riippumaton hengityssuojain. Tarvittaessa täyssuoja 5.5 Muita ohjeita Saastunut sammutusvesi hävitetään viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Katso kohtaa 13, sekä henkilökohtaiset suojavarusteet, katso kohtaa Henkilökohtaiset suojatoimet Eristettävä sytytyslähteistä, tupakanpoltto kielletty. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta sekä aineen hengittämistä. Varottava mahd. liukastumisvaaraa. 6.2 Ympäristövahinkojen estäminen Padottava suurempien määrien vapautuessa. Vältettävä pääsy pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään. Ei saa päästää ohentamattomana viemäristöön. 6.3 Puhdistusohjeet Kerättävä talteen nestettä sitovalla aineella (esim. yleissidosaineella) ja hävitettävä kohdan 13 mukaisesti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Turvallisen käsittelyn ohjeet: katso kohta 6.1 Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty. Käytettävä ainoastaan käyttöohjeiden mukaista työmenetelmää. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Estettävä staattisen sähkön latautuminen. Käytettävä räjähdysturvallisia laitteita. Etiketin ja käyttöohjeiden huomautukset on huomioitava. 7.2 Varastointi Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Tuotetta ei saa varastoida käytävissä ja portaikoissa. Ei saa säilyttää yhdessä paloaedistävien ja itsesyttyvien aineiden kanssa. Säilytettävä vain alkuperäispakkauksissa ja suljettuna. Liuottimia kestävä lattia

3 3 / 6 Ota huomioon erikoisia säilytysehtoja (Saksassa esim. "Betriebssicherheitsverordnung"). Erikoiset varastointiolosuhteet: Katso kohta 10 Säilytettävä viileässä. Suojattava auringonpaahteelta sekä lämmönvaikukselta. 8.1 Altistumisen raja-arvot 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Kem. merkki Butanoni % Alue:1 -< 20 HTP-arvo (8 h): 200 ppm (600 mg/m3) (EY) HTP-arvo (15 min): 100 ppm (300 mg/m3) (HTParvo HTP-arvo (kattoarvo): -- (15 min)), 300 ppm (900 mg/m3) (EY) - BRA : --- Muut tiedot: iho Kem. merkki Etyleeniglykoli % Alue:1 -< 20 HTP-arvo (8 h): 20 ppm (50 mg/m3) (HTP-arvo HTP-arvo (15 min): 40 ppm (100 mg/m3) (HTParvo HTP-arvo (kattoarvo): -- (8 h)), 20 ppm (52 mg/m3) (EY) (15 min)), 40 ppm (104 mg/m3) (EY) - BRA : --- Muut tiedot: iho Kem. merkki Etanoli % Alue: HTP-arvo (8 h): 1000 ppm (1900 mg/m3) HTP-arvo (15 min): 1300 ppm (2500 mg/m3) HTP-arvo (kattoarvo): -- - BRA : --- Muut tiedot: --- HTP-arvo (8 h) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - (8 h) / Koncentrationer som befunnits skadliga-värd - (8 h). HTP-arvo (15 min) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - (15 min.) / Koncentrationer som befunnits skadliga-värd - (15 min.). HTP-arvo (kattoarvo) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet arvo - (kattoarvo) / Koncentrationer som befunnits skadliga-värd - (takvärde). BRA = Biologiset raja-arvot / Biologiska gränsvärden iho = ihon läpi imeytymisen. Alveolijae. ** = Tämän aineen raja-arvo kumottiin tammikuun 2006 TRGS 900:lla (Saksa) tarkoituksena sen uudelleen muokkaus. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen ehkäiseminen Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava. Tämä voidaan saavuttaa paikallisella imulla tai yleisellä ilmanpoistolla. Jos tämä ei riitä pitoisuuden pitämistä kattoarvojen alapuolella, on käytettävä tarkoituksenmukaista hengityssuojaa. Yksinomaan voimassa, jos tässä spesifioidaan altistuksen raja-arvoja. Hengityksensuojaus: Ylitettäessä maksimaalisen työpaikkakonsentraatioan-arvo (HTP-arvo). Hengitysuojain suodin A (EN 14387) Käsiensuojaus: Liuttomia kestävät suojakäsineet (EN 374). Käsivoiteen käyttö suositeltavaa. Nitriliset suojakäsineet (EN 374) Silmiensuojaus: Tiiviit suojalasit sivusuojuksin (EN 166), roiskeiden uhatessa. Ihonsuojaus: Työsuojavaatetus (esim. turvakengät EN 344, suojavaatetus pitkähihainen) Työvaiheesta riippuen. Esiliina Saappaat (EN ISO 20347) Lisätietoja käsisuojille - Testejä ei suoritettu. Valmisteiden sisällysaineiden valinta suoritettiin tunnontarkasti niistä olevien tietojen perusteella. Valinta suoritettiin käsineidenvalmistajien aineista antamien tietojen perusteella. Käsinemateriaalin lopullisen valinnan on tapahduttava läpipuhkeamisajat, permeatiolukemat ja degradaatio huomioon ottaen. Sopivan käsineen valinta ei riipu ainoastaan materiaalista, vaan myös muista laatutekijöistä, tämän lisäksi valmistajien välillä on eroja. Käsinemateriaalien kestävyyttä ei voi edeltä käsin arvioida ja siksi ne on koetettava käytössä. Käsinemateriaalin tarkka läpipuhkeamisaika on tiedusteltava suojakäsinevalmistajalta ja tässä ajassa on pitäydyttävä Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen e.t.s. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

4 4 / 6 Olomuoto: Nestemäinen Väri: Sininen Haju: Alkoholinen ph-arvo ohentamattomana: 5-7 Kiehumispiste/kiehumisalue ( C): 78 * Sulamispiste/sulamisalue ( C): * Leimahduspiste ( C): 17,5 Syttymislämpötila: 425 C * Alempi räjähtämisraja: 3,4 Vol% * Ylempi räjähtämisraja: 15 Vol% * Höyrynpaine: 59 hpa * Tiheys (g/ml): ~ 0,81 Vesiliukoisuus: Sekoittuva Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi): - 0,32 * Viskositeetti: 1,19 mpas * * Etanoli Vältettävät olosuhteet Katso kohta 7. Kuumentuminen, avoimet liekit, sytytyslähteet Sähköstaattinen lastaus Vältettävät materiaalit Katso myös kohta 7. Vältettävä kosketus muihin kemikaalioihin. Vältettävä kosketusta voimakkaisiin hapettimiin. Vältettävä kosketus voimakkaisiin happoihin. Peroksidit Happokloridit Alkaalimetallit Vaaralliset hajoamistuotteet Katso kohta STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Akuutti toksisuus sekä heti ilmenevät vaikutukset Nieltynä, LD50 rotta suu (mg/kg): 6200 * Hengitettynä, LC50 rotta hengitys (mg/1/4h): > 8000 * Ihokosketus, LD50 rotta iho (mg/kg): > * Silmäkontakti: Ärsyttävä, * Myöhemmin esiintyvät sekä krooniset vaikutukset Herkistava vaikutus: Ei, * Syöpää aiheuttava vaikutus: e.t.s. Perinnöllisyystekijöitä muuttava vaikutus: e.t.s. Hedelmällisyyttä vaarantava vaikutus: * Narkotisoiva vaikutus: Mahdollinen Muut huomautukset Ei luokistusta laskentamenetelmän mukaisesti. Voi aiheuttaa: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteella on rasvaapoistava vaikutus Silmien ärsytystä Hengitysteiden ärsytystä Päänsärkyä Pyörrytystä Vaikutus keskushermostoon Suurina annoksina: Hengenahdistusta Tajuttomuutta

5 5 / 6 Nieltynä: Pahoinvointia Oksentelua Maksavaurioita * Etanoli 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Vesivaarallisuusluokka (Saksa): 1 Itseporrastus (Saksa): Kyllä (VwVwS) Pysyvyys ja hajoavuus: OECD 94% Screening test * BOD5 0,93-1,67 COD 1,99 g/g * Käyttäytyminen jätevesilaitoksissa: Ei sisällä kaavan mukaan AOX: eja. Myrkyllisyys vesieliöille: Myrkyllistä vesiorganismeille: LC50/48h Leuciscus idus 8140 mg/l * Ekotoksisuus: k.d.v. * Etanoli 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 aine / valmistus / jäännösmäärät Jätekoodi-nro. EY: Mainittuja jäteavaimia suositellan tämän tuotteen oletetun käytön perustella. Käyttäjän erikoiskäyttötarkoituksesta ja käytöstäpoisto-olosuhteista riippuen, saatetaan mahdollisesti määrittää myös muita jäteavaimia. (2001/118/EY, 2001/119/EY, 2001/573/EY) vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset Suositus: Paikallisten viranomaisten määräykset huomioitava Esimerkiksi sopiva polttolaite likaantunut pakkausmateriaali Katso kohta 13.1 Paikallisten viranomaisten määräykset huomioitava muovipakkaukset paperi- ja kartonkipakkaukset metallipakkaukset 14. KULJETUSTIEDOT Yleiset tiedot YK-numero: 1170 Maantie- / rautatiekuljetus (ADR/RID) Luokka/pakkausryhmä: UN 1170 ETHANOL SOLUTION Luokituskoodi: LQ: 4 Merikuljetus IMDG-koodi: 3/II (luokka/pakkausryhmä) EmS: F-E, S-D Meriä saastuttava aine (Marine Pollutant): e.s. ETHANOL SOLUTION Lentokuljetus IATA: 3/-/II (luokka/lisävaara/pakkausryhmä) Ethanol solution Lisätiedot: Tässä ei huomioitu pienien erien järjestelyä. Vaarakoodi ja pakkauskoodi pyydettäessä. 3/II 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT F1

6 6 / 6 Merkintä vaarallisten aineiden ja EY-direktiivien mukaisesti (67/548/ETY ja 1999/45/EY) Symboli: F Vaaramerkinnät: Helposti syttyvä R-lausekkeet: 11 Helposti syttyvää. S-lausekkeet: (2) Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna. 16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. 23.b Vältettävä höyryn hengittämistä. 35 Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. (46) Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Lisäykset: e.s. Rajoitus huomioitava: Kyllä Nuorisotyösuojelulaki on huomioitava (saksalainen määräys). Rajoitusmääräykset on huomioitava 76/769/ETY, 1999/51/EY, 1999/77/EY 16. MUUT TIEDOT Nämä tiedot koskevat tuotetta toimitustilassa. VCI: 3 A Korjatut kohdat: 1-16 (REACH) Seuraavat lauseet ovat täydellisesti kirjoitetut aineosien R-lausekkeet (nimetään kohdassa 3). 11 Helposti syttyvää. 36 Ärsyttää silmiä. 66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 22 Terveydelle haitallista nieltynä. 22 Terveydelle haitallista myös nieltynä. Selitykset: n.a. = e.s. = ei sovellu / n.v. = e.k. = ei käytettävissä / n.g. = e.t. = ei tarkastettu / k.d.v. = e.t.s. = ei tietoja saatavilla HTP = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet / BRA = Biologiset raja-arvot AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Saksa) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Saksa) VbF = palavista nesteistä annettu määräys (Itävalta) WGK = vesivaarallisuusluokka (Saksa) - WGK3 = erittäin vesistövaarallinen, WGK2 = vesistövaarallinen, WGK1 = lievästi vesistövaarallinen / VwVwS = Hallintomääräys vesistöjä vaarantavat aineet (Saksa) VOC = Volatile organic compounds (haihtuvia org. yhdisteitä) / AOX = Adsorboituvat org. halogeeniyhdistelmät Näiden tietojen tehtävänä on kuvata tuotetta tarvittavien turvallisuusnäkökohtien kannalta, niiden tehtävänä ei ole taata määrättyjä ominaisuuksia ja nämä tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Takuu on poissuljettu. Laatinut: Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straße 2-4, D Steinheim, Puh.: , CHEMICAL / , Fax: , laatinut Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Tämän asiakirjan kopiointi tai muuttaminen on kielletty ilman Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung lupaa.

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

www.savutontakka.fi Käyttöturvallisuustiedote Direktiivin 91/155/ETY mukainen

www.savutontakka.fi Käyttöturvallisuustiedote Direktiivin 91/155/ETY mukainen 1 1 Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen tiedot Nimikenumero: 60452/6 Aineen/valmisteen käyttö: liuotin Valmistaja/toimittaja: Brüggemann Alcohol Postfach 1451 D-74004

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

ZZ-palosuojausvaahto 2K NE

ZZ-palosuojausvaahto 2K NE Julkaisupäivä: 20.10.2010, tarkistuspäivä: 15.4.2010 Sivu 1 / 5 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttö: Tunnistettu käyttö: Vaikutustapa: Yritys: Hätäpuhelinnumero: Vastaava:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 58 177; 58 1676; 58 168, 58 160, 58 161, 58 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/7 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Kauppanimike: CLEARL SE BOND ; BOND Artikkelinumero: 064-B Rekisteröintinumero ei voida käyttää Aineen / valmisteen käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SHopeanitraatti

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2010, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 06/05/2011 Muutettu viimeksi 10/07/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote direktiivin 1907/2006/EY artiklan 31 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote direktiivin 1907/2006/EY artiklan 31 mukainen Painettu 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Sivu 1/5 Tuotetunniste Tuotenumero: 84640 Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: A2156 CAS-numero: 75-12-7 EY-numero: 200-842-0 Indeksinumero: 616-052-00-8 Rekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Artikkelinumero: 1223 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttöala SU3

Lisätiedot