POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Panu Hirvonen Janne Röntynen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö Huhtikuu 2009

2 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Tikkarinne JOENSUU p. (013) Tekijät Panu Hirvonen, Janne Röntynen Nimeke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun nuorisoasteen opiskelijoiden terveyskäyttäytyminen Toimeksiantaja Joensuun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, opiskeluterveydenhuolto Tiivistelmä Terveyskyselyiden tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa halutun kohderyhmän terveystottumuksista. Tavoitteena on selvittää, kuinka terveellisiä kohderyhmän elämäntavat ovat kyseisessä elämänvaiheessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun nuorisoasteen opiskelijoiden terveyskäyttäytymistä. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä ja aineisto kerättiin jäsennellyn kyselylomakkeen avulla tammikuussa Kyselyyn vastasi 109 opiskelijaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Vastausprosentti oli 36,3. Vastausaineisto käsiteltiin SPSS- sekä OpenOffice.org -tietojenkäsittelyohjelmilla. Tutkimuksen tulosten mukaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveyskäyttäytyminen on suhteellisen hyvää. Keskeisiä tutkimustuloksia oli se, että miesopiskelijoiden alkoholin käyttö oli runsaampaa kuin naisopiskelijoiden, nuoremmat opiskelijat käyttivät alkoholia runsaammin kuin vanhemmat, naisopiskelijat tupakoivat miesopiskelijoita enemmän, miesopiskelijat kokivat fyysisen kuntonsa paremmaksi kuin naisopiskelijat, naisopiskelijat ajattelivat ruoan terveellisyyttä sitä ostaessaan useammin kuin miehet ja miesopiskelijoiden ruokailutavat olivat säännöllisemmät kuin naisopiskelijoiden. Osa tutkimuksen tuloksista ei ollut täysin yhteneviä aikaisimpien tutkimusten kanssa, kuten kuntoliikunnan että hyötyliikunnan harrastamisessa olevat erot miesten ja naisten välillä. Lisäksi tupakoinnissa oli eroja aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Nämä erot selittyvät erolla kohderyhmän koossa sekä tutkimusten laajuudessa. Aikaisemmat tutkimukset ovat olleet valtakunnallisia, kun tämä tutkimus käsitteli asiaa paikallisesti maakunnassa. Kieli suomi Sivuja 79 Liitteet 6 Liitesivumäärä 11 Asiasanat terveyskäyttäytyminen, terveyden edistäminen, terveyserot, opiskelijat

3 THESIS April 2009 Degree Programme in Nursing Tikkarinne 9 FIN JOENSUU FINLAND Tel Authors Panu Hirvonen, Janne Röntynen Title Health Behaviour Among Youth Education Students at North Karelia University of Applied Sciences Commissioned by City of Joensuu, Social and Health Services, Student Health Care Abstract The aim of health surveys is to provide reliable information on health habits among a specific group. The objective is to find out how healthy the group's way of life is at this point of life. The purpose of this thesis was to study health behaviour among youth education students at North Karelia University of Applied Sciences. The study was carried out using a quantitative research method and the data were gathered with a structured questionnaire form in January A total of 109 students at North Karelia University of Applied Sciences responded the questionnaire. The response rate was 36.3 %. The answers were processed with SPSS and OpenOffice.org data processing programs. According to the results of this study, health behavior among the students at North Karelia University of Applied Sciences is relatively good. The main results included that the use of alcohol among male students is heavier than among female students, younger students use more alcohol than older students, female students smoke more than male students, compared to female students male students perceive their physical health as better, when buying food female students think of its healthiness more than male students do and male students' eating habits are more regular than those of female students. Part of the study results differed from previous studies, like the differences in fitness training and lifestyle between males and females. There were also differences in smoking habits compared to previous studies. These differences are explained by the difference in size of the target groups and the scope of the studies. Previous studies were nationwide, whereas this study was provincial. Language Finnish Pages 79 Appendices 6 Pages of Appendices 11 Keywords: health behaviour, health promotion, health differences, students

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Tutkimuksen kohderyhmän määritys Opiskelijoiden alkoholin käyttö Opiskelijoiden huumausaineiden käyttö Opiskelijoiden tupakointi ja nuuskan käyttö Opiskelijoiden liikuntatottumukset Opiskelijoiden ravintotottumukset TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusasetelma Kohdejoukko Aineiston keruu Aineiston analysointi TUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien taustatiedot Opiskelijoiden alkoholin ja huumausaineiden käyttö Opiskelijoiden tupakointi ja nuuskan käyttö Opiskelijoiden liikuntatottumukset Opiskelijoiden ravintotottumukset POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimustulosten tarkastelu Alkoholin- ja huumausaineiden käyttö vastaajien keskuudessa Tupakointi vastaajien keskuudessa Liikunta vastaajien keskuudessa Ravintotottumukset vastaajien keskuudessa Koulutusaloittaiset erot terveyskäyttäytymisessä Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Opinnäytetyön tutkimusprosessin tarkastelu Tutkimuksen hyödynnettävyys LÄHTEET...77 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Tutkimuslupa Tutkimuslupahakemus Toimeksiantosopimus Saatekirje opiskelijoille Kyselylomake Ristiintaulukoinnin tulokset

5 5 1 JOHDANTO Väestön terveydessä ilmenee eroja varsinkin koulutuksen, iän, sukupuolen ja siviilisäädyn eli sosiodemografisten vaikuttajien mukaan. Enimmäkseen terveyden erojen tarkastelussa on käytetty alue-eroja. Merkittäviä terveydellisiä alueeroja Suomessa ovat Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välillä havaitut verenkiertoelimistön sairauksissa olevat erot. (Koskinen, Kestilä, Martelin & Aromaa 2005, 14.) Koetun terveyden erot nuorilla aikuisilla koulutusryhmittäin ovat huomattavia; alemmilla koulutusasteilla olevista opiskelijoista kokee terveytensä hyväksi selvästi pienempi osuus kuin korkeammilla koulutusasteilla olevista opiskelijoista. Opiskeluiässä olevilla nuorilla terveyserojen merkitys korostuu erityisesti siksi, että taustalla olevat elinolot ja elintavat alkavat vakiintua kyseisessä elämänvaiheessa eli silloin, kun nuoret itsenäistyvät. Opiskelijaryhmien ja koulutusryhmien väliset erot terveyteen vaikuttavissa elintavoissa ovat merkitseviä ja samalla huolestuttavia, ennakoiden myöhemmällä aikuisiällä suuria terveyseroja. (Koskinen ym. 2005, 9.) Terveyserojen juuret ovat syvällä yhteiskunnallisessa eriarvoisuudessa, jossa aineelliset ja kulttuuriset voimavarat jakautuvat väestön keskuudessa epätasaisesti. Koulutus muokkaa yksilön terveyteen liittyviä tietoja ja arvoja sekä mahdollistaa tulevat ammatit, joten se on tärkeä osa elämää, jos aikoo selviytyä yhteiskunnassa. Työn ja ammatin valinta säätelee ihmisen altistumista terveyttä vaarantaville ympäristötekijöille. Ne myös ohjaavat ja antavat suuntaa käyttäytymiselle ja vaikuttavat toimeentuloon. Yksilön taloudellinen tilanne puolestaan säätelee kulutusmahdollisuuksia ja asumisoloja. Tästä voidaan päätellä, että hyvä taloudellinen asema luo paremmat tiedolliset ja taloudelliset edellytykset asua ja työskennellä hyvän terveyden kannalta edullisessa ympäristössä sekä kykyä osata valita terveyttä edistäviä käyttäytymismalleja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a, )

6 6 Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyskäyttäytymisen, koska nuorten opiskelijoiden tekemät valinnat vaikuttavat ratkaisevasti heidän loppuelämäänsä. Suomalaisten nuorten terveyskäyttäytyminen on tällä hetkellä keskeinen aihe julkisessa uutisoinnissa. Aihe on kiinnostava myös opinnäytetyön tekijöille, koska kuulumme itsekin tutkimuksen kohderyhmään. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Joensuun kaupunki. Tutkimuksemme antaa tietoa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun nuorisoasteen opiskelijoiden terveyskäyttäytymisestä ja siitä, kuinka eri koulutusalojen opiskelijoiden tottumukset terveyskäyttäytymisessä eroavat toisistaan. Valitsimme tutkimukseen terveyskäyttäytymisen aihealueista alkoholin ja huumausaineet, tupakan ja nuuskan, liikunnan ja ravinnon. Nämä kaikki ovat keskeisiä asioita nuorten ja nuorten opiskelijoiden elämässä, ja niillä on suuri vaikutus heidän myöhempään, aikuisiän terveyteensä. Käsittelemme aluksi opinnäytetyössämme terveyskäyttäytymisen teoriaa ja tarkennamme terveyskäyttäytymisen käsitystä. Tämän jälkeen käymme läpi opiskelijoiden terveyskäyttäytymistä aikaisempien tutkimustulosten perusteella. Opinnäytetyömme teoriaosion ja aikaisempien korkeakouluopiskelijoihin kohdistuneiden tutkimusten avulla laadimme kyselylomakkeen ja se lähetettiin sähköpostitse 300:lle Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun nuorisoasteen opiskelijalle. Opiskelijat arvottiin eri koulutusalojen mukaan ositetulla otannalla osallistumaan tutkimukseen.

7 7 2 TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan yksilön itsensä käyttäytymistä ja valintoja terveyteen vaikuttavissa asioissa. Näitä asioita ovat esimerkiksi tupakointi, alkoholin käyttö, liikunta sekä ravintotottumukset. Terveystottumukset opitaan jo lapsuudessa tai nuoruudessa, jonka aikana ne vakiintuvat. Ne ovat usein tiedostamattomia, mutta voivat olla myös yksilön tietoisia valintoja ylläpitää omaa terveyttään. Terveyskäyttäytymisellä on hetkittäisessä tarkastelussa pieni merkitys yksilölle, mutta ajan mittaan vaikutus yksilön terveyteen kasvaa suureksi ja riski sairastua pitkäaikaissairauksiin tai kuolla lisääntyy, mikäli terveystottumukset ovat epäterveellisiä. (Duodecim terveyskirjasto 2008a.) Yksilöä ympäröivän yhteisön arvostuksen kohteilla ja toimintatavoilla on muuttava merkitys terveyskäyttäytymiseen. Terveellisten elämäntapojen saama julkisuus ja ihmisten tekemät henkilökohtaiset valinnat omassa elämässään merkitsevät, että terveys on yksi aikamme perusarvoista. Yksilön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat suuresti hänen saamansa kotikasvatuksen taso, toveri- ja kaveripiirit, koulu, tiedotusvälineet, sosialisaatio sekä yksilön oma persoonallisuus. Näistä yksilöt omien taitojensa, tietojensa ja asenteidensa kautta muokkaavat oman terveyskäyttäytymisen mallinsa. Yksityiskohtaisemmin se koostuu henkilökohtaisesta puhtauden huolehtimisesta, syömisestä, levosta ja nukkumisesta, mielenterveydestä ja ihmisen kehityksestä, seksuaalisesta käyttäytymisestä, tupakoinnista, alkoholin käytöstä sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. (Sastamala 1994, 13.) Terveyseroja, sekä suuria että pieniä, ilmenee kaikkien ikäryhmien keskuudessa ja usein jo ikäryhmältään nuorienkin keskuudessa. Vaikka yleensä nuoret aikuiset, eli vuotiaat, ovat keskimääräisesti terveitä, terveydessä ja elintavoissa ilmenee suuria eroja eri koulutusryhmien välillä. Kansanterveyslaitoksen teettämän Nuorten Aikuisten terveys -tutkimuksen mukaan terveyskäyttäytyminen, terveys ja elinolot sekä toimintakyky ovat sitä paremmat, mitä korkeamman

8 8 koulutuksen tai sitä suorittamassa olevasta ryhmästä ja/tai yksilöstä on kysymys. Monilla terveyden ja terveyskäyttäytymisen indikaattoreilla mitattuna erot koulutusryhmien välillä näkyvät selvästi. Esimerkiksi pitkäaikaista sairautta sairastavien osuus toisen asteen koulutuksen saaneista nuorista aikuisista on selvästi suurempi kuin korkeammin koulutettujen nuorten keskuudessa. (Koskinen ym. 2005, 14.2.) Terveyskäyttäytymiseksi määritellään yleensä niitä käyttäytymisen piirteitä, joista on olennaista merkitystä terveydelle. Kasl ja Cobb määrittelevät terveyskäyttäytymisen merkitsevän niitä toimintoja, joiden avulla itsensä terveeksi kokeva yksilö itsenäisesti tavoittelee sairauksien ehkäisyä tai pyrkii havaitsemaan sairauden jo varhaisessa vaiheessa. (Kasl & Cobb 1966, Kuntun 1997, 16 mukaan.) Terveyskäyttäytyminen voi olla myös yksilön tietoisesti tekemää toimintaa terveytensä edistämiseksi. Se käsittää jokapäiväisen käyttäytymisen, jolla on taas vaikutusta ihmisen terveyteen riippumatta siitä, mihin yksilö tähtää. (Nupponen 1994, 51.) Terveyskäyttäytymiselle löytyy myös useita englanninkielisiä vastineita ja käsitteitä, kuten health behaviour (habits), health protective behaviour, preventive behaviour, health enhanching behaviour, personal health promotion behaviour. Näiden käsitteiden merkitys käytännössä vaihtelee yksilöllisesti henkilöstä ja hänen terveystottumuksistaan sekä niiden toteuttamisesta riippuen. (Nupponen 1993, ) Terveyskäyttäytymistä voidaan pitää myös jokapäiväisten elintapojen ja käyttäytymisen summana. Jokainen yksilö käyttäytyy omalla tavallaan, ja hänen valintansa ravinnon sekä nautintoaineiden käytön suhteen ovat yksilölliset. Nykyisin oletus terveystottumuksista on että niillä on selvästi vaikutusta sairauksien syntymiseen. Länsimaissa nykyisiä kansantauteja, kuten korkeaa verenpainetta tai sepelvaltimotautia voidaan sanoa jo elintasosairauksiksi. Niihin pyritään nykyisin puuttumaan aktiivisesti ehkäisemällä niitä terveyskasvatuksen ja/tai terveyspoliittisten toimien avulla. (Nupponen 1994, 47.)

9 9 Terveystottumukset voidaan luokitella joko vaaraa aiheuttaviksi tai vaaralta suojaaviksi. Asiaa pystyy havainnollistamaan janalla, jossa toisena ääripäänä on tottumuksen puuttuminen ja toisena ääripäänä tottumuksen runsas harjoittaminen. Tämä mahdollistaa erilaisten alueiden osoittamisen janalta, ja nämä kohdat ovat suojan sekä vaaran kannalta optimaalisia. Joissakin tietyissä tottumuksissa, ääripäät jotka ovat vastakkain, kuvaavat suurinta mahdollista vaaraa tai suojaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tupakoimisella tai heijastimen käytöllä tai käyttämättömyydellä. Kuitenkaan kaikissa käyttäytymismuodoissa tilanne ei ole yhtä yksinkertainen, kuten esimerkiksi alkoholin käytössä tai liikunnanharjoittamisessa. Näissä janan keskialue voi osoittaa suojaa ja ääripäät vaaraa. (Lahtinen 1996, ) Yksilön terveystottumuksia pidetään muuttumattomina. Terveyden edistämistyön kannalta on tärkeää huomata, että ihmiset eivät kuitenkaan ole pysyvästi kiintyneet tapoihinsa, vaan tapoihin tehdään jatkuvasti joko pieniä tai suuria muutoksia. Nykyajan pysyvimpiä terveyskäyttäytymismuotoja ovat hampaiden harjaus ja turvavyön käyttö. Myös riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö, kuten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat terveyskäyttäytymismuotoja. Yleensä siirtyminen ääriryhmistä toiseen pelkästään käyttäytymisen perusteella on harvinaista. Useimmin sitä kuitenkin tapahtuu, kun tupakoivat henkilöt lopettavat polttamisen tai aikaisemmin liikuntaa harrastamattomat henkilöt aloittavat uuden urheiluharrastuksen. (Mullen ym. 1987, Rakowski 1987, Sutton 1994, Steptoe ym. 1995, Mulder ym. 1998, Chassin ym. 1996, Kuntun ja Kylmälän 2003, 34 mukaan.) Yksilön on mahdollista vaikuttaa terveyteen monilla yksinkertaisilla, jokapäiväisillä arkielämän valinnoilla. Terveyttä on mahdollista vahvistaa tai heikentää yksilöiden omilla valinnoilla tai lähiyhteisöjen toiminnan vaikutuksilla. Ihmisten terveyttä tukee tai heikentää erilaisten palvelujärjestelmien toiminta ja varsinkin niiden kyky vastata ihmisten terveystarpeisiin. Myös erilaiset yhteiskuntapoliittiset päätökset voivat heikentää tai tukea yksilöiden terveyttä merkittävästi. Sosiaalija terveysministeriön terveyden edistämisen laatusuosituksen mukaan terveysvaikutukset ovat yhteisen toiminnan tulos. Vastuunkantajina terveydestä ovat ih-

10 10 miset itse, yhteiskunta ja lähiyhteisö yhdessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b, 15.) 3 OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 3.1 Tutkimuksen kohderyhmän määritys Yleensä korkeammassa oppilaitoksessa, kuten ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, opiskelevia henkilöitä sanotaan opiskelijoiksi. Tässä tutkimuksessa opiskelijalla tarkoitetaan vuotiaita ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevia henkilöitä. Itse tutkimus ei koske yliopisto-opiskelijoita, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty yliopisto-opiskelijoita kohderyhmänä. Opiskelijoiden terveydestä on tehty jo useita vuosia erilaisia tutkimuksia ja kyselyitä. Olemme käyttäneet näitä tutkimuksia oman työmme lähteinä ja olemme saaneet niistä paljon apua omaa tutkimustyötä tehdessämme. Käytimme työssämme Kansanterveyslaitoksen Nuorten aikuisten terveystutkimusta. Siinä tutkittiin vuotiaiden terveyttä ja sitä määrittäviä tekijöitä. Tutkimus on toteutettu vuonna 2001, ja se on myös osa Terveys tutkimusta. (Koskinen ym ) Myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on tehty useita erilaisia opiskelijoiden terveyteen sekä terveyskäyttäytymiseen liittyviä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ovat esimerkiksi Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 (Kunttu & Huttunen 2001), Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004 (Kunttu & Huttunen 2005) ja Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden hyvinvointi 2004 (Erola 2004). Nuorisoasteen ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittanut tai vaihtoehtoisesti opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö. Nuorisoasteen tutkintoon voi hakea myös International Baccalaureate-, Reifeprüfüng- tai

11 11 European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneet henkilöt. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnon joka on ollut kestoltaan vähintään kolme vuotta tai sitä vastaava tutkinto on myös hakuvaatimuksissa nuorisoasteen koulutukseen. Nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot ovat oikeutettuja pääsyyn nuorisoasteen koulutukseen sekä edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot. (PKAMK 2009a.) Yleensä oletetaan, että opiskelijaikäisillä ihmisillä terveys on fyysisesti parhaimmillaan. Näin ei kuitenkaan ole, vaan valtaosa opiskelijoista tarvitsee terveyspalveluja siinä missä muutkin väestöryhmät. Opiskelijoilla on myös erilaisia oireita sairauksien seurauksena, mutta siitä huolimatta suurella yleisöllä on voimakas mielikuva huolettomasta ja hyvinvoivasta opiskelijasta. Yleisimmät oireiden aiheuttajat ovat opiskelijoilla elämänvaiheen ja opiskelun aiheuttama stressi, epäterveelliset elämäntavat sekä myös fyysiset ja psyykkiset sairaudet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a, 66.) 3.2 Opiskelijoiden alkoholin käyttö Etyylialkoholi eli etanoli, jolla tarkoitetaan yleisesti alkoholia, vaikuttaa jo pienenä annoksena keskushermostoon ja sen toimintaan. Se heikentää kontrollia, jolloin esimerkiksi puheliaisuus lisääntyy. Kun humalatila voimistuu, sen vaikutuksena on fyysisten ja henkisten toimintojen lamaantuminen. Näitä ovat suorituskyvyn sekä arvostelukyvyn lasku, liikkeiden säätelyn heikentyminen, reaktioajan heikentyminen sekä kipukynnyksen heikentyminen. (Irti huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto & Stakes 2001, 35.) Alkoholia käytetään yleisesti juomana, jonka positiiviset vaikutukset liittyvät pääosin sosiaalisten tilanteiden jännityksen sekä ihmisten välisen kanssakäymisen helpottajana. Osalle käyttäjistään alkoholi tuo itsevarmuutta ja lieventää masen-

12 12 nusta, joskin molemmat vaikutukset ovat väliaikaisia. Alkoholin kohtuullinen käyttö ei muodosta riskiä terveelle aikuiselle, mutta kohtuukäyttö saattaa lisätä alkoholin käyttöä ja johtaa alkoholiriippuvuuteen. Alkoholin käyttö vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja sen jäseniin. Alkoholin käytön vaikutukset nykyisellään näkyvät työelämässä ja myös terveydenhuoltoalalla sekä sosiaalialalla erittäin selvästi. Pitkään on yritetty saada tietoa ja selvyyttä siitä, miksi toiset yksilöt käyttävät enemmän alkoholia kuin mikä kohtuukäytön rajoissa on soveliasta ja miksi alkoholistien juomatapojen muuttaminen on niin hankalaa. (Sastamala 1994, 162.) Alkoholin kohtuuton suurkulutus lisää riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin ja on suoraan verrannollinen ennenaikaiseen kuolemaan työikäisillä miehillä. Alkoholin kokonaiskulutuksella on suuri yhteys alkoholin aiheuttamien terveysongelmien määrään. Alkoholin kohtuukäytön rajat ovat miehillä alle seitsemän alkoholiannosta kerralla tai alle 24 alkoholiannosta viikossa. Naisilla alkoholinkäytön rajat ovat tiukemmat, kohtuukäyttäjänainen nauttii kerralla alle viisi alkoholiannosta tai viikossa alle kuusitoista alkoholiannosta. Jos nämä käytön rajat ylittyvät, käyttäjää voidaan kutsua alkoholin suurkuluttajaksi. (Kansanterveyslaitos 2008a.) Yksi alkoholiannos tarkoittaa ja vastaa 12 grammaa puhdasta alkoholia, ja alkoholiannoksen suuruus määräytyy juoman väkevyyden mukaan. Näin ollen yksi siideri tai keskiolutpullo vastaa yhtä alkoholiannosta. Myös yksi lasillinen, eli 12 senttilitraa viiniä tai 12 senttilitraa mietoa viiniä sekä yksi snapsi tai paukku, eli neljä senttilitraa viinaa vastaa yhtä alkoholiannosta. Pullo eli 75 senttilitraa mietoa viiniä vastaa näin ollen kuutta alkoholiannosta, ja pullo väkevää viiniä vastaa alkoholiannosta. Yksi pullo viinaa eli 50 senttilitraa vastaa kolmeatoista alkoholiannosta. (Kansanterveyslaitos 2008a.) Vuoden 2000 korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa on havaittavissa, että alkoholin kulutusmäärät vaihtelivat suuresti käyttäjänsä lähtökohtien mukaan. Vastaajista kauppakorkeakoulujen opiskelijat käyttivät alkoholia runsaimmin. Lisäksi pääkaupunkiseudun opiskelijat kuluttivat selvästi enemmän alkoho-

13 13 lia, kun alkoholin käyttöä verrattiin opiskelijoihin muualla Suomessa. Vastauksista käy ilmi, että nuoret opiskelijamiehet käyttivät selvästi alkoholia enemmän kuin opiskelijanaiset. Miesten alkoholin kulutus oli myös runsaampaa tarkasteltaessa viikoittaista alkoholin käyttöä. Tutkimustulosten perusteella iältään vanhemmat opiskelijat käyttivät viikossa alkoholia useammin kuin nuoremmat opiskelijat, mutta heidän kerralla käyttämänsä alkoholiannosten määrä oli selvästi pienempi vuotiaat opiskelijat käyttivät useammin yli kuusi alkoholiannosta viikossa kuin vanhemmat vuotiaat opiskelijat. (Kunttu & Huttunen 2001, 29.) Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa käytettiin alkoholin käyttöä arvioivaa AUDIT (The alcohol user disorder idenfication test) -testiä. (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro 2001.) Testi mittaa yksilön alkoholin käytön riskejä. Soveltamalla AUDIT -testiä tutkimukseen osallistuneihin opiskelijoihin, miesopiskelijoista jopa puolet ja naisopiskelijoista neljännes ylittivät turvallisen alkoholin käytön rajat. Vuonna 2004 korkeakouluopiskelijoiden alkoholin käyttö oli myös miesopiskelijoilla yleisempää kuin naisopiskelijoilla. Alkoholin käytön erot sukupuolten välille syntyivät pääosin alkoholin käyttömäärissä ja sen käytön yleisyydessä. Naisopiskelijoilla alkoholin käyttö oli harvempaa ja käyttäessään alkoholia he nauttivat kerralla vähemmän alkoholiannoksia. Miesopiskelijat taas nauttivat naisia useammin alkoholia ja käyttäessään alkoholia nauttivat kerralla myös suurempia alkoholiannoksia. Suurin ero käyttömäärissä näkyy yli kymmenen annosta käyttävillä, joista oli miehiä vajaa kuudesosa ja naisia vain joka kahdeskymmenes. Eroja sukupuolten välillä ilmeni myös viikoittain yli kuusi annosta kerrallaan käyttävissä opiskelijoissa. Miehistä viidesosa ja naisista kymmenesosa käytti viikoittain yli kuusi annosta alkoholia kerrallaan. (Kunttu & Huttunen 2005, ) Runsaasti alkoholia käyttävillä opiskelijoilla on havaittu olevan vaikeutta saada otetta opiskelusta (Lounasmaa ym. 2004, 177). Hyvillä ja luottamuksellisilla ihmissuhteilla on suuri yhteys alkoholin kohtuukäyttöön. Huonot ihmissuhteet liit-

14 14 tyvät yliopisto-opiskelijoilla vähäiseen tai todella runsaaseen alkoholin käyttöön. (Kunttu 1997, 123.) Hyvinvointitutkimuksessa joka tehtiin ammattikorkeakouluopiskelijoille vuonna 2004, tutkittiin myös tutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden alkoholin käyttöä. Tuloksista käy selville, että joka kahdeskymmenes vastaaja ei lainkaan käyttänyt alkoholia, ja näissä alkoholia käyttämättömissä opiskelijoissa oli yhtä paljon mies- ja naisopiskelijoita. Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista käytti alkoholia kuukausittain. Vastaajajoukosta löytyi myös päivittäin alkoholia käyttäviä vastaajia. Ikäryhmittäin tuloksia tarkastellessa huomattavia eroja löydettiin ainoastaan usein alkoholia käyttävistä. Iältään vanhemmista opiskelijoista joka kymmenes ilmoitti alkoholin käytön olevan viikoittaista tai jopa päivittäistä. Nuoremmilla opiskelijoilla tämä määrä oli alle kahdeskymmenesosa vastaajista. Tulosten perusteella naisista alkoholia käytti kuukausittain neljä viidestä ja miehistä kolme viidestä. Miehillä kuitenkin osuus kasvoi, mitä enemmän ja useammin alkoholia käytetään. (Erola 2004, ) Tutkimuksessa saatiin selville myös, miten perheolosuhteet vaikuttavat opiskelijoiden alkoholin käyttöön. Opiskelijaperheissä joissa oli lapsia, yksinhuoltajaopiskelijaperheissä ja vanhempien luona asuvissa opiskelijoissa oli muita ryhmiä enemmän niitä, jotka eivät lainkaan käytä alkoholia. Yksinasuvat opiskelijat kuuluivat niiden joukkoon, jotka käyttivät eniten alkoholia. Koulutusalojen välillä on myös huomattavia eroja alkoholin käytössä, kuten miesvaltaisten alojen opiskelijoiden alkoholin käyttö, joka oli yleisempää kuin muilla aloilla, kuten esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alat. Myös kulttuurialalla oli niitä, jotka ilmoittivat käyttävänsä alkoholia useammin kuin kerran viikossa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoilla alkoholin käyttö oli eniten kuukausittaista. (Erola 2004, ) Runsaassa alkoholin käytössä käyttäjäkohtaisia eroja on käytännössä kaikilla osa-alueilla. Miehillä runsas juominen on selvästi yleisempää kuin naisilla. Miehistä reilu neljännes ilmoitti juovansa kerralla kuusi annosta viikoittain, naisista vain joka kolmastoista. Perhemuoto on merkityksellinen runsaan juomisen kan-

15 15 nalta. Perheelliset tai kotona asuvat opiskelijat ilmoittivat usein, etteivät juo koskaan yli kuutta alkoholiannosta kerralla. Kuuden alkoholiannoksen viikoittainen nauttiminen oli yleisempää yksin asuvilla miehillä ja naisilla. Eniten alkoholia käyttävät tekniikan ja liikenteen opiskelijat, joista melkein neljäsosa käytti kuusi alkoholiannosta viikoittain tai useammin. Vähiten alkoholia kerralla käyttivät kulttuurialan, luonnonvara- sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat. (Erola 2004, ) 3.3 Opiskelijoiden huumausaineiden käyttö Arkikielessä huumausaineilla tarkoitetaan useimmiten hasiksen, marihuanan, amfetamiinin tai heroiinin kaltaisia huumeita. Suomessa huumausaineiksi on luokiteltu ne aineet, jotka on erikseen lueteltu huumausaineita koskevissa säädöksissä. Huumausaineita käytetään kauttaaltaan maassamme, ja käytön yleistymisen myötä on myös huumausainerikosten määrä noussut suuresti 1990-luvulta lähtien. Suomessa yleisimmin käytettyjä huumausaineita ovat kannabis, erilaiset lääkkeet, amfetamiini ja sen johdannaiset, sekä opiaatit ja niistä erityisesti heroiini, kokaiini ja sen johdannaiset sekä LSD. (Sisäasiainministeriö 2008.) Suomessa yleisimmin esiintyviä huumeita ja liuottimia ei pystytä kattavasti luettelemaan, koska uusia huumeena käytettyjä aineita tulee Suomeen jatkuvasti. Huumausaineiden käyttökulttuurille on tyypillisintä eri huumausaineiden sekakäyttö sekä muiden korvaavien aineiden käyttö, kun varsinaista huumetta ei ole saatavilla. Huumausaineiden katukaupassa on tyypillistä, että aineiden puhtaus vaihtelee ja useasti huumeet laimenevat, kun siirrytään välikädeltä toiselle. Jonain tiettynä huumeena saatetaan myydä jotain aivan toista ainetta, ja tämänkaltaiset tilanteet voivat aiheuttaa merkittävän terveydellisen vaaran sitä käyttävälle ihmiselle. (Irti huumeista ry. ym. 2001, 10.)

16 16 Huumausaineet voidaan yleisesti luokitella rauhoittaviksi, piristäviksi tai hallusinogeenisiksi. Rauhoittaviin huumeisiin luetaan opiaatit, joita on esimerkiksi heroiini. Piristeisiin luetaan kokaiini, crack ja amfetamiini. Hallusinogeeneja ovat marihuana, ekstaasi ja LSD. Huumeita on mahdollista käyttää pureskellen, hengittäen, polttaen, nuuskaten tai suonensisäisesti. Huumausaineiden käyttöön liittyy yleisesti yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja yksilöllisiä tekijöitä. Yhteiskunnallisiin tekijöihin sisältyy erilaisten huumausaineiden tarjonta sekä niiden saatavuus, huumausaineiden hinta ja viranomaisten valvonta. Huumeongelmat liittyvät usein huonoon itsetuntoon, vähäiseen surun tai kilpailun sietokykyyn, ahdistukseen tai stressiin. Päihteiden ja huumausaineiden käytöllä saadaan väliaikaisesti aikaan mielihyvää. Niiden avulla voidaan hetkellisesti vähentää estoja ja ujoutta, jotka ovat tyypillisiä huumeiden käyttötarkoituksia. (Kansanterveyslaitos 2008b.) Päihteiden tai huumeiden aiheuttama päihtymystila tarkoittaa fyysisesti päihteen tai huumeen aiheuttamaa myrkytystilaa elimistössä. Tällöin henkilö ei pysty hallitsemaan käytöstään, käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti, kärsii peloista, harhaluuloista tai harha-aistimuksista tai hänelle ilmestyy erilaisia yliannostuksen aiheuttamia oireita. Näitä oireita voi aiheutua sekä päihteiden että huumeiden käytöstä. Oireet ilmestyvät yleensä päihteiden käytön aikana tai käytön jälkeen. Myrkytystilojen luonteet ja voimakkuudet vaihtelevat käytetystä huumausaineesta tai päihteestä sekä aineen määrästä riippuen. Huumeiden ja päihteiden käyttöön liittyy aina yliannoksen vaara, jolloin oireina ilmenee erilaisia somaattisia oireita. (Duodecim terveyskirjasto 2008b.) Korkeakouluopiskelijoista huumeita, lääkkeitä tai niiden sekakäyttöä oli kokeillut miehistä vajaa neljäsosa ja naisista reilu kuudesosa. Pääkaupunkiseutu korostui yleisimpänä käyttöalueena. Käyttäjämääriltään opiskelualoista yleisimpiä olivat taidekorkeakoulut sekä kauppakorkeakoulut. Yleisin huumausaine oli kannabis, jota oli muutaman kerran kokeillut miehistä kuudesosa ja naisista kahdeksasosa. Useammin kannabista käyttäneitä oli miehistä joka kahdeskymmenes ja naisista joka kahdeskymmenesviides. Sekakäyttöä oli kokeillut yhteensä joka kolmaskymmeneskolmas ja pelkästään lääkkeitä huumaustarkoituksessa

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 Helsinki 2005 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 Kristina

Lisätiedot

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen Tiina Peksiev Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Tupakoimattomana ammattiin

Tupakoimattomana ammattiin Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.) Tupakoimattomana ammattiin opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa Opetushallitus 2000 1 Sisällys Lukijalle 3 1. Uusi tupakkalaki:

Lisätiedot

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät:

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: J u h a M i k k o n e n L o t t a T y n k k y n e n Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi J u h a M i k k o n e n L o t t a T

Lisätiedot

TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN Tähän tietopakettiin on kerätty tietoa päihteistä. Se on tarkoitettu tukimateriaaliksi muun muassa nuorten parissa tehtävään päihdetyöhön,

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Leena Pekonen ja Riikka Väisänen SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Marraskuu

Lisätiedot

TERVEYSTIETOA ETSIMÄSSÄ. Selvitys 15-69-vuotiaiden suomalaisten etsimän terveystiedon aihepiireistä.

TERVEYSTIETOA ETSIMÄSSÄ. Selvitys 15-69-vuotiaiden suomalaisten etsimän terveystiedon aihepiireistä. TERVEYSTIETOA ETSIMÄSSÄ Selvitys 15-69-vuotiaiden suomalaisten etsimän terveystiedon aihepiireistä. Sanna Väättänen Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos kevät

Lisätiedot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot Otto Sakari Ruokolainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Ilkka Vuorinen Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2013 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

MANUAALI DVD. Tupakka. DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville

MANUAALI DVD. Tupakka. DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville MANUAALI Tupakka DVD DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville SISÄLLYSLUETTELO 1.) MISTÄ ON KYSE? Johdanto Mikä on Ainemaatio-kilpailu? Preventiimi 2.) DVD:N TARKOITUS Miksi DVD on tehty?

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

KUKA PÄÄTTÄÄ. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille

KUKA PÄÄTTÄÄ. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille KUKA PÄÄTTÄÄ Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille 2015 1 SISÄLLYS VANHEMMILLE... 3 VARHAINEN PUUTTUMINEN ON TÄRKEÄÄ... 3 NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTÖN SOSIAALISET SYYT... 4 VANHEMPIEN ASENTEET JA ESIMERKKI

Lisätiedot