SISÄLLYS. N:o 715. Maa- ja metsätalousministeriön päätös. eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 715. Maa- ja metsätalousministeriön päätös. eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1999 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 715 Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä N:o 715 Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1999 Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 49 :n 3 momentin ja 50 :n 3 momentin nojalla: 1 Tässä päätöksessä säädetään Eläinlääkintäja elintarvikelaitoksen suorittamasta kalastustuotteiden ja kalalaitosten elintarvikehygieenisestä valvonnasta valtiolle perittävistä maksuista ja kuntien suorittamasta kalastustuotteiden ja kalalaitosten elintarvikehygieenisestä valvonnasta kunnalle perittävistä maksuista. Tässä päätöksessä tarkoitettujen maksujen perusteena otetaan tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia laskettaessa huomioon vastaavat kustannuserät kuin mitä valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisten suoritteiden omakustannusarvoa laskettaessa. 2 Kalastustuotteille, valmisteille ja jalosteille asetettavista hygieniavaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (14/EEO/1996) liitteen 1 kohdassa 2 tarkoitetusta Suomesta peräisin olevan kalan aistinvaraisesta tarkastuksesta peritään kalastustuotteet vastaanottavalta laitokselta tarkastusmaksuna kultakin ensimmäiseltä 50 tonnilta kalastustuotteita 6 markkaa tonnilta ja sen jälkeen kultakin seuraavalta tonnilta kalastustuotteita 3 markkaa. Silakka- (Clupea harengus), sardiini- (Sardina pilchardus), makrilli- (Scomber scomprus, Scomber japonicus ja Trachurus spp.) ja anjovislajien (Engraulis spp.) sekä Maena smaris- lajin pikarellien osalta 1 momentissa tarkoitettu maksu on enintään 297 markkaa vastaanotetulta erältä, jolleivät tarkastuksesta aiheutuneet todelliset kustannukset ole tätä korkeammat. Jos tässä pykälässä tarkoitettu maksu ei riitä kattamaan tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia, kunta tai Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos voi päättää todelliset kustannukset kattavan tuntiveloitusjärjestelmän noudattamisesta. Edellä 1 momentissa tarkoitettua maksua on alennettava viljellyn kalan, silakan sekä muiden kalalajien osalta enintään 55 prosentilla, jos kala on lajiteltu tuoreusasteen tai koon mukaan taikka ensimmäiseen myyntiin Neuvoston direktiivi 96/43/EY; EYVL N:o L 162, , s

2 1606 N:o 715 liittyvät toimenpiteet on ryhmitelty yhteen ja tarkastuskustannukset jäävät tästä syystä kiinteää maksua alemmiksi. 3 Kalalaitosten valvonnasta sekä kalalaitoksissa suoritettavista aistinvaraisista, kemiallisista ja loistutkimuksista peritään 6 markkaa kultakin laitokseen tai uivaan jalostamoon saapuvalta kalastustuotetonnilta. Jos 1 momentissa tarkoitettu maksu ei riitä kattamaan valvonnasta aiheutuvia kustannuksia, kunta tai Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos voi valvomiensa laitosten osalta päättää aiheutuvat kustannukset kattavan tuntiveloitusjärjestelmän noudattamisesta. Edellä 1 momentissa tarkoitettua maksua on alennettava vastaamaan tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia, jos ne jäävät 1 momentissa tarkoitettua kiinteää maksua alemmiksi siitä syystä, että valmistus- ja jalostustoimenpiteet tehdään samalla paikalla, jossa myös ensimmäinen myynti tai jalostus tapahtuu, tai laitoksen toimintaedellytyksistä tai omavalvonnasta johtuvista syistä laitoksessa tarvitaan keskimääräistä vähemmän Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1999 tarkastushenkilöstöä. Maksua saadaan kuitenkin alentaa enintään 55 prosentilla. 4 Kalastustuotteita vain jäähdyttävien, pakastavien, pakkaavien tai varastoivien laitosten valvonnasta peritään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. Jos edellä 2 ja 3 :ssä tarkoitetut maksut kattavat jo kaikki valvontakustannukset, 1 momentissa tarkoitettua maksua ei peritä. 5 Suomalaisten, mutta ulkomailla olevien, uivien jalostamoiden valvonnasta peritään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. 6 Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta. 7 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Hallitussihteeri Elisa Kumpula

3 N:o 716 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta Kauppa- ja teollisuusministeriö on kumonnut 22 päivänä joulukuuta 1993 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1415/1993) liitteestä 4 B. numeron 16 ja liitteestä 5 B. numerot 2, 6, 12, 25, 26 ja 32, muuttanut liitteestä 2 A. numeron 57 ja liitteestä 4 B. numeron 29, sekä lisännyt liitteeseen 1 numerot 421 ja 422, liitteeseen 4 A. numeron 54 ja liitteeseen 5 A. numerot 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 seuraavasti: KIELLETYT AINEET Liite 1 Nro Aine 421 1, 1, 3, 3, 5-pentametyyli -4, 6-dinitroindaani (moskene) tert-butyyli-1, 2, 3-trimetyyli-4, 6-dinitrobentseeni (tiibetinmyski) Liite 2 A. RAJOITUKSIN SALLITUT AINEET Nro Aine Valmiste Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät -käyttö 57 Strontiumkloridi a) Ham- 3,5 % laskettuna Sisältää stron- (heksahydraatti) mastahnat strontiumina. tiumkloridia. Ei Muihin sallittui- suositella lasten hin stron- käyttöön. tiumyhdisteisiin Inneh sekoitettuna tiumklorid. Bör strontiumin koko- inte användas av naispitoisuus ei barn. saa olla yli 3,5 %. Komission direktiivi 98/62/EY; EYVL N:o L 253, , s. 20

4 1608 N:o 716 Nro Aine Valmiste Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät -käyttö b) Sham- 2,1 % laskettuna poot ja kas- strontiumina. vojen Muihin sallittuihoitoval- hin stronmisteet tiumyhdisteisiin sekoitettuna strontiumin kokonaispitoisuus ei saa olla yli 2,1 %. A. SALLITUT SÄILÖNTÄAINEET Liite 4 Nro Aine Valmiste Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät -käyttö 54 Bentsalkoniumklori- 0,1 % Varottava aineen di, -bromidi ja -sak- laskettuna bent- joutumista silmiin. karinaatti (x) salkoniumklori- Undvik kontakt dina med ögonen. B. TILAPÄISESTI SALLITUT SÄILÖNTÄAINEET Nro Aine Valmiste Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät -käyttö 29 3-jodi-2-pro- 0,05 % Ei suuhygienian pynyylibutyylikar- hoitoon tarkoitetbamaatti (jodipro- tuihin valmisteipynyylibutyylikar- siin eikä huulille bamaatti) levitettäviin valmisteisiin.

5 N:o A. SALLITUT AURINGONSUOJA-AINEET Liite 5 Nro Aine Enimmäismäärä Muut rajoituk- Varoitusset merkinnät 13 Etoksyloitu etyyli-4-aminobentsoaatti 10 % (PEG-25 PABA) 14 Isopentyyli-4-metoksisinnamaatti 10 % (Isoamyl p-methoxycinnamate) 15 2, 4, 6-trianiliini-(p-karbo-2'- etyyliheksyy- 5 % li-1 -oksi) -1, 3, 5-triatsiini (Octyl Triazone) 16 Fenoli-2-(2H-Bentsotriatsoli-2-yyli) 15 % -4-metyyli-6-(2-metyyli-3-(1,3, 3, 3-tetrametyyli-1-(trimetyylisilyyli) oksi)-disiloksanyyli)propyyli) (Drometrizole Trisiloxane) 17 Bentsoehapon 4,4-((6-(((1,1-dimetyylietyy- 10 % li) amino) karbonyyli) fenyyli) amino) 1, 3, 5-triatsiini-2, 4-diyyli) di-imino) bis-, bis (2- etyyliheksyyli) esteri 3-(4'-metyylibentsylideeni) -d-1-kamferi (4-18 Methylbenzylidene Camphor) 4 % 3-Bentsylideenikamferi 19 (3-Benzylidene Camphor) 2 % 2-Etyyliheksyylisalisylaatti 20 (Octyl Salicylate) 5 % Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Kosmetiikka-asetuksen (189/1996) 3 :n 1 kohdassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja ei saa 30 päivän kesäkuuta 1999 jälkeen luovuttaa markkinoille kosmeettisia valmisteita,

6 1610 N:o 716 jotka eivät täytä tämän päätöksen vaatimuksia. Kuluttajille ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 30 päivän kesäkuuta 2000 jälkeen kosmeettisia valmisteita, jotka eivät täytä tämän päätöksen vaatimuksia. Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1999 Ministeri Kimmo Sasi Nuorempi hallitussihteeri Anne Haikonen

7 1611 N:o 717 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1999 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b :n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993): Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen: Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä MMMp nautaeläimistä ja sioista saatavan lihan, maidon ja niistä saatavien tuotteiden tuonnista Belgiasta... 11/TUONTI/ Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, Helsinki, puhelin (09)1601. Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1999 Hallitusneuvos Kristiina Pajala Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen

8 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 1 arkki PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA OY EDITA AB, HELSINKI 1999